HOTĂRÂRE nr. 1.534 din 25 noiembrie 2008privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 8 decembrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 24 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar sunt standarde naţionale, care se aplică învăţământului preuniversitar de stat şi particular.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Anton AntonMinistrul internelor şireformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 25 noiembrie 2008.Nr. 1.534.  +  Anexa STANDARDE DE REFERINŢĂşi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţiiîn învăţământul preuniversitarStandardul de referinţă (de calitate) reprezintă, conform legii, descrierea cerinţelor care definesc un nivel optimal de realizare a unei activităţi de către o organizaţie furnizoare de educaţie, pe baza bunelor practici existente la nivel naţional, european sau mondial.Standardele de referinţă se aplică domeniilor prevăzute de art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare. Pentru fiecare domeniu sunt definite subdomenii, pentru fiecare subdomeniu sunt formulaţi indicatori, iar la fiecare indicator sunt definiţi descriptori. Descriptorii sunt enunţuri care stabilesc, pentru fiecare indicator în parte cerinţele efective pentru ca serviciile educaţionale oferite de către organizaţia furnizoare de educaţie să fie considerate ca optime.Având în vedere prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, în procesul de evaluare a calităţii vor fi folosite atât standardele de acreditare şi evaluare periodică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar [care reprezintă, conform art. 9 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, menţionată anterior, nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi de educaţie], cât şi standardele de referinţă aprobate prin prezentul act normativ [care reprezintă, conform art. 9 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, nivelul optimal de realizare a unei activităţi de către o organizare furnizoare de educaţie].
    *Font 7*
    ┌───────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Criterii │ Subdomenii │ Indicatori de performanţă │ Descriptori de calitate │├───────────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ A. Domeniul "Capacitate instituţională" │├───────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤│a) structurile │1. Management │1.1. Existenţa, structura şi │● Scopurile, obiectivele şi programele rezultate din ││instituţionale,│strategic │conţinutul documentelor │politicile şi strategiile europene, naţionale, regionale şi ││administrative │ │proiective (proiectul de dezvoltare │locale privind educaţia şi formarea profesională sunt ││şi manageriale │ │şi planul de implementare) │cuprinse în proiectul de dezvoltare şi în planurile de ││ │ │ │implementare (operaţionale). ││ │ │ │● Scopurile, obiectivele şi programele stabilite la ││ │ │ │solicitarea beneficiarilor sunt cuprinse în proiectul de ││ │ │ │dezvoltare şi în planurile de implementare ││ │ │ │(operaţionale). ││ │ │ │● Scopurile şi obiectivele stabilite în proiectul de ││ │ │ │dezvoltare şi în planurile de implementare (operaţionale) ││ │ │ │sunt realizate integral. ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │1.2. Organizarea internă a unităţii │● Organizarea internă a furnizorului de educaţie este ││ │ │de învăţământ │stabilă şi asigură realizarea fără perturbări a proceselor ││ │ │ │fundamentale. ││ │ │ │● Organismele consultative ale beneficiarilor relevanţi ││ │ │ │pentru unitatea şcolară se întrunesc periodic. ││ │ │ │● Personalul şcolii demonstrează un nivel ridicat de ││ │ │ │cunoaştere a reglementărilor interne, a modului de ││ │ │ │organizare, de luare a deciziilor, de comunicare şi de ││ │ │ │raportare. ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │1.3. Existenţa şi funcţionarea │● Furnizorul de educaţie comunică sistematic cu părinţii ││ │ │sistemului de comunicare internă │şi cu ceilalţi beneficiari din comunitate. ││ │ │şi externă │● Furnizorul de educaţie utilizează feedbackul obţinut de ││ │ │ │la educabili şi de la părinţi pentru optimizarea circulaţiei ││ │ │ │informaţiei în organizaţie. ││ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │2. Management │2.1. Funcţionarea curentă a │● Cadrele didactice şi categoriile de beneficiari relevante ││ │operaţional │unităţii de învăţământ │pentru unitatea şcolară demonstrează un nivel ridicat de ││ │ │ │cunoaştere a activităţii şcolii. ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │2.2. Existenţa şi funcţionarea │● Informaţiile specifice unităţii şcolare şi contextului în ││ │ │sistemului de gestionare a │care aceasta funcţionează sunt incluse în baza de date ││ │ │informaţiei; înregistrarea, │existentă şi difuzate în comunitate. ││ │ │prelucrarea şi utilizarea datelor şi │● Categoriile de beneficiari relevante pentru unitatea ││ │ │informaţiilor │şcolară demonstrează un nivel ridicat de cunoaştere a ││ │ │ │informaţiilor privind curriculumul naţional, procesul de ││ │ │ │învăţământ şi viaţa şcolară. ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │2.3. Asigurarea serviciilor │● Furnizorul de educaţie asigură accesul permanent al ││ │ │medicale pentru educabili │educabililor la servicii medicale prin cabinet propriu sau ││ │ │ │pe baza unor acorduri de asistenţă cu unităţi sanitare. ││ │ │ │● Personalul şcolii, educabilii şi, după caz, părinţii sunt ││ │ │ │implicaţi sistematic în campaniile de prevenire a ││ │ │ │comportamentelor dăunătoare sănătăţii. ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │2.4. Asigurarea securităţii tuturor │● Educabilii, părinţii şi cadrele didactice se simt în ││ │ │celor implicaţi în activitatea │siguranţă în incinta şcolii (inclusiv curtea, terenurile de ││ │ │şcolară, în timpul desfăşurării │sport şi celelalte spaţii şcolare) şi în vecinătatea şcolii. ││ │ │programului │● Personalul şcolii, elevii şi, după caz, părinţii ││ │ │ │demonstrează un nivel ridicat de cunoaştere a ││ │ │ │procedurilor de gestionare a situaţiilor de criză. ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │2.5. Asigurarea serviciilor de │● Furnizorul de educaţie asigură accesul beneficiarilor şi ││ │ │orientare şi consiliere pentru │al personalului şcolii la servicii de orientare şi consiliere.││ │ │educabili │● Furnizorul de educaţie aplică programe şi măsuri de ││ │ │ │diminuare a violenţei în şcoală. ││ │ │ │● Rezultatele activităţilor de orientare şi consiliere sunt ││ │ │ │utilizate pentru îmbunătăţirea documentelor ││ │ │ │programatice, a activităţii curente şi a ofertei ││ │ │ │educaţionale. │├───────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│b) baza │1. Spaţii şcolare │1.1. Existenţa şi caracteristicile │● Furnizorul de educaţie demonstrează progres, în ││materială │ │spaţiilor şcolare │ultimii 3 ani/de la ultima evaluare externă, în construirea ││ │ ├─────────────────────────────────────┤amenajarea, dotarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare, ││ │ │1.2. Dotarea spaţiilor şcolare │administrative şi auxiliare. ││ │ ├─────────────────────────────────────┤● Furnizorul de educaţie asigură sprijinul individual, ││ │ │1.3. Accesibilitatea spaţiilor │privind accesul în spaţiile şcolare, pentru persoanele cu ││ │ │şcolare │c.e.s. identificate la nivelul educabililor şi al personalului││ │ ├─────────────────────────────────────┤şcolii. ││ │ │1.4. Utilizarea spaţiilor şcolare │● Furnizorul de educaţie demonstrează progres, în ││ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────┤ultimii 3 ani/de la ultima evaluare externă, la indicatorii ││ │2. Spaţii │2.1. Existenţa, caracteristicile şi │privind utilizarea spaţiilor şcolare şi auxiliare. ││ │administrative │funcţionalitatea spaţiilor │ ││ │ │administrative │ ││ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────┤ ││ │3. Spaţii auxiliare│3.1. Existenţa, caracteristicile şi │ ││ │ │funcţionalitatea spaţiilor auxiliare │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┤ ││ │ │3.2. Accesibilitatea spaţiilor │ ││ │ │auxiliare │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┤ ││ │ │3.3. Utilizarea spaţiilor auxiliare │ ││ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │4. Materialele şi │4.1. Dotarea cu mijloace de │● Furnizorul de educaţie demonstrează progres, în ││ │mijloacele de │învăţământ şi cu auxiliare │ultimii 3 ani/de la ultima evaluare externă, la indicatorii ││ │învăţământ, │curriculare │privind dotarea cu mijloace de învăţământ şi auxiliare. ││ │auxiliarele ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │curriculare │4.2. Existenţa şi dezvoltarea │● Furnizorul de educaţie demonstrează progres, în ││ │ │fondului bibliotecii │ultimii 3 ani/de la ultima evaluare externă, în privinţa ││ │ │şcolare/centrului de documentare │dotării cu fond de carte/cu fond de material informatic şi ││ │ │şi informare │audio-video. ││ │ │ │● Furnizorul de educaţie demonstrează progres, în ││ │ │ │ultimii 3 ani/de la ultima evaluare externă, în utilizarea ││ │ │ │bibliotecii şcolare/centrului de documentare şi informare, ││ │ │ │de către elevi şi cadre didactice. ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │4.3. Dotarea cu tehnologie │● Furnizorul de educaţie demonstrează progres, în ││ │ │informatică şi de comunicare │ultimii 3 ani/de la ultima evaluare externă, în dotarea şi ││ │ │ │în utilizarea TIC (hardware şi software). ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │4.4. Accesibilitatea │● Echipamentele, materialele, mijloacele de învăţământ ││ │ │echipamentelor, materialelor, │şi auxiliarele curriculare sunt adaptate la nevoile ││ │ │mijloacelor de învăţământ şi │speciale identificate. ││ │ │auxiliarelor curriculare │ ││ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │5. Documente │5.1. Procurarea şi utilizarea │Nu există/a scăzut numărul erorilor în completarea ││ │şcolare │documentelor şcolare şi a actelor │documentelor şcolare şi a actelor de studii. ││ │ │de studii │ │├───────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│c) resurse │1. Managementul │1.1. Managementul personalului │● Politicile de personal privind personalul de ││ umane │personalului │didactic şi de conducere │conducere, didactic, didactic auxiliar şi nedidactic sunt ││ │ ├─────────────────────────────────────┤definite, aplicate şi revizuite periodic. ││ │ │1.2. Managementul personalului │ ││ │ │didactic auxiliar şi personalului │ ││ │ │nedidactic │ │├───────────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ B. Domeniul "Eficacitate educaţională" │├───────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤│a) conţinutul │1. Oferta │1.1. Definirea şi promovarea │● Definirea ofertei educaţionale ia în considerare cererile ││programelor │educaţională │ofertei educaţionale │beneficiarilor relevanţi. ││de studiu │ │ │● Oferta educaţională este promovată la nivelul ││ │ │ │comunităţii, utilizându-se metode specifice de ││ │ │ │marketing. ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │1.2. Existenţa parteneriatelor cu │● Rezultatele proiectelor, programelor şi activităţilor ││ │ │reprezentanţi ai comunităţii │realizate în parteneriat cu reprezentanţii comunităţi sunt ││ │ │ │utilizate în unitatea şcolară (în procesul de învăţământ, ││ │ │ │în managementul unităţii şcolare, în activităţile ││ │ │ │extracurriculare etc.). ││ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │2. Curriculum │2.1. Proiectarea curriculumului │● Proiectarea c.d.ş./c.d.l. se realizează pornind de la ││ │ │ │nevoile identificate şi de la politicile naţionale, judeţene ││ │ │ │şi locale. ││ │ │ │● Proiectarea curriculară ia în considerare achiziţiile ││ │ │ │anterioare de învăţare ale educabililor. ││ │ │ │● Proiectarea curriculară asigură dezvoltarea laturii ││ │ │ │aplicative, practice, a competenţelor dezvoltate. ││ │ │ │● Manualele şi celelalte auxiliare curriculare sunt ││ │ │ │selectate şi utilizate în funcţie de specificul unităţii ││ │ │ │şcolare şi de achiziţiile anterioare de învăţare ale ││ │ │ │educabililor. ││ │ │ │● Activităţile de predare, învăţare şi evaluare sunt ││ │ │ │proiectate în echipă la nivelul catedrelor, al ariilor ││ │ │ │curriculare şi/sau între ariile curriculare. ││ │ │ │● Beneficiarii relevanţi pentru unitatea şcolară sunt ││ │ │ │implicaţi în proiectarea activităţilor de predare, învăţare, ││ │ │ │evaluare. ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │2.2. Realizarea curriculumului │● Cadrele didactice aplică sistematic metodologii ││ │ │ │didactice centrate pe educabili şi pe grupul de educabili. ││ │ │ │● Cadrele didactice utilizează achiziţiile anterioare ale ││ │ │ │educabililor în activităţile curriculare şi extracurriculare. ││ │ │ │● Cadrele didactice dezvoltă capacitatea educabililor de ││ │ │ │a învăţa din experienţă şi din practică. ││ │ │ │● Cadrele didactice răspund la cererile educabililor sau ││ │ │ │ale părinţilor privind acordarea de sprijin individual în ││ │ │ │învăţare. ││ │ │ │● Elementele specifice ale minorităţilor etnice, religioase ││ │ │ │sau de altă natură existente în unitatea şcolară sunt ││ │ │ │utilizate în activităţile de predare, învăţare şi evaluare. ││ │ │ │● Auxiliarele curriculare şi mijloacele de învăţământ ││ │ │ │existente sunt utilizate sistematic în procesul de ││ │ │ │învăţământ. ││ │ │ │● Furnizorul de educaţie respectă recomandările de ││ │ │ │igienă şcolară privind echilibrul între activitatea şcolară ││ │ │ │a educabilului şi celelalte tipuri de activităţi specifice ││ │ │ │vârstei. ││ │ │ │● Furnizorul de educaţie realizează un învăţământ ││ │ │ │incluziv prin mixarea sistematică a colectivelor de ││ │ │ │educabili. ││ │ │ │● Furnizorul de educaţie asigură respectarea drepturilor ││ │ │ │şi îndatoririlor cadrelor didactice şi ale educabililor în ││ │ │ │cadrul proceselor de predare, învăţare şi evaluare. │├───────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│b) rezultatele │1. Performanţele │1.1. Evaluarea rezultatelor │● Fiecare cadru didactic poate descrie pentru fiecare ││învăţării │şcolare │şcolare │grupă/clasă şi educabil punctele tari şi cele slabe privind ││ │ │ │realizarea obiectivelor curriculare. ││ │ │ │● Cadrele didactice folosesc cu precădere stimulentele ││ │ │ │pozitive (lauda, încurajarea etc.). ││ │ │ │● Autoevaluarea şi interevaluarea educabililor sunt ││ │ │ │folosite sistematic în activităţile de învăţare. ││ │ │ │● Evaluările sumative sunt valide şi fidele. ││ │ │ │● Educabilii şi, după caz, părinţii acestora, cunosc ││ │ │ │planificarea activităţilor de evaluare şi metodologia ││ │ │ │utilizată. ││ │ │ │● Rezultatele şcolare, inclusiv la evaluările de parcurs, ││ │ │ │sunt înregistrate şi comunicate educabililor şi, după caz, ││ │ │ │părinţilor. ││ │ │ │● Produsele activităţii educabililor sunt expuse în sălile ││ │ │ │de clasă şi în celelalte spaţii ale şcolii. ││ │ │ │● Furnizorul de educaţie demonstrează progres, în ultimii ││ │ │ │3 ani/de la ultima evaluare externă, privind continuarea ││ │ │ │studiilor sau, după caz, încadrarea în muncă a ││ │ │ │absolvenţilor. ││ │ │ │● Furnizorul de educaţie demonstrează progres, în ultimii ││ │ │ │3 ani/de la ultima evaluare externă, raportat la Sistemul ││ │ │ │Naţional de Indicatori privind Educaţia (SNIE), privind ││ │ │ │rezultatele şcolare corespunzătoare tipului de unitate ││ │ │ │şcolară şi categoriei de risc. ││ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │2. Performanţele │2.1. Evaluarea rezultatelor la │● Participarea cadrelor didactice, a educabililor, a ││ │extraşcolare │activităţile extracurriculare (extra-│părinţilor şi a altor membri ai comunităţii la activităţile ││ │ │clasă şi extra-şcolare) │extracurriculare a crescut numeric şi procentual. ││ │ │ │● Furnizorul de educaţie evidenţiază contribuţia directă şi ││ │ │ │efectivă a fiecărei activităţi extracurriculare la realizarea ││ │ │ │scopurilor şi obiectivelor stabilite prin politicile ││ │ │ │educaţionale şi documentele programatice de la nivel ││ │ │ │naţional, judeţean sau local. │├───────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│c) activitatea │1. Activitatea │1.1. Activitatea ştiinţifică │● Participarea cadrelor didactice la activitatea de ││de cercetare │ştiinţifică şi │ │cercetare ştiinţifică desfăşurată la nivelul unităţii şcolare ││ştiinţifică │metodică │ │sau la nivel local, regional, naţional sau internaţional a ││sau metodică, │ │ │crescut numeric şi procentual. ││după caz │ │ │● Cadrele didactice valorifică în activitatea educaţională ││ │ │ │rezultatele cercetării de profil, desfăşurată la nivel local, ││ │ │ │regional, naţional sau internaţional. ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │1.2. Activitatea metodică a │● Participarea cadrelor didactice la activităţile metodice ││ │ │cadrelor didactice │desfăşurate la nivel teritorial (cu lecţii demonstrative, ││ │ │ │referate, prezentări etc.) a crescut numeric şi procentual. ││ │ │ │● Cadrele didactice valorifică în activitatea educaţională ││ │ │ │rezultatele participării la activităţile metodice. │├───────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│d) activitatea │1. Activitatea │1.1. Constituirea bugetului şcolii │● Procesul de proiectare bugetară este transparent. ││financiară a │financiară │ │● Furnizorul de educaţie asigură implicarea partenerilor ││organizaţiei │ │ │comunitari şi a beneficiarilor relevanţi în proiectarea ││ │ │ │bugetară. ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │1.2. Execuţia bugetară │● Procesul de execuţie bugetară este transparent, iar ││ │ │ │rapoartele financiare sunt publice. ││ │ │ │● Nu există/a scăzut numărul neconformităţilor ││ │ │ │constatate de organismele de control financiar. │├───────────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ C. Domeniul "Managementul calităţii" │├───────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤│a) strategii │1. Autoevaluarea │1.1. Existenţa şi aplicarea │● Furnizorul de educaţie utilizează proceduri de ││şi proceduri │instituţională │procedurilor de autoevaluare │autoevaluare proprii/adaptate pentru domeniile şi ││pentru │ │instituţională │criteriile prevăzute de lege. ││asigurarea │ │ │● Furnizorul de educaţie utilizează proceduri de analiză ││calităţii │ │ │a culturii organizaţionale. ││ │ │ │● Furnizorul de educaţie promovează sistematic valorile- ││ │ │ │cheie ale organizaţiei şcolare. ││ │ │ │● Procedurile de autoevaluare sunt realizate cu ││ │ │ │participarea beneficiarilor relevanţi pentru unitatea ││ │ │ │şcolară. ││ │ │ │● Rezultatele autoevaluării şi ale evaluărilor externe sunt ││ │ │ │folosite în planificarea, realizarea şi revizuirea ││ │ │ │activităţilor şi procedurilor de asigurare şi de ││ │ │ │îmbunătăţire a calităţii. ││ │ │ │● Furnizorul de educaţie utilizează proceduri de evaluare ││ │ │ │sistematică a satisfacţiei educabililor, părinţilor şi altor ││ │ │ │beneficiari relevanţi. ││ │ │ │● Furnizorul de educaţie utilizează proceduri de evaluare ││ │ │ │sistematică a satisfacţiei personalului. ││ │ │ │● Furnizorul de educaţie demonstrează progres, în ultimii ││ │ │ │3 ani/de la ultima evaluare externă, privind nivelul de ││ │ │ │satisfacţie a personalului şi a beneficiarilor faţă de ││ │ │ │activitatea şcolii. ││ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │2. Managementul │2.1. Existenţa şi aplicarea │● Ţintele strategice, activităţile specifice şi procedurile ││ │calităţii la │procedurilor interne de asigurare │privind îmbunătăţirea calităţii sunt cuprinse în ││ │nivelul │a calităţii │documentele programatice. ││ │organizaţiei │ │● Procedurile fundamentale (pentru procesele ││ │ │ │fundamentale, de comunicare internă, decizie şi ││ │ │ │raportare, de identificare şi de prevenire a perturbărilor ││ │ │ │majore, de control al documentelor şi al înregistrărilor, ││ │ │ │de monitorizare, evaluare, revizuire şi îmbunătăţire a ││ │ │ │calităţii) sunt cunoscute şi aplicate de către personalul ││ │ │ │unităţii şcolare. ││ │ │ │● Angajatorii relevanţi la nivel local sau regional sunt ││ │ │ │implicaţi în asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii la ││ │ │ │unităţile şcolare care oferă calificări profesionale. ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │2.2. Dezvoltarea profesională a │● Evaluarea activităţii profesionale a personalului ││ │ │personalului │utilizează criterii, metode şi instrumente cunoscute de ││ │ │ │către cei implicaţi. ││ │ │ │● Observarea activităţii curente şi feedbackul primit de ││ │ │ │la beneficiarii relevanţi şi de la personalul şcolii sunt ││ │ │ │utilizate pentru revizuirea strategiilor şi a planurilor ││ │ │ │privind dezvoltarea profesională. ││ │ │ │● Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor ││ │ │ │participării la programele de formare continuă şi de ││ │ │ │dezvoltare profesională este monitorizată sistematic. ││ │ │ │● Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor ││ │ │ │participării la activităţile metodice şi ştiinţifice este ││ │ │ │monitorizată sistematic. │├───────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│b) proceduri │1. Revizuirea │1.1. Revizuirea ofertei │● Personalul şi categoriile relevante de beneficiari sunt ││ privind │periodică a ofertei│educaţionale şi a proiectului de │implicate în revizuirea ofertei educaţionale şi a ││iniţierea, │şcolii │dezvoltare │proiectului de dezvoltare. ││monitorizarea │ │ │● "Benchmarkingul" (compararea cu buna practică în ││şi revizuirea │ │ │domeniu) este utilizat pentru optimizarea ofertei ││periodică a │ │ │educaţionale şi a proiectului de dezvoltare. ││programelor şi │ │ │ ││activităţilor │ │ │ ││desfăşurate │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ │├───────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│c) proceduri │1. Optimizarea │1.1. Existenţa şi aplicarea │● Furnizorul de educaţie revizuieşte procedurile de ││obiective şi │procedurilor de │procedurilor de optimizare a │evaluare a rezultatelor învăţării pe baza analizei ││transparente de│evaluare a │evaluării învăţării │progresului şi a feedbackului obţinut de la beneficiarii ││evaluare a │învăţării │ │relevanţi. ││învăţării │ │ │● Furnizorul de educaţie utilizează proceduri speciale ││ │ │ │de evaluare şi de înregistrare a rezultatelor evaluării ││ │ │ │pentru grupurile vulnerabile/în situaţie de risc. ││ │ │ │● Furnizorul de educaţie utilizează proceduri speciale ││ │ │ │de evaluare şi de orientare pentru educabilii capabili ││ │ │ │de performanţă. ││ │ │ │● Beneficiarii relevanţi participă la planificarea, ││ │ │ │realizarea şi îmbunătăţirea procedurilor de evaluare a ││ │ │ │rezultatelor învăţării. │├───────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│d) proceduri │1. Evaluarea │1.1. Evaluarea calităţii activităţii │● Evaluarea fiecărui cadru didactic se realizează ││de evaluare │corpului profesoral│corpului profesoral │folosind metode şi instrumente multiple (cel puţin două ││periodică a │ │ │metode şi/sau instrumente). ││calităţii │ │ │● Evaluarea corpului profesoral foloseşte indicatori ││corpului │ │ │privind rezultatele obţinute şi progresul educabililor. ││profesoral │ │ │● Evaluarea corpului profesoral se bazează pe feed- ││ │ │ │backul obţinut de la beneficiarii relevanţi. ││ │ │ │● Evaluarea corpului profesoral cuprinde recomandări ││ │ │ │privind dezvoltarea profesională ulterioară. │├───────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│e) accesibili- │1. Optimizarea │1.1. Optimizarea accesului la │● Furnizorul de educaţie demonstrează progres, în ultimii ││tatea resurse- │accesului la │resursele educaţionale │3 ani/de la ultima evaluare externă, în planificarea, ││lor adecvate │resursele │ │realizarea şi îmbunătăţirea accesului la resursele ││învăţării │educaţionale │ │educaţionale pentru beneficiarii relevanţi. ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ │├───────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│f) baza de date│1. Constituirea şi │1.1. Constituirea bazei de date a │● Informaţiile referitoare la nivelul de îndeplinire a ││actualizată │actualizarea bazei │unităţii de învăţământ │indicatorilor naţionali privind educaţia (SNIE) şi a celor ││sistematic, │de date │ │cuprinşi în standardele naţionale sunt colectate, ││referitoare la │ │ │analizate şi utilizate în activitatea managerială. ││asigurarea │ │ │● Baza de date a unităţii şcolare privind nivelul de ││internă a │ │ │realizare a standardelor şi standardelor de referinţă este ││calităţii │ │ │actualizată periodic. ││ │ │ │● Furnizorul de educaţie demonstrează progres, în ultimii ││ │ │ │3 ani/de la ultima evaluare externă, în privinţa ││ │ │ │cuprinderii, în baza de date a unităţii şcolare, a ││ │ │ │informaţiilor privind îmbunătăţirea calităţii educaţiei. │├───────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│g) transparenţa│1. Asigurarea │1.1. Asigurarea accesului la oferta │● Furnizorul de educaţie demonstrează progres, în ultimii ││informaţiilor │accesului la │educaţională a şcolii │3 ani/de la ultima evaluare externă, în planificarea, ││de interes │informaţie al │ │realizarea şi îmbunătăţirea activităţii de relaţii publice. ││public cu │persoanelor şi │ │● Procedurile de acces al persoanelor interesate la ││privire la │instituţiilor │ │informaţiile de interes public sunt simple, transparente ││programele de │interesate │ │şi îmbunătăţite periodic. ││studii şi, │ │ │● Feedbackul obţinut de la beneficiarii relevanţi este ││după caz, │ │ │utilizat pentru optimizarea ofertei educaţionale. ││certificatele, │ │ │ ││diplomele şi │ │ │ ││calificările │ │ │ ││oferite │ │ │ │├───────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│h) funcţionali-│1. Funcţionarea │1.1. Constituirea şi funcţionarea │● Structurile responsabile cu evaluarea internă a calităţii ││tatea │structurilor │structurilor responsabile cu │funcţionează eficient şi continuu. ││structurilor de│responsabile cu │evaluarea internă a calităţii │● Măsurile de îmbunătăţire a calităţii recomandate de ││asigurare a │evaluarea internă a│ │structurile responsabile cu evaluarea internă a calităţii ││calităţii │calităţii │ │sunt puse în aplicare de către conducerea unităţii ││educaţiei, │ │ │şcolare. ││conform legii │ │ │● Conducerea şcolii demonstrează preocupare pentru ││ │ │ │alocarea resurselor necesare funcţionării structurilor de ││ │ │ │evaluare internă a calităţi (materiale, financiare, umane ││ │ │ │etc.). ││ │ │ │● Reprezentanţii desemnaţi ai beneficiarilor relevanţi ││ │ │ │participă sistematic la activitatea structurilor ││ │ │ │responsabile cu evaluarea internă a calităţii. │└───────────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘--------------