ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 193 din 25 noiembrie 2008privind modificarea şi completarea art. 37 şi 39 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 8 decembrie 2008    Prin Legea nr. 46/2008 - Codul silvic au fost reglementate situaţiile în care sunt permise scoaterea definitivă şi ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional. Din enumerarea acestor situaţii au fost omise explorarea şi exploatarea petrolului şi gazelor naturale, extinderea şi asigurarea bunei funcţionări a reţelelor de comunicaţii, realizarea reţelelor de apă potabilă, repararea şi întreţinerea reţelelor de transport petrol, gaze naturale şi energie electrică, în aceste condiţii este necesară asigurarea cadrului legal pentru valorificarea acestor resurse de importanţă deosebită pentru România. De asemenea, este periclitată funcţionarea numărului european unic de urgenţă 112. Aceasta reprezintă o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, condiţie ce impune adoptarea imediată a unui act normativ.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICArticolele 37 şi 39 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 37 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) necesare explorării şi exploatării următoarelor resurse minerale: cărbuni, roci utile, agregate minerale, minereuri, ape minerale, surse de energie alternativă, petrol şi gaze naturale; b) structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, unităţi de cult, obiective sociale, sportive şi medicale, construcţii hidrotehnice de interes local şi reţele şi surse de apă potabilă."2. La articolul 37 alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:"e) reţele şi sisteme de comunicaţii; f) repararea şi întreţinerea reţelelor de transport petrol, gaze naturale şi energie electrică."3. La articolul 39, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 39. - (1) Ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier este permisă numai pe o perioadă determinată de timp, în scopul realizării obiectivelor din categoria celor prevăzute la art. 36 şi la art. 37 alin. (1) lit. a), e) şi f) şi cu asigurarea plăţii anticipate a obligaţiilor băneşti de către beneficiarul aprobării de scoatere din fondul forestier pentru obiectivul respectiv. (2) În raport cu durata obiectivului, perioada de timp pentru care poate fi aprobată ocuparea temporară prevăzută la alin. (1) este de maximum 10 ani, cu posibilitatea prelungirii pe perioade succesive de maximum 10 ani."4. La articolul 39, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:"(6) Este interzisă aprobarea ocupării temporare de terenuri din fondul forestier administrat/pentru care sunt asigurate serviciile silvice de către un ocol silvic, pentru operatorii economici şi succesorii în drepturi ai acestora, în situaţia în care aceştia nu au redat circuitului silvic, în condiţiile alin. (5), terenurile forestiere ocupate anterior în cadrul aceluiaşi ocol silvic, cu excepţia situaţiilor de urgenţă. (7) Confirmarea redării în circuitul silvic potrivit alin. (6) se realizează de către şeful ocolului silvic."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Gheorghe Albu,secretar de statp. Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,Constantin Teodorescu,secretar de statp. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 25 noiembrie 2008.Nr. 193.----------