ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 198 din 4 decembrie 2008privind modificarea şi completarea Codului penal
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 decembrie 2008    Având în vedere că îndeosebi în ultima perioadă au devenit tot mai numeroase faptele prin care se aduce atingere autorităţii şi înfăptuirii justiţiei, de natură să afecteze imaginea publică a organelor judiciare şi a unor reprezentanţi ai autorităţilor publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice, precum şi încrederea cetăţenilor în actul de justiţie, prin acţiuni de natură a sfida organele judiciare sau reprezentanţii unor autorităţi publice,luând în considerare necesitatea asigurării mijloacelor adecvate pentru protejarea imparţialităţii şi independenţei judecătorilor, procurorilor şi organelor de cercetare penală, în vederea creării cadrului optim pentru exercitarea activităţii acestora,ţinând seama de imperativul creării cadrului legislativ adecvat, de natură să protejeze solemnitatea şedinţelor de judecată şi, în general, întreaga activitate desfăşurată de organele judiciare şi de reprezentanţii autorităţilor publice,toate acestea creând premisele unei situaţii extraordinare, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICCodul penal al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 239, după alineatul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 5, cu următorul cuprins:"Dacă faptele prevăzute în alin. 1-4 sunt săvârşite împotriva unui judecător sau procuror, organ de cercetare penală, expert, executor judecătoresc, poliţist, jandarm ori militar, limitele pedepsei se majorează cu jumătate."2. Articolul 239^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:Cazuri speciale de pedepsire"Art. 239^1. - În cazul infracţiunilor prevăzute de art. 180-183, art. 189 şi art. 193, săvârşite împotriva soţului sau a unei rude apropiate a uneia dintre persoanele prevăzute în art. 239 alin. 5, în scop de intimidare sau de răzbunare în legătură cu exercitarea de către aceste persoane a atribuţiilor de serviciu, limitele pedepsei se majorează cu jumătate."3. După articolul 272 se introduce un nou articol, articolul 272^1, cu următorul cuprins:Sfidarea organelor judiciare"Art. 272^1. - Întrebuinţarea de cuvinte insultătoare ori gesturi obscene sau ameninţătoare la adresa integrităţii fizice a unui judecător, a unui procuror sau a unui organ de cercetare penală, de către o persoană care participă sau asistă la o procedură care se desfăşoară în faţa instanţei sau a organului de urmărire penală, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează întrebuinţarea de cuvinte insultătoare ori gesturi obscene sau ameninţătoare în mod nemijlocit la adresa integrităţii fizice a unui judecător, a unui procuror sau a unui organ de cercetare penală, poliţist sau jandarm, pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiei."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Cătălin Marian Predoiup. Ministrul internelor şi reformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statBucureşti, 4 decembrie 2008.Nr. 198.-------