HOTĂRÎRE Nr. 267 din 14 martie 1990privind acordarea unor drepturi personalului din industria miniera
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  BULETIN DE INFORMAŢII NR. 9 din 10 ianuarie 1991    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Începînd cu data de 1.02.1990, programul de lucru al personalului din unităţile miniere este de 5 zile pe saptamina.Programul de activitate al unităţilor din sistemul Ministerului Minelor se stabileşte diferenţiat - în subteran, în cariere, în instalaţii de preparare, la suprafaţa minelor, în celelalte unităţi şi activităţi şi se aproba prin hotărîre a guvernului.  +  Articolul 2Personalul din subteran lucrează în schimburi de 6 ore/zi.Programul de lucru al personalului din subteran se poate organiza şi în schimburi de 8 ore/zi în condiţiile stabilite prin hotărîre a guvernului.  +  Articolul 3Personalul din unităţile miniere, beneficiază anual de 6 zile libere plătite pentru sărbătorile legale, religioase sau cu semnificatii deosebite pentru care se vor aproba de către guvern, la propunerea Ministerului Minelor.  +  Articolul 4Salariile tarifare lunare prevăzute de lege, care se aplică muncitorilor din unităţile miniere, se majorează cu 15% corespunzător condiţiilor specifice de muncă. La unităţile de huila şi antracit, pentru muncitorii din subteran majorarea va fi de 20% .Salariile pe post se stabilesc în mod corespunzător programului de lucru al muncitorilor.Cu aceleaşi procente cu care se majorează salariile muncitorilor, se majorează şi salariile maiştrilor, tehnicienilor, subinginerilor şi inginerilor care conduc şi organizează procesul de producţie, precum şi salariile personalului tehnic-ingineresc care conduce şi organizează activitatea din unităţile miniere (aparatul acestora).  +  Articolul 5Salariile tarifare ale personalului care lucrează în subteran vor fi mai mari cu 5% decît cele prevăzute la art. 4 din prezenta hotărîre, iar pentru personalul care lucrează la locurile de muncă direct productive din subteran, salariile tarifare respective vor fi mai mari cu 10% .  +  Articolul 6Munca prestată de către personalul din industria miniera în zilele de duminica şi sarbatori legale (programata normal sau suplimentar), precum şi în celelalte zile ale saptaminii: pentru posturile prestate pe bază de comandă peste numărul de posturi corespunzător programului normal de lucru săptămînal, se plăteşte cu un spor de 100% din salariul tarifar, fără a mai fi necesară condiţionarea cu acordare de timp liber corespunzător.  +  Articolul 7În unităţile miniere, sporul pentru lucru pe timp de noapte se majorează de la 15% la 25% din salariul tarifar pentru orele lucrate în intervalul prevăzut de art. 115 din Codul muncii, chiar dacă acestea nu reprezintă jumătate din durata schimbului de lucru.  +  Articolul 8Concediul anual de odihnă pentru personalul din subteran şi cariere va fi în total de minimum 30 zile şi de maximum 36 zile lucrătoare, iar pentru personalul de la instalaţiile de preparare de minimum 24 zile şi de maximum 30 zile lucrătoare, stabilite corespunzător programului de lucru al personalului. Diferentierea acordării concediului de 30-36 zile şi respectiv 24-30 zile se va face de către Ministerul Minelor pe criteriul vechimii în munca în subteran, cariere sau instalaţii de preparare.  +  Articolul 9Pensionarea pentru limita de vîrsta şi vechime în munca a personalului din unităţile miniere se va face în următoarele condiţii: a) la 20 ani lucrati în subteran sau 25 ani lucrati în cariere şi instalaţii de preparare indiferent de vîrsta, dar nu mai puţin de 45 ani pentru subteran şi 50 ani pentru cariere şi instalaţii de preparare; b) la vîrsta de 50 ani pentru cei care au lucrat minimum 15 ani în subteran şi la vîrsta de 55 ani pentru cei care au lucrat minimum 20 ani în cariere şi instalaţii de preparare; c) pentru cei care au lucrat în subteran 5-15 ani sau 10-20 ani în cariere şi instalaţii de preparare, limita de vîrsta de 60 ani se reduce proporţional cu numărul anilor lucrati în aceste condiţii; d) femeile se pensionează:- la vîrsta de 45 ani dacă au lucrat minimum 25 ani în cariere şi instalaţii de preparare;- la vîrsta de 50 ani dacă au lucrat minimum 20 ani în cariere şi instalaţii de preparare;- dacă au lucrat în cariere sau instalaţii de preparare 10-20 ani, limita de vîrsta de 55 ani se reduce proporţional cu numărul anilor lucrati în aceste condiţii.  +  Articolul 10Perioada în care pensionării pentru invaliditate de gradul III au lucrat cu jumătate de norma în unităţile miniere se considera vechime în munca echivalenta unei norme întregi. Pentru acest personal, pensiile de invaliditate de gradul III pot fi transformate în pensii pentru munca şi limita de vîrsta, indiferent de vîrsta, iar în cazul în care nu este îndeplinită condiţia de vechime minima necesară pentru aceasta transformare, cei în cauza vor fi trecuţi în categoria pensionarilor de invaliditate de gradul II.  +  Articolul 11Se acorda pensie de urmaş, indiferent de vîrsta şi de starea de sănătate, sotiilor casnice ale persoanelor care au decedat ca urmare a accidentelor de muncă sau imbolnavirilor profesionale din activitatea din subteran. Plata pensiei se suspenda pe durata încadrării în munca.  +  Articolul 12Se asigura gratuit asistenţa medicală şi medicamentele pentru mineri şi membrii familiilor acestora. Acordarea gratuita a medicamentelor se va asigura pe măsura realizării acestora de către unităţile de producţie de profil din ţara.  +  Articolul 13Pentru personalul unităţilor miniere aflat în concedii medicale acordate în situaţia accidentelor de muncă, imbolnavirilor profesionale şi cazurilor de urgenta medicală, ajutorul de boala se plăteşte 100% din salariul tarifar de încadrare.  +  Articolul 14Personalul încadrat în unităţi miniere care a suferit accidente de muncă sau a contractat boli profesionale sau specifice activităţii din subteran, cariere şi uzine de preparare beneficiază de bilete gratuite de tratament balnear.  +  Articolul 15Alocaţiile de stat pentru copii se acordă personalului din unităţile miniere în cuantumurile maxime prevăzute de lege, indiferent de venitul realizat.  +  Articolul 16Transportul la şi de la domiciliu la locul de muncă al personalului din unităţile miniere se asigura gratuit. Costul integral al transportului se suporta din fondurile de producţie ale unităţilor.  +  Articolul 17Pentru promovarea în funcţii de conducere ale unităţilor din sistemul Ministerului Minelor, se stabilesc următoarele condiţii de vechime în specialitate:- 5 ani pentru promovarea în funcţiile de conducere a unităţilor (director, director adjunct, tehnic, inginer şef etc.);- 1 an pentru promovarea în funcţiile de şef şi adjunct şef de sector sau de brigada.  +  Articolul 18Pentru atragerea tinerilor spre meseriile de baza ale activităţii miniere şi, mai ales, în meseria de miner, Ministerul Învăţămîntului împreună cu Ministerul Minelor vor propune spre adoptare noi reglementări pentru stimularea suplimentară a elevilor care se pregătesc prin licee şi şcoli profesionale.  +  Articolul 19Se abroga prevederile anexei nr. 1.6 a privind normativele de personal pentru utilajele de excavat, formare depozit, depunere în halda; transbordare şi transport cu covor de cauciuc, din Decretul Consiliului de Stat nr. 164/1986.  +  Articolul 20În aplicarea prevederilor prezentei hotărîri, Ministerul Minelor poate elibera instrucţiunile necesare.  +  Articolul 21Se autoriza Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor ca, pe baza documentaţiilor prezentate de Ministerul Minelor pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărîri, sa modifice corespunzător indicatorii economici şi financiari pe anul 1990 ai Ministerului Minelor.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN-----------------