DECRET nr. 524 din 1955privind completarea şi modificarea Decretului nr. 92/1950 pentru naţionalizarea unor imobile
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ
  • Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române, decretează:
  •  +  Articolul UNICDecretul nr. 92/1950, pentru naţionalizarea unor imobile, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Art. 2 va avea următorul cuprins:"ART. 2Nu intră în prevederile decretului de faţă şi nu pot fi naţionalizate imobilele clădite proprietatea muncitorilor şi a pensionarilor proveniţi din muncitori, precum şi a funcţionarilor, micilor meseriaşi, intelectualilor profesionişti şi a celorlalţi pensionari provenite din muncă.Dispoziţiile alineatului precedent îşi au aplicaţiunea de la data de 19 aprilie 1950.Nu pot fi naţionalizate imobilele construite ulterior datei de 19 aprilie 1950".2. Art. 11 se înlocuieşte cu următorul cuprins:"ART. 11În baza criteriilor stabilite în art. 1 pct. 1 - 5 inclusiv şi art. 2, Consiliul de Miniştri va putea face completarea sau modificarea listelor anexe prevăzute în art. 1 alineatul 4 din prezentul decret.Consiliul de Miniştri poate hotărî scoaterea de sub naţionalizare a oricăror imobile sau apartamente".3. După art. 11 se adaugă art. 11^1 şi 11^2 cu următorul cuprins:"ART. 11^1Pentru cazul de restituire a imobilelor preluate în baza Decretului nr. 92/1950 - fie că sînt prevăzute în listele anexe la Decretul nr. 92/1950, fie că au fost preluate prin procese-verbale întocmite de comitetele executive ale sfaturilor populare, - se va ţine seama de următoarele norme: a) Restituirea imobilelor se face în termen de cel mult 45 zile de la data cînd s-a dispus scoaterea lor de sub naţionalizare. b) Proprietarul reintră în exercitarea drepturilor sale asupra imobilului restituit, pe data încheierii procesului-verbal de predare-primire.Imobilul se restituie în starea în care se află, fără nici un alt drept pentru proprietar sau altă persoană, la despăgubiri sau de altă natură în legătură cu imobilul, de la data cînd el a fost luat şi pînă în momentul restituirii, decât în cazurile şi limitele prevăzute în cuprinsul acestui decret.Chiriile cum şi alte venituri ale imobilului restituit atît cele încasate cât şi cele datorate pînă în ziua restituirii imobilului, au fost şi sînt în drept a le încasa unităţile care au avut în administrare imobilul.Chiriile restante datorate de către proprietarii care au folosit personal imobilul sau apartamentul ce i se restituie, se anulează.De asemenea proprietarul imobilului sau apartamentului ce i se restituie, nu va fi obligat la plata impozitelor şi primelor de asigurare ADAS pe timpul anterior restituirii imobilului. c) Toate îmbunătăţirile aduse imobilului ce se restituie fie prin investiţii ori reparaţii capitale care nu depăşesc 20 % din valoarea imobilului avută la data preluării, rămîn câştigate proprietarului.În cazul cînd unui imobil ce urmează a fi restituit i s-au făcut investiţii ori reparaţii capitale în valoare de peste 20% faţă de valoarea avută la data preluării, se poate, fie să i se restituie proprietarului imobilul respectiv şi în acest caz proprietarul este obligat să acopere valoarea ce depăşeşte procentul de 20%, mai sus menţionat, fie să i se dea în schimb proprietarului în cauză o altă locuinţă în proprietate, necesară nevoilor sale şi ale familiei sale.În lipsa unei locuinţe care să fie dată în schimb, se va atribui celui îndreptăţit, în proprietate, terenul precum şi materialele şi sumele necesare pentru construirea unei locuinţe de egală valoare.Dispoziţiile alineatului precedent se aplică şi în situaţia cînd imobilul ce urmează a fi restituit, a fost demolat pentru necesităţi urbanistice ori interese de stat, precum şi în cazul în care imobilul a fost trecut în proprietatea unei unităţi cooperatiste sau unei organizaţii obşteşti.Nu au drept la despăgubiri proprietarii imobilelor ce urmează a fi restituite şi care imobile au fost demolate ca insalubre, sau distruse din cauza unor calamităţi naturale (cutremur, incendii, deplasări de terenuri, inundaţii, etc.). d) În cazul în care proprietarul sau reprezentantul său nu se prezintă în comitetul executiv al sfatului popular respectiv pentru preluarea imobilului, în termen de un an de la data comunicării în scris ce s-a făcut de către comitetul executiv al sfatului popular, imobilul rămîne în proprietatea statului. e) Persoana căreia i se restituie unul sau mai multe imobile sau apartamente, în condiţiile prezentului decret, nu se consideră fost proprietar de imobil naţionalizat, chiar dacă după restituire, alte imobile sau apartamente ce i-au aparţinut vor rămîne în proprietatea statului, în urma aplicării art. 11 alineatul 2 şi art. 11^1 lit. d din prezentul decret. f) Toate formalităţile pentru transcrierea sau intabularea imobilelor restituite sau primite în schimb sînt scutite de orice taxe"."ART. 11^2Modalitatea şi condiţiunile pentru aplicarea art. 11 alineatul 2 şi art. 11^1 din prezentul decret, se vor stabili prin Hotărîre a Consiliului de Miniştri".--------