PROCEDURĂ din 29 octombrie 2008de raportare a Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră (INEGES), precum şi modalitatea de răspuns la observaţiile şi întrebările survenite în urma procesului de revizuire a INEGES
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 5 decembrie 2008     +  Capitolul I Prevederi generale  +  Secţiunea 1 Aplicabilitate  +  Articolul 1Prezenta procedură reglementează totalitatea aspectelor cu privire la raportarea, realizarea recalculărilor, precum şi la modalitatea de răspuns la observaţiile şi întrebările survenite în urma procesului de revizuire a INEGES.  +  Articolul 2Datele, informaţiile, instituţiile care asigură furnizarea acestora, precum şi termenele de raportare a INEGES la organismele europene şi internaţionale corespund prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto.  +  Secţiunea a 2-a Definiţii  +  Articolul 3În înţelesul prezentei proceduri, expresiile şi termenii folosiţi mai jos au următoarea semnificaţie: a) chei de notare - abrevieri utilizate la nivelul tabelelor CRF pentru caracterizarea activităţilor pentru care nu există date numerice (NO, NE, NA, IE, C); b) date de activitate - date cantitative privind activităţile antropice generatoare de emisii de GHG şi/sau de reţineri prin sechestrare a dioxidului de carbon, într-o perioadă de timp determinată (consumuri de combustibili, consumuri de materii prime, producţii industriale, volume de lemn recoltate pe categorii, suprafeţe de pădure pe categorii etc.); c) documentele relevante oficiale - Liniile directoare IPCC privind elaborarea inventarelor naţionale de GHG, revizuite în 1996, Ghidul IPCC de bune practici şi management al incertitudinilor cu privire la elaborarea inventarelor naţionale de GHG, Ghidul IPCC de bune practici privind folosinţa terenurilor, schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor şi silvicultură şi deciziile Conferinţei părţilor la UNFCCC; d) estimarea emisiilor - determinarea valorii unei cantităţi sau a incertitudinii asociate acesteia prin utilizarea unei formule de calcul; e) GHG - gaze cu efect de seră conform anexei A la Protocolul de la Kyoto; f) INEGES - Inventarul naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră; g) IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) - Grupul interguvernamental privind schimbările climatice; h) NIR - Raportul inventarului naţional; i) CRF Reporter - aplicaţie informatică (software) folosită în activităţile specifice privind gestionarea INEGES, în vederea raportării de către ţările incluse în anexa I la UNFCCC a datelor cantitative şi calitative într-un format standardizat şi în vederea facilitării comparării datelor acestora între ţările incluse în anexa I la UNFCCC; j) tabele CRF - tabele conţinând date cantitative şi calitative specifice INEGES, generate prin utilizarea aplicaţiei informatice CRF Reporter; k) UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) - Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, ratificată prin Legea nr. 24/1994.  +  Secţiunea a 3-a Principii  +  Articolul 4Pregătirea şi transmiterea INEGES trebuie să ia în considerare principiile definite în documentele relevante oficiale, astfel: a) transparenţa INEGES - premisele şi metodologiile utilizate pentru pregătirea INEGES trebuie explicate clar pentru a facilita înţelegerea procesului de pregătire a INEGES, potenţiala reconstituire a acestuia şi evaluarea INEGES de către experţi independenţi în cadrul procesului anual de revizuire şi de către public; b) consistenţa INEGES - INEGES trebuie să fie consistent la nivelul tuturor elementelor sale cu inventarele aferente celorlalţi ani din perioada analizată. INEGES este considerat consistent dacă aceleaşi metodologii au fost utilizate pentru anul de bază şi pentru cei subsecvenţi şi dacă seturi de date consistente sunt utilizate pentru estimarea emisiilor din surse sau a reţinerilor prin sechestrare a dioxidului de carbon; c) comparabilitatea INEGES - estimările emisiilor şi ale reţinerilor prin sechestrare raportate de către fiecare ţară inclusă în anexa I la UNFCCC trebuie să fie comparabile cu cele raportate de celelalte ţări incluse în anexa I la UNFCCC. În acest scop, ţările incluse în anexa I trebuie să ţină seama de prevederile documentelor relevante oficiale; d) caracterul complet al INEGES - INEGES acoperă toate sursele şi toate reţinerile prin sechestrare, toate gazele, incluse în Liniile directoare IPCC, şi toate celelalte categorii relevante sursă/reţinere prin sechestrare. Completitudinea semnifică, de asemenea, acoperirea geografică în totalitate a surselor şi reţinerilor prin sechestrare; e) acurateţea INEGES - reprezintă gradul de exactitate a estimării emisiilor sau reţinerilor prin sechestrare. Estimările trebuie să fie precise în sensul că nu sunt în mod sistematic nici mai mici şi nici mai mari decât nivelul real al emisiilor sau al reţinerilor prin sechestrare şi în vederea reducerii incertitudinilor.  +  Secţiunea a 4-a Obiective  +  Articolul 5Obiectivul general al prezentei proceduri este reprezentat de descrierea activităţilor necesare realizării INEGES, în conformitate cu recomandările documentelor relevante oficiale.  +  Articolul 6Obiectivele specifice ale prezentei proceduri cuprind descrierea activităţilor necesare: a) completării CRF Reporter, generarea tabelelor CRF şi pregătirea NIR în conformitate cu documentele relevante oficiale; b) transmiterii INEGES, incluzând elementele suplimentare necesare raportării la nivel comunitar, la autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, la termenele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2007, în vederea verificării şi transmiterii acestuia către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatul UNFCCC, conform prevederilor documentelor relevante oficiale, ale Deciziei nr. 280/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto şi ale Deciziei nr. 166/2005/CE a Comisiei privind stabilirea normelor de aplicare a Deciziei nr. 280/2004/CE; c) realizării recalculărilor privind estimările emisiilor şi reţinerilor prin sechestrare de GHG, în conformitate cu recomandările cuprinse în cap. 7 al Ghidului IPCC de bune practici şi management al incertitudinilor cu privire la elaborarea inventarelor naţionale de GHG; d) pregătirii şi transmiterii răspunsurilor la întrebările/comentariile specifice formulate de către experţii independenţi desemnaţi de Secretariatul UNFCCC pentru revizuirea INEGES.  +  Capitolul II Raportarea INEGES  +  Secţiunea 1 Generalităţi  +  Articolul 7INEGES include informaţii privind toate GHG prevăzute de anexa A la Protocolul de la Kyoto: dioxid de carbon [CO(2)], metan [CH(4)], protoxid de azot [N(2)O], perfluorocarburi (PFC-uri), hidrofluorocarburi (HFC-uri) şi hexafluorură de sulf [SF(6)] şi informaţii privind: a) emisiile/reţinerile prin sechestrare aferente oricăror altor GHG ale căror potenţiale de încălzire globală pe un orizont de 100 de ani au fost identificate de către IPCC şi adoptate de către Conferinţa părţilor la Protocolul de la Kyoto; b) informaţii asupra GHG indirecte: monoxidul de carbon (CO), oxizii de azot (NOx), dioxidul de sulf [SO(2)] şi compuşii organici volatili non-metanici (nmCOV).  +  Articolul 8Emisiile/reţinerile prin sechestrare de GHG trebuie estimate pentru fiecare gaz, emisiile urmând a fi menţionate distinct faţă de reţinerile prin sechestrare, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este tehnic imposibil. Emisiile de HFC-uri şi PFC-uri trebuie raportate pentru fiecare compus chimic relevant la nivelul categoriei, ţinând cont de asigurarea unui nivel minim de agregare care poate fi cerut în vederea protejării confidenţialităţii.  +  Articolul 9Emisiile/reţinerile prin sechestrare de GHG agregate trebuie raportate prin utilizarea conversiei în CO(2) echivalent la nivelul întregului INEGES, utilizând potenţialele de încălzire globală adoptate de Conferinţa părţilor la Protocolul de la Kyoto.  +  Articolul 10Emisiile reale de HFC-uri, PFC-uri şi SF(6) trebuie raportate, în cazul în care datele sunt disponibile, prin furnizarea de date dezagregate la nivel de compus chimic şi categorie-sursă, inclusiv în CO(2) echivalent. Pentru categoriile-sursă la care emisiile reale nu pot fi calculate ca urmare a lipsei datelor, autoritatea competentă va raporta emisiile potenţiale.  +  Articolul 11Autoritatea competentă trebuie să raporteze separat faţă de totalurile naţionale emisiile/reţinerile prin sechestrare de GHG adiţionale pentru care potenţialele de încălzire globală aferente unui orizont de timp de 100 de ani sunt disponibile, dar nu au fost încă adoptate de Conferinţa părţilor la Protocolul de la Kyoto. În acest caz trebuie indicată valoarea potenţialului de încălzire globală şi referinţa specifică.  +  Articolul 12Emisiile de GHG generate de transporturile internaţionale aeriene şi de navigaţie nu trebuie incluse în totalurile naţionale, ci trebuie raportate separat. Autoritatea competentă asigură raportarea separată a emisiilor provenite din astfel de activităţi la nivel naţional şi, respectiv, internaţional. Autoritatea competentă asigură raportarea separată a emisiilor provenite din transporturi aeriene internaţionale, respectiv din transporturi de navigaţie internaţionale.  +  Articolul 13Autoritatea competentă trebuie să raporteze modul în care au fost estimate, în cadrul INEGES, emisiile provenite din utilizarea materiilor prime şi utilizarea neenergetică a combustibililor în cadrul sectoarelor energie şi procese industriale, conform prevederilor documentelor relevante oficiale.  +  Articolul 14În cazul în care efectele activităţilor de captare şi stocare geologică a CO(2) sunt contabilizate în cadrul INEGES, autoritatea competentă trebuie să raporteze categoria-sursă unde au fost incluse aceste efecte şi să furnizeze documente privind metodele utilizate şi rezultatele estimării efectelor respective.  +  Articolul 15Emisiile/reţinerile prin sechestrare de GHG trebuie raportate la nivelul cel mai dezagregat al fiecărei categorii-sursă/ reţineri prin sechestrare, ţinând cont de asigurarea unui nivel minim de agregare care poate fi cerut în vederea protejării confidenţialităţii.  +  Secţiunea a 2-a Completarea CRF Reporter şi generarea tabelelor CRF  +  Articolul 16Autoritatea competentă asigură completarea CRF Reporter şi generarea tabelelor CRF utilizând CRF Reporter, constând în: a) tabele centralizatoare la nivel de sector şi tabele centralizatoare conţinând informaţii pe întreaga perioadă analizată; b) tabele sectoriale cuprinzând informaţii de detaliu (factori de emisie şi date de activitate), incluzând:(i) foile de calcul IPCC, conţinând estimările emisiilor de CO(2) din arderea combustibililor, folosind abordarea IPCC de referinţă şi un tabel pentru compararea estimărilor obţinute folosind abordarea IPCC de referinţă, respectiv abordarea sectorială, precum şi pentru justificarea oricăror diferenţe semnificative;(îi) tabele pentru raportarea consumurilor de combustibili fosili utilizaţi în scopuri neenergetice, transporturi internaţionale şi în operaţiuni multilaterale; c) tabele centralizatoare cuprinzând date cantitative şi/sau calitative pentru raportarea categoriilor importante, a metodelor de estimare şi a factorilor de emisie utilizaţi, a recalculărilor, precum şi a caracterului complet al INEGES.  +  Articolul 17Autoritatea competentă are obligaţia de a pregăti, ţinând cont de prevederile documentelor relevante oficiale: a) setul complet de tabele CRF pentru ultimul an al INEGES şi pentru anii din perioada analizată în care a fost efectuată orice schimbare la nivelul oricărei estimări de emisii/reţineri prin sechestrare. Autoritatea competentă va asigura disponibilitatea anuală a unui set complet şi consistent de tabele CRF pentru întreaga perioadă analizată şi raportată; b) tabelele CRF, cuprinzând informaţii privind tendinţele emisiilor/reţinerilor prin sechestrare pentru întreaga perioadă analizată şi raportată; c) tabelele CRF, cuprinzând informaţii privind caracterul complet al INEGES.  +  Secţiunea a 3-a Pregătirea NIR  +  Articolul 18Autoritatea competentă asigură prezentarea completă şi detaliată a informaţiilor şi a datelor specifice INEGES în cadrul NIR. NIR trebuie să asigure transparenţa INEGES şi să conţină suficiente informaţii detaliate pentru a permite revizuirea acestuia. Aceste informaţii trebuie să acopere intervalul începând cu anul de bază şi până la ultimul an al perioadei analizate, precum şi orice modificări şi recalculări realizate faţă de ultimul INEGES transmis.  +  Articolul 19NIR include toate informaţiile solicitate în documentele relevante oficiale, inclusiv: a) descrierile, referinţele şi sursele de informaţii asupra metodelor specifice, ipotezele avute în vedere, factorii de emisie şi datele de activitate, precum şi justificările selectării acestora, nivelele de abordare aplicate şi descrierile oricăror metode naţionale folosite, informaţii asupra îmbunătăţirilor anticipate; b) o descriere a categoriilor-cheie naţionale; c) informaţii specifice cu privire la posibile activităţi de dublă contabilizare sau de necontabilizare a emisiilor/reţinerilor prin sechestrare; d) informaţii asupra contabilizării efectului captării şi stocării geologice a CO(2); e) informaţii privind incertitudinile; f) informaţii asupra oricăror recalculări efectuate faţă de ultimul INEGES transmis; g) informaţii asupra modificărilor metodelor, surselor de informaţii sau ipotezelor folosite la nivelul INEGES, transmise anterior; h) informaţii asupra activităţilor privind asigurarea şi controlul calităţii; i) descrierea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto.  +  Articolul 20NIR este realizat pe baza structurii descrise în documentele relevante oficiale.  +  Secţiunea a 4-a Evaluarea INEGES de către terţi şi integrarea potenţialelor observaţii  +  Articolul 21Autoritatea competentă transmite INEGES autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007.  +  Articolul 22Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului evaluează şi verifică INEGES şi, după caz, transmite observaţii şi comentarii în vederea îmbunătăţirii calităţii acestuia, în cel mai scurt timp posibil, având în vedere termenele stabilite pentru raportare în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2007.  +  Articolul 23Autoritatea competentă analizează observaţiile şi comentariile transmise de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi modifică, după caz, INEGES. Autoritatea competentă transmite autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului noua variantă a INEGES în cel mai scurt timp posibil, având în vedere termenele stabilite pentru raportare în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2007.  +  Capitolul III Realizarea recalculărilor  +  Articolul 24Autoritatea competentă realizează recalculările estimărilor de emisii/reţineri prin sechestrare, în următoarele cazuri: a) au fost identificate modificări în cadrul datelor disponibile anterior; b) metoda utilizată anterior nu este consistentă cu "bunele practici" aplicabile în cazul respectivei categorii; c) o categorie a devenit categorie-cheie; d) metoda utilizată anterior este insuficientă în sensul reflectării activităţilor de reducere a emisiilor într-o manieră transparentă; e) au devenit disponibile noi metode de estimare; f) includerea unor categorii noi de emisii/reţineri prin sechestrare în cadrul INEGES; g) modificări ale modului de obţinere sau de utilizare a factorilor de emisie şi a datelor de activitate; h) corectarea erorilor identificate; i) alte cazuri, în concordanţă cu "bunele practici".  +  Articolul 25Autoritatea competentă realizează recalcularea valorilor din fiecare an al perioadei analizate, dintre anul de bază şi ultimul an raportat, indiferent de amplitudinea acestora.  +  Articolul 26Recalculările trebuie realizate prin aplicarea unei singure metode pentru toţi anii, incluzând tehnici alternative ca interpolarea şi extrapolarea, precum şi alte tehnici corespunzătoare.  +  Articolul 27Recalculările trebuie raportate în cadrul tabelelor CRF şi în cadrul NIR, incluzând informaţii explicative privind justificarea acestora şi informaţii privind procedurile utilizate pentru realizarea acestora, schimbările la nivelul metodelor de calcul, factorilor de emisie şi al datelor de activitate utilizate şi privind categoriile de emisii/reţineri prin sechestrare care nu au fost analizate anterior.  +  Capitolul IV Modalitatea de răspuns la observaţiile şi întrebările survenite în urma procesului de revizuire a INEGES  +  Articolul 28Autoritatea competentă asigură disponibilizarea resurselor umane şi financiare necesare desfăşurării acţiunilor de revizuire a INEGES de către echipele de experţi independenţi desemnaţi de Secretariatul UNFCCC. De asemenea, autorităţii competente îi revine sarcina informării, după caz, în vederea implicării în procesul de revizuire a INEGES, a altor autorităţi sau instituţii publice, precum şi a altor organizaţii relevante în acest sens.  +  Articolul 29Autoritatea competentă asigură o colaborare eficientă cu echipele de experţi independenţi desemnaţi de Secretariatul UNFCCC să revizuiască INEGES, prin furnizarea tuturor informaţiilor şi a răspunsurilor la observaţiile şi întrebările survenite în urma procesului de revizuire, în conformitate cu prevederile documentelor relevante oficiale.  +  Articolul 30Autoritatea competentă împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului analizează recomandările şi propunerile de modificări prezentate de echipele respective de experţi independenţi şi, după caz, implementează recomandările şi propunerile în cadrul INEGES.  +  Capitolul V Prevederi finale  +  Articolul 31 (1) În vederea îndeplinirii obligaţiilor, autoritatea competentă poate colabora cu alte organizaţii specializate, putând contracta în acest sens servicii de consultanţă, studii şi analize. (2) Fondurile necesare desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute distinct în bugetul anual al autorităţii competente, putând fi suplimentate prin finanţări nerambursabile internaţionale.----