ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 5 decembrie 2008  (la 17-07-2009, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1. Articolul I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. ) Având în vedere faptul că aplicarea dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 114/2006, a generat numeroase contestații și litigii,în considerarea problemelor existente în reglementarea actuală: inexistența unor definiții care să clarifice specificul noțiunilor cu care operează actul normativ, lipsa unei delimitări clare între proiectul de management - documentul de referință, care stă la baza angajării, elaborat întotdeauna pe durată determinată - și contractul de management, "asimilat contractului de muncă pe durată nedeterminată", conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 114/2006; natura juridică incertă a actului juridic în baza căruia își desfășoară activitatea conducătorul instituției - contractul de management; neclaritatea dispozițiilor cu privire la părțile raportului contractual; dispozițiile succinte referitoare la modalitatea de aplicare a dispozițiilor legale, la procedura de concurs și cea de evaluare, coroborate cu lipsa unor prevederi prin care să se dispună elaborarea de norme subsecvente; insuficienta reglementare a interimatului,având în vedere faptul că lipsa unității de interpretare și aplicare a dispozițiilor actului normativ creează premisa unor abuzuri ale autorităților administrației publice în subordinea cărora funcționează instituțiile publice de cultură, care pot merge până la desființarea acestora,în considerarea faptului că, în prezent, majoritatea instituțiilor publice de cultură se confruntă cu dificultăți în derularea actului managerial,menținerea situației existente, în care natura juridică a contractului de management este incertă, amenință cu înmulțirea situațiilor litigioase și cu perpetuarea acestora. Confuziile existente în reglementarea actuală și lipsa temeiului legal expres pentru elaborarea reglementărilor subsecvente privează instanțele de judecată de instrumentele necesare pentru soluționarea respectivelor litigii.Consecința gravă la nivelul instituțiilor de cultură este blocarea activității, determinată fie de prelungirea, în mod nefiresc, a conducerii interimare, fie de anularea concursurilor organizate de autoritate pentru selectarea unui nou manager, la un moment ulterior, prin sentința instanței de judecată, care obligă la repunerea în situația anterioară procesului.Mai mult decât atât, neclarificarea naturii juridice a contractului de management creează premisa ultraactivării unor reglementări abrogate prin menținerea neschimbată a raportului contractual, contrar prevederilor exprese existente.Pe de altă parte, inexistența unor sancțiuni pentru fapte precum prelungirea conducerii interimare mult peste perioada necesară îndeplinirii procedurilor de selecție a noului manager împiedică desfășurarea normală a activității multor instituții de cultură, care se regăsesc astfel în imposibilitatea de a realiza scopul și obiectivele pentru care au fost înființate.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind managementul instituțiilor publice de cultură care organizează și desfășoară activități cultural-artistice sau oferă servicii în domeniul culturii.(2) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență pot fi aplicate, potrivit dispoziției autorității, și în cazul instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) care sunt finanțate integral din venituri proprii. (la 29-06-2013, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. )  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) autoritate - organ al administrației publice centrale sau al administrației publice locale, autoritatea deliberativă, reprezentată prin ministru, conducător sau autoritate executivă, în calitate de ordonator principal de credite pentru instituția publică de cultură, după caz; (la 29-06-2013, Lit. a) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) b) manager - persoana fizică ce a câștigat concursul de de proiecte de management și a încheiat un contract de management cu autoritatea, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență; managerul nu este funcționar public, nu este angajat cu contract individual de muncă și nu are statut de funcție de autoritate publică; (la 02-01-2015, Lit. b) a art. 2 a fost modificată de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) c) management - organizarea, gestionarea și conducerea activității unei instituții publice de cultură de către o persoană fizică, pe baza setului de cerințe definite de autoritate în caietul de obiective, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență; (la 29-06-2013, Lit. c) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) d) caiet de obiective - setul de cerințe formulate de către autoritate, pe care managerul trebuie să le îndeplinească, prin intermediul instituției publice de cultură, în vederea satisfacerii nevoilor culturale ale comunității, într-o perioadă determinată de timp;e) proiect de management - documentul elaborat de candidat, ca ofertă, care cuprinde descrierea soluțiilor concrete, a rezultatelor preconizate, precum și estimarea resurselor și mijloacelor necesare îndeplinirii cerințelor stabilite de către autoritate prin caietul de obiective; (la 02-01-2015, Lit. e) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) f) contract de management - contractul încheiat pe durată determinată între ordonatorul principal de credite și manager, prin care managerul se obligă, în schimbul unei remunerații, să asigure conducerea și buna administrare a activității instituției publice de cultură, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență; (la 29-06-2013, Lit. f) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) g) program - ansamblul de proiecte structurate organic conform viziunii manageriale, cu caracter multianual, prin care se realizează setul de cerințe specifice, stabilite de autoritate prin caietul de obiective, astfel cum au fost prevăzute în contractul de management;h) proiect - ansamblul de acțiuni sau activități specifice fiecărei categorii de instituții publice de cultură, realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu depășește, de regulă, durata unui exercițiu bugetar;i) program minimal - parte din programul de management, care cuprinde un număr de proiecte realizabile în intervalul de timp și în condițiile negociate prin contractul de management, costurile fiind acoperite integral de către autoritate din subvenții acordate de la bugetul de stat sau de la bugetul local, după caz, sau din veniturile proprii ale instituțiilor prevăzute la art. 1 alin. (2). (la 29-06-2013, Lit. i) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (la 17-07-2009, Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. )  +  Articolul 3Managementul instituțiilor publice de cultură poate fi încredințat unei persoane fizice care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) are cetățenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;b) are capacitate deplină de exercițiu;c) întrunește condițiile de studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de activitate al instituției;d) întrunește condițiile de pregătire sau experiență în management;e) întrunește alte condiții solicitate de autoritate;f) abrogată; (la 02-01-2015, Lit. f) a art. 3 a fost abrogată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) g) abrogată; (la 02-01-2015, Lit. g) a art. 3 a fost abrogată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (la 29-06-2013, Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. )  +  Articolul 3^1În situația în care pentru concursul de proiecte de management nu s-au înscris persoane care să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la art. 3, prin derogare de la prevederile art. 3 lit. c), autoritatea poate relua organizarea concursului, având posibilitatea modificării domeniului și, după caz, a nivelului studiilor solicitate. (la 02-01-2015, Art. 3^1 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care introduce pct. 3^1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013 și a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 4(1) În vederea încredințării managementului instituțiilor publice de cultură, autoritatea organizează concurs de proiecte de management, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. (la 02-01-2015, Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (2) Câștigătorul concursului prevăzut la alin. (1) încheie contract de management cu autoritatea și este remunerat din bugetul instituției în condițiile art. 28. (la 29-06-2013, Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. )  +  Capitolul IIConcursul de proiecte de management (la 02-01-2015, Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Secţiunea 1 Organizarea concursului  +  Articolul 5Regulamentul-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, de soluționare a contestațiilor, precum și modelul-cadru al caietului de obiective, corespunzător specificului fiecărei categorii de instituții publice de cultură, sunt elaborate de către Ministerul Culturii, după consultarea structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, în calitate de ordonatori principali de credite, și se aprobă prin ordin al ministrului culturii. (la 02-01-2015, Art. 5 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 6(1) Pregătirea concursului de proiecte de management de către autoritate constă în:----------Partea introd. a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.a) elaborarea și aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului, de soluționare a contestațiilor, precum și a caietului de obiective, pe baza documentelor prevăzute la art. 5;b) desemnarea componenței comisiei de concurs și a celei de soluționare a contestațiilor.(2) În urma evaluării dosarelor de concurs ale fiecărui candidat, etapele concursului de proiecte de management sunt:a) analiza proiectului de management;b) susținerea proiectului de management în cadrul unui interviu. (la 02-01-2015, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (la 29-06-2013, Art. 6 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. )  +  Articolul 7(1) În vederea organizării concursului de proiecte management, caietul de obiective se întocmește de către autoritate, pe baza modelului-cadru, și se aprobă prin ordin sau, după caz, prin dispoziție a autorității. (la 02-01-2015, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) Autoritatea are obligația să demareze procedurile prevăzute la alin. (1), cu 120 de zile calendaristice înainte de data încetării contractului de management. (la 02-01-2015, Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care introduce pct. 6^1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (3) În cazurile în care contractul de management încetează înainte de termen, prin excepție de la dispozițiile alin. (2), termenul de 120 de zile curge de la data constatării cauzei de încetare.  +  Articolul 8Condițiile de participare la concurs, caietul de obiective, regulamentul de organizare și desfășurare a concursului, de soluționare a contestațiilor, precum și datele pentru depunerea dosarelor de concurs, a proiectului de management și desfășurarea etapelor de concurs sunt aduse la cunoștința publică de către autoritate, pe pagina de internet a instituției publice de cultură și a autorității, după caz, precum și prin afișare la sediul autorității și al instituției pentru care se organizează concursul. (la 02-01-2015, Art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. )  +  Articolul 9Autoritatea stabilește termenele pentru depunerea proiectelor de management și a dosarelor de concurs, precum și datele privind desfășurarea etapelor de concurs, astfel încât să asigure:----------Partea introd. a art. 9 a fost modificată de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.a) minimum 21 de zile calendaristice pentru elaborarea proiectului de management; (la 02-01-2015, Lit. a) a art. 9 a fost modificată de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) b) între 7 și 14 zile calendaristice pentru analizarea acestora de către membrii comisiei de concurs. (la 29-06-2013, Art. 9 a fost modificat de lit. b) și c) ale pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. )  +  Articolul 10În vederea participării la concurs, candidații depun la sediul autorității proiectele de management, în scris și în format electronic, precum și dosarele de concurs, cuprinzând, potrivit regulamentului-cadru, documentele solicitate în anunțul public. (la 02-01-2015, Art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. )  +  Secţiunea a 2-a Caietul de sarcini și proiectul de managementCaietul de obiective și proiectul de management (la 02-01-2015, Titlul Secțiunii a 2-a din Cap. II a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. )  +  Articolul 11(1) Caietul de obiective se întocmește de către autoritate pe baza modelului-cadru, prevăzut la art. 5, ținând cont de următoarele criterii:a) misiunea instituției publice de cultură; (la 29-06-2013, Lit. a) a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) b) evoluțiile economice și socioculturale ale comunității în care instituția publică de cultură își desfășoară activitatea;c) dezvoltarea specifică a instituției publice de cultură.(2) Caietul de obiective cuprinde prevederi organizatorice, financiare și tehnice privind proiectul de management, după cum urmează:Partea introductivă a alin. (2) al art. 11 a fost modificată de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.a) date despre activitatea, bugetul estimat sau cunoscut și specificul instituției publice de cultură; (la 29-06-2013, Lit. a) a alin. (2) al art. 11 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) b) regulamentul de organizare și funcționare al instituției;c) sarcini pentru management. (la 29-06-2013, Lit. c) a alin. (2) al art. 11 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) d) perioada pentru care se încheie contractul de management, în intervalul de minimum 3 ani și maximum 5 ani;e) structura obligatorie a proiectului de management. (la 02-01-2015, Lit. e) a alin. (2) al art. 11 a fost modificată de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (la 17-07-2009, Art. 11 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. )  +  Articolul 12(1) Prin caietul de obiective, autoritatea solicită candidaților:a) analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția publică de cultură și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent;b) analiza activității instituției publice de cultură și, în funcție de specific, propuneri privind îmbunătățirea acesteia;c) analiza organizării instituției publice de cultură și propuneri de reorganizare și/sau restructurare, după caz;d) analiza situației economico-financiare a instituției publice de cultură;e) strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate; (la 29-06-2013, Lit. e) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) f) o previziune a evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse. (la 29-06-2013, Lit. f) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (la 17-07-2009, Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. ) (2) Prevederile alin. (1) reprezintă criteriile generale de analiză și notare a proiectelor de management. (la 02-01-2015, Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 13Proiectele de management sunt elaborate de către candidați fără a fi personalizate, fără a avea semnături și fără a conține indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerințelor din caietul de obiective și a prevederilor legislației indicate în bibliografie. (la 02-01-2015, Art. 13 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 14(1) Candidații pot solicita informații suplimentare necesare elaborării proiectelor de management, în baza unei cereri motivate. (la 02-01-2015, Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii privind solicitarea de date suplimentare, instituția publică de cultură pentru care se organizează concursul este obligată să furnizeze informațiile solicitate. (la 17-07-2009, Art. 14 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. )  +  Articolul 15(1) După încheierea contractului de management, proiectul de management constituie documentul de referință pentru evaluarea managementului. (la 02-01-2015, Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) Documentul de referință se aduce la cunoștința publică prin grija autorității.  +  Secţiunea a 3-a Desfășurarea concursului  +  Articolul 16(1) Pentru desfășurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorității se înființează comisii de concurs, în funcție de specificul instituției. (la 02-01-2015, Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (2) Comisia de concurs este desemnată de autoritate prin ordin sau dispoziție, după caz, și este compusă din reprezentanți ai autorității, în proporție de o treime, și din specialiști în domeniul de activitate al instituției, în proporție de două treimi. (la 02-01-2015, Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (3) Etapa interviului din cadrul concursului are caracter public. (la 29-06-2013, Art. 16 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. )  +  Articolul 17(1) Secretariatul comisiei de concurs este format din câte un reprezentant de la compartimentul de specialitate, dacă acesta există, de la compartimentul juridic, compartimentul economic și de la compartimentul resurse umane, din cadrul aparatului de lucru al autorității. (la 29-06-2013, Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (2) Rolul secretariatului comisiei de concurs este de a verifica legalitatea și conformitatea documentelor depuse de candidați, de a asigura condițiile tehnico-organizatorice pentru desfășurarea concursului, precum și de a comunica rezultatele.(3) Secretariatul comisiei elimină din concurs dosarele de concurs incomplete și pe cele care conțin documente neconforme cu cerințele din anunțul public și îi înștiințează pe candidații în cauză. (la 29-06-2013, Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (la 17-07-2009, Art. 17 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. )  +  Articolul 18Comisia de concurs are următoarele atribuții principale:a) stabilește punctajul echivalent notelor pentru grila de evaluare a proiectelor de management; (la 02-01-2015, Lit. a) a art. 18 a fost modificată de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) b) analizează proiectele de management depuse de candidați, acordă punctajul potrivit grilei de evaluare, notează fiecare candidatură; (la 02-01-2015, Lit. b) a art. 18 a fost modificată de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) c) stabilește rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecărei etape notate, potrivit prevederilor regulamentului de organizare și desfășurare a concursului;d) elaborează un raport asupra notelor acordate candidaților și câștigătorului concursului și face recomandări privind perioada pentru care se încheie contractul de management. (la 29-06-2013, Art. 18 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. )  +  Secţiunea a 4-a Rezultatul concursului și soluționarea contestațiilor  +  Articolul 19(1) Concursul de proiecte de management se desfășoară în etapele prevăzute la art. 6 alin. (2). (la 02-01-2015, Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) Nota obținută în etapa prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a) se aduce la cunoștința candidaților, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia, precum și prin afișare la sediul autorității și al instituției și pe pagina de internet a instituției publice de cultură, după caz.(3) Sunt declarați admiși pentru susținerea etapei prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b) candidații care au obținut în prima etapă a concursului nota minimă 7. (la 02-01-2015, Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (4) Rezultatul concursului, pentru fiecare candidat, se obține prin calculul mediei aritmetice a notelor obținute pentru fiecare etapă.(5) Este declarat câștigător candidatul care a obținut cea mai mare medie, cu condiția ca aceasta să fie de minimum 7.(6) În cazul în care mai mulți candidați obțin medii egale, este declarat câștigător candidatul care a obținut nota cea mai mare la interviu. (la 29-06-2013, Alin. (6) al art. 19 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (6^1) În cazul în care doi sau mai mulți candidați obțin medii egale, atât la evaluarea proiectului de management prezentat, cât și la interviu, comisia de concurs va introduce o probă scrisă pentru departajare. (la 02-01-2015, Alin. (6^1) al art. 19 a fost introdus de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care introduce pct. 15^1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (7) În cazul în care niciun candidat nu a obținut o medie de minimum 7, procedura de concurs se reia în termen de maximum 30 de zile, cu respectarea dispozițiilor art. 8 și 9. (la 02-01-2015, Alin. (7) al art. 19 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (8) Rezultatul concursului se aduce la cunoștința candidaților, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea ultimei etape, precum și la cunoștința publică, prin afișare la sediul autorității, la sediul instituției publice de cultură și pe pagina de internet a autorității, după caz. (la 17-07-2009, Art. 19 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. )  +  Articolul 20(1) Candidații au dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului.(2) Contestațiile se depun în condițiile stabilite de autoritate, într-un termen care nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința candidaților a rezultatului concursului. (la 17-07-2009, Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. ) (3) Contestațiile se soluționează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor.(4) În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaților și alte informații de interes public sunt aduse la cunoștința publică, prin grija autorității.(5) Rezultatul final al concursului, proiectul de management câștigător și durata pentru care se va încheia contractul de management se aprobă prin ordin sau, după caz, dispoziție a autorității. (la 02-01-2015, Alin. (5) al art. 20 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (6) Actul administrativ prevăzut la alin. (5) poate fi atacat în justiție în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 21(1) În vederea soluționării contestațiilor depuse de candidați, la nivelul autorității se înființează comisii de soluționare a contestațiilor. (la 17-07-2009, Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. ) (2) În comisia de soluționare a contestațiilor nu pot fi numiți membrii care au făcut parte din comisia de concurs.  +  Articolul 22(1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința publică a rezultatului final al concursului, potrivit prevederilor art. 20 alin. (4), câștigătorul acestuia și ordonatorul principal de credite au obligația de a negocia, pe baza proiectului de management, clauzele contractului de management. (la 02-01-2015, Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) În cazul în care câștigătorul concursului de proiecte, din motive personale, renunță în scris la calitatea de manager înainte de semnarea contractului de management sau dacă părțile nu convin asupra contractului de management în termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința publică a rezultatului final al concursului, ordonatorul principal de credite are dreptul să negocieze cu următorul clasat, în vederea încheierii contractului de management, cu condiția ca acesta să îndeplinească prevederile art. 19 alin. (3)-(6^1). (la 02-01-2015, Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care introduce pct. 16^1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (la 29-06-2013, Art. 22 a fost modificat de lit. b) a pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Capitolul III Contractul de management  +  Articolul 23Contractul de management se încheie pe o durată determinată, egală cu cea pentru care a fost aprobat proiectul de management. (la 02-01-2015, Art. 23 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 24(1) Contractul de management cuprinde clauze organizatorice, financiare și tehnice prevăzute în caietul de obiective și clauzele convenite de părțile contractante în urma negocierii prevăzute la art. 22. (la 17-07-2009, Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. ) (2) Contractul de management cuprinde, fără a se limita la acestea, clauze privind:a) părțile contractante;b) obiectul contractului;c) durata contractului;d) remunerația managerului;e) drepturile și obligațiile managerului;f) drepturile și obligațiile autorității;g) limitele de competență;h) sarcinile specifice pentru instituția de cultură;i) calendarul evaluărilor anuale și evaluării finale; (la 02-01-2015, Lit. i) a alin. (2) al art. 24 a fost modificată de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) j) clauze speciale pentru deplasări profesionale;k) clauze speciale legate de participarea directă sau indirectă la realizarea unor proiecte în cadrul instituției;l) clauze speciale legate de programul de activitate și timpul de odihnă;m) clauze speciale privind neîndeplinirea celorlalte responsabilități prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de reglementările specifice instituției de cultură, de regulamentul de organizare și funcționare a respectivei instituții;n) clauze speciale legate de neîndeplinirea obligațiilor asumate de autoritate;o) răspunderea contractuală;p) condițiile de încetare a contractului;q) soluționarea litigiilor;r) modificarea contractului;s) clauza penală și forța majoră;t) alte clauze speciale;u) dispoziții finale. (la 29-06-2013, Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (2^1) Contractului de management i se vor anexa, ca părți integrante, următoarele documente:a) proiectul de management ca document de referință; (la 02-01-2015, Lit. a) a alin. (2^1) al art. 24 a fost modificată de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) b) programul minimal;c) alte anexe, după caz. (la 29-06-2013, Alin. (2^1) al art. 24 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (3) Modelul-cadru al contractului de management pentru instituțiile publice de cultură, în funcție de categoria și specificul acestora, este elaborat de Ministerul Culturii și se aprobă prin ordin al ministrului culturii. (la 29-06-2013, Alin. (3) al art. 24 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. )  +  Articolul 25(1) Pe durata contractului de management, autoritatea verifică modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către manager, în cadrul evaluărilor anuale ale managementului. (la 02-01-2015, Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care introduce pct. 18^1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (2) Părțile au dreptul de a reanaliza periodic sumele necesare realizării programului, în raport cu valorile asumate prin angajamentele luate în documentul de referință, și de a negocia anual programul minimal, în funcție de bugetul aprobat pentru derularea contractului de management.(3) Rezultatele negocierilor desfășurate potrivit alin. (2) sunt consemnate în acte adiționale la contractul de management. (la 17-07-2009, Art. 25 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. )  +  Articolul 26(1) În funcție de mărimea, complexitatea și specificul instituției publice de cultură, managerul este asistat în activitatea sa de organisme colegiale, după cum urmează:a) un consiliu administrativ, cu rol deliberativ sau consultativ, în funcție de reglementările legale pentru fiecare categorie de instituție;b) un consiliu de specialitate, cu rol consultativ, în funcție de specificul activității instituției.(2) Abrogat. (la 02-01-2015, Alin. (2) al art. 26 a fost abrogat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (3) În funcție de specificul și complexitatea activității instituției, managerul poate delega personalului din subordine sarcini și responsabilități, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. (la 29-06-2013, Art. 26 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. )  +  Articolul 27(1) Managerul are următoarele atribuții principale:a) elaborează și propune spre aprobare autorității proiectul de buget al instituției;b) decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituției, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator de credite pentru bugetul acesteia;c) selectează, angajează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;d) negociază clauzele contractelor de muncă, în condițiile legii;e) negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor codului civil sau, după caz, conform legilor speciale;f) dispune efectuarea evaluărilor anuale ale performanțelor salariaților, în condițiile legii; (la 29-06-2013, Lit. f) a alin. (1) al art. 27 a fost modificată de pct. 20 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) g) reprezintă instituția în raporturile cu terții;h) încheie acte juridice în numele și pe seama instituției, în limitele de competență stabilite prin contractul de management.(2) Managerul poate îndeplini și alte atribuții stabilite prin contractul de management, prin regulamentul de organizare și funcționare a instituției sau prevăzute de lege.(3) În exercitarea atribuțiilor sale, managerul poate încheia contracte individuale de muncă pe durată determinată, contracte încheiate potrivit Codului civil, precum și contracte privind dreptul de autor și drepturile conexe, fără ca durata acestora să depășească cu mai mult de un an durata contractului de management. (la 29-06-2013, Alin. (3) al art. 27 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. )  +  Articolul 28(1) Pentru activitatea depusă, managerul are dreptul la o remunerație, în cuantumul și în limitele stipulate de lege, prevăzută în contractul de management.(2) În cazul în care managerul are studii de specialitate corespunzătoare sau experiența necesară, acesta are dreptul ca, pentru îndeplinirea programului minimal, în cadrul contractului de management, să participe, în calitate de autor sau, după caz, de artist interpret sau executant, potrivit dispozițiilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, la realizarea, în mod direct sau indirect, de proiecte în cadrul instituției pe care o conduce. (la 02-01-2015, Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 22 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (3) Proiectele la a căror realizare managerul urmează să participe, în mod direct sau indirect, în condițiile prevăzute la alin. (2), vor fi stabilite de comun acord cu autoritatea. (la 02-01-2015, Alin. (3) al art. 28 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 22 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (4) Pentru proiectele ce urmează să fie realizate în condițiile prevăzute la alin. (2), autoritatea încheie acte adiționale la contractul de management, care vor cuprinde denumirea și prezentarea proiectelor, bugetul necesar realizării proiectelor, bugetul alocat de autoritate în acest scop, precum și remunerația stabilită de autoritate. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, remunerația nu poate depăși 10% din încasările nete corespunzătoare comunicării publice a operei la a cărei realizare a participat, direct sau indirect, managerul, în calitate de autor ori de artist interpret sau executant. (la 02-01-2015, Alin. (4) al art. 28 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 22 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (5) În cazul operelor de creație intelectuală la a căror realizare managerul participă în mod direct sau indirect și pentru care sunt utilizate resursele instituției, drepturile patrimoniale vor fi cesionate instituției, conform contractului de cesiune încheiat între manager și autoritate în condițiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-06-2013, Art. 28 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. )  +  Articolul 29(1) Remunerația managerului, prevăzută în contractul de management, este asimilată salariului numai din punct de vedere fiscal, respectiv al obligațiilor ce decurg pentru manager și autoritate din legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul la asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, din legislația privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și din legislația privind asigurările de sănătate. (la 02-01-2015, Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (2) Managerul beneficiază prin contractul de management de timp de odihnă anual, asimilabil concediului de odihnă, și indemnizația aferentă, diurnă și cheltuieli de delegare în interesul serviciului, concediu medical potrivit legii și zile libere plătite pentru sărbătorile legale, evenimente familiale deosebite, acordate prin similitudine cu cele prevăzute în legislația muncii.(3) În cazul în care câștigătorul concursului de proiecte de management deține o funcție de execuție sau de conducere în aceeași instituție ori în altă instituție de cultură, contractul individual de muncă pentru funcția respectivă se suspendă pe durata contractului de proiecte de management. (la 02-01-2015, Alin. (3) al art. 29 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (4) Suspendarea contractului individual de muncă potrivit alin. (3) își produce efectele de la data semnării contractului de proiecte de management până la data încetării acestuia în una dintre modalitățile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. (la 02-01-2015, Alin. (4) al art. 29 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (la 29-06-2013, Art. 29 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. )  +  Articolul 30Managerul care nu are domiciliul în localitatea în care instituția își are sediul poate beneficia de locuință de serviciu sau, după caz, poate primi din bugetul autorității o sumă lunară forfetară neimpozabilă, în cuantum de până la 50% din câștigul salarial mediu net pe economie, pentru a-și asigura cazarea și poate beneficia lunar de decontarea cheltuielilor de transport pentru două deplasări dus-întors în localitatea de domiciliu, în condițiile legii, conform clauzelor contractului de management.  +  Articolul 31Abrogat. (la 29-06-2013, Art. 31 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. )  +  Articolul 32(1) Contractul de management încetează în următoarele cazuri:a) rezultatul evaluării anuale este sub nota 7; (la 02-01-2015, Lit. a) a alin. (1) al art. 32 a fost modificată de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) b) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;c) managerul nu mai îndeplinește oricare dintre condițiile prevăzute la art. 3;d) renunțarea de către manager la mandatul încredințat;e) cu acordul părților;f) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a managerului.g) constatarea neîndeplinirii obiectivelor, programului minimal din motive imputabile managerului, a nerealizării indicatorilor de referință stabiliți prin contractul de management sau a prejudicierii imaginii instituției ori a autorității, precum și constatarea nerespectării dispozițiilor legate de îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 27. (la 29-06-2013, Lit. g) a alin. (1) al art. 32 a fost introdusă de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), managerul va acorda un preaviz de cel puțin 30 de zile.(3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. g), autoritatea va acorda managerului un preaviz de 15 zile, conform prevederilor contractului de management. (la 29-06-2013, Alin. (3) al art. 32 a fost introdus de pct. 27 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (4) Contractul de management se suspendă de drept în cazurile prevăzute de lege sau cu acordul părților, la cererea motivată a managerului. (la 29-06-2013, Alin. (4) al art. 32 a fost introdus de pct. 27 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (5) În cazul reorganizării de către autoritate a instituției, managerul are dreptul să depună un nou proiect de management, adaptat noii forme organizatorice a instituției, în termen de 45 de zile de la adoptarea actelor administrative sau normative de punere în aplicare a reorganizării. (la 02-01-2015, Alin. (5) al art. 32 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (6) Abrogat. (la 02-01-2015, Alin. (6) al art. 32 a fost abrogat de pct. 20 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 27 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (la 17-07-2009, Art. 32 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. )  +  Articolul 33(1) În situațiile de încetare a contractului de management înainte de termen, autoritatea desemnează, prin ordin sau dispoziție, o persoană competentă să asigure managementul instituției publice de cultură, în maximum 5 zile de la data constatării încetării contractului de management, și organizează un nou concurs de proiecte de management, în termenul stabilit la art. 7 alin. (3). (la 02-01-2015, Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 28 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013 și de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) În cazul în care persoana astfel desemnată își desfășoară activitatea în cadrul instituției sau într-o altă instituție publică de cultură, raporturile de muncă ale acesteia cu respectiva instituție se suspendă pe întreaga perioadă de exercitare a mandatului de interimat.(3) Persoana care asigură interimatul managementului va fi remunerată la nivelul prevăzut pentru manager.(4) Prin excepție de la prevederile art. 24, autoritatea va încheia cu persoana desemnată un contract de management pentru perioada asigurării interimatului, în care se vor prevedea expres atribuțiile și limitele de competență.(5) Conducerea interimară se asigură până la data începerii executării noului contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 32 alin. (4). (la 02-01-2015, Alin. (5) al art. 33 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 28 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (la 29-06-2013, Art. 33 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. )  +  Articolul 34(1) Contractul de management se încheie în formă scrisă, în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte. (la 17-07-2009, Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. ) (2) Contractul de management se încheie între ordonatorul principal de credite și câștigătorul concursului de proiecte de management în urma negocierii, potrivit dispozițiilor art. 22. (la 02-01-2015, Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 35(1) Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de management, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(2) Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul autorității.  +  Capitolul IV Evaluarea managementului  +  Articolul 36(1) Evaluarea managementului se face anual, pe baza Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, elaborat de Ministerul Culturii, și reprezintă procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate, potrivit procedurilor prevăzute la art. 25 alin. (2) și (3). (la 02-01-2015, Alin. (1) al art. 36 a fost modificat de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 30 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (2) În toate cazurile, evaluarea prevăzută la alin. (1) se face prin analizarea proiectelor realizate în cadrul programului asumat și, după caz, ținându-se cont și de activitățile realizate, altele decât cele prevăzute în programul minimal. (la 17-07-2009, Art. 36 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. )  +  Articolul 37(1) Termenele și modul în care se efectuează evaluările anuale sunt prevăzute prin grija autorității în contractul de management. (la 02-01-2015, Alin. (1) al art. 37 a fost modificat de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 31 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (2) În cazul în care rezultatele evaluărilor anterioare sunt peste 8, autoritatea este obligată să organizeze evaluare finală cu cel puțin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei contractului de management. (la 29-06-2013, Art. 37 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. )  +  Articolul 38(1) În vederea evaluării managementului, la nivelul autorității se înființează comisii de evaluare pentru fiecare categorie de instituție publică de cultură, conform procedurilor prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului.(2) Comisia de evaluare este alcătuită potrivit prevederilor art. 16, care se aplică în mod corespunzător. (la 29-06-2013, Alin. (2) al art. 38 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (3) Membrii comisiei de evaluare sunt numiți prin ordin sau dispoziție a autorității. (la 29-06-2013, Alin. (3) al art. 38 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (4) Regulamentul-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului este elaborat de Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național și se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (la 17-07-2009, Art. 38 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. )  +  Articolul 39(1) În vederea efectuării evaluării, managerul are obligația de a înainta, în termen de 30 de zile de la data depunerii situațiilor financiare anuale, un raport de activitate întocmit conform modelului elaborat de Ministerul Culturii și aprobat prin ordin al ministrului culturii.(2) După depunerea de către manager a situațiilor financiare anuale și a raportului de activitate, ordonatorul principal de credite are obligația să organizeze, în termen de 60 de zile, evaluarea anuală, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(3) În cuprinsul raportului de activitate managerul are dreptul să formuleze propuneri motivate privind modificarea și/sau completarea clauzelor contractuale, cu respectarea cadrului general instituit prin contractul de management încheiat cu autoritatea, și poate propune, pentru următoarea perioadă de raportare, noi proiecte, conform bugetului aprobat. (la 29-06-2013, Art. 39 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. )  +  Articolul 40Evaluarea managementului este organizată în următoarele etape:a) analiza raportului de activitate;b) susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu. (la 02-01-2015, Art. 40 a fost modificat de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 34 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. )  +  Articolul 41(1) Comisia de evaluare elaborează un raport motivat asupra rezultatului obținut de manager în urma evaluării și face recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv rezilierea contractului de management încheiat cu respectivul manager. (la 29-06-2013, Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (2) În cazul în care nota finală se situează sub 7, rezultatul evaluării este nesatisfăcător. (la 02-01-2015, Alin. (2) al art. 41 a fost modificat de pct. 25 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 35 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (3) Rezultatul evaluării, nota finală și concluziile raportului întocmit de comisia de evaluare sunt aduse la cunoștința managerului, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare. (la 17-07-2009, Art. 41 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. )  +  Articolul 42(1) Managerii au dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea evaluării și să le depună la sediul autorității, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului evaluării.(2) Contestațiile se soluționează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor, de către o comisie constituită în acest sens conform prevederilor art. 21.(3) În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora, rezultatul final al evaluării este adus la cunoștința publică prin grija autorității.(4) Rezultatul final al evaluării se aprobă prin ordin sau dispoziție a autorității, după caz. (la 29-06-2013, Alin. (4) al art. 42 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (5) Eliminat.Alin. (5) al art. 42 a fost eliminat de pct. 26 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care abrogă pct. 37 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.  +  Articolul 43Rezultatul final al evaluării poate fi atacat în justiție în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 17-07-2009, Art. 43 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. )  +  Articolul 43^1(1) În cazul în care rezultatul evaluării finale, prevăzute la art. 37 alin. (2), este mai mare sau egal cu 9, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerințele caietului de obiective întocmit de autoritate.(2) Termenul de depunere a proiectului de management se stabilește de către autoritate.(3) Proiectul de management depus în condițiile alin. (1) constituie baza încheierii unui nou contract de management. (la 02-01-2015, Art. 43^1 a fost introdus de pct. 27 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care introduce pct. 37^1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. )  +  Articolul 44Abrogat. (la 29-06-2013, Art. 44 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. )  +  Articolul 45Autoritatea are obligația să organizeze concurs de proiecte de management în următoarele situații:Partea introd. a art. 45 a fost modificată de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.a) la expirarea duratei contractului de management, în termen de 30 de zile de la finalizarea evaluării finale;b) rezultatul evaluării anuale este sub nota 7; (la 02-01-2015, Lit. b) a art. 45 a fost modificată de pct. 28 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 39 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) c) intervine o situație prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. g);d) în termenul de negociere stabilit potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) părțile nu convin asupra clauzelor noului contract de management. (la 29-06-2013, Art. 45 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. )  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 45^1(1) În termen de un an de la semnarea contractului de management, ordonatorul principal de credite are obligația de a asigura participarea managerilor la cursurile de atestare în domeniul managementului, special organizate de către Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, instituție aflată în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național.(2) Cheltuielile ocazionate de participarea la cursurile prevăzute la alin. (1): deplasare, cazare și diurnă, precum și costul cursurilor de management se suportă de către autoritate și se prevăd în bugetul instituției publice de cultură. (la 17-07-2009, Art. 45^1 a fost introdus de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. )  +  Articolul 46Abrogat. (la 17-07-2009, Art. 46 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. )  +  Articolul 47Abrogat. (la 17-07-2009, Art. 47 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. )  +  Articolul 48Abrogat. (la 17-07-2009, Art. 48 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. )  +  Articolul 49Regulamentul-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentul-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelul-cadru al caietului de obiective, pe categorii de instituții, modelul-cadru al raportului de activitate, precum și modelelecadru recomandate pentru contractele de management se elaborează de Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național și se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (la 02-01-2015, Art. 49 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 50Abrogat. (la 17-07-2009, Art. 50 a fost abrogat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. )  +  Articolul 51Abrogat. (la 29-06-2013, Art. 51 a fost abrogat de pct. 40 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. )  +  Articolul 52(1) Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de concurs, de evaluare, ai comisiei pentru soluționarea contestațiilor, precum și membrii secretariatelor acestora beneficiază de o indemnizație în cuantum de 10% din indemnizația ordonatorului principal de credite, precum și de decontarea cheltuielilor de transport, cazare și diurnă.(2) Sumele reprezentând costurile corespunzătoare prevederilor alin. (1) sunt suportate din bugetul autorității, pe baza unor convenții încheiate conform prevederilor Codului civil. (la 17-07-2009, Art. 53 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. )  +  Articolul 53(1) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică bibliotecilor universitare și/sau școlare și instituțiilor publice de cultură din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.(2) Abrogat. (la 17-07-2009, Alin. (2) al art. 53 a fost abrogat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. )  +  Articolul 54Remunerația managerilor din instituțiile de spectacole sau concerte se stabilește conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, nefiind aplicabile prevederile lit. C "Funcții administrative de specialitate" lit. c) din anexa la Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2007.  +  Articolul 55(1) Constituie contravenții următoarele fapte:a) nerespectarea de către autoritate a obligațiilor prevăzute la art. 4, art. 7 alin. (2) și (3);b) nerespectarea de către instituție a obligației prevăzute la art. 14.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 50.000 la 100.000 lei.(3) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.(4) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoanele împuternicite prin ordin al ministrului culturii și cultelor.  +  Articolul 56Contravențiilor prevăzute la art. 55 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 57La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 19 iulie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 114/2006.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:p. Ministrul culturii și cultelor,
  Demeter Andras Istvan,
  secretar de stat
  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul muncii,
  familiei și egalității de șanse,
  Mariana Câmpeanu
  p. Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  București, 25 noiembrie 2008.Nr. 189.--------