ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 25 noiembrie 2008 (*actualizată*)privind managementul instituţiilor publice de cultură**)(actualizată până la data de 02 ianuarie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------------**) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.Având în vedere faptul că aplicarea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 114/2006, a generat numeroase contestaţii şi litigii,în considerarea problemelor existente în reglementarea actuală: inexistenţa unor definiţii care să clarifice specificul noţiunilor cu care operează actul normativ, lipsa unei delimitări clare între proiectul de management - documentul de referinţă, care stă la baza angajării, elaborat întotdeauna pe durată determinată - şi contractul de management, "asimilat contractului de muncă pe durată nedeterminată", conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 114/2006; natura juridică incertă a actului juridic în baza căruia îşi desfăşoară activitatea conducătorul instituţiei - contractul de management; neclaritatea dispoziţiilor cu privire la părţile raportului contractual; dispoziţiile succinte referitoare la modalitatea de aplicare a dispoziţiilor legale, la procedura de concurs şi cea de evaluare, coroborate cu lipsa unor prevederi prin care să se dispună elaborarea de norme subsecvente; insuficienta reglementare a interimatului,având în vedere faptul că lipsa unităţii de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor actului normativ creează premisa unor abuzuri ale autorităţilor administraţiei publice în subordinea cărora funcţionează instituţiile publice de cultură, care pot merge până la desfiinţarea acestora,în considerarea faptului că, în prezent, majoritatea instituţiilor publice de cultură se confruntă cu dificultăţi în derularea actului managerial,menţinerea situaţiei existente, în care natura juridică a contractului de management este incertă, ameninţă cu înmulţirea situaţiilor litigioase şi cu perpetuarea acestora. Confuziile existente în reglementarea actuală şi lipsa temeiului legal expres pentru elaborarea reglementărilor subsecvente privează instanţele de judecată de instrumentele necesare pentru soluţionarea respectivelor litigii.Consecinţa gravă la nivelul instituţiilor de cultură este blocarea activităţii, determinată fie de prelungirea, în mod nefiresc, a conducerii interimare, fie de anularea concursurilor organizate de autoritate pentru selectarea unui nou manager, la un moment ulterior, prin sentinţa instanţei de judecată, care obligă la repunerea în situaţia anterioară procesului.Mai mult decât atât, neclarificarea naturii juridice a contractului de management creează premisa ultraactivării unor reglementări abrogate prin menţinerea neschimbată a raportului contractual, contrar prevederilor exprese existente.Pe de altă parte, inexistenţa unor sancţiuni pentru fapte precum prelungirea conducerii interimare mult peste perioada necesară îndeplinirii procedurilor de selecţie a noului manager împiedică desfăşurarea normală a activităţii multor instituţii de cultură, care se regăsesc astfel în imposibilitatea de a realiza scopul şi obiectivele pentru care au fost înfiinţate.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind managementul instituţiilor publice de cultură care organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice sau oferă servicii în domeniul culturii. (2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă pot fi aplicate, potrivit dispoziţiei autorităţii, şi în cazul instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) care sunt finanţate integral din venituri proprii.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) autoritate - organ al administraţiei publice centrale sau al administraţiei publice locale, autoritatea deliberativă, reprezentată prin ministru, conducător sau autoritate executivă, în calitate de ordonator principal de credite pentru instituţia publică de cultură, după caz;----------Lit. a) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. b) manager - persoana fizică ce a câştigat concursul de de proiecte de management şi a încheiat un contract de management cu autoritatea, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă; managerul nu este funcţionar public, nu este angajat cu contract individual de muncă şi nu are statut de funcţie de autoritate publică;----------Lit. b) a art. 2 a fost modificată de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. c) management - organizarea, gestionarea şi conducerea activităţii unei instituţii publice de cultură de către o persoană fizică, pe baza setului de cerinţe definite de autoritate în caietul de obiective, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;----------Lit. c) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. d) caiet de obiective - setul de cerinţe formulate de către autoritate, pe care managerul trebuie să le îndeplinească, prin intermediul instituţiei publice de cultură, în vederea satisfacerii nevoilor culturale ale comunităţii, într-o perioadă determinată de timp; e) proiect de management - documentul elaborat de candidat, ca ofertă, care cuprinde descrierea soluţiilor concrete, a rezultatelor preconizate, precum şi estimarea resurselor şi mijloacelor necesare îndeplinirii cerinţelor stabilite de către autoritate prin caietul de obiective;----------Lit. e) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. f) contract de management - contractul încheiat pe durată determinată între ordonatorul principal de credite şi manager, prin care managerul se obligă, în schimbul unei remuneraţii, să asigure conducerea şi buna administrare a activităţii instituţiei publice de cultură, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă;----------Lit. f) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. g) program - ansamblul de proiecte structurate organic conform viziunii manageriale, cu caracter multianual, prin care se realizează setul de cerinţe specifice, stabilite de autoritate prin caietul de obiective, astfel cum au fost prevăzute în contractul de management; h) proiect - ansamblul de acţiuni sau activităţi specifice fiecărei categorii de instituţii publice de cultură, realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu depăşeşte, de regulă, durata unui exerciţiu bugetar; i) program minimal - parte din programul de management, care cuprinde un număr de proiecte realizabile în intervalul de timp şi în condiţiile negociate prin contractul de management, costurile fiind acoperite integral de către autoritate din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetul local, după caz, sau din veniturile proprii ale instituţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2).----------Lit. i) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 3Managementul instituţiilor publice de cultură poate fi încredinţat unei persoane fizice care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene; b) are capacitate deplină de exerciţiu; c) întruneşte condiţiile de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de activitate al instituţiei; d) întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă în management; e) întruneşte alte condiţii solicitate de autoritate; f) abrogată;----------Lit. f) a art. 3 a fost abrogată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. g) abrogată;----------Lit. g) a art. 3 a fost abrogată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.  +  Articolul 3^1În situaţia în care pentru concursul de proiecte de management nu s-au înscris persoane care să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la art. 3, prin derogare de la prevederile art. 3 lit. c), autoritatea poate relua organizarea concursului, având posibilitatea modificării domeniului şi, după caz, a nivelului studiilor solicitate.----------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care introduce pct. 3^1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013 şi a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 4 (1) În vederea încredinţării managementului instituţiilor publice de cultură, autoritatea organizează concurs de proiecte de management, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (2) Câştigătorul concursului prevăzut la alin. (1) încheie contract de management cu autoritatea şi este remunerat din bugetul instituţiei în condiţiile art. 28.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.  +  Capitolul IIConcursul de proiecte de management----------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Secţiunea 1 Organizarea concursului  +  Articolul 5Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, de soluţionare a contestaţiilor, precum şi modelul-cadru al caietului de obiective, corespunzător specificului fiecărei categorii de instituţii publice de cultură, sunt elaborate de către Ministerul Culturii, după consultarea structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, în calitate de ordonatori principali de credite, şi se aprobă prin ordin al ministrului culturii.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 6 (1) Pregătirea concursului de proiecte de management de către autoritate constă în:----------Partea introd. a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. a) elaborarea şi aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, de soluţionare a contestaţiilor, precum şi a caietului de obiective, pe baza documentelor prevăzute la art. 5; b) desemnarea componenţei comisiei de concurs şi a celei de soluţionare a contestaţiilor. (2) În urma evaluării dosarelor de concurs ale fiecărui candidat, etapele concursului de proiecte de management sunt: a) analiza proiectului de management; b) susţinerea proiectului de management în cadrul unui interviu.----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unor sintagme.  +  Articolul 7 (1) În vederea organizării concursului de proiecte management, caietul de obiective se întocmeşte de către autoritate, pe baza modelului-cadru, şi se aprobă prin ordin sau, după caz, prin dispoziţie a autorităţii.----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Autoritatea are obligaţia să demareze procedurile prevăzute la alin. (1), cu 120 de zile calendaristice înainte de data încetării contractului de management.----------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care introduce pct. 6^1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (3) În cazurile în care contractul de management încetează înainte de termen, prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2), termenul de 120 de zile curge de la data constatării cauzei de încetare.  +  Articolul 8Condiţiile de participare la concurs, caietul de obiective, regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului, de soluţionare a contestaţiilor, precum şi datele pentru depunerea dosarelor de concurs, a proiectului de management şi desfăşurarea etapelor de concurs sunt aduse la cunoştinţa publică de către autoritate, pe pagina de internet a instituţiei publice de cultură şi a autorităţii, după caz, precum şi prin afişare la sediul autorităţii şi al instituţiei pentru care se organizează concursul.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.  +  Articolul 9Autoritatea stabileşte termenele pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs, precum şi datele privind desfăşurarea etapelor de concurs, astfel încât să asigure:----------Partea introd. a art. 9 a fost modificată de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. a) minimum 21 de zile calendaristice pentru elaborarea proiectului de management;----------Lit. a) a art. 9 a fost modificată de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. b) între 7 şi 14 zile calendaristice pentru analizarea acestora de către membrii comisiei de concurs.----------Art. 9 a fost modificat de lit. b) şi c) ale pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unor sintagme.  +  Articolul 10În vederea participării la concurs, candidaţii depun la sediul autorităţii proiectele de management, în scris şi în format electronic, precum şi dosarele de concurs, cuprinzând, potrivit regulamentului-cadru, documentele solicitate în anunţul public.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.  +  Secţiunea a 2-a Caietul de sarcini şi proiectul de managementCaietul de obiective şi proiectul de management----------Titlul Secţiunii a 2-a din Cap. II a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unor sintagme.  +  Articolul 11 (1) Caietul de obiective se întocmeşte de către autoritate pe baza modelului-cadru, prevăzut la art. 5, ţinând cont de următoarele criterii: a) misiunea instituţiei publice de cultură;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. b) evoluţiile economice şi socioculturale ale comunităţii în care instituţia publică de cultură îşi desfăşoară activitatea; c) dezvoltarea specifică a instituţiei publice de cultură. (2) Caietul de obiective cuprinde prevederi organizatorice, financiare şi tehnice privind proiectul de management, după cum urmează:----------Partea introductivă a alin. (2) al art. 11 a fost modificată de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. a) date despre activitatea, bugetul estimat sau cunoscut şi specificul instituţiei publice de cultură;----------Lit. a) a alin. (2) al art. 11 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. b) regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei; c) sarcini pentru management.----------Lit. c) a alin. (2) al art. 11 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. d) perioada pentru care se încheie contractul de management, în intervalul de minimum 3 ani şi maximum 5 ani; e) structura obligatorie a proiectului de management.----------Lit. e) a alin. (2) al art. 11 a fost modificată de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.-----------Art. 11 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 12 (1) Prin caietul de obiective, autoritatea solicită candidaţilor: a) analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia publică de cultură şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent; b) analiza activităţii instituţiei publice de cultură şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbunătăţirea acesteia; c) analiza organizării instituţiei publice de cultură şi propuneri de reorganizare şi/sau restructurare, după caz; d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură; e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate;----------Lit. e) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse.----------Lit. f) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.-----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. (2) Prevederile alin. (1) reprezintă criteriile generale de analiză şi notare a proiectelor de management.----------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 13Proiectele de management sunt elaborate de către candidaţi fără a fi personalizate, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerinţelor din caietul de obiective şi a prevederilor legislaţiei indicate în bibliografie.----------Art. 13 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 14 (1) Candidaţii pot solicita informaţii suplimentare necesare elaborării proiectelor de management, în baza unei cereri motivate.----------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii privind solicitarea de date suplimentare, instituţia publică de cultură pentru care se organizează concursul este obligată să furnizeze informaţiile solicitate.-----------Art. 14 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 15 (1) După încheierea contractului de management, proiectul de management constituie documentul de referinţă pentru evaluarea managementului.----------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Documentul de referinţă se aduce la cunoştinţa publică prin grija autorităţii.  +  Secţiunea a 3-a Desfăşurarea concursului  +  Articolul 16 (1) Pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de concurs, în funcţie de specificul instituţiei.----------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (2) Comisia de concurs este desemnată de autoritate prin ordin sau dispoziţie, după caz, şi este compusă din reprezentanţi ai autorităţii, în proporţie de o treime, şi din specialişti în domeniul de activitate al instituţiei, în proporţie de două treimi.----------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (3) Etapa interviului din cadrul concursului are caracter public.----------Art. 16 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.  +  Articolul 17 (1) Secretariatul comisiei de concurs este format din câte un reprezentant de la compartimentul de specialitate, dacă acesta există, de la compartimentul juridic, compartimentul economic şi de la compartimentul resurse umane, din cadrul aparatului de lucru al autorităţii.----------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (2) Rolul secretariatului comisiei de concurs este de a verifica legalitatea şi conformitatea documentelor depuse de candidaţi, de a asigura condiţiile tehnico-organizatorice pentru desfăşurarea concursului, precum şi de a comunica rezultatele. (3) Secretariatul comisiei elimină din concurs dosarele de concurs incomplete şi pe cele care conţin documente neconforme cu cerinţele din anunţul public şi îi înştiinţează pe candidaţii în cauză.----------Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.-----------Art. 17 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 18Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale: a) stabileşte punctajul echivalent notelor pentru grila de evaluare a proiectelor de management;----------Lit. a) a art. 18 a fost modificată de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. b) analizează proiectele de management depuse de candidaţi, acordă punctajul potrivit grilei de evaluare, notează fiecare candidatură;----------Lit. b) a art. 18 a fost modificată de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. c) stabileşte rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecărei etape notate, potrivit prevederilor regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului; d) elaborează un raport asupra notelor acordate candidaţilor şi câştigătorului concursului şi face recomandări privind perioada pentru care se încheie contractul de management.----------Art. 18 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.  +  Secţiunea a 4-a Rezultatul concursului şi soluţionarea contestaţiilor  +  Articolul 19 (1) Concursul de proiecte de management se desfăşoară în etapele prevăzute la art. 6 alin. (2).----------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Nota obţinută în etapa prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a) se aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia, precum şi prin afişare la sediul autorităţii şi al instituţiei şi pe pagina de internet a instituţiei publice de cultură, după caz. (3) Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea etapei prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b) candidaţii care au obţinut în prima etapă a concursului nota minimă 7.----------Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (4) Rezultatul concursului, pentru fiecare candidat, se obţine prin calculul mediei aritmetice a notelor obţinute pentru fiecare etapă. (5) Este declarat câştigător candidatul care a obţinut cea mai mare medie, cu condiţia ca aceasta să fie de minimum 7. (6) În cazul în care mai mulţi candidaţi obţin medii egale, este declarat câştigător candidatul care a obţinut nota cea mai mare la interviu.----------Alin. (6) al art. 19 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.(6^1) În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi obţin medii egale, atât la evaluarea proiectului de management prezentat, cât şi la interviu, comisia de concurs va introduce o probă scrisă pentru departajare.----------Alin. (6^1) al art. 19 a fost introdus de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care introduce pct. 15^1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (7) În cazul în care niciun candidat nu a obţinut o medie de minimum 7, procedura de concurs se reia în termen de maximum 30 de zile, cu respectarea dispoziţiilor art. 8 şi 9.----------Alin. (7) al art. 19 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (8) Rezultatul concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea ultimei etape, precum şi la cunoştinţa publică, prin afişare la sediul autorităţii, la sediul instituţiei publice de cultură şi pe pagina de internet a autorităţii, după caz.-----------Art. 19 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 20 (1) Candidaţii au dreptul să formuleze contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului. (2) Contestaţiile se depun în condiţiile stabilite de autoritate, într-un termen care nu poate depăşi 5 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa candidaţilor a rezultatului concursului.-----------Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. (3) Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor. (4) În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică, prin grija autorităţii. (5) Rezultatul final al concursului, proiectul de management câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de management se aprobă prin ordin sau, după caz, dispoziţie a autorităţii.----------Alin. (5) al art. 20 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (6) Actul administrativ prevăzut la alin. (5) poate fi atacat în justiţie în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 21 (1) În vederea soluţionării contestaţiilor depuse de candidaţi, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de soluţionare a contestaţiilor.-----------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. (2) În comisia de soluţionare a contestaţiilor nu pot fi numiţi membrii care au făcut parte din comisia de concurs.  +  Articolul 22 (1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, potrivit prevederilor art. 20 alin. (4), câştigătorul acestuia şi ordonatorul principal de credite au obligaţia de a negocia, pe baza proiectului de management, clauzele contractului de management.----------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) În cazul în care câştigătorul concursului de proiecte, din motive personale, renunţă în scris la calitatea de manager înainte de semnarea contractului de management sau dacă părţile nu convin asupra contractului de management în termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, ordonatorul principal de credite are dreptul să negocieze cu următorul clasat, în vederea încheierii contractului de management, cu condiţia ca acesta să îndeplinească prevederile art. 19 alin. (3)-(6^1).----------Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care introduce pct. 16^1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.----------Art. 22 a fost modificat de lit. b) a pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Capitolul III Contractul de management  +  Articolul 23Contractul de management se încheie pe o durată determinată, egală cu cea pentru care a fost aprobat proiectul de management.----------Art. 23 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 24 (1) Contractul de management cuprinde clauze organizatorice, financiare şi tehnice prevăzute în caietul de obiective şi clauzele convenite de părţile contractante în urma negocierii prevăzute la art. 22.-----------Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. (2) Contractul de management cuprinde, fără a se limita la acestea, clauze privind: a) părţile contractante; b) obiectul contractului; c) durata contractului; d) remuneraţia managerului; e) drepturile şi obligaţiile managerului; f) drepturile şi obligaţiile autorităţii; g) limitele de competenţă; h) sarcinile specifice pentru instituţia de cultură; i) calendarul evaluărilor anuale şi evaluării finale;----------Lit. i) a alin. (2) al art. 24 a fost modificată de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. j) clauze speciale pentru deplasări profesionale; k) clauze speciale legate de participarea directă sau indirectă la realizarea unor proiecte în cadrul instituţiei; l) clauze speciale legate de programul de activitate şi timpul de odihnă; m) clauze speciale privind neîndeplinirea celorlalte responsabilităţi prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de reglementările specifice instituţiei de cultură, de regulamentul de organizare şi funcţionare a respectivei instituţii; n) clauze speciale legate de neîndeplinirea obligaţiilor asumate de autoritate; o) răspunderea contractuală; p) condiţiile de încetare a contractului; q) soluţionarea litigiilor; r) modificarea contractului; s) clauza penală şi forţa majoră; t) alte clauze speciale; u) dispoziţii finale.----------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.(2^1) Contractului de management i se vor anexa, ca părţi integrante, următoarele documente: a) proiectul de management ca document de referinţă;----------Lit. a) a alin. (2^1) al art. 24 a fost modificată de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. b) programul minimal; c) alte anexe, după caz.----------Alin. (2^1) al art. 24 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (3) Modelul-cadru al contractului de management pentru instituţiile publice de cultură, în funcţie de categoria şi specificul acestora, este elaborat de Ministerul Culturii şi se aprobă prin ordin al ministrului culturii.----------Alin. (3) al art. 24 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.  +  Articolul 25 (1) Pe durata contractului de management, autoritatea verifică modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către manager, în cadrul evaluărilor anuale ale managementului.----------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care introduce pct. 18^1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (2) Părţile au dreptul de a reanaliza periodic sumele necesare realizării programului, în raport cu valorile asumate prin angajamentele luate în documentul de referinţă, şi de a negocia anual programul minimal, în funcţie de bugetul aprobat pentru derularea contractului de management. (3) Rezultatele negocierilor desfăşurate potrivit alin. (2) sunt consemnate în acte adiţionale la contractul de management.-----------Art. 25 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 26 (1) În funcţie de mărimea, complexitatea şi specificul instituţiei publice de cultură, managerul este asistat în activitatea sa de organisme colegiale, după cum urmează: a) un consiliu administrativ, cu rol deliberativ sau consultativ, în funcţie de reglementările legale pentru fiecare categorie de instituţie; b) un consiliu de specialitate, cu rol consultativ, în funcţie de specificul activităţii instituţiei. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 26 a fost abrogat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (3) În funcţie de specificul şi complexitatea activităţii instituţiei, managerul poate delega personalului din subordine sarcini şi responsabilităţi, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.----------Art. 26 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.  +  Articolul 27 (1) Managerul are următoarele atribuţii principale: a) elaborează şi propune spre aprobare autorităţii proiectul de buget al instituţiei; b) decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituţiei, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator de credite pentru bugetul acesteia; c) selectează, angajează şi concediază personalul salariat, în condiţiile legii; d) negociază clauzele contractelor de muncă, în condiţiile legii; e) negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor codului civil sau, după caz, conform legilor speciale; f) dispune efectuarea evaluărilor anuale ale performanţelor salariaţilor, în condiţiile legii;----------Lit. f) a alin. (1) al art. 27 a fost modificată de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. g) reprezintă instituţia în raporturile cu terţii; h) încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, în limitele de competenţă stabilite prin contractul de management. (2) Managerul poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite prin contractul de management, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei sau prevăzute de lege. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, managerul poate încheia contracte individuale de muncă pe durată determinată, contracte încheiate potrivit Codului civil, precum şi contracte privind dreptul de autor şi drepturile conexe, fără ca durata acestora să depăşească cu mai mult de un an durata contractului de management.----------Alin. (3) al art. 27 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.  +  Articolul 28 (1) Pentru activitatea depusă, managerul are dreptul la o remuneraţie, în cuantumul şi în limitele stipulate de lege, prevăzută în contractul de management. (2) În cazul în care managerul are studii de specialitate corespunzătoare sau experienţa necesară, acesta are dreptul ca, pentru îndeplinirea programului minimal, în cadrul contractului de management, să participe, în calitate de autor sau, după caz, de artist interpret sau executant, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, la realizarea, în mod direct sau indirect, de proiecte în cadrul instituţiei pe care o conduce.----------Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (3) Proiectele la a căror realizare managerul urmează să participe, în mod direct sau indirect, în condiţiile prevăzute la alin. (2), vor fi stabilite de comun acord cu autoritatea.----------Alin. (3) al art. 28 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (4) Pentru proiectele ce urmează să fie realizate în condiţiile prevăzute la alin. (2), autoritatea încheie acte adiţionale la contractul de management, care vor cuprinde denumirea şi prezentarea proiectelor, bugetul necesar realizării proiectelor, bugetul alocat de autoritate în acest scop, precum şi remuneraţia stabilită de autoritate. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, remuneraţia nu poate depăşi 10% din încasările nete corespunzătoare comunicării publice a operei la a cărei realizare a participat, direct sau indirect, managerul, în calitate de autor ori de artist interpret sau executant.----------Alin. (4) al art. 28 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (5) În cazul operelor de creaţie intelectuală la a căror realizare managerul participă în mod direct sau indirect şi pentru care sunt utilizate resursele instituţiei, drepturile patrimoniale vor fi cesionate instituţiei, conform contractului de cesiune încheiat între manager şi autoritate în condiţiile Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 28 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.  +  Articolul 29 (1) Remuneraţia managerului, prevăzută în contractul de management, este asimilată salariului numai din punct de vedere fiscal, respectiv al obligaţiilor ce decurg pentru manager şi autoritate din legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul la asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, din legislaţia privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi din legislaţia privind asigurările de sănătate.----------Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (2) Managerul beneficiază prin contractul de management de timp de odihnă anual, asimilabil concediului de odihnă, şi indemnizaţia aferentă, diurnă şi cheltuieli de delegare în interesul serviciului, concediu medical potrivit legii şi zile libere plătite pentru sărbătorile legale, evenimente familiale deosebite, acordate prin similitudine cu cele prevăzute în legislaţia muncii. (3) În cazul în care câştigătorul concursului de proiecte de management deţine o funcţie de execuţie sau de conducere în aceeaşi instituţie ori în altă instituţie de cultură, contractul individual de muncă pentru funcţia respectivă se suspendă pe durata contractului de proiecte de management.----------Alin. (3) al art. 29 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (4) Suspendarea contractului individual de muncă potrivit alin. (3) îşi produce efectele de la data semnării contractului de proiecte de management până la data încetării acestuia în una dintre modalităţile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.----------Alin. (4) al art. 29 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.----------Art. 29 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.  +  Articolul 30Managerul care nu are domiciliul în localitatea în care instituţia îşi are sediul poate beneficia de locuinţă de serviciu sau, după caz, poate primi din bugetul autorităţii o sumă lunară forfetară neimpozabilă, în cuantum de până la 50% din câştigul salarial mediu net pe economie, pentru a-şi asigura cazarea şi poate beneficia lunar de decontarea cheltuielilor de transport pentru două deplasări dus-întors în localitatea de domiciliu, în condiţiile legii, conform clauzelor contractului de management.  +  Articolul 31Abrogat.----------Art. 31 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.  +  Articolul 32 (1) Contractul de management încetează în următoarele cazuri: a) rezultatul evaluării anuale este sub nota 7;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 32 a fost modificată de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. b) expirarea duratei pentru care a fost încheiat; c) managerul nu mai îndeplineşte oricare dintre condiţiile prevăzute la art. 3; d) renunţarea de către manager la mandatul încredinţat; e) cu acordul părţilor; f) decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a managerului. g) constatarea neîndeplinirii obiectivelor, programului minimal din motive imputabile managerului, a nerealizării indicatorilor de referinţă stabiliţi prin contractul de management sau a prejudicierii imaginii instituţiei ori a autorităţii, precum şi constatarea nerespectării dispoziţiilor legate de îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 27.----------Lit. g) a alin. (1) al art. 32 a fost introdusă de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), managerul va acorda un preaviz de cel puţin 30 de zile. (3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. g), autoritatea va acorda managerului un preaviz de 15 zile, conform prevederilor contractului de management.-----------Alin. (3) al art. 32 a fost introdus de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (4) Contractul de management se suspendă de drept în cazurile prevăzute de lege sau cu acordul părţilor, la cererea motivată a managerului.-----------Alin. (4) al art. 32 a fost introdus de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (5) În cazul reorganizării de către autoritate a instituţiei, managerul are dreptul să depună un nou proiect de management, adaptat noii forme organizatorice a instituţiei, în termen de 45 de zile de la adoptarea actelor administrative sau normative de punere în aplicare a reorganizării.-----------Alin. (5) al art. 32 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (6) Abrogat.----------Alin. (6) al art. 32 a fost abrogat de pct. 20 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.----------Art. 32 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 33 (1) În situaţiile de încetare a contractului de management înainte de termen, autoritatea desemnează, prin ordin sau dispoziţie, o persoană competentă să asigure managementul instituţiei publice de cultură, în maximum 5 zile de la data constatării încetării contractului de management, şi organizează un nou concurs de proiecte de management, în termenul stabilit la art. 7 alin. (3).----------Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013 şi de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) În cazul în care persoana astfel desemnată îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiei sau într-o altă instituţie publică de cultură, raporturile de muncă ale acesteia cu respectiva instituţie se suspendă pe întreaga perioadă de exercitare a mandatului de interimat. (3) Persoana care asigură interimatul managementului va fi remunerată la nivelul prevăzut pentru manager. (4) Prin excepţie de la prevederile art. 24, autoritatea va încheia cu persoana desemnată un contract de management pentru perioada asigurării interimatului, în care se vor prevedea expres atribuţiile şi limitele de competenţă. (5) Conducerea interimară se asigură până la data începerii executării noului contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 32 alin. (4).----------Alin. (5) al art. 33 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.----------Art. 33 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.  +  Articolul 34 (1) Contractul de management se încheie în formă scrisă, în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte.-----------Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. (2) Contractul de management se încheie între ordonatorul principal de credite şi câştigătorul concursului de proiecte de management în urma negocierii, potrivit dispoziţiilor art. 22.----------Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 35 (1) Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de management, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie se află sediul autorităţii.  +  Capitolul IV Evaluarea managementului  +  Articolul 36 (1) Evaluarea managementului se face anual, pe baza Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, elaborat de Ministerul Culturii, şi reprezintă procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligaţiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate, potrivit procedurilor prevăzute la art. 25 alin. (2) şi (3).----------Alin. (1) al art. 36 a fost modificat de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (2) În toate cazurile, evaluarea prevăzută la alin. (1) se face prin analizarea proiectelor realizate în cadrul programului asumat şi, după caz, ţinându-se cont şi de activităţile realizate, altele decât cele prevăzute în programul minimal.-----------Art. 36 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 37 (1) Termenele şi modul în care se efectuează evaluările anuale sunt prevăzute prin grija autorităţii în contractul de management.----------Alin. (1) al art. 37 a fost modificat de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (2) În cazul în care rezultatele evaluărilor anterioare sunt peste 8, autoritatea este obligată să organizeze evaluare finală cu cel puţin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei contractului de management.-----------Art. 37 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.  +  Articolul 38 (1) În vederea evaluării managementului, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de evaluare pentru fiecare categorie de instituţiepublică de cultură, conform procedurilor prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului. (2) Comisia de evaluare este alcătuită potrivit prevederilor art. 16, care se aplică în mod corespunzător.-----------Alin. (2) al art. 38 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (3) Membrii comisiei de evaluare sunt numiţi prin ordin sau dispoziţie a autorităţii.-----------Alin. (3) al art. 38 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (4) Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului este elaborat de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.-----------Art. 38 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 39 (1) În vederea efectuării evaluării, managerul are obligaţia de a înainta, în termen de 30 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale, un raport de activitate întocmit conform modelului elaborat de Ministerul Culturii şi aprobat prin ordin al ministrului culturii. (2) După depunerea de către manager a situaţiilor financiare anuale şi a raportului de activitate, ordonatorul principal de credite are obligaţia să organizeze, în termen de 60 de zile, evaluarea anuală, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) În cuprinsul raportului de activitate managerul are dreptul să formuleze propuneri motivate privind modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale, cu respectarea cadrului general instituit prin contractul de management încheiat cu autoritatea, şi poate propune, pentru următoarea perioadă de raportare, noi proiecte, conform bugetului aprobat.-----------Art. 39 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.  +  Articolul 40Evaluarea managementului este organizată în următoarele etape: a) analiza raportului de activitate; b) susţinerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu.----------Art. 40 a fost modificat de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.  +  Articolul 41 (1) Comisia de evaluare elaborează un raport motivat asupra rezultatului obţinut de manager în urma evaluării şi face recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv rezilierea contractului de management încheiat cu respectivul manager.-----------Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (2) În cazul în care nota finală se situează sub 7, rezultatul evaluării este nesatisfăcător.----------Alin. (2) al art. 41 a fost modificat de pct. 25 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (3) Rezultatul evaluării, nota finală şi concluziile raportului întocmit de comisia de evaluare sunt aduse la cunoştinţa managerului, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare.-----------Art. 41 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 42 (1) Managerii au dreptul să formuleze contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării şi să le depună la sediul autorităţii, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului evaluării. (2) Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor, de către o comisie constituită în acest sens conform prevederilor art. 21. (3) În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, rezultatul final al evaluării este adus la cunoştinţa publică prin grija autorităţii. (4) Rezultatul final al evaluării se aprobă prin ordin sau dispoziţie a autorităţii, după caz.-----------Alin. (4) al art. 42 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (5) Eliminat.----------Alin. (5) al art. 42 a fost eliminat de pct. 26 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care abrogă pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.  +  Articolul 43Rezultatul final al evaluării poate fi atacat în justiţie în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Art. 43 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 43^1 (1) În cazul în care rezultatul evaluării finale, prevăzute la art. 37 alin. (2), este mai mare sau egal cu 9, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit de autoritate. (2) Termenul de depunere a proiectului de management se stabileşte de către autoritate. (3) Proiectul de management depus în condiţiile alin. (1) constituie baza încheierii unui nou contract de management.----------Art. 43^1 a fost introdus de pct. 27 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care introduce pct. 37^1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.  +  Articolul 44Abrogat.-----------Art. 44 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.  +  Articolul 45Autoritatea are obligaţia să organizeze concurs de proiecte de management în următoarele situaţii:----------Partea introd. a art. 45 a fost modificată de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. a) la expirarea duratei contractului de management, în termen de 30 de zile de la finalizarea evaluării finale; b) rezultatul evaluării anuale este sub nota 7;----------Lit. b) a art. 45 a fost modificată de pct. 28 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. c) intervine o situaţie prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. g); d) în termenul de negociere stabilit potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) părţile nu convin asupra clauzelor noului contract de management.-----------Art. 45 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 45^1 (1) În termen de un an de la semnarea contractului de management, ordonatorul principal de credite are obligaţia de a asigura participarea managerilor la cursurile de atestare în domeniul managementului, special organizate de către Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, instituţie aflată în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional. (2) Cheltuielile ocazionate de participarea la cursurile prevăzute la alin. (1): deplasare, cazare şi diurnă, precum şi costul cursurilor de management se suportă de către autoritate şi se prevăd în bugetul instituţiei publice de cultură.-----------Art. 45^1 a fost introdus de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 46Abrogat.-----------Art. 46 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 47Abrogat.-----------Art. 47 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 48Abrogat.----------Art. 48 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 49Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelul-cadru al caietului de obiective, pe categorii de instituţii, modelul-cadru al raportului de activitate, precum şi modelelecadru recomandate pentru contractele de management se elaborează de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.----------Art. 49 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 50Abrogat.-----------Art. 50 a fost abrogat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 51Abrogat.-----------Art. 51 a fost abrogat de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.  +  Articolul 52 (1) Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de concurs, de evaluare, ai comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor, precum şi membrii secretariatelor acestora beneficiază de o indemnizaţie în cuantum de 10% din indemnizaţia ordonatorului principal de credite, precum şi de decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă. (2) Sumele reprezentând costurile corespunzătoare prevederilor alin. (1) sunt suportate din bugetul autorităţii, pe baza unor convenţii încheiate conform prevederilor Codului civil.-----------Art. 53 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 53 (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică bibliotecilor universitare şi/sau şcolare şi instituţiilor publice de cultură din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. (2) Abrogat.-----------Alin. (2) al art. 53 a fost abrogat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 54Remuneraţia managerilor din instituţiile de spectacole sau concerte se stabileşte conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, nefiind aplicabile prevederile lit. C "Funcţii administrative de specialitate" lit. c) din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2007.  +  Articolul 55 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) nerespectarea de către autoritate a obligaţiilor prevăzute la art. 4, art. 7 alin. (2) şi (3); b) nerespectarea de către instituţie a obligaţiei prevăzute la art. 14. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 50.000 la 100.000 lei. (3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei. (4) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoanele împuternicite prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.  +  Articolul 56Contravenţiilor prevăzute la art. 55 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 57La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 19 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 114/2006.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul culturii şi cultelor,Demeter Andras Istvan,secretar de statMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Mariana Câmpeanup. Ministrul economieişi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 25 noiembrie 2008.Nr. 189.--------