ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizată*)privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii(actualizată până la data de 2 decembrie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 418 din 15 mai 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 2 decembrie 2008, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006; RECTIFICAREA nr. 337 din 17 iulie 2006; LEGEA nr. 128 din 5 mai 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007; DECIZIA nr. 569 din 15 mai 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008.Având în vedere necesitatea adoptarii unor măsuri urgente pentru elaborarea şi promovarea unei noi legislatii în domeniul achizitiilor publice, în contextul angajamentelor asumate de România în cadrul capitolului 1 "Libera circulatie a marfurilor" şi al recomandarilor Comisiei Europene,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Secţiunea 1 Scop. Principii  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementeaza procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică, a contractului de concesiune de lucrari publice şi a contractului de concesiune de servicii, precum şi modalitatile de solutionare a contestatiilor formulate împotriva actelor emise în legătură cu aceste proceduri.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 2 (1) Scopul prezentei ordonante de urgenta îl constituie: a) promovarea concurentei între operatorii economici; b) garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici; c) asigurarea transparentei şi integritatii procesului de achiziţie publică; d) asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autorităţile contractante. (2) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sunt: a) nediscriminarea; b) tratamentul egal; c) recunoasterea reciproca; d) transparenta; e) proportionalitatea; f) eficienta utilizarii fondurilor publice;-------------Lit. f) a alin. (2) al art. 2 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006. g) asumarea raspunderii.  +  Secţiunea a 2-a Definitii  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) acceptarea ofertei castigatoare - actul juridic prin care autoritatea contractantă îşi manifesta acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziţie publică ce va fi incheiat cu ofertantul a cărui oferta a fost desemnata castigatoare; b) acord-cadru - înţelegerea scrisa intervenita între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, al carei scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esentiale care vor guverna contractele de achiziţie publică ce urmeaza a fi atribuite intr-o perioadă dată, în mod special în ceea ce priveste preţul şi, după caz, cantitatile avute în vedere; c) candidat - oricare operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de licitaţie restransa, negociere sau dialog competitiv; d) candidatura - documentele prin care un candidat îşi demonstreaza situaţia personala, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economica şi financiară, capacitatea tehnica şi profesionala, în vederea obtinerii invitatiei de participare pentru depunerea ulterioară a ofertei, în cazul aplicarii unei proceduri de licitaţie restransa, negociere sau dialog competitiv; e) concurent - oricare operator economic care a prezentat un proiect în cadrul unui concurs de solutii; f) contract de achiziţie publică - contractul care include şi categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, incheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul prezentei ordonante de urgenta; g) contract de concesiune de lucrari publice - contractul care are aceleasi caracteristici ca şi contractul de lucrari, cu deosebirea ca în contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primeste din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor pe o perioadă determinata sau acest drept insotit de plată unei sume de bani prestabilite; h) contract de concesiune de servicii - contractul care are aceleasi caracteristici ca şi contractul de servicii, cu deosebirea ca în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar, primeste din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinata sau acest drept insotit de plată unei sume de bani prestabilite; i) contractant - ofertantul care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un contract de achiziţie publică; j) documentatie de atribuire - documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publică şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia descriptiva; k) drept special sau exclusiv - dreptul care rezultă din orice formă de autorizare acordată, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competentă şi care are ca efect rezervarea desfăşurării de activităţi în domeniul anumitor servicii publice numai de către una sau de către un numar limitat de persoane, afectand în mod substantial posibilitatea altor persoane de a desfăşura o astfel de activitate; l) fonduri publice - sume alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare; m) intreprindere publică - persoana juridica ce desfăşoară activităţi economice şi asupra careia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participatiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiinţare a intreprinderii respective, influenţa dominantă a unei autorităţi contractante, astfel cum este definita aceasta la art. 8 lit. a), b) sau c); prezumtia de exercitare a influentei dominante se aplică în orice situaţie în care, în raport cu o astfel de persoana, una sau mai multe autorităţi contractante definite conform art. 8 lit. a), b) sau c) se afla, direct ori indirect, în cel puţin unul dintre urmatoarele cazuri:- deţin majoritatea capitalului subscris;- deţin controlul majorităţii voturilor în organul de conducere, cum ar fi adunarea generală;- pot numi în componenta consiliului de administratie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia; n) licitaţie electronică - procesul repetitiv realizat după o primă evaluare completa a ofertelor, în care ofertanţii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preturile prezentate şi/sau de a imbunatati alte elemente ale ofertei; evaluarea finala trebuie să se realizeze în mod automat prin mijloacele electronice utilizate; o) mijloace electronice - utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea şi stocarea de date care sunt difuzate, transmise şi receptionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice; p) ofertant - oricare operator economic care a depus oferta; q) oferta - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifesta voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnica; r) operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrari - persoana fizica/juridica, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care ofera în mod licit pe piaţa produse, servicii şi/sau execuţie de lucrari; s) operatorul sistemului electronic de achizitii publice - persoana juridica de drept public care asigura autorităţilor contractante suportul tehnic destinat aplicarii, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire; s) procedura de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă şi de către candidati/ofertanti pentru ca acordul părţilor privind angajarea în contractul de achiziţie publică să fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitaţia deschisa, licitaţia restransa, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de solutii; t) propunere financiară - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la pret, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerințelor solicitate prin documentaţia de atribuire; t) propunere tehnica - parte a ofertei elaborata pe baza cerințelor din caietul de sarcini sau, după caz, din documentaţia descriptiva; u) «scris» sau «în scris» - orice ansamblu de cuvinte şi cifre care pot fi citite, reproduse şi apoi comunicate. Acest ansamblu poate include şi informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice;u^1) sistem de achiziţie dinamic - proces în întregime electronic, limitat în timp şi deschis pe întreaga sa durată oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie şi care a prezentat o ofertă orientativă conformă cu cerinţele caietului de sarcini.---------------Litera u^1) a art. 3 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. v) sistemul electronic de achizitii publice - SEAP desemneaza sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o adresa dedicata, utilizat în scopul aplicarii prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire; x) Tratat - Tratatul pentru înfiinţarea Comunităţii Europene, incheiat la 25 martie 1957, cu modificările şi completările ulterioare; y) vocabularul comun al achizitiilor publice - CPV - desemneaza nomenclatorul de referinţa aplicabil contractelor de achiziţie publică, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind vocabularul comun al achizitiilor publice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, asigurand corespondenta cu alte nomenclatoare existente; z) zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se menţionează că sunt zile lucratoare.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.  +  Secţiunea a 3-a Tipuri de contracte de achiziţie publică  +  Articolul 3^1Contractele de achiziţie publică sunt: a) contracte de lucrari; b) contracte de furnizare; c) contracte de servicii.--------------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 4 (1) Contractul de lucrari este acel contract de achiziţie publică care are ca obiect: a) fie execuţia de lucrari legate de una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 1 sau execuţia unei constructii; b) fie atât proiectarea, cat şi execuţia de lucrari legate de una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 1 sau atât proiectarea, cat şi execuţia unei constructii; c) fie realizarea prin orice mijloace a unei constructii care corespunde necesităţii şi obiectivelor autorităţii contractante, în măsura în care acestea nu corespund prevederilor lit. a) şi b).-------------Lit. c) a alin. (1) al art. 4 a fost modificata de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006. (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin construcţie se înţelege rezultatul unui ansamblu de lucrari de constructii de cladiri sau lucrari de geniu civil, destinat sa indeplineasca prin el insusi o functie tehnica sau economica.  +  Articolul 5 (1) Contractul de furnizare este acel contract de achiziţie publică, altul decat contractul de lucrari, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumparare, inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără optiune de cumparare. (2) Contractul de achiziţie publică ce are ca obiect principal furnizarea de produse şi, cu titlu accesoriu, operaţiuni/lucrari de instalare şi punere în functiune a acestora este considerat contract de furnizare.-------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 6 (1) Contractul de servicii este acel contract de achiziţie publică, altul decat contractul de lucrari sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexele nr. 2A şi 2B.-------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006. (2) Contractul de achiziţie publică care are ca obiect principal prestarea unor servicii şi, cu titlu accesoriu, desfăşurarea unor activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 1 este considerat contract de servicii.  +  Articolul 7Contractul de achiziţie publică care are ca obiect atât furnizarea de produse, cat şi prestarea de servicii este considerat: a) contract de furnizare, dacă valoarea estimată a produselor este mai mare decat valoarea estimată a serviciilor prevăzute în contractul respectiv; b) contract de servicii, dacă valoarea estimată a serviciilor este mai mare decat valoarea estimată a produselor prevăzute în contractul respectiv.  +  Secţiunea a 4-a Autorităţi contractante  +  Articolul 8Este autoritate contractantă în sensul prezentei ordonante de urgenta: a) oricare organism al statului - autoritate publică sau institutie publică - care acţionează la nivel central ori la nivel regional sau local; b) oricare organism de drept public, altul decat unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridica, care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care se afla cel puţin în una dintre urmatoarele situaţii:- este finanţat, în majoritate, de către o autoritate contractantă, astfel cum este definita la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;- se afla în subordinea sau este supusă controlului unei autorităţi contractante, astfel cum este definita la lit. a), sau unui alt organism de drept public;- în componenta consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiti de către o autoritate contractantă, astfel cum este definita la lit. a), sau de către un alt organism de drept public; c) oricare asociere formata de una sau mai multe autorităţi contractante dintre cele prevăzute la lit. a) sau b); d) oricare intreprindere publică ce desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII secţiunea 1, atunci când aceasta atribuie contracte de achiziţie publică sau incheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi; e) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a) - d), care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII secţiunea 1, în baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. k), acordat de o autoritate competentă, atunci când acesta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi.---------------Litera e) a art. 8 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.  +  Secţiunea a 5-a Domeniu de aplicare. Excepţii  +  Articolul 9Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică pentru: a) atribuirea contractului de achiziţie publică, inclusiv a contractului sectorial, în acest din urmă caz fiind aplicabile prevederile cap. VIII; b) incheierea acordului-cadru; c) atribuirea, de către un operator economic fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de lucrări, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:- respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;- valoarea estimată a respectivului contract este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro;---------------Litera c) a art. 9 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.c^1) atribuirea, de către un operator economic fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de servicii, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:- respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;- valoarea estimată a respectivului contract este mai mare decât echivalentul în lei a 200.000 euro;---------------Litera c^1) a art. 9 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008. d) atribuirea contractului de achiziţie publică de către o autoritate contractantă, în numele şi pentru o altă persoană fizica/juridica, în cazul în care respectivul contract este finanţat/subventionat în mod direct, în proportie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă; e) organizarea concursului de solutii; f) atribuirea contractului de concesiune de lucrari publice şi a contractului de concesiune de servicii, în acest caz fiind aplicabile prevederile cap. VII.  +  Articolul 10În cazurile prevăzute la art. 9 lit. c) şi c^1), autoritatea contractantă are obligaţia de a impune prin contractul de finanţare aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă pentru atribuirea contractelor respective.---------------Art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.  +  Articolul 11 (1) O autoritate contractantă din domeniul apararii tarii şi securitatii naţionale are obligaţia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta sub rezerva cazurilor care: a) pot conduce la furnizarea unor informaţii a caror divulgare ar fi contrara intereselor esentiale de securitate ale tarii; sau b) implica protectia unor interese esentiale de securitate ale tarii în legătură cu producţia sau comercializarea de arme, munitii şi material de razboi. (2) Guvernul are dreptul de a stabili prin hotărâre circumstantele şi procedurile specifice pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b). (3) Aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) nu trebuie să conduca la alterarea concurentei pe piaţa produselor care nu sunt destinate unor scopuri specific militare.  +  Articolul 12Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în cazul în care se indeplineste cel puţin una dintre urmatoarele condiţii: a) contractul este inclus în categoria informaţiilor secrete de stat, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate;---------------Litera a) a art. 12 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. b) indeplinirea contractului necesita impunerea unor măsuri speciale de siguranţă, pentru protejarea unor interese naţionale, potrivit prevederilor legale în vigoare;-------------Lit. b) a art. 12 a fost modificata de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.-------------Lit. c) a art. 12 a fost abrogata de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 13Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de servicii care: a) are ca obiect cumpararea sau inchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, cladiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora. Atribuirea contractelor de servicii financiare care se incheie, indiferent de forma, în legătură cu contractul de cumparare sau de închiriere respectiv, se supune prevederilor prezentei ordonante de urgenta;-------------Lit. a) a art. 13 a fost modificata de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006. b) se referă la cumpararea, dezvoltarea, producţia sau coproductia de programe destinate difuzarii, de către institutii de radiodifuziune şi televiziune; c) se referă la prestarea de servicii de arbitraj şi conciliere; d) se referă la prestarea de servicii financiare în legătură cu emiterea, cumpararea, vanzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, în special operaţii ale autorităţii contractante efectuate în scopul atragerii de resurse financiare şi/sau de capital, precum şi la prestarea de servicii specifice unei bănci centrale de către Banca Naţionala a României; e) se referă la angajarea de forta de muncă, respectiv incheierea de contracte de muncă; f) se referă la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate în totalitate de către autoritatea contractantă şi ale caror rezultate nu sunt destinate, în mod exclusiv, autorităţii contractante pentru propriul beneficiu.  +  Articolul 14 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică atunci când contractul de achiziţie publică este atribuit ca urmare a: a) unui acord international incheiat în conformitate cu prevederile Tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene şi care vizeaza furnizarea de produse sau execuţia de lucrari, destinate implementarii ori exploatarii unui proiect în comun cu statele semnatare, şi numai dacă prin acordul respectiv a fost mentionata o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv; b) unui acord international referitor la staţionarea de trupe şi numai dacă prin acordul respectiv a fost prevăzută o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv; c) aplicării unei proceduri specifice unor organisme şi instituţii internaţionale.---------------Litera c) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. (2) Autorităţile contractante au obligaţia de a informa Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice asupra acordurilor prevăzute la alin. (1) lit. a), existente în domeniul lor de activitate.-------------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006. (3) Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice are obligaţia de a comunică Comisiei Europene informaţiile primite potrivit alin. (2).  +  Articolul 15 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de servicii unei alte autorităţi contractante sau unei asocieri de autorităţi contractante, în cazul în care acestea beneficiaza de un drept exclusiv pentru prestarea serviciilor respective, în virtutea legii ori a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, în măsura în care acestea sunt compatibile cu prevederile Tratatului.-------------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006. (2) Autoritatea contractantă care, în baza competentelor legale pe care le detine, acorda unui subiect de drept, care nu este definit ca autoritate contractantă, drepturi speciale sau exclusive de a presta un serviciu public, are obligaţia de a impune, prin autorizatia pe care o emite în acest scop, respectarea principiului nediscriminarii de către cel care beneficiaza de drepturile speciale sau exclusive, atunci când acesta atribuie contracte de furnizare către terti.  +  Articolul 16 (1) În cazul în care autoritatea contractantă atribuie un contract de achiziţie publică ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, atunci obligaţia de a aplica prezenta ordonanţă de urgenţă se impune numai pentru contracte a caror valoare este mai mare decat cea prevăzută la art. 57 alin. (2) şi se limiteaza numai la prevederile art. 35-38 şi art. 56. (2) În cazul în care contractul de achiziţie publică prevăzut la alin. (1) are ca obiect, alaturi de prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, şi prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2A, prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dacă valoarea estimată a serviciilor incluse în anexa nr. 2B este mai mare decat valoarea estimată a serviciilor incluse în anexa nr. 2A. (3) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a combina, în cadrul aceluiasi contract, servicii incluse atât în anexa nr. 2B, cat şi în anexa nr. 2A, cu scopul de a beneficia de aplicarea prevederilor alin. (1), atunci când atribuie respectivul contract de achiziţie publică.  +  Capitolul II Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică  +  Secţiunea 1 Reguli generale  +  Articolul 17Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta principiile prevăzute la art. 2 alin. (2) în relaţia cu operatorii economici interesati sa participe la procedura de atribuire.  +  Articolul 18 (1) Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică sunt: a) licitaţia deschisa, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta; b) licitaţia restransa, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura, urmand ca numai candidatii selectati să aibă dreptul de a depune oferta; c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura şi prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidatii admisi, în scopul identificarii uneia sau mai multor solutii apte sa răspundă necesitatilor sale, urmand ca, pe baza solutiei/solutiilor, candidatii selectati sa elaboreze oferta finala; d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă deruleaza consultari cu candidatii selectati şi negociaza clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu unul sau mai mulţi dintre acestia. Negocierea poate fi:- negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;- negociere fără publicarea prealabila a unui anunt de participare; e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificata prin care autoritatea contractantă solicita oferte de la mai mulţi operatori economici. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de solutii, respectiv o procedură speciala prin care achizitioneaza, indeosebi în domeniul amenajarii teritoriului, al proiectarii urbanistice şi peisagistice, al arhitecturii sau în cel al prelucrarii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de către un juriu, cu sau fără acordarea de premii.-------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 19Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depăşeşte echivalentul în lei a 10.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse, servicii sau lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ care, în acest caz, se consideră a fi contract de achiziţie publică, iar obligaţia respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se limitează numai la prevederile art. 204 alin. (2).---------------Art. 19 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.  +  Articolul 20 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisa sau licitaţie restransa.-------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 18 alin. (1), după caz, numai în circumstantele specifice prevăzute la art. 94, art. 110 alin. (1), art. 122 sau 124.  +  Articolul 21 (1) Orice autoritate contractantă are dreptul de a aplica procedurile de atribuire prevăzute la art. 18, prin utilizarea mijloacelor electronice.-------------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006. (2) Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice se realizează prin intermediul SEAP. (3) Guvernul are dreptul de a stabili prin hotărâre obligaţia anumitor autorităţi contractante de a aplica procedurile de atribuire a unor contracte de achiziţie publică numai prin utilizarea mijloacelor electronice.  +  Articolul 22 (1) Guvernul are dreptul de a aproba prin hotărâre proiectarea şi implementarea unui sistem centralizat la nivel naţional de achizitionare specializata a anumitor produse, servicii sau lucrari de la sau prin unităţi de achizitii centralizate. (2) Unitatea de achizitii centralizata este o autoritate contractantă, astfel cum este definita la art. 8 lit. a), b) sau c), care: a) achizitioneaza în nume propriu produse şi/sau servicii, care sunt sau pot fi destinate unei/unor alte autorităţi contractante; b) atribuie contracte de achiziţie publică sau incheie acorduri-cadru, în numele şi pentru o alta/alte autorităţi contractante. (3) Se considera ca autoritatea contractantă, care achizitioneaza produse, servicii sau lucrari de la sau printr-o unitate de achizitii centralizata, respecta prevederile prezentei ordonante de urgenta în măsura în care unitatea de achizitii centralizata le respecta, la randul ei, atunci când realizează activităţile prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 23Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mica şi nici de a utiliza metode de calcul care să conduca la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziţie publică, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice.  +  Articolul 24Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei ordonante de urgenta, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura garantarea protejarii acelor informaţii pe care operatorul economic le precizeaza ca fiind confidentiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvaluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce priveste secretul comercial şi proprietatea intelectuala.  +  Secţiunea a 2-a Reguli de estimare a valorii contractului de achiziţie publică  +  Articolul 25 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a estima valoarea contractului de achiziţie publică pe baza calcularii şi insumarii tuturor sumelor platibile pentru indeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luand în considerare orice forme de optiuni şi, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimarii, orice eventuale suplimentari sau majorări ale valorii contractului. (2) În cazul în care autoritatea contractantă a prevăzut, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, posibilitatea de acordare a unor premii/prime pentru candidati/ofertanti, atunci determinarea valorii estimate a contractului de achiziţie publică trebuie să includa şi valoarea premiilor/primelor respective.  +  Articolul 26Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică trebuie să fie determinata înainte de iniţierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Aceasta valoare trebuie să fie valabila la momentul transmiterii spre publicare a anuntului de participare sau, în cazul în care procedura de atribuire nu presupune publicarea unui astfel de anunt, la momentul transmiterii invitatiei de participare.  +  Articolul 27 (1) În cazul în care, prin atribuirea contractului de furnizare, autoritatea contractantă îşi propune sa dobandeasca produse care necesita şi operaţiuni/lucrari de instalare şi punere în functiune, atunci valoarea estimată a acestui contract trebuie să includa şi valoarea estimată a operaţiunilor/lucrărilor respective. (2) În cazul în care, la data estimarii valorii contractului de furnizare, autoritatea contractantă nu are inca stabilita modalitatea de dobândire a produselor, respectiv, cumparare, inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără optiune de cumparare, atunci valoarea estimată a acestui contract trebuie să fie considerata ca fiind egala cu cea mai mare dintre valorile ce corespund fiecarui mod de dobândire a produselor. (3) În cazul în care, la data estimarii valorii contractului de furnizare, autoritatea contractantă a stabilit modalitatea de dobândire a produselor, respectiv prin cumparare în rate, prin închiriere sau prin leasing cu sau fără optiune de cumparare, atunci metoda de estimare variaza în functie de durata contractului respectiv, astfel: a) dacă durata contractului este stabilita şi este mai mica sau egala cu 12 luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin insumarea tuturor ratelor platibile pe întreaga durata a contractului respectiv; b) dacă durata contractului este stabilita şi este mai mare de 12 luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin insumarea valorii totale a ratelor platibile pe întreaga durata a contractului respectiv, la care se adauga şi valoarea reziduala estimată a produselor la sfârşitul perioadei pentru care s-a incheiat contractul; c) dacă contractul se incheie pe o durată nedeterminata sau dacă durata acestuia nu poate fi determinata la data estimarii, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin multiplicarea cu 48 a valorii ratei lunare platibile. (4) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa atribuie un contract de furnizare care trebuie reinnoit intr-o perioadă dată, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca baza de calcul: a) fie valoarea totala a tuturor contractelor de furnizare similare, atribuite în ultimele 12 luni, ajustata, dacă este posibil, cu modificările previzibile ce pot surveni în urmatoarele 12 luni în privinta cantităţilor achiziţionate şi valorilor aferente; b) fie valoarea estimată totala a tuturor contractelor de furnizare similare care se anticipeaza ca vor fi atribuite în urmatoarele 12 luni, începând din momentul primei livrari. (5) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze produse similare, dar defalcate pe loturi a caror cumparare se realizează prin atribuirea mai multor contracte de furnizare distincte, atunci valoarea estimată se considera a fi valoarea cumulata a tuturor loturilor. În cazul în care valoarea cumulata a tuturor loturilor depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 124 lit. a), atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii de oferta numai pentru loturile care indeplinesc, în mod cumulativ, urmatoarele condiţii: a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 75.000 euro;---------------Litera a) a alin. (5) al art. 27 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. b) valoarea cumulata a loturilor pentru care se aplică procedura cererii de oferta nu depăşeşte 20% din valoarea totala a produselor care urmeaza să fie furnizate.  +  Articolul 28 (1) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa atribuie un contract de servicii pentru care nu se poate anticipa preţul total al prestatiei, dar este posibila estimarea unui tarif mediu lunar, atunci metoda de estimare variaza în functie de durata contractului respectiv, astfel: a) când durata contractului este stabilita şi nu depăşeşte 48 de luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată având în vedere întreaga durata a contractului; b) când durata contractului nu poate fi determinata sau depăşeşte 48 de luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată multiplicand valoarea lunara cu 48. (2) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa atribuie un contract de servicii care trebuie reinnoit intr-o perioadă dată, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca baza de calcul: a) fie valoarea totala a tuturor contractelor de servicii similare atribuite în ultimele 12 luni, ajustata, dacă este posibil, cu modificările previzibile ce pot surveni în urmatoarele 12 luni, în privinta cantităţilor achiziţionate şi valorilor aferente; b) fie valoarea estimată totala a tuturor contractelor de servicii similare care se anticipeaza ca vor fi atribuite în urmatoarele 12 luni, începând din momentul primei prestatii. (3) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze servicii similare, dar defalcate pe loturi a caror achizitionare face obiectul unor contracte distincte de servicii, atunci valoarea estimată se considera a fi valoarea cumulata a tuturor loturilor. În cazul în care valoarea cumulata a tuturor loturilor depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 124 lit. b), atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii de oferta numai pentru loturile care indeplinesc, în mod cumulativ, urmatoarele condiţii: a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 75.000 euro;---------------Litera a) a alin. (3) al art. 28 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. b) valoarea cumulata a loturilor pentru care se aplică procedura cererii de oferta nu depăşeşte 20% din valoarea totala a serviciilor care urmeaza să fie prestate. (4) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze servicii de asigurare, atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculeaza pe baza primelor de asigurare ce urmeaza a fi platite, precum şi a altor forme de remuneratii aferente serviciilor respective. (5) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze servicii bancare sau alte servicii financiare, atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculeaza pe baza taxelor, comisioanelor, dobanzilor şi a oricăror alte forme de remuneratii aferente serviciilor respective. (6) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze servicii de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice, atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculeaza pe baza onorariilor ce urmeaza a fi platite şi a oricăror alte forme de remuneratii aferente serviciilor respective.  +  Articolul 29 (1) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze lucrari pentru care urmeaza sa puna la dispoziţie executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajari şi dotari necesare executiei lucrărilor, atunci valoarea estimată a respectivului contract de lucrari trebuie să includa atât costul lucrării care urmeaza să se execute, cat şi valoarea totala a facilitatilor menţionate. (2) În cazul în care obiectul contractului de lucrari îl constituie execuţia unui ansamblu de lucrari care presupune, după caz, şi furnizarea de echipamente, instalaţii, utilaje sau alte dotari aferente, atunci valoarea estimată se determina avandu-se în vedere valoarea totala a intregului ansamblu. (3) În cazul în care o lucrare permite execuţia pe obiecte/loturi, pentru care autoritatea contractantă îşi propune sa atribuie, unuia sau mai multor executanţi, contracte distincte de lucrari, atunci valoarea estimată trebuie determinata avandu-se în vedere valoarea cumulata a tuturor obiectelor/loturilor care intră în componenta lucrării respective. În cazul în care valoarea cumulata a tuturor obiectelor/loturilor care intră în componenta lucrării respective depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 124 lit. c), atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii de oferta numai pentru obiectele/loturile care indeplinesc în mod cumulativ, urmatoarele condiţii: a) valoarea estimată, fără TVA, a obiectului/lotului respectiv este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 500.000 euro;---------------Litera a) a alin. (3) al art. 29 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. b) valoarea estimată cumulata a obiectelor/loturilor pentru care se aplică prezenta excepţie nu depăşeşte 20% din valoarea totala estimată a lucrării.  +  Articolul 30În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa organizeze un concurs de solutii, atunci valoarea estimată care trebuie luata în considerare se determina astfel: a) dacă concursul de solutii este organizat ca o procedură independenta, atunci valoarea estimată include valoarea tuturor premiilor/sumelor care urmeaza a fi acordate concurentilor, inclusiv valoarea estimată a contractului de servicii care ar putea fi incheiat ulterior, conform prevederilor art. 122 lit. h) sau art. 252 lit. i), în cazul în care autoritatea contractantă nu a exclus aceasta posibilitate în anunţul de participare la concurs; b) dacă concursul de solutii este organizat ca parte a unei proceduri de atribuire a unui contract de servicii, atunci valoarea estimată luata în considerare este valoarea estimată a contractului de servicii respectiv, în care se include valoarea eventualelor premii/sume care urmeaza a fi acordate concurentilor.  +  Articolul 31În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa incheie un acord-cadru, atunci valoarea estimată se considera a fi valoarea maxima estimată, fără TVA, a tuturor contractelor de achiziţie publică ce se anticipeaza ca vor fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv, pe întreaga sa durată.  +  Articolul 32În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa utilizeze un sistem de achizitie dinamic, atunci valoarea estimată se considera a fi valoarea maxima estimată, fără TVA, a tuturor contractelor de achiziţie publică ce se anticipeaza ca vor fi atribuite prin utilizarea sistemului de achizitie dinamic respectiv, pe întreaga sa durată.  +  Secţiunea a 3-a Reguli de elaborare a documentatiei de atribuire  +  Articolul 33 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul documentatiei de atribuire orice cerinţa, criteriu, regula şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completa, corecta şi explicita cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. (2) Documentaţia de atribuire trebuie să cuprindă, fără a se limita la cele ce urmeaza, cel puţin: a) informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special cu privire la adresa - inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.; b) instrucţiuni privind date limita care trebuie respectate şi formalitati care trebuie indeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire; c) dacă sunt solicitate, cerinţele minime de calificare, precum şi documentele care urmeaza să fie prezentate de ofertanti/candidati pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; d) caietul de sarcini sau documentaţia descriptiva, aceasta din urma fiind utilizata în cazul aplicarii procedurii de dialog competitiv sau de negociere; e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare; f) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare, corespunzător prevederilor cap. V - secţiunea a 3-a; g) instrucţiuni privind modul de utilizare a cailor de atac; h) informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.  +  Articolul 34 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a preciza în documentaţia de atribuire instituţiile competente de la care operatorii economici pot obtine informaţii privind reglementarile referitoare la impozitare, precum şi cele referitoare la protectia mediului. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia sa precizeze în documentaţia de atribuire regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare la nivel naţional şi care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari ori de servicii, sau sa indice instituţiile competente de la care operatorii economici pot obtine informaţii detaliate privind reglementarile respective. În acest caz, autoritatea contractantă are totodata şi obligaţia de a solicita operatorilor economici sa indice în cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de oblibaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protectia muncii.  +  Articolul 35 (1) Caietul de sarcini contine, în mod obligatoriu, specificatii tehnice. (2) Specificatiile tehnice reprezinta cerinţe, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, în asa maniera încât sa corespunda necesităţii autorităţii contractante. (3) Specificatiile tehnice definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, cerinţe privind impactul asupra mediului înconjurător, siguranţa în exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare şi instrucţiuni de utilizare a produsului, tehnologii şi metode de productie, precum şi sisteme de asigurare a calităţii şi condiţii pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea. În cazul contractelor pentru lucrari, specificatiile tehnice pot face referire, de asemenea, şi la prescriptii de proiectare şi de calcul al costurilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de receptie a lucrărilor sau a tehnicilor, procedeelor şi metodelor de execuţie, ca şi la orice alte condiţii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este capabila să le descrie, în functie şi de diverse acte normative şi reglementari generale sau specifice, în legătură cu lucrarile finalizate şi cu materialele sau alte elemente componente ale acestor lucrari. (4) Specificatiile tehnice se definesc astfel încât sa corespunda, atunci când este posibil, necesitatilor/ exigentelor oricărui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabilitati. (5) Specificatiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natura sa restranga concurenta între operatorii economici. (6) Fără a aduce atingere reglementarilor tehnice naţionale obligatorii, în măsura în care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, autoritatea contractantă are obligaţia de a defini specificatiile tehnice: a) fie prin referire, de regula în urmatoarea ordine de prioritate, la standarde naţionale care adopta standarde europene, la omologări tehnice europene, la standarde internationale sau la alte referinţe de natura tehnica elaborate de organisme de standardizare europene; în cazul în care acestea nu exista, atunci specificatiile tehnice se definesc prin referire la alte standarde, omologări sau reglementari tehnice naţionale privind utilizarea produselor sau proiectarea, calculul şi execuţia lucrărilor. Orice astfel de referire trebuie să fie însoţită de menţiunea sau echivalent; b) fie prin precizarea performantelor şi/sau cerințelor functionale solicitate, care trebuie să fie suficient de precis descrise încât să permită ofertanţilor sa determine obiectul contractului de achiziţie publică, iar autorităţii contractante sa atribuie contractul respectiv; c) fie atât prin precizarea performantelor şi/sau cerințelor functionale solicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute la lit. b), cat şi prin referirea la standardele, omologarile tehnice, specificatiile tehnice comune, prevăzute la lit. a), ca mijloc de prezumtie a conformitatii cu nivelul de performanţă şi cu cerinţele functionale respective; d) fie prin precizarea performantelor şi/sau cerințelor functionale solicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute la lit. b), pentru anumite caracteristici, şi prin referirea la standardele sau omologarile tehnice, prevăzute la lit. a), pentru alte caracteristici.  +  Articolul 36 (1) În cazul în care autoritatea contractantă defineste specificatiile tehnice din caietul de sarcini, optand pentru modalitatea prevăzută la art. 35 alin. (6) lit. a), atunci nici o ofertă nu poate fi respinsa pe motiv ca produsele sau serviciile prevăzute în propunerea tehnica nu sunt conforme cu specificatiile precizate, dacă ofertantul demonstreaza, prin orice mijloc adecvat, ca propunerea tehnica prezentată satisface intr-o maniera echivalenta cerinţele autorităţii contractante definite prin specificatiile tehnice. (2) În cazul în care autoritatea contractantă defineste specificatiile tehnice din caietul de sarcini prin precizarea performantelor şi/sau cerințelor functionale solicitate, atunci nici o ofertă nu poate fi respinsa dacă ofertantul demonstreaza prin orice mijloc adecvat ca produsele, serviciile sau lucrarile oferite asigura indeplinirea performantelor sau cerințelor functionale solicitate deoarece sunt conforme cu: a) un standard naţional care adopta un standard european: b) o omologare tehnica europeana; c) o specificatie tehnica comuna utilizata în Comunitatea Europeana; d) un standard international; e) alte reglementari tehnice elaborate de organisme de standardizare europene. (3) În sensul prevederilor alin. (1) şi (2), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificatiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau un raport de incercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări şi calibrare sau un organism de certificare şi inspecţie care asigura respectarea standardelor europene aplicabile; autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.  +  Articolul 37 (1) Performantele şi cerinţele functionale prevăzute la art. 35 alin. (6) lit. b), prin care se definesc specificatiile tehnice, pot include şi caracteristici de mediu. (2) În cazul în care autoritatea contractantă solicita indeplinirea anumitor caracteristici de mediu în ceea ce priveste performantele şi cerinţele functionale, atunci aceasta are dreptul de a utiliza, integral sau parţial, specificatii definite prin "etichete ecologice" europene, (mulţi)naţionale sau prin orice alte "etichete ecologice", dacă se indeplinesc, în mod cumulativ urmatoarele condiţii: a) specificatiile respective sunt adecvate pentru definirea caracteristicilor produselor sau serviciilor a caror furnizare/prestare reprezinta obiect al contractului de achiziţie publică; b) cerinţele pentru "eticheta ecologica" au fost elaborate pe baze stiintifice; c) "eticheta ecologica" a fost adoptata printr-o procedură specifică ce a permis implicarea tuturor părţilor interesate - organisme guvernamentale, consumatori, producători, distribuitori, organizaţii de mediu; d) "eticheta ecologica" este accesibila/disponibila oricarei persoane interesate. (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a preciza în caietul de sarcini faptul ca produsele sau serviciile oferite care deţin o anumita "eticheta ecologica" sunt considerate ca indeplinesc implicit specificatiile tehnice solicitate. Pe de altă parte, autoritatea contractantă nu are dreptul de a considera o propunere tehnica ca fiind neconforma, pentru singurul motiv ca produsele sau serviciile ofertate nu deţin "eticheta ecologica" precizata, dacă ofertantul demonstreaza, prin orice mijloc adecvat ca produsele/ serviciile oferite corespund specificatiilor tehnice solicitate. (4) În sensul prevederilor alin. (3), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificatiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau un raport de incercare/testare emis de un organism recunoscut, astfel cum este prevăzut la art. 36 alin. (3); autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.  +  Articolul 38 (1) Se interzice definirea în caietul de sarcini a unor specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se admite o astfel de indicatie, dar numai în mod excepţional, în situaţia în care o descriere suficient de precisa şi inteligibila a obiectului contractului nu este posibila prin aplicarea prevederilor art. 35 şi 36 şi numai însoţită de menţiunea sau echivalent.  +  Articolul 39Autoritatea contractantă are dreptul de a impune în cadrul documentatiei de atribuire, în măsura în care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, condiţii speciale de indeplinire a contractului prin care se urmareste obtinerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protectia mediului şi promovarea dezvoltării durabile.  +  Articolul 40 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obtinerea documentatiei de atribuire de către orice operator economic interesat care inainteaza o solicitare în acest sens. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru una dintre urmatoarele modalităţi de obtinere a documentatiei de atribuire de către operatorii economici: a) asigurarea accesului direct, nerestrictionat şi deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul documentatiei de atribuire; b) punerea la dispoziţie oricărui operator economic care a inaintat o solicitare în acest sens sau, după caz, caruia i s-a transmis o invitatie de participare a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hartie şi/sau pe suport magnetic. (3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), autoritatea contractantă are dreptul de a stabili un pret pentru obtinerea documentatiei de atribuire, cu condiţia ca acest pret sa nu depăşească costul multiplicarii documentatiei, la care se poate adauga, dacă este cazul, costul transmiterii acesteia prin posta.  +  Secţiunea a 4-a Reguli de participare la procedura de atribuire  +  Articolul 41Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau într-un grup de operatori, la procedura de atribuire.  +  Articolul 42Ofertantul/candidatul care, în conformitate cu legislatia statului în care este stabilit, este abilitat sa presteze o anumita activitate nu poate fi exclus dintr-o procedură de atribuire pentru singurul motiv ca, în conformitate cu legislatia naţionala, acest tip de activitate poate fi prestat numai de către persoane juridice sau numai de către persoane fizice.  +  Articolul 43 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca participarea la procedura de atribuire să fie permisa numai unor ateliere protejate sau acelor ofertanti care se angajează sa indeplineasca contractul în contextul unor programe de angajare protejata, în cadrul cărora majoritatea angajatilor implicati sunt persoane cu dizabilitati, care, prin natura sau gravitatea deficientelor lor, nu pot exercita o activitate profesionala în condiţii normale. (2) În cazul în care autoritatea contractantă decide sa limiteze participarea la procedura de atribuire conform prevederilor alin. (1), atunci aceasta decizie trebuie să fie precizata explicit în anunţul de participare la procedura de atribuire.  +  Articolul 44 (1) Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comuna, fără a fi obligati să îşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizata numai în cazul în care oferta comuna este declarata castigatoare şi numai dacă o astfel de măsura reprezinta o condiţie necesară pentru buna indeplinire a contractului.  +  Articolul 45 (1) Fără a i se diminua raspunderea în ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achiziţie publică, ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. (2) În cazul în care autoritatea contractantă solicita, ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmeaza să le subcontracteze şi datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.  +  Articolul 46 (1) Fără a afecta posibilitatea operatorilor economici de a oferta pe mai multe loturi diferite, candidatul/ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiaşi proceduri: a) să depună două sau mai multe candidaturi/oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauză; b) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.---------------Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008. (2) Intreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta. (3) În sensul prevederilor alin. (2), prin intreprindere afiliata se înţelege orice subiect de drept: a) asupra caruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenţa dominantă; sau b) care poate exercita o influenţa dominantă asupra altui subiect de drept; sau c) care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afla sub influenţa dominantă a unui alt subiect de drept.  +  Secţiunea a 5-a Reguli de publicitate  +  Paragraful 1 Publicarea anunturilor  +  Articolul 47 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura transparenta atribuirii contractelor de achiziţie publică şi incheierii acordurilor-cadru prin publicarea, în conformitate cu prevederile prezentului capitol, a anunturilor de intentie, de participare şi de atribuire. (2) În cazul contractelor a caror valoare estimată este mai mare decat pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a include în anunturile prevăzute la alin. (1) cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3A şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către autoritatea contractantă, prin utilizarea formularelor standard adoptate de Comisia Europeana. (3) Modalitatile de aplicare a prevederilor alin. (2), precum şi conţinutul anunturilor de participare şi de atribuire pentru care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, nu este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 48 (1) Cu excepţia cazului prevăzut la art. 299, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunturile prevăzute la art. 47 alin. (1) către operatorul SEAP, utilizand în acest sens numai mijloace electronice. (2) În cazurile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, operatorul SEAP are obligaţia de a asigura transmiterea în format electronic a anunturilor spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  +  Articolul 49 (1) Operatorul SEAP are obligaţia de a asigura Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice accesul nerestrictionat la anunturile transmise de către autorităţile contractante, înainte de publicarea acestora. (2) Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice verifica fiecare anunt transmis de către autoritatea contractantă pentru publicare în SEAP, în măsura în care anunţul respectiv este în legătură cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimată mai mare decat pragurile valorice prevăzute la art. 124. În termen de doua zile lucratoare de la data primirii anuntului în SEAP, Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice are obligaţia: a) fie sa emita către operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunţul respectiv, în cazul în care în urma verificării nu se constata erori/omisiuni de completare; b) fie sa respinga publicarea anuntului, în cazul în care se constata erori/omisiuni de completare, informand totodata autoritatea contractantă asupra acestei decizii, precum şi asupra modului în care erorile/omisiunile pot fi remediate.(2^1) Erorile prevăzute la alin. (2) reprezintă acele informaţii/cerinţe din anunţul transmis spre publicare care sunt neconforme cu realitatea sau care conduc la încălcări ale legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice şi ale principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică.---------------Alin. (2^1) al art. 49 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.(2^2) Nedetectarea acestor erori în procesul de verificare nu afectează dreptul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice de a sancţiona, pe parcursul activităţii de supraveghere, faptele prevăzute la art. 293.---------------Alin. (2^2) al art. 49 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008. (3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), operatorul SEAP are obligaţia: a) de a transmite anunţul spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cel mult o zi lucratoare de la primirea acceptului de publicare, în cazul în care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, este prevăzută o obligaţie în acest sens; operatorul SEAP are obligaţia de a asigura inregistrarea în sistemul electronic a datei la care a fost transmis anunţul spre publicare, ca proba privind momentul transmiterii; b) de a publică anunţul în SEAP în cel mult două zile lucratoare de la primirea acceptului de publicare. (4) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publică anunţul transmis de autoritatea contractantă sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fără obtinerea acceptului de publicare emis de către Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice. (5) În cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunţ spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autorităţii contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunţului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligaţia de a înştiinţa autoritatea contractantă cu privire la apariţia unei astfel de situaţii, în cel mult o zi lucrătoare de la expirarea perioadei prevăzute la alin. (3) lit. a).---------------Alin. (5) al art. 49 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. (6) După publicarea anuntului în SEAP, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul şi către Regia Autonoma "Monitorul Oficial", spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achizitii publice. (7) Regia Autonomă "Monitorul Oficial" publică anunţurile transmise spre publicare în cel mult 8 zile de la data înregistrării acestora. În cazul anunţului de participare prevăzut la art. 114, Regia Autonomă "Monitorul Oficial" publică anunţul respectiv în cel mult 3 zile de la data înregistrării.---------------Alin. (7) al art. 49 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.  +  Articolul 50 (1) În cazul în care prevederile prezentei ordonante de urgenta stabilesc obligaţia publicarii anuntului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, atunci anunţul respectiv nu poate fi publicat la nivel naţional înainte de data transmiterii acestuia către Comisia Europeana. (2) Anunţul publicat la nivel naţional nu trebuie să conţină alte informaţii faţă de cele existente în anunţul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi trebuie să mentioneze data transmiterii către Comisia Europeana.  +  Paragraful 2 Anunţul de intentie  +  Articolul 51 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunt de intentie, atunci când urmareste sa beneficieze de prevederile art. 75 alin. (2) sau art. 89 alin. (2) şi dacă: a) valoarea totala estimată a contractelor/acordurilor-cadru, care urmeaza să fie atribuite/incheiate în urmatoarele 12 luni pentru achizitionarea de produse din aceeasi grupa CPV, este egala sau mai mare decat echivalentul în lei a 750.000 euro; b) valoarea totala estimată a contractelor/acordurilor-cadru, care urmeaza să fie atribuite/incheiate în urmatoarele 12 luni pentru achizitionarea de servicii care sunt din aceeasi categorie din punct de vedere al modului de grupare din anexa nr. 2A, este egala sau mai mare decat echivalentul în lei a 750.000 euro; c) valoarea estimată a contractelor/acordurilor-cadru de lucrari, care urmeaza să fie atribuite/incheiate în urmatoarele 12 luni, este egala sau mai mare decat echivalentul în lei a 5.000.000 euro. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare un anunt de intentie şi în alte situaţii decat cele prevăzute la alin. (1). (3) Publicarea anuntului de intentie nu creeaza autorităţii contractante obligaţia de a efectua respectiva achiziţie publică.  +  Articolul 52 (1) În cazurile prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a) şi b), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţul de intentie cat mai curand posibil după data începerii anului bugetar. (2) În cazul prevăzut la art. 51 alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţul de intentie cat mai curand posibil după aprobarea programului în care este prevăzut contractul de lucrari sau acordul-cadru respectiv.  +  Articolul 53 (1) Anunţul de intentie se publică: a) în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în SEAP şi în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achizitii publice; sau b) numai în SEAP, cu condiţia ca, înainte de publicare, sa fi fost transmis un anunt simplificat de informare prealabila către Comisia Europeana. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), anunţul de intentie trebuie să conţină şi data transmiterii anuntului simplificat către Comisia Europeana.  +  Paragraful 3 Anunţul de participare  +  Articolul 54Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunt de participare atunci când: a) initiaza procedura de licitaţie deschisa, licitaţie restransa, dialog competitiv sau negociere, cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică sau pentru incheierea acordului-cadru; b) lanseaza un sistem dinamic de achizitie; c) initiaza procesul de atribuire a unui contract de achiziţie publică printr-un sistem dinamic de achizitii, în acest caz publicandu-se un anunt simplificat; d) organizeaza un concurs de solutii.  +  Articolul 55 (1) Anunţul de participare se publică în SEAP şi în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achizitii publice şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care: a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaza să fie atribuit/incheiat este mai mare decat echivalentul în lei a 125.000 euro; b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 400.000 euro;---------------Litera b) a alin. (2) al art. 55 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008. c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de lucrari care urmeaza să fie atribuit/incheiat este mai mare decat echivalentul în lei a 5.000.000 euro.  +  Paragraful 4 Anunţul de atribuire  +  Articolul 56 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunt de atribuire în cel mult 48 de zile după ce: a) a finalizat procedura de atribuire - licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv, negociere cu/fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, cerere de oferte - prin atribuirea contractului de achiziţie publică sau încheierea acordului-cadru;---------------Litera a) a alin. (1) al art. 56 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. b) a finalizat un concurs de solutii prin stabilirea concurentului castigator; c) a atribuit un contract de achiziţie publică printr-un sistem dinamic de achizitii. (2) Pentru serviciile incluse în anexa nr. 2B, obligaţia prevăzută la alin. (1) este aplicabila numai contractelor a caror valoare este mai mare decat pragul valoric prevăzut la art. 57 alin. (2) lit. a) sau, după caz, lit. b). În aceste cazuri, autoritatea contractantă indica, totodata, în anunţul transmis dacă este sau nu de acord cu publicarea acestuia.  +  Articolul 57 (1) Anunţul de atribuire se publică în SEAP şi în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achizitii publice, şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care: a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este mai mare decat echivalentul în lei a 125.000 euro; b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 400.000 euro;---------------Litera b) a alin. (2) al art. 57 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008. c) valoarea contractului de lucrari care a fost atribuit este mai mare decat echivalentul în lei a 5.000.000 euro.  +  Secţiunea a 6-a Reguli speciale de transparenta aplicabile achizitiei publice de servicii de publicitate  +  Articolul 58 (1) În cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare anuală cumulata, fără TVA, estimată mai mare decat echivalentul în lei a 2.000 euro, autoritatea contractantă are obligaţia de a publică un anunt de participare şi un anunt de atribuire, în sistemul informatic de utilitate publică disponibil pe Internet la o adresa dedicata şi pe pagina de Internet proprie, acolo unde exista. (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin contract de publicitate media se înţelege orice contract de servicii având ca obiect crearea, producerea şi/sau difuzarea de reclama sau alte forme de promovare prin intermediul mijloacelor de informare în masa scrise, audiovizuale sau electronice. (3) Obligaţia prevăzută la alin. (1) nu exonereaza autoritatea contractantă de respectarea prevederilor generale referitoare la regulile de publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în cadrul secţiunii a 5-a din prezentul capitol. (4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare prevăzut la alin. (1) criteriile de calificare şi selecţie şi, în situaţia în care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, algoritmul de calcul al punctajului; anunţul trebuie să fie însoţit de un referat de oportunitate prin care se justifica ratiunea achizitiei serviciilor de publicitate, precizandu-se totodata impactul urmarit şi criteriile de măsurare a rezultatului obţinut. (5) În cel mult 120 de zile de la data finalizarii contractului de servicii de publicitate, autoritatea contractantă are obligaţia de a publică în sistemul informatic prevăzut la alin. (1) un raport de evaluare a impactului achizitiei serviciilor de publicitate. (6) Contractele de publicitate media trebuie să conţină în mod obligatoriu şi urmatoarele clauze specifice referitoare la obligaţia părţilor de a asigura, inclusiv pe parcursul indeplinirii contractului, accesul publicului cel puţin la urmatoarele informaţii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate, criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele alocate fiecarui beneficiar final şi termenele de indeplinire a prevederilor contractuale. (7) Accesul publicului la informaţiile menţionate la alin. (6) se realizează prin grija autorităţii contractante care are obligaţia de a detine informaţii actualizate cu privire la modul de indeplinire a contractului. (8) În cazul contractelor de publicitate media este obligatorie menţionarea denumirii autorităţii/autorităţilor contractante în materialul publicitar.  +  Secţiunea a 7-a Reguli de comunicare şi de transmitere a datelor  +  Articolul 59 (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea, prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, trebuie să fie transmise în scris. (2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii. (3) Comunicarea, transmiterea şi stocarea informaţiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea şi confidentialitatea datelor respective.  +  Articolul 60 (1) Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre urmatoarele modalităţi: a) prin posta; b) prin fax; c) prin mijloace electronice; d) prin orice combinaţie a celor prevăzute la lit. a)-c). (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune, în documentaţia de atribuire, modalitatile de comunicare pe care intenţionează să le utilizeze pe parcursul aplicarii procedurii.  +  Articolul 61 (1) Modalitatile de comunicare impuse de autoritatea contractantă trebuie să nu restrictioneze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire. (2) Instrumentele utilizate pentru comunicarea electronică, precum şi caracteristicile lor tehnice trebuie să fie nediscriminatorii, disponibile în mod facil oricărui operator economic şi trebuie să asigure interoperabilitatea cu tehnologiile uzuale de informare şi comunicare. (3) În cazul în care documentele se transmit prin mijloace electronice, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronică.  +  Articolul 62 (1) Operatorul economic are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire prin oricare dintre modalitatile prevăzute la art. 60 alin. (1) sau prin telefon, în acest din urmă caz operatorul economic având obligaţia de a confirma solicitarea de participare în scris, cat mai curand posibil. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca orice solicitare de participare la procedura de atribuire, care a fost transmisa prin fax, să fie confirmata, într-un termen rezonabil, prin scrisoare transmisa prin posta sau prin mijloace electronice. În acest caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare cerinţa respectiva, precum şi termenul în care aceasta trebuie indeplinita.  +  Articolul 63 (1) Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai prin posta sau, dacă autoritatea contractantă prevede aceasta posibilitate, prin mijloace electronice. (2) În cazul în care autoritatea contractantă stabileste ca ofertele urmeaza să fie transmise prin posta, ofertantul are, în mod implicit, şi dreptul de a depune oferta direct la sediul autorităţii contractante sau la o alta adresa indicată de aceasta.  +  Articolul 64Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili ca solicitarile de participare şi/sau ofertele să fie transmise prin mijloace electronice, numai dacă se asigura respectarea urmatoarelor cerinţe: a) informaţiile referitoare la posibilitatile specifice de transmitere electronică, inclusiv criptarea, sunt disponibile pentru orice operator economic interesat; b) dispozitivele electronice de receptionare garanteaza în mod corespunzător integritatea şi confidentialitatea datelor receptionate; c) operatorii economici trebuie să transmita înainte de data limita de transmitere documentele, certificatele, declaratiile şi altele asemenea, solicitate conform prevederilor cap. V secţiunea a 2-a, în cazul în care acestea nu sunt disponibile în format electronic.  +  Articolul 65În sensul prevederilor art. 64 garantarea integritatii şi confidentialitatii datelor receptionate presupune faptul ca dispozitivele electronice, prin caracteristicile tehnice pe care le deţin şi/sau prin procedurile specifice utilizate, permit indeplinirea în mod cumulativ a cel puţin urmatoarelor condiţii: a) momentul exact al primirii ofertelor sau solicitarilor de participare, precum şi, dacă este cazul, a unor planuri/proiecte poate fi determinat cu precizie; b) înainte de data limita de transmitere a datelor, nici o persoană nu are acces la datele transmise; c) în cazul în care interdictia de acces prevăzută la lit. b) a fost incalcata, acest acces neautorizat este clar detectabil; d) numai persoane autorizate în acest sens au dreptul de a stabili sau modifica data de vizualizare a datelor receptionate; e) accesul la datele receptionate este posibil, în toate etapele procesului, numai printr-o actiune simultana a cel puţin două persoane/sisteme autorizate şi numai după data de vizualizare stabilita conform prevederilor lit. d); f) după data de vizualizare a datelor receptionate, accesul la datele respective rămâne posibil numai pentru persoanele autorizate sa vizualizeze datele respective.  +  Secţiunea a 8-a Reguli de evitare a conflictului de interese  +  Articolul 66Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate masurile necesare pentru a evita situaţiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurentei neloiale.  +  Articolul 67Persoana fizica sau juridica care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentatiei de atribuire nu este de natura sa distorsioneze concurenta.--------------Art. 67 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 68Persoanele fizice sau juridice care participa direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.--------------Art. 68 a fost modificat de pct. 20 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 69Nu au dreptul să fie implicati în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor urmatoarele persoane: a) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati sau subcontractanti ori persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati sau subcontractanti;--------------Litera a) a art. 69 a fost modificata de pct. 21 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006. b) sot/sotie, ruda sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati; c) persoane despre care se constată că pot avea un interes de natura să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.--------------Litera c) a art. 69 a fost modificata de pct. 21 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 70Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul indeplinirii contractului de achiziţie publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicarii unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la incheierea contractului, sub sancţiunea nulitatii contractului respectiv pentru cauza imorala.  +  Capitolul III Proceduri de atribuire  +  Secţiunea 1 Etape premergatoare iniţierii procedurii de atribuire  +  Articolul 71Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonante de urgenta referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunturilor de participare sau data transmiterii invitatiilor de participare şi, pe de altă parte, data limita pentru depunerea ofertelor/candidaturilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili perioada respectiva în functie de complexitatea contractului şi/sau de cerinţele specifice, astfel încât operatorii economici interesati sa beneficieze de un interval de timp adecvat şi suficient pentru elaborarea ofertelor şi pentru pregătirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentaţia de atribuire.  +  Articolul 72Autoritatea contractantă are obligaţia de a prelungi perioada pentru elaborarea ofertelor în cazul în care acestea nu pot fi elaborate decat după vizitarea amplasamentelor sau după consultarea la faţa locului a unor documente-anexa la caietul de sarcini, precum şi în cazul în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a transmite documentaţia de atribuire sau răspunsul la solicitarea de clarificari în termenele limita stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă, desi a primit în timp util o solicitare în acest sens. Intr-o astfel de situaţie, data limita de depunere a ofertelor se decaleaza cu o perioadă suficienta, astfel încât orice operator economic interesat sa dispună de un timp rezonabil necesar pentru obtinerea informaţiilor complete şi relevante pentru elaborarea ofertei.  +  Secţiunea a 2-a Licitaţia deschisa  +  Articolul 73 (1) Procedura de licitaţie deschisa se desfăşoară, de regula, intr-o singura etapa. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a anunta aceasta decizie în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.  +  Articolul 74Licitaţia deschisa se initiaza prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunt de participare prin care solicită operatorilor economici interesati depunerea de oferte.  +  Articolul 75 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mare decat cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsa între data transmiterii anuntului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data limita de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puţin 52 de zile. (2) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunt de intentie referitor la contractul de achiziţie publică ce urmeaza să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) până la 36 de zile. (3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisa în cazul în care anunţul de intentie a continut toate informaţiile care sunt prevăzute pentru anunţul de participare - în măsura în care acestea sunt cunoscute la data publicarii anuntului de intentie - şi a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni şi cu cel puţin 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anuntului de participare. (4) În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) sau, după caz, la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile. (5) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentatie de atribuire şi permite, începând cu data publicarii anuntului de participare, accesul direct şi nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentatie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1), precum şi cele rezultate în urma aplicarii prevederilor alin. (4) cu 5 zile. (6) Reducerea prevăzută la alin. (5) este permisa numai în cazul în care anunţul de participare contine precizări privind adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este disponibila.  +  Articolul 76 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egala sau mai mica decat cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare, spre publicare în SEAP, cu cel puţin 28 de zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. (2) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentatie de atribuire şi permite, începând cu data publicarii anuntului de participare, accesul direct şi nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentatie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) cu 5 zile. (3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisa numai în cazul în care anunţul de participare contine precizări privind adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este disponibila.  +  Articolul 77 (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita şi de a obtine documentaţia de atribuire. (2) În cazul prevăzut la art. 40 alin. (2) lit. b), autoritatea contractantă are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia operatorului economic cat mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia. (3) Operatorul economic interesat are obligaţia de a intreprinde diligentele necesare astfel încât respectarea de către autoritatea contractantă a perioadei prevăzute la alin. (2) sa nu conduca la situaţia în care documentaţia de atribuire să fie pusa la dispoziţia sa cu mai puţin de doua zile înainte de data limita de depunere a ofertei.  +  Articolul 78 (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari privind documentaţia de atribuire. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a raspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguitati, cat mai repede posibil, la orice clarificare solicitata, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regula, 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite raspunsurile - insotite de intrebarile aferente - către toţi operatorii economici care au obţinut, în condiţiile prezentei ordonante de urgenta, documentaţia de atribuire, luand măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective.  +  Articolul 79 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 78 alin. (2), în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.---------------Alin. (1) al art. 79 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. (2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punand astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din urma are, totusi, obligaţia de a raspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limita de depunere a ofertelor.  +  Articolul 80Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele la data, ora şi adresa indicate în anunţul de participare, în măsura în care nu a devenit incidentă obligaţia privind decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestaţii.---------------Art. 80 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.  +  Secţiunea a 3-a Licitaţia restransa  +  Articolul 81 (1) Procedura de licitaţie restransa se desfăşoară, de regula, în doua etape: a) etapa de selectare a candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de selecţie; b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati, prin aplicarea criteriului de atribuire. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a anunta aceasta decizie în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.  +  Articolul 82Licitaţia restransa se initiaza prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunt de participare prin care se solicita operatorilor economici interesati depunerea de candidaturi.  +  Articolul 83 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mare decat cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsa între data transmiterii anuntului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data limita de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 37 de zile. (2) În cazul în care, din motive de urgenta, nu poate fi respectat numărul de zile prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevăzute la alin. (1), dar nu la mai puţin de 15 zile. (3) În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile şi perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile.  +  Articolul 84Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egala sau mai mica decat cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare spre publicare în SEAP cu cel puţin 16 zile înainte de data limita de depunere a candidaturilor.  +  Articolul 85 (1) Orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura pentru prima etapa a procedurii de licitaţie restransa. (2) În etapa prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidaţi care vor fi selectaţi pentru a depune oferte, cu condiţia să existe un număr suficient de candidaţi disponibili. Atunci când selectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de participare.---------------Alin. (2) al art. 85 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de selecţie şi regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează să-i selecteze şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. (4) Numărul minim al candidaţilor indicat în anunţul de participare prevăzut la alin. (3) nu poate fi mai mic de 5.  +  Articolul 86 (1) Numărul de candidati selectati după prima etapa a licitaţiei restranse trebuie să fie cel puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare. (2) În cazul în care numărul candidaţilor care indeplinesc criteriile de selecţie este mai mic decat numărul minim indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă are dreptul: a) fie de a anula procedura de licitaţie restransa; b) fie de a continua procedura de licitaţie restransa numai cu acei candidati care indeplinesc criteriile solicitate, în măsura în care numărul acestora este, totusi, suficient pentru a asigura o concurenta reala.  +  Articolul 87 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite concomitent o invitatie de participare la etapa a doua a procedurii de licitaţie restransa tuturor candidaţilor selectati. (2) Este interzisa invitarea la etapa a doua a licitaţiei restranse a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapa sau care nu a indeplinit criteriile de selecţie.  +  Articolul 88 (1) Invitaţia de participare trebuie să cuprindă cel puţin urmatoarele informaţii: a) referinţe privind anunţul de participare publicat; b) data şi ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor;---------------Litera b) a alin. (1) al art. 88 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. c) adresa la care se transmit ofertele; d) limba sau limbile în care trebuie elaborata oferta; e) adresa, data şi ora deschiderii ofertelor;---------------Litera e) a alin. (1) al art. 88 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. f) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaratiilor sau completarii documentelor, prezentate în prima etapa pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare însoţită de un exemplar al documentatiei de atribuire. (3) În cazul în care documentaţia de atribuire este accesibila direct prin mijloace electronice în SEAP, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în invitaţia de participare informaţii privind modul de accesare a documentatiei respective.  +  Articolul 89 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mare decat cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare cu cel puţin 40 de zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. (2) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunt de intentie referitor la contractul de achiziţie publică ce urmeaza să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) până la 36 de zile, de regula, şi în nici un caz până la mai puţin de 22 de zile. (3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisa în cazul în care anunţul de intentie a continut toate informaţiile care sunt prevăzute pentru anunţul de participare - în măsura în care acestea sunt cunoscute la data publicarii anuntului de intentie - şi a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni şi cu cel puţin 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anuntului de participare. (4) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentatie de atribuire şi permite, începând cu data publicarii anuntului de participare, accesul direct şi nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentatie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) cu 5 zile. (5) Reducerea prevăzută la alin. (4) este permisa numai în cazul în care anunţul de participare contine precizări privind adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este disponibila. (6) În cazul în care, din motive de urgenta, nu pot fi respectate numărul de zile prevăzut la alin. (1) şi (2), precum şi cel rezultat în urma aplicarii prevederilor alin. (4), autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei respective, dar nu la mai puţin de 12 zile.  +  Articolul 90 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egala sau mai mica decat cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare cu cel puţin 22 de zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. (2) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentatie de atribuire şi permite, începând cu data publicarii anuntului de participare, accesul direct şi nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentatie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) cu inca 5 zile. (3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisa numai în cazul în care anunţul de participare contine precizări privind adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este disponibila. (4) În cazul în care, din motive de urgenta, numărul de zile prevăzut la alin. (1) sau cel rezultat în urma aplicarii prevederilor alin. (2) nu poate fi respectat, autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei respective, dar nu la mai puţin de 12 zile.  +  Articolul 91 (1) Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificari privind documentaţia de atribuire. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a raspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguitati, cat mai repede posibil, la orice clarificare solicitata, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regula, 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite raspunsurile - insotite de intrebarile aferente - către toţi candidatii selectati, luand măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective.  +  Articolul 92 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 91 alin. (2), în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.---------------Alin. (1) al art. 92 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. (2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punand astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din urma are, totusi, obligaţia de a raspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limita de depunere a ofertelor.  +  Articolul 93Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele la data, ora şi adresa indicate în invitaţia de participare, în măsura în care nu a devenit incidentă obligaţia privind decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestaţii.---------------Art. 93 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.  +  Secţiunea a 4-a Dialogul competitiv  +  Articolul 94Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de dialog competitiv pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică dacă se indeplinesc, în mod cumulativ, urmatoarele condiţii: a) contractul în cauza este considerat a fi de complexitate deosebită; b) aplicarea procedurii de licitaţie deschisa sau restransa nu ar permite atribuirea contractului de achiziţie publică în cauza.  +  Articolul 95În sensul prevederilor art. 94 lit. a), contractul de complexitate deosebită este considerat acel contract de achiziţie publică pentru care autoritatea contractantă nu este, în mod obiectiv, în măsura: a) sa defineasca specificatiile tehnice capabile sa îi satisfaca necesitatile şi exigentele; şi/sau b) sa stabileasca montajul financiar şi/sau cadrul juridic de implementare a proiectului.  +  Articolul 96Procedura de dialog competitiv se desfăşoară în trei etape: a) etapa de preselectie a candidaţilor; b) etapa de dialog cu candidatii admisi în urma preselectiei, pentru identificarea solutiei/solutiilor apte sa răspundă necesitatilor autorităţii contractante şi în baza careia/cărora candidatii vor elabora şi vor depune oferta finala; c) etapa de evaluare a ofertelor finale depuse.  +  Articolul 97Dialogul competitiv se initiaza prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunt de participare prin care se solicita operatorilor economici interesati depunerea de candidaturi.  +  Articolul 98 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mare decat cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsa între data transmiterii anuntului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data limita de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 37 de zile. (2) În cazul în care anunţul de participare este transmis în format electronic spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile.  +  Articolul 99Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egala sau mai mica decat cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare spre publicare în SEAP cu cel puţin 30 de zile înainte de data limita de depunere a candidaturilor.  +  Articolul 100Orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura pentru a participa la procedura de dialog competitiv.  +  Articolul 101 (1) Atunci când preselectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de preselecţie prevăzute în anunţul de participare.---------------Alin. (1) al art. 101 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de preselectie şi regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează sa îi preselecteze şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. (3) Numărul minim indicat în anunţul de participare prevăzut la alin. (2) nu trebuie să fie mai mic de 3.  +  Articolul 102 (1) Numărul de candidati admisi în cea de-a doua etapa a dialogului competitiv trebuie să fie cel puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare. (2) În cazul în care numărul candidaţilor care indeplinesc criteriile de preselectie este mai mic decat numărul minim indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă are dreptul: a) fie de a anula procedura de dialog competitiv; b) fie de a continua procedura de dialog competitiv numai cu acei candidati care indeplinesc criteriile solicitate, în măsura în care numărul acestora este totusi suficient pentru a asigura o concurenta reala.  +  Articolul 103 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite, concomitent, o invitatie de participare la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv tuturor candidaţilor admisi. (2) Este interzisa invitarea la etapa a doua a dialogului competitiv a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapa sau care nu a indeplinit criteriile de preselectie.  +  Articolul 104 (1) Invitaţia de participare trebuie să cuprindă cel puţin urmatoarele informaţii: a) referinţe privind anunţul de participare publicat; b) adresa la care va avea loc dialogul, precum şi data şi ora lansării acestuia;---------------Litera b) a alin. (1) al art. 104 a fost modificată de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. c) limba/limbile în care se va derula dialogul; d) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaratiilor sau completarii documentelor, prezentate în prima etapa pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare însoţită de un exemplar al documentatiei de atribuire, care va include şi documentaţia descriptiva. (3) În cazul în care documentaţia de atribuire este accesibila direct prin mijloace electronice în SEAP, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în invitaţia de participare informaţii privind modul de accesare a documentatiei respective.  +  Articolul 105 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a include în cadrul documentatiei descriptive cel puţin o descriere a necesitatilor, obiectivelor şi constrangerilor autorităţii contractante, pe baza cărora se va derula dialogul pentru identificarea solutiilor viabile, precum şi, dacă este cazul, primele care vor fi acordate participantilor la dialog. (2) Autoritatea contractantă are dreptul sa prevada în cadrul documentatiei descriptive posibilitatea de a realiza dialogul în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de solutii discutate. Reducerea succesiva a solutiilor discutate se realizează numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabiliti în documentaţia de atribuire.  +  Articolul 106 (1) Autoritatea contractantă deruleaza dialogul cu fiecare candidat admis, în parte. În cadrul acestui dialog se discuta optiunile referitoare la aspectele tehnice, montaje financiare, mod de rezolvare a unor probleme legate de cadrul juridic, precum şi orice alte elemente ale viitorului contract, astfel încât solutiile identificate sa corespunda necesitatilor obiective ale autorităţii contractante. (2) Pe durata dialogului, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal faţă de toţi participantii. În acest sens, autoritatea contractantă nu are dreptul de a furniza informaţii intr-o maniera discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre participanti un avantaj suplimentar în raport cu ceilalti. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui, fără acordul participantului în cauza, solutia propusa şi alte informaţii confidentiale prezentate de acesta. (4) Autoritatea contractantă deruleaza dialogul până când identifica solutia/solutiile corespunzătoare necesitatilor sale obiective. (5) După ce a declarat inchisa etapa de dialog şi a anuntat participantii cu privire la acest aspect, autoritatea contractantă are obligaţia de a invita participantii selectati să depună oferta finala, oferta care se elaboreaza pe baza solutiei/solutiilor identificate în cursul acestei etape şi care trebuie să conţină toate elementele necesare prin care se prezinta modul de indeplinire a viitorului contract.  +  Articolul 107 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de depunere a ofertei finale cu un numar suficient de zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, astfel încât fiecare participant selectat sa beneficieze de o perioadă rezonabila pentru elaborarea ofertei finale. (2) Perioada acordată pentru elaborarea ofertei finale nu trebuie să fie mai mica decat o perioadă minima stabilita de comun acord cu participantii selectati pe parcursul derularii celei de-a doua etape a procedurii de dialog competitiv.  +  Articolul 108Invitaţia de depunere a ofertei finale trebuie să cuprindă cel puţin urmatoarele informaţii: a) referinţe privind anunţul de participare publicat; b) data şi ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor;---------------Litera b) a art. 108 a fost modificată de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. c) adresa la care se transmit ofertele; d) limba sau limbile în care trebuie elaborata oferta; e) adresa, data şi ora deschiderii ofertelor;---------------Litera e) a art. 108 a fost modificată de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. f) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaratiilor sau completarii documentelor, prezentate în prima etapa pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare.  +  Articolul 109 (1) Pe parcursul etapei de evaluare, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificari, detalieri şi nuantari ale ofertei. Evaluarea ofertelor se realizează pe baza criteriilor prevăzute în documentaţia de atribuire, iar oferta castigatoare se stabileste conform prevederilor art. 198 alin. (2). (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantului identificat ca a depus cea mai avantajoasă oferta din punct de vedere economic sa reconfirme anumite elemente ale ofertei sau anumite angajamente asumate în cadrul acesteia. (3) În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), clarificarile, detalierile, nuantarile, informaţiile suplimentare sau reconfirmarile prezentate nu trebuie să conduca la modificari ale caracteristicilor de baza ale ofertei sau ale solutiilor care au stat la baza lansarii invitatiei de depunere a ofertelor finale, modificari care ar determina distorsionarea concurentei sau crearea unui avantaj suplimentar în raport cu ceilalti ofertanti.  +  Secţiunea a 5-a Negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare  +  Articolul 110 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere, cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, în urmatoarele cazuri:---------------Partea introductiva a alin. (1) al art. 110 a fost modificata de pct. 22 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006. a) atunci când, în urma aplicării licitaţiei deschise, licitaţiei restrânse, dialogului competitiv sau a cererii de oferte, nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibilă numai după anularea procedurii iniţiale de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau cerere de oferte şi numai dacă cerinţele iniţiale prevăzute în documentaţia de atribuire nu sunt modificate substanţial;---------------Litera a) a alin. (1) al art. 110 a fost modificată de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. b) în situaţii excepţionale, temeinic motivate, atunci când natura lucrărilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea acestora nu permit o estimare initiala globală a pretului viitorului contract de achiziţie publică; c) atunci când serviciile care urmeaza să fie achiziţionate, indeosebi serviciile financiare, astfel cum sunt acestea prevăzute în categoria 6 din anexa nr. 2A, sau serviciile intelectuale, cum ar fi cele care implica proiectarea lucrărilor, sunt de asa natura încât caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achiziţie publică prin aplicarea licitaţiei deschise sau licitaţiei restranse; d) atunci când lucrarile ce urmeaza a fi executate sunt necesare exclusiv în scopul cercetării stiintifice, experimentarii sau dezvoltării tehnologice, şi numai dacă acestea nu se realizează pentru obtinerea unui profit şi nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a nu transmite spre publicare anunţul de participare dacă invita la negocieri numai şi pe toţi acei ofertanti care au indeplinit criteriile de calificare şi selecţie în cadrul procedurii anterioare şi care au depus oferte conform regulilor formale prevăzute în documentaţia de atribuire.  +  Articolul 111În cazul prevăzut la art. 110 alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a anunta aceasta decizie în anunţul de participare şi în documentaţia descriptiva.  +  Articolul 112Negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare se initiaza prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunt de participare, prin care se solicita operatorilor economici interesati depunerea de candidaturi.  +  Articolul 113 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mare decat cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsa între data transmiterii anuntului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data limita de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 37 de zile. (2) În cazul în care, din motive de urgenta, numărul de zile prevăzut la alin. (1) nu poate fi respectat, autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevăzute la alin. (1), dar nu la mai puţin de 15 zile. (3) În cazul în care anunţul de participare este transmis în format electronic spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile şi perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile.  +  Articolul 114Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egala sau mai mica decat cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare spre publicare în SEAP cu cel puţin 12 zile înainte de data limita de depunere a candidaturilor.  +  Articolul 115 (1) Orice operator economic are dreptul de a solicita şi de a obtine un exemplar al documentatiei descriptive. (2) În cazul prevăzut la art. 40 alin. (2) lit. b), autoritatea contractantă are obligaţia de a pune documentaţia descriptiva la dispoziţia operatorului economic cat mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia. (3) Documentaţia descriptiva trebuie să conţină o descriere a necesitatilor, obiectivelor şi constrangerilor autorităţii contractante, pe baza cărora se vor derula negocierile.  +  Articolul 116 (1) Orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura pentru a participa la procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare. (2) Atunci când preselectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de preselecţie prevăzute în anunţul de participare.---------------Alin. (2) al art. 116 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de preselectie şi regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează sa îi preselecteze şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. (4) Numărul minim al candidaţilor indicat în anunţul de participare prevăzut la alin. (3) nu poate fi mai mic de 3.  +  Articolul 117 (1) Numărul de candidati preselectati trebuie să fie cel puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare. (2) În cazul în care numărul candidaţilor care indeplinesc criteriile de preselectie este mai mic decat numărul minim indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă are dreptul: a) fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare; b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acei candidati care indeplinesc criteriile solicitate, în măsura în care numărul acestora este totusi suficient pentru a asigura o concurenta reala.  +  Articolul 118 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite, concomitent, o invitatie de participare la etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare tuturor candidaţilor preselectati. (2) Este interzisa invitarea la etapa a doua a procedurii de negociere a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapa sau care nu a indeplinit criteriile de preselectie.  +  Articolul 119Invitaţia de participare trebuie să cuprindă cel puţin urmatoarele informaţii: a) referinţe privind anunţul de participare publicat; b) adresa la care vor avea loc negocierile, precum şi data şi ora lansării acestora;---------------Litera b) a art. 119 a fost modificată de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. c) limba/limbile în care se vor derula negocierile;---------------Litera c) a art. 119 a fost modificata de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006. d) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaratiilor sau completarii documentelor, prezentate în prima etapa pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare; e) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare, corespunzător prevederilor cap. V secţiunea a 3-a.  +  Articolul 120 (1) Autoritatea contractantă deruleaza negocieri cu fiecare candidat preselectat în parte. În cadrul negocierilor se determina toate aspectele tehnice, financiare şi juridice ale viitorului contract. (2) Pe durata negocierilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal faţă de toţi candidatii. În acest sens, autoritatea contractantă nu are dreptul de a furniza informaţii intr-o maniera discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre candidati un avantaj în raport cu ceilalti. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui, fără acordul candidatului în cauza, propunerea de oferta sau alte informaţii confidentiale prezentate de acesta.  +  Articolul 121 (1) Autoritatea contractantă are dreptul sa prevada în cadrul documentatiei descriptive posibilitatea de a desfăşura negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de propuneri de oferta care intră în negociere. Reducerea succesiva a propunerilor de oferta se realizează numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabiliti în documentaţia de atribuire. (2) Autoritatea contractantă deruleaza negocieri până la identificarea şi stabilirea, pe baza criteriilor de atribuire, a celei mai avantajoase propuneri de oferta din punct de vedere economic. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita candidatului de la care, în urma negocierilor, a obţinut cea mai avantajoasă propunere de oferta din punct de vedere economic, sa reconfirme rezultatul negocierilor, prin depunerea unei oferte finale. (4) Ofertantul nu are dreptul ca, prin oferta finala, sa aduca modificari elementelor stabilite în procesul de negociere.  +  Secţiunea a 6-a Negocierea fără publicarea prealabila a unui anunt de participare  +  Articolul 122Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabila a unui anunt de participare numai în urmatoarele cazuri:---------------Lit. a) a art. 122 a fost abrogata de pct. 24 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006. b) atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protectia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie publică poate fi atribuit numai unui anumit operator economic; c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară, pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;---------------Litera c) a art. 122 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. d) atunci când produsele ce urmeaza a fi livrate sunt fabricate exclusiv în scopul cercetării stiintifice, experimentarii, studiilor sau dezvoltării tehnologice, şi numai dacă acestea nu se realizează pentru obtinerea unui profit şi nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente; e) atunci când este necesară achizitionarea, de la furnizorul initial, a unor cantitati suplimentare de produse destinate inlocuirii partiale sau extinderii echipamentelor/ instalaţiilor livrate anterior, şi numai dacă schimbarea furnizorului initial ar pune autoritatea contractantă în situaţia de a achizitiona produse care, datorita caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determina incompatibilităţi sau dificultati tehnice sporite de operare şi întreţinere. Perioada în care astfel de contracte pot fi atribuite nu trebuie să depăşească, de regula, 3 ani de la atribuirea contractului de furnizare initial; f) pentru achiziţionarea de materii prime cotate la bursele de mărfuri, achiziţia acestora realizându-se ca urmare a tranzacţiilor de pe piaţa la disponibil;---------------Litera f) a art. 122 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. g) atunci când produsele pot fi achiziţionate în condiţii deosebit de avantajoase, de la un operator economic care îşi lichideaza definitiv afacerile, de la un judecator-sindic care administreaza afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o alta procedura similara cu cele anterioare, reglementata prin lege; h) atunci când, ca urmare a unui concurs de solutii, contractul de servicii trebuie să fie atribuit, conform regulilor stabilite initial, concurentului castigator sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv, în acest din urmă caz, autoritatea contractantă având obligaţia de a transmite invitatie la negocieri tuturor concurentilor castigatori; i) atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care datorită unor circumstanţe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii:---------------Partea introductivă a literei i) a art. 122 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.- atribuirea să fie facuta contractantului initial;- lucrarile sau serviciile suplimentare/aditionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic şi economic, separate de contractul initial fără aparitia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare în vederea indeplinirii acestuia;- valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite şi a actelor adiţionale care vor fi încheiate pentru lucrări şi/sau servicii suplimentare ori adiţionale nu depăşeşte 50% din valoarea contractului iniţial;---------------Liniuţa a treia de la litera i) a art. 122 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008. j) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrari sau de servicii, autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze noi lucrari, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrărilor sau serviciilor achiziţionate prin atribuirea contractului initial şi numai dacă se respecta, în mod cumulativ, urmatoarele condiţii:- atribuirea se face contractantului initial, iar noile lucrari, respectiv noile servicii, constau în repetarea unor lucrari sau servicii similare celor prevăzute în contractul atribuit initial şi sunt conforme cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;- contractul de lucrari/servicii initial a fost atribuit prin procedura de licitaţie deschisa sau restransa;- valoarea estimată a contractului initial de lucrari/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achiziţionate ulterior;- în anunţul de participare la procedura aplicata pentru atribuirea contractului initial s-a precizat faptul ca autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioară de noi lucrari similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a cărui oferta va fi declarata castigatoare în cadrul procedurii respective;- autoritatea contractantă are dreptul de a aplica aceasta procedura într-un interval care nu poate depăşi 3 ani de la atribuirea contractului initial.  +  Articolul 123În cazul în care acest lucru este posibil şi în măsura în care nu se încalcă condiţiile prevăzute la art. 122 lit. h), i) şi j), autoritatea contractantă are obligaţia de a invita la negocieri un numar de operatori economici care să asigure o concurenta reala.  +  Secţiunea a 7-a Cererea de oferte  +  Articolul 124Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziţie publică este mai mică decât sau egală cu echivalentul în lei al următoarelor praguri: a) pentru contractul de furnizare: 75.000 euro; b) pentru contractul de servicii: 75.000 euro; c) pentru contractul de lucrări: 500.000 euro.---------------Art. 124 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.  +  Articolul 125 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, cererea de oferte se initiaza prin publicarea în SEAP a unei invitatii de participare la procedura de atribuire. (2) Invitaţia de participare cuprinde cel puţin urmatoarele informaţii: a) data şi ora limită stabilite pentru primirea ofertelor;---------------Litera a) a alin. (2) al art. 125 a fost modificată de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. b) adresa la care se transmit ofertele;b^1) data şi ora deschiderii ofertelor;---------------Litera b^1) a alin. (2) al art. 125 a fost introdusă de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. c) limba sau limbile în care trebuie elaborata oferta; d) dacă se solicita indeplinirea unor criterii minime de calificare, menţionarea acestora; e) o scurta descriere a obiectului contractului de achiziţie publică ce urmeaza să fie atribuit; f) modul de obtinere a documentatiei de atribuire. (3) În cazul în care documentaţia de atribuire este accesibila direct prin mijloace electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în invitaţia de participare informaţii privind modul de accesare a documentatiei respective.  +  Articolul 126 (1) Până la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractantă are dreptul de a nu publică invitaţia de participare în SEAP, cu condiţia sa o transmita către cel puţin 3 operatori economici. (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, autoritatea contractantă are dreptul, în cazuri temeinic justificate, să solicite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice exceptarea de la obligaţia prevăzută la art. 125 alin. (1), pentru o perioadă care nu poate depăşi mai mult de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (3) Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice are dreptul de a respinge solicitarea de derogare, în cazul în care justificarea prezentată nu este pertinenta.  +  Articolul 127 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul prevăzut la art. 125 alin. (1) autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare invitaţia de participare cu cel puţin 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. (2) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentatie de atribuire şi permite, începând cu data publicarii invitatiei de participare, accesul direct şi nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentatie, atunci aceasta are dreptul, în cazul atribuirii unui contract de furnizare de complexitate redusa, sa reduca perioada prevăzută la alin. (1) cu 4 zile. (3) Operatorul SEAP are obligaţia de a publică invitaţia de participare şi, dacă este cazul, documentaţia de atribuire, în cel mult o zi de la primire.  +  Articolul 128Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul prevăzut la art. 126 alin. (1) autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare cu cel puţin 12 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.  +  Articolul 129Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele la adresa, data şi ora indicate în invitaţia de participare, în măsura în care nu a devenit necesară decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor de la art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestaţii.---------------Art. 129 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.  +  Articolul 130 (1) În cazul prevăzut la art. 126 alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de cerere de oferte dacă, în urma transmiterii invitatiei de participare, nu au fost depuse cel puţin două oferte corespunzătoare. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) după anularea procedurii de cerere de oferte, autoritatea contractantă are obligaţia ca, în caz de aplicare a unei noi proceduri de cerere de oferte, sa transmita invitatie de participare şi către alti operatori economici de la care exista premisele obtinerii de oferta. În cazul în care, după aplicarea unei noi proceduri, autoritatea contractantă primeste doar o singura oferta corespunzătoare, aceasta are dreptul de a atribui contractul de achiziţie publică ofertantului respectiv.  +  Secţiunea a 8-a Concursul de solutii  +  Articolul 131Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de solutii, astfel cum este descris la art. 18 alin. (2), ca o procedură independenta, în care concurentii pot obtine premii şi/sau prime de participare, sau ca parte a unei alte proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii.  +  Articolul 132Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul documentatiei de concurs orice informatie, cerinţa, regula, criteriu sau altele asemenea, necesare pentru a asigura potentialilor concurenti o informare completa şi corecta cu privire la modul de aplicare a concursului de solutii.  +  Articolul 133Documentaţia de concurs trebuie să cuprindă cel puţin: a) informaţii generale privind autoritatea contractantă; b) instrucţiuni privind date limita care trebuie respectate şi formalitati care trebuie indeplinite în legătură cu participarea la concurs; c) cerinţele minime de calificare pe care autoritatea contractantă a hotarat să le solicite, precum şi documentele care urmeaza să fie prezentate de concurenti pentru dovedirea indeplinirii cerințelor respective; d) ansamblul cerințelor pe baza cărora concurentii urmeaza sa elaboreze şi să prezinte proiectul; e) cuantumul premiilor care urmeaza să fie acordate, în cazul în care concursul este organizat ca o procedură independenta; f) angajamentul autorităţii contractante de a incheia contractul de servicii cu castigatorul sau cu unul dintre castigatorii concursului respectiv, în cazul în care concursul este organizat ca parte a unei alte proceduri de atribuire a contractului de servicii; g) informaţii detaliate şi complete privind criteriul aplicat pentru stabilirea proiectului/proiectelor castigator/castigatoare.  +  Articolul 134 (1) Concursul de solutii se initiaza prin publicarea, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunt de participare prin care solicită operatorilor economici interesati depunerea de proiecte. Anunţul trebuie să cuprindă cel puţin informaţiile prevăzute în anexa nr. 3D şi se elaboreaza în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeana. (2) Numărul de zile dintre data publicarii anuntului de participare şi data depunerii proiectelor trebuie să fie stabilit astfel încât operatorii economici sa beneficieze de o perioadă rezonabila pentru elaborarea acestora. (3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţul de participare cu cel puţin 52 de zile înainte de data limita de depunere a proiectelor.  +  Articolul 135În cazul în care autoritatea contractantă solicita transmiterea electronică a proiectelor, condiţiile prevăzute la art. 64 şi 65 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 136 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate masurile necesare pentru ca schimburile de mesaje, comunicarile şi arhivarea informaţiilor să se realizeze intr-o astfel de maniera încât să asigure integritatea şi confidentialitatea deplina a tuturor informaţiilor comunicate de concurenti. (2) Conţinutul planurilor sau proiectelor prezentate trebuie să ramana confidential cel puţin până la data stabilita pentru deschiderea acestora, juriul urmand a lua cunoştinţa de conţinutul respectivelor proiecte numai după această dată.  +  Articolul 137 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a realiza o selecţie preliminara a concurentilor, utilizand în acest sens criterii clare, obiective, nediscriminatorii, care trebuie să fie precizate în mod explicit în documentaţia de concurs. (2) Numărul de concurenti selectati trebuie să fie suficient astfel încât să asigure o concurenta reala.  +  Articolul 138 (1) În scopul evaluării proiectelor prezentate într-un concurs de solutii, autoritatea contractantă are obligaţia de a numi un juriu format din cel puţin 3 membri, persoane fizice independente faţă de concurenti, cu pregatire profesionala şi experienta relevanta în domeniu, precum şi cu probitate morala recunoscută. (2) În cazul în care concurentilor li s-a solicitat o anumita calificare profesionala, atunci cel puţin o treime din numărul membrilor juriului trebuie să aibă acea calificare sau una echivalenta.  +  Articolul 139 (1) Proiectele trebuie să fie prezentate anonim, acest anonimat urmand a fi pastrat până în momentul în care juriul a adoptat o decizie sau a formulat o opinie. (2) Juriul este autonom în deciziile şi opiniile pe care le emite.  +  Articolul 140 (1) Juriul are obligaţia de a evalua proiectele depuse exclusiv în baza criteriilor de evaluare indicate în anunţul de concurs. (2) Juriul are obligaţia de a întocmi un raport, semnat de toţi membrii săi, care trebuie să cuprindă evaluarea calitativa a fiecarui proiect, observatii specifice, precum şi, dacă este cazul, lista de probleme care urmeaza a fi clarificate.  +  Articolul 141 (1) Juriul are dreptul de a invita concurentii sa răspundă la problemele care au fost consemnate în raportul prevăzut la art. 140 alin. (2), în vederea clarificarii oricăror aspecte referitoare la solutia/proiectul propus. (2) Juriul are obligaţia de a elabora procese-verbale complete ale discutiilor derulate conform prevederilor alin. (1).  +  Capitolul IV Modalităţi speciale de atribuire a contractului de achiziţie publică  +  Secţiunea 1 Acordul-cadru  +  Articolul 142 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a incheia acordul-cadru, de regula prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisa sau licitaţie restransa. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru incheierea unui acord-cadru autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 18 numai în circumstantele specifice prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 143Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru, astfel încât sa impiedice, sa restranga sau sa distorsioneze concurenta.  +  Articolul 144 (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili ca durata unui acord-cadru să depăşească mai mult de 4 ani, decat în cazuri excepţionale şi pe care le poate justifica în special prin obiectul specific al contractelor ce urmeaza a fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv. (2) Contractele care se atribuie în baza unui acord-cadru nu pot fi incheiate decat între autoritatea/autorităţile contractante şi operatorul/operatorii economici, care sunt parte a acordului respectiv.  +  Articolul 145Atunci când atribuie un contract de achiziţie publică pe baza prevederilor dintr-un acord-cadru, autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificari substantiale ale elementelor/ condiţiilor stabilite initial prin acordul-cadru respectiv.  +  Articolul 146Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili operatorul economic sau, după caz, operatorii economici care vor fi parte a acordului-cadru respectiv, prin aplicarea criteriilor de selecţie şi atribuire prevăzute la cap. V.  +  Articolul 147 (1) În cazul în care autoritatea contractantă incheie acordul-cadru cu un singur operator economic, atunci acordul respectiv trebuie să prevada cel puţin: a) oblibaţiile pe care operatorul economic şi le-a asumat prin propunerea tehnica; b) preţul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în propunerea financiară şi pe baza caruia se va determina preţul fiecarui contract atribuit ulterior. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractele de achiziţie publică subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea condiţiilor tehnice şi financiare stabilite în acordul-cadru respectiv. (3) De fiecare data când intenţionează sa atribuie un contract de achiziţie publică subsecvent unui acord-cadru, autoritatea contractantă are obligaţia de a se consulta, în scris, cu operatorul economic, solicitandu-i acestuia, în functie de necesităţi, completarea ofertei.  +  Articolul 148În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulţi operatori economici, numărul acestora nu poate fi mai mic de 3, în măsura în care există un număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie şi care au prezentat oferte admisibile.---------------Art. 148 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.  +  Articolul 149 (1) În cazul în care autoritatea contractantă incheie acordul-cadru cu mai mulţi operatori economici, atunci acordul respectiv trebuie să prevada cel puţin: a) oblibaţiile pe care fiecare dintre operatorii economici şi le-au asumat prin propunerea tehnica; b) preţul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevăzut în propunerea financiară. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică subsecvente unui acord-cadru incheiat cu mai mulţi operatori economici: a) fie fără reluarea competitiei; b) fie prin reluarea competitiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru. (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică în condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) numai dacă toate elementele/condiţiile care vor guverna contractele respective au fost stabilite în acordul-cadru. (4) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică în condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. b): a) fie respectand elementele/condiţiile prevăzute în acordul-cadru; b) fie, dacă nu toate elementele/condiţiile au fost clar prevăzute în acordul-cadru, prin detalierea acestora sau prin utilizarea, dacă se considera necesar, unor alte elemente/condiţii prevăzute în caietul de sarcini elaborat pentru incheierea acordului-cadru respectiv.  +  Articolul 150În cazul prevăzut la art. 149 alin. (4) lit. b), autoritatea contractantă are obligaţia de a relua competitia respectand urmatoarea procedura: a) pentru fiecare contract ce urmeaza a fi atribuit, autoritatea contractantă consulta în scris operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv; b) autoritatea contractantă fixeaza un termen limita suficient pentru prezentarea ofertelor, în acest sens având obligaţia de a tine cont de aspecte precum complexitatea obiectului şi timpul necesar pentru transmiterea ofertelor; c) ofertele se prezinta în scris, iar conţinutul lor rămâne confidential până când termenul limita stipulat pentru deschidere a expirat; d) autoritatea contractantă atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai buna oferta, pe baza criteriului de atribuire precizat în documentaţia în temeiul careia a fost incheiat acordul-cadru.  +  Secţiunea a 2-a Sistemul de achizitie dinamic  +  Articolul 151 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza un sistem de achizitie dinamic numai prin intermediul SEAP şi numai pentru achizitia unor produse de uz curent, ale caror caracteristici general disponibile pe piaţa satisfac nevoile autorităţii contractante.---------------Alin. (1) al art. 151 a fost modificat de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006. (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu sistemul de achizitie dinamic astfel încât sa impiedice, sa restranga sau sa distorsioneze concurenta. (3) Este interzisa solicitarea de taxe operatorilor economici interesati sau participantilor la sistemul de achizitie dinamic.  +  Articolul 152Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili ca durata unui sistem de achizitie dinamic să depăşească mai mult de 4 ani, decat în cazuri excepţionale, temeinic justificate.  +  Articolul 153Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta regulile procedurii de licitaţie deschisa în toate fazele sistemului de achizitie dinamic.  +  Articolul 154În scopul lansarii sistemului dinamic de achizitie şi atribuirii contractelor de achiziţie publică în cadrul acestui sistem, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza numai mijloace electronice, respectand totodata prevederile referitoare la regulile de comunicare şi transmitere a ofertelor prevăzute la art. 59 alin. (3), art. 61, 64 şi 65.  +  Articolul 155Atunci când lanseaza un sistem de achizitie dinamic, autoritatea contractantă are obligaţia: a) de a publică un anunt de participare în care se precizeaza clar faptul ca pentru atribuirea contractului/ contractelor de achiziţie publică se utilizeaza un sistem dinamic de achizitie, precum şi adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este disponibila; b) de a indica în caietul de sarcini, alaturi de caracteristicile produselor care urmeaza să fie achiziţionate, şi informaţiile relevante privind caracteristicile sistemului utilizat, echipamentul electronic folosit, posibilitati şi instrucţiuni de accesare; c) de a permite prin mijloace electronice, începând cu momentul publicarii anuntului de participare şi până la închiderea sistemului de achizitie dinamic, accesul nerestrictionat, direct şi complet la conţinutul documentatiei de atribuire.  +  Articolul 156 (1) După lansarea sistemului de achizitie dinamic şi pe întreaga perioadă de existenta a acestuia, autoritatea contractantă are obligaţia de a permite oricărui operator economic interesat să depună o ofertă orientativa, cu scopul de a fi admis în sistem. (2) După primirea unei oferte orientative, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica dacă ofertantul indeplineste criteriile de calificare stabilite şi dacă propunerea tehnica prezentată este conforma cu cerinţele din caietul de sarcini. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a finaliza verificarea prevăzută la alin. (2) în cel mult 15 zile de la primirea unei oferte orientative. (4) Imediat după finalizarea verificării prevăzute la alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertantul cu privire la admiterea lui în sistemul de achizitie dinamic sau, după caz, asupra deciziei de respingere a ofertei orientative.  +  Articolul 157Ofertantul are dreptul de a-şi imbunatati oferta orientativa în orice moment, cu condiţia ca propunerea tehnica să respecte în continuare cerinţele din caietul de sarcini.  +  Articolul 158 (1) În scopul atribuirii contractelor de achiziţie publică prin sistemul dinamic de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a publică, pentru fiecare contract în parte, un nou anunt de participare simplificat, prin care toţi operatorii economici interesati sunt invitati să depună oferte orientative în conformitate cu prevederile art. 156. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili o dată limită de depunere a ofertelor orientative care, raportată la data publicării anunţului de participare simplificat prevăzut la alin. (1), nu trebuie să fie mai devreme de: a) 15 zile, în cazul în care valoarea estimată conform prevederilor art. 32 este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 de euro; b) 5 zile, în cazul în care valoarea estimată conform prevederilor art. 32 este egală cu sau mai mică decât echivalentul în lei a 125.000 de euro.---------------Alin. (2) al art. 158 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.  +  Articolul 159 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita toţi ofertanţii admisi în sistemul dinamic de achizitie să depună o ofertă ferma pentru contractul de achiziţie publică care urmeaza să fie atribuit, stabilind în acest sens o dată limita pentru depunere. (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a invita ofertanţii să depună ofertele ferme decat după ce a finalizat verificarea tuturor ofertelor orientative depuse în termenul prevăzut la art. 158 alin. (2).  +  Articolul 160Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică ofertantului care prezinta cea mai avantajoasă oferta ferma pe baza aplicarii criteriilor de atribuire stabilite în anunţul de participare publicat cu ocazia lansarii sistemului de achizitie dinamic. Dacă este cazul, aceste criterii pot fi formulate cu mai multa acuratete în cadrul invitatiei prevăzute la art. 159 alin. (1).  +  Secţiunea a 3-a Licitaţia electronică  +  Articolul 161 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza licitaţia electronică în urmatoarele situaţii: a) ca o etapa finala a licitaţiei deschise, a licitaţiei restranse, a negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, aplicate în cazurile prevăzute la art. 110 lit. a), sau a cererii de oferte, înainte de atribuirea contractului de achiziţie publică, şi numai dacă specificatiile tehnice au fost definite cu precizie în caietul de sarcini; b) la reluarea competitiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, în condiţiile prevăzute la art. 149 alin. (4) şi art. 150; c) cu ocazia depunerii ofertelor ferme în vederea atribuirii unui contract de achiziţie publică prin utilizarea unui sistem de achizitie dinamic. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a anunta decizia de utilizare a licitaţiei electronice în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.  +  Articolul 162Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu licitaţia electronică astfel încât: a) sa impiedice, sa restranga sau sa distorsioneze concurenta; b) sa modifice obiectul contractului de achiziţie publică, astfel cum a fost acesta prevăzut în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.  +  Articolul 163Atribuirea contractelor de servicii şi de lucrari, care presupun prestatii intelectuale cum ar fi consultanţă, proiectare şi altele asemenea, nu pot face obiectul licitaţiei electronice.  +  Articolul 164Atunci când intenţionează sa utilizeze licitaţia electronică, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în cadrul informaţiilor şi instructiunilor prevăzute la art. 33 şi urmatoarele precizări specifice: a) elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare, cu condiţia ca respectivele elemente să fie cuantificabile şi să poată fi exprimate în cifre sau procente; b) eventuale limite ale valorilor până la care elementele prevăzute la lit. a) pot fi îmbunătăţite, astfel cum rezultă acestea din specificatiile care definesc obiectul contractului; c) informaţiile care urmeaza a fi puse la dispoziţie ofertanţilor în cursul licitaţiei electronice şi momentul când aceste informaţii vor fi disponibile; d) informaţiile relevante privind procesul licitaţiei electronice; e) condiţiile în care ofertanţii vor avea dreptul sa liciteze, cu referire în special la diferentele minime care, dacă este cazul, vor fi solicitate pentru licitarea noilor oferte; f) informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi modalitatile concrete de realizare a conectarii.  +  Articolul 165 (1) Înainte de lansarea unei licitatii electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a realiza o evaluare initiala integrală a ofertelor, în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit în documentaţia de atribuire. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita toţi ofertanţii care au depus oferte admisibile să prezinte preţuri noi şi/sau, după caz, valori noi ale elementelor ofertei. Invitaţia se transmite pe cale electronică, simultan, tuturor ofertanţilor respectivi.---------------Alin. (2) al art. 165 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. (3) Invitaţia trebuie să precizeze data şi momentul de start al licitaţiei electronice, precum şi orice informatie necesară pentru realizarea conectarii individuale la echipamentul electronic utilizat. (4) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a începe licitaţia electronică mai devreme de doua zile lucratoare după data la care au fost trimise invitatiile.  +  Articolul 166În cazul în care contractul urmeaza a fi atribuit în baza criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", invitaţia prevăzută la art. 165 alin. (3) trebuie să conţină şi informaţii referitoare la: a) rezultatul primei evaluari a ofertei depuse de către ofertantul destinatar; b) formula matematica care va fi utilizata pentru stabilirea automata a clasamentului final, în functie de noile preţuri şi/sau noile valori prezentate de ofertanti. Formula matematica utilizata incorporeaza ponderile factorilor de evaluare ce urmeaza a fi aplicati pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, conform precizarilor din anunţul de participare sau din documentaţia de atribuire.  +  Articolul 167 (1) În cadrul licitaţiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se referă: a) fie numai la preţuri, în cazul în care criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut; b) fie la preţuri şi/sau la alte elemente ale ofertei, după cum au fost prevăzute în documentaţia de atribuire, în cazul în care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. (2) Licitaţia electronică se desfăşoară în mai multe runde succesive.  +  Articolul 168 (1) În cursul fiecarei runde a licitaţiei electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunică instantaneu tuturor ofertanţilor cel puţin informaţiile necesare acestora pentru a-şi determina, în orice moment, pozitia pe care o ocupa în clasament. Autoritatea contractantă are dreptul de a comunică şi alte informaţii privind: a) numărul participantilor în runda respectiva a licitaţiei electronice; b) preţuri sau valori noi prezentate în cadrul rundei de licitare de către alti ofertanti, numai dacă documentaţia de atribuire a prevăzut aceasta posibilitate. (2) Pe parcursul efectuării rundelor de licitare, autoritatea contractantă nu are dreptul de a dezvălui identitatea ofertanţilor.  +  Articolul 169 (1) Licitaţia electronică se finalizează printr-una sau printr-o combinaţie a urmatoarelor modalităţi: a) la un moment precis stabilit în prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de participare; b) după un numar de runde de licitare al caror calendar de desfăşurare a fost precis stabilit în prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de participare; c) atunci când nu se mai primesc preţuri şi/sau valori noi care indeplinesc cerinţele cu privire la diferentele minime impuse; în acest caz, invitaţia de participare trebuie să precizeze un termen limita care va fi lasat să curgă de la primirea ultimei oferte până la finalizarea licitaţiei electronice. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică conform prevederilor art. 200, pe baza rezultatului obţinut în urma finalizarii licitaţiei electronice.  +  Capitolul V Atribuirea contractului de achiziţie publică  +  Secţiunea 1 Oferta. Oferte alternative  +  Articolul 170Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.  +  Articolul 171Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de către autoritatea contractantă.  +  Articolul 172 (1) Operatorul economic are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data şi ora limită pentru depunere stabilite în anunţul sau în invitaţia de participare.---------------Alin. (1) al art. 172 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. (2) Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majoră, cad în sarcina operatorului economic. (3) Oferta depusa la o alta adresa a autorităţii contractante decat cea stabilita sau după expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa. (4) Conţinutul ofertelor trebuie să ramana confidential până la data stabilita pentru deschiderea acestora, autoritatea contractantă urmand a lua cunoştinţa de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată.  +  Articolul 173 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a permite ofertanţilor să depună oferte alternative numai în cazul în care criteriul de atribuire este "cea mai avantajoasă oferta din punct de vedere economic". (2) Anunţul de participare trebuie să precizeze în mod explicit dacă este permisa depunerea de oferte alternative sau dacă aceasta posibilitate este interzisa. În cazul în care aceasta precizare lipseste, autoritatea contractantă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.  +  Articolul 174 (1) Autoritatea contractantă care permite depunerea de oferte alternative are obligaţia de a preciza în caietul de sarcini cerinţele minime obligatorii pe care acestea trebuie să le respecte şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea lor. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu lua în considerare ofertele alternative care nu respecta cerinţele minime prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 175În cazul în care a anuntat posibilitatea de a fi depuse oferte alternative, autoritatea contractantă nu are dreptul de a respinge o astfel de oferta având ca singura motivatie faptul ca, dacă aceasta este declarata castigatoare: a) contractul de furnizare pentru atribuirea caruia s-a organizat procedura se transforma în contract de servicii; sau b) contractul de servicii pentru atribuirea caruia s-a organizat procedura se transforma în contract de furnizare.  +  Secţiunea a 2-a Selecţia şi calificarea candidaţilor/ofertanţilor  +  Paragraful 1 Criterii de calificare şi selecţie  +  Articolul 176Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica criterii de calificare şi selecţie referitoare numai la: a) situaţia personala a candidatului sau ofertantului; b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale; c) situaţia economica şi financiară; d) capacitatea tehnica şi/sau profesionala; e) standarde de asigurare a calităţii; f) standarde de protecţie a mediului, în cazurile prevăzute la art. 188 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) lit. e).  +  Articolul 177 (1) Operatorii economici au dreptul de a prezenta certificate emise de către o autoritate publică competentă sau de către un organism de drept public sau privat care respecta standarde europene de certificare, pentru demonstrarea indeplinirii unor criterii de calificare şi selecţie formulate în conformitate cu prevederile art. 176. (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune candidaţilor/ofertanţilor obligativitatea prezentarii unei certificari specifice, acestia din urma având dreptul de a prezenta, în scopul demonstrarii indeplinirii anumitor cerinţe, orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare sau care probeaza, în mod concludent, indeplinirea respectivelor cerinţe. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, dacă se considera necesar, clarificari sau completari ale documentelor prezentate. (3) Guvernul are dreptul de a stabili, prin hotărâre, modalităţi de certificare sau includere pe liste oficiale, la nivel naţional, a operatorilor economici care opteaza pentru un astfel de sistem de certificare. În acest caz, Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice are obligaţia de a informa Comisia Europeana cu privire la coordonatele şi modul de functionare a sistemului. (4) În cazul utilizarii listelor oficiale ale operatorilor economici desemnaţi, autorităţile contractante vor solicita adeverinte suplimentare, care să ateste indeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.----------------Alin. (4) al art. 177 a fost introdus de pct. 26 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 178 (1) Pentru aplicarea criteriilor de natura celor prevăzute la art. 176 lit. c) şi d), autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul anuntului de participare cerinţele minime pe care ofertanţii/candidatii trebuie să le indeplineasca pentru a fi considerati calificati, conform prevederilor paragrafelor 4 şi 5 din prezenta secţiune. (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a solicita indeplinirea unor cerinţe minime referitoare la situaţia economica şi financiară şi/sau la capacitatea tehnica şi profesionala, care ar conduce la restrictionarea participării la procedura de atribuire.  +  Articolul 179Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta principiul proportionalitatii atunci când stabileste criteriile de calificare şi selecţie, precum şi nivelul cerințelor minime solicitate, luand în considerare exigentele specifice impuse de natura şi complexitatea contractului care urmeaza să fie atribuit.  +  Paragraful 2 Situaţia personala a candidatului sau a ofertantului  +  Articolul 180Autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat despre care are cunoştinţa ca, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instante judecătorești, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru frauda şi/sau pentru spalare de bani.  +  Articolul 181Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat care se afla în oricare dintre urmatoarele situaţii: a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situaţie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;----------------Litera a) a art. 181 a fost modificata de pct. 27 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006. b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a); c) nu şi-a indeplinit oblibaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilit;c^1) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;---------------Litera c^1) a art. 181 a fost introdusă de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. d) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instante judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesionala; e) prezinta informaţii false sau nu prezinta informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în legătură cu situaţia proprie aferenta cazurilor prevăzute la lit. a)-d).  +  Articolul 182 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 180 şi 181 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din tara respectiva. (2) În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situaţia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente care emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1). (3) În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situaţiile prevăzute la art. 180 şi 181, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, dacă în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competente în acest sens.  +  Paragraful 3 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale  +  Articolul 183Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui operator economic să prezinte documente edificatoare care să dovedeasca forma de înregistrare ca persoana fizica sau juridica şi, după caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din tara în care ofertantul/candidatul este stabilit.  +  Paragraful 4 Situaţia economica şi financiară  +  Articolul 184 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică sa faca dovada situaţiei sale economice şi financiare. (2) În cazul în care autoritatea contractantă solicita demonstrarea situaţiei economice şi financiare, atunci aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmeaza să le prezinte în acest scop.  +  Articolul 185 (1) Demonstrarea situaţiei economice şi financiare se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi: a) declaratii bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; b) bilantul contabil sau extrase de bilant, în cazul în care publicarea acestor bilanturi este prevăzută de legislatia tarii în care este stabilit ofertantul/candidatul; c) declaratii privind cifra de afaceri globală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioara, care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani, în măsura în care informaţiile respective sunt disponibile; în acest ultim caz autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a inceput activitatea comerciala. (2) În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a-şi demonstra situaţia economica şi financiară şi prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare, în măsura în care acestea reflecta o imagine fidela a situaţiei economice şi financiare a candidatului/ofertantului.  +  Articolul 186 (1) Capacitatea economica şi financiară a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectiva. (2) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstreaza situaţia economica şi financiară invocand şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispoziţie ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura susţinerea financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180. (3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situaţia economica şi financiară se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiaza de susţinerea financiară a unei/unor terte persoane, situaţia economica şi financiară se demonstreaza în condiţiile prevăzute la alin. (2).  +  Paragraful 5 Capacitatea tehnica şi/sau profesionala  +  Articolul 187 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică sa faca dovada capacităţii sale tehnice şi/sau profesionale. (2) În cazul în care autoritatea contractantă solicita demonstrarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale, atunci aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmeaza să le prezinte în acest scop. (3) Capacitatea tehnica şi/sau profesionala a unui ofertant/candidat se apreciaza în functie de experienta, aptitudinile, eficienta şi eficacitatea acestuia, rezultate în urma analizarii informaţiilor prezentate pe parcursul procedurii de atribuire.  +  Articolul 188 (1) În cazul aplicarii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în functie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea produselor ce urmeaza să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru indeplinirea contractului, urmatoarele: a) o lista a principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă acestia din urma sunt autorităţi contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizează printr-o declaratie a operatorului economic; b) o declaratie referitoare la echipamentele tehnice şi la masurile aplicate în vederea asigurarii calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; c) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea produselor, identificata clar prin referire la specificatii sau standarde relevante; e) mostre, descrieri şi/sau fotografii a caror autenticitate trebuie să poată fi demonstrata în cazul în care autoritatea contractantă solicita acest lucru. (2) În cazul aplicarii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în functie de specificul, de volumul şi de complexitatea serviciilor ce urmeaza să fie prestate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru indeplinirea contractului, urmatoarele: a) o lista a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă acestia din urma sunt autorităţi contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizează printr-o declaratie a operatorului economic; b) o declaratie referitoare la echipamentele tehnice şi la masurile aplicate în vederea asigurarii calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; c) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; d) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesionala şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii; e) o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; f) dacă este cazul, informaţii privind masurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul indeplinirii contractului de servicii; g) informaţii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii; h) informaţii privind proportia în care contractul de servicii urmeaza să fie indeplinit de către subcontractanti şi specializarea acestora. (3) În cazul aplicarii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrari, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în functie de specificul, de volumul şi de complexitatea lucrărilor ce urmeaza să fie executate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru indeplinirea contractului, urmatoarele: a) o lista a lucrărilor executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificari de buna execuţie pentru cele mai importante lucrari şi care vor contine valori, perioada şi locul executiei lucrărilor, modul de indeplinire a obligaţiilor, beneficiari, indiferent dacă acestia sunt autorităţi contractante sau clienti privati; b) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; c) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesionala şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia lucrărilor; d) o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; e) dacă este cazul, informaţii privind masurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul indeplinirii contractului de lucrari; f) o declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrari. g) informaţii privind partea/părţile din contract ce urmeaza să fie indeplinite de către subcontractanti şi specializarea acestora.-----------------Lit. g) a alin. (3) al art. 188 a fost introdusa de pct. 28 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 189 (1) În cazul în care produsele care urmeaza să fie furnizate sau serviciile care urmeaza să fie prestate au un caracter complex sau sunt destinate unui scop specific, autoritatea contractantă are dreptul de a verifica/controla - direct sau prin intermediul unei autorităţi competente aparţinând statului în care operatorul economic este stabilit şi cu condiţia acordului acestei autorităţi - capacitatile de productie ale furnizorului sau capacitatea tehnica a prestatorului, metodele de studiu şi cercetare utilizate, precum şi masurile aplicate pentru controlul calităţii.  +  Articolul 190 (1) Capacitatea tehnica şi profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectiva. (2) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstreaza capacitatea tehnica şi profesionala invocand şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispoziţie ofertantului/candidatului resursele tehnice şi profesionale invocate. Persoana care asigura susţinerea tehnica nu trebuie să se afle în situaţia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 şi 181.-----------------Alin. (2) al art. 190 a fost modificat de pct. 29 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006. (3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica şi profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiaza de susţinerea tehnica şi profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica şi profesionala se demonstreaza în condiţiile prevăzute la alin. (2).  +  Paragraful 6 Standarde de asigurare a calităţii  +  Articolul 191În cazul în care solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de asigurare a calităţii, autoritatea contractantă trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea.  +  Articolul 192În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.  +  Articolul 193În cazul în care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urma are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.  +  Paragraful 7 Standarde de protecţie a mediului  +  Articolul 194În cazul în care solicită ca demonstrarea masurilor prevăzute la art. 188 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) lit. e) să se realizeze prin prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de protecţie a mediului, atunci autoritatea contractantă trebuie să se raporteze: a) fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic şi Audit (EMAS); b) fie la standarde de gestiune ecologica bazate pe seriile de standarde europene sau internationale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislatia comunitara ori cu standardele europene sau internationale privind certificarea.  +  Articolul 195În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.  +  Articolul 196În cazul în care operatorul economic nu detine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urma are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzător al protectiei mediului.  +  Secţiunea a 3-a Criterii de atribuire a contractului de achiziţie publică  +  Articolul 197Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică, care, odata stabilit, nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire.  +  Articolul 198 (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor legislative sau administrative privind remunerarea anumitor servicii, criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică poate fi numai: a) fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic; b) fie, în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut. (2) În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se realizează prin aplicarea procedurii de dialog competitiv, criteriul de atribuire utilizat trebuie să fie numai oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.  +  Articolul 199 (1) În cazul aplicarii criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", oferta stabilita ca fiind castigatoare este oferta care intruneste punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm de calcul specific. În cazul în care, din motive obiective, pe care autoritatea contractantă le poate justifica temeinic, este imposibila stabilirea exacta a ponderilor relative pentru fiecare factor de evaluare, autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare sau în documentaţia de atribuire cel puţin ordinea descrescatoare a importantei factorilor de evaluare care urmeaza să fie utilizati. (2) Factorii de evaluare a ofertei, prevăzuţi la alin. (1), pot fi, alaturi de pret: caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau functional, caracteristici de mediu, costuri de functionare, raportul cost/eficienta, servicii post-vanzare şi asistenţa tehnica, termen de livrare sau de execuţie, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor. (3) În sensul prevederilor alin. (1) autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza, în mod clar şi detaliat, în documentaţia de atribuire factorii de evaluare a ofertei cu ponderile relative ale acestora sau algoritmul de calcul, precum şi metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezultă din propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi. Factorii de evaluare cu ponderile relative ale acestora, algoritmul de calcul, precum şi metodologia de punctare a avantajelor trebuie să aibă legătura concretă cu specificul contractului şi, după ce au fost stabiliţi, nu se pot schimba pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire.---------------Alin. (3) al art. 199 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.  +  Secţiunea a 4-a Stabilirea ofertei castigatoare  +  Articolul 200Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta castigatoare pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire, în condiţiile în care ofertantul respectiv indeplineste criteriile de selecţie şi calificare impuse.  +  Articolul 201 (1) Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificari şi, după caz, completari ale documentelor prezentate de ofertanti/candidati pentru demonstrarea indeplinirii cerințelor stabilite prin criteriile de calificare şi selecţie sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerinţele solicitate. (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificarile/completările solicitate sa determine aparitia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat.  +  Articolul 202 (1) În cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le considera semnificative cu privire la oferta, precum şi de a verifica raspunsurile care justifica preţul respectiv. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare justificarile primite de la ofertant, în condiţiile alin. (1), indeosebi cele care se referă la: a) fundamentarea economica a modului de formare a pretului, aferent metodelor de execuţie utilizate, procesului de productie sau serviciilor prestate; b) solutiile tehnice adoptate şi/sau orice condiţii deosebit de favorabile de care beneficiaza ofertantul pentru executarea lucrărilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor; c) originalitatea ofertei din punct de vedere al indeplinirii tuturor cerințelor prevăzute în caietul de sarcini; d) respectarea dispoziţiilor privind protectia muncii şi condiţiile de lucru aplicabile pentru executarea lucrării, prestarea serviciului sau furnizarea produselor; e) posibilitatea ca ofertantul sa beneficieze de un ajutor de stat.  +  Articolul 203 (1) Atunci când autoritatea contractantă constata ca o ofertă are un pret aparent neobisnuit de scăzut deoarece ofertantul beneficiaza de un ajutor de stat, oferta respectiva poate fi respinsa pe acest temei numai dacă, în urma clarificarilor solicitate, ofertantul este în imposibilitate de a demonstra, într-o perioadă de timp rezonabil stabilita de autoritatea contractantă, ca ajutorul de stat a fost acordat în mod legal. (2) Atunci când autoritatea contractantă respinge o ofertă în circumstantele prevăzute la alin. (1), aceasta are obligaţia de a transmite o notificare în acest sens Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice.  +  Articolul 204 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a incheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în respectiva oferta.(1^1) În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, datorită faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta există şi este admisibilă. În caz contrar, se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.---------------Alin. (1^1) al art. 204 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obtinerea şi pastrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricarei achizitii publice.  +  Articolul 205 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul de achiziţie publică/acordul-cadru numai după împlinirea termenelor de: a) 10 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, conform prevederilor art. 206 şi 207, în cazul în care valoarea estimată conform prevederilor cap. II secţiunea a 2-a a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2); b) 5 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, conform prevederilor art. 206 şi 207, în cazul în care valoarea estimată conform prevederilor cap. II secţiunea a 2-a a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru este mai mică sau egală cu pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2). (2) Contractul de achiziţie publică/acordul-cadru încheiat înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin. (1) este lovit de nulitate absolută. (3) Autoritatea contractantă nu are obligaţia de a respecta termenele prevăzute la alin. (1) în următoarele cazuri: a) atunci când prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede obligativitatea publicării unui anunţ sau a unei invitaţii de participare în SEAP; b) atunci când contractul de achiziţie publică/acordul-cadru urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedură de atribuire; c) atunci când este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru. (4) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi în cazul utilizării sistemelor de achiziţie dinamice, precum şi în cazul atribuirii contractelor prevăzute la cap. VII.---------------Art. 205 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.  +  Secţiunea a 5-a Informarea candidaţilor şi a ofertanţilor  +  Articolul 206 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa candidatii/ofertanţii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică, incheierea acordurilor-cadru, admiterea într-un sistem de achizitie dinamic sau, după caz, la anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris şi cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la emiterea acestora. (2) Comunicarea prin care se transmite informarea prevăzută la alin. (1) se transmite şi prin fax sau prin mijloace electronice. (3) În cazul în care autoritatea contractantă nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii şi prin fax sau prin mijloace electronice, atunci termenele prevăzute la art. 205 alin. (1) se majorează cu 5 zile.---------------Alin. (3) al art. 206 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.  +  Articolul 207 (1) În cadrul comunicarii prevăzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertantul/ofertanţii castigator/castigatori cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate. (2) În cadrul comunicarii prevăzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii/candidatii care au fost respinsi sau a caror oferta nu a fost declarata castigatoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum urmeaza: a) fiecarui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale; b) pentru fiecare ofertă respinsă, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă şi/sau neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de funcţionare şi performanţă prevăzute în caietul de sarcini;---------------Litera b) a alin. (2) al art. 207 a fost modificată de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. c) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă şi conformă, prin urmare admisibilă, dar care nu a fost declarată câştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei/ofertelor câştigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziţie publică sau, după caz, ale ofertanţilor cu care urmează să se încheie un acord-cadru.---------------Litera c) a alin. (2) al art. 207 a fost modificată de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. d) fiecărui operator economic dintre cei prevăzuţi la lit. a)-c), data limită până la care au dreptul de a depune contestaţie, avându-se în vedere prevederile art. 272.---------------Litera d) a alin. (2) al art. 207 a fost introdusă de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.  +  Articolul 208Autoritatea contractantă are dreptul de a nu comunică anumite informaţii din cele prevăzute la art. 207 alin. (2) lit. c), dar numai în situaţia în care divulgarea acestora: a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrara interesului public; b) ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau privati, sau ar prejudicia concurenta loiala dintre acestia.  +  Secţiunea a 6-a Anularea aplicarii procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică  +  Articolul 209 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 204, autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, dacă ia aceasta decizie, de regula, înainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire şi, oricum, înainte de data incheierii contractului, numai în urmatoarele cazuri: a) nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfacator al concurentei, respectiv numărul de operatori economici este mai mic decat cel minim prevăzut, pentru fiecare procedura, de prezenta ordonanţă de urgenţă; b) au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme;---------------Litera b) a alin. (1) al art. 209 a fost modificată de pct. 44 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. c) nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare;---------------Litera c) a alin. (1) al art. 209 a fost modificată de pct. 44 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. d) abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibila incheierea contractului. (2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. d), procedura de atribuire se considera afectată în cazul în care se indeplinesc, în mod cumulativ, urmatoarele condiţii: a) în cadrul documentatiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constata erori sau omisiuni care au ca efect incalcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f); b) autoritatea contractantă se afla în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea sa conduca, la randul lor, la incalcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f).  +  Articolul 210Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunică în scris tuturor participantilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucratoare de la data anularii, atât încetarea obligaţiilor pe care acestia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cat şi motivul concret care a determinat decizia de anulare.  +  Articolul 210^1În cel mult 48 de zile de la anularea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite în SEAP informaţii referitoare la motivele anulării.---------------Art. 210^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.  +  Capitolul VI Dosarul achizitiei publice  +  Articolul 211Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi dosarul achizitiei publice pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru incheiat, precum şi pentru fiecare lansare a unui sistem de achizitie dinamic.  +  Articolul 212Dosarul achiziţiei publice, precum şi ofertele însoţite de documentele de calificare şi selecţie se păstrează de către autoritatea contractantă atât timp cât contractul de achiziţie publică/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data finalizării contractului respectiv. În cazul anulării procedurii de atribuire, dosarul se păstrează cel puţin 5 ani de la data anulării respectivei proceduri.---------------Art. 212 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.  +  Articolul 213 (1) Dosarul achiziţiei publice trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele: a) nota privind determinarea valorii estimate; b) anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul; c) anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare şi/sau, după caz, invitaţia de participare; d) documentaţia de atribuire; e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă; f) nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul; g) procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor; h) formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire; i) solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite de autoritatea contractantă; j) raportul procedurii de atribuire; k) dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii; l) contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, semnate; m) anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare; n) contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, dacă este cazul; o) avizul consultativ emis în conformitate cu prevederile legale, referitor la funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul; p) documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant.---------------Alin. (1) al art. 213 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. (2) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) lit. j) se elaborează înainte de încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru/sistemului de achiziţie dinamic şi cuprinde cel puţin următoarele elemente:---------------Partea introductivă a alin. (2) al art. 213 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008. a) denumirea şi sediul autorităţii contractante; b) obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru sau sistemului de achizitie dinamic; c) dacă este cazul, denumirea/numele candidaţilor participanti la procedura; d) dacă este cazul, denumirea/numele candidaţilor selectati şi neselectati, precum şi motivele care au stat la baza selectării sau neselectarii respectivilor candidati; e) denumirea/numele ofertanţilor participanti la procedura; f) denumirea/numele ofertanţilor respinsi şi motivele care au stat la baza acestei decizii; g) dacă este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerarii preturilor prezentate ca fiind neobisnuit de scazute; h) denumirea/numele ofertantului/ofertanţilor a cărui/caror oferta a fost declarata castigatoare şi motivele care au stat la baza acestei decizii; i) în cazul ofertantului/ofertanţilor castigatori, partea din contract pe care acesta/acestia au declarat ca o subcontracteaza, împreună cu denumirea/numele subcontractantilor; j) dacă este cazul, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire.  +  Articolul 214Prevederile art. 213 alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul atribuirii contractelor prevăzute la cap. VII.  +  Articolul 215 (1) Dosarul achizitiei publice are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementarile legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restrictionat decat în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii. (2) Restrictionarea nejustificata a accesului la dosarul achizitiei publice atrage sanctionarea de către Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice a conducătorului autorităţii contractante, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta.----------------RECTIFICAREA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006 prevede:"În Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, se face urmatoarea rectificare (care nu aparţine Redactiei "Monitorul Oficial", Partea I):- la articolul unic pct. 30, referitor la art. 215 alin. (2), în loc de: "..., conform prevederilor prezentei legi." se va citi: "..., conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta."  +  Articolul 216În cazul în care autoritatea contractantă aplica o procedură de atribuire prin mijloace electronice, utilizeaza un sistem dinamic de achizitie sau un sistem de achizitii electronice, aceasta are obligaţia de a asigura trasabilitatea deplina a acţiunilor pe care le realizează pe parcursul procesului de atribuire, astfel încât intocmirea dosarului achizitiei publice, în conformitate cu prevederile art. 213, sa nu fie afectată.  +  Capitolul VII Contractele de concesiune  +  Secţiunea 1 Principii şi reguli generale de atribuire a contractului de concesiune  +  Articolul 217Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune sunt cele prevăzute la art. 2 alin. (2).  +  Articolul 218 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de concesiune potrivit prevederilor prezentei secţiuni. (2) Modul de fundamentare a deciziei de realizare a proiectului, modul de transfer şi de recuperare a obiectului concesiunii, modul de pregatire a documentatiei de atribuire şi de aplicare a procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 219 (1) Regulile de estimare prevăzute la cap. II secţiunea a 2-a se aplică în mod corespunzător pentru determinarea valorii estimate a contractului de concesiune. (2) Modul de solutionare a contestatiilor depuse pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire a contractului de concesiune este cel prevăzut la cap. IX.  +  Articolul 220Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică în cazul în care contractul de concesiune: a) este atribuit intr-una dintre situaţiile prevăzute la art. 12-14; b) se atribuie de către o autoritate contractantă ce desfăşoară între activităţile sale una sau mai multe dintre activităţile relevante prevăzute la art. 232-241, în cazul în care contractul de concesiune are ca obiect efectuarea respectivelor activităţi; sau c) are ca scop concesionarea bunurilor publice, dar numai în cazul în care, prin obiectul respectivului contract, autoritatea contractantă nu urmareste dobandirea executiei unei lucrari sau a unui serviciu, fapt care ar incadra contractul respectiv fie în categoria contractelor de achiziţie publică, fie în categoria contractelor de concesiune a caror atribuire este reglementata de prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 221Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică atunci când este necesară achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare/aditionale care nu au fost incluse în contractul de concesiune initial, dar care datorita unor circumstanţe neprevazute au devenit necesare pentru indeplinirea contractului în cauza, dacă se respecta, în mod cumulativ, urmatoarele condiţii: a) atribuirea să fie facuta contractantului initial; b) lucrarile sau serviciile suplimentare/aditionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic şi economic, separate de contractul initial fără aparitia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare în vederea indeplinirii acestuia; c) valoarea cumulata a contractelor atribuite pentru lucrari şi servicii suplimentare/aditionale nu depăşeşte 50% din valoarea contractului initial.  +  Articolul 222 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura transparenta atribuirii contractelor de concesiune. (2) Procedura de atribuire a unui contract de concesiune se initiaza prin publicarea unui anunt de participare. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a include în anunţul prevăzut la alin. (2) cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3B şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către autoritatea contractantă, în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeana. (4) În cazul anunturilor de participare pentru care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, nu este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conţinutul acestora se stabileste prin hotărâre a Guvernului. (5) Prevederile art. 48-50 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 223 (1) Anunţul de participare se publică în SEAP şi în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achizitii publice, şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care valoarea estimată a contractului de concesiune care urmeaza să fie atribuit este mai mare decat echivalentul în lei a 5.000.000 euro.  +  Articolul 224 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili numărul de zile dintre data publicarii anuntului de participare şi data depunerii aplicatiilor, astfel încât operatorii economici sa beneficieze de o perioadă adecvata şi suficienta pentru elaborarea aplicatiilor. (2) Indiferent de procedura aplicata şi fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţul de participare cu cel puţin 52 de zile înainte de data limita de depunere a aplicatiilor. (3) În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile. (4) Prevederile art. 72 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 225Atunci când atribuie un contract de concesiune de lucrari publice, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita: a) concesionarul sa atribuie contracte unor terţe părţi, într-un procent de minimum 30% din valoarea totala a lucrărilor care fac obiectul concesiunii, lasand candidaţilor posibilitatea de a majoră partea/părţile din contract pe care urmeaza să le subcontracteze;--------------Litera a) a art. 225 a fost modificata de pct. 31 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006. b) candidaţilor sa precizeze, în cadrul aplicatiei depuse, valoarea lucrărilor din cadrul contractului de concesiune pe care acestia intenţionează să le atribuie unor terţe părţi.  +  Secţiunea a 2-a Reguli pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de către concesionari  +  Articolul 226În cazul în care concesionarul are calitatea de autoritate contractantă în sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta are obligaţia de a respecta prevederile cap. I-VI atunci când atribuie un contract de achiziţie publică unei terţe părţi.  +  Articolul 227 (1) În cazul în care concesionarul nu are calitatea de autoritate contractantă în sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta are totusi obligaţia, atunci când atribuie un contract de lucrari sau de servicii unei terţe părţi, de a publică un anunt de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în SEAP şi în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achizitii publice, în toate situaţiile în care valoarea estimată a contractului care urmeaza să fie atribuit este mai mare decat echivalentul în lei a 5.000.000 euro, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 122. (2) Concesionarul are obligaţia de a respecta şi urmatoarele condiţii: a) numărul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anuntului de participare şi data depunerii candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 37 de zile; şi b) numărul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anuntului de participare sau transmiterii invitatiei de participare şi data depunerii ofertelor trebuie să fie de cel puţin 40 de zile. (3) În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioadele prevăzute la alin. (2) se pot reduce cu 7 zile. (4) În cazul în care concesionarul publică în SEAP întreaga documentatie de atribuire şi permite, începând cu data publicarii anuntului de participare, accesul direct şi nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentatie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (2) lit. b) cu inca 5 zile. (5) Prevederile art. 72 se aplică în mod corespunzător. (6) Concesionarul are obligaţia de a include în anunţul prevăzut la alin. (1) cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3C şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către acesta, în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeana. (7) Prevederile art. 48-50 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 228 (1) Grupurile de întreprinderi care s-au constituit pentru obtinerea concesiunii sau intreprinderile afiliate acestora nu sunt considerate a fi terţe părţi. (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin intreprindere afiliata se înţelege orice persoană care desfăşoară activităţi economice şi: a) asupra careia concesionarul poate exercita, direct sau indirect, o influenţa dominantă; sau b) care poate exercita asupra concesionarului o influenţa dominantă; sau c) care, la fel ca şi concesionarul, face obiectul influenţei dominante a unei alte persoane. Pentru noţiunea de influenţă dominantă, prevederile art. 3 lit. m) se aplică în mod corespunzător.---------------Litera c) a alin. (2) al art. 228 a fost modificată de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. (3) Operatorul economic care participa la procedura de atribuire a unui contract de concesiune are obligaţia de a include în aplicatie lista cuprinzand persoanele care au calitatea de întreprinderi afiliate acestuia; concesionarul are obligaţia de a actualiza aceasta lista în mod permanent, până la finalizarea contractului de concesiune.  +  Capitolul VIII Contracte sectoriale  +  Secţiunea 1 Activităţi relevante  +  Paragraful 1 Domeniu de aplicare  +  Articolul 229 (1) Dispozitiile cap. I-VI sunt aplicabile contractelor sectoriale în măsura în care prezentul capitol nu prevede altfel. (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin contract sectorial se înţelege contractul de achiziţie publică care se atribuie în scopul efectuării unei activităţi relevante în sectoarele de utilitate publică: a) apa; b) energie; c) transport; d) posta.  +  Articolul 230Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui un contract sectorial destinat efectuării mai multor activităţi relevante, în conformitate cu regulile aplicabile activităţii careia îi este destinat în principal.  +  Articolul 231 (1) În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c) atribuie un contract de achiziţie publică destinat mai multor tipuri de activităţi, dintre care cel puţin una este activitate relevanta, iar o alta activitate intra sub incidenţa prevederilor de la cap. I-VI şi, în mod obiectiv, este imposibil să se determine carei activităţi îi este destinat în principal contractul în cauza, atunci autoritatea contractantă nu are dreptul de a incadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale, având obligaţia de a respecta prevederile de la cap. I-VI. (2) În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c) atribuie un contract de achiziţie publică destinat mai multor tipuri de activităţi, dintre care cel puţin una este activitate relevanta, iar o alta activitate nu intra sub incidenţa prevederilor prezentei ordonante de urgenta şi, în mod obiectiv, este imposibil să se determine carei activităţi îi este destinat în principal contractul în cauza, atunci autoritatea contractantă are obligaţia de a incadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale. (3) În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e) atribuie un contract de achiziţie publică destinat mai multor tipuri de activităţi, dintre care cel puţin una este activitate relevanta, şi, în mod obiectiv, este imposibil să se determine carei activităţi îi este destinat în principal contractul în cauza, atunci aceasta are obligaţia de a incadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale.  +  Paragraful 2 Apa  +  Articolul 232Sunt considerate activităţi relevante în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. a) urmatoarele: a) punerea la dispoziţie sau exploatarea de retele fixe destinate să asigure, în beneficiul publicului, servicii de productie, transport sau distribuţie de apa potabila; b) furnizarea de apa potabila unor retele de natura celor prevăzute la lit. a).  +  Articolul 233Autoritatea contractantă care efectueaza una dintre activităţile prevăzute la art. 232 are obligaţia de a respecta prevederile prezentului capitol şi atunci când atribuie un contract sau organizeaza un concurs de solutii care este în legătură: a) cu proiecte de tehnologie hidraulica, irigatii sau ameliorare a solului, dacă volumul de apa utilizat pentru furnizarea de apa potabila reprezinta mai mult de 20% din volumul total de apa pus la dispoziţie prin astfel de proiecte ori prin instalatiile de irigare ori drenaj; sau b) cu evacuarea sau tratarea apelor uzate.  +  Articolul 234Furnizarea apei potabile către retelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se considera activitate relevanta în sensul art. 232, dacă se indeplinesc, în mod cumulativ, urmatoarele condiţii: a) furnizorul produce apa potabila al carei consum este necesar în scopul efectuării unei alte activităţi decat cele considerate de prezenta ordonanţă de urgenţă ca fiind activităţi relevante; b) furnizarea de apa potabila către retelele publice depinde doar de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizata retelelor respective nu depăşeşte 30% din producţia totala de apa potabila a acestuia, avandu-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.  +  Paragraful 3 Energie  +  Articolul 235Sunt considerate activităţi relevante în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. b) urmatoarele: a) punerea la dispoziţie sau exploatarea de retele fixe destinate să asigure, în beneficiul publicului, servicii de productie, transport sau distribuţie de combustibili gazosi, energie termica sau energie electrica; b) livrarea de combustibili gazosi, energie termica sau energie electrica prin retele de natura celor prevăzute la lit. a).--------------Lit. b) a art. 235 a fost modificata de pct. 32 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 236Livrarea combustibililor gazosi sau a energiei termice prin retelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se considera activitate relevanta în sensul art. 235, dacă se indeplinesc în mod cumulativ urmatoarele condiţii: a) operatorul economic produce energia termica sau combustibilii gazosi ca o consecinţa inevitabila a unei alte activităţi decat cele considerate de prezenta ordonanţă de urgenţă ca fiind activităţi relevante; b) livrarea de combustibili gazosi sau de energie termica prin retelele publice este facuta numai cu scopul de a exploata în mod economic aceasta productie, iar cifra de afaceri rezultata din alimentarea retelelor respective nu depăşeşte 20% din cifra de afaceri totala realizata, avandu-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.--------------Art. 236 a fost modificat de pct. 33 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 237Livrarea energiei electrice prin retelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se considera activitate relevanta în sensul art. 235, dacă se indeplinesc în mod cumulativ urmatoarele condiţii: a) operatorul economic produce energia electrica în scopul efectuării unei alte activităţi decat cele considerate de prezenta ordonanţă de urgenţă ca fiind activităţi relevante; b) livrarea de energie electrica prin retelele publice depinde doar de consumul propriu al operatorului economic, iar cantitatea transportata prin retelele respective nu depăşeşte 30% din producţia totala de energie electrica a acestuia, avandu-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.--------------Art. 237 a fost modificat de pct. 34 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.  +  Paragraful 4 Transport  +  Articolul 238 (1) Este considerata activitate relevanta în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. c) punerea la dispoziţie sau exploatarea de retele destinate să asigure, în beneficiul publicului, servicii de transport pe calea ferata şi servicii de transport terestru de calatori, pe bază de grafic, cum ar fi transportul în comun cu autobuze, tramvaie, metrou, troleibuze sau transport pe cablu.--------------Alin. (1) al art. 238 a fost modificat de pct. 35 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006. (2) În sensul prevederilor alin. (1), se considera ca exista o retea pentru prestarea serviciilor de transport, în cazul în care condiţiile de operare - care pot viza rutele ce urmeaza a fi deservite, capacitatea de transport care urmeaza să fie asigurată sau frecventa serviciului - sunt prestabilite de o autoritate competentă.  +  Articolul 239Prestarea de servicii de transport efectuate cu autobuze nu este considerata activitate relevanta în cazul în care şi alti operatori economici au dreptul sa presteze acelasi tip de servicii, în aceeasi zona geografica şi în aceleasi condiţii ca şi autorităţile contractante.--------------Art. 239 a fost modificat de pct. 36 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.  +  Paragraful 5 Poșta  +  Articolul 240 (1) Este considerata activitate relevanta în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. d) prestarea urmatoarelor servicii: a) servicii postale, indiferent dacă sunt sau nu rezervate în sensul prevederilor art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv serviciile constand în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea la destinatari a trimiterilor postale - corespondenta, cărţi, cataloage, ziare, periodice, colete postale conţinând bunuri cu sau fără valoare comerciala - indiferent de greutate; b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care preced şi urmeaza expedierii; c) servicii cu valoare adăugată în legătură cu posta electronică şi furnizate integral prin mijloace electronice, inclusiv transmiterea securizata prin mijloace electronice a documentelor codificate, servicii de gestiune a adreselor şi transmiterea prin posta electronică recomandata; d) servicii privind trimiterile postale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea directa prin corespondenta, care nu poarta adresa; e) servicii financiar-postale, de natura celor prevăzute în categoria 6 din anexa nr. 2A şi în art. 13 lit. d), care includ, în principal, mandatele postale şi transferurile pe bază de conturi curente postale; f) servicii filatelice; g) servicii logistice, care combina livrarea şi/sau depozitarea cu alte functiuni decat cele postale. (2) Prestarea serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. b)-g) intră în categoria activităţilor relevante numai dacă persoana în cauza presteaza şi servicii postale în sensul prevederilor alin. (1) lit. a) şi numai dacă activitatea de servicii postale nu este direct expusa concurentei conform prevederilor art. 248.  +  Paragraful 6 Alte activităţi relevante  +  Articolul 241 (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă se consideră activităţi relevante şi acele activităţi care presupun exploatarea unui areal geografic în scopul: a) prospectării sau extracţiei de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alţi combustibili solizi; b) punerii la dispoziţia transportatorilor care operează pe căi aeriene, maritime sau fluviale a aeroporturilor, a porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de reţea de transport. (2) Contractele atribuite în scopul efectuării activităţilor relevante prevăzute la alin. (1) sunt considerate contracte sectoriale.---------------Alin. (2) al art. 241 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.---------------Art. 241 a fost modificat de pct. 48 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.  +  Secţiunea a 2-a Excepţii specifice  +  Articolul 242Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru contractele sectoriale care sunt atribuite cu scopul de a se achizitiona: a) produse care urmeaza să fie revandute sau inchiriate unor terţe părţi, în condiţiile în care autoritatea contractantă nu beneficiaza de un drept special sau exclusiv în acest sens, iar alte persoane au şi ele dreptul de a vinde sau de a închiria produse similare în aceleasi condiţii ca şi autoritatea contractantă; b) produse, servicii sau lucrari destinate efectuării unor activităţi relevante într-un stat tert Uniunii Europene, în condiţiile în care în efectuarea respectivelor activităţi nu intervine utilizarea fizica a unei retele sau a unui areal geografic din Comunitatea Europeana.  +  Articolul 243Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru contractele atribuite de către autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e) şi care au ca obiect achizitia de produse, servicii sau lucrari destinate desfăşurării altor activităţi decat activităţile relevante.  +  Articolul 244Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru contractul care are ca obiect cumpararea de apa, dacă acesta este atribuit de o autoritate contractantă care efectueaza activităţi relevante de natura celor prevăzute la art. 232.  +  Articolul 245Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru contractul care are ca obiect cumpărarea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de alţi combustibili destinaţi producţiei de energie, dacă acesta este atribuit de o autoritate contractantă care efectuează activităţi de natura celor prevăzute la art. 235 şi art. 241 lit. a).---------------Art. 245 a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.  +  Articolul 246 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului sectorial: a) de către o autoritate contractantă unei întreprinderi afiliate acesteia; b) de către o asociere de mai multe autorităţi contractante, formata exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevanta, unei întreprinderi afiliate la una dintre autorităţile contractante respective. (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile: a) în cazul unui contract de furnizare, numai dacă cel puţin 80% din cifra medie de afaceri în domeniul furnizării de produse, din ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din furnizarea de astfel de produse pentru întreprinderile cu care este afiliată; b) în cazul unui contract de servicii, numai dacă cel puţin 80% din cifra medie de afaceri în domeniul serviciilor, din ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din prestarea de astfel de servicii pentru întreprinderile cu care este afiliată; c) în cazul unui contract de lucrări, numai dacă cel puţin 80% din cifra medie de afaceri în domeniul lucrărilor, din ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din execuţia de astfel de lucrări pentru întreprinderile cu care este afiliată.---------------Alin. (2) al art. 246 a fost modificat de pct. 50 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. (3) În sensul prevederilor alin. (1) şi (2), intreprinderea afiliata reprezinta orice persoană care desfăşoară activităţi economice şi care intra, în conformitate cu prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor, în perimetrul de consolidare al autorităţii contractante sau orice persoană care desfăşoară activităţi economice şi care se afla în oricare din urmatoarele situaţii: a) autoritatea contractantă exercita, direct sau indirect, o influenţa dominantă asupra sa; b) exercita, direct sau indirect, o influenţa dominantă asupra unei autorităţi contractante; c) împreună cu autoritatea contractantă, se afla, direct sau indirect, sub influenţa dominantă a unei alte persoane care desfăşoară activităţi economice.Pentru noţiunea de influenţă dominantă, prevederile art. 3 lit. m) se aplică în mod corespunzător.---------------Teza a 2-a de la lit. c) a alin. (3) al art. 246 a fost modificată de pct. 51 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. (4) În cazul în care, în funcţie de data la care o întreprindere afiliată a fost înfiinţată sau şi-a început activitatea, cifra de afaceri nu este disponibilă pentru ultimii 3 ani, este suficient ca întreprinderea să arate că cifra de afaceri prevăzută la alin. (2) lit. a), b) sau c) este credibilă, acest lucru demonstrându-se pe baza unui plan de afaceri.---------------Alin. (4) al art. 246 a fost introdus de pct. 52 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. (5) În cazul în care mai mult de o întreprindere afiliată la autoritatea contractantă furnizează servicii, produse sau lucrări similare, procentajele prevăzute la alin. (2) se calculează luând în considerare cifra totală de afaceri care rezultă din furnizarea de produse, prestarea de servicii sau, după caz, execuţia de lucrări, de către respectivele întreprinderi afiliate.---------------Alin. (5) al art. 246 a fost introdus de pct. 52 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.  +  Articolul 247 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului sectorial: a) de către o asociere de mai multe autorităţi contractante, formata exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevanta, uneia dintre autorităţile contractante respective; b) de către o autoritate contractantă unei asocieri de autorităţi contractante din care ea insasi face parte şi care a fost formata exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevanta. (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dacă asocierea a fost infiintata pentru efectuarea activităţii relevante pe o perioadă de cel puţin 3 ani, iar instrumentul juridic prin care s-a înfiinţat asocierea prevede că autorităţile contractante în cauza vor face parte din asocierea respectiva pentru o perioadă cel puţin egala cu cea mentionata.  +  Articolul 248 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractelor sectoriale în cazul în care activitatea relevanta pentru care sunt destinate este expusa direct concurentei pe o piaţa la care accesul nu este restrictionat. (2) În sensul prevederilor alin. (1), constatarea faptului ca o anumita activitate relevanta este sau nu expusa direct concurentei se stabileste de către Comisia Europeana pe baza unei notificari/cereri formulate în acest sens de autoritatea contractantă interesata, care va cuprinde toate informaţiile necesare pentru adoptarea unei decizii pertinente în legătură cu situaţia existenta. (3) Procedura specifică pentru elaborarea şi transmiterea notificarii/cererii prevăzute la alin. (2) se stabileste prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 249Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice orice informaţii pe care aceasta le solicita cu privire la contractele pentru care s-au considerat aplicabile prevederile art. 242 şi 243, precum şi ale art. 246 şi 247.  +  Secţiunea a 3-a Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale  +  Articolul 250 (1) Procedurile de atribuire a contractelor sectoriale sunt: a) licitaţia deschisa; b) licitaţia restransa; c) negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare; d) negocierea fără publicarea prealabila a unui anunt de participare; e) cererea de oferte. (2) Prevederile art. 18 alin. (2) sunt aplicabile şi în cazul atribuirii contractelor sectoriale. (3) În vederea atribuirii contractelor sectoriale, autoritatea contractantă poate utiliza şi modalităţile speciale de atribuire prevăzute la cap. IV, cu respectarea prevederilor prezentei secţiuni.---------------Alin. (3) al art. 250 a fost introdus de pct. 53 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.  +  Articolul 251 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul sectorial, de regula, prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisa, licitaţie restransa sau negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 250 alin. (1), după caz, numai în circumstantele specifice prevăzute la art. 252 sau 124.  +  Articolul 252Pentru atribuirea contractului sectorial, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabila a unui anunt de participare numai în urmatoarele cazuri: a) atunci când, în urma aplicării licitaţiei deschise, licitaţiei restrânse sau negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare sau a cererii de oferte, nu a fost prezentată nicio ofertă sau au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare datorită faptului că acestea sunt complet irelevante în raport cu obiectul contractului. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibilă numai după anularea procedurii iniţiale şi numai dacă cerinţele iniţiale prevăzute în documentaţia de atribuire nu sunt modificate substanţial;---------------Litera a) a art. 252 a fost modificată de pct. 54 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. b) atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protectia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie publică poate fi atribuit numai unui anumit operator economic; c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară, pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;---------------Litera c) a art. 252 a fost modificată de pct. 54 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. d) atunci când contractul care urmeaza să fie atribuit este destinat exclusiv în scopul cercetării stiintifice, experimentarii, studiilor sau dezvoltării tehnologice şi numai dacă acesta nu este destinat obtinerii unui profit şi nici acoperirii costurilor aferente, iar atribuirea sa nu afecteze atribuirea ulterioară pe baze concurentiale a contractelor subsecvente care sunt destinate indeplinirii scopului propus; e) atunci când este necesară achizitionarea de la furnizorul initial a unor cantitati suplimentare de produse destinate inlocuirii partiale sau extinderii echipamentelor/ instalaţiilor livrate anterior şi numai dacă schimbarea furnizorului initial ar pune autoritatea contractantă în situaţia de a achizitiona produse care, datorita caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determina incompatibilităţi sau dificultati tehnice disproportionate de operare şi întreţinere; f) pentru achiziţionarea de materii prime cotate la bursele de mărfuri, achiziţia acestora realizându-se ca urmare a tranzacţiilor de pe piaţa la disponibil.---------------Litera f) a art. 252 a fost modificată de pct. 54 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. g) atunci când produsele pot fi achiziţionate în condiţii deosebit de avantajoase de la un operator economic care îşi lichideaza definitiv afacerile, de la un administrator judiciar care administreaza afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o alta procedura similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;--------------Litera g) a art. 252 a fost modificata de pct. 37 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006. h) atunci când este posibila achizitionarea de produse la un pret considerabil mai scăzut decat preturile practicate în mod normal pe piaţa, ca urmare a aparitiei unei ocazii deosebit de avantajoase, disponibile doar pentru o perioadă foarte scurta de timp; i) atunci când, ca urmare a unui concurs de solutii, contractul de servicii trebuie să fie atribuit, conform regulilor stabilite initial, concurentului castigator sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv, în acest din urmă caz autoritatea contractantă având obligaţia de a transmite invitatie la negocieri tuturor concurentilor castigatori; j) atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care datorită unor circumstanţe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii:---------------Partea introductivă a literei j) a art. 252 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.- atribuirea să fie facuta contractantului initial;- lucrarile sau serviciile suplimentare/aditionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic şi economic, separate de contractul initial fără aparitia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare în vederea indeplinirii acestuia; k) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrari, autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze noi lucrari care sunt similare lucrărilor achiziţionate prin atribuirea contractului initial şi numai dacă se respecta, în mod cumulativ, urmatoarele condiţii:- atribuirea se face contractantului initial, iar noile lucrari constau în repetarea unor lucrari similare celor prevăzute în contractul atribuit initial şi sunt conforme cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;- contractul de lucrari/servicii initial a fost atribuit prin procedura de licitaţie deschisa, licitaţie restransa sau negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;- valoarea estimată a contractului initial de lucrari/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achiziţionate ulterior;- în anunţul de participare la procedura aplicata pentru atribuirea contractului initial s-a precizat faptul ca autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioară de noi lucrari similare de la operatorul economic a cărui oferta va fi declarata castigatoare în cadrul procedurii respective.  +  Articolul 253În cazul în care acest lucru este posibil şi în măsura în care nu se încalcă condiţiile prevăzute la art. 252 lit. i), j) şi k), autoritatea contractantă are obligaţia de a invita la negocieri un numar de operatori economici care să asigure o concurenta reala.  +  Articolul 254 (1) Fără a aduce atingere acordurilor şi convenţiilor la care România este parte, în cazul în care doua sau mai multe oferte sunt relativ echivalente din punct de vedere al punctajului obţinut în urma aplicarii criteriilor de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a declara ca fiind castigatoare o ofertă care contine, în proportie de mai mult de 50%, produse a caror origine - determinata conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992, cu modificările ulterioare - este din state membre ale Uniunii Europene sau din tari terte cu care Comunitatea Europeana a incheiat acorduri bilaterale sau multilaterale prin care se asigura un acces comparabil întreprinderilor din statele membre pe pieţele tarilor respective, în detrimentul unei oferte care contine, în proportie de mai puţin de 50%, astfel de produse. (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin oferte relativ echivalente se va înţelege acele oferte pentru care diferenţa dintre preturile prevăzute în propunerile financiare nu depăşeşte 3%.  +  Capitolul IX Solutionarea contestatiilor  +  Secţiunea 1 Dispozitii generale  +  Articolul 255 (1) Persoana care se considera vatamata într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, cu incalcarea dispoziţiilor legale în materia achizitiilor publice, are dreptul de a contesta actul respectiv pe cale administrativ-jurisdictionala, în condiţiile prezentei ordonante de urgenta, sau în justiţie, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.--------------Alin. (1) al art. 255 a fost modificat de pct. 38 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006. (2) Despăgubirile se solicita numai prin actiune în justiţie, în conformitate cu dispozitiile legii contenciosului-administrativ. (3) În sensul prevederilor alin. (1), prin persoana care se considera vatamata se înţelege orice persoană care indeplineste, în mod cumulativ, urmatoarele condiţii: a) are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de achiziţie publică pentru a cărui atribuire se aplică prevederile prezentei ordonante de urgenta; b) a suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu, ca o consecinţa a unui act al autorităţii contractante, de natura sa produca efecte juridice. (4) Este considerat act al autorităţii contractante: a) orice act administrativ; b) lipsa emiterii unui act administrativ sau a oricărui alt act al autorităţii contractante ori refuzul de a-l emite; c) orice alt act al autorităţii contractante, altele decat cele prevăzute la lit. a) sau b), care produce sau poate produce efecte juridice. (5) Obiectul contestaţiei poate fi, după caz, anularea actului, obligarea autorităţii contractante de a emite un act, obligarea autorităţii contractante de a lua orice alte măsuri necesare pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire.  +  Articolul 256În vederea soluţionării contestaţiilor pe cale administrativ-jurisdicţională, partea care se consideră vătămată are dreptul să se adreseze Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu respectarea prevederile art. 270-272.---------------Art. 256 a fost modificat de pct. 55 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.  +  Articolul 256^1 (1) În cazul exercitării abuzive a dreptului de a depune contestaţii pe cale administrativ-jurisdicţională, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor poate sancţiona contestatorul, la cererea autorităţii contractante şi după emiterea deciziei privind soluţionarea contestaţiei, cu o amendă de la 10.000 lei la 35.000 lei, prevederile art. 280 alin. (4) aplicându-se în mod corespunzător. (2) Exercitarea abuzivă a dreptului de a depune contestaţii în cadrul procedurii de atribuire îndreptăţeşte autoritatea contractantă şi la măsuri reparatorii care, la solicitarea autorităţii contractante, pot fi acordate acesteia de către instanţele de judecată.---------------Art. 256^1 a fost introdus de pct. 56 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.  +  Secţiunea a 2-a Consiliul Naţional de Solutionare a Contestatiilor  +  Articolul 257 (1) Se infiinteaza Consiliul Naţional de Solutionare a Contestatiilor, denumit în continuare Consiliu, organism cu activitate administrativ-jurisdictionala, care funcţionează pe lângă Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice. (2) Consiliul funcţionează în baza unui regulament de organizare şi funcţionare care se aprobă în conformitate cu art. 291.---------------Alin. (2) al art. 257 a fost modificat de pct. 57 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. (3) În activitatea sa, Consiliul se supune numai legii, iar sedintele Consiliului sunt legal constituite în prezenta majorităţii membrilor acestuia.--------------Alin. (3) al