DECIZIE nr. 3 din 3 noiembrie 2008privind aprobarea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Farmaciștilor din România și stabilirea procedurii de încasare
EMITENT
  • COLEGIUL FARMACIȘTILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 2 decembrie 2008    În temeiul art. 604 lit. h), al art. 623, 624, 625, 627 și 628 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul național al Colegiului Farmaciștilor din România decide:  +  Articolul 1Membrii Colegiului Farmaciștilor din România au obligația plății unei cotizații anuale în cuantum de 300 lei. (la 01-01-2024, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din DECIZIA nr. 2 din 15 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 25 octombrie 2023 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 01-01-2024, Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 2., Articolul I din DECIZIA nr. 2 din 15 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 25 octombrie 2023 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 01-01-2024, Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 2., Articolul I din DECIZIA nr. 2 din 15 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 25 octombrie 2023 )  +  Articolul 4Sunt scutiți de la plata cotizației:a) farmaciștii care au solicitat suspendarea calității de membru al Colegiului Farmaciștilor din România, pe durata suspendării;b) farmaciștii cărora li s-a aplicat sancțiunea de suspendare a calității de membru, pe perioada suspendării;c) farmaciștii care au statutul de veteran de război;d) farmaciștii deținuți sau internați din motive politice, aflați în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Farmaciștii cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în unul dintre aceste state, care au solicitat și au obținut, în condițiile legii, calitatea de membru al Colegiului Farmaciștilor din România, sunt obligați la plata cotizației în aceleași condiții ca și cetățenii români.  +  Articolul 6Farmaciștii cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în unul dintre aceste state, care prestează temporar servicii farmaceutice pe teritoriul României, sunt exceptați de la obligația de plată a cotizației.  +  Articolul 7(1) Cotizația se plătește anual, până cel mai târziu pe data de 30 a lunii ianuarie.(2) Pentru cotizațiile plătite ulterior acestei date se datorează penalitățile de 0,1% pe zi de întârziere din suma datorată.(3) Farmaciștii care dobândesc sau redobândesc calitatea de membru al Colegiului Farmaciștilor din România vor plăti cotizația la data solicitării înscrierii sau reînscrierii, pentru lunile rămase până la finele anului în curs. (la 01-01-2024, Articolul 7 a fost completat de Punctul 3., Articolul I din DECIZIA nr. 2 din 15 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 25 octombrie 2023 ) (4) Cotizația achitată nu se restituie dacă, din diverse motive, chiar și temporar, farmacistul pierde calitatea de membru al Colegiului Farmaciștilor din România sau dacă este suspendat. (la 01-01-2024, Articolul 7 a fost completat de Punctul 3., Articolul I din DECIZIA nr. 2 din 15 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 25 octombrie 2023 )  +  Articolul 8(1) Lunar președinții colegiilor teritoriale ale farmaciștilor sunt obligați să vireze către Colegiul Farmaciștilor din România 30% din suma încasată cu titlu de cotizație.(2) Partea de cotizație datorată Colegiului Farmaciștilor din România de către colegiile teritoriale se va vira către acesta înaintea altor plăți.(3) Obligația urmăririi și efectuării vărsării cotei aferente Colegiului Farmaciștilor din România revine președintelui consiliului colegiului teritorial.(4) Penalitățile prevăzute la art. 7 se vor aplica și colegiilor teritoriale care întârzie plata părții de cotizație datorată către Colegiul Farmaciștilor din România.  +  Articolul 9(1) La solicitarea Președintelui Colegiului Farmaciștilor din România, președintele colegiului teritorial este obligat ca, în termen de maximum 5 zile de la solicitare, să comunice Biroului executiv al Consiliului național al Colegiului Farmaciștilor din România copia bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală teritorială pe anul în curs sau pe anii anteriori, situația încasării cotizațiilor pe anul în curs sau anii anteriori, valoarea cotizațiilor încasate, alte informații necesare verificării modului în care au fost respectate obligațiile legale privind execuția bugetară și încasarea cotizațiilor.(2) Necomunicarea informațiilor solicitate, în termenul prevăzut la alin. (1) sau comunicarea lor eronată constituie o încălcare a dispozițiilor art. 585 lit. b) și k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu una dintre sancțiunile prevăzute de lege.(3) Repetarea faptei prevăzute la alin. (2) constituie o încălcare gravă a obligațiilor de reprezentant al corpului profesional și, la solicitarea președintelui Colegiului Farmaciștilor din România, se va aplica sancțiunea prevăzută de art. 134 din Statutul Colegiului Farmaciștilor din România, adoptat prin Decizia adunării generale naționale a Colegiului Farmaciștilor din România nr. 1/2005 privind adoptarea Statutului Colegiului Farmaciștilor din România și a Codului deontologic al farmacistului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv revocarea din funcție a președintelui colegiului teritorial.  +  Articolul 10(1) Neplata cotizației și a penalităților datorate Colegiului Farmaciștilor din România pe o perioadă de 3 luni și după atenționarea scrisă se sancționează cu suspendarea calității de membru al colegiului până la plata cotizației datorate și a penalităților aferente.(2) Sancțiunea se aplică de către comisia de disciplină la sesizarea comisiei administrative și financiar-contabile a colegiului teritorial.(3) Decizia de suspendare se comunică Ministerului Sănătății Publice, casei de asigurări de sănătate județene și angajatorului farmacistului suspendat.  +  Articolul 11(1) După notificarea făcută de Biroul executiv al Consiliului național al Colegiului Farmaciștilor din România, aceeași sancțiune se aplică și președintelui colegiului teritorial care întârzie mai mult de 3 luni plata părții de cotizație și, după caz, a penalităților aferente datorate către Colegiul Farmaciștilor din România.(2) Sancțiunea se aplică de comisia de disciplină la sesizarea Biroului executiv al Consiliului național al Colegiului Farmaciștilor din România.  +  Articolul 12(1) Trimestrial, comisia administrativ financiar-contabilă a colegiului teritorial va prezenta biroului executiv situația restanțierilor la plata cotizației.(2) Pentru restanțierii cu o restanță la plata cotizației mai mare de 3 luni, comisia administrativ-financiar-contabilă a colegiului teritorial, după îndeplinirea procedurii de notificare, va sesiza comisia de disciplină în vederea aplicării sancțiunii de suspendare până la plata cotizației și a penalităților datorate. (la 01-01-2024, Alineatul (2), Articolul 12 a fost modificat de Punctul 4., Articolul I din DECIZIA nr. 2 din 15 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 25 octombrie 2023 ) (3) Farmaciștilor cărora li s-a aplicat sancțiunea suspendării prevăzută la alin. (2) și care nu plătesc cotizația datorată, inclusiv penalitățile, în termen de maximum 3 luni de la data comunicării deciziei de suspendare li se retrage calitatea de membru al Colegiului Farmaciștilor din România conform art. 628 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Sesizarea comisiei de disciplină se va face de către biroul consiliului colegiului teritorial. (la 01-01-2024, Articolul 12 a fost completat de Punctul 5., Articolul I din DECIZIA nr. 2 din 15 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 25 octombrie 2023 )  +  Articolul 13Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.
    Președintele Colegiului Farmaciștilor din România,
    Dumitru Lupuliasa
    București, 3 noiembrie 2008.Nr. 3.