ORDIN nr. 5.896 din 11 noiembrie 2008pentru completarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de profesor universitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.098/2005
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008    În conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emite prezentul ordin.  +  Articolul ISistemul de evaluare privind conferirea titlului de profesor universitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.098/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează, la criteriul 2 - Activitatea de cercetare de la punctul B - Criterii de evaluare, prin introducerea a două noi paragrafe, cu următorul cuprins:"Contractele de cercetare-dezvoltare-inovare cu operatori economici sau instituţii din ţară ori străinătate, cu valoare mai mare de 10.000 euro, sunt asimilate granturilor de cercetare obţinute prin competiţie.În cazul granturilor/contractelor de cercetare internaţionale cu mai mulţi parteneri (de exemplu, proiecte de tip FP7 etc.), poziţia de coordonator al unei echipe de lucru este asimilată cu cea de director de proiect."  +  Articolul IIDirecţia generală strategii şi programe universitare din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului comunică prezentul ordin instituţiilor de învăţământ superior, care îl vor duce la îndeplinire.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Anton AntonBucureşti, 11 noiembrie 2008.Nr. 5.896._________