ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 24 noiembrie 2008  Notă
  Prin HOTĂRÂREA nr. 144 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 2 martie 2010 s-a dispus organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății.
  Prin HOTARAREA nr. 185 din 16 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 30 aprilie 2013 s-a dispus organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale.
  Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei consolidate.
  Articolele II și III din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015 prevăd:
  Articolul II(1) Filialele județene și a municipiului București care au obținut personalitate juridică vor prelua drepturile și vor fi ținute de obligațiile filialelor reorganizate și se subrogă în drepturile și obligațiile decurgând din raporturile acestora cu terții, inclusiv în litigiile în curs.(2) Predarea-preluarea activului și pasivului se va face pe bază de protocol încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  Articolul III(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România preia de la Ministerul Sănătății activitățile de atestare a titlurilor românești de calificare de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare.(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătății predă Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România arhiva documentelor rezultată în urma desfășurării activităților prevăzute la alin. (1), pe bază de protocol.(3) Modificarea și completarea normelor de recunoaștere a titlurilor de calificare de asistent medical generalist și, respectiv, de moașă, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparținând Spațiului Economic European și de Confederația Elvețiană cetățenilor acestora, aflate în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei legi, se elaborează de către Ministerul Sănătății, în colaborare cu Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.Conform articolului IV din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015, în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Ministerul Sănătății Publice" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Sănătății," sintagma "autorități competente române" se înlocuiește cu sintagma "Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România", iar sintagma "președinte de onoare" se elimină.
  În conformitate cu prevederile art. 63 din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, statele membre au avut obligația să transpună, să se conformeze la prevederile acesteia și să notifice Comisiei Europene măsurile întreprinse în acest sens până la data de 20 octombrie 2007, dată de la care sunt abrogate directivele 77/452, 77/453, 80/154 și 80/155 CE.Având în vedere implicațiile care decurg pentru România în caz de nerespectare a prevederilor directivei, este necesar să se promoveze în regim de urgență prezenta ordonanță de urgență privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.Nepromovarea în regim de urgență a prezentei ordonanțe de urgență poate atrage sancționarea României de către Comisia Europeană, ca urmare a imposibilității respectării termenului de transpunere prevăzut pentru statele membre la art. 63 din Directiva 2005/36/CE.Prezentul act normativ transpune în totalitate prevederile Directivei 2005/36/CE cu referire la exercitarea în regim temporar și de stabilire a profesiilor de asistent medical generalist și de moașă, îmbunătățind cadrul legislativ prevăzut de directivele 77/452, 77/453, 80/154 și, respectiv, 80/155 CE și instituind totodată un nou sistem informațional între statele membre în scopul asigurării siguranței bolnavului în relație cu acești profesioniști.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1Profesia de asistent medical generalist, profesia de moașă și profesia de asistent medical se exercită, pe teritoriul României, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în profesia de asistent medical generalist, în profesia de moașă și, respectiv, de asistent medical, care pot fi:a) cetățeni ai statului român;b) cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene;c) soțul unui cetățean român, precum și descendenții și ascendenții în linie directă, aflați în întreținerea unui cetățean român, indiferent de cetățenia acestora;d) membrii de familie ai unui cetățean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), așa cum sunt definiți la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările și completările ulterioare;e) cetățenii statelor terțe, beneficiari ai statutului de rezident permanent în România;f) beneficiarii statutului de rezident pe termen lung acordat de unul dintre statele prevăzute la lit. b).  +  Articolul 1^1(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 și 3, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali, cetățeni ai unui stat terț, pot exercita temporar activitățile profesionale în România, cu avizul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.(2) Prevederile alin. (1) se aplică în cazurile în care activitățile profesionale se exercită în scop didactic și ocazional, în cadrul acțiunilor umanitare, al situațiilor de urgență, al schimburilor de experiență, al convențiilor bilaterale încheiate de România cu statele terțe de proveniență a prestatorilor. Durata de exercitare a activităților profesionale în aceste cazuri este de 3 luni, cu posibilitatea de prelungire pentru o durată de încă maximum 3 luni pe an.(3) Metodologia de avizare se aprobă prin hotărâre a Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 28-11-2015, Art. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 2(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:a) în mod exclusiv, prin termenul de stat membru de origine sau de proveniență, stat membru de stabilire sau, după caz, stat membru gazdă se înțelege un stat membru al Uniunii Europene, un stat aparținând Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană;b) termenul de asistent medical generalist desemnează numai titularii unuia dintre titlurile oficiale de calificare prevăzute în anexa nr. 1, abilitați să acorde îngrijiri generale de sănătate al căror conținut este prevăzut la art. 6;c) termenul de moașă desemnează numai titularii unuia dintre titlurile oficiale de calificare prevăzute în anexa nr. 2, abilitați să acorde îngrijirile de sănătate ale căror conținut și caracteristici sunt prevăzute la art. 7.(2) Profesia de asistent medical se exercită cu titlurile oficiale de calificare de asistent medical/tehnician, conform specializării prevăzute în anexa nr. 3.(3) Activitățile de asistent de farmacie se exercită în baza titlurilor oficiale de calificare de asistent medical de farmacie, asistent farmacie, tehnician de farmacie, în conformitate cu normele care vor fi elaborate de Ministerul Sănătății, și se asimilează profesiei de asistent medical.  +  Articolul 3(1) Titlurile oficiale de calificare în profesia de asistent medical generalist, în profesia de moașă și în profesia de asistent medical obținute în afara României, a statelor membre ale Uniunii Europene, a statelor aparținând Spațiului Economic European sau în afara Confederației Elvețiene se echivalează de Ministerul Educației Naționale în condițiile legii.(2) Abrogat. (la 28-11-2015, Alin. (2) al art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 4Controlul și supravegherea exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical sunt realizate de Ministerul Sănătății și de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în conformitate cu atribuțiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. (la 28-11-2015, Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 5(1) Activitățile de îngrijiri generale de sănătate prevăzute la art. 6 se exercită în România cu titlul profesional de asistent medical generalist.(2) Activitățile de îngrijiri de sănătate prevăzute la art. 7, care au ca scop asigurarea sănătății materne și a nou-născutului, se exercită în România cu titlul profesional de moașă.(3) Activitățile asistentului medical se exercită în baza titlurilor oficiale de calificare în profesia de asistent medical/tehnician prevăzute în anexa nr. 3.(4) Activitățile asistentului medical generalist, ale moașei și ale asistentului medical se exercită cu respectarea normelor elaborate de Ministerul Sănătății, în colaborare cu Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.  +  Articolul 6Activitățile exercitate cu titlul profesional de asistent medical generalist ca urmare a însușirii competențelor de bază în cursul formării profesionale de nivel postliceal sau universitar sunt:a) stabilirea nevoilor de îngrijiri generale de sănătate și furnizarea serviciilor de îngrijiri generale de sănătate de natură preventivă, curativă și de recuperare în baza competenței însușite de a stabili în mod independent necesarul de îngrijiri de sănătate, de a planifica, de a organiza și de a efectua aceste servicii;b) protejarea și ameliorarea sănătății prin administrarea tratamentului conform prescripțiilor medicului;c) elaborarea de programe și desfășurarea de activități de educație pentru sănătate în baza competenței de a oferi persoanelor, familiilor și grupurilor de persoane informații care să le permită un stil de viață sănătos și să se autoîngrijească;d) acordarea primului ajutor în baza competenței de a iniția în mod independent măsuri imediate pentru menținerea în viață și aplicarea în situații de criză sau de catastrofă a acestor măsuri;e) facilitarea acțiunilor pentru protejarea sănătății în grupuri considerate cu risc, precum și organizarea și furnizarea de servicii de îngrijiri de sănătate comunitară pe baza competențelor de a colabora eficient cu alți factori din sectorul sanitar și de a oferi în mod independent consiliere, indicații și sprijin persoanelor care necesită îngrijire și persoanelor apropiate;f) desfășurarea activităților de cercetare în domeniul îngrijirilor generale de sănătate de către asistenții medicali generaliști licențiați;g) participarea asistenților medicali generaliști abilitați ca formatori, la pregătirea teoretică și practică a asistenților medicali generaliști în cadrul programelor de educație continuă în baza competenței de a asigura o comunicare profesională exhaustivă și de a coopera cu membrii altor profesii din domeniul sănătății;h) raportarea activităților specifice desfășurate și analiza independentă a calității îngrijirilor de sănătate acordate pentru îmbunătățirea practicii profesionale de asistentul medical generalist;i) desfășurarea de activități de formare și pregătire teoretică și practică în instituții de învățământ pentru pregătirea viitorilor asistenți medicali generaliști, precum și de activități de pregătire a personalului sanitar auxiliar. (la 28-11-2015, Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 7Profesia de moașă presupune dreptul de acces și exercitare a următoarelor activități, în conformitate cu prevederile legale în vigoare:a) asigurarea unei bune informări și consilierea în materie de planificare familială;b) diagnosticarea sarcinii, apoi supravegherea sarcinii normale, efectuarea examinărilor necesare pentru supravegherea evoluției sarcinii normale;c) prescrierea sau consilierea privind examinările necesare celei mai timpurii diagnosticări posibile a sarcinilor cu riscuri;d) stabilirea unui program de pregătire a viitorilor părinți și consilierea lor în materie de igienă și alimentație, asigurarea pregătirii complete pentru naștere;e) îngrijirea și asistarea mamei în timpul travaliului și monitorizarea stării fetusului in utero prin mijloace clinice și tehnice adecvate;f) asistarea nașterii normale inclusiv, la nevoie, efectuarea epiziotomiei și în cazuri de urgență practicarea nașterii în prezentație pelviană;g) recunoașterea, la mamă sau la copil, a semnelor de anunțare a unor anomalii care necesită intervenția unui medic și, după caz, asistarea acestuia; luarea măsurilor de urgență care se impun în absența medicului, în special extragerea manuală a placentei, urmată eventual de examinarea manuală a uterului;h) examinarea și îngrijirea nou-născutului; luarea tuturor inițiativelor care se impun în caz de nevoie și practicarea, după caz, a resuscitării imediate;i) îngrijirea mamei, monitorizarea progreselor mamei în perioada postnatală și acordarea tuturor sfaturilor utile privind creșterea nou-născutului în cele mai bune condiții;j) acordarea îngrijirilor prescrise de medic;k) elaborarea rapoartelor scrise necesare;l) desfășurarea de către moașele licențiate de activități de educație în instituții de învățământ pentru pregătirea viitoarelor moașe, activități de cercetare și în cadrul programelor de educație continuă.  +  Articolul 8(1) Activitățile prevăzute la art. 6 și 7 se exercită cu asumarea responsabilității asistentului medical generalist și a moașei privind planificarea, organizarea, evaluarea și furnizarea serviciilor.(2) Activitățile desfășurate de asistenții medicali se exercită cu asumarea responsabilității privind planificarea, organizarea, evaluarea și furnizarea serviciilor, precum și cu privire la totalitatea actelor și tehnicilor practicate.  +  Articolul 9(1) Cu excepția cazurilor de forță majoră, de urgență ori când pacientul sau reprezentanții legali ori numiți ai acestuia sunt în imposibilitate de a-și exprima voința sau consimțământul, asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical acționează respectând voința pacientului și dreptul acestuia de a refuza ori de a opri îngrijirile acordate.(2) Responsabilitatea asistentului medical generalist, a moașei sau a asistentului medical încetează în situația în care pacientul nu respectă recomandările sau planul de îngrijire întocmit de aceștia.  +  Articolul 10Având în vedere natura profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical și obligațiile fundamentale ale acestora față de pacienți în exercitarea profesiei, asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical nu sunt funcționari publici.  +  Articolul 11(1) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali prevăzuți la art. 1, membri ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, exercită profesia în regim salarial și/sau independent.(2) Condițiile de acces la activitățile profesionale exercitate în regim independent de către asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali sunt stabilite prin norme elaborate de Ministerul Sănătății, în colaborare cu Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.  +  Articolul 12(1) Profesia de asistent medical generalist, moașă și asistent medical se exercită pe teritoriul României de persoanele prevăzute la art. 1, care îndeplinesc următoarele condiții:a) sunt posesoare ale unui titlu oficial de calificare de asistent medical generalist, moașă și, respectiv, asistent medical;b) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;c) sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical;d) sunt membri ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. d), în caz de prestare temporară sau ocazională de servicii, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care întrunesc condițiile prevăzute la art. 1 lit. b), d) sau f) trebuie să înștiințeze Ministerul Sănătății cu privire la prestarea temporară sau ocazională de servicii medicale pe teritoriul României și să fie înregistrați pe această perioadă la Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.(3) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți pe teritoriul României, precum și asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care întrunesc condițiile prevăzute la art. 1 lit. c) și e) exercită profesia de asistent medical generalist, moașă și asistent medical cu aceleași drepturi și obligații ca asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cetățeni români.  +  Articolul 13(1) La primirea în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, asistentul medical generalist, moașa și, respectiv, asistentul medical vor depune următorul jurământ:"În numele Vieții și al Onoarei,jursă îmi exercit profesia cu demnitate,să respect ființa umană și drepturile saleși să păstrez secretul profesional.Jur că nu voi îngădui să se interpună între datoria mea și pacient considerații de naționalitate, rasă, religie, apartenență politică sau stare socială.Voi păstra respectul deplin pentru viața umană chiar sub amenințare și nu voi utiliza cunoștințele mele medicale contrar legilor umanității.Fac acest jurământ în mod solemn și liber!"(2) Asistenții medicali generaliști, moașele și, respectiv, asistenții medicali cetățeni ai altor state pot depune jurământul în limba română sau în limba țării de origine sau de proveniență.  +  Secţiunea a 2-a Nedemnități și incompatibilități  +  Articolul 14Este nedemn și nu poate exercita profesia de asistent medical generalist, moașă și, respectiv, asistent medical:a) asistentul medical generalist, moașa și, respectiv, asistentul medical care au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni legate de exercitarea profesiei;b) asistentul medical generalist, moașa și, respectiv, asistentul medical căruia i s-a aplicat interzicerea exercitării profesiei. (la 01-02-2014, Art. 14 a fost modificat de art. 214 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 15(1) Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașă și, respectiv, asistent medical este incompatibilă cu orice acțiune de natură a aduce atingere demnității profesionale de asistent medical generalist, moașă și, respectiv, asistent medical sau bunelor moravuri, conform Codului de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical.(2) Pe timpul stării de incompatibilitate se suspendă dreptul de exercițiu al profesiei.(3) În termen de 10 zile de la apariția situației de incompatibilitate, asistentul medical generalist, moașa și, respectiv, asistentul medical este obligat să anunțe filiala Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România al cărui membru este.(4) La solicitarea asistentului medical generalist, moașei și, respectiv, asistentului medical, la sesizarea oricărei persoane, instituții sau autorități interesate, președintele filialei Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România din care face parte persoana aflată în stare de incompatibilitate poate constitui o comisie pentru fiecare caz în parte, alcătuită din 3 membri care, după caz, pot fi asistenți medicali generaliști, moașe sau asistenți medicali cu grad principal, pentru a constata existența sau inexistența stării de incompatibilitate.  +  Secţiunea a 3-a Autorizarea exercitării profesiei  +  Articolul 16(1) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care întrunesc condițiile prevăzute la art. 1 exercită profesia pe baza certificatului de membru eliberat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, avizat anual. Avizul anual se acordă numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv. Certificatul de membru este însoțit de fișa de evidență elaborată de Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.(2) Certificatul de membru se acordă pe baza următoarelor documente:a) copia legalizată a documentelor de studii care atestă formarea în profesie;b) declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 14 și 15;c) certificatul de cazier judiciar;d) certificatul de sănătate fizică și psihică.(3) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România înscrie membrii săi în Registrul național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România.(4) La întocmirea Registrului național unic, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România utilizează și codul numeric personal pentru cetățenii români, precum și documentele de identitate emise de țara de origine pentru cetățenii altor state. Registrul național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România se publică pe site-ul Ordinului Asistenților Medicali, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu completările ulterioare, și a prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.(5) Asistenții medicali generaliști și moașele cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene exercită profesia temporar sau ocazional în România pe baza documentelor prevăzute la art. 31 alin. (1).  +  Articolul 17Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care au împlinit vârsta de pensionare prevăzută de lege nu pot deține funcții de conducere în cadrul Ministerului Sănătății, al ministerelor și instituțiilor centrale cu rețea sanitară proprie, al autorităților de sănătate publică, al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, al caselor județene de asigurări de sănătate și a municipiului București, precum și în cadrul unităților sanitare publice.  +  Articolul 18(1) În cazul în care un asistent medical generalist, o moașă sau un asistent medical nu își exercită profesia efectiv, legal și neîntrerupt pe o perioadă de cel puțin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România reatestă, la cerere, competența profesională a acestuia, în vederea exercitării profesiei. (la 28-11-2015, Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) (2) Metodologia de reatestare a competenței profesionale se stabilește de Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.  +  Articolul 19(1) Practicarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical de către o persoană care nu are această calitate ori nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență constituie infracțiune și se pedepsește conform prevederilor Codului penal.(2) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, prin președintele filialei județene, este în drept să exercite acțiunea civilă pentru acordarea de daune morale în cazul lezării prestigiului sau intereselor profesionale ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România ori să sesizeze, după caz, organele de urmărire penală sau autoritățile competente pentru urmărirea și trimiterea în judecată a persoanelor care își atribuie sau care întrebuințează fără drept titlul ori calitatea de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical ori care practică în mod nelegal.  +  Articolul 20(1) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali își desfășoară activitatea în sistem public și/sau în sectorul privat, precum și în colaborare cu furnizorii de servicii de îngrijiri de sănătate.(2) Activitatea asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali se desfășoară în cadrul echipei medicale sau independent, ca titulari ori asociați ai cabinetelor de practică independentă.  +  Articolul 21Asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical licențiați pot fi cadre didactice universitare în instituții de învățământ superior care pregătesc asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, precum și personal de cercetare în instituții de cercetare.  +  Articolul 22(1) Angajarea și promovarea profesională a asistentului medical generalist, a moașei și a asistentului medical în sistemul sanitar public și privat se realizează în condițiile legii.(2) Pentru riscurile ce decurg din activitatea profesională, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali din sistemul public sau privat încheie o asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională.(3) La încheierea contractului de muncă, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali au obligația să prezinte o copie a asigurării prevăzute la alin. (2).(4) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali se pensionează la vârsta de 65 de ani, indiferent de sex. (la 15-05-2014, Alin. (4) al art. 22 a fost modificat de pct. 1 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 13 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 15 mai 2014. ) (5) Abrogat. (la 27-04-2014, Alin. (5) al art. 22 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 53 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 24 aprilie 2014. ) (5^1) La cerere, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali se pot pensiona, în condițiile prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare. (la 15-05-2014, Alin. (5^1) al art. 22 a fost introdus de pct. 2 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 13 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 15 mai 2014. ) (5^2) Prin derogare de la dispozițiile art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractul de muncă al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali încetează de drept la îndeplinirea cumulativă a condițiilor privind împlinirea vârstei de 65 de ani și a stagiului minim de cotizare realizat în sistemul public de pensii sau la data comunicării deciziei de pensie pentru limită de vârstă, a pensiei de invaliditate, pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, în cazurile prevăzute la alin. (5^1). (la 15-05-2014, Alin. (5^2) al art. 22 a fost introdus de pct. 2 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 13 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 15 mai 2014. ) (6) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care au depășit limita de vârstă prevăzută la alin. (4) pot profesa în continuare în unități sanitare private. Desfășurarea activității se face în baza certificatului de membru și a avizului anual al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, eliberat pe baza certificatului de sănătate și a asigurării de răspundere civilă, pentru greșeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv.(7) În cazul unităților sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical, precum și al unităților sanitare publice aflate în zone defavorizate, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali își pot continua activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege, până la ocuparea posturilor prin concurs, la propunerea autorităților de sănătate publică județene și a municipiului București, cu avizul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și cu aprobarea Ministerului Sănătății.  +  Articolul 22^1(1) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali pensionați în perioada 24 aprilie-15 mai 2014 care formulează cerere pentru desfășurarea activității în sistemul public de sănătate sunt exceptați de la aplicarea prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1), contractul individual de muncă pe durată determinată se încheie până la împlinirea vârstei de 65 de ani de către asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali.(3) Cumulul pensiei cu salariul pentru situațiile prevăzute la alin. (1) se realizează în condițiile legii.(4) Metodologia de ocupare a posturilor se aprobă prin ordin al ministrului sănătății. (la 27-10-2014, Art. 22^1 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 140 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 octombrie 2014, care completează art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 13 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 15 mai 2014, cu pct. 3. )  +  Articolul 23Educația continuă se realizează de furnizori acreditați, cu avizul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.  +  Capitolul II Dispoziții privind exercitarea, pe teritoriul României, a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical de către asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene  +  Secţiunea 1 Dispoziții privind facilitarea dreptului de stabilire pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali  +  Articolul 24(1) În caz de stabilire pe teritoriul României, solicitările asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene cu privire la accesul la una dintre activitățile profesionale se soluționează de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.(2) Solicitanții prevăzuți la alin. (1) vor depune un dosar care cuprinde:a) dovada cetățeniei titularului;b) copia documentelor care atestă formarea în profesie, respectiv a titlurilor de calificare care asigură accesul, după caz, la profesia de asistent medical generalist, la profesia de moașă și, respectiv, la profesia de asistent medical, precum și dovada experienței profesionale a titularului, dacă este cazul;c) certificatul emis de autoritățile competente ale statului membru de origine sau de proveniență în cazul asistenților medicali generaliști, moașelor și după caz, asistenților medicali care întrunesc cerințele de formare prevăzute de normele comunitare, prin care se atestă că titlurile oficiale de calificare sunt cele prevăzute de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale;d) dovezi emise de statul membru de origine sau proveniență, privind caracterul onorabil, moral sau absența unei situații care suspendă ori interzice exercitarea profesiei în caz de eroare profesională gravă, respectiv o atestare de confirmare a inexistenței unor suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori a unor condamnări penale;e) documentul care atestă sănătatea fizică sau psihică, emis de statul membru de origine sau de proveniență;f) certificatul eliberat de băncile, inclusiv de societățile de asigurare din unul din statele membre prevăzute la alin. (1) prin care se atestă că titularul este asigurat împotriva riscurilor pecuniare care decurg din răspunderea profesională, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare în România, precum și cu reglementările privind termenii și extinderea acestei garanții.(3) În situația titlurilor de calificare de asistent medical generalist, de moașă și, respectiv, de asistent medical a căror recunoaștere intră sub incidența Sistemului general de recunoaștere a calificărilor, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România poate cere solicitantului informații cu privire la formarea însușită de acesta, necesare stabilirii diferențelor față de formarea națională în aceeași profesie, în vederea alcătuirii probei de aptitudini. În cazul în care acesta nu este în măsură să furnizeze respectivele informații, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se adresează punctului de contact, autorității competente sau oricărui alt organism competent al statului membru de origine al solicitantului.(4) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b)-f) sunt însoțite de traduceri legalizate în limba română.(5) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. d)-f) sunt valabile 3 luni de la data emiterii.(6) Autoritățile competente ale statului membru de origine sau de proveniență trimit documentele solicitate la alin. (2) lit. d) în termen de 60 de zile.(7) În cazul în care statul membru de origine sau de proveniență nu emite cetățenilor săi documentul prevăzut la alin. (2) lit. d), Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România acceptă certificatul eliberat pe baza declarației sub jurământ ori a declarației solemne a solicitantului, eliberat de către autoritatea judiciară sau administrativă competentă ori, după caz, de notarul sau organizația profesională abilitată în acest sens de acel stat.(8) În situația în care pentru accesul și exercițiul activității prevăzute la alin. (1), statul membru de origine sau de proveniență nu emite cetățenilor săi documentul prevăzut la alin. (2) lit. e), Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România acceptă din partea acestuia un certificat eliberat de o autoritate competentă a statului respectiv. În acest caz, autoritățile competente ale statului membru de origine trebuie să transmită Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România documentul solicitat în termen de 60 de zile. (la 28-11-2015, Art. 24 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 24^1În cazul în care România este statul membru de origine sau proveniență al asistenților medicali generaliști, al moașelor și asistenților medicali care solicită recunoașterea calificării profesionale într-un alt stat membru al Uniunii Europene, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în calitate de autoritate competentă română respectă termenele prevăzute la art. 24 alin. (6) și (8), în vederea soluționării acestor cereri. (la 28-11-2015, Art. 24^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 24^2(1) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România confirmă primirea dosarului solicitantului în termen de o lună de la data primirii și informează solicitantul, după caz, despre eventualele documente necesare pentru completarea dosarului.(2) Procedura de examinare a cererii de obținere a autorizației de a exercita profesia în România înaintată de către asistenții medicali generaliști, moașele sau asistenții medicali prevăzuți la art. 24 alin. (1) trebuie să conducă la o decizie justificată, în mod corespunzător, a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în oricare dintre cazuri, și finalizată în termen de 90 de zile de la data prezentării dosarului complet al titularului.(3) Termenul prevăzut la alin. (2) poate fi prelungit cu 30 de zile în cazul asistenților medicali, precum și în cazurile în care recunoașterea calificărilor de asistent medical generalist și, respectiv, de moașă intră sub incidența Sistemului general de recunoaștere a calificărilor profesionale prevăzut de lege.(4) Certificatul de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se eliberează în urma aplicării procedurii de recunoaștere a calificării profesionale. (la 28-11-2015, Art. 24^2 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 24^3(1) În cazul unor suspiciuni justificate, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România poate solicita autorităților competente ale statului membru emitent o confirmare a autenticității certificatelor și a titlurilor de calificare eliberate în acel stat membru, precum și, după caz, confirmarea faptului că asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical titular îndeplinește condițiile minime de formare prevăzute de normele comunitare pentru calificarea profesională dobândită de acesta în statul membru emitent.(2) În cazul unor suspiciuni justificate, atunci când o autoritate competentă a unui alt stat membru a eliberat un titlu de calificare de asistent medical generalist, de moașă sau de asistent medical, care include o formare urmată în totalitate sau parțial într-o instituție legal stabilită pe teritoriul unui alt stat membru, România în calitate de stat membru gazdă are dreptul să verifice pe lângă organismul competent al statului membru de origine în care a fost eliberat titlul de calificare, dacă:a) formarea asigurată de instituția în cauză a fost certificată în mod oficial de instituția de învățământ situată în statul membru de origine în care a fost eliberat titlul de calificare;b) titlul de calificare eliberat este același cu cel care ar fi fost eliberat în cazul în care ciclul de formare ar fi fost același în statul membru de origine în care acesta a fost eliberat;c) titlul de calificare eliberat conferă aceleași drepturi de acces la profesie pe teritoriul statului membru de origine în care acesta a fost eliberat.(3) În cazul unor suspiciuni justificate, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România în calitate de autoritate competentă din statul membru gazdă poate solicita autorităților competente ale unui stat membru o confirmare a faptului că solicitantul, după caz, asistent medical generalist, moașă sau asistent medical, nu este suspendat sau nu are interdicție de exercitare a profesiei ca urmare a unei erori profesionale grave sau a unei condamnări pentru infracțiuni legate de exercitarea activităților sale profesionale. (la 28-11-2015, Art. 24^3 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 25(1) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România colaborează cu autoritățile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale unui stat aparținând Spațiului Economic European și, respectiv, ale Confederației Elvețiene, cu organismele și cu alte persoane juridice, asigurând confidențialitatea informațiilor transmise.(2) Schimbul oricăror informații, precum și al celor privind sancțiunile disciplinare ori penale aplicate în caz de fapte grave și precise, susceptibile de a avea consecințe asupra activităților de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical, se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare.(3) Statul membru de origine examinează veridicitatea faptelor, iar autoritățile acestuia decid cu privire la natura și amploarea investigațiilor pe care trebuie să le realizeze și comunică statului membru gazdă concluziile rezultate din informațiile transmise. (la 28-11-2015, Art. 25 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 25^1Schimbul de informații prevăzut la art. 24^3 și art. 25 se face prin intermediul Sistemului de informare a Pieței Interne a Uniunii Europene (IMI). (la 28-11-2015, Art. 25^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții privind libera prestare a serviciilor de către asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali  +  Articolul 26Dispozițiile cu privire la libera prestare a serviciilor se aplică asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene care sunt stabiliți în vederea exercitării profesiei în unul din aceste state, atunci când se deplasează pe teritoriul României pentru a exercita în regim temporar sau ocazional activitățile de asistent medical generalist, moașă și asistent medical.  +  Articolul 27Caracterul temporar sau ocazional al prestării activităților de asistent medical generalist, moașă și asistent medical este stabilit, de la caz la caz, de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în funcție de durata, frecvența, periodicitatea și continuitatea acestora. (la 28-11-2015, Art. 27 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 28(1) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în unul dintre aceste state, sunt exceptați de la obligația înscrierii în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România atunci când solicită accesul la una dintre activitățile de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical, în vederea prestării temporare sau ocazionale de servicii medicale în România.(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt înregistrate automat în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România pe durata prestării serviciilor respective, în baza documentelor prestatorului, prevăzute la art. 31 alin. (1), și sunt scutite de plata cotizației de membru. (la 28-11-2015, Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 29Pe durata prestării cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor pe teritoriul României, persoanele prevăzute la art. 26 se supun dispozițiilor cu caracter profesional, regulamentar sau administrativ privind calificările profesionale și utilizarea titlurilor, dispozițiilor privind faptele profesionale grave care afectează direct și specific protecția și securitatea beneficiarilor serviciilor de îngrijiri, precum și dispozițiilor disciplinare prevăzute de lege pentru asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cetățeni români, membri ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.  +  Articolul 30Solicitările asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în unul dintre aceste state, referitoare la prestarea temporară sau ocazională de servicii în România, se soluționează de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. (la 28-11-2015, Art. 30 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 31(1) În cazul în care solicitantul se află la prima prestare temporară sau ocazională de servicii în România, acesta va înainta Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România următoarele documente:a) o declarație prealabilă scrisă, în care se precizează domeniul de asigurare sau alte mijloace de protecție personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul beneficiază în statul membru de stabilire;b) copia documentului de cetățenie;c) o declarație privind cunoașterea limbii române, necesară pentru practicarea profesiei în România;d) o dovadă prin care autoritățile competente ale statului membru de stabilire atestă că titularul nu a suferit suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori condamnări penale;e) diplomele, certificatele sau alte titluri de asistent medical generalist, moașă și asistent medical, prevăzute de lege ori de normele Uniunii Europene, pentru prestarea activităților în cauză;f) traducerea legalizată în limba română a documentelor prevăzute la lit. c)-e). (la 28-11-2015, Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) (2) Declarația prevăzută la alin. (1) lit. a) poate fi înaintată prin toate mijloacele de comunicare și se reînnoiește o dată pe an, dacă prestatorul intenționează să furnizeze temporar sau ocazional, în cursul anului respectiv, servicii în România.(2^1) Prezentarea declarației prevăzute la alin. (1) lit. a) este obligatorie și asigură accesul asistentului medical generalist, moașei sau asistentului medical în cauză la activitatea de servicii sau dreptul de a exercita activitatea respectivă pe întreg teritoriul României. (la 28-11-2015, Alin. (2^1) al art. 31 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) (3) În cazul asistenților medicali prevăzuți la art. 26, aflați la prima prestare temporară sau ocazională de servicii, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România poate verifica formarea profesională a prestatorului. Verificarea este posibilă numai în cazul în care are ca scop evitarea producerii daunelor grave aduse sănătății pacientului, din cauza lipsei calificării profesionale a prestatorului și în măsura în care nu depășește ceea ce este necesar în acest sens. (la 28-11-2015, Alin. (3) al art. 31 a fost modificat de art. IV din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. ) (4) În termen de până la 30 de zile de la data primirii declarației și a documentelor însoțitoare, prevăzute la alin. (1), Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România informează solicitantul prestator de servicii cu privire la decizia sa:a) de a nu verifica calificările profesionale ale acestuia;b) de a-i solicita acestuia să promoveze o probă de aptitudini, sau de a-i permite să presteze serviciile respective. (la 28-11-2015, Alin. (4) al art. 31 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) (5) În cazul întâmpinării unor situații care ar putea conduce la o întârziere în luarea unei decizii datorată verificării calificării solicitantului, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România notifică acestuia, în termenul prevăzut la alin. (4), motivele întârzierii. Situațiile constatate se rezolvă în termen de 30 de zile de la notificare, iar decizia se finalizează în termen de 60 de zile din momentul soluționării acestora. (la 28-11-2015, Alin. (5) al art. 31 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) (6) În cazul unei diferențe importante între calificările profesionale ale prestatorului de servicii și formarea impusă în România pentru aceeași profesie, în măsura în care această diferență este de natură să afecteze în mod negativ sănătatea publică și nu poate fi compensată de experiența profesională a prestatorului de servicii sau de cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite prin învățarea pe tot parcursul vieții, validată în mod formal în acest scop de un organism relevant, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România oferă asistentului medical în cauză posibilitatea de a demonstra printr-o probă de aptitudini că a dobândit cunoștințele, abilitățile și competențele respective. (la 28-11-2015, Alin. (6) al art. 31 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) (7) În urma susținerii probei de aptitudini de către prestatorul de servicii, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România decide cu privire la furnizarea serviciului de către acesta, iar prestarea serviciilor trebuie să fie posibilă în termen de 30 de zile de la data luării deciziei. (la 28-11-2015, Alin. (7) al art. 31 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) (8) În cazul în care Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nu ia o decizie în termenele stabilite de prezentul articol, serviciul poate fi prestat. (la 28-11-2015, Alin. (8) al art. 31 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 32(1) În caz de prestare temporară a serviciilor în România, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în unul din aceste state, sunt exceptați de la procedura de acreditare prevăzută de legislația asigurărilor sociale de sănătate.(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația de a informa în prealabil Casa Națională de Asigurări de Sănătate asupra serviciilor pe care urmează să le presteze pe teritoriul României, iar în caz de urgență, în termen de maximum 7 zile de la prestarea acestora.  +  Articolul 33(1) Pentru fiecare prestare de servicii, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România poate solicita autorităților competente omoloage din statul membru de stabilire informații pertinente cu privire la legalitatea condiției de stabilire, buna conduită profesională a solicitantului sau existența sancțiunilor disciplinare ori penale. (la 28-11-2015, Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de art. IV din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) La solicitarea statului membru gazdă, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România transmite informațiile solicitate cu respectarea prevederilor art. 25. (la 28-11-2015, Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de art. IV din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. ) (3) Autoritățile competente asigură schimbul necesar de informații pentru ca plângerea beneficiarului serviciilor de îngrijiri împotriva prestatorului de servicii în regim temporar și ocazional să fie corect soluționată. În această situație, beneficiarul serviciilor de îngrijiri este informat asupra cursului demersului său.  +  Secţiunea a 3-a Dispoziții comune cu privire la dreptul de stabilire și libera prestare de servicii de către asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali  +  Articolul 34(1) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene care exercită profesia în România au dreptul de a atașa la titlul profesional titlul legal de calificare obținut în statul membru de origine sau de proveniență, în limba statului emitent și, eventual, abrevierea acestui titlu. Titlul de calificare va fi însoțit de numele și locul instituției sau al organismului emitent.(2) Dacă titlul de calificare prevăzut la alin. (1) desemnează în România o pregătire complementară neînsușită de beneficiar, acesta va utiliza în exercițiul profesiei forma corespunzătoare a titlului, indicată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. (la 28-11-2015, Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de art. IV din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 35(1) În cazul asistenților medicali generaliști și moașelor, prevăzuți la art. 26, prestarea cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor pe teritoriul României se face cu titlul profesional prevăzut de prezenta ordonanță de urgență, pentru profesia respectivă.(2) În cazul asistenților medicali prevăzuți la art. 26, prestarea cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor pe teritoriul României se face în baza titlului profesional, conform specializării, prevăzut de prezenta ordonanță de urgență, atunci când Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România verifică documentele de calificare în vederea prestării serviciilor. (la 28-11-2015, Alin. (2) al art. 35 a fost modificat de art. IV din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. ) (3) În cazul asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali stabiliți în România, exercitarea profesiei se face cu titlul profesional prevăzut de prezenta ordonanță de urgență pentru profesia în cauză.  +  Articolul 35^1În cazul asistenților medicali prevăzuți la art. 26, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România poate acorda, de la caz la caz, acces parțial la o activitate profesională pe teritoriul României cu respectarea normelor în vigoare. (la 28-11-2015, Art. 35^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 35^2Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România informează semestrial Ministerul Sănătății cu privire la numărul asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care beneficiază de prevederile privind exercitarea profesiei în regim temporar, ocazional sau în regim de stabilire pe teritoriul României. (la 28-11-2015, Art. 35^2 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 36(1) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene care exercită profesia ca urmare a recunoașterii calificării profesionale trebuie să posede cunoștințele lingvistice necesare desfășurării activităților profesionale în România.(2) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este desemnat ca autoritate competentă să verifice respectarea obligației prevăzute la alin. (1).(3) Verificarea cunoștințelor lingvistice se limitează la cunoașterea limbii române ca limbă oficială sau a unei alte limbi materne în România cu condiția ca aceasta să fie o limbă oficială a Uniunii Europene.(4) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România poate efectua verificarea cunoștințelor lingvistice numai după emiterea, conform normelor comunitare, a cardului profesional european de asistent medical generalist, de moașă sau de asistent medical sau, după caz, numai după recunoașterea calificărilor profesionale ale acestora. Verificarea este proporțională cu activitatea care urmează a fi desfășurată de către titular.(5) Deciziile Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România cu privire la verificarea cunoștințelor lingvistice pot fi atacate la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit legii. (la 28-11-2015, Art. 36 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 36^1(1) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în România și care exercită profesia, au obligația să cunoască legislația din domeniul sănătății, domeniul securității sociale, precum și prevederile Codului de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical.(2) În vederea accesului la informațiile prevăzute la alin. (1), Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România organizează, la nivelul structurilor teritoriale și centrale, birouri de informare legislativă. (la 28-11-2015, Art. 36^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 37Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, care, în timpul exercitării profesiei în România, încalcă dispozițiile legale și regulamentele profesiei, răspund potrivit legii.  +  Secţiunea a 4-a Mecanismul de alertă (la 28-11-2015, Secț. a 4-a a fost introdusă de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 37^1Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România informează autoritățile competente din toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ale Confederației Elvețiene cu privire la asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cărora li s-a restrâns sau interzis de către autoritățile sau instanțele judecătorești naționale să desfășoare, pe teritoriul României, în întregime sau în parte, chiar și cu caracter temporar, activitățile profesionale. (la 28-11-2015, Art. 37^1 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 37^2(1) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România transmite informațiile menționate la art. 37^1 prin alertă în cadrul IMI cel târziu în termen de 3 zile de la data adoptării deciziei de restrângere sau interzicere, în întregime sau în parte, a exercitării unei activități profesionale de către profesionistul în cauză, informațiile limitându-se la:a) identitatea asistentului medical generalist, moașei sau asistentului medical în cauză;b) calificarea cu care exercită profesia;c) autoritatea sau instanța națională care adoptă hotărârea privind restrângerea sau interdicția profesiei;d) sfera de aplicare a restricției sau interdicției;e) perioada în cursul căreia se aplică restricția sau interdicția.(2) Cel târziu în termen de 3 zile de la data adoptării hotărârii instanței, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România informează autoritățile competente ale tuturor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ale Confederației Elvețiene, prin alertă în cadrul IMI, despre identitatea profesioniștilor care au solicitat recunoașterea calificărilor de asistent medical generalist, de moașă sau de asistent medical în temeiul prezentelor prevederi și în cazul cărora instanțele române au constatat că au făcut uz, în acest scop, de titluri falsificate de calificare profesională.(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul schimbului de informații menționate la art. 37^1 se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. (la 28-11-2015, Art. 37^2 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 37^3(1) Atunci când expiră o interdicție sau o restricție menționată la art. 37^1, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România informează fără întârziere autoritățile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ale Confederației Elvețiene, menționând data expirării și orice altă schimbare ulterioară respectivei date.(2) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali în cazul cărora se trimit alerte celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene sunt informați în scris de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România cu privire la deciziile de alertă, în același timp cu alerta în sine. (la 28-11-2015, Art. 37^3 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 37^4(1) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali prevăzuți la art. 37^3 alin. (2) au posibilitatea de a contesta decizia la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit legii, sau pot solicita rectificarea unor astfel de decizii.(2) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali prevăzuți la art. 37^3 alin. (2) au posibilitatea de a obține despăgubiri legate de orice prejudiciu cauzat prin alerte false trimise altor state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene, iar în astfel de cazuri decizia privind alerta poate conține precizarea că face obiectul unor proceduri inițiate de către profesionist.(3) Informațiile privind alertele pot fi prelucrate în IMI atât timp cât sunt valabile. Alertele vor fi șterse în termen de 3 zile de la data adoptării deciziei de revocare sau de la expirarea interdicției sau restricției menționate la art. 37^1. (la 28-11-2015, Art. 37^4 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Capitolul III Organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 38(1) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se organizează și funcționează ca organizație profesională, cu personalitate juridică, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu responsabilități delegate de autoritatea de stat, având ca obiect de activitate controlul și supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și, respectiv, a profesiei de asistent medical, ca profesii liberale de practică publică autorizate.(2) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România are autonomie instituțională în domeniul său de competență normativ și jurisdicțional profesional și își exercită atribuțiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni, în condițiile legii.(3) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România cuprinde toți asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia de asistent medical generalist, moașă și asistent medical în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(4) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România are sediul central în municipiul București.(5) Patrimoniul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se constituie din bunuri mobile și imobile dobândite în condițiile legii.  +  Articolul 39(1) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este organizat la nivel național și județean, respectiv al municipiului București, și funcționează în teritoriu prin filiale județene, respectiv a municipiului București.(2) Filialele județene și filiala municipiului București au personalitate juridică și beneficiază de autonomie organizatorică și funcțională în limitele prevăzute de Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. (la 28-11-2015, Alin. (2) al art. 39 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) (3) La nivelul Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România funcționează departamente, compartimente, comisia de specialitate a asistenților medicali generaliști, comisia de specialitate a moașelor, comisii de specialitate pentru asistenții medicali, Comisia națională pentru recunoașterea calificărilor de asistent medical generalist, de asistent medical și de moașă obținute în Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și Confederația Elvețiană, Comisia națională de educație profesională continuă, Comisia națională de etică și deontologie, Comisia națională de control financiar, precum și alte comisii, aprobate prin hotărâre a Consiliului național. (la 28-11-2015, Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) (4) Structura organizatorică a filialelor județene, respectiv a filialei municipiului București se adoptă prin hotărâre a Consiliului național. (la 28-11-2015, Alin. (4) al art. 39 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) (5) Atribuțiile departamentelor, compartimentelor și comisiilor sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.  +  Secţiunea a 2-a Atribuțiile Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România  +  Articolul 40(1) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România are următoarele atribuții:a) asigură aplicarea regulamentelor și normelor care organizează și reglementează exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical din România, indiferent de forma de exercitare și de unitatea sanitară în care se desfășoară;a^1) autorizează sau, după caz, avizează exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical pe teritoriul României; (la 28-11-2015, Lit. a^1) a alin. (1) al art. 40 a fost introdusă de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) a^2) atestă titlurile de calificare de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical obținute în România și emite documentele necesare recunoașterii profesionale în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparținând Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană; (la 28-11-2015, Lit. a^2) a alin. (1) al art. 40 a fost introdusă de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) a^3) elaborează și, după caz, emite cardul profesional european pentru membrii săi, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene; (la 28-11-2015, Lit. a^3) a alin. (1) al art. 40 a fost introdusă de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) a^4) recunoaște calificările profesionale de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparținând Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană; (la 28-11-2015, Lit. a^4) a alin. (1) al art. 40 a fost introdusă de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) b) autorizează exercitarea temporară și ocazională a profesiilor de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical pentru cetățeni ai statelor terțe în cazul situațiilor de urgență, schimburilor de experiență, convențiilor bilaterale dintre România și aceste state; (la 28-11-2015, Lit. b) a alin. (1) al art. 40 a fost modificată de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) c) colaborează cu Ministerul Sănătății la elaborarea normelor specifice și a reglementărilor privind profesiile de asistent medical generalist, moașă și asistent medical și asigură aplicarea acestora;d) atestă onorabilitatea și moralitatea profesională a membrilor săi și emite certificatul de status profesional curent. Metodologia de întocmire și eliberare a certificatului de status profesional curent se stabilește prin hotărâre a Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 28-11-2015, Lit. d) a alin. (1) al art. 40 a fost modificată de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) e) apără demnitatea și promovează drepturile și interesele profesionale ale membrilor săi, apără onoarea, libertatea și independența profesională a asistentului medical generalist, a moașei și a asistentului medical în exercitarea profesiei;f) soluționează cererile și petițiile membrilor prin organele de conducere ale filialelor sau, în cazul nesoluționării la acest nivel, prin organele de conducere ierarhic superioare;g) asigură respectarea de către asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali a obligațiilor ce le revin față de pacient și de sănătatea publică;h) elaborează criterii și standarde privind asigurarea calității serviciilor de îngrijiri de sănătate, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătății;i) supraveghează aplicarea și respectarea standardelor de calitate a activităților de asistent medical generalist, moașă și, respectiv, asistent medical;j) elaborează proiecte de metodologii, de ghiduri și de protocoale de practică, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătății;k) elaborează și adoptă statutul și regulamentul de organizare și funcționare ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România, luând măsurile necesare pentru respectarea unitară a acestora;l) înregistrează membrii în Registrul național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România, pe care îl actualizează permanent și administrează pagina de internet pe care este publicat; (la 28-11-2015, Lit. l) a alin. (1) al art. 40 a fost modificată de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) m) analizează cazurile de abateri de la normele de etică și deontologie profesională și de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicție profesională;n) asigură schimbul de informații, prin intermediul IMI, cu autoritățile competente ale altor state în vederea exercitării profesiei de către asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali; (la 28-11-2015, Lit. n) a alin. (1) al art. 40 a fost modificată de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) o) organizează centre de pregătire lingvistică, necesare pentru exercitarea activității profesionale de către asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene;p) colaborează cu organizații de profil profesional-științific, patronal, sindical din domeniul sanitar și cu organizații neguvernamentale în toate problemele privind exercitarea profesiei și asigurarea sănătății populației;q) colaborează cu Ministerul Sănătății la organizarea și desfășurarea concursurilor și examenelor pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, desemnează reprezentanți în comisiile pentru concursuri și examene și elaborează subiectele pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice;r) colaborează cu Ministerul Sănătății la elaborarea contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și a normelor de aplicare a acestuia;s) promovează interesele membrilor săi în cadrul asigurărilor de răspundere civilă profesională;t) stabilește, în funcție de gradul riscului profesional și de activitatea desfășurată în calitate de salariat sau liber profesionist, valoarea riscului asigurat în cadrul asigurărilor de răspundere civilă pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali;u) organizează puncte teritoriale de informare privind legislația din domeniul sănătății;v) participă, împreună cu Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății, la stabilirea numărului de locuri pentru învățământul postliceal sanitar și pentru învățământul superior de asistență medicală;x) avizează fișa de atribuții a posturilor de asistent medical generalist, moașă și asistent medical;x^1) organizează examenul de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali și emite certificatele de grad principal candidaților care au promovat acest examen; (la 28-11-2015, Lit. x^1) a alin. (1) al art. 40 a fost introdusă de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) z) organizează și derulează programe de pregătire pentru calificarea infirmierelor.(1^1) Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal se elaborează de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și se aprobă prin ordin al ministrului sănătății. (la 28-11-2015, Alin. (1^1) al art. 40 a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) (1^2) Certificatele de grad principal emise de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România conferă titularului aceleași drepturi și obligații ca și certificatele de grad principal emise de Ministerul Sănătății candidaților care au promovat examenul de grad principal organizat în sesiunile anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 28-11-2015, Alin. (1^2) al art. 40 a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) (2) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, prin structurile naționale sau județene, colaborează în domeniul său de competență cu Ministerul Sănătății, cu instituții, autorități și organizații la realizarea următoarelor activități:a) formarea, specializarea și perfecționarea pregătirii profesionale a asistentului medical generalist, a moașei și a asistentului medical din România;b) elaborarea standardelor de practică profesională în vederea asigurării calității actului de îngrijire în unitățile sanitare;c) inițierea și promovarea de forme de educație continuă în vederea creșterii gradului de competență profesională a membrilor săi;d) elaborarea criteriilor și standardelor de dotare a cabinetelor de practică independentă;e) promovarea și asigurarea cadrului necesar desfășurării unei concurențe loiale, bazate exclusiv pe criteriile competenței profesionale;f) elaborarea proiectelor de norme privind practica independentă a asistentului medical generalist, a moașei și a asistentului medical;g) elaborarea proiectelor de norme privind furnizarea îngrijirilor în domeniul asigurărilor sociale de sănătate;h) avizarea înființării cabinetelor private ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali, indiferent de forma lor juridică;i) colaborarea cu Ministerul Sănătății în vederea elaborării metodologiei și a tematicilor de concursuri, examene, de acordarea de competențe și de grade profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali;j) susținerea activității și dezvoltării cercetării științifice și organizarea de manifestări științifice în domeniul îngrijirilor de sănătate.  +  Articolul 41În exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România are dreptul de a formula acțiune în justiție în nume propriu sau în numele membrilor săi.  +  Secţiunea a 3-a Membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România  +  Articolul 42(1) În vederea exercitării profesiei, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali prevăzuți la art. 1, stabiliți în România, au obligația să se înscrie în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.(2) Calitatea de membru este dovedită prin certificatul de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, care se eliberează la înscrierea în organizația profesională.(3) Înscrierea se face la filiala județeană în a cărei rază se află unitatea la care urmează să își desfășoare activitatea, filiala județeană în a cărei rază își au domiciliul sau reședința ori, în situații speciale, la Biroul executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.(4) La înscriere, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali depun jurământul prevăzut la art. 13.(5) Depunerea jurământului se menționează în certificatul de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.(6) Pot deveni, la cerere, membri ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în unul dintre aceste state și care prestează temporar servicii de îngrijiri de sănătate în România, cu respectarea prevederilor alin. (3).  +  Articolul 42^1Prin excepție de la prevederile art. 42, surorile medicale și oficianții medicali au obligația să se înregistreze în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în vederea autorizării exercitării activităților specifice. La înregistrare, aceștia dobândesc calitatea de membru asociat al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Condițiile de autorizare, precum și drepturile și obligațiile acestora se stabilesc prin hotărâre a Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. (la 28-11-2015, Art. 42^1 a fost introdus de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 43(1) La cerere, membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România care, din motive obiective, întrerup pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical pot solicita suspendarea calității de membru pe durata respectivă.(2) Pe durata suspendării, la cerere, a calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se suspendă de drept toate obligațiile și drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 44(1) Membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sunt înscriși în Registrul național unic al asistenților medicali generaliști, al moașelor și al asistenților medicali din România.(2) Calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România o pot păstra, la cerere, și asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali pensionari.  +  Secţiunea a 4-a Drepturile și obligațiile membrilor  +  Articolul 45Membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România au următoarele drepturi:a) de a alege și de a fi aleși în organele reprezentative ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;b) de a avea acces la toate datele care privesc organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și a filialelor acestuia;c) de a se adresa nemijlocit tuturor organelor de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, naționale sau teritoriale, și de a primi informațiile solicitate;d) de a participa la acțiunile organizate de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și de a fi informați despre desfășurarea acestora;e) de a participa la programe de perfecționare și la alte forme de educație continuă pentru asistenți medicali generaliști, pentru moașe și pentru asistenți medicali;f) de a contesta sancțiunile primite, în termen de 30 de zile de la comunicarea lor, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;g) dreptul persoanelor care exercită funcții de conducere la nivel teritorial sau național în structurile Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România de a-și rezerva locul de muncă pe perioada în care îndeplinesc funcțiile respective;h) de a li se acorda, de către Consiliul național, pentru merite deosebite, recompense, diplome de onoare și de excelență, la propunerea Biroului executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, precum și calitatea de membru de onoare;i) dreptul membrilor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România aleși în funcții de conducere, la nivel național ori teritorial, sau care dețin funcții de conducere în cadrul structurilor organizatorice ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România de a beneficia de 3 zile libere lunar, plătite, pentru îndeplinirea atribuțiilor profesionale la Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, precum și a atribuțiilor conferite de funcția de conducere;j) de a purta însemnele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.  +  Articolul 46(1) Membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România au următoarele obligații:a) să cunoască și să respecte reglementările privind exercitarea profesiei și legislația în domeniul sănătății;b) să cunoască și să respecte prevederile Statutului Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România privind exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, moașă și de asistent medical, ale Codului de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România, precum și regulamentele profesiei și hotărârile organelor de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;c) să manifeste un comportament demn în exercitarea profesiei;d) să nu aducă prejudicii reputației Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și prestigiului profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical;e) să participe la adunările generale ale filialelor din care fac parte;f) să apere reputația și interesele legitime ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali;g) să ducă la îndeplinire hotărârile și deciziile organelor de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;h) să rezolve sarcinile încredințate în calitate de membri sau reprezentanți ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;i) să achite, în termenul stabilit, cotizația lunară datorată în calitate de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;j) să execute cu bună-credință atribuțiile ce le revin în calitate de reprezentant sau membru în organele de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în filialele județene, respectiv a municipiului București;k) să urmeze formele de educație continuă în vederea creșterii gradului de pregătire profesională și a menținerii prestației profesionale sigure și eficace;l) să semneze și să aplice parafa cuprinzând numele, prenumele, titlul profesional sau, după caz, specialitatea, gradul și codul pe toate documentele care atestă activitățile profesionale executate;m) să respecte drepturile pacienților.(2) În vederea creșterii gradului de pregătire profesională, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali au obligația să efectueze cursuri și alte forme de educație continuă. Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România creditează cursurile, programele de educație continuă avizate de Ministerul Sănătății, precum și alte forme de educație continuă prevăzute de lege și stabilește numărul minim de credite anual necesar reautorizării exercitării profesiei.(3) Furnizorii de educație continuă a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali se stabilesc de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în colaborare cu Ministerul Sănătății.(4) Asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România li se poate suspenda dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv.  +  Secţiunea a 5-a Organizarea la nivel teritorial și naționalParagraful 1Organizarea la nivel teritorial  +  Articolul 47(1) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este organizat la nivel național și județean, respectiv al municipiului București.(2) La nivelul fiecărui județ, respectiv la nivelul municipiului București, se organizează câte o filială a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, formată din toți asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în unitatea administrativ-teritorială respectivă, denumită în continuare filiala județeană, respectiv filiala municipiului București.(3) Filialele județene și filiala municipiului București au personalitate juridică și beneficiază de autonomie organizatorică și funcțională în limitele prevăzute de Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. (la 28-11-2015, Alin. (3) al art. 47 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) (3^1) Filialele județene și filiala municipiului București nu pot funcționa în afara Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. (la 28-11-2015, Alin. (3^1) al art. 47 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) (3^2) Filialele județene, respectiv filiala municipiului București, sub sancțiunea nulității, nu pot emite hotărâri și decizii contradictorii actelor emise de organele de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, la nivel național. (la 28-11-2015, Alin. (3^2) al art. 47 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) (3^3) Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România hotărăște modalitatea de stabilire a bugetelor filialelor județene și a municipiului București, precum și a bugetului propriu al aparatului central. (la 28-11-2015, Alin. (3^3) al art. 47 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) (3^4) Filialele județene, respectiv a municipiului București au obligația să prezinte semestrial Biroului executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România un raport privind modul în care au fost duse la îndeplinire hotărârile Consiliului național și ale Consiliului județean, respectiv al municipiului București, deciziile biroului Consiliului județean, respectiv al municipiului București, precum și execuția bugetului de venituri și cheltuieli. (la 28-11-2015, Alin. (3^4) al art. 47 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) (3^5) Biroul executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România informează Consiliul național cu privire la modalitatea de realizare a obligațiilor prevăzute la alin. (3^4). (la 28-11-2015, Alin. (3^5) al art. 47 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) (4) Sediul filialei județene este în orașul de reședință a județului, respectiv în municipiul București, pentru filiala municipiului București.  +  Articolul 48(1) Organele de conducere ale filialei județene, respectiv ale filialei municipiului București a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sunt:a) adunarea generală;b) consiliul județean, respectiv Consiliul Municipiului București;c) biroul consiliului județean, respectiv al Consiliului Municipiului București;d) președintele.(2) Atribuțiile filialei județene, respectiv ale filialei municipiului București a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se stabilesc prin Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. (la 28-11-2015, Alin. (2) al art. 48 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 49(1) Adunarea generală județeană este constituită din reprezentanții aleși ai tuturor asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali cu drept de liberă practică înscriși în filiala județeană respectivă, conform normei de reprezentare de 1 la 100. (la 28-11-2015, Alin. (1) al art. 49 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) (2) Adunarea generală alege prin vot secret, cu majoritate simplă, membrii consiliului județean al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, respectiv ai Consiliului Municipiului București al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul total al reprezentanților aleși.  +  Articolul 50(1) Consiliile județene ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România au un număr de membri proporțional cu numărul asistenților medicali generaliști, moașelor și, respectiv, asistenților medicali înscriși în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, după cum urmează:a) până la 2.000 de asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali înscriși - 9 membri, aleși din rândul reprezentanților adunării generale județene;b) între 2.001-4.000 de asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali înscriși - 11 membri, aleși din rândul reprezentanților adunării generale județene;c) între 4.001-6.000 de asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali înscriși - 13 membri, aleși din rândul reprezentanților adunării generale județene;d) între 6.001-10.000 de asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali înscriși - 15 membri, aleși din rândul reprezentanților adunării generale județene;e) peste 10.000 de asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali înscriși - 17 membri, aleși din rândul reprezentanților adunării generale județene. (la 28-11-2015, Alin. (1) al art. 50 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) (2) Abrogat. (la 28-11-2015, Alin. (2) al art. 50 a fost abrogat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) (3) Alegerile sunt validate în prezența a 2/3 din numărul total al reprezentanților în adunarea generală; în cazul în care la adunarea generală întrunită cu ocazia alegerilor nu este prezent un număr de 2/3 din numărul total al reprezentanților, în termen de 14 zile se va organiza o altă adunare generală pentru alegeri, al cărei rezultat va fi validat, indiferent de numărul participanților.(4) Biroul Consiliului județean al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este format din: președinte, 2 vicepreședinți și secretar, aleși de către consiliul județean din rândul membrilor săi, iar Biroul Consiliului Municipiului București al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este format din: președinte, 3 vicepreședinți și secretar, aleși de către Consiliul Municipiului București din rândul membrilor săi. (la 28-11-2015, Alin. (4) al art. 50 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) (5) Organele de conducere ale filialelor județene, respectiv ale filialei municipiului București se subordonează ierarhic Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.(6) La nivelul unităților sanitare, se pot delega de către președintele filialei unele atribuții, unui reprezentant ales în adunarea generală din unitatea respectivă.Paragraful 2Organizarea la nivel național  +  Articolul 51(1) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este format din toți asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali înscriși în filialele județene, respectiv a municipiului București.(2) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România are personalitate juridică, patrimoniu și buget proprii. În bugetul propriu sunt cuprinse și contribuțiile filialelor județene, respectiv a municipiului București, în cotă fixă de 25% din cuantumul cotizațiilor lunare încasate. Patrimoniul poate fi folosit în condițiile legii și în activități producătoare de venituri, înființare de asociații, fundații, unități de învățământ.(3) Organele de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, la nivel național, sunt:a) Consiliul național;b) Biroul executiv;c) președintele.(4) Organele de conducere prevăzute la alin. (3) își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență. (la 28-11-2015, Art. 51 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 52Abrogat. (la 28-11-2015, Art. 52 a fost abrogat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 53(1) Consiliul național este alcătuit din președinții fiecărei filiale județene, respectiv ai filialei municipiului București și reprezentantul autorității de stat. (la 28-11-2015, Alin. (1) al art. 53 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) (2) Consiliul național este legal constituit în prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri cu majoritate simplă de voturi.(3) Consiliul național se întrunește în sesiuni trimestriale și extraordinare.(4) Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România adoptă Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România, Regulamentul de organizare și funcționare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. (la 28-11-2015, Alin. (4) al art. 53 a fost introdus de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 54Activitatea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este coordonată, între sesiunile Consiliului național, de Biroul executiv.  +  Articolul 55(1) Biroul executiv al Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România asigură activitatea permanentă a acestuia, conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.(2) Biroul executiv al Consiliului național este alcătuit din președinte, 4 vicepreședinți și un secretar național, aleși prin vot secret de membrii Consiliului național din rândul acestora. (la 28-11-2015, Alin. (2) al art. 55 a fost modificat de art. IV din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015, prin eliminarea unei sintagme. ) (3) Abrogat. (la 28-11-2015, Alin. (3) al art. 55 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 56(1) Biroul executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, precum și organele de conducere ale filialelor județene, respectiv a municipiului București se subordonează din punct de vedere ierarhic Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Hotărârile Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, adoptate în conformitate cu dispozițiile legale, sunt obligatorii atât pentru membrii filialelor județene, cât și pentru Biroul executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, precum și pentru organele de conducere ale filialelor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.(2) Incompatibilitățile funcțiilor de conducere din structurile Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România cu funcțiile de conducere din alte organizații sau asociații se stabilesc prin Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. (la 28-11-2015, Alin. (2) al art. 56 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) (3) Membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România care exercită funcții de conducere și care nu își îndeplinesc cu demnitate responsabilitățile funcției sau se află într-o stare de incompatibilitate, la propunerea Biroului executiv, vor fi suspendați din funcție de Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.(4) Procedura de sesizare și soluționare a cauzelor, precum și procedura de suplinire a funcției de conducere rămasă vacantă se stabilesc prin Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.  +  Articolul 57(1) Alegerile la nivel județean, respectiv al municipiului București și la nivel național se desfășoară la date diferite pentru fiecare dintre organele de conducere prevăzute la art. 48 și 51, o dată la 5 ani. Alegerile se organizează în maximum 6 luni de la data expirării mandatului organelor de conducere în funcție, potrivit Regulamentului electoral elaborat de Biroul executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și aprobat de Consiliul național. (la 28-11-2015, Alin. (1) al art. 57 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) (2) În cazul vacantării funcției alese prin demisie sau incapacitatea exercitării acesteia, se vor organiza alegeri pentru funcția respectivă în termen de 90 de zile, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 58Veniturile Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se constituie din următoarele surse, obținute în condițiile legii:a) taxe de înscriere;b) cotizații lunare ale membrilor;c) donații și sponsorizări de la persoane fizice ori juridice, potrivit legii;d) fonduri rezultate din diferite taxe pentru manifestări științifice, în condițiile legii;e) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice și juridice, inclusiv din organizarea de cursuri și alte forme de educație continuă;f) încasări din vânzarea publicațiilor proprii;g) drepturi editoriale, publicitate în publicațiile editate de organizație;h) alte surse, inclusiv cele prevăzute la art. 51 alin. (2), cu respectarea prevederilor legale. (la 28-11-2015, Lit. h) a art. 58 a fost modificată de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 59(1) Neplata cotizației datorate de membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România pe o perioadă de 6 luni se sancționează cu suspendarea calității de membru până la plata cotizației datorate. În cazul întârzierii plății cotizației peste termenul de 6 luni, se aplică majorări de întârziere în cuantum stabilit prin hotărâre a Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, conform prevederilor legale.(2) Sancțiunea prevăzută la alin. (1) se aplică de biroul consiliului județean al filialei respective.  +  Articolul 60Abrogat. (la 28-11-2015, Art. 60 a fost abrogat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 61Abrogat. (la 28-11-2015, Art. 61 a fost abrogat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Secţiunea a 6-a Răspunderea disciplinară  +  Articolul 62(1) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali răspund disciplinar pentru nerespectarea legislației din domeniul profesiei, a Codului de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România, a regulilor de bună practică profesională, a Statutului Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare de organele de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, precum și pentru orice fapte săvârșite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea și prestigiul profesiei sau ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.(2) Răspunderea disciplinară prevăzută la alin. (1) este angajată în funcție de gravitatea abaterii.(3) Sancțiunile disciplinare pe care organele de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România le pot aplica sunt următoarele:a) mustrarea;b) avertismentul;c) suspendarea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și informarea Ministerului Sănătății cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei pe perioada respectivă;d) retragerea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și informarea Ministerului Sănătății cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei.(4) Sancțiunile prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) se aplică de consiliul județean al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.(5) Sancțiunile prevăzute la alin. (3) lit. c) și d) se aplică de Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România în urma unei anchete efectuate de Comisia națională de etică și deontologie a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, care întocmește un raport în acest sens.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (3) lit. c), pentru motivele prevăzute la art. 46 alin. (4), se face de către consiliul județean al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, respectiv de Consiliul Municipiului București al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.  +  Articolul 63Membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România care s-au retras sau au fost excluși din organizație nu pot ridica nicio pretenție asupra veniturilor sau patrimoniului Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, asupra taxelor de înscriere, a cotizațiilor sau a eventualelor contribuții bănești efectuate în perioada în care aceștia au avut calitatea de membri ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.  +  Articolul 64Concluziile anchetei și sancțiunile aplicate se comunică în scris persoanei în cauză, consiliului județean al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, respectiv Consiliului Municipiului București al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, persoanei juridice cosemnatare a contractului individual de muncă și, în cazul retragerii calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, Ministerului Sănătății.  +  Articolul 65(1) Contestațiile împotriva sancțiunilor prevăzute la art. 62 alin. (3) lit. a) și b) se adresează Biroului executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în termen de 30 de zile de la comunicare.(2) Sancțiunile prevăzute la art. 62 alin. (3) lit. c) și d) pot fi contestate la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își desfășoară activitatea asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical sancționat, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancțiunii.  +  Articolul 66Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, prevăzută la art. 62, nu exclude răspunderea civilă, contravențională și penală.  +  Secţiunea a 7-a Răspunderea disciplinară a organelor de conducere la nivel teritorial și național (la 28-11-2015, Secț. a 7-a a fost introdusă de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 66^1Membrii aleși în funcțiile de conducere prevăzute la art. 48 și art. 51 alin. (3) care nu respectă prevederile prezentei ordonanțe de urgență, ale statutului, precum și hotărârile Consiliului național sau deciziile Biroului executiv ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se sancționează disciplinar. (la 28-11-2015, Art. 66^1 a fost introdus de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 66^2(1) Sancțiunile disciplinare aplicate în situațiile prevăzute la art. 66^1 sunt următoarele:a) avertisment scris;b) suspendarea din funcția de conducere, de la o lună la un an;c) revocarea din funcția de conducere.(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) se aplică de către Biroul executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.(3) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se aplică de către Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. (la 28-11-2015, Art. 66^2 a fost introdus de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 66^3(1) Neplata cotizației datorate de filialele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România pe o perioadă de 3 luni consecutiv se sancționează cu suspendarea din funcție a președintelui filialei, prin decizie a Biroului executiv, până la plata integrală a sumei datorate.(2) Pe perioada suspendării președintelui filialei, atribuțiile acestuia sunt preluate de un vicepreședinte al biroului consiliului filialei, desemnat de către Biroul executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.(3) Neplata cotizației datorate peste termenul de 6 luni atrage revocarea din funcție a membrilor biroului consiliului județean, respectiv al municipiului București, prin hotărâre a Consiliului național.(4) Ridicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) se pune în aplicare prin decizie a Biroului executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.(5) Ridicarea sancțiunii prevăzute la alin. (3) se pune în aplicare prin hotărâre a Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. (la 28-11-2015, Art. 66^3 a fost introdus de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 66^4Răspunderea disciplinară a organelor de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, la nivel teritorial și național, nu exclude răspunderea civilă, contravențională, penală sau materială, după caz, potrivit legii. (la 28-11-2015, Art. 66^4 a fost introdus de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 66^5(1) Contestațiile împotriva sancțiunii prevăzute la art. 66^2 alin. (1) lit. a) se adresează Biroului executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancțiunii.(2) Sancțiunile prevăzute la art. 66^2 alin. (1) lit. b) și c) pot fi contestate la instanțele judecătorești în a cărei circumscripție teritorială își desfășoară activitatea persoana sancționată, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancțiunii. (la 28-11-2015, Art. 66^5 a fost introdus de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 66^6Procedura privind desfășurarea anchetei disciplinare, constatarea abaterii disciplinare, aplicarea și prescripția sancțiunilor disciplinare se stabilește prin Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. (la 28-11-2015, Art. 66^6 a fost introdus de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 66^7Unitățile sanitare sau cele de medicină legală au obligația de a pune la dispoziția comisiilor de etică și deontologie documentele medicale solicitate, precum și orice alte date și informații necesare soluționării cauzei. (la 28-11-2015, Art. 66^7 a fost introdus de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Capitolul IV Rolul, atribuțiile și drepturile autorității de stat  +  Articolul 67(1) Ministerul Sănătății, în calitate de autoritate de stat, urmărește ca activitatea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România să se desfășoare în condițiile legii.(1^1) Ministerul Sănătății poate desemna observatori la procesul electoral din cadrul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. (la 24-10-2023, Articolul 67, Capitolul IV a fost completat de Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 24 octombrie 2023 ) (1^2) Condițiile și metodologia de desemnare a observatorilor prevăzuți la alin. (1^1) se aprobă prin ordin al ministrului sănătății. (la 24-10-2023, Articolul 67, Capitolul IV a fost completat de Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 24 octombrie 2023 ) Notă
  Conform alineatului (3) al articolului IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 24 octombrie 2023, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se aprobă ordinul ministrului sănătății prevăzut la art. 67 alin. (1^2) din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) Reprezentantul autorității de stat cu rang de secretar de stat în Ministerul Sănătății este membru al Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și este numit prin ordin al ministrului sănătății.(3) În cazul în care reprezentantul autorității de stat constată că nu sunt respectate prevederile legale, acesta sesizează organele de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. În termen de 15 zile de la efectuarea demersului, acestea adoptă măsurile necesare de încadrare în normele în vigoare și informează Ministerul Sănătății în acest sens.(4) În cazul nerespectării prevederilor alin. (3), Ministerul Sănătății se adresează instanțelor judecătorești competente.
   +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 68(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu dispozițiile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale, pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România își schimbă denumirea în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, iar Registrul național unic al asistenților medicali și moașelor din România își schimbă denumirea în Registrul național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România.(3) Dețin de drept calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România toți asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali înscriși până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 69Activitățile din domeniul de recunoaștere a calificărilor profesionale de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical dobândite pe teritoriul Uniunii Europene se desfășoară de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sub îndrumarea și supravegherea Ministerului Sănătății. În acest sens, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România înaintează semestrial Ministerului Sănătății rapoarte cu privire la activitățile desfășurate în domeniul recunoașterii calificărilor profesionale. (la 28-11-2015, Art. 69 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 70Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România, precum și deciziile Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, care privesc organizarea și funcționarea acestuia, se publică de Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 71După intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, administrația publică locală, prin consiliile județene și Consiliul Municipiului București, poate da în administrare filialelor județene și Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România spații corespunzătoare pentru desfășurarea activității, la solicitarea acestora.  +  Articolul 72(1) Pregătirea asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali se realizează prin următoarele forme de învățământ:a) învățământ universitar;b) învățământ sanitar postliceal.(2) În învățământul universitar pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali și postliceal sanitar se pot înscrie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat.(3) Specializările și cifrele anuale de școlarizare pentru școlile postliceale sanitare de stat și private acreditate, precum și pentru facultățile cu profil medico-farmaceutic uman, pentru facultățile de asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, se stabilesc de către Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale.  +  Articolul 73(1) Titularii diplomelor eliberate de școlile postliceale sanitare care atestă o formare de asistent medical generalist sau asistent medical obstetrică-ginecologie, începută anterior datei de 1 ianuarie 2007, precum și titularii diplomelor de asistent medical, eliberate de școlile postliceale sanitare, pot avea acces la studii universitare, cu posibilitatea echivalării studiilor efectuate în învățământul postliceal sanitar, în condițiile stabilite de senatele universităților, conform reglementărilor în vigoare privind autonomia universitară, în cazul în care sunt absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat.(2) Absolvenții învățământului superior care promovează examenul de licență pot urma studii postuniversitare.  +  Articolul 74Abrogat. (la 28-11-2015, Art. 74 a fost abrogat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 75Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 76La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, cu modificările ulterioare.Prezenta ordonanță de urgență transpune prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 255 din 30 septembrie 2005, precum și prevederile Directivei 2006/100/CE pentru adaptarea unor directive din domeniul liberei circulații a persoanelor, având în vedere aderarea Bulgariei și a României, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 363 din 20 decembrie 2006.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul internelor și
  reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul educației,
  cercetării și tineretului,
  Anton Anton
  Ministrul muncii, familiei
  și egalității de șanse,
  Mariana Câmpeanu
  Departamentul pentru
  Afaceri Europene,
  Aurel Ciobanu-Dordea,
  secretar de stat
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 28 octombrie 2008.Nr. 144.  +  Anexa nr. 1Titluri oficiale de calificare de asistent medical generalista) asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată:– diplomă de licență de asistent medical generalistb) asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată:– diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă duratăc) asistent medical generalist cu studii postliceale și medii:– atestat de echivalare de asistent medical generalist, asistent medical de medicină generală;– diplomă de absolvire școală postliceală sanitară în specialitatea: asistent medical medicină generală, asistent medical generalist, eliberată de Ministerul Sănătății sau Ministerul Învățământului și Științei;– certificat de absolvire școală postliceală sanitară în specialitatea: asistent medical medicină generală, asistent medical generalist, eliberat de Ministerul Educației Naționale sau Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului;– certificat de competențe profesionale eliberat de Ministerul Educației și Cercetării sau Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului;– diplome, certificate, alte documente care conferă competențele profesionale de asistent medical generalist certificate de unitatea de formare, pentru care titularul și-a început formarea anterior datei de 1 ianuarie 2007;d) diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare de asistent medical responsabil de îngrijiri generale, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat membru aparținând Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană cetățenilor acestora sau, respectiv, atestatul de echivalare emis de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, în cazul dovezilor de calificare de asistent medical generalist dobândite într-un stat terț. (la 28-11-2015, Lit. d) a anexei 1 a fost modificată de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Anexa nr. 2Titluri oficiale de calificare de moașăa) moașe cu studii superioare de lungă durată:– diplomă de licență de moașăb) moașe cu studii postliceale:– diplomă de absolvire în specialitatea asistent medical obstetrică-ginecologie– certificat de absolvire în specialitatea asistent medical obstetrică-ginecologiec) diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare de moașă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat membru aparținând Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană cetățenilor acestora sau, respectiv, atestatul de echivalare emis de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, în cazul dovezilor de calificare de moașă într-un stat terț. (la 28-11-2015, Lit. c) a anexei 2 a fost modificată de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Anexa nr. 3Titluri oficiale de calificare de asistent medical/tehniciana) asistent medical/tehnician cu studii superioare:– diplomă de licență, eliberată de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului;– diplomă de absolvire colegiu universitar de profil, eliberată de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretuluib) asistent medical/tehnician cu studii postliceale:– diplomă de absolvire școală postliceală sanitară, scoală de specializare postliceală sanitară, sau școală tehnică sanitară, eliberată de Ministerul Sănătății, Ministerul Învățământului și Științei/Ministerul Educației Naționale;– certificat de absolvire școală postliceală sanitară, eliberat de Ministerul Educației Naționale/Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului;– atestat eliberat de Ministerul Învățământului și Ministerul Sănătății;– certificat de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății (la 28-11-2015, Ultima liniuță a lit. b) a anexei 3 a fost modificată de art. IV din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. ) c) asistent medical cu studii medii:– diplomă de absolvire liceu sanitar cu durata de 5 ani, eliberată de Ministerul Învățământului și Științeid) diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare în unul dintre domeniile care fac obiectul de activitate al profesiei de asistent medical în România, obținute într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat membru aparținând Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, respectiv atestatul de echivalare emis de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, în cazul dovezilor de calificare dobândite într-un stat terț. (la 28-11-2015, Lit. d) a anexei 3 a fost modificată de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. ) -----