ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*)privind regimul străinilor în România**)(actualizată până la data de 15 decembrie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul republicat la ordonanţei de urgenţă a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 8 martie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 15 decembrie 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 482 din 10 noiembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 14 iulie 2005; LEGEA nr. 306 din 25 octombrie 2005; LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 20 iunie 2007; LEGEA nr. 347 din 3 decembrie 2007.----------------**) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 357/2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 25 iulie 2003, dându-se textelor o noua numerotare.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 27 decembrie 2002.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007, în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagmele "Autoritatea pentru Străini" şi "Oficiul Naţional pentru Refugiati" se înlocuiesc, în mod corespunzător, cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari".Prin acelaşi act normativ se înfiinţează Oficiul Roman pentru Imigrari, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiati, care se desfiinţează.Oficiul Roman pentru Imigrari preia toate drepturile şi este ţinut de toate obligaţiile Oficiului pentru Migratia Forţei de Muncă în domeniul eliberării documentului care atesta dreptul la munca al străinilor.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Domeniul de reglementarePrezenta ordonanţă de urgenţă constituie cadrul prin care sunt reglementate intrarea, şederea şi ieşirea străinilor pe teritoriul României sau de pe teritoriul României, drepturile şi obligaţiile acestora, precum şi măsuri specifice de control al imigratiei, în conformitate cu obligaţiile asumate de România prin documentele internaţionale la care este parte.  +  Articolul 2DefiniţiiPentru scopurile prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a) străin - persoana care nu are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European;---------Litera a) a art. 2 a fost modificată de subpct. 1, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007. b) apatrid - strainul care nu are cetăţenia nici unui stat;b^1) rezident - strainul titular al unui permis de şedere temporară sau al unei cărţi de rezidenţă, acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;---------Litera b^1) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.b^2) rezident permanent - strainul titular al unui permis de şedere permanenta sau al unei cărţi de rezidenţă permanenta, acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;-----------Litera b^2) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.b^3) sponsor - strainul cu şedere legală pe teritoriul României, care depune cerere pentru reîntregirea familiei în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;-----------Litera b^3) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.b^4) Centrul Naţional de Vize - structura specializată în cadrul Direcţiei generale afaceri consulare din Ministerul Afacerilor Externe, care contribuie la stabilirea şi realizarea politicii naţionale de vize a României, împreună cu celelalte instituţii din administraţia publică centrala, potrivit competentelor stabilite prin lege;------------Litera b^4) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.---------Litera c) a art. 2 a fost abrogată de subpct. 2, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007. d) viza - autorizaţia, materializata prin aplicarea unui colant sau a unei ştampile pe un document de trecere a frontierei de stat valabil, care permite strainului supus acestei obligativitati să se prezinte la un punct de trecere a frontierei pentru a solicita tranzitul sau şederea temporară pentru o perioadă determinata, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezentul act normativ;--------------Litera d) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 482 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.116 din 27 noiembrie 2004. e) viza de tranzit aeroportuar - autorizaţia acordată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, care permite strainului sa treacă prin zona internaţionala de tranzit a unui aeroport român, fără a intra pe teritoriul statului român, cu ocazia unei escale sau a unui transfer între doua tronsoane ale unui zbor internaţional; f) drept de şedere - dreptul acordat strainului de către autorităţile competente, de a rămâne pe teritoriul României pentru o perioadă determinata, în condiţiile legii; g) permis de şedere - documentul de identitate care se eliberează de către Oficiul Roman pentru Imigrari, în condiţiile legii, strainului căruia i se prelungeşte dreptul de şedere în România sau celui căruia i se acordă dreptul de şedere permanenta, după caz;---------Litera g) a art. 2 a fost modificată de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari".g^1) permis de şedere în scop de muncă - documentul de identitate care se eliberează strainului de către Oficiul Roman pentru Imigrari, în condiţiile legii, şi atesta dreptul de şedere şi de muncă pe teritoriul României;---------Litera g^1) a art. 2 a fost introdusă de subpct. 3, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007. h) căsătorie de convenienta - căsătoria încheiată cu singurul scop de a eluda condiţiile de intrare şi şedere a străinilor şi de a obţine dreptul de şedere pe teritoriul României. i) interviu - discuţia purtata de un reprezentant al autorităţilor române cu persoana care solicită acordarea vizei române sau prelungirea dreptului de şedere în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, în scopul obţinerii de informaţii suplimentare cu privire la datele înscrise în cererile formulate, motivele deplasării şi şederii în România şi veridicitatea documentelor prezentate;----------------Litera i) a art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. j) ofiţer de interviu - lucrătorul din cadrul Oficiului Roman pentru Imigrari, cu atribuţii în constatarea existenţei elementelor căsătoriei de convenienta;---------Litera j) a art. 2 a fost modificată de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". k) cercetător - strainul, titular al unei diplome de absolvire a unor studii superioare de natura sa îi permită accesul la programe de doctorat şi care este acceptat de o unitate de cercetare-dezvoltare sa desfăşoare activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul unui proiect.---------Litera k) a art. 2 a fost introdusă de subpct. 4, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007.  +  Articolul 3Drepturile străinilor (1) Străinii care locuiesc legal în România se bucura de protecţia generală a persoanelor şi a averilor, garantată de Constituţie şi de alte legi, precum şi de drepturile prevăzute în tratatele internaţionale la care România este parte. (2) Străinii aflaţi legal în România se pot deplasa liber şi îşi pot stabili reşedinţa sau, după caz, domiciliul oriunde pe teritoriul României. (3) Străinii care locuiesc legal în România şi părăsesc temporar teritoriul statului român au dreptul de a reintra pe toată durata valabilităţii permisului de şedere. (4) Pot beneficia de măsuri de protecţie socială din partea statului, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, numai străinii cu reşedinţa sau domiciliul în România. (5) Străinii cărora li s-a eliberat un document de către Oficiul Roman pentru Imigrari au dreptul de a verifica datele personale înscrise în acesta şi, când este cazul, să solicite corectarea sau eliminarea unor date care nu corespund realităţii.---------Alin. (5) al art. 3 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (6) Străinii cuprinşi în învăţământul de toate gradele au acces, fără restricţii, la activităţile şcolare şi de instruire în societate.  +  Articolul 4Obligaţiile străinilor (1) Pe timpul şederii în România străinii sunt obligaţi să respecte legislaţia română. (2) Străinii nu pot organiza pe teritoriul României partide politice ori alte organizaţii sau grupări similare acestora şi nici nu pot face parte din acestea, nu pot ocupa funcţii şi demnitati publice şi nu pot iniţia, organiza sau participa la manifestaţii ori întruniri care aduc atingere ordinii publice sau siguranţei naţionale. (3) Străinii nu pot finanta partide, organizaţii, grupări sau manifestaţii ori întruniri dintre cele prevăzute la alin. (2). (4) Străinii aflaţi pe teritoriul României sunt obligaţi să respecte scopul pentru care li s-a acordat dreptul de a intra şi, după caz, de a rămâne pe teritoriul României, sa nu rămână pe teritoriul României peste perioada pentru care li s-a aprobat şederea, precum şi să depună toate diligenţele necesare pentru a ieşi din România până la expirarea acestei perioade. (5) Străinii care intra pe teritoriul statului român sau care ies de pe acesta au obligaţia de a se supune controlului pentru trecerea frontierei de stat, potrivit legii. (6) Străinii aflaţi pe teritoriul României au obligaţia de a se supune, în condiţiile legii, controlului organelor de poliţie şi al celorlalte autorităţi publice competente în acest sens.  +  Articolul 5Politica în domeniul imigratiei (1) Anual, prin hotărâre a Guvernului, se stabilesc: a) numărul autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor, conform prevederilor legislaţiei speciale privind încadrarea în munca şi detaşarea străinilor pe teritoriul României;---------Litera a) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de subpct. 5, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007.-------------Litera b) a alin. (1) al art. 5 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. c) cuantumul alocaţiilor necesare pentru hranirea, întreţinerea şi cazarea în centre, precum şi al celor pentru asistenţa medicală şi spitalizare; d) cuantumul sumelor reprezentând mijloacele corespunzătoare atât pentru întreţinerea pe perioada şederii, cat şi pentru întoarcerea în ţara de origine sau pentru tranzitul către alt stat, prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c);-------------Litera e) a art. 5 a fost abrogată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 482 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.116 din 27 noiembrie 2004. (2) Guvernul poate stabili, prin hotărâre, ori de câte ori este cazul, introducerea ori suspendarea unor facilităţi pe termen scurt, la acordarea dreptului de a intra sau, după caz, la prelungirea dreptului de şedere pe teritoriul României, pentru anumite categorii de străini, precum şi perioadele pentru care se acordă, respectiv se suspenda aceste facilităţi. Pe termen lung, Guvernul stabileşte strategia naţionala în domeniul imigratiei.-------------Alin. (2) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 482 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.116 din 27 noiembrie 2004. (3) Guvernul României, prin instituţiile abilitate, transmite Comisiei Europene şi guvernelor celorlalte state membre în timp util şi nu mai târziu de momentul în care sunt făcute publice, informaţii privind: a) proiectele de acte normative care propun măsuri cu privire la lucrătorii din state terţe şi membrii lor de familie, în ceea ce priveşte intrarea, şederea şi angajarea în munca, precum şi realizarea egalităţii de tratament în condiţiile de viaţa şi de muncă, drepturile salariale şi alte drepturi economice, promovarea integrării în forta de muncă autohtona şi în societate şi returnarea voluntara în ţara de origine a unor astfel de persoane; b) proiecte de acorduri cu privire la subiectele prevăzute la lit. a), precum şi proiectele de acorduri de cooperare pe care intenţionează să le negocieze sau să le renegocieze cu state terţe, când aceste acorduri conţin prevederi referitoare la subiectele menţionate la lit. a); c) proiecte de acorduri privind condiţiile de şedere şi angajare în munca a propriilor cetăţeni care lucrează în state terţe şi a membrilor de familie ai acestora, pe care intenţionează să le negocieze sau să le renegocieze cu statele respective.-------------Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 iulie 2005. (4) Guvernul României transmite Comisiei Europene şi guvernelor celorlalte state membre textele actelor normative în vigoare, precum şi textele acordurilor încheiate cu state terţe, care reglementează subiectele menţionate la alin. (3) lit. a).-------------Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 iulie 2005.  +  Capitolul II Dispoziţii generale privind intrarea, şederea şi ieşirea străinilor  +  Secţiunea 1 Intrarea străinilor pe teritoriul României  +  Articolul 6Condiţii cu privire la intrarea străinilor (1) Intrarea pe teritoriul României poate fi permisă străinilor care îndeplinesc următoarele condiţii: a) poseda un document valabil de trecere a frontierei de stat, care este acceptat de statul român; b) poseda viza română acordată în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sau, după caz, poseda permis de şedere valabil, dacă prin înţelegeri internaţionale nu s-a stabilit altfel; c) prezintă, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, documente care justifica scopul şi condiţiile şederii lor şi care fac dovada existenţei unor mijloace corespunzătoare atât pentru întreţinere pe perioada şederii, cat şi pentru întoarcerea în ţara de origine sau pentru tranzitul către alt stat în care exista siguranţa ca li se va permite intrarea; d) prezintă garanţii ca li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinaţie sau ca vor părăsi teritoriul României, în cazul străinilor aflaţi în tranzit; e) nu sunt incluşi în categoria străinilor împotriva cărora s-a instituit măsura interzicerii intrării în România sau care au fost declaraţi indezirabili;e^1) nu au încălcat anterior, în mod nejustificat, scopul declarat la obţinerea vizei sau, după caz, la intrarea pe teritoriul României ori nu au încercat sa treacă frontiera României cu documente false;-------------Litera e^1) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.e^2) pe numele lor nu au fost introduse alerte în Sistemul Informatic Schengen în scopul refuzării intrării;-------------Litera e^2) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. f) nu prezintă un pericol pentru apărarea şi siguranţa naţionala, ordinea, sănătatea ori morala publică. (2) Cetăţenilor străini - membri de familie ai cetăţenilor români, precum şi străinilor titulari ai unui drept de şedere permanenta pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene li se permite intrarea pe teritoriul României fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d).-------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. (3) Străinilor care staţionează în zonele de tranzit internaţional ale aeroporturilor, în zonele de tranzit la frontiera de stat sau în centrele de cazare care au regimul zonei de tranzit ori pe navele sau ambarcatiunile ancorate în porturi maritime şi fluviale nu li se aplică prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la condiţiile de intrare şi de şedere a străinilor pe teritoriul României. (4) Intrarea străinilor pe teritoriul României se poate face prin orice punct de trecere a frontierei de stat deschis traficului internaţional de persoane. (5) Trecerea frontierei de stat române de către străini se poate face şi prin alte locuri, în condiţiile stabilite prin acorduri şi înţelegeri între România şi alte state.  +  Articolul 7Obligaţiile transportatorilor (1) Este interzisă aducerea în România de către companiile de transport a străinilor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b). (2) În cazul nerespectării dispoziţiilor alin. (1), compania de transport respectiva este obligată să asigure transportul imediat al străinilor în cauza la locul de îmbarcare sau într-un alt loc pe care străinii îl accepta şi unde sunt acceptaţi. Dacă acest lucru nu este posibil, transportatorul este obligat să asigure cheltuielile privind cazarea şi întreţinerea, precum şi toate celelalte cheltuieli determinate de îndepărtarea de pe teritoriul României, denumita în continuare îndepărtare.-------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. (3) Obligaţiile prevăzute la alin. (2) sunt aplicabile şi companiilor de transport cu care sosesc în România străinii aflaţi în tranzit, dacă: a) transportatorul care urmează să-i preia pentru a-i duce în ţara de destinaţie refuza să-i imbarce; b) autorităţile statului de destinaţie nu permit intrarea străinilor şi îi returnează în România.  +  Articolul 8Nepermiterea intrării în România (1) Străinilor li se refuza intrarea pe teritoriul statului român dacă: a) nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1); b) sunt semnalati de organizaţii internaţionale la care România este parte, precum şi de instituţii specializate în combaterea terorismului ca finanţează, pregătesc, sprijină în orice mod sau comit acte de terorism; c) exista indicii ca fac parte din grupuri infractionale organizate cu caracter transnational sau ca sprijină în orice mod activitatea acestor grupuri; d) exista motive serioase să se considere ca au săvârşit sau au participat la săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii ori a unor crime de război sau crime contra umanităţii, prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este parte. (2) Organele poliţiei de frontieră pot refuza intrarea străinilor pe teritoriul statului român şi în următoarele situaţii: a) au săvârşit infracţiuni pe perioada altor sederi în România ori în străinătate împotriva statului sau a unui cetăţean român; b) au introdus sau au încercat sa introducă ilegal în România alţi străini;-------------Litera c) a alin. (2) al art. 8 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. d) suferă de maladii care pot pune în pericol grav sănătatea publică, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.----------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 482 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.116 din 27 noiembrie 2004. (3) Organele şi instituţiile care deţin date şi informaţii cu privire la existenta unor situaţii de natura celor prevăzute la alin. (1) şi (2) au obligaţia sa informeze Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera şi Oficiul Roman pentru Imigrari sau formaţiunile teritoriale ale acestora.---------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (4) Măsura nepermiterii intrării în România se motiveaza de organele poliţiei de frontieră şi se comunică imediat persoanei în cauza şi Direcţiei generale afaceri consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 9Obligaţiile strainului (1) Strainul căruia i-a fost refuzată intrarea în România este obligat sa părăsească imediat punctul de trecere a frontierei de stat către ţara de origine sau orice alta destinaţie pe care o doreşte, cu excepţia teritoriului României. (2) În cazul în care părăsirea imediata a punctului de trecere a frontierei de stat de către strainul prevăzut la alin. (1) nu este posibila, organele poliţiei de frontieră pot lua măsura cazării acestuia într-un spaţiu sau loc amenajat în acest scop în zona de tranzit, pus la dispoziţie de administratorul punctului de trecere a frontierei, până la încetarea motivelor care fac imposibila plecarea acestuia, dar nu mai mult de 24 de ore de la data cazării.  +  Articolul 10Documente de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român (1) Următoarele documente de trecere a frontierei de stat sunt acceptate de România, cu condiţia ca acestea sa ateste identitatea şi cetăţenia sau, după caz, calitatea de apatrid a deţinătorului: a) pasapoartele, titlurile de voiaj, carnetele de marinar sau alte documente similare eliberate, la standardele cerute de practica internaţionala, de către statele, teritoriile sau entităţile internaţionale recunoscute de România; b) cartea de identitate sau alte documente similare, pe bază de reciprocitate sau unilateral, pentru cetăţenii aparţinând statelor stabilite prin hotărâre a Guvernului României; c) documentele de călătorie ale refugiatilor, eliberate în baza Convenţiei de la Geneva din 1951 privind statutul refugiatilor, şi documentele de călătorie eliberate străinilor cărora li s-a acordat protecţie umanitara condiţionată; d) documentele de călătorie ale apatrizilor, eliberate de statele în care aceştia îşi au domiciliul. (2) Străinii incluşi într-un document de trecere a frontierei de stat aparţinând altei persoane pot intra sau ieşi în/din România numai împreună cu titularul acestuia. (3) Străinii pot intra şi ieşi în/din România şi pe baza unui pasaport colectiv, numai în grup, cu condiţia ca fiecare membru al grupului sa posede un document individual care atesta identitatea şi în care este aplicată fotografia titularului, iar conducătorul grupului să fie în posesia unui document individual de trecere a frontierei de stat.(3^1) Elevii care sunt rezidenţi într-un stat membru al Uniunii Europene, care călătoresc sau tranzitează teritoriul României în cadrul unei excursii şcolare, pot intra şi ieşi în/din România şi pe baza listei de participanţi la care face referire art. 26 alin. (3) lit. b), emisă în conformitate cu Decizia Consiliului nr. 94/795/JHA cu privire la o acţiune comună adoptată de Consiliu în baza articolului K.3.2.b al Tratatului asupra Uniunii Europene, referitoare la facilităţile de călătorie pentru elevii din ţările terţe care au rezidenţă într-un stat membru, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. 327 din 19 decembrie 1994, cu îndeplinirea următoarelor condiţii: a) lista de participanţi să includă o fotografie recentă pentru fiecare participant care nu posedă un document individual în care este aplicată fotografia titularului; b) autoritatea responsabilă din statul membru să confirme statutul de rezident al străinilor incluşi pe lista de participanţi şi autenticitatea datelor prezentate în acest document; c) statul membru în care elevii au reşedinţa să informeze statul român cu privire la excursie şi lista de participanţi pe care o doreşte a fi recunoscută ca document de călătorie pentru trecerea frontierei de stat române.-----------Alin. (3^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 347 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 12 decembrie 2007. (4) La propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor Guvernul va da publicităţii lista cuprinzând documentele de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român pentru intrarea în ţara, emise de statele sau entităţile internaţionale recunoscute de România. (5) Din considerente umanitare sau în aplicarea unor acorduri ori înţelegeri internaţionale la care România este parte, Guvernul României poate aproba, prin hotărâre, şi alte documente pe baza cărora se poate permite intrarea pe teritoriul României.  +  Secţiunea a 2-a Şederea străinilor în România  +  Articolul 11Dispoziţii generale privind şederea străinilor (1) Străinii aflaţi temporar în mod legal în România pot rămâne pe teritoriul statului român numai până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viza sau, după caz, prin permisul de şedere. (2) În cazul în care prin convenţiile internaţionale sau actele normative prin care se desfiinţează unilateral regimul de vize nu este prevăzută perioada pentru care vizele sunt desfiinţate, străinilor care nu au obligaţia obţinerii vizei pentru a intră în România li se permite accesul pe teritoriul statului român şi pot sa rămână până la 90 de zile, în decurs de 6 luni, începând cu ziua primei intrari în ţara.  +  Articolul 12Condiţii cu privire la gazduirea străinilor (1) Strainul intrat legal pe teritoriul României are obligaţia sa anunţe despre aceasta organul de poliţie competent teritorial, în termen de 3 zile de la data intrării. Fac excepţie cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi ale Spaţiului Economic European.-----------------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 306 din 25 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 31 octombrie 2005. (2) În situaţia cazării în hoteluri sau în alte amenajări turistice, strainul va îndeplini formalităţile de luare în evidenta la administraţia locului respectiv care, în termen de 24 de ore, va comunică datele necesare organului de poliţie competent teritorial.  +  Articolul 13Informarea autorităţilor cu privire la schimbările intervenite în situaţia strainului (1) Pe durata şederii în România străinii sunt obligaţi sa declare la formatiunea teritorială a Oficiului Roman pentru Imigrari, care le-a acordat dreptul de şedere, următoarele:---------Partea introductivă a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari".-----------------Litera a) a alin. (1) al art. 13 a fost abrogată de pct. 4 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 iulie 2005. b) orice modificare intervenita în situaţia personală, în special schimbarea cetateniei, încheierea, desfacerea sau anularea căsătoriei, naşterea unui copil, decesul unui membru de familie aflat pe teritoriul României; c) orice modificare intervenita în legătură cu angajarea sa în munca; d) pierderea, prelungirea valabilităţii sau schimbarea documentului de trecere a frontierei de stat.(1^1) Strainul care îşi schimba domiciliul sau reşedinţa este obligat ca, în termen de 15 zile de la data mutării la noua adresa, să se prezinte la formatiunea Oficiului Roman pentru Imigrari competent teritorial, pentru luarea în evidenta şi efectuarea menţiunilor corespunzătoare în documentul de identitate.---------Alin. (1^1) al art. 13 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (2) Furtul sau pierderea documentelor de trecere a frontierei de stat va fi declarata organului de poliţie competent teritorial. (3) Declaraţiile prevăzute la alin. (1) se fac în termen de 30 de zile, iar cele prevăzute la alin. (2), în termen de 48 de ore.  +  Secţiunea a 3-a Ieşirea străinilor de pe teritoriul României  +  Articolul 14Ieşirea străinilor (1) În cazul în care strainul nu mai este în posesia documentului de trecere a frontierei de stat în baza căruia a intrat în ţara, acesta trebuie să prezinte la ieşirea din România un nou document valabil de trecere a frontierei de stat.-----------------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 iulie 2005.-----------------Alin. (1^1) al art. 14 a fost abrogat de pct. 7 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 iulie 2005. (2) Ieşirea din ţara a străinilor care au cetăţenia mai multor state se face pe baza documentului de trecere a frontierei de stat cu care au intrat. În cazuri deosebite, organele poliţiei de frontieră pot permite ieşirea din ţara şi în baza documentului care atesta o alta cetăţenie.  +  Articolul 15Nepermiterea iesirii (1) Strainului nu i se permite ieşirea din ţara în următoarele situaţii: a) este invinuit sau inculpat într-o cauza penală şi magistratul dispune instituirea măsurii interdicţiei de părăsire a localităţii sau a tarii; b) a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi are de executat o pedeapsă privativă de libertate. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) măsura de a nu permite ieşirea de pe teritoriul României va fi luată de organul competent din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor numai în baza solicitării scrise a procurorului, a instanţelor judecătoreşti şi a organelor prevăzute de lege care au atribuţii de punere în executare a pedepsei închisorii. (3) În toate situaţiile se vor preciza motivele pentru care se solicita măsura şi, după caz, vor fi prezentate documentele doveditoare. (4) Nepermiterea iesirii din ţara se realizează prin: a) instituirea consemnului nominal în sistemul de evidenta a traficului la frontiera de stat, de către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera; b) aplicarea în documentele de trecere a frontierei de stat a ştampilei cu simbolul "C" de către Oficiul Roman pentru Imigrari şi formaţiunile sale teritoriale.---------Litera b) a alin. (4) al art. 15 a fost modificată de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari".  +  Articolul 16Încetarea măsurii de nepermitere a iesirii (1) Revocarea măsurii se va face prin anularea consemnului nominal sau prin aplicarea ştampilei cu simbolul "L" în documentul de trecere a frontierei de stat, la solicitarea scrisă a autorităţii publice căreia îi revine o astfel de competenţa potrivit legii, pentru cazurile prevăzute la art. 15 alin. (1). (2) Măsura de nepermitere a iesirii încetează de drept dacă strainul aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 15 dovedeşte, cu documente emise de autorităţile competente, potrivit legii, organului abilitat din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor ca: a) s-a dispus neinceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală ori s-a dispus încetarea urmăririi penale, a fost achitat sau s-a dispus încetarea procesului penal; b) a executat pedeapsa, a fost gratiat, beneficiază de amnistie sau a fost condamnat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.  +  Capitolul III Regimul acordării vizelor  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 17Forma şi conţinutul vizeiForma, conţinutul şi elementele de securizare ale vizei se aproba prin hotărâre a Guvernului României, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe cu consultarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi în conformitate cu standardele Uniunii Europene în domeniu.  +  Articolul 18Limitele drepturilor conferite de viza (1) Viza da dreptul titularului de a intra pe teritoriul României numai în situaţia în care, în momentul prezentării acestuia în punctul de trecere a frontierei de stat, se constata de către organele Poliţiei de Frontiera Române că nu exista vreunul dintre motivele de nepermitere a intrării în România, prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2). (2) Dreptul de şedere acordat prin viza se poate exercita numai în perioada de valabilitate a vizei.-------------Alin. (2) al art. 18 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 19Exceptarea de la regimul obligativitatii vizelor (1) Sunt exceptaţi de la obligativitatea vizelor cetăţenii statelor cu care România a încheiat acorduri în acest sens, în condiţiile şi pentru perioadele de şedere stabilite prin aceste acorduri.(1^1) Străinii piloti de aeronave şi ceilalţi membri ai echipajului, titulari ai unei licenţe de zbor sau ai unui certificat de echipaj, prevăzute la anexa nr. 9 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţionala, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, sunt scutiţi de obligativitatea de a avea pasaport şi de a avea viza numai în situaţiile în care se afla în exerciţiul funcţiunii şi: a) nu părăsesc aeroportul de escala; b) nu părăsesc aeroportul de destinaţie; c) nu părăsesc teritoriul oraşului situat în apropierea aeroportului; d) nu părăsesc aeroportul decât pentru a merge la un alt aeroport românesc.-----------------Alin. (1^1) al art. 19 a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 iulie 2005. (2) Guvernul poate stabili, prin hotărâre, exceptarea unilaterala a unor categorii de străini de la obligativitatea vizelor.  +  Secţiunea a 2-a Tipuri de vize  +  Articolul 20Tipuri de vizeÎn funcţie de scopurile pentru care se acordă, vizele pot fi: a) viza de tranzit aeroportuar, identificata prin simbolul A; b) viza de tranzit, identificata prin simbolul B;--------------Litera b) a art. 20 a fost modificată de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 482 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.116 din 27 noiembrie 2004. c) viza de scurta şedere, identificata prin simbolul C;--------------Litera c) a art. 20 a fost modificată de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 482 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.116 din 27 noiembrie 2004. d) viza de lungă şedere, identificata prin unul dintre următoarele simboluri, în funcţie de activitatea pe care urmează sa o desfăşoare în România strainul căruia i-a fost acordată:(i) desfăşurarea de activităţi economice, identificata prin simbolul D/AE;(îi) desfăşurarea de activităţi profesionale, identificata prin simbolul D/AP;(iii) desfăşurarea de activităţi comerciale, identificata prin simbolul D/AC;(iv) angajare în munca, identificata prin simbolul D/AM;(v) studii, identificata prin simbolul D/SD;(vi) reîntregirea familiei, identificata prin simbolul D/VF;(vii) activităţi religioase sau umanitare, identificata prin simbolul D/RU;(viii) activităţi de cercetare ştiinţifică, identificata prin simbolul D/CS;(ix) viza diplomatică şi viza de serviciu, identificata prin simbolul DS;(x) alte scopuri, identificata prin simbolul D/AS;------------Litera d) a art. 20 a fost modificată de subpct. 6, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007.  +  Articolul 21Viza de tranzit aeroportuarViza de tranzit aeroportuar este obligatorie pentru cetăţenii statelor cuprinse în lista stabilită în anexa nr. 3 la Instrucţiunile consulare comune adoptate prin decizie a Consiliului Uniunii Europene sau în baza deciziilor Consiliului Uniunii Europene. Acelaşi regim se aplică şi străinilor care, fără a fi cetăţeni ai acestor state, sunt în posesia unui document de trecere a frontierei de stat, eliberat de autorităţile statelor respective.------------Art. 21 a fost modificat de subpct. 7, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007.  +  Articolul 22Viza de tranzitViza de tranzit este viza care permite unui străin sa tranziteze teritoriul României. Viza de tranzit poate fi eliberata pentru unul, doua sau mai multe tranzituri, fără ca durata fiecărui tranzit să depăşească 5 zile.------------Art. 22 a fost modificat de subpct. 8, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007.  +  Articolul 23Viza de scurta şedere (1) Viza de scurta şedere este viza care permite străinilor să solicite intrarea pe teritoriul României, pentru alte motive decât imigrarea, în vederea unei sederi neîntrerupte sau a mai multor sederi a căror durata sa nu depăşească 90 de zile, în decurs de 6 luni de la data primei intrari. Acest tip de viza poate fi eliberat cu una sau mai multe intrari.--------------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 482 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.116 din 27 noiembrie 2004.(1^1) În situaţia în care data intrării pe teritoriul României nu poate fi stabilită pe baza menţiunilor din documentul de călătorie al strainului, Oficiul Roman pentru Imigrari procedează potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 562/2006 privind crearea unui cod comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulaţii a persoanelor peste frontiere (Codul frontierelor Schengen), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L105 din 13 aprilie 2006.---------Alin. (1^1) al art. 23 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (2) În cazul străinilor care călătoresc în mod frecvent în România, pentru relaţii de afaceri-cooperare, la solicitarea autorităţilor administrative centrale sau a societăţilor comerciale cu mare capacitate economico-financiară, viza de scurta şedere cu intrari multiple poate fi acordată şi pe o perioadă de un an şi, în mod excepţional, pe o perioadă de până la 5 ani. Şi în aceste situaţii durata şederii nu poate depăşi 90 de zile în decurs de 6 luni.--------------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 482 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.116 din 27 noiembrie 2004. (3) Viza de scurta şedere se acordă pentru următoarele scopuri: a) misiune - străinilor care, pentru ratiuni ce ţin de funcţia lor politica, administrativă sau de utilitate publică, trebuie să se deplaseze în România. Acest tip de viza se eliberează străinilor care îndeplinesc funcţii în cadrul guvernelor, administraţiilor publice sau organizaţiilor internaţionale, precum şi pentru cei care, prin scopul şederii lor în România, prezintă interes pentru relaţiile dintre statul român şi statul de apartenenţa. Acest tip de viza se poate elibera şi membrilor de familie care îi însoţesc pe aceştia; b) turism - pentru strainul care urmează sa călătorească în România pentru motive turistice; c) vizita - pentru strainul care intenţionează să se deplaseze în România în vizita la cetăţeni români sau străini posesori ai unui permis de şedere valabil; d) afaceri - pentru strainul care intenţionează sa călătorească în România în scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru învăţarea sau verificarea folosirii şi funcţionarii bunurilor achiziţionate ori vândute în cadrul contractelor comerciale şi de cooperare industriala, precum şi pentru strainul care este sau urmează sa devină asociat ori acţionar al unei societăţi comerciale din România; e) transport - pentru strainul care urmează sa călătorească pentru perioade scurte, în scopul desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de persoane; f) activităţi sportive - pentru strainul care urmează să între în România pe o durată limitată în vederea participării la competiţii sportive; g) activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurta durata sau alte activităţi care nu contravin legilor române - în condiţiile justificarii prezentei în România. (4) Dreptul de şedere pe teritoriul României, conferit strainului prin viza de scurta şedere, nu poate fi prelungit.  +  Articolul 24Viza de lungă şedere (1) Viza de lungă şedere se acordă străinilor, la cerere, pe o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii, pentru următoarele scopuri: a) desfăşurarea de activităţi economice - străinilor care urmează sa desfăşoare activităţi economice în mod independent sau în cadrul unor asociaţii familiale, în condiţiile legii privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice; b) desfăşurarea de activităţi profesionale - străinilor care au dreptul de a exercita în mod individual profesii pe teritoriul României în baza unor legi speciale; c) desfăşurarea de activităţi comerciale - străinilor care sunt sau urmează sa devină acţionari sau asociaţi cu atribuţii de conducere şi administrare a unor societăţi comerciale din România; d) angajare în munca - străinilor care urmează să între în România în vederea încadrării în munca. Viza acordată în acest scop se va elibera şi sportivilor care urmează sa evolueze în cadrul unor cluburi sau echipe din România, în baza unui contract individual de muncă sau a unei convenţii civile în condiţiile legii;----------------Litera d) a alin. (1) al art. 24 a fost modificată de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. e) studii - străinilor care urmează să între în România pentru a urma cursuri în învăţământul preuniversitar, universitar sau postuniversitar, după caz, ori pentru obţinerea unor titluri ştiinţifice în cadrul instituţiilor de stat sau particulare acreditate, potrivit legii; f) reîntregirea familiei - străinilor care urmează să între în România în scopul redobandirii unităţii familiale;----------------Litera g) a alin. (1) al art. 24 a fost abrogată de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. h) activităţi religioase sau umanitare - străinilor care urmează să între în România pentru a desfăşura activităţi în domeniul cultelor recunoscute, la cererea acestora, sau în scop umanitar;---------------Litera h) a alin. (1) al art. 24 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 306 din 25 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 31 octombrie 2005.h^1) activităţi de cercetare ştiinţifică - străinilor care urmează să între în România pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică.------------Litera h^1) a alin. (1) al art. 24 a fost introdusă de subpct. 9, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007. i) alte scopuri.----------------Litera i) a alin. (1) al art. 24 a fost modificată de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. (2) Viza de lungă şedere permite străinilor intrati pe teritoriul României să solicite prelungirea dreptului de şedere temporară şi să obţină un permis de şedere.  +  Articolul 25Viza diplomatică şi viza de serviciu (1) Viza diplomatică şi viza de serviciu permit intrarea în România, pentru o şedere, de regula, de lungă durata, străinilor titulari ai unui pasaport diplomatic, respectiv de serviciu, care urmează sa îndeplinească o funcţie oficială ca membri ai unei reprezentante diplomatice sau ai unui oficiu consular al statului de apartenenţa în România. (2) Aceste tipuri de vize se eliberează titularilor de paşapoarte diplomatice, respectiv de serviciu sau asimilate acestora, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe al statului trimiţător sau a unei reprezentante diplomatice ori consulare a acestuia, precum şi membrilor de familie, împreună cu care titularul locuieşte, şi sunt valabile pe perioada misiunii sau în conformitate cu înţelegerile bilaterale la care România este parte.  +  Articolul 26Viza colectivă (1) Viza colectivă este o viza de tranzit sau de scurta şedere acordată în scop turistic şi pentru o perioadă care să nu depăşească 30 de zile, eliberata unui grup de străini, constituit anterior solicitării, cu condiţia ca membrii acestuia să între, sa rămână şi sa părăsească teritoriul României în grup. (2) Acest tip de viza este eliberat pentru grupuri compuse dintr-un număr de minimum 5 şi maximum 50 de persoane. Conducătorul grupului trebuie să dispună de un pasaport individual şi, după caz, de o viza individuală. (3) În cazul unor grupuri organizate de elevi care sunt cetăţeni ai unor state pentru care exista obligativitatea vizei şi sunt rezidenţi într-un stat membru al Uniunii Europene, care călătoresc în România, în cadrul unor excursii şcolare sau se afla în tranzit, se poate permite intrarea fără viza, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) grupul să fie însoţit de un cadru didactic din partea şcolii care organizează excursia; b) sa existe o lista oficială a participanţilor după care aceştia să poată fi identificati; c) participanţii să fie în posesia unor documente valabile de trecere a frontierei de stat.------------Alin. (4) al art. 26 a fost abrogat de subpct. 10, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007.  +  Secţiunea a 3-a Condiţii generale de acordare a vizelor  +  Articolul 27Acordarea vizei române (1) Viza română poate fi acordată străinilor, la cerere, în condiţiile şi pentru scopurile prevăzute în prezentul capitol. (2) Viza română se acordă numai dacă: a) sunt îndeplinite condiţiile cu privire la intrarea în România, prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), c)-f); b) nu exista vreunul dintre motivele de nepermitere a intrării pe teritoriul României, prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-d);b^1) pe numele strainului nu a fost introdusă alerta privind refuzul eliberării vizei în Sistemul informatic integrat pe probleme de migratie, azil şi vize;-------------Litera b^1) a alin. (2) al art. 27 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.b^2) pe numele strainului nu au fost primite semnalari privind nepermiterea intrării din partea reprezentanţilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, precum şi ai statelor părţi la Acordul privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, semnat la Schengen la 14 iunie 1985, denumit în continuare Acordul Schengen, în cadrul cooperării consulare;-------------Litera b^2) a alin. (2) al art. 27 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.b^3) nu exista motive să se considere ca viza este solicitată în scopul migrarii ilegale;-------------Litera b^3) a alin. (2) al art. 27 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. c) strainul nu a fost condamnat definitiv pentru infracţiuni săvârşite în străinătate, incompatibile cu scopul pentru care solicită acordarea vizei; d) sunt îndeplinite condiţiile generale prevăzute în prezenta secţiune, precum şi condiţiile speciale de acordare a vizei în funcţie de scopul pentru care este solicitată.  +  Articolul 28Condiţii cu privire la valabilitatea documentelor de călătorie (1) Valabilitatea documentului de călătorie în care urmează să fie aplicată viza trebuie să depăşească valabilitatea vizei solicitate cu cel puţin 3 luni.------------Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de subpct. 11, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007. (2) Pe cale de excepţie, pentru motive de urgenta, cu caracter umanitar sau de interes naţional ori în virtutea unor obligaţii internaţionale asumate de România, pot fi acordate vize şi străinilor care se afla în posesia unor documente de trecere a frontierei de stat, a căror valabilitate este mai mica decât cea prevăzută la alin. (1), cu condiţia ca durata de valabilitate a vizei sa nu o depăşească pe cea a documentului.  +  Articolul 29Condiţii cu privire la solicitarea vizei (1) Cererea de acordare a vizei trebuie să fie însoţită de documentul de trecere a frontierei de stat, valabil potrivit art. 28, în care să poată fi aplicată viza, de documente care să justifice scopul şi condiţiile călătoriei, precum şi de dovada ca poseda mijloace de întreţinere pe timpul şederii în România şi pentru a părăsi teritoriul României. (2) Pot fi acceptate ca dovada a mijloacelor de întreţinere sumele de bani în valută convertibilă, cecuri de călătorie, carnete de cec asupra unui cont în devize, cărţi de credit cu extrasul de cont pentru acestea, emis cu cel mult două zile înaintea solicitării vizei, sau orice alte mijloace care dovedesc existenta resurselor financiare corespunzătoare.(2^1) La depunerea cererii de acordare a vizei române, solicitantul este, de regula, chemat la interviu.-------------Alin. (2^1) al art. 29 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.(2^2) Cererea de acordare a vizei de intrare în România nu se preia în următoarele cazuri: a) nu este însoţită de documentele prevăzute la alin. (1); b) în urma interviului nu s-a demonstrat buna-credinţa a solicitantului sau a rezultat ca strainul nu îndeplineşte condiţiile generale şi speciale pentru acordarea vizei române prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.-------------Alin. (2^2) al art. 29 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. (3) La solicitarea vizei de intrare în România străinii trebuie să se prezinte personal la autorităţile competente sa acorde viza. (4) Pot face excepţie de la prevederile alin. (2^1) şi (3) personalitatile marcante ale vieţii sociale, culturale, politice sau economice ori cazurile în care străinii trebuie să parcurgă o distanta foarte mare pentru a se prezenta la misiunea diplomatică sau la oficiul consular şi numai dacă nu exista niciun dubiu cu privire la buna-credinţa a solicitantului, precum şi în cazul unor grupuri organizate, când un organism recunoscut şi demn de încredere răspunde de buna-credinţa a solicitanţilor.-------------Alin. (4) al art. 29 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 30Organele competente sa acorde viza română (1) Viza română se acordă de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. (2) Lista statelor ai căror cetăţeni au nevoie de viza pentru a intra pe teritoriul României este cea prevăzută în anexa nr. I la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanti trebuie să deţină viza pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanti sunt exoneraţi de aceasta obligaţie, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 81 din 21 martie 2001.------------Alin. (2) al art. 30 a fost modificat de subpct. 12, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007. (3) Viza de scurta şedere se acordă de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, astfel: a) fără aprobarea prealabilă a Centrului Naţional de Vize, pentru străinii care provin din statele prevăzute în lista menţionată la alin. (2), pentru care nu este necesară procedura invitatiei; b) cu aprobarea prealabilă a Centrului Naţional de Vize, pentru străinii care provin din statele menţionate în lista prevăzută la art. 36 alin. (2).------------Alin. (3) al art. 30 a fost modificat de subpct. 12, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007. (4) În vederea aprobării cererilor pentru acordarea vizelor de scurta şedere, Centrul Naţional de Vize solicita avizul Oficiului Roman pentru Imigrari numai în cazurile stabilite prin protocol aprobat prin ordin comun al ministrului afacerilor externe şi ministrului administraţiei şi internelor.---------Alin. (4) al art. 30 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (5) Avizul Oficiului Roman pentru Imigrari prevăzut la alin. (4) constata îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), e), e^1), e^2) şi f), art. 8 alin. (1) lit. b)-d), precum şi art. 27 alin. (2) lit. b^1) şi b^3).---------Alin. (5) al art. 30 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (6) Oficiul Roman pentru Imigrari emite avizul în termen de până la 7 zile lucrătoare de la data primirii solicitării Centrului Naţional de Vize. În situaţii temeinic justificate, termenul poate fi prelungit cu până la 7 zile lucrătoare.---------Alin. (6) al art. 30 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (7) Viza de lungă şedere se acordă de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, cu aprobarea Centrului Naţional de Vize, numai după obţinerea avizului Oficiului Roman pentru Imigrari.---------Alin. (7) al art. 30 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (8) Avizul Oficiului Roman pentru Imigrari prevăzut la alin. (7) constata îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), e), e^1), e^2) şi f), art. 8 alin. (1) lit. b)-d), art. 27 alin. (2) lit. b^1) şi b^3), precum şi a condiţiilor speciale pentru fiecare tip de viza.---------Alin. (8) al art. 30 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (9) Oficiul Roman pentru Imigrari emite avizul în termen de până la 30 de zile de la data primirii solicitării Ministerului Afacerilor Externe.---------Alin. (9) al art. 30 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (10) Viza de lungă şedere pentru străinii care sunt membri de familie ai cetăţenilor români se acordă de misiunile diplomatice şi de oficiile consulare ale României, fără plata taxelor consulare.-------------Art. 30 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 30^1Eliberarea vizei româneViza se eliberează de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României numai dacă la data eliberării vizei mai sunt îndeplinite condiţiile ce au stat la baza aprobării acesteia.-------------Art. 30^1 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 31Acordarea vizei române de către organele poliţiei de frontierăVizele de scurta şedere şi de tranzit se pot acorda, cu titlu de excepţie, şi de către organele poliţiei de frontieră, în punctele de trecere a frontierei de stat, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 415/2003 privind eliberarea vizelor la frontiera, inclusiv marinarilor în tranzit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 64 din 7 martie 2003, şi ale Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind crearea unui cod comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulaţii a persoanelor peste frontiere (Codul Frontierelor Schengen), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 105 din 13 aprilie 2006.------------Art. 31 a fost modificat de subpct. 13, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007.  +  Articolul 32Anularea şi revocarea vizei (1) Viza poate fi anulată sau revocată, în străinătate de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, iar în ţara de către Direcţia generală afaceri consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, la solicitarea motivată a organelor poliţiei de frontieră, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat, ori a Oficiului Roman pentru Imigrari atunci când străinii se afla pe teritoriul statului român. Punerea în executare a măsurii anulării sau revocării vizei în ţara se face de către organele poliţiei de frontieră ori, după caz, ale Oficiului Roman pentru Imigrari.---------Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (2) Autorităţile prevăzute la alin. (1) pot lua măsura anulării vizei în următoarele situaţii: a) se constată că la data solicitării vizei străinii nu indeplineau condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; b) străinii au obţinut viza de intrare pe baza unor documente sau informaţii false; c) străinii au introdus sau au încercat sa introducă ilegal în România alţi străini ori au înlesnit transportul sau cazarea acestora; d) străinii au încălcat reglementările vamale sau cele privind frontiera de stat. (3) Măsura revocării vizei poate fi dispusă de către autorităţile prevăzute la alin. (1) în următoarele situaţii: a) străinii nu mai îndeplinesc condiţiile cerute la acordarea vizei; b) nu se respecta scopul pentru care a fost acordată viza de intrare; c) după acordarea vizei străinii au fost declaraţi indezirabili. (4) Decizia de anulare sau, după caz, de revocare a vizei se comunică strainului, în scris, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, de către misiunea diplomatică sau de oficiul consular care a acordat viza, atunci când solicitantul se afla în străinătate, de către organele poliţiei de frontieră, atunci când acesta se afla în punctul de trecere a frontierei de stat, şi de către Oficiul Roman pentru Imigrari, prin decizia de returnare prevăzută la art. 80, atunci când cel în cauza se afla în România. De la data comunicării, anularea produce efecte retroactive, iar revocarea produce efecte numai pentru viitor.---------Alin. (4) al art. 32 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (5) Cu ocazia comunicării deciziei se aplică pe viza ştampila cu inscripţia "ANULAT". (6) La controlul pentru trecerea frontierei de stat organele poliţiei de frontieră limitează perioada de valabilitate a vizei în situaţia în care constata ca strainul nu poseda mijloacele de întreţinere pentru întreaga perioadă de valabilitate a acesteia. Limitarea vizei se materializeaza prin înscrierea pe viza a perioadei pentru care strainul are mijloace de întreţinere, potrivit legii.  +  Secţiunea a 4-a Condiţii speciale de acordare a vizelor de tranzit aeroportuar, de tranzit şi de scurta şedere  +  Articolul 33Condiţii de acordare a vizei de tranzit aeroportuar (1) Viza de tranzit aeroportuar se acordă de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, cu aprobarea prealabilă a Direcţiei generale afaceri consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, cetăţenilor proveniţi din statele prevăzute în lista întocmită de Ministerul Afacerilor Externe în acest scop, în condiţiile existenţei vizei unui stat terţ, care permite străinilor continuarea călătoriei. Aceasta viza se poate acorda în condiţiile prezentării biletului de avion valabil până la destinaţie şi permite străinilor rămânerea în zona aeroportuara cel mult 5 zile. (2) Acest tip de viza nu este necesar în cazul: a) membrilor echipajelor aeronavelor; b) posesorilor de paşapoarte diplomatice şi de serviciu sau asimilate acestora; c) posesorilor de permise de rezidenţă sau documente echivalente eliberate de statele membre ale Uniunii Europene; d) posesorilor de vize eliberate de un stat membru al Uniunii Europene.  +  Articolul 34Condiţii de acordare a vizei de tranzit (1) Viza de tranzit se acordă solicitanţilor în următoarele condiţii: a) sunt în posesia vizei unui stat terţ şi, dacă este cazul, a unui stat limitrof României, care permite străinilor continuarea călătoriei; b) poseda bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau prezintă permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto. (2) Sunt exceptaţi de la îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. b) însoţitorii conducătorilor auto, care călătoresc împreună cu aceştia.  +  Articolul 35Condiţii de acordare a vizelor de scurta şedere (1) În funcţie de scopul pentru care a fost solicitată viza de scurta şedere, este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii: a) misiune - viza se acordă străinilor care fac dovada ca au una dintre calităţile prevăzute la art. 23 alin. (3) lit. a) şi se deplasează în România în virtutea acestor calităţi;-------------Litera a) a alin. (1) al art. 35 a fost modificată de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. b) turism - viza se acordă străinilor dacă prezintă:(i) voucher sau rezervare ferma la o unitate de cazare turistica şi itinerarul călătoriei;-------------Punctul (i) al literei b) a alin. (1) al art. 35 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.(îi) bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;(iii) asigurare medicală;(iv) dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă;-------------Punctul (iv) al literei b) a alin. (1) al art. 35 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. c) vizita - viza se acordă străinilor, dacă prezintă:(i) bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;(îi) asigurare medicală;(iii) invitaţie autentificată din partea persoanei vizitate, din care să rezulte ca aceasta va asigura costurile privind îndepărtarea, în cazul în care strainul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viza, precum şi, atunci când persoana vizitata se obliga, mijloacele de întreţinere şi cazarea strainului;(iv) dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă, dacă persoana vizitata nu asigura mijloacele de întreţinere;(v) dovada asigurării condiţiilor de cazare, sub forma unei rezervari ferme la o unitate de cazare, a unui act de proprietate sau de închiriere a unei locuinţe în România pe numele solicitantului, dacă persoana vizitata nu asigura cazarea;-------------Litera c) a alin. (1) al art. 35 a fost modificată de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. d) afaceri - viza se acordă străinilor, dacă prezintă:(i) bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;(îi) asigurare medicală;(iii) invitaţie din partea unei societăţi comerciale sau autorităţi publice de a participa la intalniri, conferinţe, târguri ori congrese având legătura cu comerţul sau cu industria, din care să rezulte faptul ca societatea comercială ori autoritatea publică respectiva va asigura costurile privind îndepărtarea, în cazul în care strainul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viza sau prin alte documente care dovedesc scopul călătoriei;-------------Punctul (iii) al literei d) a alin. (1) al art. 35 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.(iv) dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă;-------------Punctul (iv) al literei d) a alin. (1) al art. 35 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.(v) dovada asigurării condiţiilor de cazare; e) transport - viza se acordă străinilor dacă prezintă:(i) documente care să ateste profesia solicitantului, precum şi activitatea ce urmează a fi desfăşurata pe durata şederii;(îi) asigurare medicală;(iii) permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport;(iv) licenţa de transport şi licenţa de execuţie; f) activităţi sportive - viza se acordă străinilor dacă prezintă:(i) invitaţia organizatorilor, care să ateste asigurarea medicală şi a cazării;(îi) lista oficială a delegaţiei sportive străine, cu specificarea calităţii fiecărui membru;(iii) avizul direcţiei judeţene pentru sport competente teritorial; g) activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurta durata sau alte activităţi care nu contravin legilor române - viza se acordă străinilor dacă prezintă:(i) documente emise de instituţiile la care urmează să se deplaseze pentru a justifica prezenta în România;(îi) bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;(iii) dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 100 euro/zi ori echivalentul în valută convertibilă, pentru întreaga perioadă;(iv) asigurare medicală;(v) dovada asigurării condiţiilor de cazare. (2) Sunt exceptaţi de la îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. (îi), lit. c) pct. (i), lit. d) pct. (i) şi lit. g) pct. (îi) însoţitorii conducătorilor auto care călătoresc împreună cu aceştia. (3) Refuzul acordării vizei de scurta şedere nu poate fi contestat.-------------Alin. (3) al art. 35 a fost introdus de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Secţiunea a 5-a Condiţii speciale de acordare a vizelor de scurta şedere pe bază de invitaţie  +  Articolul 36Domeniul de aplicare (1) Acordarea vizelor de scurta şedere străinilor proveniţi din statele menţionate în lista prevăzută la art. 30 alin. (2) pentru care este stabilită procedura invitatiei se face potrivit prevederilor art. 27-29, cu respectarea condiţiilor speciale din prezenta secţiune. (2) Lista statelor pentru ai căror cetăţeni sunt aplicabile aceste prevederi se stabileşte de către Ministerul Afacerilor Externe, cu avizul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.------------Art. 36 a fost modificat de subpct. 14, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007.  +  Articolul 37Procedura invitatiei (1) Străinilor din categoria prevăzută la art. 36 alin. (1), posesori de paşapoarte simple, li se poate acorda viza de scurta şedere cu una sau mai multe călătorii, dacă prezintă misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare invitaţie scrisă din partea unei persoane fizice sau juridice, din care să rezulte ca aceasta va asigura costurile privind îndepărtarea, în cazul în care strainul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viza, în următoarele scopuri:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 37 a fost modificată de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. a) vizita - pot face invitaţii cetăţenii români sau străinii posesori ai unui permis de şedere valabil, cu prezentarea, după caz, a următoarelor documente:(i) cartea de identitate sau pasaportul, pentru cetăţenii români, permisul de şedere, pentru străini, în original şi în copie;(îi) dovada asigurării condiţiilor de cazare;(iii) dovada posibilităţilor de asigurare a întreţinerii strainului în cuantum de cel puţin 30 euro/zi pentru întreaga perioadă pentru care este invitat;(iv) copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat, aparţinând strainului invitat;(v) doua fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale strainului invitat;-------------Litera a) a alin. (1) al art. 37 a fost modificată de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. b) turism - pot face invitaţii, nominal pentru fiecare străin invitat, societăţile comerciale cu profil turistic, cu prezentarea următoarelor documente:(i) certificatul de înmatriculare şi statutul societăţii comerciale, în original şi în copie;(îi) împuternicirea din partea societăţii comerciale pentru persoana desemnată sa invite în numele acesteia;(iii) cartea de identitate sau permisul de şedere, după caz, al persoanei împuternicite;(iv) copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat aparţinând strainului invitat;(v) doua fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale strainului invitat;-------------Punctul (vi) al literei b) a alin. (1) al art. 37 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. c) afaceri - pot face invitaţii, de regula, pentru 3 persoane simultan, societăţile comerciale cu sediul în România. În numele societăţilor comerciale pot invita numai persoanele care sunt desemnate, conform legii, sa reprezinte societatea comercială ori sunt deţinătoare ale majorităţii capitalului social. În acest caz este necesară prezentarea următoarelor documente:(i) certificatul de înmatriculare şi statutul societăţii comerciale, în original şi în copie;(îi) dovada calităţii persoanei care invita în numele societăţii comerciale;(iii) cartea de identitate sau permisul de şedere, după caz, al persoanei împuternicite;(iv) copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat aparţinând strainului invitat;(v) doua fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale strainului invitat;-------------Punctul (vi) al literei c) a alin. (1) al art. 37 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.(vii) dovada asigurării condiţiilor de cazare a strainului invitat pe perioada şederii în România. (2) Invitaţiile se completează în doua exemplare şi se depun la sediul formatiunilor teritoriale ale Oficiului Roman pentru Imigrari, în vederea aprobării.---------Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (3) Aprobarea este condiţionată de verificarea documentelor prezentate şi a evidentelor Oficiului Roman pentru Imigrari, în scopul constatării îndeplinirii condiţiilor legale privind intrarea în România a străinilor în cauza şi, implicit, al prevenirii intrării în România a unor străini care nu prezintă suficiente garanţii ca vor părăsi teritoriul la expirarea vizei.---------Alin. (3) al art. 37 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (4) Soluţionarea cererilor de aprobare a invitaţiilor se face în termen de 60 de zile de la data depunerii. (5) În cazul aprobării, un exemplar al invitatiei va fi înmânat persoanei care invita, în scopul transmiterii către strainul invitat în vederea prezentării în original la misiunea diplomatică sau la oficiul consular unde solicita acordarea vizei române.-------------Alin. (5) al art. 37 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. (6) Strainul poate solicita acordarea vizei în termen de 30 de zile de la aprobarea invitatiei.-------------Alin. (6) al art. 37 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. (7) Nu se aproba o noua invitaţie depusa de un solicitant, indiferent de scopul acesteia, dacă una dintre persoanele invitate anterior de acesta nu a părăsit teritoriul tarii în termenul de valabilitate al vizei. (8) Vizele se acordă cu un drept de şedere de până la 90 de zile, în funcţie de perioada pentru care strainul este invitat.-------------Alin. (8) al art. 37 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 38Forma şi conţinutul invitatiei (1) Forma, conţinutul şi elementele de siguranţă ale invitatiei prevăzute de prezenta secţiune se stabilesc de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. Ministerul Administraţiei şi Internelor va asigura, prin Oficiul Roman pentru Imigrari, confecţionarea formularelor.---------Alin. (1) al art. 38 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (2) Costul formularelor se suporta de către persoanele fizice sau juridice care invita.  +  Articolul 40Excepţii de la procedura invitatiei (1) Centrul Naţional de Vize poate aproba acordarea vizelor, cu avizul prealabil al Oficiului Roman pentru Imigrari, fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta secţiune, pentru următoarele categorii de străini: a) strainul minor al cărui părinte se afla în posesia unui permis de şedere în România, cu condiţia ca acesta să fie valabil cel puţin 90 de zile de la data acordării vizei de intrare; b) soţul/sotia şi părinţii strainului care se afla în posesia unui permis de şedere în România, cu condiţia ca acesta să fie valabil cel puţin 90 de zile de la data acordării vizei de intrare; c) strainul major al cărui părinte este cetăţean român; d) strainul, părinte al unui cetăţean român.---------Alin. (1) al art. 40 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (2) Centrul Naţional de Vize poate aproba acordarea vizei, fără avizul Oficiului Roman pentru Imigrari şi fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta secţiune, pentru următoarele categorii de străini:---------Partea introductivă a alin. (2) al art. 40 a fost modificată de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". a) străinii căsătoriţi cu cetăţeni români; b) străinii copii minori ai cetăţenilor români; c) străinii posesori ai unui permis de şedere valabil în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau în statele părţi la Acordul Schengen, fără ca valabilitatea vizei să depăşească valabilitatea permisului de şedere; d) străinii posesori ai unui permis de şedere valabil în state pentru ai căror cetăţeni nu exista obligativitatea vizei de intrare în statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau în statele părţi la Acordul Schengen; e) străinii care au aplicate în documentul de trecere a frontierei de stat vize ale statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, ale statelor părţi la Acordul Schengen sau ale statelor pentru ai căror cetăţeni nu exista obligativitatea vizei de intrare în aceste state. Viza română nu poate depăşi valabilitatea acestei vize; f) străinii care urmează sa vina în România în scop de afaceri, la solicitarea autorităţilor administrative, precum şi a societăţilor comerciale care îşi asuma, printr-o scrisoare de garanţie adresată în original Centrului Naţional de Vize, obligaţia suportării cheltuielilor privind asistenţa materială, medicală şi a celor de îndepărtare; g) străinii care urmează sa vina în România în scop de vizita, la solicitarea misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare străine acreditate în România; h) străinii pentru care s-a solicitat acordarea vizei, în scris, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare, din partea autorităţilor publice centrale ori a camerelor de comerţ străine; i) persoanele pentru care s-a solicitat acordarea vizei la Centrul Naţional de Vize din partea următoarelor instituţii din România: Administraţia Prezidentiala, Parlament, Guvern şi alte autorităţi publice centrale şi locale, Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, precum şi cele teritoriale şi a prefecturilor, care îşi asuma obligaţia suportării cheltuielilor privind asistenţa materială, medicală şi a celor de îndepărtare, printr-o scrisoare de garanţie transmisă în original; j) soferii de TIR; k) personalitatile din diaspora românească şi descendenţii acestora.-------------Art. 40 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Secţiunea a 6-a Condiţii speciale de acordare a vizei de lungă şedere  +  Articolul 41Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi economiceViza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi economice se acordă străinilor care urmează sa desfăşoare activităţi economice în mod independent sau în cadrul unor asociaţii familiale, în conformitate cu legea privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice şi care prezintă următoarele documente: a) dovada îndeplinirii condiţiilor referitoare la atestarea pregătirii profesionale, prevăzute de legea privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice; b) asigurare medicală pe perioada valabilităţii vizei; c) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică.  +  Articolul 42Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi profesionale (1) Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi profesionale în mod individual se acordă străinilor care urmează sa desfăşoare aceste activităţi în conformitate cu legile speciale care reglementează condiţiile de exercitare a profesiilor respective. (2) Acest tip de viza poate fi acordat străinilor care îndeplinesc următoarele condiţii: a) fac dovada îndeplinirii condiţiilor legale de exercitare a profesiilor respective; b) fac dovada faptului ca în ţara de origine practica o profesie similară cu cea pe care intenţionează sa o desfăşoare în România; c) prezintă dovada asigurării medicale pe perioada valabilităţii vizei; d) prezintă certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică.  +  Articolul 43Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi comerciale (1) Acest tip de viza se acordă, pe baza avizului Agenţiei Române pentru Investiţii Străine, străinilor care sunt acţionari ori asociaţi, cu atribuţii de conducere sau de administrare, ai unor societăţi comerciale, persoane juridice române.-------------Alin. (1) al art. 43 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. (2) Avizul Agenţiei Române pentru Investiţii Străine se acordă străinilor prevăzuţi la alin. (1), care îndeplinesc următoarele condiţii: a) existenta unui plan de afaceri care să cuprindă date referitoare la natura, amplasarea, durata activităţii avute în vedere, nevoile estimate de forta de muncă, precum şi proiectia activităţii financiare pe perioada amortizării investiţiei; b) fac dovada, printr-un extras de cont eliberat de o banca din România, pe numele persoanei fizice cetăţean străin, solicitant al avizului, ca dispun de fondurile necesare desfăşurării activităţii, în valoare de cel puţin 100.000 euro, în cazul în care sunt acţionari într-o societate pe acţiuni, şi 70.000 euro, în cazul în care sunt asociaţi într-o societate cu răspundere limitată; c) investiţia pe care o va realiza societatea în viitor, potrivit planului de afaceri prevăzut la lit. a), sa presupună aporturi de capital sau tehnologie în valoare minima de 100.000 euro pentru o societate pe acţiuni sau de 70.000 euro pentru o societate cu răspundere limitată; d) alternativ la investiţia prevăzută la lit. c) poate fi crearea a minimum 10 locuri de muncă pentru o societate cu răspundere limitată şi minimum 15 locuri pentru o societate pe acţiuni.-------------Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.(2^1) În cazul societăţilor cu doi sau mai mulţi asociaţi ori acţionari, care solicită acordarea avizului, condiţiile prevăzute la alin. (2) vor trebui analizate pentru fiecare solicitant în mod separat, valoarea investiţiei pe care societatea urmează sa o realizeze sau numărul locurilor de muncă ce urmează a fi create majorandu-se în mod corespunzător, în funcţie de numărul solicitanţilor de aviz.-------------Alin. (2^1) al art. 43 a fost introdus de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.(2^2) Străinii care au mai obţinut anterior un aviz din partea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine pot solicita eliberarea unui alt aviz numai în condiţiile în care dovedesc imposibilitatea obiectivă de realizare a planului de afaceri anterior.-------------Alin. (2^2) al art. 43 a fost introdus de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. (3) Solicitarea de viza va fi însoţită de următoarele: a) avizul Agenţiei Române pentru Investiţii Străine; b) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică; c) asigurare medicală pe perioada valabilităţii vizei. (4) Cererea însoţită de documentele prevăzute la alin. (3) se depune la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României şi se transmite, prin intermediul Direcţiei generale afaceri consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Oficiului Roman pentru Imigrari, pentru avizare conform competentelor.---------Alin. (4) al art. 43 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (5) Avizul Agenţiei Române pentru Investiţii Străine este valabil 6 luni de la data emiterii şi are drept scop constatarea îndeplinirii condiţiilor tehnice şi de utilitate economică a activităţii ce urmează a fi desfăşurata de către străin.-------------Alin. (5) al art. 43 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 44Viza de lungă şedere pentru angajare în munca (1) Viza de lungă şedere pentru angajare în munca se acordă străinilor pe baza autorizaţiei de muncă eliberate de Oficiul Roman pentru Imigrari. (2) Autorizaţia de muncă se eliberează, la solicitarea angajatorului, dacă se constata îndeplinirea următoarelor condiţii: a) angajatorul face dovada faptului că desfăşoară o activitate legală în România, că nu are datorii şi ca a făcut o selecţie legală, cu prezentarea dovezilor care să ateste acestea, potrivit prevederilor legislaţiei speciale privind încadrarea în munca şi detaşarea străinilor pe teritoriul României; b) strainul îndeplineşte condiţiile speciale de pregătire profesională, experienţa în activitate şi autorizare, este apt din punct de vedere medical sa desfăşoare activitatea respectiva, nu are antecedente penale, se încadrează în contingentul anual aprobat prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor legislaţiei speciale privind încadrarea în munca şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, precum şi a celor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), e) e^1), e^2) şi f), art. 8 alin. (1) lit. b)-d), art. 27 alin. (2) lit. b^1) şi b^3). (3) Autorizaţia de muncă nu se acordă străinilor care în ultimii 2 ani au avut un drept de şedere pentru desfăşurarea de activităţi comerciale şi nu au respectat planul de afaceri prevăzut la art. 43 alin. (2) lit. a). (4) Oficiul Roman pentru Imigrari emite autorizaţia în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării din partea angajatorului. În cazurile în care pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor de obţinere a autorizaţiei sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile. (5) Solicitarea de viza trebuie să fie însoţită de următoarele documente: a) autorizaţia de muncă, eliberata de Oficiul Roman pentru Imigrari; b) dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului minim garantat în plata pentru întreaga perioadă înscrisă în viza; c) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de domiciliu sau de reşedinţa; d) asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei. (6) Strainul poate solicita viza de lungă şedere pentru angajare în munca în termen de 30 de zile de la eliberarea autorizaţiei. Viza se aproba de Centrul Naţional de Vize, fără a mai fi necesară şi obţinerea avizului prevăzut la art. 30 alin. (7).------------Art. 44 a fost modificat de subpct. 15, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007.  +  Articolul 45Viza de lungă şedere pentru studii (1) Viza de lungă şedere pentru studii poate fi acordată, la cerere, străinilor care solicită intrarea pe teritoriul României în calitate de student sau care participa la un program de schimb de elevi. (2) Calitatea de student o au străinii acceptaţi la studii de către o instituţie de învăţământ de stat sau particulară, acreditata potrivit legii, inclusiv pentru participarea la cursuri de doctorat. (3) Solicitarea trebuie să fie însoţită de următoarele documente: a) în cazul studenţilor:(i) dovada de acceptare la studii eliberata de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, din care să rezulte ca va urma o formă de învăţământ de zi;(îi) dovada achitării taxei de studii pentru cel puţin un an de studii;(iii) dovada mijloacelor de întreţinere, în cuantum de cel puţin salariul minim net pe ţara lunar, pentru întreaga perioadă înscrisă în viza;(iv) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică;(v) asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei;(vi) încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea în scop de studii pe teritoriul României, dacă strainul este minor; b) în cazul străinilor care participa la un program de schimb de elevi:(i) dovada de acceptare la studii eliberata de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, din care să rezulte ca va urma o formă de învăţământ de zi;(îi) dovada de participare într-un program de schimb de elevi, realizat de o organizaţie constituită în condiţiile legii şi recunoscută pentru acest scop;(iii) dovada din partea organizaţiei care realizează schimbul de elevi, din care să rezulte ca aceasta va asigura mijloacele de întreţinere şi eventualele costuri privind îndepărtarea;(iv) asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei;(v) dovada privind asigurarea cazării la o familie selectata de către organizaţia care realizează schimbul de elevi şi care deţine un spaţiu de locuit considerat normal pentru o familie din România;(vi) încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea în scop de studii pe teritoriul României, dacă strainul este minor. (4) Străinii care participa la un program de schimb de elevi trebuie să aibă vârsta cuprinsă, de regula, între 7 şi 19 ani. (5) Străinii bursieri ai statului român, precum şi cei de origine română nu sunt obligaţi să prezinte documentele prevăzute la alin. (3) lit. a) pct. (iii). (6) Viza prevăzută la alin. (1) se acordă şi străinilor acceptaţi la studii în baza documentelor internaţionale la care România este parte.-------------Art. 45 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 46Viza de lungă şedere pentru reîntregirea familiei (1) Sponsorul posesor al unui permis de şedere temporară valabil un an, al unui permis de şedere permanenta sau beneficiar al statutului de refugiat ori al protecţiei subsidiare poate solicita reîntregirea familiei pentru: a) soţ/sotie; b) copiii minori necăsătoriţi ai sponsorului sau ai soţului/sotiei, inclusiv cei adoptati şi care se afla în întreţinerea efectivă a sponsorului sau a soţului/sotiei. (2) Oficiul Roman pentru Imigrari poate aproba, dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, reîntregirea familiei şi pentru următoarele categorii:---------Partea introductivă a alin. (2) al art. 46 a fost modificată de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". a) rudele de gradul I în linie ascendenta ale sponsorului sau ale soţului/sotiei, în cazul în care nu se pot întreţine singure şi nu se bucura de un sprijin familial adecvat în ţara de origine; b) copiii adulţi necăsătoriţi ai sponsorului sau ai soţului/sotiei, în cazul în care aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale. (3) Minorii neinsotiti, beneficiari ai statutului de refugiat sau ai protecţiei subsidiare, pot solicita reîntregirea familiei pentru: a) rudele de gradul I în linie ascendenta sau tutorele legal; ori b) atunci când aceştia nu exista sau nu pot fi identificati, orice alta ruda a acestuia. (4) Străinii prevăzuţi la alin. (1), titulari ai unui drept de şedere în scop de studii, pot solicita reîntregirea familiei pentru soţ/sotie şi copiii minori necăsătoriţi, cu condiţia ca data încheierii căsătoriei să fie anterioară obţinerii dreptului de şedere. (5) Străinii beneficiari ai statutului de refugiat sau ai protecţiei subsidiare pot solicita reîntregirea familiei pentru soţ/sotie numai dacă data la care a fost încheiată căsătoria este anterioară obţinerii uneia dintre aceste forme de protecţie.(5^1) Străinii prevăzuţi la alin. (1), titulari ai unui drept de şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică, pot solicita reîntregirea familiei, chiar dacă valabilitatea permisului de şedere este mai mica de un an.------------Alin. (5^1) al art. 46 a fost introdus de subpct. 16, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007. (6) Cererea-tip se depune la formatiunea teritorială a Oficiului Roman pentru Imigrari pe a carei raza solicitantul locuieşte în mod legal şi va fi însoţită de următoarele documente:---------Partea introductivă a alin. (6) al art. 46 a fost modificată de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". a) certificatul de căsătorie sau, după caz, dovada legăturii de rudenie; b) declaraţia solicitantului, în forma autentică, din care să reiasă ca membrii de familie vor locui împreună cu acesta; c) copia documentului care atesta dreptul de şedere pe teritoriul României; d) dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit; e) dovada mijloacelor de întreţinere; f) asigurarea medicală a solicitantului. (7) În cazul în care exista dubii cu privire la legătura de rudenie, Oficiul Roman pentru Imigrari poate solicita şi alte dovezi pentru stabilirea acesteia.---------Alin. (7) al art. 46 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (8) Cererea se aproba în cazul îndeplinirii următoarelor condiţii: a) sa nu existe o stare de bigamie sau de poligamie; b) solicitantul sa deţină un spaţiu de locuit considerat normal pentru o familie similară din România; c) solicitantul sa posede mijloace de întreţinere, pe lângă cele necesare pentru propria întreţinere potrivit legii, în cuantum corespunzător salariului minim net pe economie pentru fiecare membru de familie. (9) Pentru beneficiarii statutului de refugiat sau ai protecţiei subsidiare, care solicită reîntregirea familiei, nu este obligatorie prezentarea documentelor prevăzute la alin. (6) lit. d)-f) şi nici îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (8) lit. b) şi c). (10) Cererea va fi soluţionată în termen de maximum 3 luni de la data depunerii. (11) Aprobarea cererii va fi comunicată în scris solicitantului, în vederea transmiterii acesteia membrilor de familie interesaţi, care o prezintă la misiunea diplomatică sau la oficiul consular odată cu cererea de acordare a vizei române. (12) În cazul respingerii cererii, motivele vor fi comunicate strainului în scris. (13) Viza se eliberează de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara în care membrii de familie îşi au reşedinţa sau domiciliul. (14) Solicitarea de viza trebuie să fie însoţită de următoarele documente: a) comunicarea Oficiului Roman pentru Imigrari, prevăzută la alin. (11);---------Litera a) a alin. (14) al art. 46 a fost modificată de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". b) dovada asigurării medicale pe perioada valabilităţii vizei; c) certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de domiciliu sau de reşedinţa a strainului. (15) Pot solicita viza pentru reîntregirea familiei şi următoarele categorii de persoane: a) străinii căsătoriţi cu cetăţeni români; b) străinii necăsătoriţi care convietuiesc cu cetăţeni români necăsătoriţi, dacă au cel puţin un copil împreună, denumiţi în continuare parteneri; c) copiii cetăţeanului român, ai soţului/sotiei sau ai partenerului, inclusiv cei adoptati, care nu au împlinit vârsta de 21 de ani sau care se afla în întreţinerea cetăţeanului român, a soţului/sotiei sau a partenerului; d) rudele de gradul I în linie ascendenta ale cetăţeanului român sau ale soţului/sotiei acestuia. (16) Solicitarea de viza depusa de persoanele prevăzute la alin. (15) va fi însoţită de certificatul de căsătorie sau, după caz, de dovada existenţei legăturii de rudenie sau a calităţii de partener. (17) Adoptia trebuie să fie dispusă printr-o decizie a unei autorităţi române competente, în condiţiile legii, sau printr-o decizie a unei autorităţi a altui stat, care produce efecte juridice pe teritoriul României. (18) Acordarea vizei de lungă şedere pentru reîntregirea familiei poate fi refuzată atunci când solicitarea se întemeiază pe o căsătorie de convenienta constatată anterior, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.-------------Art. 46 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 47Viza de lungă şedere pentru activităţi umanitare sau religioaseViza de lungă şedere pentru activităţi umanitare sau religioase se acordă străinilor, la cerere, de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din ţara în care aceştia îşi au reşedinţa sau domiciliul, în următoarele condiţii: a) existenta avizului Ministerului Culturii şi Cultelor ori, după caz, al Comisiei interdepartamentale pentru coordonarea şi sprijinirea activităţilor umanitare din cadrul Ministerului Sănătăţii; b) dovada calităţii de reprezentant al unei organizaţii religioase legal înfiinţate în România sau al unei organizaţii umanitare; c) dovada spaţiului de locuit şi a mijloacelor de întreţinere, la nivelul a trei salarii medii pe economia naţionala; d) dovada asigurării medicale şi că nu suferă de boli care pot pune în pericol sănătatea publică; e) prezentarea certificatului de cazier judiciar sau a altui document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine a strainului.  +  Articolul 47^1Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică (1) Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică se acordă străinilor în baza avizului Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi al Oficiului Roman pentru Imigrari. (2) Avizul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică se eliberează la solicitarea unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare, cu îndeplinirea următoarelor condiţii: a) unităţile de cercetare-dezvoltare să fie atestate în condiţiile legii; b) sa existe un acord de primire între unităţile prevăzute la lit. a) şi cercetatorul care a fost acceptat sa desfăşoare activităţi în cadrul unui proiect de cercetare ştiinţifică. Forma şi condiţiile în care se încheie acordul de primire vor fi stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. (3) Solicitarea de viza trebuie să fie însoţită de următoarele documente: a) acordul de primire avizat de Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifică; b) certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de domiciliu sau de reşedinţa; c) asigurarea medicală valabilă pe perioada valabilităţii vizei.------------Art. 47^1 a fost introdus de subpct. 17, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007.  +  Articolul 48Viza de lungă şedere pentru alte scopuri (1) Viza de lungă şedere pentru alte scopuri se acordă, la cerere, de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din ţara în care aceştia îşi au reşedinţa sau domiciliul, următoarelor categorii de străini: a) celor detaşaţi de către:(i) o companie străină cu sediul pe teritoriul unui stat membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului la o reprezentanta, sucursala ori filiala a sa, aflată pe teritoriul României, sau la o societate comercială, persoana juridică română, al carei asociat/acţionar este compania străină, cu acelaşi obiect de activitate, dacă fac dovada că nu sunt în raporturi de muncă cu o altă persoană juridică română;(îi) un angajator cu sediul în străinătate la o persoană juridică din România, în baza unui contract comercial de prestări de servicii încheiat între cele doua părţi.----------------Litera a) a alin. (1) al art. 48 a fost modificată de pct. 11 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 iulie 2005. b) celor al căror acces pe piaţa muncii din România este reglementat prin acorduri bilaterale încheiate de România cu alte state;b^1) celor desemnaţi ca administratori ai unei societăţi comerciale, dacă fac dovada ca îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:(i) au calitatea de administrator;(îi) la data solicitării nu sunt asociaţi sau acţionari la societatea comercială în cauza sau la altă persoană juridică română şi nu au avut aceste calităţi în ultimii 2 ani;(iii) la societatea comercială în cauza nu mai exista un alt străin care a obţinut un drept de şedere în acest scop; iv) societatea comercială în cauza a realizat un aport de capital sau transfer de tehnologie de cel puţin 50.000 euro.----------------Punctul iv) al literei b^1) a alin. (1) al art. 48 a fost modificat de subpct. 18, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007.b^2) celor care solicită intrarea pe teritoriul României în scopul formării profesionale neremunerate în cadrul unei întreprinderi din sectorul public sau privat ori în cadrul unui furnizor de formare profesională acreditat, dacă fac dovada ca îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:(i) au încheiat un contract de formare pentru participarea neremunerată la o formă de pregătire în cadrul unei întreprinderi din sectorul public sau privat ori în cadrul unui furnizor de pregătire profesională acreditat;(îi) dispun de mijloace de întreţinere în cuantum de cel puţin salariul mediu net pe economie lunar pentru întreaga perioadă înscrisă în viza;(iii) au încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea pe teritoriul României în acest scop, dacă strainul este minor;----------------Litera b^2) a alin. (1) al art. 48 a fost introdusă de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.b^3) celor care desfăşoară activităţi în cadrul unor programe de voluntariat, dacă fac dovada ca îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:(i) au încheiat un contract de voluntariat cu o persoană juridică de drept public sau de drept privat fără scop lucrativ, denumita în continuare organizaţie-gazda, în cuprinsul căruia se face menţiune cu privire la activitatea pe care urmează sa o desfăşoare, condiţiile în care sunt supravegheati în îndeplinirea sarcinilor, precum şi la orele de lucru;(îi) organizaţia-gazda asigura cazarea, mijloacele de întreţinere şi asigurarea medicală pentru întreaga perioadă de valabilitate a vizei, precum şi eventualele costuri privind îndepărtarea;(iii) au vârsta de peste 14 ani inclusiv;(iv) au încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea pe teritoriul României în acest scop, dacă strainul este minor.----------------Litera b^3) a alin. (1) al art. 48 a fost introdusă de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. c) celor care urmează tratament medical de lungă durata, în cadrul instituţiilor medicale publice sau private, dacă prezintă scrisoare de acceptare din partea instituţiilor respective, în care să fie precizate diagnosticul şi durata tratamentului. Aceasta viza poate fi acordată şi pentru un eventual însoţitor, care asista strainul aflat în imposibilitatea de a se îngriji singur, dacă acest lucru este menţionat expres în scrisoarea de acceptare; d) celor care desfăşoară alte activităţi ce nu contravin legilor române, dacă îşi justifica prezenta pe teritoriul României. (2) Străinilor din categoriile prevăzute la alin. (1) li se acordă viza dacă: a) prezintă dovada asigurării medicale pe perioada de valabilitate a vizei; b) prezintă dovada asigurării condiţiilor de cazare; c) prezintă certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine.----------------Art. 49 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Capitolul IV Prelungirea dreptului de şedere temporară.Acordarea dreptului de şedere permanenta  +  Secţiunea 1 Prelungirea dreptului de şedere temporară în România  +  Articolul 50Condiţii de prelungire a dreptului de şedere temporară (1) Străinilor care au intrat în România în baza unei vize de lungă şedere, precum şi celor care sunt exceptaţi de la obligativitatea obţinerii vizei de lungă şedere li se poate prelungi dreptul de şedere temporară de către Oficiul Roman pentru Imigrari sau de formaţiunile sale teritoriale, în condiţiile prevăzute în prezenta secţiune.---------Alin. (1) al art. 50 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (2) Dreptul de şedere temporară în România se poate prelungi succesiv pentru perioade de până la un an, numai dacă: a) sunt îndeplinite în continuare condiţiile cu privire la intrarea în România, prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c), e), e^1), e^2) şi f);-----------------Litera a) a alin. (2) al art. 50 a fost modificată de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. b) nu a intervenit, pe perioada şederii în România, vreunul dintre motivele de nepermitere a intrării prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-d) şi alin. (2);-----------------Litera b) a alin. (2) al art. 50 a fost modificată de pct. 21 al articolului unic din LEGEA nr. 482 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.116 din 27 noiembrie 2004. c) poseda document de călătorie valabil, cu excepţia cazurilor în care documentul de călătorie a expirat după intrarea în România şi, din motive independente de voinţa strainului, acesta nu a putut fi prelungit;-----------------Litera c) a alin. (2) al art. 50 a fost modificată de pct. 14 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 iulie 2005. d) solicita acordarea sau prelungirea dreptului de şedere pentru acelaşi scop pentru care i s-a acordat viza sau i s-a prelungit dreptul de şedere în baza căruia se afla pe teritoriul României, cu excepţia membrilor de familie ai cetăţeanului român, dacă solicita prelungirea dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei;----------------Litera d) a alin. (2) al art. 50 a fost modificată de subpct. 19, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007. e) a respectat anterior scopul pentru care i s-a aprobat şederea în România; f) face dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit la adresa la care declară că are reşedinţa pe teritoriul României. În cazul străinilor care beneficiază de un drept de şedere pentru reîntregirea familiei, dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit se poate face de către sponsorul sau cetăţeanul român ai cărui membri de familie sunt şi cu care aceştia locuiesc;-----------------Litera f) a alin. (2) al art. 50 a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 347 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 12 decembrie 2007. g) prezintă dovada asigurării sociale de sănătate.-----------------Litera g) a alin. (2) al art. 50 a fost modificată de pct. 15 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 iulie 2005.g^1) prezintă dovada achitării taxelor aferente prelungirii dreptului de şedere şi a costului documentului ce se emite în acest scop;----------------Litera g^1) a alin. (2) al art. 50 a fost introdusă de subpct. 20, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007. h) sunt îndeplinite condiţiile generale prevăzute în prezenta secţiune, precum şi condiţiile speciale de prelungire a dreptului de şedere în funcţie de scopul pentru care este solicitată aceasta.(2^1) Străinii sunt obligaţi ca, la expirarea valabilităţii documentelor prevăzute la alin. (2) lit. c), f) şi g), sa întreprindă demersurile necesare prelungirii valabilităţii sau reînnoirii acestora.-----------------Alin. (2^1) al art. 50 a fost introdus de pct. 22 al articolului unic din LEGEA nr. 482 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.116 din 27 noiembrie 2004. (3) Prelungirea dreptului de şedere se poate acorda şi pentru perioade mai mari de un an în condiţiile prezentei legi sau pe bază de reciprocitate.-----------------Alin. (3) al art. 50 a fost modificat de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 482 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.116 din 27 noiembrie 2004.  +  Articolul 51Solicitarea prelungirii dreptului de şedere temporară (1) Cererile de prelungire a dreptului de şedere temporară se depun personal de către solicitanţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care li s-a aprobat şederea, la formaţiunile teritoriale ale Oficiului Roman pentru Imigrari de la locul de reşedinţa.---------Alin. (1) al art. 51 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (2) Cererea va fi însoţită de documentul de trecere a frontierei de stat, în original şi în copie, de un certificat medical eliberat de o instituţie sanitară publică sau privată, din care să rezulte că nu suferă de boli care pot pune în pericol sănătatea publică, de dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit la adresa la care declara ca are reşedinţa pe teritoriul României, de dovada asigurării sociale de sănătate, a mijloacelor de întreţinere şi a taxelor aferente prelungirii dreptului de şedere şi costului documentului ce se emite în acest scop, precum şi de celelalte acte prevăzute în prezentul capitol, în funcţie de scopul pentru care solicită aprobarea şederii în România.----------------Alin. (2) al art. 51 a fost modificat de subpct. 21, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007. (3) Dovada mijloacelor de întreţinere poate fi făcuta cu adeverinţa de salariu, talon de pensie, declaraţie privind impozitul pe venitul global, extras de cont bancar ori alte documente echivalente. (4) Cererea va fi soluţionată în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. În cazurile în care, pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor de prelungire a dreptului de şedere, sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.-----------------Alin. (4) al art. 51 a fost modificat de pct. 24 al articolului unic din LEGEA nr. 482 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.116 din 27 noiembrie 2004.(4^1) Când prelungirea dreptului de şedere este solicitată în baza căsătoriei şi sunt necesare verificări suplimentare conform art. 64, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit până la maximum 90 de zile, caz în care dreptul de şedere se prelungeşte de drept până la soluţionarea cererii.-----------------Alin. (4^1) al art. 51 a fost introdus de pct. 16 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 iulie 2005. (5) Dacă este necesar, solicitantul poate fi chemat la interviu.-----------------Alin. (5) al art. 51 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 52Refuzul prelungirii dreptului de şedere temporară în România (1) Dacă la data depunerii cererii nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile generale şi condiţiile speciale în funcţie de scopul şederii, prevăzute în prezenta secţiune, strainului i se refuza prelungirea dreptului de şedere temporară. (2) Decizia de refuz al prelungirii dreptului de şedere, precum şi motivele care au stat la baza acesteia se comunică solicitantului prin decizia de returnare prevăzută la art. 80.-----------------Alin. (2) al art. 52 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.1. Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru desfăşurarea de activităţi economice, profesionale şi comerciale  +  Articolul 53Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru străinii care desfăşoară activităţi economice (1) Strainului intrat în România în scopul desfăşurării de activităţi economice în mod independent sau în cadrul unor asociaţii familiale i se prelungeşte dreptul de şedere temporară în acest scop, dacă: a) prezintă autorizaţia de desfăşurare a activităţii, în original şi în copie, eliberata potrivit legii; b) prezintă dovada deţinerii legale a spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea; c) face dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de cel puţin 250 euro lunar; d) activitatea desfăşurata corespunde condiţiilor pentru care a fost acordat dreptul de şedere iniţial; e) obiectul activităţii desfăşurate este cel iniţial ori o continuare sau un rezultat al acesteia. (2) Cererea de prelungire a dreptului de şedere temporară trebuie însoţită de următoarele documente: a) autorizaţia de desfăşurare a activităţii, în original şi în copie, eliberata potrivit legii; b) dovada deţinerii legale a spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea; c) documente care să ateste venituri personale în cuantum de cel puţin 250 euro lunar, obţinute din activitatea desfăşurata.  +  Articolul 54Prelungirea dreptului de şedere pentru activităţi profesionaleStrainului intrat în România în scopul exercitării în mod individual a unei activităţi profesionale i se poate prelungi dreptul de şedere temporară, dacă îndeplineşte următoarele condiţii: a) face dovada faptului ca exercita în mod efectiv activitatea profesională în condiţiile prevăzute de legea specială; b) prezintă documente care să ateste venituri personale în cuantum de cel puţin 250 euro lunar.  +  Articolul 55Prelungirea dreptului de şedere pentru desfăşurarea de activităţi comerciale (1) Strainului intrat în România în scopul desfăşurării de activităţi comerciale i se poate prelungi dreptul de şedere temporară, în următoarele condiţii: a) are avizul Agenţiei Române pentru Investiţii Străine; b) deţine legal spaţiul pentru sediul social; c) este acţionar sau asociat al societăţii comerciale, cu atribuţii de conducere sau de administrare; d) deţine mijloace de întreţinere în cuantum de cel puţin 700 euro lunar, dacă este acţionar, şi 500 euro lunar, dacă este asociat. (2) Prelungirile ulterioare ale dreptului de şedere temporară se pot acorda dacă strainul îndeplineşte următoarele condiţii: a) activitatea societăţii comerciale se desfăşoară în conformitate cu planul de afaceri; b) obiectul activităţii desfăşurate este cel iniţial ori o continuare sau un rezultat al acestuia; c) deţine legal spaţiul pentru sediul social; d) este acţionar sau asociat al societăţii comerciale, cu atribuţii de conducere sau de administrare; e) investiţia este concretizata fie în aport de capital sau tehnologie în valoare de 70.000 euro, în cazul acţionarului, sau 50.000 euro, în cazul asociatului, fie, alternativ, în crearea a cel puţin 15 locuri de muncă, în cazul acţionarului, şi 10 în cazul asociatului. În cazul creării de locuri de muncă, acestea trebuie să fie încadrate cu persoane angajate cu norma întreaga de muncă, în condiţiile legii;----------------Litera e) a alin. (2) al art. 55 a fost modificată de subpct. 22, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007. f) deţine mijloace de întreţinere în cuantum de cel puţin 700 euro lunar, dacă este acţionar, şi 500 euro lunar, dacă este asociat, obţinute din activitatea desfăşurata pe teritoriul României. (3) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute în prezentul articol se face cu următoarele documente: a) planul de afaceri avizat de Agenţia Română pentru Investiţii Străine; b) documentele care atesta ca activitatea se desfăşoară în conformitate cu planul de afaceri; c) certificatul constatator, din care să rezulte calitatea solicitantului, denumirea, sediul social şi obiectul principal de activitate al societăţii comerciale, menţiunile efectuate la comunicarea instanţelor de judecată, durata de funcţionare a societăţii comerciale; d) înscrierile de menţiuni prevăzute de lege, corespunzătoare modificărilor intervenite cu privire la actul constitutiv al societăţii comerciale; e) certificatul cuprinzând principalii indicatori economico-financiari emis de instituţia competenţa, care să cuprindă, conform bilanţului anual, date referitoare la active imobilizate total, cifra de afaceri, profitul net sau pierderi;----------------Litera e) a alin. (3) al art. 55 a fost modificată de subpct. 23, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007. f) adeverinţa eliberata de inspectoratul teritorial de muncă, din care să rezulte numărul persoanelor angajate sau contractele de muncă înregistrate la aceasta instituţie. (4) În cazul investiţiilor de cel puţin 100.000 euro sau dacă au fost create cel puţin 25 de locuri de muncă, dovada mijloacelor de întreţinere se poate face şi cu alte documente legale. Pentru investiţiile de cel puţin 200.000 euro sau dacă au fost create cel puţin 50 de locuri de muncă, nu este necesară dovada mijloacelor de întreţinere. (5) Dreptul de şedere temporară în acest scop se prelungeşte succesiv pentru perioade de un an, iar în cazul străinilor care fac dovada ca au efectuat investiţii de minimum 500.000 de euro sau ca au creat peste 50 de locuri de muncă cu norma întreaga, dreptul de şedere se prelungeşte pe perioade de 3 ani.----------------Alin. (5) al art. 55 a fost modificat de subpct. 24, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007. (6) Cuantumul investiţiei şi numărul locurilor de muncă se calculează în funcţie de cota de participare a asociatului sau acţionarului la societatea comercială.----------------Alin. (6) al art. 55 a fost introdus de subpct. 25, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007.-----------------Art. 55 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.2. Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru străinii angajaţi în munca  +  Articolul 56Prelungirea dreptului de şedere temporară în scop de muncă (1) Străinilor intrati în România în scopul angajării în munca li se prelungeşte dreptul de şedere temporară, dacă: a) sunt titulari ai unei autorizaţii de muncă valabile; b) prezintă contractul individual de muncă vizat de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui raza îşi are sediul angajatorul sau o convenţie civilă încheiată cu o structura sportiva, în condiţiile legii, dacă străinii desfăşoară activităţi în calitate de sportiv profesionist; c) salariul înscris în contractul individual de muncă este cel puţin la nivelul salariului minim garantat în plata; d) actul medical de atestare a stării de sănătate, din care să rezulte ca strainul este apt pentru a fi încadrat în munca; e) certificatul de atestare fiscală emis de administraţia finanţelor publice în a carei raza teritorială îşi are sediul angajatorul privind achitarea la zi a obligaţiilor către bugetul public naţional, doar la prelungirile ulterioare sau dacă între data înregistrării solicitării pentru eliberarea autorizaţiei şi data înregistrării cererii pentru eliberarea permisului de şedere au trecut mai mult de 60 de zile; f) copia actului de identitate şi, după caz, a autorizaţiei sau a altui document legal care atesta exercitarea unei activităţi ori profesii independente, dacă angajatorul este persoana fizica. (2) Prelungirile ulterioare ale dreptului de şedere temporară în scop de muncă se acordă dacă strainul prezintă documentele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi e), precum şi dacă îndeplineşte condiţiile pentru prelungirea autorizaţiei de muncă. (3) Cererea pentru prelungirea dreptului de şedere temporară se depune de către străin cel târziu la data încetării dreptului de şedere. (4) Dreptul de şedere temporară se prelungeşte pentru o perioadă egala cu perioada de valabilitate a autorizaţiei de muncă sau, după caz, cu perioada pentru care valabilitatea acesteia se prelungeşte. (5) Străinilor care pot fi încadraţi în munca la persoane fizice sau juridice din România, fără autorizaţie de muncă, în condiţiile legii, li se poate prelungi dreptul de şedere fără îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. a).----------------Art. 56 a fost modificat de subpct. 26, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007.  +  Articolul 57Prelungirea dreptului de şedere pentru străinii al căror acces pe piaţa muncii din România este reglementat prin acorduri bilaterale încheiate de România cu alte state (1) Condiţiile referitoare la intrarea şi şederea străinilor al căror acces pe piaţa muncii din România este reglementat prin acorduri bilaterale încheiate cu alte state sunt prevăzute în aceste acorduri. (2) Angajatorul are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la intrarea în România a străinilor prevăzuţi la alin. (1), sa comunice, în scris, formatiunii Oficiului Roman pentru Imigrari, competent teritorial, situaţia nominală a acestora.---------Alin. (2) al art. 57 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari".3. Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru străinii veniţi în scop de studii  +  Articolul 58Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru studii (1) Străinii intrati în România pentru studii pot solicita prelungirea dreptului de şedere, astfel: a) în cazul studenţilor sau elevilor, pentru perioade succesive de până la un an, dacă:(i) sunt înscrişi la studii la o instituţie de învăţământ de stat sau particulară, acreditata potrivit legii, forma învăţământ de zi, inclusiv pentru participarea la cursuri de doctorat;(îi) dovedesc ca şi-au achitat taxele de studii;(iii) fac dovada mijloacelor de întreţinere, în cuantum de cel puţin salariul minim net pe economie, pe perioada valabilităţii permisului de şedere; b) în cazul străinilor care participa la un program de schimb de elevi, pe o perioadă care să nu depăşească un an, dacă:(i) sunt înscrişi la o unitate de învăţământ de stat sau particulară acreditata potrivit legii, forma învăţământ de zi;(îi) participa într-un program de schimb de elevi, realizat de o organizaţie constituită în condiţiile legii şi recunoscută pentru acest scop;(iii) dacă organizaţia care realizează schimbul de elevi îşi asuma responsabilitatea pentru asigurarea cazării, a mijloacelor de întreţinere şi a eventualelor costuri privind îndepărtarea. (2) Străinilor de origine română li se poate prelungi dreptul de şedere temporară pentru studii, fără îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (iii). (3) Dreptul de şedere temporară pentru studii se poate prelungi cu cel mult 90 de zile după absolvirea studiilor, în vederea definitivării situaţiei şcolare sau universitare şi a avizării documentelor de studii.-----------------Art. 58 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 59Schimbarea profilului de studiu (1) Strainul căruia i s-a acordat sau, după caz, i s-a prelungit dreptul de şedere în scop de studii în România poate schimba profilul de studiu sau al specializării profesionale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu condiţia ca durata totală a şederii prevăzută pentru studiile iniţiale sa nu fie depăşită. (2) În situaţia în care, prin schimbarea profilului de studiu sau a specializării profesionale, se depăşeşte durata totală a şederii prevăzută pentru studiile iniţiale, este necesară obţinerea unei noi vize de lungă şedere în scop de studii.----------------Art. 59 a fost modificat de subpct. 27, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007.  +  Articolul 60Activitatea profesională a străinilor admişi la studii (1) Străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere în scop de studii pot lucra pentru a-şi completa mijloacele de întreţinere numai cu program redus. (2) Activitatea lucrativă desfăşurata nu constituie motiv de eliberare a unui permis de şedere pentru munca.  +  Articolul 61Bursieri ai statului român (1) Străinilor intrati în România în scop de studii, bursieri ai statului român, li se prelungeşte dreptul de şedere, în condiţiile prevăzute la art. 58 şi 59, fără a fi necesară prezentarea dovezii mijloacelor de întreţinere şi a taxelor de studii. (2) Permisele de şedere pentru această categorie de străini se acordă pe o perioadă egala cu durata totală a studiilor şi cu scutire de la plata taxelor consulare.-----------------Alin. (2) al art. 61 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.4. Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei  +  Articolul 62Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei (1) Străinilor intrati în România în conformitate cu prevederile art. 46, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 46 alin. (15), li se poate prelungi dreptul de şedere, astfel: a) pentru soţul/sotia sponsorului, dacă:(i) prezintă documente din care să rezulte existenta căsătoriei;(îi) nu exista o stare de bigamie sau de poligamie;(iii) sotii locuiesc împreună;(iv) fac dovada mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul salariului minim net pe economie; b) pentru ceilalţi membri de familie ai sponsorului, dacă:(i) prezintă documente din care să rezulte existenta legăturii de rudenie;(îi) locuiesc împreună cu sponsorul, în cazul minorilor;(iii) fac dovada mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul salariului minim net pe economie. (2) Pentru membrii de familie ai beneficiarilor statutului de refugiat sau ai protecţiei subsidiare care solicită prelungirea dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei nu este obligatorie îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (iv), respectiv la alin. (1) lit. b) pct. (iii). (3) Străinilor membri de familie ai unui cetăţean român li se poate prelungi dreptul de şedere, dacă cetăţeanul român, potrivit legii, are domiciliul sau reşedinţa în România, astfel:----------------Partea introductivă a alin. (3) al art. 62 a fost modificată de subpct. 28, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007. a) pentru străinii căsătoriţi cu cetăţeni români, dacă:(i) prezintă certificatul de căsătorie, în condiţiile prevăzute de lege;(îi) nu exista o stare de bigamie sau de poligamie; b) pentru parteneri, dacă:(i) prezintă certificatul de naştere al copilului;(îi) atât strainul, cat şi cetăţeanul român fac dovada ca sunt necăsătoriţi;(iii) fac dovada convieţuirii cu cetăţeanul român; c) pentru copiii cetăţeanului român, ai soţului/sotiei sau ai partenerului, inclusiv cei adoptati, care nu au împlinit vârsta de 21 de ani sau care se afla în întreţinerea cetăţeanului român, a soţului/sotiei sau a partenerului, dacă:(i) prezintă documente din care să rezulte existenta legăturii de rudenie;(îi) locuiesc împreună cu cetăţeanul român; d) pentru rudele de gradul I în linie ascendenta ale cetăţeanului român sau ale soţului/sotiei acestuia, dacă prezintă documente din care să rezulte existenta legăturii de rudenie. (4) În cazul constatării existenţei unei stări de bigamie sau de poligamie, solicitantului i se refuza prelungirea dreptului de şedere. (5) Dreptul de şedere temporară se prelungeşte individual, pentru fiecare membru de familie pe aceeaşi perioadă pentru care i s-a acordat dreptul de şedere sponsorului. Soţului/sotiei şi membrilor de familie ai unui cetăţean român sau ai sponsorului titular al unui drept de şedere permanenta li se poate prelungi dreptul de şedere temporară pentru perioade de până la 5 ani. (6) Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru străinii prevăzuţi la alin. (3) se efectuează cu scutire de la plata taxelor consulare.-----------------Art. 62 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.----------------Art. 63 a fost abrogat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 64Căsătoria de convenienta (1) Oficiul Roman pentru Imigrari refuza prelungirea dreptului de şedere obţinut în baza căsătoriei dacă, în urma verificărilor efectuate, rezultă ca acea căsătorie este de convenienta.---------Alin. (1) al art. 64 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (2) Elementele pe baza cărora se poate constata faptul ca o căsătorie este de convenienta pot fi următoarele: a) coabitarea matrimoniala nu exista; b) sotii nu s-au cunoscut înaintea căsătoriei; c) lipsa unei contribuţii efective la îndeplinirea obligaţiilor născute din căsătorie; d) sotii nu vorbesc o limbă inteleasa de amândoi; e) exista date ca anterior unul dintre soţi a încheiat o căsătorie de convenienta; f) sotii sunt inconsecventi în declararea datelor cu caracter personal, a circumstanţelor în care s-au cunoscut ori a altor informaţii relevante despre aceştia; g) încheierea căsătoriei a fost condiţionată de plată unei sume de bani între soţi, cu excepţia sumelor primite cu titlu de dota. (3) Constatarea elementelor prevăzute la alin. (2) se realizează de către ofiţerul de interviu. Aceste elemente pot rezultă din: a) datele obţinute în urma interviului; b) înscrisuri; c) declaraţiile celor în cauza sau ale unor terţe persoane; d) controale la domiciliul conjugal ori alte verificări suplimentare.----------------Art. 64 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 65Dreptul de şedere temporară acordat membrilor de familie în mod independent (1) Strainului, titular al unui drept de şedere pentru reîntregirea familiei, i se poate prelungi dreptul de şedere temporară în mod independent în următoarele cazuri: a) pentru membrii de familie ai sponsorului, dacă:(i) devin majori;(îi) sponsorul a decedat;(iii) a fost pronunţată desfacerea căsătoriei; b) pentru membrii de familie ai cetăţeanului român, dacă:(i) împlinesc 21 de ani;(îi) cetăţeanul român a decedat;(iii) a fost pronunţată desfacerea căsătoriei.----------------Alin. (1) al art. 65 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. (2) Pentru prelungirea dreptului de şedere solicitantul va prezenta suplimentar, după caz, certificatul de naştere, certificatul de deces sau hotărârea judecătorească de desfacere a căsătoriei. (3) Dreptul de şedere prevăzut la alin. (1) se prelungeşte pentru o perioadă de până la 6 luni. (4) Prelungirile ulterioare ale dreptului de şedere se acordă în condiţiile şi pentru scopurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, fără a mai fi necesară părăsirea teritoriului României.----------------Alin. (4) al art. 65 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 66Exercitarea de activităţi economice şi angajarea în munca (1) Străinii, titulari ai unui drept de şedere pentru reîntregirea familiei, pot fi angajaţi sau pot desfăşura activităţi economice, în condiţiile legii. (2) Autorizaţia de muncă sau, după caz, autorizaţia de desfăşurare a activităţii se eliberează în condiţiile legii, pe baza dreptului de şedere.----------------Alin. (2) al art. 66 a fost modificat de subpct. 29, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007.5. Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru activităţi umanitare sau religioase. Alte situaţii de prelungire a dreptului de şedere  +  Articolul 67Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru activităţi umanitare sau religioase (1) Străinii intrati în România în baza unei vize de lungă şedere, pentru desfăşurarea de activităţi umanitare sau religioase, pot solicita prelungirea dreptului de şedere temporară dacă: a) prezintă avizul Comisiei interdepartamentale pentru coordonarea şi sprijinirea activităţilor umanitare din cadrul Ministerului Sănătăţii, în cazul în care solicită acordarea sau prelungirea dreptului de şedere pentru activităţi umanitare; b) prezintă avizul Ministerului Culturii şi Cultelor, în cazul în care solicită acordarea sau prelungirea dreptului de şedere pentru activităţi religioase. (2) Strainul care solicită prelungirea dreptului de şedere pentru activităţi umanitare sau religioase nu trebuie să facă dovada mijloacelor de întreţinere.----------------Alin. (2) al art. 67 a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. (3) Dreptul de şedere în acest scop se prelungeşte pentru o perioadă egala cu durata avizului.----------------Alin. (3) al art. 67 a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 67^1Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică (1) Străinilor intrati în România în scopul desfăşurării de activităţi de cercetare ştiinţifică li se prelungeşte dreptul de şedere temporară dacă prezintă acordul de primire avizat de Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifică. (2) Dreptul de şedere în acest scop se prelungeşte pentru o perioadă egala cu durata prevăzută în acordul de primire, dar nu mai mult de 5 ani consecutiv. (3) Cercetatorul, posesor al unui permis de şedere în acest scop eliberat de un alt stat membru, aflat pe teritoriul României, poate depune cerere pentru prelungirea dreptului de şedere temporară în scopul desfăşurării de activităţi de cercetare ştiinţifică fără a mai fi necesară obţinerea în prealabil a unei vize de lungă şedere în acest scop. Permisul de şedere se acordă în baza avizului Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, prevăzut la art. 47^1 alin. (2), în condiţiile alin. (2).----------------Art. 67^1 a fost introdus de subpct. 30, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007.  +  Articolul 67^2Activitatea didacticaStrăinii titulari ai unui drept de şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică pot desfăşura activităţi didactice în condiţiile legii.----------------Art. 67^2 a fost introdus de subpct. 31, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007.  +  Articolul 68Alte situaţii de prelungire a dreptului de şedere temporară (1) Străinii intrati în România în baza unei vize de lungă şedere, pentru alte scopuri, pot solicita prelungirea dreptului de şedere temporară, după cum urmează: a) străinii detaşaţi - cu prezentarea autorizaţiei de muncă eliberate în condiţiile legii. Dreptul de şedere pentru acest scop poate fi prelungit pentru întreaga perioadă de valabilitate a autorizaţiei de muncă, pentru prelungirile ulterioare fiind aplicabile dispoziţiile legale privind prelungirea dreptului de şedere a străinilor angajaţi în munca;------------Litera a) a alin. (1) al art. 68 a fost modificată de subpct. 32, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007.a^1) străinii angajaţi ai persoanelor juridice cu sediul într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau într-unul dintre statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European detaşaţi în România - cu prezentarea următoarelor documente:(i) copia actului de detaşare tradus şi apostilat în condiţiile legii;(îi) permisul de şedere eliberat de statul în care îşi are sediul angajatorul, în original şi în copie.------------Litera a^1) a alin. (1) al art. 68 a fost introdusă de subpct. 33, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007. b) străinii care urmează o formă de tratament medical de lungă durata - cu prezentarea scrisorii de acceptare a unei instituţii medicale publice sau private, în care să fie precizate diagnosticul şi durata tratamentului. Acest permis de şedere poate fi acordat şi pentru un eventual însoţitor care asista strainul aflat în imposibilitatea de a se îngriji singur, dacă acest lucru este menţionat expres în scrisoarea de acceptare;b^1) străinii desemnaţi ca administratori ai unei societăţi comerciale, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:(i) fac dovada calităţii de administrator;(îi) fac dovada ca, la data solicitării, nu sunt asociaţi sau acţionari la societatea comercială în cauza ori la altă persoană juridică română şi că nu au avut aceste calităţi în ultimii 2 ani;(iii) la societatea comercială în cauza sa nu mai existe un alt străin care a obţinut un drept de şedere în acest scop;(iv) societatea comercială în cauza a realizat un aport de capital sau transfer de tehnologie de cel puţin 50.000 euro. La prelungirile ulterioare trebuie să facă dovada ca aportul de capital s-a concretizat în realizarea sau achiziţionarea de construcţii destinate desfăşurării activităţilor prevăzute de Nomenclatorul Clasificării Activităţilor din Economia Naţionala sau în transfer de tehnologie.------------Punctul iv) al literei b^1) a alin. (1) al art. 68 a fost modificat de subpct. 34, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007.------------Litera b^1) a alin. (1) al art. 68 a fost modificată de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.b^2) străinii care au intrat pe teritoriul României în scopul formării profesionale neremunerate în cadrul unei întreprinderi din sectorul public sau privat sau în cadrul unui furnizor de formare profesională acreditat - cu prezentarea contractului de formare pentru participarea neremunerată la o formă de pregătire profesională;------------Litera b^2) a alin. (1) al art. 68 a fost introdusă de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.b^3) străinii care desfăşoară activităţi în cadrul unor programe de voluntariat - cu prezentarea contractului de voluntariat încheiat cu organizaţia-gazda, în cuprinsul căruia se face menţiune cu privire la activitatea pe care urmează sa o desfăşoare, condiţiile în care sunt supravegheati în îndeplinirea sarcinilor, precum şi la orele de lucru;------------Litera b^3) a alin. (1) al art. 68 a fost introdusă de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. c) străinii care desfăşoară alte activităţi care nu contravin legilor române - cu avizul autorităţilor competente, atunci când este necesar, sau dacă prezintă documente prin care să justifice necesitatea şederii în România;------------Litera c) a alin. (1) al art. 68 a fost modificată de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. d) apatrizilor de origine română, care sunt repatriati în baza unor înţelegeri internaţionale la care România este parte fără îndeplinirea condiţiilor generale de acordare a dreptului de şedere temporară. (2) Străinilor a căror şedere este în interesul statului român li se poate prelungi dreptul de şedere temporară, la solicitarea expresă a Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate. (3) La acordarea sau prelungirea dreptului de şedere temporară, străinii prevăzuţi la alin. (1) lit. a), b), b^2), b^3) şi c) trebuie să facă dovada mijloacelor de întreţinere, cel puţin la nivelul salariului mediu net pe economie, cei prevăzuţi la alin. (1) lit. b^1), în cuantum de cel puţin 500 euro lunar proveniţi din activitatea desfăşurata în calitate de administrator.------------Alin. (3) al art. 68 a fost modificat de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. (4) Străinii prevăzuţi la alin. (1) lit. d) sunt exceptaţi de la obligaţia prezentării dovezii mijloacelor de întreţinere şi sunt scutiţi de la plata taxelor consulare. Dreptul de şedere pentru această categorie se prelungeşte pe perioade de 4 ani.------------Alin. (4) al art. 68 a fost modificat de subpct. 35, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007. (5) Dreptul de şedere pentru străinii prevăzuţi la alin. (1) lit. b^2) şi b^3) se acordă pentru o perioadă de maximum un an, fără posibilitatea prelungirii. În cazuri excepţionale, pentru străinii prevăzuţi la alin. (1) lit. b^2) dreptul de şedere poate fi prelungit o singură dată pentru o perioadă de până la 6 luni, în vederea dobândirii unei calificări în profesia în care s-au pregătit.------------Alin. (5) al art. 68 a fost introdus de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Secţiunea a 2-a Dreptul de şedere permanenta. Stabilirea domiciliului în RomâniaAcordarea dreptului de şedere permanenta----------------Titlul Secţiunii a 2-a din Cap. IV a fost modificat de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 69Dreptul de şedere permanenta (1) Dreptul de şedere permanenta se acordă, la cerere, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada nedeterminată, străinilor titulari ai unui drept de şedere. (2) Dreptul de şedere permanenta nu se acordă următoarelor categorii de străini: a) titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii; b) solicitanţi de azil; c) beneficiari ai protecţiei umanitare temporare sau ai protecţiei temporare; d) titulari ai dreptului de şedere conferit de viza diplomatică sau de serviciu. (3) Dreptul de şedere permanenta încetează în următoarele situaţii: a) în cazul anulării sau revocării; b) în cazul obţinerii unui drept de şedere permanenta pe teritoriul altui stat; c) în cazul absentei de pe teritoriul statului român pentru o perioadă mai mare de 12 luni consecutive, cu excepţia situaţiei în care, în această perioadă, strainul a beneficiat de un drept de şedere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene; d) în cazul absentei de pe teritoriul statului român pe o perioadă mai mare de 6 ani consecutivi, chiar dacă în această perioadă a beneficiat de un drept de şedere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene. (4) În situaţia în care, la încetarea dreptului de şedere permanenta, strainul se găseşte pe teritoriul României, iar prezenta acestuia nu constituie o ameninţare la adresa ordinii publice sau securităţii naţionale, acesta poate solicita eliberarea unui permis de şedere temporară pentru scopurile şi în condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. (5) Strainului al cărui drept de şedere permanenta a încetat în condiţiile alin. (3) lit. b) sau c) i se poate acorda un nou drept de şedere permanenta, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, după o şedere legală şi continua pe teritoriul României de 12 luni.----------------Art. 69 a fost modificat de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 70Condiţii de acordare a dreptului de şedere permanenta (1) Dreptul de şedere permanenta se acordă străinilor prevăzuţi la art. 69 alin. (1), dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au avut o şedere continua şi legală pe teritoriul României în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, astfel:(i) şederea va fi considerată continua atunci când perioada de absenta de pe teritoriul României este mai mica de 6 luni consecutive şi nu depăşeşte în total 10 luni;(îi) şederea va fi considerată legală atunci când împotriva strainului nu a fost dispusă nicio măsura de îndepărtare de pe teritoriul naţional;(iii) la stabilirea perioadei de şedere continua şi legală se ia în calcul jumătate din perioada de şedere în scop de studii;(iv) la stabilirea perioadei de şedere continua şi legală nu se ia în calcul şederea conferita de viza diplomatică sau de serviciu şi nici şederea obţinută pentru desfăşurarea de activităţi ca lucrator sezonier; b) fac dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului minim net pe economie, cu excepţia străinilor membri de familie ai cetăţenilor români; c) fac dovada asigurării sociale de sănătate; d) fac dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit, în condiţiile legii;------------Litera d) a alin. (1) al art. 70 a fost modificată de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 347 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 12 decembrie 2007. e) cunosc limba română cel puţin la un nivel satisfăcător; f) nu prezintă pericol pentru ordinea publică şi siguranţa naţionala. (2) Străinilor de origine română sau născuţi în România, precum şi celor a căror şedere este în interesul statului român li se poate acorda dreptul de şedere permanenta fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e). (3) Minorilor ai căror părinţi sunt titulari ai unui drept de şedere permanenta li se poate acorda acelaşi statut fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1). În cazul în care numai unul dintre părinţi este titular al unui drept de şedere permanenta, este necesar consimţământul celuilalt părinte, în forma autentică. (4) Străinilor care fac dovada ca au efectuat investiţii de minimum 1.000.000 de euro sau au creat peste 100 de locuri de muncă cu norma întreaga li se poate acorda dreptul de şedere permanenta fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b).----------------Art. 70 a fost modificat de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 71Solicitarea dreptului de şedere permanenta (1) Străinii prevăzuţi la art. 69 alin. (1) trebuie să depună personal la formaţiunile teritoriale ale Oficiului Roman pentru Imigrari o cerere-tip însoţită de următoarele documente:---------Alin. (1) al art. 71 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". a) documentul de trecere a frontierei de stat; b) acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului de locuit; c) acte doveditoare privind mijloacele de întreţinere; d) dovada asigurării sociale de sănătate; e) certificat de cazier judiciar, eliberat de autorităţile române. (2) Cu prilejul depunerii cererii, solicitanţii vor susţine un interviu în vederea stabilirii nivelului de cunoaştere a limbii române.----------------Art. 71 a fost modificat de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 72Aprobarea dreptului de şedere permanenta (1) Dreptul de şedere permanenta se aproba de către şeful Oficiului Roman pentru Imigrari.---------Alin. (1) al art. 72 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (2) Cererile se analizează de către o comisie special constituită, prin dispoziţie a şefului Oficiului Roman pentru Imigrari, comisie care formulează propuneri motivate pentru fiecare caz în parte.---------Alin. (2) al art. 72 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (3) Termenul de soluţionare a cererilor este de maximum 6 luni de la data înregistrării. Pentru motive obiective, şeful Oficiului Roman pentru Imigrari poate prelungi acest termen cu încă 3 luni, cu înştiinţarea solicitantului.---------Alin. (3) al art. 72 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (4) Aprobarea se comunică în scris solicitantului, în termen de 15 zile lucrătoare de la soluţionarea cererii. (5) În termen de 30 de zile de la primirea comunicării, strainul căruia i s-a aprobat dreptul de şedere permanenta în România este obligat să se prezinte la formatiunea teritorială a Oficiului Roman pentru Imigrari unde a fost înregistrată cererea, în vederea eliberării permisului de şedere permanenta.---------Alin. (5) al art. 72 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (6) Acordarea dreptului de şedere permanenta pentru străinii membri de familie ai cetăţenilor români se efectuează cu scutire de la plata taxelor consulare.----------------Art. 72 a fost modificat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 73Refuzul acordării dreptului de şedere permanenta (1) Dacă se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezenta secţiune, comisia constituită potrivit art. 72 alin. (2) propune şefului Oficiului Roman pentru Imigrari refuzul acordării dreptului de şedere permanenta.---------Alin. (1) al art. 73 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (2) Refuzul, precum şi motivele care au stat la baza acestuia se comunică, în scris, solicitantului, în termen de 15 zile lucrătoare de la soluţionarea cererii. (3) Refuzul acordării dreptului de şedere permanenta poate fi atacat în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel Bucureşti. (4) Refuzul acordării dreptului de şedere permanenta nu produce efecte juridice asupra dreptului de şedere al titularului cererii.----------------Art. 73 a fost modificat de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 74Tratament egalTitularii unui drept de şedere permanenta beneficiază, în condiţiile legii, de tratament egal cu cetăţenii români în ceea ce priveşte: a) accesul la piaţa muncii, inclusiv în privinţa condiţiilor de angajare şi de muncă, la activităţi economice în mod independent şi la activităţi profesionale, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca activitatea desfăşurata sa nu presupună, chiar şi ocazional, exercitarea unor prerogative ale autorităţii publice; b) accesul la toate formele şi nivelurile de învăţământ şi de pregătire profesională, inclusiv la acordarea burselor de studiu; c) echivalarea studiilor şi recunoaşterea diplomelor, a certificatelor, a atestatelor de competenţa şi a calificarilor profesionale, în conformitate cu reglementările în vigoare; d) securitatea socială, asistenţa şi protecţia socială; e) asistenţa de sănătate publică; f) deduceri de impozit pe venitul global şi scutiri de taxe; g) accesul la bunuri şi servicii publice, inclusiv obţinerea de locuinţe; h) libertatea de asociere, afiliere şi apartenenţa la o organizaţie sindicala sau profesională.----------------Art. 74 a fost modificat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 74^1Stabilirea domiciliului străinilor în RomâniaStrăinii titulari ai unui drept de şedere permanenta au dreptul să îşi stabilească sau să îşi schimbe domiciliul pe teritoriul României în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.----------------Art. 74^1 a fost introdus de pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Secţiunea a 3-a Anularea şi revocarea dreptului de şedere în România  +  Articolul 75Cazuri de anulare şi revocare (1) Oficiul Roman pentru Imigrari anulează, prin decizie motivată, dreptul de şedere permanenta sau temporară în România, dacă se constata ulterior ca:---------Partea introductivă a alin. (1) al art. 75 a fost modificată de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". a) la data acordării dreptului de şedere permanenta sau a prelungirii dreptului de şedere temporară strainul nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege în acest sens; b) dreptul de şedere permanenta sau prelungirea dreptului de şedere temporară a fost obţinut/obţinută prin folosirea de informaţii false, documente false sau falsificate ori de alte mijloace ilegale; c) dreptul de şedere a fost obţinut în baza unei căsătorii de convenienta, constatată în condiţiile art. 64; d) strainul a fost îndepărtat anterior de pe teritoriul României şi a reintrat, sub o alta identitate, în perioada de interdicţie. (2) Oficiul Roman pentru Imigrari revoca, prin decizie motivată, dreptul de şedere permanenta atunci când se constată că rezidentul permanent constituie o ameninţare la adresa ordinii publice, ca urmare a infracţiunilor săvârşite pe teritoriul României.---------Alin. (2) al art. 75 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (3) Oficiul Roman pentru Imigrari revoca, prin decizie motivată, dreptul de şedere temporară atunci când:---------Partea introductivă a alin. (3) al art. 75 a fost modificată de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". a) în urma verificărilor efectuate de Oficiul Roman pentru Imigrari sau a sesizarilor primite de la alte autorităţi competente, potrivit legii, se constată că strainul nu mai îndeplineşte condiţiile pe baza cărora i-a fost prelungit dreptul de şedere ori nu mai respecta scopul pentru care i-a fost acordat acest drept;---------Litera a) a alin. (3) al art. 75 a fost modificată de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". b) se constată că strainul a încălcat reglementările privind frontiera de stat sau pe cele referitoare la angajarea în munca a străinilor; c) se constată că strainul suferă de o boala ce pune în pericol sănătatea publică şi nu se supune măsurilor de tratament medical stabilite de autorităţile competente.----------------Art. 75 a fost modificat de pct. 63 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 76Comunicarea deciziei de anulare sau revocareDecizia de anulare sau revocare a dreptului de şedere se comunică: a) de către Oficiul Roman pentru Imigrari, strainului care se afla pe teritoriul României, prin decizia de returnare prevăzută la art. 80;---------Litera a) a art. 76 a fost modificată de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". b) de către Poliţia de Frontiera Română, strainului care se prezintă la frontiera cu scopul de a intră în România, prin comunicarea de nepermitere a intrării.----------------Art. 76 a fost modificat de pct. 64 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Secţiunea a 4-a Integrarea în viaţa economică, culturală şi socială a străinilor  +  Articolul 77Asistenţa pentru integrarea străinilor (1) Statul român asigura condiţiile pentru integrarea străinilor cărora li s-a acordat un drept de şedere în România, în viaţa economică, socială şi culturală a tarii. (2) În scopul integrării străinilor pot fi organizate şi desfăşurate următoarele activităţi: a) cursuri de limba română; b) cursuri şi alte forme de perfecţionare şi pregătire profesională; c) asigurarea informării cu privire la drepturile şi obligaţiile străinilor, precum şi asupra oportunitatilor de integrare în societatea românească; d) cursuri de cunoaştere a istoriei, culturii, civilizatiei şi a sistemului de drept din România; e) intalniri prilejuite de diferite evenimente, la care să participe şi cetăţeni români, în scopul promovării cunoaşterii şi înţelegerii reciproce.  +  Articolul 78Instituţii şi organizaţii implicate (1) Instituţiile publice vor coopera, potrivit competentelor, cu organizaţii neguvernamentale şi organizaţii internaţionale, în scopul promovării şi derulării de programe pentru integrarea străinilor în societate, precum şi pentru identificarea resurselor financiare necesare în acest sens. (2) În toate activităţile pe care le desfăşoară, instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale vor asigura protecţia străinilor împotriva oricărei forme de discriminare.  +  Capitolul V Regimul indepartarii străinilor de pe teritoriul României  +  Secţiunea 1 Condiţii generale cu privire la îndepărtarea străinilor de pe teritoriul României  +  Articolul 79Îndepărtarea străinilor de pe teritoriul României (1) Împotriva străinilor care au intrat ilegal, a căror şedere pe teritoriul României a devenit ilegala, a căror viza sau drept de şedere a fost anulat sau revocat, a acelora cărora li s-a refuzat prelungirea dreptului de şedere temporară, a acelora cărora le-a încetat dreptul de şedere permanenta, precum şi a foştilor solicitanţi de azil Oficiul Roman pentru Imigrari poate dispune măsura returnarii de pe teritoriul României.------------Alin. (1) al art. 79 a fost modificat de subpct. 36, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007. (2) În cazul străinilor declaraţi indezirabili, precum şi împotriva celor pentru care instanţa a dispus măsura de siguranţă a expulzării, îndepărtarea de pe teritoriul României se face prin punerea în aplicare a prevederilor hotărârii instanţei prin care s-a dispus măsura respectiva.----------------Art. 79 a fost modificat de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 80Decizia de returnare a străinilor de pe teritoriul României (1) Decizia de returnare constituie actul administrativ al Oficiului Roman pentru Imigrari sau al formatiunilor sale teritoriale, prin care străinii prevăzuţi la art. 79 alin. (1) sunt obligaţi sa părăsească teritoriul României.------------Alin. (1) al art. 80 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (2) Decizia de returnare se redactează în doua exemplare, fiecare în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţionala. (3) Decizia de returnare da posibilitatea strainului sa părăsească ţara neînsoţit, astfel: a) în termen de 15 zile, pentru:(i) strainul a cărui şedere a devenit ilegala;(îi) strainul a cărui viza a fost anulată sau revocată;(iii) foştii solicitanţi de azil pentru care s-a finalizat procedura de azil; b) în termen de 30 de zile, pentru strainul căruia i-a fost anulat sau revocat dreptul de şedere temporară ori i-a fost refuzată prelungirea acestui drept; c) în termen de 90 de zile, pentru:(i) strainul căruia i-a fost anulat sau revocat dreptul de şedere temporară pentru desfăşurarea de activităţi comerciale ori i-a fost refuzată prelungirea acestui drept, precum şi membrii de familie ai acestuia care au beneficiat de un drept de şedere pentru reîntregirea familiei;(îi) strainul căruia i-a încetat dreptul de şedere permanenta, dacă nu îndeplineşte condiţiile de prelungire a dreptului de şedere temporară pentru unul din scopurile prevăzute în prezenta ordonanţă.------------Litera c) a alin. (3) al art. 80 a fost modificată de subpct. 37, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007. (4) Termenele prevăzute la alin. (3) curg de la data la care decizia de returnare i-a fost adusă la cunoştinţa strainului, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Străinilor care au trecut ilegal frontiera de stat, precum şi celor cu şedere ilegala a căror identitate nu a putut fi stabilită li se emite decizie de returnare sub escorta, care va fi însoţită de luarea în custodie publică, în condiţiile prevăzute la art. 93.------------Alin. (5) al art. 80 a fost modificat de subpct. 38, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007.-------------Art. 80 a fost modificat de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 81Comunicarea deciziei de returnare (1) Comunicarea deciziei de returnare se realizează de către Oficiul Roman pentru Imigrari ori de formaţiunile sale teritoriale prin remiterea unui exemplar al acesteia.------------Alin. (1) al art. 81 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (2) Remiterea se poate face prin înmânarea exemplarului, sub semnătura, atunci când strainul este prezent, sau prin trimiterea prin posta, cu confirmare de primire, la adresa la care strainul a declarat ca locuieşte, atunci când strainul nu este prezent. (3) În cazul în care remiterea nu este posibila, comunicarea deciziei de returnare se face prin afişarea unui exemplar al acesteia la sediul Oficiului Roman pentru Imigrari sau al formatiunilor sale teritoriale.------------Alin. (3) al art. 81 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (4) Se prezuma ca remiterea nu este posibila în următoarele situaţii: a) strainul refuza sa primească exemplarul înmânat sau trimis prin posta; b) strainul nu mai locuieşte la adresa declarata; c) strainul nu a făcut cunoscută adresa la care locuieşte.----------------Art. 81 a fost modificat de pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 82Contestarea deciziei de returnare (1) Decizia de returnare poate fi contestată în termen de 10 zile de la data comunicării la Curtea de Apel Bucureşti, în cazul în care aceasta a fost emisă de Oficiul Roman pentru Imigrari, sau la curtea de apel în a carei raza de competenţa se afla formatiunea teritorială care a emis decizia de returnare. Instanţa soluţionează cererea în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia. Hotărârea instanţei este irevocabilă.------------Alin. (1) al art. 82 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (2) În cazul străinilor prevăzuţi la art. 80 alin. (5), decizia de returnare sub escorta poate fi contestată la curtea de apel competenţa teritorial pe raza căreia se afla centrul de cazare, în termen de 3 zile de la data comunicării. Instanţa se pronunţa în termen de 5 zile, hotărârea fiind definitivă şi irevocabilă.------------Alin. (2) al art. 82 a fost modificat de subpct. 39, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007. (3) Contestaţia prevăzută la alin. (1) şi (2) suspenda executarea măsurii de îndepărtare.------------Alin. (3) al art. 82 a fost modificat de subpct. 39, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007. (4) Contestarea deciziei de returnare formulată de către străinii luaţi în custodie publică nu suspenda măsura luării în custodie publică.----------------Art. 82 a fost modificat de pct. 68 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Secţiunea a 2-a Străini indezirabili  +  Articolul 83Declararea ca indezirabil (1) Declararea ca indezirabil este o măsura care se dispune împotriva unui străin care a desfăşurat, desfăşoară ori exista indicii temeinice ca intenţionează sa desfăşoare activităţi de natura sa pună în pericol securitatea naţionala sau ordinea publică. (2) Măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de Curtea de Apel Bucureşti, la sesizarea procurorului anume desemnat de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. Procurorul sesizează instanţa de judecată, la propunerea instituţiilor cu competente în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale care deţin date sau indicii temeinice, în sensul celor prevăzute la alin. (1). (3) Datele şi informaţiile în baza cărora se propune declararea ca indezirabil pentru ratiuni de securitate naţionala se pun la dispoziţia instanţei de judecată, în condiţiile stabilite de actele normative care reglementează regimul activităţilor referitoare la siguranţa naţionala şi protejarea informaţiilor clasificate. (4) Sesizarea prevăzută la alin. (2) se judeca în camera de consiliu, cu citarea părţilor. Instanţa de judecată aduce la cunoştinţa strainului faptele care stau la baza sesizării, cu respectarea prevederilor actelor normative care reglementează regimul activităţilor referitoare la siguranţa naţionala şi protejarea informaţiilor clasificate. (5) Curtea de Apel Bucureşti se pronunţa, prin hotărâre motivată, în termen de 10 zile de la sesizarea formulată în condiţiile alin. (2). Hotărârea instanţei este definitivă. Atunci când declararea strainului ca indezirabil se întemeiază pe ratiuni de securitate naţionala, în conţinutul hotărârii nu se menţionează datele şi informaţiile care au stat la baza motivarii acesteia. (6) Hotărârea se comunică strainului, precum şi, dacă instanţa dispune declararea ca indezirabil, Oficiului Roman pentru Imigrari, pentru a fi pusă în executare.------------Alin. (6) al art. 83 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (7) Dreptul de şedere a strainului încetează de la data pronunţării hotărârii prin care acesta a fost declarat indezirabil. (8) Punerea în executare a hotărârii prin care strainul a fost declarat indezirabil se realizează prin escortarea strainului până la frontiera sau până în ţara de origine, de către personalul specializat al Oficiului Roman pentru Imigrari.------------Alin. (8) al art. 83 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (9) Perioada pentru care un străin poate fi declarat indezirabil este de la 5 la 15 ani, cu posibilitatea prelungirii termenului pentru o noua perioada cuprinsă între aceste limite, în cazul în care se constată că nu au încetat motivele care au determinat luarea acestei măsuri. Prelungirea termenului se face în condiţiile prevăzute la alin. (2). (10) Persoanele declarate indezirabile vor fi comunicate de Oficiul Roman pentru Imigrari Direcţiei generale afaceri consulare.--------------Alin. (10) al art. 83 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari".--------------Art. 83 a fost modificat de pct. 69 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.----------------Art. 84 a fost abrogat de pct. 70 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 85Recursul împotriva hotărârii prevăzute la art. 83 alin. (5) (1) Hotărârea prevăzută la art. 83 alin. (5) poate fi atacată cu recurs, în termen de 10 zile de la data comunicării, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Instanţa se pronunţa în termen de 5 zile de la data primirii cererii. (2) Exercitarea caii de atac prevăzute la alin. (1) nu are efect suspensiv de executare a hotărârii prin care strainul a fost declarat indezirabil. În cazuri temeinic justificate şi pentru a se preveni producerea de pagube iminente, strainul poate cere instanţei sa dispună suspendarea executării hotărârii prin care a fost declarat indezirabil, până la soluţionarea caii de atac. Instanţa va soluţiona cererea de suspendare de urgenta, hotărârea pronunţată în acest caz fiind executorie de drept.----------------Art. 85 a fost modificat de pct. 71 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Secţiunea a 3-a Returnarea străinilorÎndepărtarea sub escorta a străinilor----------------Titlul Secţiunii a 3-a din Cap. V a fost modificat de pct. 72 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 86Îndepărtarea sub escorta a străinilor (1) Îndepărtarea sub escorta se realizează, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, de către personalul specializat al Oficiului Roman pentru Imigrari, pentru următoarele categorii de străini:------------Alin. (1) al art. 86 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". a) care nu au părăsit voluntar teritoriul României la expirarea termenului deciziei de returnare prevăzute la art. 80 alin. (3); b) care au trecut ilegal frontiera de stat; c) care au fost declaraţi indezirabili; d) împotriva cărora a fost dispusă expulzarea. (2) Îndepărtarea sub escorta se poate efectua şi în cazul străinilor care prezintă dizabilitati fizice sau mentale ori constituie un pericol pentru sănătatea publică.----------------Art. 86 a fost modificat de pct. 73 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.----------------Art. 86^1 a fost abrogat de pct. 74 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 87Procedura indepartarii sub escorta (1) Îndepărtarea sub escorta presupune insotirea strainului de către personalul specializat al Oficiului Roman pentru Imigrari până la frontiera ori până în ţara de origine, de tranzit sau de destinaţie.-------------Alin. (1) al art. 87 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (2) Dacă străinii poseda document de trecere a frontierei de stat valabil, mijloace financiare şi nu este necesară efectuarea altor formalităţi, îndepărtarea sub escorta se va efectua în termen de 24 de ore. (3) Străinii care nu poseda documente de trecere a frontierei de stat vor fi prezentaţi misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare acreditate în România ale statelor ai căror cetăţeni sunt, pentru eliberarea documentelor. (4) Procedurile aplicabile în cazul necooperarii unor reprezentante diplomatice în legătură cu eliberarea de documente de călătorie pentru îndepărtarea străinilor de pe teritoriul statului român se stabilesc prin ordin comun al ministrului afacerilor externe şi al ministrului administraţiei şi internelor. (5) Pentru străinii proveniţi din state care nu au misiuni diplomatice sau oficii consulare în România vor fi solicitate documente de trecere a frontierei de stat din ţara de origine, prin Direcţia generală afaceri consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. (6) În situaţia în care documentul de trecere a frontierei de stat nu poate fi obţinut în condiţiile prevăzute la alin. (5), Oficiul Roman pentru Imigrari poate elibera un titlu de călătorie, conform legii.-------------Alin. (6) al art. 87 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (7) Când exista indicii temeinice ca îndepărtarea sub escorta nu poate fi efectuată în termen de 24 de ore, strainul va fi luat în custodie publică.----------------Art. 87 a fost modificat de pct. 75 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 88Îndepărtarea sub escorta în baza acordurilor de readmisie (1) Străinii prevăzuţi la art. 86 pot fi îndepărtaţi sub escorta şi în baza acordurilor de readmisie încheiate de România cu alte state, în condiţiile prevăzute în acestea. (2) La cererea unuia dintre statele care au încheiate acorduri de readmisie cu România, se poate permite tranzitarea teritoriului României de către strainul care face obiectul unei proceduri de readmisie către un stat terţ, cu condiţia escortarii şi a prezentării garanţiilor ca acesta îşi poate continua călătoria şi poate intră în statul de destinaţie.----------------Art. 88 a fost modificat de pct. 76 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 88^1Măsuri de asistenţa între statele membre ale Uniunii Europene în cazul indepartarii străinilor pe calea aerului (1) În situaţia în care îndepărtarea nu este posibila prin folosirea zborurilor directe până în ţara de destinaţie, Oficiul Roman pentru Imigrari poate solicita altor state tranzitul aeroportuar.--------------Alin. (1) al art. 88^1 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (2) Pentru realizarea indepartarii strainului pe calea aerului, Oficiul Roman pentru Imigrari dispune escortarea străinilor până în ţara de tranzit sau de destinaţie în următoarele cazuri:--------------Partea introductivă a alin. (2) al art. 88^1 a fost modificată de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". a) ţara de tranzit sau de destinaţie solicita ca strainul să fie escortat; b) este necesară acordarea de asistenţa medicală strainului în timpul realizării măsurilor de îndepărtare; c) strainul trebuie supravegheat pentru a se preveni săvârşirea de fapte de natura penală în timpul realizării măsurilor de îndepărtare; d) exista indicii temeinice ca strainul nu va respecta măsura de îndepărtare ori ca intenţionează sa rămână în ţara de tranzit; e) autorităţile române cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale solicita ca strainul să fie escortat. (3) Pe durata realizării măsurilor de îndepărtare, membrii escortei nu sunt inarmati şi poarta ţinuta civilă. Aceştia sunt obligaţi să respecte legislaţia statului de tranzit, sa folosească forta numai în caz de legitima apărare sau în scopul împiedicării strainului sa fuga, să îşi provoace rani, sa lezeze integritatea corporală a altor persoane sau sa producă pagube materiale atunci când reprezentanţii statului de tranzit nu sunt prezenţi sau este necesară acordarea de sprijin acestora. (4) Oficiul Roman pentru Imigrari întreprinde demersurile necesare pentru întoarcerea în ţara a străinilor dacă, în timpul indepartarii pe calea aerului, a intervenit una dintre următoarele situaţii:--------------Alin. (4) al art. 88^1 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". a) autorizaţia de tranzit aeroportuar a fost refuzată sau revocată; b) strainul a intrat pe teritoriul statului solicitat în timpul tranzitului; c) îndepărtarea strainului către o alta ţara de tranzit ori către ţara de destinaţie sau imbarcarea în zborul de legătura nu a fost realizată; d) tranzitul aeroportuar nu mai este posibil. (5) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera poate aproba solicitarile de tranzit pentru străinii care fac obiectul unor măsuri de îndepărtare, adresate de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene. (6) Solicitarea de tranzit prevăzută la alin. (5) poate fi refuzată dacă: a) strainul este invinuit sau inculpat într-o cauza penală ori are de executat o pedeapsă privativă de libertate, ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni pe teritoriul României; b) tranzitul către alte state sau intrarea în ţara de destinaţie nu este permisă; c) în timpul tranzitului este necesar transportul către un alt aeroport aflat pe teritoriul României; d) strainul reprezintă o ameninţare pentru siguranţa naţionala, ordinea şi sănătatea publică sau relaţiile internaţionale ale statului român; e) asistenţa solicitată este imposibila în acel moment din motive obiective; în acest caz, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera informează, în cel mai scurt timp posibil, autorităţile solicitante asupra unei date cat mai apropiate de cea solicitată iniţial, în care poate fi acordată asistenţa tranzitului. (7) În situaţia în care, ulterior aprobării tranzitului, survin situaţiile prevăzute la alin. (6), autorizaţiile deja eliberate pot fi revocate, cu informarea autorităţilor solicitante asupra motivelor care au determinat revocarea. (8) Solicitarea de tranzit trebuie transmisă în scris cu cel târziu doua zile înainte de tranzit. Acest termen poate fi scurtat în cazuri urgente şi justificate. (9) Forma şi conţinutul solicitării de tranzit se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (10) Decizia va fi comunicată statului membru solicitant în termen de doua zile. Termenul poate fi prelungit, în cazuri justificate, cu maximum 48 de ore. (11) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera stabileşte puncte de contact în toate zonele de tranzit importante. (12) Operaţiunea de tranzit nu trebuie să depăşească 24 de ore. În cazul în care, din motive obiective, sunt necesare măsuri de asistenţa suplimentare pentru continuarea operaţiunii de tranzit, acest termen poate fi prelungit cu maximum 48 de ore. (13) În limita mijloacelor disponibile şi în conformitate cu standardele internaţionale relevante, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera va asigura măsurile de asistenţa necesare de la aterizare şi până la părăsirea aeroportului către ţara de destinaţie a strainului, în ceea ce priveşte: a) întâmpinarea strainului la aeronava şi escortarea acestuia în perimetrul aeroportului, în special către zborul de legătura; b) asigurarea tratamentului medical de urgenta strainului şi, dacă este cazul, persoanelor din escorta acestuia; c) asigurarea hranei pentru străin şi, dacă este cazul, pentru persoanele din escorta acestuia; d) primirea, păstrarea şi predarea documentelor de călătorie, în special în cazul străinilor neescortati; e) în cazul străinilor neescortati, informarea statului solicitant despre locul şi ora plecării strainului de pe teritoriul statului român; f) informarea statului solicitant în privinţa oricăror incidente serioase care survin în timpul tranzitului; g) pe timpul staţionării în aeroportul de tranzit, şeful punctului de trecere a frontierei poate dispune cazarea strainului în spaţii special amenajate şi folosirea mijloacelor legale pentru prevenirea sau împiedicarea oricărei încercări a strainului de a se împotrivi tranzitului. (14) Costurile serviciilor asigurate potrivit alin. (13) se suporta de statul solicitant.----------------Art. 88^1 a fost modificat de pct. 77 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 88^2Organizarea unor zboruri comune cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea indepartarii străinilor (1) Oficiul Roman pentru Imigrari poate organiza sau participa la acţiuni comune cu autorităţile competente din unul ori mai multe state membre ale Uniunii Europene, pentru îndepărtarea străinilor care fac obiectul unor măsuri de îndepărtare.--------------Alin. (1) al art. 88^2 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (2) Atunci când Oficiul Roman pentru Imigrari decide organizarea unui zbor pentru îndepărtarea străinilor, la care ar putea sa participe şi alte state membre ale Uniunii Europene, informează autorităţile competente din aceste state.--------------Alin. (2) al art. 88^2 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (3) În vederea unei bune desfăşurări a zborului, Oficiul Roman pentru Imigrari întreprinde măsuri pentru selecţionarea transportatorului, potrivit dispoziţiilor legale, obţinerea autorizaţiilor necesare de la statele de tranzit şi de destinaţie, stabilirea în comun cu autorităţile competente ale celorlalte state participante a numărului personalului de escorta necesar, încheierea înţelegerilor financiare necesare, precum şi alte măsuri ce se impun.--------------Alin. (3) al art. 88^2 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (4) În cazul în care Oficiul Roman pentru Imigrari decide sa participe la un zbor pentru îndepărtarea străinilor organizat de un stat membru al Uniunii Europene, informează autorităţile competente din statul organizator despre intenţia de a participa, specificând numărul de persoane care fac obiectul indepartarii, şi asigura un număr suficient de persoane pentru escorta. În cazul în care escorta este realizată numai de către statul organizator, Oficiul Roman pentru Imigrari asigura prezenta a cel puţin 2 reprezentanţi la bordul aeronavei, care sunt responsabili de predarea străinilor de care răspund autorităţile din statele de destinaţie.--------------Alin. (4) al art. 88^2 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (5) Oficiul Roman pentru Imigrari asigura atât străinilor care fac obiectul măsurilor de îndepărtare, cat şi personalului de escorta propriu documente de călătorie valabile, vize şi alte documente necesare şi, prin intermediul Direcţiei generale afaceri consulare, solicita asistenţa necesară din partea reprezentantelor diplomatice ale României.--------------Alin. (5) al art. 88^2 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari".--------------Art. 88^2 a fost modificat de pct. 78 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 89Interzicerea indepartarii (1) Îndepărtarea este interzisă în următoarele cazuri: a) strainul este minor, iar părinţii acestuia au drept de şedere în România; b) strainul este părinte al unui minor care are cetăţenia română, dacă minorul se afla în întreţinerea acestuia sau dacă exista obligaţia plăţii pensiei alimentare, obligaţie pe care strainul şi-o îndeplineşte cu regularitate; c) strainul este căsătorit cu un cetăţean român, iar căsătoria nu este de convenienta; d) strainul a depăşit vârsta de 80 de ani; e) exista temeri justificate ca viaţa îi este pusă în pericol ori ca va fi supus la torturi, tratamente inumane sau degradante în statul în care urmează să fie trimis strainul; f) îndepărtarea este interzisă de documentele internaţionale la care România este parte. (2) Persoanelor prevăzute la alin. (1) li se poate acorda sau, după caz, prelungi dreptul de şedere în România de către Oficiul Roman pentru Imigrari, pentru unul dintre scopurile şi în condiţiile prevăzute la capitolul IV, fără a mai fi necesară obţinerea în prealabil a unei vize de lungă şedere.------------Alin. (2) al art. 89 a fost modificat de subpct. 40, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007. (3) Punerea în executare a măsurilor de îndepărtare se suspenda în cazul străinilor care se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 15 alin. (1), până la data la care încetează motivele de nepermitere a iesirii din România. (4) Fac excepţie de la prevederile alin. (1), (2) şi (3) străinii care constituie un pericol pentru ordinea publică, securitatea naţionala ori care suferă de o boala care ameninţa sănătatea publică şi refuza să se supună măsurilor stabilite de către autorităţile medicale.----------------Art. 89 a fost modificat de pct. 79 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 90Repatrierea voluntara umanitara asistată (1) Străinii aflaţi pe teritoriul României pot solicita sprijinul Oficiului Roman pentru Imigrari, precum şi al organizaţiilor internaţionale sau neguvernamentale cu atribuţii în domeniu pentru repatrierea voluntara umanitara asistată, dacă nu dispun de mijloace financiare.--------------Alin. (1) al art. 90 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (2) Oficiul Roman pentru Imigrari, în comun cu organizaţii internaţionale cu atribuţii în domeniu, precum şi cu organizaţii neguvernamentale de profil vor desfăşura programe comune pentru identificarea modalităţilor concrete de sprijinire a străinilor prevăzuţi la alin. (1), în vederea repatrierii voluntare umanitare asistate a acestora, precum şi a resurselor financiare necesare în acest sens.--------------Alin. (2) al art. 90 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (3) Străinilor incluşi în programele de repatriere voluntara umanitara asistată li se eliberează de către Oficiul Roman pentru Imigrari certificate de repatriere.--------------Alin. (3) al art. 90 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (4) Străinii prevăzuţi la alin. (1) pot beneficia, în mod individual, o singură dată de sprijinul acordat de Oficiul Roman pentru Imigrari, prin intermediul programelor prevăzute la alin. (2), pentru repatrierea voluntara umanitara asistată.--------------Alin. (4) al art. 90 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari".---------------Art. 90 a fost modificat de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Secţiunea a 4-a Expulzarea străinilor  +  Articolul 91Efectuarea expulzării străinilor (1) Împotriva strainului care a săvârşit o infracţiune pe teritoriul României poate fi dispusă măsura expulzării în condiţiile prevăzute de Codul penal şi de Codul de procedură penală. (2) Dreptul de şedere al strainului încetează de drept la data la care a fost dispusă măsura expulzării. (3) Instanţa de judecată poate dispune ca strainul să fie luat în custodie publică, până la efectuarea expulzării, fără ca perioada acestei măsuri să depăşească 2 ani.------------Alin. (3) al art. 91 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 306 din 25 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 31 octombrie 2005. (4) Dacă strainul nu poseda document de trecere a frontierei de stat sau mijloace financiare suficiente, Oficiul Roman pentru Imigrari procedează potrivit prevederilor art. 87 alin. (3), (5) şi (6).--------------Alin. (4) al art. 91 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (5) În cazul în care măsura expulzării nu poate fi pusă în executare în termen de 24 de ore, strainul va fi luat în custodie publică potrivit prevederilor art. 93 alin. (10).----------------Alin. (5) al art. 91 a fost introdus de pct. 82 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 92Interzicerea expulzării (1) Un străin nu poate fi expulzat într-un stat în care exista temeri justificate ca viaţa îi este pusă în pericol ori ca va fi supus la torturi, tratamente inumane sau degradante. (2) Măsura expulzării nu se dispune, iar în cazul în care a fost dispusă, nu poate fi executată, dacă strainul se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 15 alin. (1). (3) Interdicţia de expulzare durează până la dispariţia motivelor pe care a fost intemeiata.-----------------Alin. (4) al art. 92 a fost abrogat de pct. 41 al articolului unic din LEGEA nr. 482 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.116 din 27 noiembrie 2004. (5) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) este de competenţa instanţei de judecată, în urma comunicării efectuate de către Oficiul Roman pentru Imigrari.--------------Alin. (5) al art. 91 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari".  +  Articolul 92^1Recunoaşterea deciziilor de îndepărtare a străinilor de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene (1) Deciziile de îndepărtare a străinilor, cetăţeni ai unor state terţe, de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sunt recunoscute de statul român şi sunt puse în aplicare de Oficiul Roman pentru Imigrari în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, în următoarele cazuri:--------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 92^1 a fost modificată de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". a) decizia de îndepărtare este luată pentru motive de ordine publică şi siguranţă naţionala, astfel:(i) când strainul a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de un an;(îi) ca urmare a desfăşurării de către străini ori a existenţei unor indicii temeinice ca strainul urmează sa desfăşoare activităţi de natura sa pună în pericol ordinea publică sau siguranţa naţionala; b) decizia de îndepărtare este luată ca urmare a neîndeplinirii de către străin a condiţiilor referitoare la intrarea şi şederea străinilor pe teritoriul statului membru în cauza.(1^1) Criteriile şi aranjamentele practice de compensare a dezechilibrelor financiare rezultate ca urmare a recunoaşterii deciziilor de îndepărtare prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.-----------------Alin. (1^1) al art. 92^1 a fost introdus de pct. 83 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. (2) Pentru a fi puse în aplicare, este necesar ca deciziile de îndepărtare prevăzute la alin. (1) sa nu fi fost revocate sau suspendate de către autorităţile emitente. (3) Sunt exceptaţi de la prevederile alin. (1) străinii membri de familie ai cetăţenilor români, precum şi membrii de familie ai cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene. (4) În vederea aplicării prezentului articol, Oficiul Roman pentru Imigrari cooperează şi face schimb de informaţii cu autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene.--------------Alin. (4) al art. 92^1 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (5) Cheltuielile angajate de către Oficiul Roman pentru Imigrari în scopul indepartarii străinilor, în baza deciziilor prevăzute la alin. (1), se suporta din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru Oficiul Roman pentru Imigrari cu aceasta destinaţie.--------------Alin. (5) al art. 92^1 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (6) Sumele reprezentând cheltuielile prevăzute la alin. (5), recuperate de la statul membru al Uniunii Europene care a emis decizia de îndepărtare, reprezintă reconstituiri de credite bugetare, dacă cheltuielile au fost efectuate pentru anul în curs, sau se fac venit la bugetul de stat, dacă cheltuielile au fost efectuate în anii precedenti.-----------------Alin. (6) al art. 92^1 a fost introdus de pct. 84 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. (7) Oficiul Roman pentru Imigrari decontează cheltuielile efectuate de alte state membre ale Uniunii Europene care pun în aplicare deciziile de îndepărtare până la împlinirea unei perioade de 4 ani de la data emiterii acestora de către autorităţile române, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru Oficiul Roman pentru Imigrari cu aceasta destinaţie.--------------Alin. (7) al art. 92^1 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (8) Solicitarile de rambursare a cheltuielilor efectuate de statul membru al Uniunii Europene pot fi respinse de către Oficiul Roman pentru Imigrari atunci când sunt efectuate după o perioadă mai mare de un an de la punerea în aplicare a măsurii de îndepărtare.--------------Alin. (8) al art. 92^1 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari".--------------Art. 92^1 a fost introdus de pct. 42 al articolului unic din LEGEA nr. 482 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.116 din 27 noiembrie 2004.  +  Secţiunea a 5-a Luarea în custodie publică a străinilor. Centre de cazare  +  Articolul 93Luarea în custodie publică a străinilor (1) Luarea în custodie publică este o măsura de restrangere temporară a libertăţii de mişcare pe teritoriul statului român, dispusă de magistrat împotriva strainului care nu a putut fi îndepărtat sub escorta în termenul prevăzut de lege, precum şi împotriva strainului care a fost declarat indezirabil sau cu privire la care instanţa a dispus expulzarea.-----------------Alin. (1) al art. 93 a fost modificat de pct. 85 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. (2) În cazul străinilor care nu au putut fi îndepărtaţi sub escorta în termenul prevăzut de lege, luarea în custodie publică se dispune de către procurorul anume desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pe o perioadă de 30 de zile, la solicitarea Oficiului Roman pentru Imigrari sau a formatiunilor sale teritoriale.--------------Alin. (2) al art. 93 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (3) În cazul străinilor împotriva cărora s-a dispus măsura expulzării, instanţa poate dispune ca strainul să fie luat în custodie publică până la efectuarea expulzării de către organele de poliţie, în conformitate cu prevederile Codului de procedura penală, fără ca perioada de custodie publică să depăşească 2 ani.-----------------Alin. (3) al art. 93 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 306 din 25 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 31 octombrie 2005. (4) Luarea în custodie publică a străinilor declaraţi indezirabili se dispune de instanţa de judecată care a dispus măsura declarării ca indezirabil prin hotărârea prevăzută la art. 83 alin. (5). Custodia publică a străinilor declaraţi indezirabili încetează la data punerii în executare a hotărârii instanţei de judecată, în condiţiile prevăzute la art. 83 alin. (8).------------Alin. (4) al art. 93 a fost modificat de subpct. 41, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007. (5) Prelungirea duratei de luare în custodie publică a străinilor prevăzuţi la alin. (2) care nu au putut fi îndepărtaţi de pe teritoriul României în termen de 30 de zile se dispune de către curtea de apel în a carei raza de competenţa teritorială se afla locul de cazare, la solicitarea motivată a Oficiului Roman pentru Imigrari. Instanţa trebuie să se pronunţe înainte de expirarea termenului luării în custodie publică dispuse anterior, iar hotărârea instanţei este irevocabilă.------------Alin. (5) al art. 93 a fost modificat de subpct. 41, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007. (6) Perioada maxima de luare în custodie publică a străinilor împotriva cărora s-a dispus măsura returnarii nu poate depăşi 6 luni. (7) În situaţia în care, ulterior luării în custodie publică a unui străin, se constata existenta unuia dintre cazurile prevăzute la art. 89 alin. (1) sau acesta formulează pentru prima data o cerere pentru acordarea unei forme de protecţie, măsura luării în custodie publică încetează de drept. La formularea unei a doua cereri, măsura luării în custodie publică încetează la data acordării accesului la o noua procedura.-----------------Alin. (7) al art. 93 a fost modificat de pct. 43 al articolului unic din LEGEA nr. 482 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.116 din 27 noiembrie 2004.(7^1) Fac excepţie de la prevederile alin. (7) situaţiile în care, pentru ratiuni de siguranţă naţionala sau ordine publică, se impune îndepărtarea străinilor de pe teritoriul României sau menţinerea strainului în custodie publică până la finalizarea procedurii pentru acordarea statutului de refugiat.-----------------Alin. (7^1) al art. 93 a fost introdus de pct. 44 al articolului unic din LEGEA nr. 482 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.116 din 27 noiembrie 2004. (8) Străinii împotriva cărora s-a dispus luarea în custodie publică, în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot depune, în termen de 5 zile, plângere la Curtea de Apel Bucureşti, care este obligată sa o soluţioneze în termen de 3 zile de la data primirii.-----------------Alin. (8) al art. 93 a fost modificat de pct. 85 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. (9) Străinii luaţi în custodie publică, precum şi cei îndepărtaţi sub escorta în termen de 24 de ore sunt amprentati şi fotografiati.-----------------Alin. (9) al art. 93 a fost modificat de pct. 85 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. (10) În cazul prevăzut la alin. (3), dacă instanţa care a pronunţat hotărârea penală nu a dispus luarea în custodie publică, Oficiul Roman pentru Imigrari poate solicita Curţii de Apel Bucureşti luarea în custodie publică a strainului care urmează a fi expulzat. Instanţa soluţionează cererea în termen de 3 zile de la data primirii acesteia. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.--------------Alin. (10) al art. 93 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari".  +  Articolul 94Centrele de cazare (1) Străinii luaţi în custodie publică vor fi introdusi în centre de cazare, denumite în continuare centre. (2) Centrele sunt locuri închise, special amenajate, administrate de Oficiul Roman pentru Imigrari, şi sunt destinate cazării temporare a străinilor declaraţi indezirabili sau împotriva cărora s-a dispus măsura returnarii ori expulzării şi au fost luaţi în custodie publică.--------------Alin. (2) al art. 93 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (3) Centrele sunt organizate şi funcţionează pe baza regulamentului care se aproba de ministrul administraţiei şi internelor. (4) Centrele sunt înfiinţate, organizate, autorizate sanitar, amenajate şi dotate astfel încât să ofere condiţii adecvate de cazare, hrana, asistenţa medicală şi igiena personală.  +  Articolul 95Drepturile şi obligaţiile străinilor cazati în centre (1) Străinii cazati în centre beneficiază de drepturile prevăzute de lege, precum şi de cele prevăzute în tratatele şi acordurile internaţionale în materie la care România este parte. (2) Străinii cazati în centre au dreptul la asistenţa juridică, medicală şi socială şi la respectarea opiniei şi specificului propriu, în materie religioasă, filozofica şi culturală. (3) Străinii cazati în centre au dreptul de a fi informati imediat după aducerea lor în aceste locuri, în limba în care vorbesc sau într-o limbă inteleasa, despre motivele principale care au condus la luarea măsurii, drepturile şi obligaţiile pe care le au în timpul şederii în aceste centre. Motivul luării în custodie publică, precum şi drepturile şi obligaţiile străinilor cazati în centre le vor fi comunicate în scris de către persoanele desemnate sa conducă aceste centre. (4) Pe întreaga perioadă a şederii în centre străinilor li se va asigura posibilitatea comunicării cu reprezentanţii diplomatici şi consulari ai statului de provenienţă. (5) Personalul centrelor va trata străinii cazati în mod nediscriminatoriu pe motiv de rasa, sex, vârsta, cultura, naţionalitate, religie sau apartenenţa la un anumit grup social. (6) Pe toată durata cazării în centre străinii sunt obligaţi să respecte regulile, programul zilnic şi ordinea interioară stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare. (7) Minorii introdusi în centrele de cazare au acces gratuit la sistemul de învăţământ obligatoriu.-----------------Alin. (7) al art. 95 a fost introdus de pct. 86 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 96Asistenţa medicală a străinilor luaţi în custodie (1) Străinii luaţi în custodie publică au dreptul la asistenţa medicală, medicamente şi materiale sanitare gratuite. (2) Serviciile medicale prevăzute la alin. (1) se asigura, după caz, prin serviciul medical al centrelor de cazare sau prin unităţile sanitare ale Ministerului Administraţiei şi Internelor ori ale Ministerului Sănătăţii Publice. Decontarea cheltuielilor se asigura de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin bugetul alocat Oficiului Roman pentru Imigrari, special prevăzut în acest scop.--------------Alin. (2) al art. 96 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari".--------------Art. 96 a fost modificat de pct. 46 al articolului unic din LEGEA nr. 482 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.116 din 27 noiembrie 2004.  +  Articolul 97Măsuri speciale (1) Străinii luaţi în custodie publică, condamnaţi prin hotărâri judecătoreşti definitive, vor fi cazati separat de celelalte categorii de străini. (2) Pe toată perioada cat străinii prevăzuţi la alin. (1) se afla în custodie publică deplasarea în afară centrelor se va efectua sub escorta.  +  Secţiunea a 6-a Tolerarea rămânerii pe teritoriul României  +  Articolul 98Acordarea tolerarii (1) Tolerarea rămânerii pe teritoriul României, denumita în continuare tolerare, reprezintă permisiunea de a rămâne pe teritoriul tarii acordată de Oficiul Roman pentru Imigrari străinilor care nu au dreptul de şedere şi, din motive obiective, nu părăsesc teritoriul României.--------------Alin. (1) al art. 98 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (2) Prin motive obiective, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege acele împrejurări independente de voinţa strainului, imprevizibile şi care nu pot fi inlaturate, datorită cărora strainul nu poate părăsi teritoriul României. (3) Neacordarea tolerarii de către Oficiul Roman pentru Imigrari poate fi contestată în termen de 5 zile de la comunicare la curtea de apel competenţa teritorial. Instanţa se pronunţa în termen de 30 de zile, hotărârea instanţei fiind irevocabilă.--------------Alin. (3) al art. 98 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari".  +  Articolul 99Situaţii de tolerare pe teritoriul RomânieiStrăinii prevăzuţi la art. 98 alin. (1) pot fi tolerati în următoarele situaţii: a) atunci când se afla în situaţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) şi nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea unui permis de şedere; b) când străinii luaţi în custodie publică, împotriva cărora s-a dispus măsura returnarii, nu au putut fi îndepărtaţi în termen de 6 luni; c) când străinii luaţi în custodie publică, împotriva cărora instanţa a dispus expulzarea, nu au putut fi expulzati în termen de 2 ani de la data la care au fost luaţi în custodie publică; d) atunci când prezenta temporară pe teritoriul României a acestora este cerută de interese publice importante. În acest caz, tolerarea se acordă la solicitarea organelor de stat competente; e) atunci când exista motive serioase să se considere ca străinii sunt victime ale traficului de fiinţe umane. În acest caz, tolerarea se acordă la solicitarea procurorului sau a instanţei; f) atunci când Oficiul Roman pentru Imigrari constata ca aceştia se afla în imposibilitatea de a părăsi temporar România din alte motive obiective.--------------Litera f) a art. 99 a fost modificată de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari".--------------Art. 99 a fost modificat de pct. 89 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 100Regimul tolerarii (1) Tolerarea se acordă pentru o perioadă de până la 6 luni, care poate fi prelungită pentru noi perioade de până la 6 luni, până la dispariţia cauzelor. (2) Tolerarea nu anulează obligaţia străinilor de a părăsi teritoriul statului român la încetarea motivelor pentru care a fost acordată. (3) Tolerarea încetează în momentul părăsirii teritoriului României de către străin. (4) La încetarea motivelor care au stat la baza acordării tolerarii strainul va fi îndepărtat imediat de pe teritoriul României, fără o notificare prealabilă. (5) În cazul persoanelor prevăzute la art. 99 alin. (1) lit. e), procurorul, prin ordonanţa sau, după caz, instanţa, prin încheiere, poate dispune prelungirea tolerarii dacă prezenta acestora este necesară pentru buna desfăşurare a procesului penal. În acest caz tolerarea se prelungeşte succesiv, în condiţiile prevăzute la alin. (1), până la încetarea procesului penal. (6) Strainul este obligat să se prezinte lunar sau ori de câte ori este chemat la formatiunea teritorială a Oficiului Roman pentru Imigrari care i-a acordat tolerarea şi sa anunţe orice schimbare a reşedinţei.--------------Alin. (6) al art. 100 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (7) Tolerarea are valabilitate teritorială limitată la raza de competenţa a formatiunii Oficiului Roman pentru Imigrari care a acordat-o, iar orice deplasare în afară acesteia este permisă numai cu aprobare prealabilă.------------Alin. (7) al art. 100 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (8) În situaţia nerespectării obligaţiilor prevăzute la alin. (6) sau (7) poate fi dispusă măsura luării în custodie publică a strainului.------------Alin. (8) al art. 100 a fost modificat de subpct. 42, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007. (9) În cazul străinilor prevăzuţi la art. 99 lit. b) şi c), dacă au dispărut motivele pentru care nu au putut fi îndepărtaţi de pe teritoriul României în perioada de custodie publică, aceştia pot fi luaţi din nou în custodie publică, pentru o perioadă de maximum 30 de zile, în condiţiile art. 93 alin. (2), în vederea indepartarii de pe teritoriul României.------------Alin. (9) al art. 100 a fost introdus de pct. 90 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Secţiunea a 7-a Interzicerea intrării pe teritoriul României  +  Articolul 101Dispunerea măsurii de interzicere a intrării în România (1) Concomitent cu emiterea deciziei de returnare sau cu punerea în aplicare a măsurii de expulzare, Oficiul Roman pentru Imigrari poate dispune, în condiţiile legii, şi interzicerea intrării în România pentru o perioadă determinata.--------------Alin. (1) al art. 101 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (2) Măsura prevăzută la alin. (1) poate fi dispusă de Oficiul Roman pentru Imigrari sau de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera, în condiţiile legii, şi în situaţia în care strainul nu a făcut obiectul unei măsuri de îndepărtare sau împotriva străinilor prevăzuţi la art. 8 alin. (1) lit. b)-d) şi alin. (2) lit. a) şi b).--------------Alin. (2) al art. 101 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (3) Aplicarea măsurii de interzicere a intrării se realizează în toate cazurile prin instituirea consemnului nominal la punctele de trecere a frontierei de stat şi, atunci când este posibil, prin aplicarea în documentele de trecere a frontierei de stat a ştampilei în care se precizează durata acesteia. (4) Instituirea măsurii interzicerii intrării în România se comunică străinilor, în scris, de către organul care a luat măsura, împreună cu motivele care au stat la baza dispunerii acesteia. (5) Interzicerea intrării în România poate fi contestată de către străin în termen de 10 zile de la comunicare la curtea de apel în a carei raza de competenţa se afla formatiunea care a dispus această măsură. Contestaţia nu suspenda executarea măsurilor de îndepărtare. Hotărârea instanţei este irevocabilă. (6) Toate cazurile în care a fost dispusă interzicerea intrării în România vor fi comunicate de instituţia care a dispus această măsură Direcţiei generale afaceri consulare din Ministerul Afacerilor Externe.-----------------Art. 101 a fost modificat de pct. 91 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 102Stabilirea duratei interdicţiei de intrare în România (1) Împotriva străinilor care au intrat legal în România, dar a căror şedere a devenit ilegala, durata interdicţiei de intrare în România va fi după cum urmează: a) un an, în cazul:(i) unei sederi ilegale de la 30 de zile la un an, pentru străinii care nu au părăsit teritoriul României la expirarea dreptului de şedere conferit prin viza sau în temeiul unor convenţii internaţionale ori acte normative prin care se desfiinţează unilateral regimul de vize;(îi) unei sederi ilegale de la 3 luni la un an, pentru străinii care au fost titulari ai unui permis de şedere temporară;(iii) străinilor care nu au respectat decizia de returnare şi care au fost îndepărtaţi sub escorta;-----------------Punctul (iii) al literei a) a alin. (1) al art. 102 a fost modificat de pct. 92 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.-----------------Lit. a) a alin. (1) al art. 102 a fost modificată de pct. 49 al articolului unic din LEGEA nr. 482 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.116 din 27 noiembrie 2004. b) 2 ani - în cazul unei sederi ilegale de la 1 an la 2 ani; c) 3 ani - în cazul unei sederi ilegale de la 2 ani la 3 ani; d) 5 ani - în cazul unei sederi ilegale de peste 3 ani. (2) Limitele interdictiilor prevăzute la alin. (1) se reduc la jumătate pentru străinii care: a) solicita repatrierea voluntara umanitara asistată, în condiţiile prevăzute la art. 90;-----------------Litera a) a alin. (2) al art. 102 a fost modificată de pct. 93 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. b) suporta cheltuielile necesare indepartarii de pe teritoriul României; c) rambursează ulterior Oficiului Roman pentru Imigrari cheltuielile suportate pentru îndepărtarea de pe teritoriul României;--------------Litera c) a alin. (2) al art. 102 a fost modificată de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari".c^1) nu necesita cheltuieli cu transportul internaţional pentru îndepărtarea de pe teritoriul României;------------------Lit. c^1) a alin. (2) al art. 102 a fost introdusă de pct. 33 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 iulie 2005.-----------------Litera d) a alin. (2) al art. 102 a fost abrogată de pct. 94 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.-----------------Alin. (2) al art. 102 a fost modificat de pct. 50 al articolului unic din LEGEA nr. 482 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.116 din 27 noiembrie 2004. (3) În cazul străinilor împotriva cărora instanţa a dispus măsura de siguranţă a expulzării, durata interdicţiei va fi egala cu durata pedepsei la care au fost condamnaţi, dar nu mai mica de 3 ani.-----------------Alin. (3) al art. 102 a fost modificat de pct. 95 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. (4) Împotriva străinilor care au trecut ilegal ori au încercat sa treacă fraudulos frontiera de stat, durata interdicţiei va fi de 5 ani.------------Alin. (4) al art. 102 a fost modificat de subpct. 43, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007.(4^1) Împotriva străinilor prevăzuţi la art. 101 alin. (2) durata interdicţiei va fi după cum urmează: a) 15 ani - pentru străinii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) lit. b)-d); b) 5 ani - pentru străinii prevăzuţi la art. 8 alin. (2) lit. a) şi b).-----------------Alin. (4^1) al art. 102 a fost modificat de pct. 95 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.-----------------Alin. (5) al art. 102 a fost abrogat de pct. 52 al articolului unic din LEGEA nr. 482 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.116 din 27 noiembrie 2004.  +  Capitolul VI Documente care se eliberează străinilor  +  Secţiunea 1 Permisele de şedere  +  Articolul 103Eliberarea permiselor de şedere (1) Strainului căruia i s-a acordat sau, după caz, i s-a prelungit dreptul de şedere în România i se eliberează de către Oficiul Roman pentru Imigrari, prin formaţiunile sale teritoriale, un permis de şedere, după cum urmează:--------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 103 a fost modificată de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". a) permis de şedere temporară strainului căruia i s-a acordat sau, după caz, i s-a prelungit dreptul de şedere temporară;a^1) permisul de şedere în scop de muncă strainului căruia i s-a acordat sau, după caz, i s-a prelungit dreptul de şedere temporară şi dreptul de muncă;------------Litera a^1) a alin. (1) al art. 103 a fost introdusă de subpct. 44, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007. b) permis de şedere permanenta strainului căruia i s-a acordat dreptul de şedere permanenta.-----------------Litera b) a alin. (1) al art. 103 a fost modificată de pct. 96 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. (2) Prevederile referitoare la permisul de şedere temporară se aplică în mod corespunzător şi permisului de şedere în scop de muncă.------------Alin. (2) al art. 103 a fost introdus de subpct. 45, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007.  +  Articolul 104Regimul permisului de şedere (1) Permisul de şedere eliberat strainului în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă face dovada identităţii, a adresei de reşedinţa sau de domiciliu pe teritoriul României şi atesta existenta dreptului de şedere în România, precum şi durata şi scopul pentru care i-a fost acordat acest drept.-----------------Alin. (1) al art. 104 a fost modificat de pct. 98 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. (2) Titularul permisului de şedere are obligaţia de a avea în permanenta asupra sa documentul, de a nu-l înstrăina şi de a-l prezenta organelor autorităţilor competente ori de câte ori i se solicita aceasta.  +  Articolul 105Permisul de şedere temporară (1) Permisul de şedere temporară se eliberează străinilor la acordarea sau prelungirea dreptului de şedere temporară. În permisul de şedere temporară se înscrie adresa la care strainul declara ca are reşedinţa pe teritoriul României. (2) Permisul de şedere temporară are o valabilitate limitată la perioada pentru care s-a acordat sau, după caz, s-a prelungit dreptul de şedere temporară. Permisul de şedere temporară se reînnoieşte de fiecare data cu ocazia prelungirii dreptului de şedere temporară.-----------------Art. 105 a fost modificat de pct. 99 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 106Permisul de şedere permanenta (1) Permisul de şedere permanenta se eliberează străinilor, în baza obţinerii dreptului de şedere permanenta, pentru o perioadă de 5 ani şi se reînnoieşte succesiv pentru aceeaşi perioadă. (2) În permisul de şedere permanenta se înscrie adresa la care strainul declara ca are domiciliul pe teritoriul României. (3) Cererea pentru acordarea permisului de şedere permanenta se depune de către titularul dreptului de şedere permanenta la formatiunea teritorială a Oficiului Roman pentru Imigrari în a carei raza de competenţa locuieşte în mod legal solicitantul şi trebuie să fie însoţită de următoarele documente:--------------Partea introductivă a alin. (3) al art. 106 a fost modificată de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". a) documentul de trecere a frontierei de stat, în original şi în copie; b) documentele care dovedesc deţinerea în mod legal a spaţiului de locuit la adresa la care strainul declara ca are domiciliul pe teritoriul României, în original şi în copie. (4) Pentru reînnoirea permisului de şedere permanenta, solicitantul trebuie să depună, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii documentului, o cerere însoţită de documentele care dovedesc deţinerea în mod legal a spaţiului de locuit la adresa la care strainul declara ca are domiciliul pe teritoriul României.-----------------Art. 106 a fost modificat de pct. 100 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 107Anularea permisului de şedereÎn cazul în care titularului permisului de şedere i se revoca sau i se anulează dreptul de şedere, documentul se anulează la data luării deciziei şi se retrage cel mai târziu la data la care aceasta decizie este adusă la cunoştinţa strainului.-----------------Art. 107 a fost modificat de pct. 101 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 108Furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea permisului de şedere (1) Titularul permisului de şedere este obligat sa anunţe formatiunea teritorială a Oficiului Roman pentru Imigrari care a eliberat documentul despre furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea acestuia, în termen de cel mult 5 zile de la constatarea vreuneia dintre aceste situaţii.--------------Alin. (1) al art. 108 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (2) Strainului i se eliberează de către formatiunea teritorială a Oficiului Roman pentru Imigrari competenţa un nou permis de şedere în locul celui declarat furat, pierdut, deteriorat sau distrus.--------------Alin. (2) al art. 108 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (3) Permisele de şedere a căror valabilitate a expirat, precum şi cele deteriorate se anulează de formatiunea competenţa teritorial a Oficiului Roman pentru Imigrari.--------------Alin. (3) al art. 108 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari".  +  Articolul 109Forma şi conţinutul permiselor de şedere Forma şi conţinutul permiselor de şedere se stabilesc prin hotărâre a Guvernului României.  +  Secţiunea 1^1 Cărţile de rezidenţă pentru străinii membri de familie ai cetăţenilor români-----------------Secţiunea 1^1 din Cap. VI a fost introdusă de pct. 103 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 109^1Emiterea cărţilor de rezidenţă (1) Strainului, membru de familie al unui cetăţean român, căruia i s-a acordat sau, după caz, i s-a prelungit dreptul de şedere în România i se eliberează de către Oficiul Roman pentru Imigrari, prin formaţiunile sale teritoriale, o carte de rezidenţă, după cum urmează:--------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 109^1 a fost modificată de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". a) carte de rezidenţă pentru străinii membri de familie - strainului membru de familie al cetăţeanului român, căruia i s-a acordat sau, după caz, i s-a prelungit dreptul de şedere temporară; b) carte de rezidenţă permanenta pentru străinii membri de familie - strainului membru de familie al cetăţeanului român, căruia i s-a acordat dreptul de şedere permanenta. (2) În cartea de rezidenţă şi în cartea de rezidenţă permanenta se înscrie adresa la care strainul declara ca are reşedinţa sau domiciliul pe teritoriul României. (3) Forma şi conţinutul cărţilor de rezidenţă sunt similare celor eliberate membrilor de familie ai cetăţenilor Uniunii Europene, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.864/2006pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European şi pentru stabilirea formei şi conţinutului documentelor care se eliberează cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor lor de familie. (4) Materialele necesare producerii cărţilor de rezidenţă eliberate străinilor membri de familie ai cetăţenilor români sunt asigurate din stocurile achiziţionate de Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru confecţionarea cărţilor de identitate pentru cetăţenii români, potrivit art. 23 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare.-----------------Art. 109^1 a fost introdus de pct. 103 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 109^2Valabilitatea cărţilor de rezidenţă (1) Cartea de rezidenţă se eliberează la acordarea sau prelungirea dreptului de şedere temporară şi are o valabilitate limitată la perioada pentru care s-a acordat sau, după caz, s-a prelungit dreptul de şedere temporară. (2) Cartea de rezidenţă permanenta se eliberează în baza obţinerii dreptului de şedere permanenta, pentru o perioadă de 10 ani, şi se reînnoieşte succesiv, pentru aceeaşi perioadă.-----------------Art. 109^2 a fost introdus de pct. 103 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 109^3Regimul cărţilor de rezidenţă (1) Cartea de rezidenţă dovedeşte identitatea strainului membru de familie al unui cetăţean român şi atesta exercitarea dreptului de şedere în România. (2) Titularul cărţii de rezidenţă are obligaţia de a nu o înstrăina şi de a o prezenta autorităţilor competente ori de câte ori i se solicita aceasta. (3) Se interzice darea, primirea sau solicitarea documentelor prevăzute la art. 109^1 drept garanţie pentru prestarea unor servicii, pentru încredinţarea unor bunuri sau valori, pentru plata datoriilor sau în alte scopuri. (4) Orice modificare, adăugare sau menţiune, alta decât cea prevăzută de lege, înscrisă în documentele prevăzute la art. 109^1, este interzisă şi atrage nulitatea acestora. (5) În situaţiile prevăzute la alin. (4), nulitatea se constata de către personalul Oficiului Roman pentru Imigrari.--------------Alin. (5) al art. 109^3 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (6) Poliţistul care constata una dintre situaţiile prevăzute la alin. (4) este obligat sa retina documentul respectiv şi sa îl transmită celei mai apropiate formaţiuni teritoriale a Oficiului Roman pentru Imigrari.--------------Alin. (6) al art. 109^3 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (7) Titularul cărţii de rezidenţă este obligat să se prezinte la formatiunea teritorială a Oficiului Roman pentru Imigrari competenţa, în vederea eliberării unui nou document, în următoarele situaţii:--------------Partea introductivă a alin. (7) al art. 109^3 a fost modificată de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". a) când au intervenit modificări cu privire la nume, prenume, cetăţenie şi adresa; b) în cazul distrugerii sau deteriorării cărţii de rezidenţă; c) în cazul pierderii sau furtului, numai după declararea evenimentului la organul de poliţie competent teritorial.-----------------Art. 109^3 a fost introdus de pct. 103 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Articolul 109^4Anularea cărţilor de rezidenţăÎn cazul în care titularului cărţii de rezidenţă i se revoca sau i se anulează dreptul de şedere, documentul se anulează la data luării deciziei şi se retrage cel mai târziu la data la care aceasta decizie este adusă la cunoştinţa strainului.-----------------Art. 109^4 a fost introdus de pct. 103 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.  +  Secţiunea a 2-a Documente de călătorie care se eliberează străinilor  +  Articolul 110 (1) Tipuri de documente de călătorie care se eliberează străinilorOficiul Roman pentru Imigrari, prin formaţiunile sale teritoriale, sau, după caz, Ministerul Afacerilor Externe, prin reprezentantele diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, poate elibera, la cerere, următoarele tipuri de documente de călătorie:--------------Partea introductivă a art. 110 a fost modificată de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". a) titlu de călătorie - următoarelor categorii de străini:(i) apatrizilor domiciliaţi în străinătate, aflaţi temporar pe teritoriul României, care nu mai sunt în posesia unui document de trecere a frontierei de stat şi, din motive obiective, nu pot obţine un asemenea document de la reprezentanta diplomatică a tarii de domiciliu;(îi) cetăţenilor străini aflaţi pe teritoriul României, care nu mai sunt în posesia unui pasaport naţional şi, din motive obiective, nu pot obţine un document de călătorie de la reprezentanta diplomatică a statului lor;(iii) apatrizilor cu şedere permanenta în România aflaţi temporar în străinătate, care nu mai sunt în posesia documentelor româneşti de trecere a frontierei de stat;-----------------Punctul (iii) al literei a) a art. 110 a fost modificat de pct. 104 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. b) pasaport pentru persoana fără cetăţenie - apatrizilor cu şedere permanenta în România, precum şi apatrizilor de origine română, care sunt repatriati în baza unor înţelegeri internaţionale la care România este parte.---------------Litera b) a art. 110 a fost modificată de pct. 104 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. (2) În situaţia elevilor care sunt rezidenţi pe teritoriul României, care doresc să călătorească sau să tranziteze teritoriul unui stat membru în cadrul unei excursii şcolare, în conformitate cu Decizia Consiliului nr. 94/795/JHA cu privire la o acţiune comună adoptată de Consiliu în baza articolului K.3.2.b al Tratatului asupra Uniunii Europene, referitoare la facilităţile de călătorie pentru elevii din ţările terţe care au rezidenţă într-un stat membru, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. 327 din 19 decembrie 1994, Oficiul Român pentru Imigrări confirmă statutul de rezident al străinilor incluşi pe lista de participanţi şi autenticitatea datelor prezentate în acest document.--------------Alin. (2) al art. 110 a fost introdus de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 347 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 12 decembrie 2007. (3) Notificarea statelor membre cu privire la folosirea listei de participanţi ca document de călătorie de către elevii care sunt rezidenţi pe teritoriul României se realizează de către Ministerul Afacerilor Externe.--------------Alin. (3) al art. 110 a fost introdus de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 347 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 12 decembrie 2007.  +  Articolul 111Eliberarea titlului de călătorie (1) Pentru persoanele prevăzute la art. 110 lit. a) pct. (i) şi (îi) titlul de călătorie se eliberează de către Oficiul Roman pentru Imigrari prin formaţiunile sale teritoriale şi este valabil pentru o singura călătorie, pentru o perioadă de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii valabilităţii cu încă 30 de zile.--------------Alin. (1) al art. 111 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (2) Pentru persoanele prevăzute la art. 110 lit. a) pct. (iii) titlul de călătorie se eliberează de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, cu avizul Oficiului Roman pentru Imigrari, în vederea reintoarcerii acestor persoane în România. La revenirea în ţara, titlul de călătorie se preda de către titular formatiunii teritoriale a Oficiului Roman pentru Imigrari pe a carei raza teritorială îşi are domiciliul apatridul.--------------Alin. (2) al art. 111 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari".  +  Articolul 112Regimul pasaportului pentru persoana fără cetăţenie (1) Pasaportul pentru persoana fără cetăţenie face dovada identităţii şi a calităţii de apatrid cu drept de şedere în România şi îi da dreptul titularului de a ieşi şi de a intră în ţara prin oricare dintre punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului internaţional de persoane.-----------------Alin. (1) al art. 112 a fost modificat de pct. 105 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. (2) În străinătate pasaportul pentru persoana fără cetăţenie da dreptul titularului la asistenţa şi protecţie din partea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare ale României. (3) Pasaportul pentru persoana fără cetăţenie este proprietatea statului român.  +  Articolul 113Eliberarea pasaportului pentru persoana fără cetăţeniePasaportul pentru persoana fără cetăţenie se eliberează de Oficiul Roman pentru Imigrari prin formaţiunile sale teritoriale, la cerere, pentru o perioadă de 5 ani, care poate fi prelungită o singură dată, fără a se putea depăşi 10 ani de la data emiterii.--------------Art. 113 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari".  +  Articolul 114Condiţii cu privire la cererea de eliberare a pasaportului pentru persoana fără cetăţenie (1) Cererea de eliberare a pasaportului pentru persoana fără cetăţenie se depune de către persoanele prevăzute la art. 110 lit. b) la formaţiunile teritoriale ale Oficiului Roman pentru Imigrari şi va fi însoţită de următoarele documente:--------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 114 a fost modificată de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". a) permisul de şedere permanenta valabil, în cazul apatrizilor cu drept de şedere permanenta în România;-----------------Litera a) a alin. (1) al art. 114 a fost modificată de pct. 106 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. b) permisul de şedere temporară valabil, în cazul apatrizilor de origine română, care sunt repatriati în baza unor înţelegeri internaţionale la care România este parte. (2) Pasapoartele se eliberează în termen de până la 30 de zile de la data depunerii cererii.  +  Articolul 115Anularea pasaportului pentru persoana fără cetăţenie În cazul în care titularul pasaportului pentru persoana fără cetăţenie îşi pierde calitatea de apatrid cu şedere permanenta în România sau obţine cetăţenia unui stat, are obligaţia de a depune documentul la formatiunea teritorială a Oficiului Roman pentru Imigrari competenţa, care îl retrage şi îl anulează.--------------Art. 115 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari".  +  Articolul 116Furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea pasaportului pentru persoana fără cetăţenie (1) Titularul pasaportului pentru persoana fără cetăţenie este obligat sa anunţe formatiunea teritorială a Oficiului Roman pentru Imigrari care a eliberat documentul despre furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea acestuia, în termen de cel mult 5 zile de la constatarea vreuneia dintre aceste situaţii.--------------Alin. (1) al art. 116 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (2) Strainului i se eliberează, la cerere, în condiţiile prevăzute la art. 112, un nou document în locul celui declarat furat, pierdut, deteriorat sau distrus, în termen de cel mult 30 de zile. (3) Pasapoartele pentru persoane fără cetăţenie, deteriorate, se retrag şi se anulează de către formatiunea teritorială a Oficiului Roman pentru Imigrari.--------------Alin. (3) al art. 116 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari".  +  Articolul 117Forma şi conţinutul documentelor de călătorieForma şi conţinutul documentelor de călătorie prevăzute în aceasta secţiune se stabilesc prin hotărâre a Guvernului României.  +  Capitolul VII Prelucrarea şi protecţia datelor personale ale străinilor  +  Articolul 118Instituţii competente sa prelucreze date cu caracter personal ale străinilor (1) În scopul aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, a regulamentelor sau instrucţiunilor emise în baza acesteia, Oficiul Roman pentru Imigrari, Poliţia de Frontiera Română, precum şi alte autorităţi competente în materie pot efectua activităţi de prelucrare a datelor cu caracter personal ale străinilor.--------------Alin. (1) al art. 118 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (2) Prelucrarea datelor personale ale străinilor se efectuează în condiţiile stabilite de legea privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.  +  Articolul 119Organizarea evidentelor (1) La nivelul Oficiului Roman pentru Imigrari se constituie Sistemul Naţional de Evidenta a Străinilor, ca sistem complex de prelucrare a datelor personale ale străinilor, necesar îndeplinirii atribuţiilor legale cu privire la intrarea, şederea, îndepărtarea străinilor şi interzicerea intrării acestora pe teritoriul României.--------------Alin. (1) al art. 119 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (2) Evidenta străinilor se organizează după principiul locului de reşedinţa sau al domiciliului prin Oficiul Roman pentru Imigrari, la nivel central, şi formaţiunile sale teritoriale, la nivel local.--------------Alin. (2) al art. 119 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (3) Fiecărui străin căruia i s-a prelungit dreptul de şedere temporară sau i s-a acordat dreptul de şedere permanenta i se atribuie de către Oficiul Roman pentru Imigrari un cod numeric personal, care se înscrie în permisul de şedere.--------------Alin. (3) al art. 119 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". (4) Tipurile şi categoriile de evidente vor fi stabilite de către Oficiul Roman pentru Imigrari şi aprobate de către ministrul administraţiei şi internelor.--------------Alin. (4) al art. 119 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari".  +  Capitolul VIII Regimul juridic aplicabil unor categorii speciale de străini------------Art. 120 a fost abrogat de subpct. 46, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007.  +  Articolul 120^1Străinii cu drept de şedere permanenta în statele membre ale Uniunii Europene (1) Străinii, cetăţeni ai unor state terţe sau apatrizi, cu drept de şedere permanenta în statele membre ale Uniunii Europene, pot intra şi rămâne pe teritoriul statului român, pentru o perioadă de 90 de zile în decurs de 6 luni, fără obligativitatea obţinerii unei vize de intrare. (2) Persoanelor prevăzute la alin. (1) li se poate prelungi dreptul de şedere temporară, fără îndeplinirea condiţiei prealabile de obţinere a unei vize de lungă şedere, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) se bucura de tratament egal în domeniile şi în condiţiile prevăzute la art. 74.-----------------Alin. (3) al art. 120^1 a fost introdus de pct. 109 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. (4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), accesul pe piaţa muncii pentru străinii cu drept de şedere permanenta într-un stat membru al Uniunii Europene se va realiza în raport cu legislaţia muncii în domeniu şi cu necesitatea ocupării locurilor de muncă ce se încadrează în registrul ocupational deficitar pe teritoriul României, stabilit de structura specializată din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.-----------------Alin. (4) al art. 120^1 a fost introdus de pct. 109 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.-------------Art. 120^1 a fost introdus de pct. 53 al articolului unic din LEGEA nr. 482 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.116 din 27 noiembrie 2004.  +  Articolul 120^2Membrii de familie ai străinilor cu drept de şedere permanenta în statele membre ale Uniunii Europene (1) Membrii de familie ai străinilor prevăzuţi la art. 120^1, care au un drept de şedere temporară în scopul reintregirii familiei într-un stat membru al Uniunii Europene, pot intră în România în baza unei vize de lungă şedere acordate în acelaşi scop de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, cu îndeplinirea condiţiilor generale de acordare a vizelor, precum şi cu prezentarea dovezilor privind dreptul de şedere pe teritoriul statului membru al Uniunii Europene în aceasta calitate. (2) Membrilor de familie ai străinilor prevăzuţi la art. 120^1, care nu au un drept de şedere temporară în scopul reintregirii familiei într-un stat membru al Uniunii Europene, le sunt aplicabile prevederile art. 46. (3) Străinilor prevăzuţi la alin. (1) li se poate prelungi dreptul de şedere cu îndeplinirea condiţiilor generale prevăzute de lege, dacă: a) prezintă permisul de şedere într-un stat membru al Uniunii Europene; b) fac dovada ca au locuit ca membri de familie ai strainului cu drept de şedere permanenta într-un stat membru al Uniunii Europene; c) fac dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de cel puţin salariul minim net pe economie.-----------------Alin. (3) al art. 120^2 a fost modificat de pct. 110 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. (4) Străinilor prevăzuţi la alin. (2) li se poate prelungi dreptul de şedere, potrivit prevederilor art. 62.-------------Alin. (4) al art. 120^2 a fost introdus de pct. 111 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.-------------Art. 120^2 a fost introdus de pct. 53 al articolului unic din LEGEA nr. 482 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.116 din 27 noiembrie 2004.  +  Articolul 120^3Acordarea dreptului de şedere temporară pentru străinii victime ale traficului de persoane, traficului de migranti sau ale infracţiunii prevăzute la art. 130^1 (1) Străinilor victime ale traficului de persoane, traficului de migranti sau ale infracţiunii prevăzute la art. 130^1 li se poate acorda un permis de şedere temporară, chiar dacă au intrat ilegal în România, la solicitarea procurorului sau instanţei de judecată, în următoarele condiţii: a) manifesta o intenţie clara de a coopera cu autorităţile române pentru a facilita identificarea şi tragerea la răspundere penală a participanţilor la săvârşirea infracţiunilor ale căror victime sunt; b) au încetat relaţiile cu persoanele suspectate de comiterea infracţiunilor ale căror victime sunt; c) acordarea dreptului de şedere este oportuna pentru derularea investigatiilor judiciare; d) şederea acestora în România nu prezintă pericol pentru ordinea publică şi securitatea naţionala. (2) Dreptul de şedere poate fi acordat, pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi perioade în aceleaşi condiţii. (3) Dreptul de şedere poate fi revocat în următoarele situaţii: a) nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1); b) titularul dreptului de şedere, în mod intentionat, a reînnoit contactele cu persoanele suspectate de comiterea infracţiunilor prevăzute la alin. (1); c) dacă se constată că strainul a indus în eroare autorităţile competente cu privire la calitatea de victima sau cu privire la datele şi informaţiile furnizate; d) când victima încetează sa coopereze; e) când autorităţile competente constata existenta vreunuia dintre cazurile prevăzute la art. 10 din Codul de procedură penală. (4) Permisul de şedere pentru persoanele prevăzute la alin. (1) se eliberează în regim gratuit.----------------Art. 120^3 a fost introdus de pct. 35 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 121Regimul juridic aplicabil străinilor minori neinsotiti (1) În situaţia străinilor minori care intra neinsotiti sau care rămân neinsotiti după intrarea pe teritoriul României, Oficiul Roman pentru Imigrari şi formaţiunile sale teritoriale procedează după cum urmează:--------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 121 a fost modificată de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari". a) se stabilesc identitatea acestora şi modul de intrare în ţara; b) indiferent de modul de intrare în România, li se asigura reprezentarea printr-o instituţie competenţa potrivit legii, care le va asigura şi protecţia şi îngrijirea necesare, inclusiv cazarea în centre speciale de ocrotire a minorilor în aceleaşi condiţii ca şi pentru minorii români; c) se iau măsuri de identificare a părinţilor, indiferent de locul de reşedinţa al acestora, în scopul reunificarii familiale; d) până la identificarea părinţilor, minorii de vârsta şcolară au acces la sistemul de învăţământ; e) în situaţia în care părinţii minorului nu au reşedinţa pe teritoriul României, acesta se returnează în ţara de reşedinţa a părinţilor ori în ţara în care au fost identificati alţi membri de familie, cu acceptul acestora; f) în cazul neidentificarii părinţilor ori a altor membri de familie sau dacă minorul nu este acceptat în statul de origine, i se acordă dreptul de şedere temporară pe teritoriul României. (2) În scopul gasirii soluţiilor adecvate, Oficiul Roman pentru Imigrari cooperează cu alte instituţii, precum şi cu organizaţii naţionale şi internaţionale specializate în domeniul ocrotirii minorilor.-------------Alin. (2) al art. 121 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari".  +  Articolul 122Accesul străinilor minori la educaţie (1) Străinii minori care locuiesc în România au acces la învăţământul şcolar obligatoriu în aceleaşi condiţii ca şi minorii cetăţeni români. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului stabileşte, potrivit legii, limitele şi condiţiile recunoaşterii şi echivalării studiilor efectuate în ţara de origine, pentru înscrierea elevilor străini în sistemul naţional de învăţământ.  +  Capitolul IX Contravenţii şi infracţiuni  +  Articolul 123Răspunderea juridică pentru încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţăÎncălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage, după caz, răspunderea penală, civilă, contravenţională sau administrativă a persoanei vinovate.  +  Articolul 124ContravenţiiSunt considerate contravenţii următoarele fapte:1. nerespectarea de către transportator a interdictiilor prevăzute la art. 7 alin. (1);2. neîndeplinirea de către străin a obligaţiei de a părăsi teritoriul României după data la care încetează dreptul de şedere în România prevăzut la art. 11;-------------Punctul 2 al art. 124 a fost modificat de pct. 54 al articolului unic din LEGEA nr. 482 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.116 din 27 noiembrie 2004.3. neîndeplinirea de către străin a obligaţiei de anuntare a şederii sale la organul de poliţie competent teritorial, până cel târziu după 3 zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 12 alin. (1);-------------Punctul 3 al art. 124 a fost modificat de pct. 54 al articolului unic din LEGEA nr. 482 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.116 din 27 noiembrie 2004.3^1. nerespectarea de către străin a obligaţiei prevăzute la art. 13 alin. (1^1);-------------Punctul 3^1 al art. 124 a fost introdus de pct. 36 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 iulie 2005.4. nedeclararea informaţiilor prevăzute la art. 13 alin. (1) şi (2), în termenele prevăzute la art. 13 alin. (3);5. permiterea iesirii din ţara a străinilor care se afla în una dintre situaţiile de nepermitere a iesirii prevăzute la art. 15 alin. (1);6. nerespectarea termenului de depunere a cererii de prelungire a dreptului de şedere temporară, prevăzut la art. 51 alin. (1);6^1. neîndeplinirea de către străini a obligaţiilor prevăzute la art. 50 alin. (2^1);-------------Punctul 6^1 al art. 124 a fost introdus de pct. 55 al articolului unic din LEGEA nr. 482 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.116 din 27 noiembrie 2004.7. nerespectarea de către angajator a obligaţiei de comunicare a situaţiei nominale, prevăzută la art. 57 alin. (2);8. neîndeplinirea de către străin a obligaţiei de a se prezenta la formatiunea teritorială a Oficiului Roman pentru Imigrari, în termenul de 30 de zile prevăzut la art. 72 alin. (5);.------------Punctul 8 al art. 124 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari".9. nerespectarea obligaţiei ce revine strainului cu privire la permisul de şedere, prevăzută la art. 104 alin. (2), respectiv cu privire la cartea de rezidenţă, prevăzută la art. 109^3 alin. (4), precum şi neprezentarea documentelor de călătorie, în cazul străinilor aflaţi în România în baza unei vize sau în temeiul unor convenţii internaţionale sau acte normative prin care se desfiinţează unilateral regimul de vize;------------Punctul 9 al art. 124 a fost modificat de subpct. 47, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007.10. nerespectarea termenului pentru depunerea cererii de reinnoire a permisului de şedere, prevăzut la art. 106 alin. (4);-------------Punctul 10 al art. 124 a fost modificat de pct. 112 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007.11. nerespectarea termenului de declarare a furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii permisului de şedere, prevăzut la art. 108 alin. (1);12. nerespectarea termenului de declarare a furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii pasaportului pentru persoana fără cetăţenie, prevăzut la art. 116 alin. (1);13. reţinerea documentului de trecere a frontierei de stat al unui străin sau a permisului de şedere de către persoane neautorizate;14. facilitarea, sub orice formă, a şederii ilegale a străinilor pe teritoriul României.  +  Articolul 125SancţiuniContravenţiile prevăzute la art. 124 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 100 lei (RON) la 500 lei (RON), cele prevăzute la pct. 3, 3^1, 4, 6, 6^1, 8, 9, 10, 11 şi 12;------------Lit. a) a art. 125 a fost modificată de pct. 37 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 iulie 2005. b) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei cele prevăzute la pct. 5; c) cu amendă de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei cele prevăzute la pct. 7, 13 şi 14; d) cu amendă de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei cea prevăzută la pct. 1; e) în cazul contravenţiei prevăzute la pct. 2, amenda se aplică după cum urmează:(i) de la 4.000.000 lei la 7.000.000 lei, în cazul unei sederi de până la 30 de zile după încetarea dreptului de şedere;(îi) de la 6.000.000 lei la 10.000.000 lei, în cazul unei sederi de până la 60 de zile după încetarea dreptului de şedere;(iii) de la 8.000.000 lei la 12.000.000 lei, în cazul unei sederi de peste 60 de zile după încetarea dreptului de şedere.  +  Articolul 126Constatarea contravenţiilorConstatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către lucrători anume desemnaţi din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor ori, după caz, de către agenţi constatatori anume desemnaţi ai altor instituţii, potrivit competentelor.  +  Articolul 127Regimul contravenţiilor (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 124 pct. 4, 9 şi 14, contravenientul poate achită, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 125, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.------------Alin. (2) al art. 127 a fost modificat de subpct. 48, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007.  +  Articolul 128Sustragerea de la măsurile de îndepărtare de pe teritoriul RomânieiSustragerea cu rea-credinţa de la executarea obligaţiilor instituite de autorităţile competente de către strainul faţă de care s-a dispus măsura expulzării, a returnarii ori a fost dispusă una dintre măsurile de interzicere a dreptului de a rămâne pe teritoriul tarii sau de stabilire temporară a domiciliului ori a reşedinţei în anumite zone sau localităţi constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.  +  Articolul 129Intrarea frauduloasă a strainului declarat indezirabil sau împotriva căruia s-a dispus măsura interzicerii intrării pe teritoriul României (1) Intrarea pe teritoriul României, prin trecerea ilegala a frontierei sau sub o alta identitate, de către strainul declarat indezirabil ori căruia i-a fost interzis în orice mod dreptul de intrare sau şedere în ţara, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 6 ani.-----------------Alin. (1) al art. 129 a fost modificat de pct. 57 al articolului unic din LEGEA nr. 482 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.116 din 27 noiembrie 2004. (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârşită în mod repetat, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 7 ani.  +  Articolul 130Desfăşurarea unor activităţi interzise de lege (1) Organizarea de către străini, pe teritoriul României, a unui partid politic sau a altei organizaţii ori grupări dintre cele prevăzute la art. 4 alin. (2), aderarea unui străin la acestea, precum şi iniţierea, organizarea şi participarea la manifestaţii sau întruniri care aduc atingere ordinii publice şi siguranţei naţionale constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. (2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi fapta strainului de a finanta un partid politic, organizaţie, grupare sau manifestatie ori o întrunire dintre cele prevăzute la art. 4 alin. (3). (3) Sumele de bani, bunurile de orice fel sau alte valori primite cu încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) se confisca.  +  Articolul 130^1Facilitarea şederii ilegale a străinilor pe teritoriul României (1) Facilitarea cu intenţie în orice mod a şederii ilegale pe teritoriul României a străinilor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. (2) Fapta prevăzută la alin. (1), săvârşită în următoarele împrejurări: a) de doua sau mai multe persoane împreună; b) s-a cauzat străinilor o vătămare grava a vieţii sau integrităţii corporale a acestora, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 8 ani. (3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea strainului, pedeapsa este închisoare de la 3 la 15 ani.(3^1) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârşită de o persoană care face parte dintr-un grup organizat sau care a produs ori a obţinut pentru sine sau pentru altul beneficii materiale importante, maximul special al pedepsei se majorează cu 3 ani.-----------------Alin. (3^1) al art. 130^1 a fost introdus de pct. 38 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 iulie 2005. (4) Tentativa se pedepseşte.-----------------Art. 130^1 a fost introdus de pct. 58 al articolului unic din LEGEA nr. 482 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.116 din 27 noiembrie 2004.  +  Articolul 130^2Răspunderea persoanelor juridice (1) Dacă fapta prevăzută la art. 130^1 a fost comisă în numele sau în interesul unei persoane juridice, de către organele sau reprezentanţii acesteia, se pedepseşte cu amendă de la 15.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON). (2) Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează fapta prevăzută la art. 130^1, dacă a fost săvârşită în interesul unei persoane juridice, ca urmare a neexercitarii de către persoanele prevăzute la alin. (1) a atribuţiilor de control, de orice persoană aflată sub autoritatea acestora. (3) Răspunderea persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanelor fizice participante la săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 130^1.-----------------Art. 130^2 a fost introdus de pct. 39 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 iulie 2005.  +  Capitolul X Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 131Oficiul Roman pentru Imigrari-----------Denumirea art. 131 a fost modificată de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007 prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea pentru Străini" cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari".------------Alin. (1) al art. 131 a fost abrogat de subpct. 49, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007.------------Alin. (2) al art. 131 a fost abrogat de subpct. 49, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007.------------Alin. (3) al art. 131 a fost abrogat de subpct. 49, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007. (4) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţei de urgenta, poliţiştii din cadrul Oficiului Roman pentru Imigrari sunt abilitaţi:------------Partea introductivă a alin. (4) al art. 131 a fost modificată de subpct. 50, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007. a) să efectueze acte de constatare în vederea informării organelor de urmărire penală, atunci când constată săvârşirea unor infracţiuni în legătură cu regimul străinilor;-------------Litera a) a alin. (4) al art. 131 a fost modificată de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 347 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 12 decembrie 2007. b) sa depisteze şi sa conducă la sediul formatiunilor teritoriale pe străinii care încalcă dispoziţiile legale privind regimul străinilor în România sau pe cei a căror identitate nu poate fi stabilită, sa verifice şi sa ia măsurile legale în cel mult 24 de ore de la depistare; c) sa organizeze şi să efectueze, în condiţiile legii, controale în mediile şi locurile frecventate de străini, în instituţiile publice sau particulare, precum şi în incinta agenţilor economici, indiferent de proprietar sau deţinător, atunci când exista date sau indicii cu privire la existenta în aceste locuri sau medii a unor străini care nu respecta prevederile legale privind regimul străinilor în România; d) sa folosească gratuit mijloacele de transport în comun şi mijloacele de transport feroviare, în timpul serviciului, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel.------------Alin. (5) al art. 131 a fost abrogat de subpct. 49, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007.  +  Articolul 132Suportarea unor cheltuieli (1) Cheltuielile ocazionate de îndepărtarea de pe teritoriul României a străinilor care dispun de mijloace financiare se suporta de către aceştia. (2) Dacă străinul nu dispune de mijloace financiare şi a intrat în România în baza unei invitaţii, cheltuielile de îndepărtare se suportă de către persoana fizică sau juridică care a făcut invitaţia. Invitaţia constituie titlu executoriu în situaţia în care străinul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză. Sumele de plată se determină de către Oficiul Român pentru Imigrări prin întocmirea unei note de constatare a cheltuielilor privind îndepărtarea străinului invitat.-------------Alin. (2) al art. 132 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 347 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 12 decembrie 2007. (3) Angajatorul, persoana fizica sau juridică, este obligat sa suporte cheltuielile de îndepărtare a strainului pe care l-a angajat ilegal sau al cărui permis de şedere nu mai este valabil.(3^1) Unitatea de cercetare-dezvoltare este obligată sa suporte cheltuielile de îndepărtare a strainului care a fost acceptat de către aceasta sa desfăşoare activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul unui proiect, în cazul în care acesta rămâne pe teritoriul României după încetarea dreptului de şedere. Răspunderea unităţii de cercetare-dezvoltare privind suportarea cheltuielilor încetează după 6 luni de la încetarea valabilităţii acordului de acceptare.------------Alin. (3^1) al art. 132 a fost introdus de subpct. 51, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007. (4) Cheltuielile ocazionate de îndepărtarea străinilor care nu dispun de fonduri necesare în acest sens, cele pentru transportul, hranirea, întreţinerea şi cazarea în centre, precum şi cele pentru asistenţa medicală şi spitalizare se suporta din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (5) Costurile aferente construirii, amenajării, întreţinerii şi funcţionarii centrelor se suporta din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (6) Fondurile necesare pentru cheltuielile prevăzute la alin. (4) şi (5) vor fi prevăzute în bugetul de stat pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. (7) Normele de dotare pentru centre, normele referitoare la materialele de întreţinere şi igiena personală, precum şi normele de hrana pentru străinii luaţi în custodie publică se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 133Acordarea asistenţei medicale în cazuri deosebiteÎn situaţii deosebite şi pentru motive umanitare, organul competent teritorial al Ministerului Administraţiei şi Internelor poate solicita autorităţilor competente acordarea asistenţei medicale pentru străini în condiţiile prevăzute la art. 96.  +  Articolul 134Excepţii de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă-------------Alin. (1) al art. 134 a fost abrogat de pct. 114 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. (2) Guvernul poate stabili, prin hotărâre, exceptarea străinilor, cetăţeni ai unor state pentru care nu exista obligativitatea obţinerii vizei de intrare în România, de la îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c), precum şi a unor condiţii de prelungire a dreptului de şedere prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 134^1Aplicarea reglementărilor speciale (1) Prevederile Legii nr. 122/2006privind azilul în România se aplică cu prioritate faţă de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia situaţiilor în care ratiuni de securitate naţionala sau de ordine publică impun îndepărtarea acestora de pe teritoriul României.------------Alin. (2) al art. 134^1 a fost abrogat de subpct. 52, pct. II al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007.-------------