LEGE nr. 291 din 14 noiembrie 2008pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecţie internaţională şi relocarea ulterioară a acestora, semnat la Bucureşti la 8 mai 2008, şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 20 noiembrie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifică Acordul dintre Guvernul României şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecţie internaţională şi relocarea ulterioară a acestora, semnat la Bucureşti la 8 mai 2008, denumit în continuare Acordul.  +  Articolul 2 (1) Pentru intrarea pe teritoriul României, persoanele care fac obiectul Acordului sunt exceptate de la regimul obligativităţii vizelor. (2) Persoanelor care fac obiectul Acordului li se permite intrarea pe teritoriul României, în condiţiile art. 3 alin. (3) lit. d) din acesta. (3) În sensul prevederilor art. 3 alin. (3) lit. d) din Acord, prin documente de călătorie puse la dispoziţie de ICNUR se înţelege orice document de călătorie valabil şi recunoscut de autorităţile române potrivit legislaţiei în vigoare, inclusiv Certificatul de refugiat emis de Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi.  +  Articolul 3 (1) Acordarea dreptului de şedere temporară persoanelor care fac obiectul Acordului se face de către Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, prin structura desemnată, în condiţiile legii, pentru implementarea Acordului. (2) Structura desemnată pentru implementarea Acordului eliberează persoanelor prevăzute la alin. (1) documente care să ateste dreptul de şedere pe teritoriul României, potrivit art. 2 alin. (3) din Acord, cu posibilitatea prelungirii valabilităţii acestora. (3) Prelungirea dreptului de şedere se face, în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (4) din Acord, de către structura desemnată pentru implementarea Acordului. Ministrul internelor şi reformei administrative poate delega, în condiţiile legii, atribuţia referitoare la prelungirea dreptului de şedere, prevăzută la art. 2 alin. (4) din Acord. (4) Forma şi conţinutul documentelor care se eliberează persoanelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative.  +  Articolul 4 (1) Persoanele care fac obiectul Acordului şi care au împlinit vârsta de 14 ani au obligaţia de a se supune amprentării. (2) Datele obţinute potrivit alin. (1) sunt stocate pe suport hârtie în cartoteca structurii desemnate pentru implementarea Acordului şi sunt transmise în format electronic în baza de date naţională AFIS - Sistemul automatizat de comparare a amprentelor.  +  Articolul 5În aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. (2) din Acord, desemnarea spaţiilor Centrului de tranzit în regim de urgenţă se face prin dispoziţie a directorului general al Oficiului Român pentru Imigrări.  +  Articolul 6Cheltuielile necesare funcţionării Centrului de tranzit în regim de urgenţă, constând în principal în costul utilităţilor, al întreţinerii şi dotării spaţiilor puse la dispoziţia Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, a partenerilor acestuia şi a Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, se suportă de către Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi, respectiv, de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, conform bazei de calcul cuprinse în cadrul Aranjamentelor de lucru adiţionale care se încheie potrivit art. 13 din Acord.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 14 noiembrie 2008.Nr. 291.ACORD 08/05/2008