ORDONANŢĂ nr. 15 din 30 ianuarie 2008 (*actualizată*)privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ(actualizată până la data de 31 octombrie 2008*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) În cursul anului 2008 salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2005, cu modificările ulterioare, se majorează după cum urmează: a) pentru funcţia de profesor universitar prevăzută în anexa nr. 1.1 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:- 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 230,247 lei;- 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 244,061 lei, respectiv o creştere de 6%;- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 266,026 lei, care reprezintă valoarea de referinţă pentru creşterile salariale ulterioare;----------Liniuţa a treia de la lit. a) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată conform lit. a) a art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 136 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 31 octombrie 2008.----------Lit. a) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 221 din 27 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 28 octombrie 2008. b) coeficienţii de multiplicare prevăzuţi pentru funcţiile didactice de predare cu gradul didactic II, definitiv, debutant, cele cu studii de nivel liceal fără pregătire de specialitate şi pentru funcţiile didactice auxiliare se majorează cu 10% începând cu 1 ianuarie 2008, faţă de nivelul din 31 decembrie 2007;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 221 din 27 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 28 octombrie 2008. c) pentru funcţiile didactice prevăzute în anexele nr. 1.2, 2 şi 3 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:- 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 259,593 lei;- 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 275,168 lei, respectiv o creştere de 6%;- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 299,933 lei, care reprezintă valoarea de referinţă pentru creşterile salariale ulterioare.----------Liniuţa a treia de la lit. c) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată conform lit. b) a art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 136 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 31 octombrie 2008.----------Lit. c) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 221 din 27 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 28 octombrie 2008. (2) Indemnizaţiile pentru persoanele care ocupă funcţii de conducere specifice, precum şi indemnizaţiile pentru îndeplinirea unor activităţi specifice învăţământului sunt prevăzute în anexele nr. 4 şi 5.  +  Articolul 2 (1) Sporul de stabilitate prevăzut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2, este cuprins în coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la tranşele de vechime recunoscută de peste 10 ani în învăţământ. (2) Pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcţii didactice cu tranşe de vechime recunoscută de peste 10 ani în învăţământ, care nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate până la împlinirea vechimii neîntrerupte în învăţământ de peste 10 ani, salariile de bază se vor stabili pe baza coeficienţilor de multiplicare micşoraţi prin împărţire la 1,15. Dacă prin împărţirea la 1,15 personalului didactic de predare trecut la o tranşă de vechime recunoscută în învăţământ de peste 10 ani nu i se poate asigura salariul de bază avut, acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de bază în noua tranşă până când i se poate asigura o creştere a salariului de bază.  +  Articolul 3 (1) Sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, stabilit în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2, este cuprins în coeficienţii de multiplicare, corespunzător tuturor tranşelor de vechime recunoscute în învăţământ. (2) Pentru personalul didactic auxiliar, coeficienţii de multiplicare prevăzuţi în anexa nr. 3 cuprind sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, corespunzător fiecărui grad/fiecărei trepte profesionale, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru funcţiile didactice auxiliare se aplică în continuare prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4 (1) De prevederile art. 50 alin. (11) şi (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază şi personalul din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi din organele de specialitate ale acestuia, altul decât cel didactic. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică personalului care beneficiază de majorarea salariului de bază în conformitate cu Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) În coeficienţii de multiplicare de nivel minim din anexele nr. 1.1 şi 1.2, prevăzuţi la ultimele două tranşe de vechime recunoscută de 35-40 ani şi peste 40 ani în învăţământ, sunt cuprinse şi creşterile de 1/20 din coeficientul de multiplicare corespunzător tranşei anterioare de vechime, prevăzute la art. 90 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În coeficienţii de multiplicare din anexa nr. 2, prevăzuţi la ultimele trei tranşe de vechime recunoscută de 30-35 ani, 35-40 ani şi peste 40 ani în învăţământ, sunt cuprinse şi creşterile de 1/25 din coeficientul de multiplicare corespunzător tranşei anterioare de vechime, prevăzute la art. 50 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 221 din 27 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 28 octombrie 2008.  +  Articolul 6La instituţiile publice şi unităţile bugetare la care cheltuielile de personal se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale ori integral din venituri proprii, constituite potrivit legii, creşterile salariale stabilite potrivit prevederilor art. 1 se pot acorda în limita sumelor stabilite şi la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea creşterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.  +  Articolul 7 (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din învăţământ, salarizat între limitele corespunzătoare funcţiei, şi acordarea salariilor de bază conform evaluării se vor realiza până la finele lunii mai 2008. (2) Promovarea personalului din învăţământ încadrat pe funcţia de debutant, precum şi a personalului didactic auxiliar care a absolvit studii de nivel superior în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea se face prin transformarea postului pe care acesta este încadrat într-un post de nivel superior. Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau de scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creştere de până la 20% a salariului de bază avut. (3) Promovarea personalului din învăţământ şi stabilirea salariului de bază în urma evaluării performanţelor profesionale individuale se vor face cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2008.  +  Articolul 8Cheltuielile privind finanţarea centrelor judeţene şi al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, înfiinţate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat, se asigură din bugetele proprii ale judeţelor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.  +  Articolul 9Anexele nr. 1.1, 1.2, 2, 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 10Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,Cristian Mihai AdomniţeiMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 30 ianuarie 2008.Nr. 15.  +  Anexa 1.1---------*Font 9*    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-martie 2008 = 230,247 lei    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie-septembrie 2008 = 244,061 lei    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie-decembrie 2008 = 266,026 leiCoeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar*Font 7*┌────┬─────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │Funcţia*)│Nivelul │ Vechimea în învăţământ ││crt.│ │studiilor├─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤│ │ │ │până la │3-6 │6-10 ani│10-15 │15-20 │20-25 │25-30 │30-35 │35-40 │peste ││ │ │ │ 3 ani │ani │ │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │40 ani ││ │ │ ├─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │ │ │min./max │min./max│min./max│min./max│min./max│min./max│min./max│min./max│min./max│min./max│├────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│1 │Profesor │ S │ - │ - │ - │ 10,965│ 11,678│ 12,311│ 13,073│ 14,066│ 15,127│ 16,257 ││ │universi-│ │ - │ - │ - │ 21,607│ 22,366│ 23,436│ 24,427│ 26,284│ 28,267│ 30,379 ││ │tar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘ Notă

  ──────────

  *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997

  privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  ----------Referirea la "valoarea coeficientului de multiplicare 1,000" pentru perioada "octombrie-decembrie 2008" din cadrul anexei 1.1 a fost abrogată de art. 4 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 136 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 31 octombrie 2008.
   +  Anexa 1.2*Font 9*    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-martie 2008 = 259,593 lei    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie-septembrie 2008 = 275,168 lei    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie-decembrie 2008 = 299,933 leiCoeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar*Font 7*┌────┬────────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │Funcţia*) │Nivelul│ Vechimea în învăţământ ││crt.│ │studii-├────────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤│ │ │lor │până la │ 3-6 ani │ 6-10 ani│ 10-15 │ 15-20 │ 20-25 │ 25-30 │ 30-35 │ 35-40 │peste ││ │ │ │ 3 ani │ │ │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │40 ani ││ │ │ ├────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │ │ │min./max│min./max │min./max │min./max│min./max│min./max│min./max│min./max│min./max│min./max│├────┼────────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 1 │Conferenţiar│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │universitar │ S │ - │ - │ 5,591 │ 6,753 │ 7,253 │ 7,529 │ 7,945 │ 8,193 │ 8,691 │ 8,857 ││ │ │ │ - │ - │ 9,717 │ 11,471 │ 11,501 │ 11,611 │ 11,718 │ 12,125 │ 12,555 │13,004 │├────┼────────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 2 │Şef lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(lector │ S │ - │ 5,203 │ 5,286 │ 5,868 │ 5,978 │ 6,034 │ 6,161 │ 6,576 │ 6,854 │ - ││ │universitar)│ │ - │ 7,848 │ 7,992 │ 8,92 │ 9,017 │ 9,047 │ 9,086 │ 9,494 │ 9,966 │ - │├────┼────────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 3 │Asistent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │universitar │ S │ 4,716│ 4,788 │ 4,871 │ 5,453 │ 5,480 │ 5,507 │ 5,536 │ 5,563 │ 5,591 │ - ││ │ │ │ 6,185│ 6,231 │ 6,24 │ 6,954 │ 7,047 │ 7,088 │ 7,179 │ 7,477 │ 7,792 │ - │├────┼────────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 4 │Preparator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │universitar │ S │ 4,328│ 4,405**)│ 4,483**)│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - ││ │ │ │ 6,085│ 6,190**)│ 6,243**)│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │└────┴────────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘ Notă

  ──────────

  *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997

  privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

  **) Pentru preparatorii din domeniul medical.

  ──────────
  ----------Referirea la "valoarea coeficientului de multiplicare 1,000" pentru perioada "octombrie-decembrie 2008" din cadrul anexei 1.2 a fost abrogată de art. 4 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 136 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 31 octombrie 2008.Ă
   +  Anexa 2*Font 9*    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-martie 2008 = 259,593 lei    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie-septembrie 2008 = 275,168 lei    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombie-decembrie 2008 = 299,933 leiCoeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar*Font 7*┌────┬─────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │Funcţia*) │Nivelul │ Vechimea în învăţământ ││crt.│ │studiilor├───────┬───────┬──────┬───────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │ │ │până la│2-6 ani│6-10 │10-14 │14-18 │18-22 │22-25 │25-30 │30-35 │35-40 │peste ││ │ │ │ 2 ani │ │ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │40 ani│├────┼─────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 1 │Profesor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- cu grad didactic I │ S │ - │ - │ 4,722│ 5,373│ 5,593│ 5,718│ 6,031│ 6,308│ 6,620│ 6,965│ 7,315│├────┼─────────────────────┤ ├───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │- cu grad didactic II│ │ - │ 3,965 │ 4,043│ 4,610│ 4,703│ 4,891│ 5,146│ 5,407│ 5,601│ 5,852│ 6,097│├────┼─────────────────────┤ ├───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │- definitiv │ │ - │ 3,808 │ 3,855│ 4,374│ 4,437│ 4,562│ 4,912│ 5,057│ 5,314│ 5,553│ 5,789│├────┼─────────────────────┤ ├───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │- debutant │ │ 3,782│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 2 │Profesor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- cu grad didactic I │ SSD │ - │ - │ 4,043│ 4,510│ 4,682│ 4,808│ 5,063│ 5,376│ 5,595│ 5,877│ 6,190│├────┼─────────────────────┤ ├───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │- cu grad didactic II│ │ - │ 3,636 │ 3,709│ 4,173│ 4,361│ 4,456│ 4,758│ 4,985│ 5,238│ 5,489│ 5,716│├────┼─────────────────────┤ ├───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │- definitiv │ │ - │ 3,625 │ 3,652│ 4,017│ 4,079│ 4,173│ 4,298│ 4,466│ 4,659│ 4,857│ 5,170│├────┼─────────────────────┤ ├───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │- debutant │ │ 3,600 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 3 │Institutor I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- cu grad didactic I │ │ - │ - │ 3,965│ 4,431│ 4,604│ 4,730│ 4,985│ 5,298│ 5,517│ 5,799│ 6,112│├────┼─────────────────────┤ S ├───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │- cu grad didactic II│ │ - │ 3,568│ 3,604│ 4,064│ 4,127│ 4,315│ 4,502│ 4,732│ 4,956│ 5,207│ 5,431│├────┼─────────────────────┤ ├───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │- definitiv │ │ - │ 3,401│ 3,443│ 3,939│ 4,001│ 4,095│ 4,315│ 4,387│ 4,568│ 4,813│ 5,063│├────┼─────────────────────┤ ├───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │- debutant │ │ 3,338 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 4 │Institutor II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- cu grad didactic I │ │ - │ - │ 3,840│ 4,291│ 4,416│ 4,578│ 4,859│ 5,141│ 5,424│ 5,643│ 5,955│├────┼─────────────────────┤ SSD ├───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │- cu grad didactic II│ │ - │ 3,459│ 3,526│ 3,939│ 4,001│ 4,127│ 4,315│ 4,544│ 4,732│ 5,019│ 5,243│├────┼─────────────────────┤ ├───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │- definitiv │ │ - │ 3,355│ 3,380│ 3,876│ 3,939│ 4,001│ 4,220│ 4,262│ 4,456│ 4,654│ 4,873│├────┼─────────────────────┤ ├───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │- debutant │ │ 3,235│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 5 │Învăţător, educatoare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │educator, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │maistru-instructor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- cu grad didactic I │ │ - │ - │ 3,714│ 4,103│ 4,291│ 4,385│ 4,688│ 4,954│ 5,236│ 5,485│ 5,705│├────┼─────────────────────┤ M ├───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │- cu grad didactic II│ │ - │ 3,396│ 3,505│ 3,891│ 3,939│ 4,022│ 4,127│ 4,382│ 4,565│ 4,783│ 5,055│├────┼─────────────────────┤ ├───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │- definitiv │ │ - │ 3,281│ 3,307│ 3,782│ 3,829│ 3,923│ 4,064│ 4,121│ 4,287│ 4,528│ 4,743│├────┼─────────────────────┤ ├───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │- debutant │ │ 3,229│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 6 │Profesor, învăţător, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │maistru instructor; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu studii de nivel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │liceal, fără │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pregătire de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate*) │ M │ 2,242│ 2,321│ 2,373│ 2,817│ 2,869│ 2,921│ 2,973│ 3,026│ 3,078│ 3,182│ 3,350│└────┴─────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ Notă

  ──────────

  *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997

  privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  ----------Referirea la "valoarea coeficientului de multiplicare 1,000" pentru perioada "octombrie-decembrie 2008" din cadrul anexei 2 a fost abrogată de art. 4 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 136 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 31 octombrie 2008.
   +  Anexa 3*Font 9*    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-martie 2008 = 259,593 lei    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie-septembrie 2008 = 275,168 lei    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie-decembrie 2008 = 299,933 leiCoeficienţii de multiplicare pentru funcţiile didactice auxiliare din învăţământ*)*Font 8*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────┬──────┐│Nr. │ │Nivelul │ │ ││crt.│ Funcţia │studii- │ │ ││ │ │lor**) │minim │maxim │├────┴──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale │ │ │ │├────┬──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 1 │Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I A***) │ S │ 3,621│ 5,327│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 2 │Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I │ S │ 3,249│ 5,172│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 3 │Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II │ S │ 2,695│ 4,967│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 4 │Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III │ S │ 2,571│ 3,820│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 5 │Bibliotecar, documentarist, redactor debutant │ S │ 2,368│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 6 │Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I │ SSD │ 3,054│ 4,488│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 7 │Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II │ SSD │ 2,624│ 4,029│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 8 │Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III │ SSD │ 2,568│ 3,533│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 9 │Bibliotecar, documentarist, redactor debutant │ SSD │ 2,332│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 10 │Informatician gradul I A │ S │ 3,823│ 5,467│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 11 │Informatician gradul I │ S │ 3,440│ 5,310│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 12 │Informatician gradul II │ S │ 3,004│ 5,058│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 13 │Informatician gradul III │ S │ 2,531│ 3,928│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 14 │Informatician gradul IV │ S │ 2,415│ 3,557│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 15 │Informatician debutant │ S │ 2,368│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 16 │Informatician gradul I │ SSD │ 2,902│ 4,488│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 17 │Informatician gradul II │ SSD │ 2,692│ 4,029│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 18 │Informatician gradul III │ SSD │ 2,405│ 3,533│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 19 │Informatician debutant │ SSD │ 2,332│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 20 │Instructor-animator gradul I │ S │ 2,772│ 3,780│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 21 │Instructor-animator gradul II │ S │ 2,487│ 3,275│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 22 │Instructor-animator gradul III │ S │ 2,415│ 2,995│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 23 │Instructor-animator debutant │ S │ 2,368│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 24 │Instructor-animator gradul I │ SSD │ 2,601│ 3,478│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 25 │Instructor-animator gradul II │ SSD │ 2,431│ 3,025│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 26 │Instructor-animator gradul III │ SSD │ 2,378│ 2,644│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 27 │Instructor-animator debutant │ SSD │ 2,332│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 28 │Asistent social gradul I │ S │ 3,023│ 4,082│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 29 │Asistent social gradul II │ S │ 2,521│ 3,427│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 30 │Asistent social gradul III │ S │ 2,415│ 3,043│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 31 │Asistent social debutant │ S │ 2,368│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 32 │Asistent social gradul I │ SSD │ 2,523│ 3,416│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 33 │Asistent social gradul II │ SSD │ 2,337│ 2,955│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 34 │Asistent social debutant │ SSD │ 2,322│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 35 │Corepetitor gradul I │ S │ 2,772│ 3,780│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 36 │Corepetitor gradul II │ S │ 2,487│ 3,275│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 37 │Corepetitor gradul III │ S │ 2,415│ 2,995│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 38 │Corepetitor debutant │ S │ 2,368│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 39 │Corepetitor gradul I │ SSD │ 2,601│ 3,478│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 40 │Corepetitor gradul II │ SSD │ 2,431│ 3,025│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 41 │Corepetitor gradul III │ SSD │ 2,378│ 2,762│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 42 │Corepetitor debutant │ SSD │ 2,332│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 43 │Secretar IA****) │ S │ 3,716│ 5,467│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 44 │Secretar I******) │ S │ 3,337│ 5,310│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 45 │Secretar II******) │ S │ 2,849│ 5,058│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 46 │Secretar III******) │ S │ 2,531│ 3,928│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 47 │Secretar IV******) │ S │ 2,415│ 3,557│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 48 │Secretar debutant******) │ S │ 2,368│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 49 │Secretar I******) │ SSD │ 2,637│ 4,609│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 50 │Secretar II******) │ SSD │ 2,495│ 4,121│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 51 │Secretar III******) │ SSD │ 2,414│ 3,601│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 52 │Secretar IV******) │ SSD │ 2,368│ 2,938│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 53 │Secretar debutant******) │ SSD │ 2,322│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 54 │Secretar I A******) │ M │ 2,388│ 3,954│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 55 │Secretar I******) │ M │ 2,347│ 3,603│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 56 │Secretar II******) │ M │ 2,305│ 3,192│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 57 │Secretar III******) │ M │ 2,262│ 2,860│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 58 │Secretar debutant******) │ M │ 2,217│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 59 │Bibliotecar, documentarist, redactor I A │ PL/M │ 2,325│ 3,851│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 60 │Bibliotecar, documentarist, redactor I │ PL/M │ 2,283│ 3,506│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 61 │Bibliotecar, documentarist, redactor II │ PL/M │ 2,241│ 3,105│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 62 │Bibliotecar, documentarist, redactor debutant │ PL/M │ 2,217│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 63 │Informatician I A │ PL/M │ 2,388│ 3,954│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 64 │Informatician I │ PL/M │ 2,347│ 3,603│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 65 │Informatician II │ PL/M │ 2,305│ 3,192│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 66 │Informatician III │ PL/M │ 2,262│ 2,860│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 67 │Informatician debutant │ PL/M │ 2,217│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 68 │Instructor-animator I A │ M │ 2,325│ 2,996│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 69 │Instructor-animator I │ M │ 2,283│ 2,599│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 70 │Instructor-animator II │ M │ 2,241│ 2,358│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 71 │Instructor-animator debutant │ M │ 2,217│ 0,000│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 72 │Instructor de educaţie extraşcolară I A │ M │ 2,388│ 3,077│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 73 │Instructor de educaţie extraşcolară I │ M │ 2,347│ 2,822│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 74 │Instructor de educaţie extraşcolară II │ M │ 2,305│ 2,475│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 75 │Instructor de educaţie extraşcolară III │ M │ 2,262│ 2,351│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 76 │Instructor de educaţie extraşcolară debutant │ M │ 2,217│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 77 │Asistent social I │ PL/M │ 2,545│ 3,445│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 78 │Asistent social II │ PL/M │ 2,283│ 2,943│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 79 │Asistent social III │ PL/M │ 2,241│ 2,504│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 80 │Asistent social debutant │ PL/M │ 2,217│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 81 │Corepetitor I │ M │ 2,325│ 2,645│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 82 │Corepetitor II │ M │ 2,283│ 2,402│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 83 │Corepetitor III │ M │ 2,241│ 2,329│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 84 │Corepetitor debutant │ M │ 2,217│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 85 │Tehnician I A*****) │ M │ 2,388│ 3,628│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 86 │Tehnician I*****) │ M │ 2,347│ 3,463│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 87 │Tehnician II*****) │ M │ 2,305│ 3,144│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 88 │Tehnician III*****) │ M │ 2,262│ 2,927│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 89 │Tehnician debutant*****) │ M │ 2,217│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 90 │Laborant I A │ S │ 3,465│ 4,704│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 91 │Laborant I │ S │ 3,104│ 4,235│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 92 │Laborant II │ S │ 2,592│ 3,522│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 93 │Laborant I │ SSD │ 2,349│ 4,166│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 94 │Laborant II │ SSD │ 2,337│ 3,834│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 95 │Laborant III │ SSD │ 2,322│ 3,395│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 96 │Laborant I │ PL/M │ 2,262│ 3,235│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 97 │Laborant II │ PL/M │ 2,220│ 2,871│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 98 │Laborant debutant │ PL/M │ 2,197│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│ 99 │Pedagog şcolar IA │ S │ 3,465│ 4,704│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│100 │Pedagog şcolar I │ S │ 3,104│ 4,235│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│101 │Pedagog şcolar II │ S │ 2,592│ 3,522│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│102 │Pedagog şcolar I │ SSD │ 2,349│ 4,166│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│103 │Pedagog şcolar II │ SSD │ 2,337│ 3,834│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│104 │Pedagog şcolar III │ SSD │ 2,322│ 3,395│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│105 │Pedagog şcolar IA │ M │ 2,262│ 3,028│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│106 │Pedagog şcolar I │ M │ 2,220│ 2,711│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│107 │Pedagog şcolar II │ M │ 2,197│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│108 │Analist, programator, inginer sistem; IA │ S │ 3,126│ 5,959│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│109 │Analist, programator, inginer sistem; I │ S │ 2,820│ 5,644│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│110 │Analist, programator, inginer sistem; II │ S │ 2,555│ 4,940│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│111 │Analist, programator, inginer sistem; III │ S │ 2,483│ 4,247│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│112 │Analist, programator, inginer sistem; IV │ S │ 2,415│ 3,779│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│113 │Analist, programator, inginer sistem; debutant │ S │ 2,368│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│114 │Analist (programator) ajutor; IA │ M │ 2,388│ 3,954│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│115 │Analist (programator) ajutor; I │ M │ 2,347│ 3,603│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│116 │Analist (programator) ajutor; II │ M │ 2,305│ 3,192│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│117 │Analist (programator) ajutor; III │ M │ 2,262│ 2,860│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│118 │Analist (programator) ajutor; debutant │ M │ 2,217│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│119 │Operator, controlor date; I │ M │ 2,388│ 3,666│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│120 │Operator, controlor date; II │ M │ 2,347│ 3,250│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│121 │Operator, controlor date; III │ M │ 2,305│ 2,913│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│122 │Operator, controlor date; IV │ M │ 2,262│ 2,589│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│123 │Operator, controlor date; debutant │ M │ 2,217│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│124 │Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; I │ S │ 3,026│ 6,053│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│125 │Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; II │ S │ 2,522│ 5,043│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│126 │Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; III │ S │ 2,368│ 4,284│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│127 │Comandant │ S │ 4,439│ 5,661│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│128 │Şef mecanic │ S │ 2,316│ 4,576│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│129 │Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician │ S │ 2,316│ 3,644│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│130 │Căpitan │ M │ 2,168│ 3,394│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│131 │Şef mecanic │ M │ 2,168│ 3,320│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│132 │Ofiţer punte │ M │ 2,168│ 3,094│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│133 │Ofiţer mecanic, ofiţer electrician │ M │ 2,168│ 3,017│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│134 │Şef echipaj │ M │ 2,168│ 3,169│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│135 │Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic│ M │ 2,168│ 2,205│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│136 │Inginer gradul IA │ S │ 2,552│ 4,934│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│137 │Inginer gradul I │ S │ 2,495│ 4,628│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│138 │Inginer gradul II │ S │ 2,461│ 4,243│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│139 │Inginer gradul III │ S │ 2,415│ 3,848│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│140 │Inginer gradul debutant │ S │ 2,368│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│141 │Subinginer gradul I │ SSD │ 2,403│ 4,241│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│142 │Subinginer gradul II │ SSD │ 2,392│ 3,924│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│143 │Subinginer gradul III │ SSD │ 2,368│ 3,463│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│144 │Subinginer debutant │ SSD │ 2,322│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│145 │Medic primar │ S │ 3,080│ 6,163│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│146 │Medic specialist │ S │ 2,967│ 5,657│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│147 │Medic │ S │ 2,659│ 5,320│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│148 │Medic stagiar │ S │ 2,368│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│149 │Farmacist primar │ S │ 3,080│ 6,163│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│150 │Farmacist specialist │ S │ 2,686│ 5,374│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│151 │Farmacist │ S │ 2,415│ 4,480│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│152 │Farmacist stagiar │ S │ 2,368│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│153 │Dentist principal │ SSD │ 2,349│ 4,166│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│154 │Dentist │ SSD │ 2,337│ 3,834│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│155 │Dentist debutant │ SSD │ 2,322│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│156 │Tehnician dentar principal │ M │ 2,262│ 3,746│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│157 │Tehnician dentar │ M │ 2,220│ 3,410│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│158 │Tehnician dentar debutant │ M │ 2,197│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│159 │Biolog, biochimist, chimist, fizician principal │ S │ 3,080│ 6,163│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│160 │Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist │ S │ 2,686│ 5,374│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│161 │Biolog, biochimist, chimist, fizician │ S │ 2,415│ 4,480│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│162 │Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant │ S │ 2,368│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│163 │Psiholog, sociolog principal │ S │ 2,637│ 5,277│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│164 │Psiholog, sociolog │ S │ 2,428│ 4,695│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│165 │Psiholog, sociolog debutant │ S │ 2,368│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│166 │Cercetător ştiinţific principal I │ S │ 3,080│ 6,163│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│167 │Cercetător ştiinţific principal II │ S │ 2,967│ 5,657│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│168 │Cercetător ştiinţific principal III │ S │ 2,659│ 5,320│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│169 │Cercetător ştiinţific │ S │ 2,413│ 4,665│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│170 │Asistent de cercetare ştiinţifică │ S │ 2,372│ 4,401│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│171 │Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar │ S │ 2,326│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│172 │Asistent I │ M │ 2,325│ 3,851│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│173 │Asistent II │ M │ 2,283│ 3,506│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│174 │Asistent III │ M │ 2,241│ 3,105│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│175 │Asistent stagiar │ M │ 2,217│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│176 │Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, │ │ │ ││ │consultant artistic I │ S │ 3,245│ 6,493│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│177 │Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, │ │ │ ││ │consultant artistic II │ S │ 3,117│ 5,942│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│178 │Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, │ │ │ ││ │consultant artistic III │ S │ 2,759│ 5,522│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│179 │Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, │ │ │ ││ │consultant artistic IV │ S │ 2,531│ 4,893│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│180 │Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, │ │ │ ││ │consultant artistic V │ S │ 2,415│ 4,129│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│181 │Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, │ │ │ ││ │consultant artistic debutant │ S │ 2,368│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│182 │Maestru de studii (balet, canto, secretar literar │ │ │ ││ │muzical), operator imagine sunet I │ S │ 3,047│ 5,808│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│183 │Maestru de studii (balet, canto, secretar literar │ │ │ ││ │muzical), operator imagine, sunet II │ S │ 2,747│ 5,496│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│184 │Maestru de studii (balet, canto, secretar literar │ │ │ ││ │muzical), operator imagine, sunet III │ S │ 2,509│ 4,851│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│185 │Maestru de studii (balet, canto, secretar literar │ │ │ ││ │muzical), operator imagine, sunet IV │ S │ 2,415│ 4,129│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│186 │Maestru de studii (balet, canto, secretar literar │ │ │ ││ │muzical), operator imagine, sunet debutant │ S │ 2,368│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│187 │Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii│ │ │ ││ │balet; I │ │ 2,207│ 3,319│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│188 │Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii│ │ │ ││ │balet; II │ │ 2,186│ 2,872│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│189 │Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii│ │ │ ││ │balet; III │ │ 2,165│ 2,554│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│190 │Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii│ │ │ ││ │balet; debutant │ │ 2,054│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│191 │Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, │ │ │ ││ │editor imagine I │ S │ 2,580│ 5,162│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│192 │Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, │ │ │ ││ │editor imagine II │ S │ 2,439│ 4,414│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│193 │Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, │ │ │ ││ │editor imagine III │ S │ 2,415│ 4,129│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│194 │Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, │ │ │ ││ │editor imagine debutant │ S │ 2,368│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│195 │Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, │ │ │ ││ │editor imagine I │ │ 2,325│ 3,851│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│196 │Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, │ │ │ ││ │editor imagine II │ │ 2,283│ 3,506│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│197 │Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, │ │ │ ││ │editor imagine III │ │ 2,241│ 3,105│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│198 │Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, │ │ │ ││ │editor imagine debutant │ │ 2,217│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│199 │Secretar tehnic de redacţie, traducător, │ │ │ ││ │tehnoredactor, corector, desenator artistic I │ S │ 2,580│ 5,162│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│200 │Secretar tehnic de redacţie, traducător, │ │ │ ││ │tehnoredactor, corector, desenator artistic II │ S │ 2,439│ 4,525│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│201 │Secretar tehnic de redacţie, traducător, │ │ │ ││ │tehnoredactor, corector, desenator artistic III │ S │ 2,415│ 4,371│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│202 │Secretar tehnic de redacţie, traducător, │ │ │ ││ │tehnoredactor, corector, desenator artistic debutant │ S │ 2,368│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│203 │Muzeograf, bibliograf I │ SSD │ 2,403│ 4,241│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│204 │Muzeograf, bibliograf II │ SSD │ 2,392│ 3,924│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│205 │Muzeograf, bibliograf III │ SSD │ 2,368│ 3,463│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│206 │Muzeograf, bibliograf debutant │ SSD │ 2,322│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│207 │Secretar de redacţie, tehnoredactor IA │ M │ 2,325│ 3,851│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│208 │Secretar de redacţie, tehnoredactor I │ M │ 2,283│ 3,506│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│209 │Secretar de redacţie, tehnoredactor II │ M │ 2,241│ 3,105│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│210 │Secretar de redacţie, tehnoredactor debutant │ M │ 2,217│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│211 │Regizor scenă (culise) I │ M │ 2,325│ 3,851│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│212 │Regizor scenă (culise) II │ M │ 2,283│ 3,506│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│213 │Regizor scenă (culise) III │ M │ 2,241│ 3,105│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│214 │Regizor scenă (culise) debutant │ M │ 2,217│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│215 │Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secund │ S │ 2,372│ 4,293│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│216 │Ofiţer aspirant │ S │ 2,326│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│217 │Şef staţie RTG │ M │ 2,168│ 3,590│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│218 │Ofiţer RTG I │ M │ 2,290│ 3,133│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│219 │Ofiţer RTG II │ M │ 2,262│ 2,860│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│220 │Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer, dragor; aspirant│ M │ 2,168│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│221 │Medic veterinar I │ S │ 2,966│ 5,656│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│222 │Medic veterinar II │ S │ 2,487│ 4,808│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│223 │Medic veterinar III │ S │ 2,415│ 4,129│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│224 │Medic veterinar debutant │ S │ 2,368│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│225 │Inginer agronom, zootehnist, pedolog I │ S │ 2,486│ 4,805│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│226 │Inginer agronom, zootehnist, pedolog II │ S │ 2,439│ 4,205│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│227 │Inginer agronom, zootehnist, pedolog III │ S │ 2,415│ 4,129│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│228 │Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant │ S │ 2,368│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│229 │Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA │ S │ 3,080│ 6,163│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│230 │Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I │ S │ 2,487│ 4,821│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│231 │Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II │ S │ 2,415│ 4,371│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│232 │Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf │ │ │ ││ │debutant │ S │ 2,368│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│233 │Conservator, restaurator I │ SSD │ 2,418│ 4,241│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│234 │Conservator, restaurator II │ SSD │ 2,392│ 3,924│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│235 │Conservator, restaurator III │ SSD │ 2,368│ 3,463│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│236 │Conservator, restaurator debutant │ SSD │ 2,322│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│237 │Conservator, restaurator, custode sală I │ M │ 2,325│ 3,851│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│238 │Conservator, restaurator, custode sală II │ M │ 2,283│ 3,506│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│239 │Conservator, restaurator, custode sală III │ M │ 2,241│ 3,105│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│240 │Conservator, restaurator, custode sală debutant │ M │ 2,217│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│241 │Mânuitor carte │ M/G │ 2,168│ 2,422│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│242 │Administrator financiar (patrimoniu) grad I *******) │ S │ 2,730│ 5,387│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│243 │Administrator financiar grad IA - directori şi │ │ │ ││ │director general administrativ al universităţii │ S │ 5,460│15,775│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│244 │Administrator financiar (patrimoniu) grad II *******) │ S │ 2,682│ 4,310│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│245 │Administrator financiar (patrimoniu) grad III *******)│ S │ 2,607│ 3,966│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│246 │Administrator financiar (patrimoniu) debutant *******)│ S │ 2,368│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│247 │Administrator financiar (patrimoniu) grad I *******) │ SSD │ 2,418│ 4,241│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│248 │Administrator financiar (patrimoniu) grad II *******) │ SSD │ 2,392│ 3,924│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│249 │Administrator financiar (patrimoniu) grad III *******)│ SSD │ 2,368│ 3,463│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│250 │Administrator financiar (patrimoniu) debutant *******)│ SSD │ 2,322│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│251 │Administrator financiar (patrimoniu) │ │ │ ││ │treapta I *******) │ M │ 2,609│ 3,628│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│252 │Administrator financiar (patrimoniu) │ │ │ ││ │treapta II *******) │ M │ 2,515│ 3,463│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│253 │Administrator financiar (patrimoniu) │ │ │ ││ │treapta III *******) │ M │ 2,425│ 2,862│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│254 │Administrator financiar (patrimoniu) debutant *******)│ M │ 2,217│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│255 │Antrenor categoria I │ │ 2,695│ 5,388│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│256 │Antrenor categoria II │ │ 2,410│ 4,532│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│257 │Antrenor categoria III │ │ 2,368│ 4,281│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│258 │Antrenor categoria IV │ │ 2,326│ 3,889│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│259 │Antrenor categoria V │ │ 2,282│ 3,402│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│260 │Antrenor debutant │ │ 2,238│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│261 │Şef atelier-şcoală I │ M │ 2,477│ 2,871│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│262 │Şef atelier-şcoală II │ M │ 2,442│ 2,767│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│263 │Şef atelier-şcoală III │ M │ 2,432│ 2,582│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│264 │Instructor I │ M │ 2,476│ 2,688│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│265 │Instructor II │ M │ 2,454│ 2,550│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│266 │Model I │ M │ 2,476│ 2,582│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│267 │Model II │ M │ 2,454│ 2,550│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│268 │Supraveghetor noapte │ G │ 2,374│ 2,467│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│269 │Medic primar învăţământ special │ S │ 3,600│ 7,096│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│270 │Medic specialist învăţământ special │ S │ 2,967│ 5,657│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│271 │Medic învăţământ special │ S │ 2,659│ 5,320│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│272 │Medic stagiar învăţământ special │ S │ 2,368│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│273 │Asistent medical principal învăţământ special │ SSD │ 2,523│ 4,127│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│274 │Asistent medical învăţământ special │ SSD │ 2,337│ 3,694│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│275 │Asistent medical debutant învăţământ special │ SSD │ 2,322│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│276 │Asistent medical I învăţământ special │ PL/M │ 2,545│ 4,070│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│277 │Asistent medical II învăţământ special │ PL/M │ 2,283│ 3,636│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│278 │Asistent medical debutant învăţământ special │ PL/M │ 2,217│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│279 │Infirmieră învăţământ special │ G │ 2,168│ 2,422│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│280 │Mediator şcolar I │ M/G │ 2,241│ 2,422│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│281 │Mediator şcolar II │ M/G │ 2,217│ 2,351│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┤│282 │Mediator şcolar debutant │ M/G │ 2,168│ │└────┴──────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────┴──────┘_________*) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, este autorizat ca în funcţie de dinamica învăţământului să stabilească noi funcţii didactice auxiliare.**) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.****) Se utilizează numai pentru secretar şef de universitate.*****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-şcoală.******) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat.*******) Se utilizează şi pentru funcţiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator şi funcţionar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.NOTĂ:Sporul de stabilitate nu este cuprins în coeficienţii de multiplicare, acesta urmând a se acorda la salariul de bază personalului din prezenta anexă.----------Referirea la "valoarea coeficientului de multiplicare 1,000" pentru perioada "octombrie-decembrie 2008" din cadrul anexei 3 a fost abrogată de art. 4 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 136 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 31 octombrie 2008.*) Notă CTCE:Conform lit. b) a art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 136 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 31 octombrie 2008, în perioada octombrie-decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 a salariilor personalului didactic din învăţământ se stabileşte după cum urmează: b) 299,933 lei pentru funcţiile didactice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008. Notă

  ──────────
   +  Anexa 4Indemnizaţii de conducere specifice1. Funcţiile didactice din învăţământul superior*)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                 Indemnizaţia de conducere înNr. procente din salariul de bazăcrt. Funcţia - % -                                                ──────────────────────────────                                                             minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Rector 35 45 2. Prorector 25 30 3. Director general administrativ al universităţii 25 30 4. Decan 20 30 5. Secretar ştiinţific al senatului universitar 20 25 6. Prodecan 15 20 7. Administrator-şef al facultăţii 15 20 8. Secretar ştiinţific al consiliului facultăţi 10 15 9. Director de departament 20 2510. Şef de catedră 20 25────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Indemnizaţia se calculează conform art. 91 alin. (1) din Legeanr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.──────────2. Funcţiile didactice din învăţământul gimnazial, profesional, liceal, de maiştri şi alte unităţi*)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                 Indemnizaţia de conducere înNr. procente din salariul de bazăcrt. Funcţia - % -                                                ──────────────────────────────                                                             minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Director de şcoală sau de liceu 25 35 2. Director adjunct de şcoală sau de liceu 20 25 3. Director (educatoare, învăţător sau institutor) 15 25 4. Directorul Casei Corpului Didactic**) 25 35────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Se calculează la salariul de bază al funcţiei didactice.    **) Se calculează la salariul de bază al funcţiei didactice şi se aplicăinclusiv la judeţele-pilot.──────────3. Funcţiile didactice din unităţile de învăţământ ale judeţelor-pilot *)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                Indemnizaţia de conducere înNr. procente din salariul de bază**)crt. Funcţia - % -                                               ──────────────────────────────                                                                maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Director al unităţii de învăţământ până la 50 2. Director adjunct al unităţii de învăţământ până la 40────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Indemnizaţia se calculează conform prevederilor art. 51 alin. (1^1)şi (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.    **) Salariul de bază stabilit conform art. 51 alin. (1) din Legeanr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.──────────4. Alte funcţii specifice din instituţiile de învăţământ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                 Indemnizaţia de conducere înNr. procente din salariul de bazăcrt. Funcţia - % -                                                ──────────────────────────────                                                         limita maximă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Secretar-şef instituţie învăţământ superior 30 2. Secretar-şef facultate 25 3. Secretar-şef*) 20────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Se utilizează la centre bugetare, grupuri şcolare sau la unităţileşcolare stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.──────────  +  Anexa 5Indemnizaţii şi sporuri pentru îndeplinirea unor activităţi specifice învăţământului1. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază didactice de predare, care fac parte din salariul de bază, stabilite potrivit art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.Învăţământul gimnazial, profesional, liceal şi de maiştri──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                      Indemnizaţia în procenteNr. din salariul de bazăcrt. Funcţia - % -                                                      ───────────────────────                                                             limita maximă──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Diriginte, învăţător, institutor şi educatoare*) 10% din salariul de bază                                                        al funcţiei didactice                                                               deţinute────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) şi (3) dinLegea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.──────────2. Indemnizaţii şi sporuri pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Indemnizaţiile pentru activitatea preşedinţilor comisiilor de bacalaureat    se stabilesc prin ordin al ministrului, fără a depăşi salariul de bază    al funcţiei didactice (grilă).    Preşedintele comisiei de bacalaureat poate fi: cadru didactic universitar    care deţine titlul ştiinţific de doctor, inspector şcolar, director de    liceu, cu gradul didactic I 2. Personalul didactic desemnat să conducă un spor de 10-25% din salariul şi să realizeze practica pedagogică de bază lunar al funcţiei                                               didactice în care este încadrat,                                               calculat în raport cu numărul                                               elevilor sau al studenţilor                                               practicanţi──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------