NORMĂ nr. 4 din 29 mai 1995 (*actualizată*)privind funcţionarea pieţei monetare interbancare(actualizată până la data de 6 noiembrie 2007*
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 22 iunie 1995. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 6 noiembrie 2007, cu modificările şi completările aduse de NORMA nr. 14 din 1 noiembrie 2007.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Pct. 1 şi 2 din NORMA nr. 14 din 1 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007 prevăd:"1. În tot cuprinsul normei sintagma "societăţi bancare" şi sintagma "bănci" vor fi înlocuite cu sintagma "instituţii de credit".2. În tot cuprinsul normei sintagma "conducerea executivă" va fi înlocuită cu sintagma "conducerea".I. Dispoziţii generale1. În înţelesul prezentelor norme, piaţa monetară interbancară se defineşte ca o piaţă continuă, în care se efectuează operaţiuni de atragere şi plasare de depozite şi operaţiuni cu instrumente ale pieţei monetare, la vedere şi la termen, în moneda naţională, la nivelurile ratelor dobânzii determinate liber de instituţiile de credit participante.-----------Pct. 1 al Cap. I a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din NORMA nr. 14 din 1 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007.2. În aplicarea prevederilor art. 2 şi 5 din Legea nr. 312/2004, Banca Naţională a României: a) reglementează şi supraveghează piaţa monetară interbancară; b) supraveghează instituţiile de credit participante pe piaţa monetară interbancară; c) publică zilnic un nivel de referinţă al ratei dobânzii pentru operaţiunile de atragere de fonduri (ROBID) şi operaţiunile de plasare de fonduri (ROBOR).-----------Pct. 2 al Cap. I a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din NORMA nr. 14 din 1 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007.II. Principii de desfăşurare a tranzacţiilor pe piaţa monetara interbancaraA. Principii generale3. Toate instituţiile de credit participante pe piaţa monetara interbancara au obligaţia de a contribui permanent la creşterea standardului profesional şi a reputaţiei pieţei monetare interbancare din România.-----------Pct. 3 de la lit. A a Cap. II a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din NORMA nr. 14 din 1 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "societăţi bancare" cu sintagma "instituţii de credit".-----------Pct. 4 de la lit. A a Cap. II a fost abrogat de pct. 5 al articolului unic din NORMA nr. 14 din 1 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007.5. Instituţiile de credit participante pe piaţa monetară interbancară sunt obligate să afişeze permanent, prin sisteme de difuzare a informaţiei (tip Reuters), nivelurile orientative ale ratelor dobânzilor.Marja dintre rata dobânzii la operaţiunile de atragere şi cea de la operaţiunile de plasare va fi determinată liber pe piaţă.Cotaţiile pe piaţă vor avea ca bază procentul de dobândă cu două subdiviziuni.Instituţiile de credit participante pe piaţa monetară interbancară vor fi obligate să coteze următoarele scadenţe:- O/N - o zi;- T/N - o zi cu data decontării în ziua lucrătoare următoare datei tranzacţiei;- 1W - o săptămână;- 1M - o lună;- 3M - 3 luni;- 6M - 6 luni;- 9M - 9 luni;- 12M - 12 luni.-----------Pct. 5 de la lit. A a Cap. II a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din NORMA nr. 14 din 1 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007.6. Instituţiile de credit participante pe piaţa monetara interbancara au obligaţia sa coteze, pentru celelalte instituţii de credit participante, niveluri de dobînzi ferme sau informative.-----------Pct. 6 de la lit. A a Cap. II a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din NORMA nr. 14 din 1 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "societăţi bancare" cu sintagma "instituţii de credit".7. În situaţia în care cotaţia ferma este acceptată, tranzacţia este considerată încheiată şi se executa necondiţionat.B. Principii în relaţiile dintre participanţii pe piaţa monetara interbancara8. Conducerile instituţiilor de credit participante pe piaţa monetara interbancara vor fi răspunzătoare şi vor controla activitatea personalului implicat în astfel de operaţiuni şi se vor asigura ca acest personal cunoaşte şi respecta prevederile prezentelor norme şi celelalte reglementări legale.-----------Pct. 8 de la lit. B a Cap. II a fost modificat de pct. 1 şi 2 ale articolului unic din NORMA nr. 14 din 1 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "societăţi bancare" cu sintagma "instituţii de credit" şi a sintagmei "conducerea executivă" cu sintagma "conducerea".9. Instituţiile de credit participante pe piaţa monetara interbancara sunt obligate sa ia toate măsurile în vederea asigurării confidenţialităţii de către salariaţii proprii.-----------Pct. 9 de la lit. B a Cap. II a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din NORMA nr. 14 din 1 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "societăţi bancare" cu sintagma "instituţii de credit".10. Conducerile instituţiilor de credit participante pe piaţa monetara interbancara vor delimita clar autoritatea şi răspunderea personalului implicat şi se vor asigura, de asemenea, ca fiecare persoana care tranzactioneaza în numele instituţiei are autoritatea şi pregătirea necesare sa angajeze instituţia, prin fiecare tranzacţie încheiată din punct de vedere legal (inclusiv patrimonial).-----------Pct. 10 de la lit. B a Cap. II a fost modificat de pct. 1 şi 2 ale articolului unic din NORMA nr. 14 din 1 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "societăţi bancare" cu sintagma "instituţii de credit" şi a sintagmei "conducerea executivă" cu sintagma "conducerea".11. Conducerile instituţiilor de credit participante pe piaţa monetara interbancara vor lua măsuri pentru elaborarea de norme proprii prin care se vor reglementa cel puţin următoarele: a) procedurile de lucru cu celelalte instituţii de credit; b) penalizările convenite în relaţiile cu alţi participanţi pentru situaţii de nerespectare a termenelor de decontare a tranzacţiilor; c) modalităţi şi proceduri de înregistrare a operaţiunilor; d) criterii de eligibilitate; instrumente acceptate ca garanţii la încheierea tranzacţiilor.-----------Pct. 11 de la lit. B a Cap. II a fost modificat de pct. 1 şi 2 ale articolului unic din NORMA nr. 14 din 1 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "societăţi bancare" cu sintagma "instituţii de credit" şi a sintagmei "conducerea executivă" cu sintagma "conducerea".12. Conducerile instituţiilor de credit participante pe piaţa monetara interbancara vor urmări ca personalul implicat sa nu încheie, pe baza unor înţelegeri cu caracter oneros sau pentru profit personal, tranzacţii în afară pieţei monetare.-----------Pct. 12 de la lit. B a Cap. II a fost modificat de pct. 1 şi 2 ale articolului unic din NORMA nr. 14 din 1 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "societăţi bancare" cu sintagma "instituţii de credit" şi a sintagmei "conducerea executivă" cu sintagma "conducerea".13. Conducerile instituţiilor de credit participante pe piaţa monetara interbancara se vor asigura ca personalul implicat:- nu va dezvălui sau discuta elemente aferente unor tranzacţii încheiate cu ceilalţi participanţi;- nu se va vizita reciproc la locul de muncă fără aprobarea expresă a conducerilor.-----------Pct. 13 de la lit. B a Cap. II a fost modificat de pct. 1 şi 2 ale articolului unic din NORMA nr. 14 din 1 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "societăţi bancare" cu sintagma "instituţii de credit" şi a sintagmei "conducerea executivă" cu sintagma "conducerea".14. Conducerile instituţiilor de credit participante pe piaţa monetara interbancara vor lua măsuri pentru delimitarea atribuţiilor şi departajarea activităţilor de piaţa monetara pe compartimente distincte, conform practicilor internaţionale (front office, back office, cifru şi corespondenta bancară).-----------Pct. 14 de la lit. B a Cap. II a fost modificat de pct. 1 şi 2 ale articolului unic din NORMA nr. 14 din 1 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "societăţi bancare" cu sintagma "instituţii de credit" şi a sintagmei "conducerea executivă" cu sintagma "conducerea".15. Tranzacţiile între instituţiile de credit se încheie în nume propriu, prin confirmare (telefonic, telex, Reuters dealing) şi prin reconfirmari letrice şi telex sau SWIFT codificate corespunzător (letric-specimene de semnături, telex-chei telegrafice, SWIFT-chei SWIFT).-----------Primul paragraf al pct. 15 de la lit. B a Cap. II a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din NORMA nr. 14 din 1 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "bănci" cu sintagma "instituţii de credit".Reconfirmarea trebuie să includă cel puţin următoarele elemente:- contrapartida;- data încheierii tranzacţiei;- sumele tranzacţionate;- tipul tranzacţiei;- rata dobînzii;- corespondenţii părţilor;- modalitatea de încheiere a tranzacţiei (telefon, telex, Reuters dealing).16. Instrucţiunile de plată şi decontare vor fi transmise în cel mai scurt timp, de regula în aceeaşi zi. Folosirea instrucţiunilor standard de plată între contrapartide poate avea o contribuţie semnificativă la preintimpinarea apariţiei unor eventuale diferenţe sau erori în decontarea sumelor tranzacţionate.17. La primire, documentele de mai sus se verifica şi pentru eventuale diferenţe părţile vor lua legătura în vederea soluţionării situaţiei pe cale amiabilă. În caz de litigiu, părţile pot recurge la instanţele de arbitraj preconvenite.Banca Naţionala a României poate arbitra litigii apărute în aplicarea prevederilor prezentelor norme, dar numai după ce părţile implicate solicita în scris acest lucru şi dovedesc ca au epuizat toate posibilităţile de soluţionare pe cale amiabilă.În astfel de cazuri, părţile trebuie să accepte necondiţionat decizia de soluţionare a litigiului adoptată de Banca Naţionala a României.18. Conducerile instituţiilor de credit participante pe piaţa monetara vor asigura asimilarea şi utilizarea de către personalul implicat a expresiilor uzuale, precum şi cunoaşterea sensurilor noţiunilor general acceptate în practica internaţionala.-----------Pct. 18 de la lit. B a Cap. II a fost modificat de pct. 1 şi 2 ale articolului unic din NORMA nr. 14 din 1 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "societăţi bancare" cu sintagma "instituţii de credit" şi a sintagmei "conducerea executivă" cu sintagma "conducerea".III. Controlul operaţiunilor19. Conducerile instituţiilor de credit participante pe piaţa monetara interbancara vor verifica şi vor răspunde de respectarea condiţiilor de participare pe piaţa monetara, conform prevederilor prezentelor norme şi legi.-----------Pct. 19 al Cap. III a fost modificat de pct. 1 şi 2 ale articolului unic din NORMA nr. 14 din 1 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "societăţi bancare" cu sintagma "instituţii de credit" şi a sintagmei "conducerea executivă" cu sintagma "conducerea".20. Instituţiile de credit participante pe piaţa monetara interbancara vor stabili procedurile care să le permită verificarea respectării prezentelor norme şi a celorlalte prevederi legale şi vor înainta Băncii Naţionale a României toate informaţiile şi toate documentele solicitate de către aceasta.-----------Pct. 20 al Cap. III a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din NORMA nr. 14 din 1 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "societăţi bancare" cu sintagma "instituţii de credit".IV. Sancţiuni21. Cunoaşterea prevederilor prezentelor norme este necesară pentru a asigura îndeplinirea unor standarde minime de integritate şi profesionalism; încălcarea de către instituţiile de credit participante pe piaţa monetara interbancara a principiilor enunţate va atrage după sine acţiuni ferme întreprinse de Banca Naţionala a României în vederea corectării imediate a comportamentului acestora pe piaţa monetara.-----------Pct. 21 al Cap. IV a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din NORMA nr. 14 din 1 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "societăţi bancare" cu sintagma "instituţii de credit".22. În situaţia în care instituţiile de credit participante pe piaţa monetară interbancară nu cotează toate scadenţele menţionate la pct. 5 din prezentele norme, nu respectă prevederile pct. 6 şi 7 din prezentele norme cu privire la cotaţiile ferme ori informative sau nu transmit Băncii Naţionale a României raportările solicitate în forma şi la termenele prevăzute, Banca Naţională a României va aplica sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 312/2004privind Statutul Băncii Naţionale a României.-----------Pct. 22 al Cap. IV a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din NORMA nr. 14 din 1 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007.-----------Pct. 23 al Cap. IV a fost abrogat de pct. 8 al articolului unic din NORMA nr. 14 din 1 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007.-----------Pct. 24 al Cap. IV a fost abrogat de pct. 8 al articolului unic din NORMA nr. 14 din 1 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007.V. Dispoziţii finale25. Pentru fiecare zi de întârziere în decontarea operaţiunilor desfăşurate pe piaţa monetara interbancara, partea lezata poate pretinde compensaţii materiale pentru daunele produse.26. Tranzacţiile efectuate în alte locuri decât cele desemnate vor fi permise numai în situaţii excepţionale, cu aprobarea prealabilă a conducerilor instituţiilor de credit participante pe piaţa monetară interbancară.-----------Pct. 26 al Cap. V a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din NORMA nr. 14 din 1 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007.Pct. 26 al Cap. V a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din NORMA nr. 14 din 1 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007 prin înlocuirea sintagmei "conducerea executivă" cu sintagma "conducerea".Guvernatorul Băncii Naţionale a RomânieiMugur Isarescu------------------------