HOTĂRÂRE nr. 324 din 19 martie 2008 (*actualizată*)pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008(actualizată până la data de 16 mai 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 1 aprilie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 16 mai 2008, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 486 din 7 mai 2008.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 217 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, denumit în continuare contract-cadru.  +  Articolul 2 (1) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate elaborează, în temeiul art. 217 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, denumite în continuare norme, cu consultarea Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Medicilor Dentişti din România, a Colegiului Farmaciştilor din România şi a Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, precum şi a organizaţiilor patronale şi sindicale reprezentative din domeniul medical, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (2) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate avizează normele proprii de aplicare a contractului-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale, elaborate în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a normelor prevăzute la alin. (1) de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi de Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al miniştrilor şi conducătorilor instituţiilor centrale cu reţele sanitare proprii.  +  Articolul 3Serviciile medicale, medicamentele cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu se acordă în baza contractelor încheiate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, denumite în continuare case de asigurări de sănătate.  +  Articolul 4În domeniul asigurărilor sociale de sănătate Ministerul Sănătăţii Publice şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate elaborează criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor, care se referă la diagnostic şi tratament medico-chirurgical şi stomatologic. Aceste criterii se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi au caracter obligatoriu pentru toţi furnizorii care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate.  +  Articolul 5Angajamentele legale din care rezultă obligaţii nu pot depăşi creditele bugetare aprobate pentru anul în curs şi se efectuează după cum urmează: a) angajamentele legale care urmează a fi lichidate, ordonanţate şi plătite în cursul anului curent se stabilesc ca diferenţă între creditele bugetare aprobate prin legile bugetare anuale şi soldul obligaţiilor angajate şi neachitate din anul precedent şi care se achită în anul în curs; b) angajamentele legale din anul în curs, care urmează a fi lichidate, ordonanţate şi plătite în anul următor, nu pot depăşi împreună cu angajamentele prevăzute la lit. a) creditele bugetare aprobate; c) sumele nedecontate pentru servicii medicale, inclusiv furnizarea de medicamente şi dispozitive medicale în ambulatoriu, efectuate în luna decembrie a anului precedent, pentru care documentele justificative nu au fost înregistrate pe cheltuiala anului precedent, sunt considerate angajamente legale ale anului în curs şi se înregistrează atât la plăţi, cât şi la cheltuieli în anul curent din creditele aprobate.Angajamentele legale aferente serviciilor medicale, inclusiv furnizarea de medicamente şi dispozitive medicale în ambulatoriu, efectuate în luna decembrie a anului precedent, la nivelul casei de asigurări de sănătate, nu pot depăşi media lunară a primelor 11 luni ale anului precedent decât cu maximum 5%.  +  Articolul 6Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 1 aprilie 2008, dată la care se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 din 27 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Vasile CiurcheaBucureşti, 19 martie 2008.Nr. 324.  +  AnexăCONTRACT CADRU 19/03/2008