ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 15 septembrie 2005 (*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări(actualizată până la data de 5 decembrie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 26 septembrie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 5 decembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 345 din 29 noiembrie 2005.Având în vedere importanţa creării la nivel naţional a unui sistem informatic compatibil cu Sistemul Informatic Schengen în contextul nevoii de securizare a frontierei de stat, cerinţă fundamentală pentru integrarea României în Uniunea Europeană, a cărei neîndeplinire ar putea activa clauza de salvgardare,pornind de la faptul că orice întârziere în adoptarea cadrului legal necesar ar împiedica, pe de o parte, crearea sistemului informatic sub aspect instituţional şi al facilităţilor tehnice, iar pe de altă parte, adoptarea legislaţiei subsecvente care să stabilească direcţiile şi mecanismele de lucru ale sistemului,în vederea respectării calendarului de măsuri asumate prin Planul de acţiuni Schengen revizuit 2005,ţinând seama de faptul că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Sistemul Informatic Naţional de Semnalări, denumit în continuare SINS, ca etapă prealabilă în procesul de aderare a României la Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, denumită în continuare Convenţia de aplicare a Acordului Schengen. (2) Până la data aderării României la Convenţia de aplicare a Acordului Schengen, SINS permite autorităţilor competente ca prin intermediul unei proceduri de căutare automată în sistem să aibă acces la semnalările cu privire la persoane şi bunuri, în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice în domeniile controlului trecerii frontierei de stat, al respectării regimului vamal, al eliberării vizelor şi permiselor de şedere, precum şi al celorlalte controale şi activităţi specifice efectuate de organele de poliţie sau de către alte autorităţi în scopul asigurării ordinii şi siguranţei publice. (3) La data aderării României la Convenţia de aplicare a Acordului Schengen, SINS va furniza date către Sistemul Informatic Schengen, în conformitate cu reglementările europene în materie.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) semnalări - date referitoare la bunuri sau persoane identificate ori identificabile care trebuie supuse unor măsuri dispuse de o autoritate competentă, în condiţiile legii, în vederea realizării unui interes public, al respectării regimului liberei circulaţii a persoanelor şi bunurilor sau, după caz, al asigurării ordinii şi siguranţei publice; b) autorităţi competente - autorităţi cu atribuţii în furnizarea şi/sau consultarea semnalărilor conţinute în SINS, prevăzute la art. 5; c) tranzacţie - orice operaţie de introducere, modificare, ştergere sau consultare a semnalărilor conţinute în SINS; d) Sistemul Informatic Schengen - suportul tehnic al sistemului de informaţii comun, creat prin Convenţia de aplicare a Acordului Schengen.  +  Capitolul II Autorităţi cu competenţe în gestionarea şi exploatarea SINS  +  Articolul 3 (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor este autoritatea publică centrală care gestionează şi răspunde de buna funcţionare a SINS, de integritatea semnalărilor conţinute în acesta, precum şi de alimentarea cu semnalări a SIS, conform exigenţelor acquis-ului Schengen. (2) SINS este gestionat din punct de vedere tehnic de structura centrală din Ministerul Administraţiei şi Internelor cu atribuţii în domeniul comunicaţiilor şi informaticii. (3) Se înfiinţează Comitetul de Coordonare Strategică, denumit în continuare CCS, ca organism cu atribuţii de analiză şi coordonare a funcţionării SINS, compus din reprezentanţi ai autorităţilor competente, la nivel de secretar de stat sau, după caz, subsecretar de stat. CCS este prezidat de ministrul administraţiei şi internelor. (4) Se înfiinţează Comitetul Tehnic, denumit în continuare CT, în coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca organism cu atribuţii de analiză şi soluţionare a problemelor de ordin tehnic ce pot apărea în funcţionarea SINS, compus din reprezentanţii la nivel de experţi ai tuturor autorităţilor competente, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (5) Organizarea, funcţionarea, componenţa şi atribuţiile structurilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor şi autorităţile competente sunt obligate să adopte măsuri de securitate în legătură cu gestionarea şi utilizarea SINS, care vizează: a) controlul accesului la echipamente pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de prelucrare a datelor cu caracter personal; b) controlul suportului de date pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ştergerea suportului de date în mod neautorizat; c) controlul stocării pentru a împiedica introducerea neautorizată de date şi inspectarea, modificarea sau ştergerea neautorizată a datelor cu caracter personal; d) controlul utilizării pentru a împiedica utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor de către persoane neautorizate cu ajutorul echipamentelor de transmitere a datelor; e) controlul accesului la date pentru a limita accesul persoanelor autorizate să utilizeze un sistem de prelucrare automată a datelor, numai la datele pentru care au fost autorizate; f) controlul comunicaţiilor aferente SINS, astfel încât să se poată asigura verificarea şi stabilirea organismelor cărora le pot fi transmise datele cu caracter personal folosind echipamentele de comunicaţii;-------------Litera f) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 345 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.086 din 2 decembrie 2005. g) controlul introducerii de date pentru a se asigura că este posibil ulterior să se verifice şi să se stabilească ce date cu caracter personal au fost introduse în sistemele de prelucrare automată a datelor, când şi pentru cine au fost introduse datele; h) controlul transportului de date pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ştergerea neautorizată a datelor cu caracter personal în timpul transmiterii acestora sau în timpul transportului de suporturi de date. (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor şi autorităţile competente vor adopta măsuri tehnice, operative şi de procedură, potrivit următoarelor principii: a) confidenţialitate: asigurarea accesului la informaţii numai pentru persoanele autorizate în funcţie de competenţe;-------------Litera a) a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 345 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.086 din 2 decembrie 2005. b) integritate: asigurarea exactităţii şi caracterului complet al informaţiilor, precum şi a metodelor de prelucrare; c) disponibilitate: asigurarea accesului la informaţii în termenul solicitat; d) identificare şi autentificare: asigurarea identificării şi autentificării tuturor utilizatorilor în mod corespunzător, în funcţie de competenţe, înainte de orice tranzacţie;-------------Litera d) a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 345 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.086 din 2 decembrie 2005. e) autorizare: autorizarea participanţilor la o tranzacţie în vederea accesării datelor din SINS în funcţie de competenţe.-------------Litera e) a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 345 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.086 din 2 decembrie 2005. (3) Ministerul Administraţiei şi Internelor şi autorităţile competente sunt obligate să prevină pierderea informaţiilor şi să asigure recuperarea acestora în cazul producerii de dezastre naturale.-------------Alin. (3) al art. 4 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 345 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.086 din 2 decembrie 2005.  +  Capitolul III Regimul juridic al datelor din SINS  +  Articolul 5 (1) Datele care se introduc în SINS sunt în legătură cu unele persoane sau bunuri, după criteriile prevăzute la art. 6 şi 7, şi sunt furnizate şi/sau consultate de următoarele instituţii: a) Poliţia Română; b) Poliţia de Frontieră Română; c) Jandarmeria Română; d) Autoritatea pentru străini; e) Biroul SIRENE, de la data operaţionalizării acestuia; f) Oficiul Naţional pentru Refugiaţi; g) Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor; h) Direcţia Generală de Paşapoarte; i) Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor; j) Autoritatea Naţională a Vămilor; k) Ministerul Afacerilor Externe; l) Ministerul Justiţiei. (2) Modul de furnizare şi/sau de consultare de către instituţiile prevăzute la alin. (1) a datelor conţinute în SINS este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 6Datele în legătură cu persoanele, care se introduc în SINS, sunt următoarele: a) date privind persoanele care fac obiectul unor proceduri de extrădare sau de predare în baza unui mandat european de arestare; b) date privind străinii împotriva cărora s-a dispus măsura nepermiterii intrării; c) date privind străinii împotriva cărora a fost dispusă măsura expulzării, returnării sau împotriva cărora a fost dispusă o măsură de îndepărtare de pe teritoriul României; d) date privind străinii împotriva cărora s-a dispus măsura nepermiterii ieşirii; e) date privind persoanele dispărute sau persoanele care, în interesul propriei protecţii sau pentru prevenirea ameninţărilor, trebuie plasate în mod provizoriu într-un loc sigur la cererea autorităţii competente sau a autorităţii judiciare competente; f) date privind persoanele citate pentru a se prezenta în faţa autorităţilor judiciare în cadrul unei proceduri penale care antrenează răspunderea cu privire la fapte pentru care au fost urmărite sau persoanele cărora trebuie să li se comunice o hotărâre penală ori o cerere de a se prezenta pentru a executa o pedeapsă privativă de libertate, introduse, la cererea autorităţilor judiciare competente, în scopul comunicării locului unde îşi au reşedinţa sau domiciliul.  +  Articolul 7 (1) Date în legătură cu bunuri, care se introduc în SINS, privesc acele bunuri care pot constitui mijloace materiale de probă sau fac obiectul unei măsuri asigurătorii în cadrul procedurii penale referitoare la: a) vehiculele cu motor cu o capacitate cilindrică mai mare de 50 cmc, care au fost furate, tăinuite sau pierdute; b) documentele furate, tăinuite sau pierdute care privesc vehicule; c) plăcile cu numere de înmatriculare furate, tăinuite sau pierdute; d) remorcile şi rulotele cu o greutate netă mai mare de 750 kg, care au fost furate, tăinuite sau pierdute; e) armele letale furate, tăinuite sau pierdute; f) date privind înscrisuri oficiale necompletate, care au fost furate, tăinuite sau pierdute; g) documentele de identificare ale persoanelor fizice, respectiv acte de identitate, paşapoarte, permise de conducere, permise de rezidenţă şi de muncă, furate, tăinuite sau pierdute, precum şi cărţile de identitate false ori eliberate ca urmare a declinării unor identităţi false; h) bancnotele sau titlurile de valoare furate, tăinuite sau pierdute; i) alte obiecte care poartă elemente de identificare stabilite şi care au fost furate, tăinuite sau pierdute. (2) Datele prevăzute la alin. (1) se introduc în SINS şi în vederea localizării, identificării, restituirii către proprietar ori alt deţinător legal sau distrugerii lor, în condiţiile legii.  +  Articolul 8Datele cu caracter personal introduse în SINS cuprind cel mult următoarele elemente: a) numele şi prenumele, pseudonimele care au fost eventual înregistrate separat; b) semnele fizice particulare, obiective şi inalterabile; c) data şi locul naşterii; d) sexul; e) cetăţenia; f) menţiunea că persoanele în cauză sunt înarmate, violente sau evadate; g) motivul semnalării; h) măsura care trebuie luată.  +  Articolul 9 (1) Accesarea şi exploatarea datelor conţinute în SINS se fac potrivit prevederilor interne în materia protecţiei datelor personale şi Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, ratificată prin Legea nr. 682/2001, cu modificările ulterioare, exclusiv de autorităţile competente şi numai în scopul îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin lege şi în condiţiile prevăzute de aceasta. (2) Condiţiile privind accesul la datele prevăzute la art. 6 şi 7, precum şi perioadele de stocare a datelor în SINS se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Datele se exploatează exclusiv în scopurile pentru care au fost introduse în SINS. (4) Gestiunea şi utilizarea datelor conţinute în SINS, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, sunt supuse controlului de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare ANSPDCP.-------------Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 345 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.086 din 2 decembrie 2005.  +  Articolul 10 (1) Autorităţile competente răspund de exactitatea, urgenţa, actualitatea şi legalitatea datelor introduse în SINS. (2) Autoritatea competentă care a introdus anumite date este singura autorizată să le modifice, să le completeze, să le rectifice sau să le şteargă până la expirarea perioadei maxime de păstrare, stabilită în condiţiile legii. (3) Orice persoană interesată sau autoritate competentă, alta decât cea care a introdus datele, poate semnala autorităţii competente prevăzute la alin. (2) faptul că unele date introduse în SINS nu corespund stării de fapt sau de drept. Autoritatea competentă prevăzută la alin. (2) are obligaţia de a verifica semnalarea şi, dacă este necesar, modifică, completează, rectifică sau şterge fără întârziere datele respective.  +  Articolul 11 (1) Orice persoană interesată poate solicita Ministerului Administraţiei şi Internelor, în condiţiile legii, informaţii cu privire la datele cu caracter personal existente în SINS, care o vizează. (2) Orice persoană prejudiciată prin introducerea sau exploatarea datelor cu caracter personal în SINS poate solicita potrivit legii repararea prejudiciului astfel cauzat.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 12Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente realizării suportului tehnic al sistemului şi desfăşurării activităţii SINS se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în condiţiile legii.  +  Articolul 13Dezvoltarea SINS se realizează în baza unui plan de implementare care se abrogă prin hotărâre a Guvernului în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 14Normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 15Anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă se poate modifica prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de modificarea atribuţiilor legale ale autorităţilor competente, precum şi a categoriilor de semnalări gestionate de SIS.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statMinistrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Zsolt NagyMinistrul afacerilor externe,Mihai Răzvan Ungureanup. Ministrul integrării europene,Adrian Ciocănea,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 15 septembrie 2005.Nr. 128.  +  Anexa ┌─┬────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ Autorităţi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││N│ │ competente│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││r│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Descriere/ │ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│c│obiectul │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12││r│semnalarii ├─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┤│t│ │F│C│F│C│F│C│F│C│F│C│F│C│F│C│F│C│F│C│F│C│F│C│F│C│├─┼────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│1│date privind persoanele care│ │x│ │x│ │x│ │x│x│x│ │x│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │x││ │fac obiectul unor proceduri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de extrădare sau de predare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în baza unui mandat european│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de arestare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│2│date privind străinii │ │x│x│x│ │x│x│x│ │x│ │x│ │ │ │ │ │ │ │ │ │x│ │ ││ │împotriva cărora s-a dispus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │măsura nepermiterii intrării│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│3│date privind străinii │ │x│ │x│ │x│x│x│ │x│ │x│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │împotriva cărora a fost │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dispusa măsura expulzarii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │returnării sau împotriva │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cărora a fost dispusă o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │măsura de îndepărtare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pe teritoriul României │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│4│date privind străinii │ │x│x│x│ │x│x│x│ │x│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │împotriva cărora s-a dispus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │măsura nepermiterii ieşirii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│5│date privind persoanele │x│x│ │x│ │x│ │ │ │x│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dispărute sau persoanele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │care, în interesul propriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │protecţii sau pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prevenirea ameninţărilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │trebuie plasate în mod │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │provizoriu într-un loc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sigur la cererea autorităţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │competente sau a autorităţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │judiciare competente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│6│date privind persoanele │x│x│ │x│ │x│x│x│ │x│ │x│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │x││ │citate pentru a se prezenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în faţa autoritătilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │judiciare în cadrul unei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proceduri penale care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │antrenează răspunderea cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │privire la fapte pentru care│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │au fost urmărite sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanele cărora trebuie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │să li se comunice o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │hotărâre penală sau o cerere│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de a se prezenta pentru a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │executa o pedeapsă privativă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de libertate introduse, la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cererea autorităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │judiciare competente, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │scopul comunicării locului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │unde îşi au reşedinţa sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │domiciliul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │a) vehiculele cu motor cu │x│x│ │x│ │x│ │ │ │x│ │ │ │ │ │ │ │x│ │x│ │ │ │ ││ │o capacitate cilindrică mai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mare de 50 cm cubi care au │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fost furate, tăinuite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sau pierdute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │b) documentele furate, │x│x│ │x│ │x│ │ │ │x│ │ │ │ │ │ │ │x│ │x│ │ │ │ ││ │tăinuite sau pierdute care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │privesc vehicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │c) plăcile cu numere de │x│x│ │x│ │x│ │ │ │x│ │ │ │ │ │ │ │x│ │x│ │ │ │ ││ │înmatriculare furate, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tăinuite sau pierdute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │d) remorcile şi rulotele cu │x│x│ │x│ │x│ │ │ │x│ │ │ │ │ │ │ │x│ │x│ │ │ │ ││ │o greutate netă mai mare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││7│750 kg care au fost furate, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tăinuite sau pierdute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │e) armele letale furate, │x│x│ │x│ │x│ │ │ │x│ │ │ │ │ │ │ │ │ │x│ │ │ │ ││ │tainuite sau pierdute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │f) date privind înscrisuri │x│x│ │x│ │x│ │x│ │x│ │x│ │x│ │x│ │x│ │x│ │ │ │ ││ │oficiale necompletate care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │au fost furate, tăinuite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sau pierdute; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │g) documentele de │x│x│ │x│ │x│ │ │ │x│ │x│ │x│ │x│ │x│ │x│ │ │ │ ││ │identificare ale persoanelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizice, respectiv acte de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │identitate, paşapoarte, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │permise de conducere, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │permise de rezidenţă şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de muncă, furate, tăinuite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sau pierdute, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cărţile de identitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │false, ori eliberate ca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │urmare a declinării unor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │identităţi false; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │h) bancnotele sau titlurile │x│x│ │x│ │x│ │ │ │x│ │ │ │ │ │ │ │ │ │x│ │ │ │ ││ │de valoare furate, tăinuite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sau pierdute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │i) alte obiecte care poartă │x│x│ │x│ │x│ │ │ │x│ │ │ │ │ │ │ │ │ │x│ │ │ │ ││ │elemente de identificare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stabilite şi care au fost │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │furate, tăinuite sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pierdute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─┴────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘Notă: F-furnizare date; C-consultare dateLEGENDA:--------1 = Politia Română2 = Politia de Frontiera Română3 = Jandarmeria Română4 = Autoritatea pentru Straini5 = Biroul SIRENE6 = Oficiul Naţional pentru Refugiati7 = Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor8 = Directia Generală de Pasapoarte9 = Directia Regim Permise de conducere şi Inmatriculari Vehicule10 = Autoritatea Naţionala a Vamilor11 = Ministerul Afacerilor Externe12 = Ministerul Justiţiei-----------