HOTĂRÂRE nr. 416 din 9 mai 2007 (*actualizată*)privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative(actualizată până la data de 6 noiembrie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 10 mai 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 6 noiembrie 2007, cu modificârile şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.317 din 31 octombrie 2007.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative are structura organizatorică potrivit organigramei prevăzute în anexa nr. 1. (2) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative are în conducerea sa un ministru şi 5 secretari de stat. (3) Conducerea Departamentului ordine şi siguranţă publică este asigurată de către un secretar de stat, care este ajutat de un adjunct. (4) Secretarul general al ministerului este ajutat de 3 secretari generali adjuncţi. (5) Coordonarea de către ministru, secretarii de stat şi secretarul general a structurilor şi a unităţilor subordonate se stabileşte prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative.  +  Articolul 1^1 (1) În cadrul aparatului central al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative funcţionează Departamentul Schengen, care este autoritatea naţională în domeniu ce asigură şi răspunde de îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare pentru aderarea României la Acordul Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune şi la Convenţia de aplicare a acestuia. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Departamentul Schengen coordonează, la nivel naţional, activităţile desfăşurate de instituţiile şi autorităţile cu responsabilităţi în domeniu, conform Planului de acţiune Schengen şi Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României.-------------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.317 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007.  +  Articolul 2 (1) Şeful Departamentului Schengen are rang de secretar de stat. (2) Funcţia de director general al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă, încadrată cu poliţist - funcţionar public cu statut special, se asimilează, din punctul de vedere al salarizării, cu funcţia de subsecretar de stat. (3) Personalul contractual numit pe funcţia de director general al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă este salarizat potrivit prevederilor legale ce reglementează salarizarea persoanelor care ocupă funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică. (4) Numirea şi eliberarea din funcţie a şefului Departamentului Schengen şi a directorului general al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă se fac prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului internelor şi reformei administrative. (5) Numirea şi eliberarea din funcţie a adjunctului şefului Departamentului ordine şi siguranţă publică se fac prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.317 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007.  +  Articolul 3Ministrul internelor şi reformei administrative stabileşte structura organizatorică a unităţilor proprii ministerului şi poate înfiinţa, disloca şi desfiinţa şi alte unităţi, institute, ateliere de reparaţii sau producţie similare, subordonate ministerului, până la nivel de birou, serviciu, sector, direcţie operativă, batalion inclusiv, în limita posturilor şi a fondului de salarii aprobate.  +  Articolul 4Numărul posturilor, pe timp de pace şi mobilizare, este cel prevăzut în anexele nr. 2 şi 3*)._______*) Anexele nr. 2 şi 3 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii, şi se comunică instituţiilor interesate.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 4 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 9 mai 2007.Nr. 416.  +  Anexa 1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Internelor şi Reformei AdministrativeI. APARAT CENTRAL (PROPRIU)*Font 9*                             ┌────────┐                             │MINISTRU│ ┌───────────┐ ┌────────────────────┐   ┌───────────┐ ┌────────┐ └────────┘ │ Cabinetul │ │Direcţia generală de│   │Corpul de │ │ │ │ministrului│ │ informaţii şi │   │control al │ │Direcţia│ └───────────┘ │ protecţie internă │   │ministrului│ │generală│ └────────────────────┘   │(la nivel │ │anti- │ ┌───────────┐┌────────────┐   │de direcţie│ │corupţie│ - - - - - - - ┌---------------─ │Unitatea de││ Oficiul │   │generală) │ │ │ | Colegiul | Centrul naţional│ │ politici ││purtătorului│   └───────────┘ └────────┘ |ministerului | │de conducere a │ publice ( ││ de cuvânt │   ┌───────────┐ ┌─────────┐ - - - - - - - acţiunilor de │ │la nivel de││(la nivel de│   │ Direcţia │ │Direcţia │ │ordine publică │ direcţie) ││ direcţie) │   │ generală │ │generală │ └----------------┘ └───────────┘└────────────┘   │ juridică │ │ audit │   │ │ │intern │   └───────────┘ └─────────┘ ┌─ ─ ─ ─ ─ ┐ ┌─────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐│┌────────┐│ │SECRETAR ││ ││ ││ ││ ││ │ │ │ │ GENERAL ││SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR│││ŞEF DE- ││ └─────────┘│ DE ││ DE ││ DE ││ DE ││ DE │ │PARTA- │ ┌───────┐┌────────┐┌────────┐│ STAT ││ STAT ││STAT ││ STAT ││STAT │││MENT │││Secre- ││Secre- ││Secre- ││(pentru ││(pentru ││(pentru ││(pentru ││(Şef al │ │SCHEN- │ │tar ││tar ││tar ││reforma ││relaţii-││comuni- ││relaţia ││Departa-│ │GEN │ │general││general ││general ││în admi-││le cu ││tăţile ││cu ││mentului│││(cu │││adjunct││adjunct ││adjunct ││nistra- ││institu-││locale) ││Parlamen││ordine │││rang de │ └───────┘└────────┘└────────┘│ţia ││ţiile ││ ││tul şi ││şi sigu-│ │secretar││┌────────────┐┌─────────────┐│publică)││prefec- ││ ││afaceri ││ranţă │││de stat │ │ ││ ││ ││tului) ││ ││europene││publică)│ └────────┘││ Direcţia ││Direcţia │└────────┘└────────┘└────────┘└────────┘└────────┘│┌────────┐ │ generală ││generală │                                                   │Direcţia│ │ management││management │┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐ │generală│││ resurse ││logistic şi ││Unitatea││Direcţia││Direcţia││Direcţia││Adjunct │││SCHEN- │ │ umane ││administrativ││centrală││generală││generală││generală││ şef │ │GEN ││└────────────┘└─────────────┘│pentru ││pentru ││pentru ││afaceri ││departa-││└────────┘ ┌────────────┐┌─────────────┐│reforma ││relaţii-││comuni- ││europene││ ment │└ ─ ─ ──┘│ Direcţia ││ Direcţia ││adminis ││le cu ││tăţi ││ şi │└────────┘ │ generală ││ generală ││traţiei ││institu-││locale, ││relaţii │┌────────┐ │ financiară ││pentru comuni││publice ││ţiile ││zone ││interna-││Direcţia│ │ ││caţii şi teh-││(la ││prefec- ││asistate││ţionale ││generală│ │ ││nologia infor││nivel ││tului ││ , ││ ││ │ │ ││maţiei ││de ││ ││ajutor │└────────┘│manage- │ └────────────┘└─────────────┘│direcţie││ ││de stat │ │ment │ ┌────────────┐┌─────────────┐│generală││ ││şi par- │ │operaţi-│ │ Direcţia ││ Direcţia │└────────┘└────────┘│teneriat│ │onal │ │ generală ││ comunicare │┌────────┐┌────────┐│cu struc│ └────────┘ │ medicală ││ şi relaţii ││Direcţia││Direcţia││turile │ │ ││ publice ││generală││pentru ││asocia- │ │ ││ ││pentru ││servi- ││tive │ └────────────┘└─────────────┘│dezvol- ││ciile │└────────┘ ┌────────────────────────┐│tarea ││publice │┌────────┐ │ Secretariatul general ││capaci- ││decon- ││Direcţia│ │ (la nivel de direcţie ││tăţii ││centrate││pentru │ │ generală) ││adminis-││ ││servicii│ └────────────────────────┘│trative ││ ││de inte-│└────────┘└────────┘│res │┌────────┐ │general ││Direcţia│ └────────┘│pentru │ ┌──────────┐│politici│ │ Direcţia ││fiscale │ │investiţii││ şi │ │ şi ││bugetare│ │dezvoltare││locale │ │ locală │└────────┘ └──────────┘II. INSTITUŢII ŞI STRUCTURI AFLATE ÎN SUBORDINEA/COORDONAREAMINISTERULUI INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVEA. Instituţii şi structuri aflate în subordinea ministerului internelor şi reformei administrative1. Agenţia Naţională Antidrog2. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară3. Institutul Naţional de Administraţie4. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici5. Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane6. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat7. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale8. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice9. Instituţia prefectului (42)10. Direcţia Generală de Paşapoarte11. Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor12. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă13. Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor14. Centrul Informatic Naţional al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative (e-administraţie)15. Oficiul Român pentru Imigrări16. Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională17. Arhivele Naţionale18. Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor19. Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"20. Liceul "Neagoe Basarab" al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative21. Liceul "Constantin Brâncoveanu " al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative22. Poliţia Română23. Jandarmeria Română24. Poliţia de Frontieră Română25. Inspectoratul de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative26. Grupul Special de Protecţie şi Intervenţie "Acvila"27. Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor28. Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti29. Centrul Cultural al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative30. Structuri subordonate unor unităţi centraleB. Structuri aflate în coordonarea ministerului internelor şi reformei administrativeSocietatea Comercială "COMICEX" - S.A.-------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.317 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007, conform pct. 3 al art. I din acelaşi act normativ._________