ORDONANŢĂ nr. 51 din 11 august 1998 (*actualizată*)privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale(actualizată până la data de 24 mai 2001*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 13 august 1998. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 24 mai 2001, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 245 din 16 mai 2001.În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale art. 1 pct. 9 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) Prin prezenta ordonanţă se reglementează sistemul de finanţare de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a programelor şi proiectelor culturale. (2) În sensul prezentei ordonanţe, prin programe şi proiecte culturale se înţelege: a) programul cultural reprezintă un ansamblu de proiecte culturale care se desfăşoară pe o perioadă mai lungă şi într-un spaţiu mai larg; b) proiectul cultural reprezintă o acţiune sau un ansamblu de acţiuni culturale care se desfăşoară în legătură cu un anumit obiectiv sau tema pe o perioadă determinata şi într-un loc stabilit. (3) Programele şi proiectele culturale care fac obiectul prezentei ordonanţe pot fi: de interes internaţional, de interes naţional, de interes zonal sau de interes local.  +  Articolul 2 (1) Programele şi proiectele culturale finanţate de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale se aproba de ordonatorii principali de credite pentru activităţile proprii şi pentru cele organizate de instituţiile din subordinea acestora, altele decât obligaţiile ori programele minimale care urmează să fie realizate anual.------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 245 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 24 mai 2001. (2) Programele sau proiectele culturale pot fi cofinanţate din alocaţii de la bugetele locale şi de la bugetul de stat, cu aprobarea ordonatorilor principali de credite respectivi.  +  Articolul 2^1 (1) Asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, precum şi alte organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, care iniţiază şi organizează programe şi proiecte culturale, pot primi subvenţii alocate de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale, care vor fi utilizate în exclusivitate pentru acoperirea parţială sau integrală a cheltuielilor aferente programelor şi proiectelor culturale stabilite ca beneficiare ale subvenţiilor. (2) Criteriile de acordare a fondurilor pentru organizaţiile neguvernamentale menţionate la alin. (1) vor fi stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului. (3) Nivelul subvenţiilor alocate se aproba de ordonatorii principali de credite bugetare, după caz. (4) Dobânzile aferente sumelor alocate potrivit alin. (1) vor fi utilizate numai pentru finanţarea cheltuielilor aferente programelor şi proiectelor culturale stabilite ca beneficiare ale subvenţiilor. (5) Modul de utilizare a subvenţiilor acordate de la buget este supus controlului, conform legilor în vigoare. (6) Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, celelalte organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, care au primit subvenţii, precum şi cuantumul acestora se face publică, în mod oficial, prin grija ordonatorilor de credite care au acordat subvenţia.------------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 245 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 24 mai 2001.  +  Articolul 3În scopul bunei desfăşurări a activităţilor cuprinse în programele şi proiectele culturale prevăzute la art. 1, organizatorii acestora vor identifica posibilităţile de atragere a altor surse de finanţare în afară celor bugetare, încheind contracte în condiţiile legii.  +  Articolul 4În cadrul devizului general al programelor sau proiectelor culturale se pot prevedea şi finanţarea cheltuielilor de cazare, transport şi masa pentru participanţi, precum şi cheltuieli specifice acestor manifestări, pentru închirieri de spaţii şi aparatura, acţiuni promotionale şi de publicitate, tiparituri, remuneraţii, onorarii.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 245 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 24 mai 2001.  +  Articolul 5În situaţia în care programele şi proiectele culturale sunt de interes internaţional sau naţional şi presupun acordarea unor premii participanţilor din alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, fondurile de premiere şi cuantumurile premiilor se aproba de către ordonatorii principali de credite respectivi.  +  Articolul 6 (1) Onorariile cuvenite participanţilor la activităţile culturale prevăzute la art. 1 alin. (2), în calitate de titulari de drepturi de autor sau de drepturi conexe dreptului de autor, se stabilesc prin negociere, pe bază de contracte încheiate între instituţia organizatoare şi persoanele în cauza, în condiţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. (2) În situaţiile în care titularii dreptului de autor sau titularii de drepturi conexe solicita plata în avans a unor sume stabilite în contract ordonatorul principal de credite poate aproba depăşirea cotei de 30% prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, dar nu mai mare de 50%, cu condiţia stabilirii unor clauze asiguratorii în contractele încheiate.------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 245 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 24 mai 2001.  +  Articolul 7 (1) Colaboratorii angajaţi în condiţiile legii de către ordonatorii principali de credite pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale pot primi o remuneraţie de până la nivelul salariului mediu de baza maxim prevăzut pentru funcţiile de execuţie din cadrul instituţiei publice organizatoare.------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 245 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 24 mai 2001. (2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) instituţia publică organizatoare poate deconta şi cheltuielile de transport, diurna şi cazare, în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:----------------Ministrul culturii,Ion CaramitruMinistrul finanţelor,Daniel Daianu--------------------