REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 (*actualizat*)privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor(actualizat până la data de 10 octombrie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 10 decembrie 1997. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 10 octombrie 2008, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002; HOTĂRÂREA nr. 102 din 30 ianuarie 2003***) abrogată de HOTĂRÂREA nr. 622 din 21 aprilie 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.231 din 1 octombrie 2008.**) Conform art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002, în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, precum şi în cuprinsul anexelor la aceasta denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului" se înlocuieşte cu "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei", denumirea "Inspecţia de stat în construcţii" se înlocuieşte cu "Inspectoratul de Stat în Construcţii" şi denumirea "Comisia de Agrement Tehnic în Construcţii" se înlocuieşte cu "Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii".***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. 50, alin. (1) din HOTĂRÂREA nr. 102 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 27 februarie 2003, prezenta hotărâre intră în vigoare la 2 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv în data de 27 februarie 2005. Între timp, a apărut HOTĂRÂREA nr. 622 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 11 mai 2004 care a abrogat Hotărârea Guvernului nr. 102/2003, menţinând în schimb abrogarea Regulamentul privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii, prevăzut în anexa nr. 6, şi Regulamentul privind certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii, prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.****) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.231 din 1 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 10 octombrie 2008, în tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor".  +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Prezentul regulament are ca obiect stabilirea modului de încadrare în categorii de importanţa a construcţiilor, în scopul aplicarii diferentiate a sistemului calităţii, conform legii.  +  Articolul 2Constructiile reprezinta lucrarile concepute şi executate pentru indeplinirea unor functii economico-sociale sau ecologice. Ele sunt caracterizate, de regula, în raport cu necesitatea de adaptare la condiţiile locale de teren şi de mediu, cu durata mare de utilizare, cu volumul important de muncă şi de materiale inglobate.  +  Articolul 3Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor construcţiilor noi sau existente.  +  Articolul 4Constructiile se încadrează, după importanţa lor, în urmatoarele categorii: a) de importanţa globală, denumite categorii de importanţa, care privesc întreaga construcţie, sub toate aspectele; b) de importanţa specifice, denumite clase de importanţa, care privesc întreaga construcţie sau părţi ale acesteia, sub anumite aspecte.  +  Capitolul 2 Categorii de importanţa  +  Articolul 5Categoriile de importanţa a construcţiilor se stabilesc în conformitate cu metodologia aprobata de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, pentru realizarea de niveluri de calitate determinate de respectarea cerințelor, precum şi pentru delimitarea obligaţiilor care revin persoanelor juridice şi fizice implicate, în condiţiile legii, ţinând seama de urmatoarele aspecte: a) implicarea vitala a construcţiilor în societate şi în natura - gradul de risc sub aspectul sigurantei şi al sănătăţii; b) implicarea functionala a construcţiilor în domeniul socioeconomic, în mediul construit şi în natura - destinaţia, modul de utilizare etc.; c) caracteristici proprii construcţiilor - complexitatea şi considerentele economice.--------------Art. 5 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.231 din 1 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 10 octombrie 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor".  +  Articolul 6Categoriile de importanţa care se stabilesc pentru constructii sunt:- constructii de importanţa excepţionala (A);- constructii de importanţa deosebită (B);- constructii de importanţa normala (C);- constructii de importanţa redusa (D).  +  Articolul 7Categoria de importanţa se stabileste de către proiectant, la cererea investitorului, în cazul construcţiilor noi, sau a proprietarului, în cazul construcţiilor existente, atunci când este necesar, pentru lucrari de investitii sau în alte cazuri.Pentru fiecare construcţie se stabileste o singura categorie de importanţa şi aceasta va fi înscrisă în toate documentele tehnice privind construcţia: autorizatia de construire, proiectul de execuţie, cartea tehnica a construcţiei, documentele de asigurare.Clase de importanţa  +  Articolul 8Clasele de importanţa se stabilesc prin reglementari tehnice şi au la baza criterii specifice.  +  Articolul 9Clasele de importanţa se coreleaza cu categoriile de importanţa de către proiectant, la constructiile noi şi/sau de către expertul tehnic atestat, la constructiile existente, în scopul stabilirii condiţiilor de aplicare a componentelor sistemului calităţii.  +  Capitolul 3 Dispozitii finale  +  Articolul 10Categoria şi clasa de importanţa stabilite pentru o construcţie nu se vor modifica decat la schimbarea destinatiei sau în alte condiţii care impun aceasta, prin documentaţii motivate.  +  Articolul 11Investitorii sau proprietarii pot sa prevada prin clauze contractuale cu proiectantii cerinţe superioare celor corespunzătoare categoriei sau clasei de importanţa a construcţiei.---------------