ORDONANŢĂ nr. 109 din 31 august 2000 (*actualizată*)privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare(actualizată până la data de 18 iunie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 2 septembrie 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 18 iunie 2002, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 343 din 31 mai 2002.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 343 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 iunie 2002, în tot cuprinsul ordonanţei denumirea Ministerul Sănătăţii se înlocuieşte cu denumirea Ministerul Sănătăţii şi Familiei; sintagma ministrul sănătăţii se înlocuieşte cu sintagma ministrul sănătăţii şi familiei; denumirea Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului se înlocuieşte cu denumirile Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului şi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; denumirea Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului se înlocuieşte cu denumirea Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei; denumirea Ministerul Industriei şi Comerţului se înlocuieşte cu denumirea Ministerul Industriei şi Resurselor.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. P pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) În înţelesul prezentei ordonanţe: a) prin staţiune balneară se înţelege localitatea sau/şi arealul care dispune de resurse de substanţe minerale, ştiinţific dovedite şi tradiţional recunoscute ca eficiente terapeutic, de instalaţii specifice pentru cura şi care are o organizare ce permite acordarea asistenţei medicale balneare în condiţii corespunzătoare; b) prin staţiune climatica se înţelege localitatea sau/şi arealul situat în zone cu factori climatici benefici şi care are condiţii pentru asigurarea menţinerii şi ameliorării sănătăţii şi/sau a capacităţii de muncă, precum şi a odihnei şi reconfortarii; c) prin staţiune balneoclimatică se înţelege localitatea sau/şi arealul care îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. a) şi b); d) prin areal se înţelege o zona delimitata topo-geo-climatic din localitate sau din afară acesteia care are factori naturali de cura; e) prin factori naturali se înţelege ansamblul elementelor fizice/chimice terapeutice, sanogene naturale. Sunt consideraţi factori naturali: apele minerale terapeutice, lacurile şi namolurile terapeutice, gazele terapeutice, ansamblul elementelor fizico-chimice/climatice ale litoralului marin şi factorii sanogeni ai principalelor tipuri de bioclima a României, inclusiv de la nivelul grotelor şi salinelor. (2) Localităţile sau/şi arealele stabilite ca fiind staţiuni balneare, climatice sau balneoclimatice sunt delimitate prin planuri de urbanism şi de amenajare a teritoriului. (3) Tipul predominant de factori naturali determina specificul staţiunii respective şi profilul de cura.  +  Articolul 2 (1) Statutul de staţiune balneară, climatica sau balneoclimatică se acordă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea consiliilor locale, cu consultarea, după caz, a populaţiei implicate, pe baza normelor tehnice unitare, elaborate, în condiţiile legii, de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului şi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerul Industriei şi Resurselor, cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.--------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 343 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 iunie 2002, prin înlocuirea denumirii Ministerul Sănătăţii cu denumirea Ministerul Sănătăţii şi Familiei, a sintagmei ministrul sănătăţii se înlocuieşte cu sintagma ministrul sănătăţii şi familiei, a denumirii Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului cu denumirile Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului şi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, a denumirii Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului cu denumirea Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a denumirii Ministerul Industriei şi Comerţului cu denumirea Ministerul Industriei şi Resurselor. (2) Autorizaţia de funcţionare, din punct de vedere medico-balnear şi al valorificării terapeutice a factorilor sanogeni naturali, a unităţilor medico-balneare şi de recuperare din localităţile cu statut de staţiune balneară, climatica sau balneoclimatică este obligatorie şi se eliberează la cerere, pe o durată de 5 ani, de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei, la propunerea Institutului Naţional de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie.-------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 343 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 iunie 2002. (3) Autorizaţia de funcţionare se prelungeşte, la cerere, la expirare sau ori de câte ori se schimba calitatea factorilor naturali, constatată de organele de specialitate ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi publice, abilitate de lege, prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 3Pentru acordarea statutului de staţiune balneară, climatica sau balneoclimatică sunt necesare: a) studii complexe de analiza a factorilor naturali din arealul respectiv, efectuate de instituţii de specialitate; b) stabilirea de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei, prin instituţia sa specializată - Institutul Naţional de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie -, a perimetrelor de protecţie sanitară şi prevederea acestora în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului;--------------Litera b) a art. 3 a fost modificată de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 343 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 iunie 2002, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Sănătăţii" cu denumirea "Ministerul Sănătăţii şi Familiei". c) instalaţii pentru valorificarea factorilor naturali; d) unităţi sanitare, inclusiv baze de tratament, cu personal medico-sanitar corespunzător şi acreditat în condiţiile legii, adecvate acordării asistenţei medicale balneare şi de recuperare; e) cai de acces, infrastructuri urban-edilitare, telecomunicaţii; f) amenajări pentru odihna şi relaxare.  +  Capitolul II Institutul Naţional de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie-------------Art. 4 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 343 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 iunie 2002.-------------Art. 5 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 343 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 iunie 2002.-------------Art. 6 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 343 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 iunie 2002.-------------Art. 7 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 343 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 iunie 2002.-------------Art. 8 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 343 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 iunie 2002.-------------Art. 9 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 343 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 iunie 2002.-------------Art. 10 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 343 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 iunie 2002.  +  Capitolul III Prospectarea, exploatarea, valorificarea, protecţia şi conservarea factorilor naturali  +  Articolul 11Activitatea de cercetare-prospectare, de exploatare şi de conservare a factorilor naturali se desfăşoară în condiţiile prevăzute de Legea minelor nr. 61/1998.  +  Articolul 12Coordonarea şi controlarea activităţii de asistenţa medicală în staţiunile balneare, climatice sau balneoclimatice se fac de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei. Ministerul Sănătăţii şi Familiei colaborează la utilizarea raţională a factorilor naturali de mediu cu Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Industriei şi Resurselor, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi cu consiliile locale ale localităţilor care funcţionează ca staţiuni balneare, climatice sau balneoclimatice, prin:-------------Partea introductivă a art. 12 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 343 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 iunie 2002. a) executarea, periodic, de studii şi documentaţii tehnice complexe ale staţiunilor balneare, climatice şi balneoclimatice, cu analiza factorilor naturali din fiecare areal, în conformitate cu normele şi standardele interne şi internaţionale în vigoare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe; b) avizarea amplasării de construcţii tehnice necesare pentru exploatarea factorilor naturali în perimetrele de protecţie sanitară ale staţiunilor balneare, climatice şi balneoclimatice şi executarea pe teritoriul acestora a oricăror elemente de infrastructura; c) elaborarea de norme tehnice unitare de sistematizare funcţională, de organizare a activităţii specifice staţiunilor balneare, climatice şi balneoclimatice, de utilizare a bazelor de tratament medico-balnear şi recuperator şi a unităţilor de cazare şi alimentaţie aferente, cu excepţia celor care nu au specific medical şi sunt autorizate de către Ministerul Turismului prin Direcţia generală de autorizare şi control în turism, de protecţie sanitară a factorilor naturali, de protecţie fonica şi, respectiv, a aerului, apei, solului şi vegetaţiei şi de eliminare a deşeurilor sanitare, care pot fi un vector de transmitere a bolilor;-------------Litera c) a art. 12 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 343 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 iunie 2002. d) stabilirea de indicaţii, limite şi contraindicatii în consumul alimentar al apelor minerale imbuteliate; e) asigurarea controlului respectării normelor tehnice unitare prevăzute la lit. c).  +  Articolul 13 (1) Activitatea de utilizare a factorilor naturali în scop terapeutic, inclusiv funcţionarea din acest punct de vedere a unităţilor medico-balneare şi de recuperare, indiferent de statutul lor juridic şi de subordonarea acestora, utilizarea în consumul alimentar a apelor minerale şi instituirea perimetrelor de protecţie sanitară se desfăşoară pe baza autorizaţiei emise de Ministerul Sănătăţii şi Familiei pe baza documentaţiei întocmite de către Institutul Naţional de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie. (2) Unităţile medico-balneare de tratament şi de recuperare, aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, se pot privatiza sau concesiona, cu avizul prealabil al Ministerului Sănătăţii şi Familiei, în condiţiile Legii nr. 219/1998privind regimul concesiunilor. (3) Unităţile medico-balneare şi de recuperare, care se privatizează, funcţionează pe baza autorizaţiei prevăzute la alin. (1), eliberata cu respectarea următoarelor obligaţii prevăzute în contractul de privatizare, şi anume: a) menţinerea destinaţiei spaţiului ocupat de unitatea de asistenţa medico-balneară şi de recuperare. În cazul unităţilor de tratament balnear care în momentul privatizării sunt într-o stare de degradare avansată şi nefunctionale, proprietarul poate opta pentru dezafectare sau reabilitare, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, pe baza avizului tehnic emis de Institutul Naţional de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie, în condiţiile legii; b) menţinerea personalului medico-sanitar de specialitate corespunzător, acreditat în condiţiile legii. (4) Documentaţiile complexe de specialitate, cu avizele sau autorizaţiile necesare, se efectuează contra cost, la solicitarea staţiunilor balneare, climatice şi balneoclimatice şi/sau a unităţilor care exploatează factori naturali. Tarifele pentru executarea documentaţiilor complexe şi pentru emiterea de avize sau/şi autorizaţii de funcţionare solicitate, se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. (5) Actualizarea documentaţiilor complexe, a avizelor şi/sau a autorizaţiilor de funcţionare, prevăzute la art. 2 alin. (2) şi la alin. (1) din prezentul articol, se face în mod obligatoriu la fiecare 10 ani sau ori de câte ori este nevoie, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (6) Staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice sau unităţile de profil, care nu au întocmit documentaţia complexa privind activitatea cu factori naturali şi funcţionarea acestora, vor îndeplini condiţiile prevăzute de prezentul articol în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 343 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 iunie 2002.  +  Capitolul IV Asistenţa medicală balneară şi de recuperare  +  Articolul 14 (1) Prin asistenţa medicală balneară se înţelege totalitatea serviciilor medico-sanitare efectuate sub forma de cura în staţiunile balneare, climatice sau balneoclimatice, prin utilizarea unuia sau a mai multor factori naturali şi a unor factori fizici, terapeutici produşi artificial, conform unor proceduri definite metodologic, precum şi prin dieta, medicatie, psihoterapie şi educaţie sanitară. (2) Asistenţa de recuperare, medicina fizica şi balneoclimatologie se desfăşoară numai prin: a) Institutul Naţional de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie; b) unităţi sanitare cu personalitate juridică în subordinea direcţiilor de sănătate publică, precum spitale de recuperare, sanatorii balneare şi de recuperare, secţii de profil din spitale, centre medicale balneare şi de recuperare, unităţi ambulatorii de recuperare-reabilitare din staţiunile balneoclimatice; c) cabinete medicale de specialitate, în condiţiile legii; d) unităţi sanitare de profil din subordinea altor ministere sau instituţii, autorizate şi acreditate, conform legii.-------------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 343 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 iunie 2002.  +  Articolul 14^1 (1) Institutul Naţional de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie este unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, şi are în structura unităţi sanitare, cu paturi sau ambulatorii, fără personalitate juridică. (2) Institutul Naţional de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie are următoarele atribuţii: a) îndrumarea tehnico-metodologică a activităţii de recuperare, medicina fizica şi balneoclimatologie din unităţile de profil ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei sau alte structuri private, ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerului Turismului şi sindicate; b) îndrumarea tehnico-metodologică a activităţii de cercetare medico-balneară, protecţie sanitară şi valorificare terapeutică, profilactica şi recuperatorie a surselor de factori naturali din întreaga ţara, precum şi de dezvoltare în domeniul medico-balnear şi de recuperare; c) participarea la activităţi de învăţământ în domeniul medico-balnear şi de recuperare; d) îndrumarea tehnico-metodologică şi, după caz, desfăşurarea activităţii promotionale din domeniul medico-balnear şi de recuperare; e) îndrumarea metodologică din punct de vedere al protecţiei sanitare la nivelul staţiunilor balneare, climatice şi balneoclimatice şi asigurarea respectării acestora. (3) Cabinetele de asistenţa medico-balneară şi de recuperare din localităţile în care exista spitale fac parte din ambulatoriul de specialitate al spitalului respectiv. (4) În localităţile în care nu exista spitale cabinetele de asistenţa medico-balneară şi de recuperare se organizează, conform legii, în cabinete de libera practica medicală. Casele de asigurări de sănătate sunt obligate sa încheie contracte de furnizare de servicii medicale cu aceste cabinete.-------------Art. 14^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 343 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 iunie 2002.  +  Articolul 15Asistenţa medicală balneară şi de recuperare se acordă numai de către personalul medico-sanitar de specialitate, acreditat conform dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 16 (1) Asistenţa medicală balneară şi de recuperare se acordă, în staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice, sub forma de: a) cure profilactice şi/sau de recuperare a capacităţii de muncă, inclusiv antistres şi/sau antisurmenaj; b) cure terapeutice; c) cure de recuperare pe grupe de afecţiuni cronice şi/sau la bolnavi cu diverse deficite functionale sau/şi cu diferite grade de invaliditate. (2) Durata diferitelor tipuri de cura prevăzute la alin. (1) se stabileşte de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei, cu avizul comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi a Institutului Naţional de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie.-------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 343 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 iunie 2002. (3) Comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu consultarea Institutului Naţional de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie, stabileşte, pentru fiecare staţiune balneară, climatica sau balneoclimatică, în funcţie de proprietăţile terapeutice ale factorilor naturali din arealul respectiv, profilul de tratament, tipurile de cura, categoriile de afecţiuni indicate, afecţiunile contraindicate, precum şi condiţiile minimale de dotare a bazelor de tratament balneofizical şi recuperator.-------------Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 343 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 iunie 2002. (4) Modificarea categoriilor de afecţiuni asistate şi a tipurilor de cura se face de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei, cu consultarea Institutului Naţional de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie, la propunerea unităţilor medico-balneare şi de recuperare din staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice.-------------Alin. (4) al art. 16 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 343 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 iunie 2002.  +  Articolul 17Normele privind activitatea personalului medico-sanitar angajat în unităţile de asistenţa medico-balneară şi de recuperare, indiferent de forma lor de organizare, de subordonare şi de situaţia juridică sau patrimonială a acestora, sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.--------------Art. 17 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 343 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 iunie 2002, prin înlocuirea sintagmei "ministrul sănătăţii" cu sintagma "ministrul sănătăţii şi familiei".  +  Articolul 17^1 (1) Veniturile realizate din serviciile medicale prestate, contribuţii, donaţii, sponsorizări se încasează şi se reţin de către unităţile medico-balneare cu personalitate juridică din subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi se cuprind în bugetul propriu de venituri şi cheltuieli, fiind utilizate la acoperirea cheltuielilor de funcţionare a unităţilor respective. (2) Veniturile realizate din contractele încheiate între societăţile comerciale de turism şi unităţile medico-balneare, pentru furnizarea de servicii medicale balneare şi de recuperare, se virează în contul unităţilor medico-balneare şi se constituie în venituri extrabugetare la dispoziţia acestora şi sunt utilizate şi pentru acoperirea cheltuielilor materiale curente. Contractele se încheie pe baza estimării corespunzătoare a actului medical. (3) Veniturile în valută obţinute din furnizarea de servicii medicale balneare şi de recuperare, pentru cetăţenii străini, se constituie în venituri extrabugetare la dispoziţia unităţilor medico-balneare care le-au realizat. (4) Cota prevăzută pentru serviciile medicale, în cazul biletelor de odihnă şi tratament, se virează de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale în contul unităţilor medico-balneare care le-au realizat şi se constituie în venituri extrabugetare. (5) Pentru asiguraţii care beneficiază de tratament balnear sau de recuperare şi care sunt înscrişi la alta casa de asigurări de sănătate decât cea cu care are contract unitatea sanitară se efectuează decontări între casele de asigurări de sănătate, conform legii.-------------Art. 17^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 343 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 iunie 2002.  +  Capitolul V Sancţiuni  +  Articolul 18 (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 2 alin. (2) şi (3), ale art. 13 alin. (1), (5) şi (6), ale art. 14 alin. (2), ale art. 15 şi ale art. 20 alin. (2), referitoare la obţinerea, prelungirea, respectiv actualizarea autorizaţiilor de funcţionare, a avizelor sau a documentaţiilor complexe de specialitate, la cadrul general de acordare a asistenţei medico-balneare şi de recuperare, constituie contravenţie, dacă fapta nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, constituie infracţiune.-------------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 343 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 iunie 2002. (2) Contravenţia prevăzută la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei. (3) Cuantumul amenzii se actualizează periodic, în funcţie de rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului. (4) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite din cadrul structurilor de inspecţie sanitară de stat, precum şi din cadrul autorităţilor publice prevăzute la art. 12.-------------Alin. (4) al art. 18 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 343 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 iunie 2002. (5) Prevederile prezentei ordonanţe se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Alin. (5) al art. 18 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 343 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 iunie 2002.  +  Articolul 19 (1) În cazul în care după aplicarea sancţiunii staţiunea balneară, climatica sau balneoclimatică ori unitatea medico-balneară şi de recuperare, publică sau privată, nu respecta obligaţiile prevăzute în prezenta ordonanţă, Ministerul Sănătăţii şi Familiei retrage temporar sau definitiv autorizaţia de funcţionare şi de valorificare terapeutică a factorilor naturali.-------------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 343 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 iunie 2002. (2) Nerespectarea clauzelor contractuale obligatorii stipulate la art. 13 alin. (2) atrage nulitatea de drept a contractului de privatizare.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 20 (1) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Sănătăţii şi Familiei, împreună cu Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Industriei şi Resurselor şi Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, elaborează şi propune Guvernului spre adoptare normele tehnice unitare pentru realizarea documentaţiilor complexe de atestare a funcţionarii staţiunilor balneare, climatice şi balneoclimatice şi de organizare a întregii activităţi de utilizare a factorilor naturali, potrivit art. 12 lit. c). (2) Toate unităţile medico-balneare şi de recuperare din staţiuni balneare, climatice şi balneoclimatice, indiferent de forma de organizare, de statutul lor juridic şi de subordonare, sunt obligate să obţină: a) autorizaţia sanitară de funcţionare, eliberata de direcţiile de sănătate publică judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe; b) autorizaţia de utilizare terapeutică de factori naturali, inclusiv de funcţionare a unităţilor medico-balneare şi de recuperare, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.-------------Art. 20 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 343 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 iunie 2002.  +  Articolul 21 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga art. 138-155 din Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sănătăţii populaţiei, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 10 iulie 1978, precum şi orice alte dispoziţii contrare.-------------Alin. (2) al art. 21 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 343 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 iunie 2002.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministru de stat, Ministrul muncii şiministrul sănătăţii, protecţiei sociale,Hajdu Gabor Smaranda DobrescuMinistrul industriei şi Preşedintele Autorităţiicomerţului, Naţionale pentru Turism,Radu Berceanu Dumitru MoinescuMinistrul apelor, Preşedintele Agenţieipădurilor şi protecţiei Naţionale pentru Resursemediului, Minerale,Romica Tomescu Mihail IanasMinistrul lucrărilor Ministrul finanţelor,publice şi amenajării Decebal Traian Remesteritoriului,Nicolae Noica-----------