LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (**republicată**)privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 16 martie 2000    **) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 204 din 28 decembrie 1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 30 decembrie 1999, dându-se articolelor o noua numerotare.Legea nr. 94/1992 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 9 septembrie 1992 și a mai fost modificată prin Legea nr. 59/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 26 iulie 1993, prin Legea nr. 50/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 31 mai 1995, și prin Legea nr. 99/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare și de întrebuințare a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public.(2) Funcția de control a Curții de Conturi se realizează prin proceduri de audit public extern prevăzute în standardele proprii de audit, elaborate în conformitate cu standardele de audit internaționale general acceptate.(3) Curtea de Conturi își desfășoară activitatea în mod autonom, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Constituție și în prezenta lege, și reprezintă România în calitatea sa de instituție supremă de audit în organizațiile internaționale ale acestor instituții.(4) Litigiile rezultate din activitatea Curții de Conturi se soluționează de instanțele judecătorești specializate.(5) În unitățile administrativ-teritoriale, funcțiile Curții de Conturi se exercită prin camerele de conturi județene și a municipiului București, structuri fără personalitate juridică.(6) Sediul Curții de Conturi este în municipiul București, iar sediile camerelor de conturi sunt în orașele reședință de județ și în municipiul București. (la 27-10-2008, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 1^1În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) control - activitatea prin care se verifică și se urmărește modul de respectare a legii privind constituirea, administrarea și utilizarea fondurilor publice;b) audit public extern - activitatea de audit desfășurată de Curtea de Conturi, care cuprinde, în principal, auditul financiar și auditul performanței;c) audit financiar - activitatea prin care se urmărește dacă situațiile financiare sunt complete, reale și conforme cu legile și reglementările în vigoare, furnizându'adse în acest sens o opinie;d) audit al performanței - evaluarea independentă a modului în care o entitate, un program, o activitate sau o operațiune funcționează din punctele de vedere ale eficienței, economicității și eficacității;e) auditor public extern - persoana angajată în cadrul Curții de Conturi, care desfășoară activități specifice de audit extern în sectorul public;f) eficacitate - gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și raportul dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective;g) eficiență - maximizarea rezultatelor unei activități în relație cu resursele utilizate;h) economicitate - minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activități, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate;i) standarde de audit - setul de concepte, principii directoare, proceduri și metode pe baza cărora auditorul public determină ansamblul etapelor și procedurilor de verificare, care să permită atingerea obiectivului fixat;j) entitate auditată - autoritatea publică, compania/societatea națională, regia autonomă, societatea comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deține, singur sau împreună, integral sau mai mult de jumătate din capitalul social;k) opinie de audit - concluzia auditorului, care se exprimă în scris, asupra situațiilor financiare și/sau a programului sau activității auditate, în legătură cu realitatea, fidelitatea și conformitatea acestora cu reglementările aplicabile domeniului;l) fonduri publice - sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul Trezoreriei Statului, bugetele instituțiilor publice autonome, bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, după caz, bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat și ale căror rambursare, dobânzi și alte costuri se asigură din fonduri publice, bugetul fondurilor externe nerambursabile, credite externe contractate sau garantate de autoritățile administrației publice locale, împrumuturi interne contractate de autoritățile administrației publice locale, precum și din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetele locale;m) autoritate publică - denumire generică ce include Parlamentul, Administrația Prezidențială, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, autoritățile administrative autonome, autorități ale administrației publice locale și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul lor de finanțare;n) legalitate - caracteristica unei operațiuni de a respecta toate prevederile legale care îi sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării acesteia;o) ordonator de credite - persoana împuternicită prin lege sau prin delegare, potrivit legii, să dispună și să aprobe acțiuni cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, indiferent de natura acestora;p) patrimoniu public - totalitatea drepturilor și obligațiilor statului, ale unităților admînistrativ-teritoriale sau ale entităților publice ale acestora, dobândite sau asumate cu orice titlu. Drepturile și obligațiile statului și ale unităților administrativ'adteritoriale se referă exclusiv la bunurile din sectorul public;q) regularitate - caracteristica unei operațiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor și regulilor procedurale și metodologice care sunt aplicabile categoriei de operațiuni din care face parte;r) Organizația Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit - INTOSAI cuprinde instituțiile supreme de audit din statele membre ale Organizației Națiunilor Unite, care emite standarde de audit, metodologii și asigură instruirea în domeniul auditului public. (la 27-10-2008, Art. 1^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 2(1) Curtea de Conturi decide în mod autonom asupra programului său de activitate. (la 27-10-2008, Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. ) (2) Controalele Curții de Conturi se inițiază din oficiu și nu pot fi oprite decât de Parlament și numai în cazul depășirii competentelor stabilite prin lege.(3) Hotărârile Camerei Deputaților sau ale Senatului, prin care se cere Curții de Conturi efectuarea unor controale, în limitele competentelor sale, sunt obligatorii. Nici o alta autoritate publică nu o mai poate obliga.  +  Articolul 3(1) Curtea de Conturi prezintă anual Parlamentului un raport asupra conturilor de gestiune ale bugetului general consolidat din exercițiul bugetar expirat, cuprinzând și neregulile constatate.(2) La cererea Camerei Deputaților sau a Senatului, Curtea de Conturi controlează modul de gestionare a resurselor publice și raportează cele constatate.(3) Ori de câte ori consideră necesar, Curtea de Conturi înaintează Parlamentului și, prin camerele de conturi județene și a municipiului București, consiliilor locale, județene și al municipiului București rapoarte în domeniile în care este competentă.(4) Raportul anual al Curții de Conturi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. (la 27-10-2008, Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 4(1) Curtea de Conturi are acces neîngrădit la acte, documente, informații, necesare exercitării atribuțiilor sale.(2) Entitățile auditate de Curtea de Conturi sunt obligate să îi transmită actele, documentele, informațiile solicitate, la termenele și în structura stabilite de Curtea de Conturi, și să îi asigure accesul în sediile acestora.(3) La solicitarea auditorilor publici, persoanele fizice sau juridice deținătoare de acte sau documente sunt obligate să le pună la dispoziția acestora.(4) Entitățile auditate sunt obligate să sprijine activitatea auditorilor publici, în cazul efectuării misiunilor de audit la sediile acestora, prin asigurarea unor spații de lucru adecvate și a accesului logistic corespunzător.(5) Entitățile auditate poartă întreaga răspundere pentru acțiunile lor și nu pot fi absolvite de această răspundere prin invocarea rapoartelor Curții de Conturi.(6) Autoritățile publice cu atribuții de control financiar, control fiscal, precum și de control sau de supraveghere prudențială în alte domenii au obligația să efectueze cu prioritate verificări specifice, la solicitarea Curții de Conturi.(7) Dacă, în exercitarea funcțiilor sale, Curtea de Conturi ia cunoștință de informații care constituie secrete de stat, de serviciu, comerciale sau individuale, aceasta este obligată să respecte caracterul acestora și să le facă cunoscute numai autorităților îndreptățite. (la 27-10-2008, Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 5Curtea de Conturi își întocmește și aprobă bugetul propriu, pe care îl transmite Guvernului, în vederea includerii acestuia în proiectul bugetului de stat supus aprobării Parlamentului. (la 27-10-2008, Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 6Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 6 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 7(1) Curtea de Conturi poate să participe la activitatea organismelor internaționale de specialitate și sa devină membru al acestora.(2) Curtea de Conturi poate colabora cu organismele internaționale de profil și poate exercita, în numele lor, controlul asupra gestionării fondurilor puse la dispoziția României, dacă prin tratate, convenții sau alte înțelegeri internaționale se stabilește această competență.  +  Capitolul II Organizarea și conducerea Curții de Conturi  +  Articolul 8(1) Plenul Curții de Conturi se compune din 18 membri, numiți, în condițiile prezentei legi, de Parlament, care sunt consilieri de conturi.(2) În structura Curții de Conturi se cuprind departamente, camerele de conturi județene și a municipiului București și un secretariat general. (la 27-10-2008, Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 9Abrogat.Art. 9 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008.  +  Articolul 10(1) Conducerea Curții de Conturi se exercită de plenul Curții de Conturi. Conducerea executivă a Curții de Conturi se exercită de către președinte, ajutat de 2 vicepreședinți, care sunt consilieri de conturi.(2) La ședințele plenului Curții de Conturi pot participa secretarul general, precum și, în calitate de invitați, specialiști cu înaltă pregătire în diferite domenii de activitate ce întră în competența Curții.(3) Președintele Curții de Conturi conduce ședințele plenului, în lipsa președintelui, un vicepreședinte va prezida ședințele.(4) Președintele Curții de Conturi și ceilalți membri ai acesteia sunt independenți în exercitarea atribuțiilor și în luarea deciziilor și respectă principiile conducerii colective, publicității și transparenței. (la 27-10-2008, Art. 10 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 11(1) Departamentele sunt conduse de câte un consilier de conturi, care îndeplinește și funcția de șef de departament, numit de plenul Curții.(2) În cadrul departamentelor pot fi organizate direcții, servicii, birouri și compartimente de specialitate.(3) Camerele de conturi județene și a municipiului București sunt conduse de către un director și un director adjunct. În structura camerelor de conturi județene pot funcționa servicii și birouri.(4) Structura organizatorică a Curții de Conturi, statul de funcții, numărul de posturi de conducere și de execuție, domeniile de activitate și atribuțiile departamentelor, ale secretariatului general, precum și ale celorlalte structuri se stabilesc de plenul Curții de Conturi.(5) Personalul de control financiar încadrat la Curtea de Conturi dobândește calitatea de auditor public extern. Pe această funcție pot fi încadrate persoane cu studii superioare economice, juridice și de altă specialitate, necesare desfășurării activității Curții de Conturi. (la 27-10-2008, Art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 12(1) Coordonarea activităților desfășurate în cadrul departamentelor și al camerelor de conturi județene și a municipiului București se realizează de către consilierii de conturi și directorii camerelor de conturi, în condițiile normelor și procedurilor stabilite de plenul Curții de Conturi.(2) Organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități se efectuează potrivit regulamentului aprobat de plenul Curții de Conturi, în temeiul prezentei legi.(3) Regulamentul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 27-10-2008, Art. 12 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 14În vederea îndeplinirii unor obligații în domeniul auditului extern, ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, este organizată și funcționează Autoritatea de audit pentru fondurile nerambursabile de preaderare acordate României de Uniunea Europeană prin programele PHARE, ISPA și SAPARD, pentru fondurile structurale și de coeziune, pentru Fondul European de Garantare în Agricultură, pentru Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, pentru Fondul European pentru Pescuit, precum și pentru fondurile ce vor fi acordate în perioada postaderare, denumită în continuare Autoritatea de Audit, care are atribuții și proceduri de lucru proprii. (la 27-10-2008, Art. 14 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 14^1(1) Autoritatea de Audit este un organism independent din punct de vedere operațional față de Curtea de Conturi și față de celelalte autorități responsabile cu gestionarea și implementarea fondurilor comunitare nerambursabile, cu sediul în municipiul București. În teritoriu, Autoritatea de Audit are structuri regionale organizate în județele în care își desfășoară activitatea agenții, autorități de management și/sau organismele intermediare care gestionează fondurile comunitare.(2) Autoritatea de Audit este singura autoritate națională competentă să efectueze audit public extern, în conformitate cu legislația comunitară și națională, asupra fondurilor prevăzute la art. 14.(3) Autoritatea de Audit poate efectua audit public extern și asupra altor categorii de fonduri decât cele prevăzute la art. 14, urmând ca reglementările care vizează fondurile respective să prevadă și asigurarea resurselor necesare acestei activități. (la 27-10-2008, Art. 14^1 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 14^2(1) în conformitate cu prevederile legislației comunitare și naționale, cu standardele de audit acceptate pe plan internațional, Autoritatea de Audit efectuează audit de sistem și audit al operațiunilor.(2) Principalele atribuții ale Autorității de Audit sunt următoarele:a) evaluarea conformității sistemelor de management și control pentru programele operaționale cofinanțate prin instrumentele structurale și prin Fondul European pentru Pescuit cu prevederile legale comunitare;b) verificarea, pe bază de eșantion reprezentativ, a cheltuielilor declarate de autoritățile responsabile cu gestionarea și implementarea fondurilor prevăzute la art. 14;c) raportarea anuală privind compatibilitatea sistemelor de management și control ale autorităților responsabile cu gestionarea și implementarea fondurilor prevăzute la art. 14, referitor la capacitatea acestora de a asigura conformitatea operațiunilor cu reglementările comunitare;d) verificarea existenței și corectitudinii elementului de cofinanțare național;e) eliberarea certificatelor de audit privind conturile anuale ale agențiilor de plăți, precum și pentru contul Euro SAPARD, în ceea ce privește integralitatea, acuratețea și veridicitatea acestor conturi;f) emiterea opiniei asupra declarației de asigurare, emise de agențiile de plăți pentru agricultură și dezvoltare rurală;g) emiterea declarațiilor de închidere, însoțite de rapoarte de audit, pentru fiecare program sau măsură finanțată din fondurile prevăzute la art. 14, după caz;h) urmărirea respectării criteriilor de acreditare a autorităților responsabile cu gestionarea și implementarea fondurilor comunitare nerambursabile, destinate agriculturii și dezvoltării rurale, pe toată perioada de implementare tehnică și financiară a acestora;i) urmărirea modului de implementare de entitățile auditate a recomandărilor formulate ca urmare a acțiunilor de audit efectuate de Autoritatea de Audit.(3) Pentru fondurile comunitare nerambursabile, destinate susținerii agriculturii și dezvoltării rurale, Autoritatea de Audit îndeplinește rolul de organism de certificare.(4) Pentru realizarea atribuțiilor ce îi revin, Autoritatea de Audit poate încheia acorduri cu structurile responsabile pentru managementul fondurilor prevăzute la art. 14.(5) Autoritatea de Audit raportează Comisiei Europene asupra modului de utilizare a fondurilor comunitare nerambursabile prevăzute la art. 14, iar principalele constatări și recomandări rezultate în urma auditurilor efectuate sunt incluse în raportul public anual al Curții de Conturi.(6) Autoritatea de Audit are acces neîngrădit la acte, documente și informații necesare exercitării atribuțiilor sale, oricare ar fi persoanele juridice sau fizice deținătoare.(7) Autoritatea de Audit poate încheia contracte cu societăți specializate sau cu experți autorizați pentru realizarea unor activități, în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale. (la 27-10-2008, Art. 14^2 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 14^3(1) Autoritatea de Audit este condusă de un președinte și 2 vicepreședinți numiți de Parlament dintre consilierii de conturi, pentru perioada mandatului de consilier de conturi pentru care aceștia au fost numiți. Mandatul nu poate fi reînnoit.(2) Pentru organizarea și funcționarea structurilor centrale și regionale pe care le coordonează, președintele Autorității de Audit emite decizii și instrucțiuni.(3) Atribuțiile președintelui Autorității de Audit sunt, în principal, următoarele:a) aprobă rapoartele de audit și semnează opiniile de audit privind evaluarea conformității sistemelor de management și control cu prevederile legale comunitare, pentru programele operaționale cofinanțate prin instrumentele structurale și prin Fondul European pentru Pescuit;b) aprobă rapoartele de audit și semnează opiniile de audit de operațiuni, ca urmare a verificării cheltuielilor declarate de autoritățile responsabile cu gestionarea și implementarea fondurilor prevăzute la art. 14;c) aprobă rapoartele anuale privind compatibilitatea sistemelor de management și control ale autorităților responsabile cu gestionarea și implementarea fondurilor prevăzute la art. 14, referitor la capacitatea acestora de a asigura conformitatea operațiunilor cu reglementările comunitare;d) aprobă rapoartele de verificare a existenței și corectitudinii elementului de cofinanțare națională;e) semnează certificatele de audit privind conturile anuale ale agențiilor de plăți, precum și pentru contul Euro SAPARD, în ceea ce privește integralitatea, acuratețea și veridicitatea acestor conturi;f) semnează opiniile asupra declarațiilor de asigurare, emise de agențiile de plăți pentru agricultură și dezvoltare rurală;g) semnează declarațiile de închidere și aprobă rapoartele de audit pentru fiecare program sau măsură finanțată din fondurile prevăzute la art. 14, după caz;h) reprezintă Autoritatea de Audit și asigură relațiile acesteia cu instituțiile și autoritățile publice naționale și comunitare, precum și cu organismele naționale și internaționale de profil;i) aprobă deplasarea personalului Autorității de Audit pentru îndeplinirea atribuțiilor acesteia, inclusiv participarea la diverse reuniuni și grupuri ale auditorilor din țară sau străinătate, specifice domeniului gestionării și controlului fondurilor prevăzute la art. 14;j) aprobă regulile de procedură ale Autorității de Audit privind activitatea specifică a acesteia în ceea ce privește auditul fondurilor prevăzute la art. 14;k) aprobă manualele și strategiile de audit necesare îndeplinirii cerințelor specifice Autorității de Audit, prevăzute în regulamentele comunitare;l) aprobă și transmite, după caz, serviciilor Comisiei Europene programele anuale de activitate a Autorității de Audit;m) avizează regulamentul propriu de organizare și funcționare a Autorității de Audit, pe care îl supune aprobării plenului Curții de Conturi;n) avizează structura organizatorică și statul de funcții ale Autorității de Audit, numirea directorilor, a directorilor adjuncți, a șefilor de serviciu și le prezintă plenului Curții de Conturi, în vederea aprobării;o) aprobă criteriile de promovare a personalului Autorității de Audit și stabilește atribuțiile acestuia, specifice auditului fondurilor europene, prin fișa postului;p) aprobă criteriile specifice pentru ocuparea posturilor necesare exercitării auditului fondurilor europene și scoaterea la concurs a posturilor vacante ale Autorității de Audit;q) informează, semestrial și ori de câte ori consideră necesar, plenul Curții de Conturi asupra principalelor constatări rezultate din acțiunile de audit desfășurate și asupra măsurilor luate în concordanță cu reglementările comunitare;r) prezintă plenului Curții de Conturi sinteza constatărilor și a rezultatelor activității de audit asupra fondurilor europene, în vederea includerii în raportul public anual ce se înaintează Parlamentului;s) îndeplinește alte atribuții, stabilite în condițiile legii.(4) Exercitarea unora dintre atribuțiile prevăzute la alin. (3) poate fi delegată vicepreședinților Autorității de Audit.(5) Fondurile necesare îndeplinirii atribuțiilor Autorității de Audit se asigură de la bugetul de stat și sunt reflectate distinct în bugetul Curții de Conturi. (la 27-10-2008, Art. 14^3 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 14^4(1) Structura organizatorică, numărul de personal și statul de funcții ale Autorității de Audit se aprobă de plenul Curții de Conturi, la propunerea președintelui Autorității de Audit. Coordonarea și atribuțiile structurilor centrale și regionale din aparatul propriu al Autorității de Audit și ale personalului de la nivel central și regional se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a Autorității de Audit, care este parte integrantă a regulamentului de organizare și funcționare a Curții de Conturi.(2) În scopul realizării atribuțiilor sale, Autoritatea de Audit poate angaja și personal de altă specialitate decât cea economică. (la 27-10-2008, Art. 14^4 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 14^5(1) Salarizarea personalului din cadrul Autorității de audit se face în conformitate cu legislația privind salarizarea personalului din cadrul Curții de Conturi și cu prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare.(2) Președintele și vicepreședintele Autorității de audit au dreptul la o indemnizație de conducere care, împreună cu indemnizația de bază, nu poate depăși salariul lunar maxim ce se acordă personalului de specialitate din cadrul Autorității de audit. (la 01-07-2005, Art. 14^5 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 200 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005. )  +  Articolul 14^6Fondurile necesare pentru desfășurarea activității Autorității de audit se asigură de la bugetul de stat și vor fi incluse în bugetul de cheltuieli al Curții de Conturi. (la 01-07-2005, Art. 14^6 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 200 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005. )  +  Articolul 14^7Pentru desfășurarea activității Autorității de Audit, Guvernul și Curtea de Conturi au obligația să asigure condițiile necesare angajării și pregătirii profesionale a personalului, spațiile de lucru, dotările și logistica aferente. (la 27-10-2008, Art. 14^7 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 15(1) Secretariatul general al Curții de Conturi este condus de un secretar general.(2) Structura organizatorică a Secretariatului general și atribuțiile compartimentelor din cadrul acestuia se stabilesc de plenul Curții de Conturi. (la 07-02-2002, Art. 15 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 77 din 31 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 7 februarie 2002. )  +  Capitolul IIICompetența și atribuțiile Curții de Conturi (la 27-10-2008, Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 16(1) Curtea de Conturi exercită funcția de control asupra modului de formare, de administrare și de întrebuințare a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public, furnizând Parlamentului și, respectiv, unităților administrativ'ad teritoriale rapoarte privind utilizarea și administrarea acestora, în conformitate cu principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității.(2) Curtea de Conturi poate exercita audîtul performanței asupra gestiunii bugetului general consolidat, precum și a oricăror fonduri publice.(3) Activitatea de audit extern exercitată de Curtea de Conturi se desfășoară cu respectarea normelor proprii, adoptate pe baza standardelor de audit internaționale general acceptate.(4) Prin constatările și recomandările sale, auditul performanței urmărește diminuarea costurilor, sporirea eficienței utilizării resurselor și îndeplinirea obiectivelor propuse. (la 27-10-2008, Art. 16 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 17În cadrul competențelor prevăzute la art. 16, Curtea de Conturi își desfășoară atribuțiile specifice asupra următoarelor domenii:-------------Partea introductivă a art. 17 a fost modificată de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008.a) formarea și utilizarea resurselor bugetului de stat, ale bugetului asigurărilor sociale de stat și ale bugetelor unităților administrativ-teritoriale, precum și mișcarea fondurilor între aceste bugete;b) constituirea și utilizarea celorlalte fonduri publice componente ale bugetului general consolidat; (la 27-10-2008, Litera b) a art. 17 a fost modificată de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. ) c) formarea și gestionarea datoriei publice și situația garanțiilor guvernamentale pentru credite interne și externe;d) utilizarea alocațiilor bugetare pentru investiții, a subvențiilor și transferurilor și a altor forme de sprijin financiar din partea statului sau a unităților administrativ-teritoriale;e) constituirea, administrarea și utilizarea fondurilor publice de către autoritățile administrative autonome și de către instituțiile publice înființate prin lege, precum și de organismele autonome de asigurări sociale ale statului;f) situația, evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale de către instituțiile publice, regiile autonome, companiile și societățile naționale, precum și concesionarea sau închirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publică;g) constituirea, utilizarea și gestionarea resurselor financiare privind protecția mediului, îmbunătățirea calității condițiilor de viața și de muncă;g^1) abrogată. (la 27-10-2008, Litera g^1) a art. 17 a fost abrogată de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. ) i) alte domenii în care, prin lege, s-a stabilit competența Curții. (la 07-02-2002, Litera i) a art. 17 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 77 din 31 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 7 februarie 2002. )  +  Articolul 18În cadrul competențelor prevăzute la art. 16, Curtea de Conturi își desfășoară activitățile specifice asupra următoarelor categorii de entități publice:-------------Partea introductivă a art. 18 a fost modificată de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008.a) statul și unitățile administrativ-teritoriale, în calitate de persoane juridice de drept public, cu serviciile și instituțiile lor publice, autonome sau neautonome;b) Banca Naționala a României;c) regiile autonome;d) societățile comerciale la care statul, unitățile administrativ-teritoriale, instituțiile publice sau regiile autonome dețin, singure sau împreună, integral sau mai mult de jumătate din capitalul social;e) organismele autonome de asigurări sociale sau de alta natura, care gestionează bunuri, valori sau fonduri, într-un regim legal obligatoriu, în condițiile în care prin lege sau prin statutele lor se prevede acest lucru.  +  Articolul 19Curtea de Conturi poate hotărî desfășurarea activităților stabilite de lege și la alte persoane decât cele prevăzute la art. 18, care:a) beneficiază de garanții guvernamentale pentru credite, de subvenții sau alte forme de sprijin financiar din partea statului, a unităților administrativ-teritoriale, a altor instituții publice;b) administrează, în temeiul unui contract de concesiune sau de închiriere, bunuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;c) administrează și/sau utilizează fonduri publice, în sensul prezentei legi, verificările urmând a se efectua numai în legătură cu legalitatea administrării și/sau utilizării acestor fonduri. (la 27-10-2008, Art. 19 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 20(1) Controlul execuției bugetelor Camerei Deputaților, Senatului, Administrației Prezidențiale, Guvernului, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Curții Constituționale, Consiliului Legislativ și Avocatului Poporului se exercită exclusiv de Curtea de Conturi. (la 27-10-2008, Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. ) (2) Abrogat. (la 07-02-2002, Alin. (2) al art. 20 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 77 din 31 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 7 februarie 2002. ) (3) Controlul bugetului Curții de Conturi se exercită de către o comisie instituită în acest scop de cele două Camere ale Parlamentului.(4) Curtea de Conturi supune Parlamentului, spre aprobare, execuția bugetului propus în prima sesiune a fiecărui an, cu avizul comisiei prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 21Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 21 a fost abrogat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Secţiunea a 2-aAtribuțiile Curții de Conturi (la 27-10-2008, Titlul Secțiunii a 2-a din Cap. III a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 22Curtea de Conturi efectuează auditul financiar asupra următoarelor conturi de execuție:a) contul general anual de execuție a bugetului de stat;b) contul anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat;c) conturile anuale de execuție a fondurilor speciale;d) conturile anuale de execuție a bugetelor locale, ale municipiului București, ale județelor, ale sectoarelor municipiului București, ale municipiilor, ale orașelor și comunelor;e) contul anual de execuție a bugetului Trezoreriei Statului;f) conturile anuale de execuție a bugetelor instituțiilor publice autonome;g) conturile anuale de execuție a bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat, de la bugetele locale și de la bugetele fondurilor speciale, după caz;h) conturile anuale de execuție a bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;i) contul general anual al datoriei publice a statului;j) conturile anuale de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile;k) alte conturi de execuție a unor bugete prevăzute de lege. (la 27-10-2008, Art. 22 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 23Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 23 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 24Curtea de Conturi are competența să stabilească limitele valorice minime de la care conturile prevăzute la art. 22 sunt supuse controlului său în fiecare exercițiu bugetar, astfel încât în termenul legal de prescripție să se asigure verificarea tuturor conturilor. (la 27-10-2008, Art. 24 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 25Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 25 a fost abrogat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 26(1) Curtea de Conturi efectuează auditul performanței utilizării resurselor financiare ale statului și ale sectorului public.(2) Curtea de Conturi efectuează o evaluare independentă asupra economicității, eficienței și eficacității cu care o entitate publică, un program, un proiect, un proces sau o activitate utilizează resursele publice alocate pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite.(3) Auditul performanței se poate efectua atât la finalul, cât și pe parcursul desfășurării proiectelor, programelor, proceselor sau activităților.(4) Activitatea de audit al performanței se desfășoară în conformitate cu metodologia proprie, adoptată pe baza standardelor de audit INTOSAI și a celor mai bune practici în domeniu, și se finalizează prin elaborarea unui raport de audit.(5) Prin constatările și recomandările făcute, auditul performanței trebuie să conducă la diminuarea costului resurselor sau la sporirea rezultatelor. (la 27-10-2008, Art. 26 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 27(1) Prin verificările sale la persoanele prevăzute la art. 18 și 19, Curtea de Conturi urmărește, în principal:a) exactitatea și realitatea situațiilor financiare, așa cum sunt stabilite în reglementările contabile în vigoare;b) evaluarea sistemelor de management și control la autoritățile cu sarcini privind urmărirea obligațiilor financiare către bugete sau către alte fonduri publice stabilite prin lege, ale persoanelor juridice sau fizice;c) utilizarea fondurilor alocate de la buget sau din alte fonduri speciale, conform destinației stabilite;d) calitatea gestiunii economico-financiare;e) economicitatea, eficacitatea și eficiența utilizării fondurilor publice. (la 27-10-2008, Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. ) (2) Curtea de Conturi exercita controlul cu privire la respectarea de către autoritățile cu atribuții în domeniul privatizării a metodelor și procedurilor de privatizare, prevăzute de lege, precum și asupra modului în care acestea au asigurat respectarea clauzelor contractuale stabilite prin contractele de privatizare. Curtea de Conturi exercita controlul respectării dispozițiilor legale privind modul de administrare și întrebuințare a resurselor financiare rezultate din acțiunile de privatizare. (la 07-02-2002, Alin. (2) al art. 27 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 77 din 31 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 7 februarie 2002. ) (3) Curtea de Conturi poate exercita controlul în cazul prevăzut la alin. (2), indiferent de momentul în care s-a desfășurat procesul de privatizare, prin vânzarea acțiunilor deținute de stat la societățile comerciale, până la clarificarea tuturor aspectelor. (la 07-02-2002, Alin. (3) al art. 27 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 77 din 31 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 7 februarie 2002. )  +  Articolul 28Obiectivele controalelor Curții de Conturi dispuse de Camera Deputaților sau de Senat ori dispuse de Curte se stabilesc de acestea prin hotărâre și se aduc la cunoștința celor interesați. (la 27-10-2008, Art. 28 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Secţiunea a 3-aCertificarea conturilor (la 27-10-2008, Titlul Secțiunii a 3-a din Cap. III a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 29(1) Curtea de Conturi certifică acuratețea și veridicitatea datelor din conturile de execuție verificate.(2) Nicio altă autoritate nu se poate pronunța asupra datelor înscrise în conturile de execuție, decât provizoriu. (la 27-10-2008, Art. 29 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 30(1) Curtea de Conturi exercită auditarea la sediu sau la fața locului.(2) Auditorii publici externi desemnați să auditeze conturile, precum și celelalte activități pentru care Curtea de Conturi are competență întocmesc rapoarte în care prezintă constatările și concluziile, formulează recomandări cu privire la măsurile ce urmează a fi luate și își exprimă opinia față de acestea, cu respectarea procedurilor proprii, stabilite prin regulamentul aprobat conform prevederilor art. 12 alin. (2).(3) În cazul în care conturile prezentate nu întrunesc condițiile care să facă posibilă verificarea lor, auditorii publici externi le restituie titularilor acestora, fixând termen pentru completarea sau refacerea lor, după caz. Dacă titularii conturilor nu se conformează acestei măsuri, completarea sau refacerea conturilor se face pe cheltuiala acestora de către un expert contabil numit de Curtea de Conturi. (la 27-10-2008, Art. 30 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 31(1) Activitatea de valorificare a rapoartelor de audit se face potrivit regulamentului aprobat conform prevederilor art. 12 alin. (2).(2) În situația în care se constată regularitatea conturilor, se emite certificatul de conformitate și se comunică entității auditate.(3) În situațiile în care se constată existența unor abateri de la legalitate și regularitate, care au determinat producerea unor prejudicii, se comunică conducerii entității publice auditate această stare de fapt. Stabilirea întinderii prejudiciului și dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia devin obligație a conducerii entității auditate.(4) În situațiile în care în rapoartele de audit se constată existența unor fapte pentru care există indicii că au fost săvârșite cu încălcarea legii penale, conducătorul departamentului sesizează organele în drept pentru asigurarea valorificării constatării și informează entitatea auditată.(5) Atunci când se constată imposibilitatea întocmirii unui raport de audit, se dispune entității auditate completarea și/sau refacerea conturilor verificate. (la 27-10-2008, Art. 31 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 32Certificarea contului verificat nu constituie temei pentru exonerarea de răspundere juridică. (la 27-10-2008, Art. 32 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 34Entitatea auditată poate face obiecții scrise la constatările din rapoartele întocmite de auditorii publici externi, în termen de 15 zile de la data primirii acestora. Obiecțiile formulate se depun la sediul instituției din care face parte auditorul public extern și vor fi avute în vedere la valorificarea constatărilor. (la 27-10-2008, Art. 34 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 35Pentru motive întemeiate, în termen de un an de la data la care s-a certificat contul verificat, procedura examinării contului poate fi redeschisă. (la 27-10-2008, Art. 35 a fost modificat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 36În situația în care, în urma verificărilor efectuate pe parcursul execuției bugetului la persoanele juridice prevăzute la art. 18 și 19, rezultă fapte prin care au fost constatate prejudicii sau abateri cu caracter financiar, valorificarea constatărilor se face potrivit prevederilor art. 31. (la 27-10-2008, Art. 36 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 37Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 37 a fost abrogat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 38Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 38 a fost abrogat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 39Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 39 a fost abrogat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Capitolul IVAbrogat. (la 27-10-2008, Cap. IV a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Secţiunea 1Abrogată (la 27-10-2008, Secțiunea 1 din Cap. IV a fost abrogată de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 40Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 40 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 41Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 41 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 42Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 42 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 43Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 43 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 44Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 44 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 45Abrogat (la 27-10-2008, Art. 45 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 46Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 46 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 47Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 47 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 48Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 48 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 49Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 49 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 50Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 50 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Secţiunea a 2-aAbrogată. (la 27-10-2008, Secțiunea a 2-a din Cap. IV a fost abrogată de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 51Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 51 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 52Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 52 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 53Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 53 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Secţiunea a 3-aAbrogată. (la 27-10-2008, Secțiunea a 3-a din Cap. IV a fost abrogată de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 54Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 54 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 55Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 55 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 56Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 56 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 57Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 57 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Secţiunea a 4-aAbrogată. (la 27-10-2008, Secțiunea a 4-a din Cap. IV a fost abrogată de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 58Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 58 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 59Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 59 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 60Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 60 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 61Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 61 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 62Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 62 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 63Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 63 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 64Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 64 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 65Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 65 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 66Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 66 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 67Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 67 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 68Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 68 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 69Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 69 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 70Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 70 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 71Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 71 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 72Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 72 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 73Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 73 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 74Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 74 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 75Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 75 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 76Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 76 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 77Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 77 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Secţiunea a 5-aAbrogată. (la 27-10-2008, Secțiunea a 5-a din Cap. IV a fost abrogată de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 78Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 78 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 79Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 79 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 80Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 80 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Secţiunea a 6-aAbrogată. (la 27-10-2008, Secțiunea a 6-a din Cap. IV a fost abrogată de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 81Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 81 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 82Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 82 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 83Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 83 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 84Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 84 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 85Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 85 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Secţiunea a 7-aAbrogată. (la 27-10-2008, Secțiunea a 7-a din Cap. IV a fost abrogată de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 86Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 86 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 87Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 87 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 88Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 88 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Capitolul V Atribuții de raportare, avizare și alte competente  +  Articolul 89(1) În termen de 6 luni de la primirea conturilor prevăzute la art. 22 de la organele competente să le întocmească și obligate sa i le transmită, Curtea de Conturi elaborează Raportul public anual pe care îl înaintează Parlamentului.(2) Rapoartele anuale referitoare la finanțele publice locale sunt înaintate de către camerele de conturi județene autorităților publice deliberative ale unităților administrativ-teritoriale.  +  Articolul 90Raportul public anual cuprinde: observațiile Curții de Conturi asupra conturilor de execuție a bugetelor supuse controlului sau; concluziile degajate din controalele dispuse de Camera Deputaților sau de Senat sau efectuate la regii autonome, societăți comerciale cu capital integral sau majoritar de stat și la celelalte persoane juridice supuse controlului Curții; încălcările de lege constatate și măsurile de tragere la răspundere luate; alte aspecte pe care Curtea le considera necesare.  +  Articolul 91Curtea de Conturi poate înainta Parlamentului sau, prin camerele de conturi județene, autorităților publice deliberative ale unităților administrativ-teritoriale rapoarte pe domeniile în care este competența, ori de câte ori considera necesar.  +  Articolul 92Curtea de Conturi avizează:a) la cererea Senatului sau a Camerei Deputaților, proiectul bugetului de stat și proiectele de lege în domeniul finanțelor și al contabilității publice sau prin aplicarea cărora ar rezultă o diminuare a veniturilor sau o majorare a cheltuielilor aprobate prin legea bugetară;b) înființarea de către Guvern sau ministere a unor organe de specialitate în subordinea lor.  +  Articolul 93(1) În îndeplinirea atribuțiilor pe care i le conferă legea, Curtea de Conturi mai are următoarele atribuții:a) să evalueze activitatea de control financiar propriu și de audit intern a persoanelor juridice controlate, prevăzute la art. 18;b) să solicite organelor de control financiar, fiscal, inclusiv de inspecție bancară ale Băncii Naționale a României, verificarea, cu prioritate, a unor obiective, în cadrul atribuțiilor lor legale;c) să ceară și să utilizeze, pentru exercitarea funcțiilor sale de control și de audit, rapoartele celorlalte organisme cu atribuții de control financiar, fiscal, audit intern și inspecție bancară;d) să ceară unor instituții specializate ale statului, ori de câte ori este necesar, să efectueze verificări de specialitate care să contribuie la clarificarea unor constatări.(2) Persoanele juridice supuse controlului Curții de Conturi sunt obligate să transmită acesteia, până la sfârșitul trimestrului I pentru anul precedent, raportul privind desfășurarea și realizarea programului de audit intern.(3) Curtea de Conturi va dezvolta colaborarea cu structurile de audit intern de la nivelul persoanelor juridice, în vederea asigurării complementarității și a creșterii eficienței activității de audit. (la 27-10-2008, Art. 93 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 94În baza constatărilor sale, Curtea de Conturi stabilește:a) suspendarea aplicării măsurilor care contravin reglementărilor legale din domeniul financiar, contabil și fiscal;b) blocarea fondurilor bugetare sau speciale, atunci când se constată utilizarea nelegală sau ineficientă a acestora;c) înlăturarea neregulilor constatate în activitatea financiar-contabilă sau fiscală controlată. (la 27-10-2008, Art. 94 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 95Măsurile prevăzute la art. 94 se iau potrivit regulamentului aprobat în temeiul prevederilor art. 12 alin. (2). (la 27-10-2008, Art. 95 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 96Curtea de Conturi cere celor în drept suspendarea din funcție, în condițiile legii, a persoanelor acuzate de săvârșirea de fapte cauzatoare de prejudicii importante sau a unor abateri grave cu caracter financiar, constatate în urma controalelor sau a auditurilor efectuate, până la soluționarea definitivă a cauzelor în care sunt implicate. (la 27-10-2008, Art. 96 a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Capitolul VI*)Abrogat.Cap. VI a fost abrogat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008.  +  Articolul 97Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 97 a fost abrogat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 98Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 98 a fost abrogat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 99Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 99 a fost abrogat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 100Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 100 a fost abrogat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 101Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 101 a fost abrogat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 102Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 102 a fost abrogat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 103Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 103 a fost abrogat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Capitolul VII Numirea și statutul personalului Curții de Conturi  +  Articolul 104(1) Membrii Curții de Conturi sunt numiți de Parlament, la propunerea comisiilor permanente pentru buget, finanțe și bănci ale celor două Camere, pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit.(2) Curtea de Conturi se înnoiește cu o treime din consilierii de conturi numiți de Parlament, din 3 în 3 ani, începând cu data expirării mandatului actualilor consilieri de conturi în funcție.(3) Consilierii de conturi în funcție numiți de Parlament își vor continua activitatea până la expirarea mandatului.(4) Înainte de a începe să își exercite mandatul, membrii Curții de Conturi depun următorul jurământ în fața președinților celor două Camere ale Parlamentului: Jur să respect Constituția și celelalte legi ale țării, să apăr interesele României, ordinea de drept, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin ca membru al Curții de Conturi. Așa să-mi ajute Dumnezeu!(5) Pe perioada exercitării mandatului, consilierii de conturi pot fi revocați din funcțiile în care au fost numiți numai în cazurile și în condițiile prezentei legi.(6) Posturile de consilieri de conturi devenite vacante pot fi ocupate doar pentru perioada rămasă până la expirarea mandatului celui a cărui activitate a încetat. (la 27-10-2008, Art. 104 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 105(1) Dintre consilierii de conturi, Parlamentul numește președinții și vicepreședinții Curții de Conturi și ai Autorității de Audit.(2) Pentru a fi numiți consilieri de conturi, se cere îndeplinirea următoarelor condiții: studii superioare economice sau juridice, vechime de minimum 10 ani în specialitatea studiilor absolvite și pregătire profesională temeinică. (la 27-10-2008, Art. 105 a fost modificat de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 105^1(1) În subordinea președinților și a vicepreședinților Curții de Conturi, precum și ai Autorității de Audit se organizează și funcționează câte un cabinet, care se încadrează cu personal contractual.(2) Structura și numărul personalului de la cabinetele respective se stabilesc de plenul Curții de Conturi. (la 27-10-2008, Art. 105^1 a fost introdus de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 107(1) Membrii Curții de Conturi sunt independenți în exercitarea mandatului lor și inamovibili pe toată durata acestuia. Aceștia sunt demnitari de stat și sunt supuși incompatibilităților prevăzute de lege pentru judecători.(2) Se interzice membrilor Curții de Conturi să facă parte din partide politice sau să desfășoare activități publice cu caracter politic.(3) Membrilor Curții de Conturi le este interzisă exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activităților de comerț, participarea la administrarea ori conducerea unor societăți comerciale sau civile. Ei nu pot fi experți sau arbitri desemnați de parte într'adun arbitraj.(4) Persoanele care au îndeplinit funcția de consilier de conturi pe durata unui mandat complet beneficiază, la data pensionării, de pensie de serviciu, în cuantumul prevăzut de lege pentru magistrați. (la 27-10-2008, Art. 107 a fost modificat de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 108(1) Membrii Curții de Conturi sunt obligați:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 108 a fost modificată de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008.a) să își îndeplinească funcția încredințată, cu imparțialitate și cu respectarea Constituției; (la 27-10-2008, Litera a) a alin. (1) al art. 108 a fost modificată de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. ) b) sa păstreze secretul deliberărilor și al voturilor și sa nu ia poziție publică sau sa dea consultații în probleme de competența Curții de Conturi;c) să își exprime votul afirmativ sau negativ în adoptarea actelor Curții de Conturi, abținerea de la vot nefiind permisă. În caz de vot negativ, acesta trebuie motivat în scris; (la 27-10-2008, Litera c) a alin. (1) al art. 108 a fost modificată de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. ) d) sa comunice în scris președintelui Curții orice situație care ar putea atrage incompatibilitatea cu mandatul pe care îl exercita;e) sa nu permită folosirea funcțiilor pe care le îndeplinesc în scop de reclama comercială sau propaganda de orice fel;f) să se abțină de la orice activitate sau manifestare contrare independentei și demnității funcției lor.(2) Încălcarea grava a vreuneia din obligațiile prevăzute la alin. (1) atrage revocarea din funcție a celor care au săvârșit-o.(3) Revocarea membrilor Curții de Conturi se face de Parlament, la propunerea comisiilor de specialitate prevăzute la art. 104 alin. (1). (la 27-10-2008, Alin. (3) al art. 108 a fost modificat de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 110Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 110 a fost abrogat de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 111(1) Auditorii publici externi sunt supuși incompatibilităților prevăzute de Codul etic al profesiei.(2) Persoanele care au îndeplinit funcția de controlor financiar sau auditor public extern pe o durată de cel puțin 14 ani în cadrul Curții de Conturi beneficiază la data pensionării de pensii de serviciu, în condițiile prevăzute de lege pentru funcționarul public parlamentar. (la 27-10-2008, Art. 111 a fost modificat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 111^1(1) Personalul de specialitate al Curții de Conturi, inclusiv cel cu funcții de conducere, este supus mobilității în cadrul aceleiași categorii profesionale, prin modificarea raporturilor de serviciu. Mobilitatea se realizează pentru eficientizarea activității Curții de Conturi și în interesul personalului acesteia, pentru dezvoltarea carierei profesionale.(2) Mobilitatea personalului Curții de Conturi se realizează conform Statutului auditorului public extern, aprobat în condițiile prezentei legi.(3) Deciziile care vizează mobilitatea personalului Curții de Conturi sunt luate prin hotărâri ale plenului Curții de Conturi.(4) Auditorii publici externi se pot constitui într-o asociație profesională, având ca scop promovarea și dezvoltarea auditului public extern, perfecționarea pregătirii profesionale, creșterea prestigiului profesiei, precum și asigurarea cooperării cu alte organisme similare din țară și din străinătate. (la 27-10-2008, Art. 111^1 a fost introdus de pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 112Auditorii publici externi se bucură de stabilitate. (la 27-10-2008, Art. 112 a fost modificat de pct. 63 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 113Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 113 a fost abrogat de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 114De la data trimiterii în judecată penală, membrii Curții de Conturi și auditorii publici externi sunt suspendați de drept din funcțiile lor. În caz de condamnare definitivă, ei sunt demiși de drept, iar în caz de achitare, suspendarea încetează. (la 27-10-2008, Art. 114 a fost modificat de pct. 64 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 115Personalul cu funcții de conducere este numit de plenul Curții de Conturi, iar celelalte categorii de personal, de președintele Curții. (la 27-10-2008, Art. 115 a fost modificat de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 116(1) Mandatul de membru al Curții de Conturi încetează în următoarele situații:a) la expirarea termenului pentru care a fost numit sau în caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de demitere de drept ori de deces;b) în situațiile de incompatibilitate sau de imposibilitate a exercitării funcției mai mult de 6 luni consecutive;c) în cazul revocării din funcție.(2) După încetarea mandatului, în condițiile legii, consilierii de conturi au dreptul să revină în postul ocupat anterior, dacă numirea lor la Curtea de Conturi s-a făcut de pe un post dintr'ado instituție publică.(3) Pe perioada în care postul este rezervat, acesta poate fi ocupat numai prin contract de muncă pe durată determinată. (la 27-10-2008, Art. 116 a fost modificat de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 117Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 117 a fost abrogat de pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 118Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 118 a fost abrogat de pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 119Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 119 a fost abrogat de pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 120Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 120 a fost abrogat de pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 121Răspunderea disciplinară a auditorilor publici externi, condițiile și procedura de aplicare a acesteia se stabilesc prin Codul etic al profesiei, aprobat de plenul Curții de Conturi. (la 27-10-2008, Art. 121 a fost modificat de pct. 68 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Capitolul VIII Atribuțiile organelor de conducere  +  Articolul 122Atribuțiile plenului Curții de Conturi sunt următoarele:a) adoptă politicile și strategiile Curții de Conturi;b) aprobă normele proprii privind activitatea specifică a Curții de Conturi;c) aprobă manualele de audit și ghiduri pe domenii specifice, elaborate pe baza normelor proprii ale Curții de Conturi, precum și alte norme procedurale;d) aprobă programele anuale de activitate a Curții de Conturi;e) aprobă modul de desfășurare a unor acțiuni specifice, solicitate prin hotărârile Camerei Deputaților sau ale Senatului, care nu sunt deja prevăzute în program;f) aprobă statul de funcții al personalului Curții de Conturi;g) aprobă denumirea, sfera de activitate și structura organizatorică a departamentelor Curții de Conturi;h) aprobă proiectul de buget al Curții de Conturi;i) dezbate și hotărăște transmiterea execuției bugetului Curții de Conturi către Parlament;j) aprobă regulamentul propriu al plenului, regulamentul de organizare și funcționare a Curții de Conturi, regulamentul concediilor personalului Curții de Conturi, regulamentul prevăzut la art. 12 alin. (2), codul de conduită etică și profesională a personalului Curții de Conturi, precum și alte regulamente specifice;k) aprobă Statutul auditorului public extern;l) aprobă structura organizatorică a Curții de Conturi, numește directorii, directorii adjuncți, șefii de servicii, secretarul general al Curții de Conturi și stabilește atribuțiile acestora, prin fișa postului;m) aprobă rapoartele prevăzute a fi comunicate Parlamentului;n) emite avize, potrivit prevederilor art. 92;o) aprobă structura organizatorică a secretariatului general și atribuțiile compartimentelor din cadrul acestuia;p) hotărăște asupra modificării organizării interne a Curții de Conturi, în limitele legii;q) solicită periodic și examinează rapoartele asupra activității departamentelor Curții de Conturi și a camerelor de conturi;r) examinează și aprobă propunerea de ordine de zi a ședinței plenului, formulată de președintele Curții;s) aprobă lista cuprinzând posturile vacante care urmează a fi scoase la concurs, precum și tematicile și organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;ș) aprobă contractarea de lucrări, bunuri, servicii sau alte prestații necesare funcționării Curții de Conturi;t) alte atribuții stabilite în condițiile legii. (la 27-10-2008, Art. 122 a fost modificat de pct. 69 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 123Plenul Curții de Conturi își exercită atribuțiile în prezenta a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi, iar hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți. (la 07-02-2002, Art. 123 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 77 din 31 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 7 februarie 2002. )  +  Articolul 124Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 124 a fost abrogat de pct. 70 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 125Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 125 a fost abrogat de pct. 70 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 126(1) Atribuțiile președintelui Curții de Conturi sunt:a) sa reprezinte Curtea de Conturi și să asigure relațiile acesteia cu instituțiile și autoritățile publice și cu organismele naționale și internaționale de profil;b) sa coordoneze activitatea Curții de Conturi;c) să convoace și să prezideze dezbaterile plenului și să asigure executarea hotărârilor acestuia; (la 27-10-2008, Litera c) a alin. (1) al art. 126 a fost modificată de pct. 71 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. ) d) să propună ordinea de zi a ședințelor plenului și să o supună aprobării acestuia; (la 27-10-2008, Litera d) a alin. (1) al art. 126 a fost modificată de pct. 71 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. ) e) sa urmărească transmiterea către Parlament a rapoartelor Curții de Conturi;f) să numească personalul Curții de Conturi, cu excepția celui numit de plen, și să dispună, dacă este cazul, detașarea sau revocarea din funcție a acestuia, în condițiile legii; pentru personalul Autorității de Audit, această atribuție se exercită numai cu acordul președintelui acesteia; (la 27-10-2008, Litera f) a alin. (1) al art. 126 a fost modificată de pct. 71 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. ) g) să exercite acțiunea disciplinară, potrivit prevederilor art. 121, și să aplice sancțiuni disciplinare în cazurile prevăzute de Codul etic al profesiei; (la 27-10-2008, Litera g) a alin. (1) al art. 126 a fost modificată de pct. 71 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. ) h) sa comunice posturile vacante de membri ai Curții de Conturi către Parlament, pentru luarea de măsuri în vederea ocupării acestora;i) alte atribuții ce pot fi stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a Curții de Conturi. (la 27-10-2008, Litera i) a alin. (1) al art. 126 a fost modificată de pct. 71 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. ) (2) Atribuțiile vicepreședinților și consilierilor de conturi se stabilesc și se aprobă prin regulamentul propriu de plenul Curții de Conturi, la propunerea președintelui acesteia. (la 27-10-2008, Alin. (2) al art. 126 a fost modificat de pct. 72 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. ) (3) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele Curții de Conturi emite ordine. (la 27-10-2008, Alin. (3) al art. 126 a fost introdus de pct. 73 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 126^1Paza Curții de Conturi se asigură la nivel central de Serviciul de Protecție și Pază, iar la nivel teritorial, de Jandarmeria Română, în mod gratuit. (la 27-10-2008, Art. 126^1 a fost introdus de pct. 74 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Capitolul IX Abateri și sancțiuni  +  Articolul 127Constituie abateri și se sancționează:a) nerespectarea obligației de a prezenta Curții de Conturi, în termenele stabilite, conturile ce urmează a fi verificate - cu amendă civilă egala cu salariul pe 1-3 luni al persoanei din vina căreia s-a produs întârzierea;b) neîndeplinirea măsurilor dispuse în temeiul prevederilor art. 93 alin. (1) lit. b)-d) și ale art. 96, cu amendă civilă egală cu salariul de la 2 până la 5 luni al persoanei din vina căreia nu au fost duse la îndeplinire măsurile stabilite. (la 27-10-2008, Litera b) a art. 127 a fost modificată de pct. 75 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 128Încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) se penalizeaza cu 500.000 lei pentru fiecare zi de întârziere. (la 07-02-2002, Art. 128 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 77 din 31 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 7 februarie 2002. )  +  Articolul 128^1Nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii și a neurmăririi de conducerea entității a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. (la 27-10-2008, Art. 128^1 a fost introdus de pct. 76 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 129(1) Abaterile prevăzute la art. 127 și 128 se constată de auditorii publici externi ai Curții de Conturi, iar amenda se stabilește potrivit regulamentului aprobat conform prevederilor art. 12 alin. (2).(2) Sumele reprezentând amenzi civile se fac venit la bugetul de stat. (la 27-10-2008, Art. 129 a fost modificat de pct. 77 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Capitolul X Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 130Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 130 a fost abrogat de pct. 78 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 131Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 131 a fost abrogat de pct. 78 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 132Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 132 a fost abrogat de pct. 78 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 133Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 133 a fost abrogat de pct. 78 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 134Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 134 a fost abrogat de pct. 78 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 135Abrogat. (la 27-10-2008, Art. 135 a fost abrogat de pct. 78 al art. I din LEGEA nr. 217 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008. )  +  Articolul 136În înțelesul prezentei legi Camera de Conturi a Municipiului București se asimilează cu camerele de conturi județene.--------