LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (**republicată**)(*actualizată*)privind alocaţia de stat pentru copii*)(actualizată până la data de 24 octombrie 2008*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ______________**) Republicată în temeiul art. V alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 23 iunie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 508/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 5 ianuarie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 61/1993 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 8 februarie 1999.  +  Articolul 1 (1) Se instituie alocaţia de stat pentru copii ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare. (2) Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii toţi copiii în vârstă de până la 18 ani. (3) Alocaţia de stat pentru copii se acordă şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora. (4) Tinerii prevăzuţi la alin. (3) care repetă anul şcolar nu beneficiază de alocaţie de stat, cu excepţia celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.--------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 174 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 21 octombrie 2008.  +  Articolul 2Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi copiii cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi, în condiţiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinţii.  +  Articolul 3 (1) Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii este de 40 lei lunar şi se majorează anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.--------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 174 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 21 octombrie 2008. (2) Titular al dreptului la alocaţie de stat pentru copii este copilul.  +  Articolul 4 (1) Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte unuia dintre părinţi pe baza acordului acestora sau, în caz de neînţelegere, pe baza deciziei autorităţii tutelare ori a hotărârii judecătoreşti, părintelui căruia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare. (2) Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte şi tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul în vederea adopţiei, în condiţiile legii.(2^1) Pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura de protecţie specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, alocaţia de stat pentru copii se plăteşte numai în cont personal.-------------Alin. (2^1) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 174 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 21 octombrie 2008. (3) După împlinirea vârstei de 14 ani, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face direct titularului, cu încuviinţarea reprezentantului său legal.------------Alin. (3^1) al art. 4 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 16 din 27 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 29 februarie 2008 de către LEGEA nr. 175 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 20 octombrie 2008. (4) Pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3), plata alocaţiei de stat se face direct acestora, pe bază de cerere. Procedura de plată se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.------------Alin. (4) al art. 4 a fost reintrodus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 174 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 21 octombrie 2008. (5) Alocaţia de stat pentru copiii prevăzuţi la alin. (2^1) se virează în conturile personale deschise pentru aceştia de către conducătorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean, respectiv din subordinea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumită în continuare direcţie generală, inclusiv pentru copiii încredinţaţi organismului privat acreditat şi licenţiat în condiţiile legii. Sumele cu titlu de alocaţie de stat pentru copii se capitalizează până la împlinirea de către aceştia a vârstei de 14 ani. După împlinirea de către titular a vârstei de 14 ani alocaţia de stat poate fi plătită direct acestuia, cu încuviinţarea conducătorului direcţiei generale, sau, în funcţie de opţiunea acestuia, poate fi capitalizată în continuare în contul personal al acestuia până la împlinirea vârstei de 18 ani.------------Alin. (5) al art. 4 a fost reintrodus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 174 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 21 octombrie 2008. (6) Alocaţia de stat plătită în condiţiile prevăzute la alin. (5) se acordă titularului la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani.------------Alin. (6) al art. 4 a fost reintrodus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 174 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 21 octombrie 2008. (7) În cazul decesului copilului prevăzut la alin. (2^1) sumele cu titlu de alocaţie de stat plătite conform alin. (5) se fac venit la bugetul de stat.------------Alin. (7) al art. 4 a fost reintrodus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 174 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 21 octombrie 2008. (8) În cazul în care pentru copilul prevăzut la alin. (2^1) măsura de protecţie specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004încetează sau se modifică, alocaţia de stat se va acorda potrivit situaţiei în care se află copilul.------------Alin. (8) al art. 4 a fost reintrodus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 174 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 21 octombrie 2008. (9) În situaţia în care copiii prevăzuţi la alin. (8) sunt în întreţinerea familiei sau, după caz, s-a instituit măsura alternativă a tutelei ori măsura de protecţie specială a plasamentului la o familie, persoană sau la asistentul maternal, suma cu titlu de alocaţie de stat capitalizată în condiţiile alin. (5) poate fi utilizată de către reprezentantul legal al copilului în interesul acestuia, prin hotărârea comisiei pentru protecţia copilului.------------Alin. (9) al art. 4 a fost reintrodus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 174 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 21 octombrie 2008. (10) După împlinirea de către copiii prevăzuţi la alin. (2^1) a vârstei de 18 ani, aceştia beneficiază de alocaţie de stat pentru copii în aceleaşi condiţii ca tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3).------------Alin. (10) al art. 4 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 174 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 21 octombrie 2008.  +  Articolul 5 (1) Lunar, serviciile de stare civilă ale consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti comunică direcţiei de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii teritoriale, situaţia privind copiii care au decedat. (2) Pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3), inspectoratul şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, denumit în continuare inspectorat şcolar, transmite direcţiilor teritoriale până la data de 1 octombrie a fiecărui an situaţia centralizatoare privind elevii înscrişi în anul şcolar. Situaţia va cuprinde şi elevii înscrişi în unităţile de învăţământ private acreditate ori autorizate în condiţiile legii. (3) Pe parcursul anului şcolar, inspectoratele şcolare transmit lunar direcţiilor teritoriale situaţia privind tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care nu mai urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional organizate în condiţiile legii. (4) Pentru tinerii înscrişi în unităţile de învăţământ din subordinea altor autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate, aceste unităţi de învăţământ au obligaţia de a transmite direcţiilor teritoriale situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3).------------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 174 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 21 octombrie 2008.  +  Articolul 6 (1) Stabilirea dreptului la alocaţie de stat pentru copii se face pe baza cererii şi a actelor din care rezultă îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestui drept. (2) Cererea se face, în numele copilului, de către persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1), (2) şi (2^1).------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 4 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 8 octombrie 2007. (3) După împlinirea vârstei de 14 ani, cererea se poate face şi de către copil, cu încuviinţarea reprezentantului său legal. (4) Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii.------------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 4 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 8 octombrie 2007. (5) În cazul în care cererea este înregistrată ulterior lunii în care s-a născut copilul, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face şi pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni. (6) Dreptul la alocaţia de stat pentru copii încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare.------------Alin. (6) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 174 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 21 octombrie 2008. (7) În cazul în care achitarea drepturilor de alocaţie de stat pentru copii se face prin mandat poştal, plata acesteia se suspendă dacă timp de 3 luni reprezentantul legal al copilului nu a încasat drepturile cu titlu de alocaţie de stat. Reluarea în plată, inclusiv cu plata drepturilor restante, se face pe bază de cerere scrisă întocmită de reprezentantul legal al copilului, care se înregistrează la direcţia teritorială.------------Alin. (7) al art. 6 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 4 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 8 octombrie 2007.------------Alin. (8) al art. 6 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 16 din 27 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 29 februarie 2008 de către LEGEA nr. 175 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 20 octombrie 2008.  +  Articolul 7 (1) Persoanele cărora li se face plata alocaţiei de stat pentru copii sunt obligate să comunice împrejurările care au determinat încetarea condiţiilor de acordare, în termen de 15 zile de la apariţia acestora. (2) Sumele plătite necuvenit cu titlu de alocaţie de stat pentru copii se recuperează pe baza deciziei emise de persoana juridică care a efectuat plata alocaţiei de stat pentru copii sau prin angajamentul de plată scris al persoanei care le-a încasat în mod necuvenit. (3) Decizia prin care se recuperează sumele încasate necuvenit se comunică celui obligat la plată în termen de 15 zile de la emitere. (4) Decizia de recuperare şi angajamentul de plată constituie titlu executoriu de la data comunicării, respectiv de la data semnării.  +  Articolul 8Alocaţia de stat pentru copii nu este impozabilă şi nu poate fi urmărită silit decât în vederea recuperării sumelor plătite necuvenit cu acest titlu.  +  Articolul 9Contestaţiile formulate împotriva modului de stabilire şi de plată a alocaţiei de stat pentru copii se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.------------Art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 4 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 8 octombrie 2007.  +  Articolul 10 (1) Fondurile pentru plata alocaţiei de stat pentru copii, precum şi pentru cheltuielile cu administrarea şi transmiterea drepturilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de şanse. (2) Plata alocaţiei de stat pentru copii se realizează prin mandat poştal, cont curent personal sau cont de card. (3) În cazul achitării drepturilor de alocaţie de stat în cont curent personal sau cont de card, direcţiile teritoriale efectuează plata prin unităţile bancare, pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar. (4) Comisionul bancar prevăzut la alin. (3) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate şi va fi stabilit prin negociere, la nivel teritorial, între direcţiile teritoriale şi unităţile bancare.------------Art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 4 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 8 octombrie 2007.  +  Articolul 11În aplicarea prezentei legi, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a drepturilor se emit norme metodologice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.------------Art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 4 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 8 octombrie 2007.  +  Articolul 12 (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare celei în care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 1-17, art. 28-30 şi anexa din Decretul nr. 410/1985 privind alocaţia de stat şi indemnizaţia pentru copii, ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai mulţi copii şi soţiilor de militari în termen, precum şi indemnizaţia de naştere, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.------