ORDIN nr. 574 din 31 martie 2008 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2008(actualizat până la data de 20 octombrie 2008*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Nr. 574 din 31 martie 2008
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 269 din 31 martie 2008
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 2 aprilie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 20 octombrie 2008, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 1.218 din 30 iunie 2008; ORDINUL nr. 1.386 din 30 iulie 2008; ORDINUL nr. 1.612 din 23 septembrie 2008.Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 3.554 din 31 martie 2008 al Agenţiei Naţionale de Programe a Ministerului Sănătăţii Publice şi nr. D.G. 1.151 din 31 martie 2008 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008,în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2008, prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3 (3A-3D)*).-----------*) Anexele se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 bis abonament, care se poate achiziţiona şi de la Centrul de vânzări şi informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Prezentul ordin intră în vigoare începând cu luna aprilie 2008. (2) Fondurile utilizate în trimestrul I al anului 2008 din bugetul de stat, veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice, precum şi cele din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate, în baza ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea şi finanţarea programelor naţionale de sănătate, responsabilităţile în monitorizarea şi controlul acestora, detalierea pe subprograme şi activităţi, indicatorii specifici, precum şi unităţile sanitare prin care se derulează acestea în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cuprinse în sumele aprobate în acest an pentru programele respective.  +  Articolul 3Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate, direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, autorităţile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Anexele nr. 1, 2 şi 3 (3A-3D) fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Vasile CiurcheaNORMA 31/03/2008