LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*actualizată*)privind ucenicia la locul de muncă(actualizată până la data de 14 octombrie 2008*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------**) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 907 din 11 octombrie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 14 octombrie 2008, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008.Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Ucenicia la locul de muncă reprezintă formarea profesională realizată în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă.  +  Articolul 2Ucenicul este persoana fizică încadrată în muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă.  +  Articolul 3 (1) Maistrul de ucenicie este persoana atestată în condiţiile prezentei legi, care coordonează formarea profesională a ucenicului. (2) Maistrul de ucenicie este salariat al angajatorului care organizează ucenicia la locul de muncă. (3) În cazul în care ucenicia la locul de muncă este organizată de către o persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice în mod independent sau o asociaţie familială, maistrul de ucenicie este chiar persoana fizică autorizată sau un membru al asociaţiei familiale.  +  Capitolul II Contractul de ucenicie la locul de muncă  +  Articolul 4 (1) Contractul de ucenicie la locul de muncă este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să-i asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale. (2) Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie la locul de muncă se fac în condiţiile respectării reglementărilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii referitoare la ucenicie şi la contractul individual de muncă. (3) Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, şi se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti. Obligaţia de încheiere a contractului de ucenicie la locul de muncă, în formă scrisă, revine angajatorului. (4) Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie la locul de muncă cuprinde şi următoarele clauze cu privire la: a) calificarea, respectiv competenţele pe care urmează să le dobândească ucenicul; b) numele maistrului de ucenicie şi calificarea acestuia; c) locul în care se desfăşoară activitatea de formare profesională; d) repartizarea programului de pregătire practică şi a celui de pregătire teoretică, după caz; e) durata necesară obţinerii calificării sau competenţelor; f) avantajele în natură acordate ucenicului. (5) Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale ucenicului se stabilesc prin contractul de ucenicie la locul de muncă, ce se completează cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de muncă aplicabil şi prin regulamentele interne, după caz. (6) Modelul-cadru al contractului de ucenicie la locul de muncă se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 5 (1) Poate fi încadrată, ca ucenic în muncă, orice persoană fizică ce a împlinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani, şi nu deţine o calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă. (2) Persoana fizică poate încheia un contract de ucenicie la locul de muncă, în calitate de ucenic, şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul scris al părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională. Lipsa acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali atrage după sine nulitatea absolută a contractului de ucenicie. (3) Se pot încadra în muncă în calitate de ucenici şi următoarele categorii: a) cetăţenii străini, precum şi apatrizii care au obţinut permis de muncă în România, conform reglementărilor legale în vigoare; b) cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European şi membrii de familie ai acestora. (4) Maternitatea nu constituie motiv de discriminare în executarea uceniciei la locul de muncă. (5) Ucenicii care au împlinit vârsta de 18 ani au dreptul la întreţinere, acestora aplicându-li-se prevederile Codului familiei, perioada de ucenicie fiind asimilată cu cea de continuare a studiilor.  +  Articolul 6 (1) Pot încheia contracte de ucenicie la locul de muncă, în calitate de angajatori, numai persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, potrivit prevederilor prezentei legi*).--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 381 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. (2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, pot încadra în muncă ucenici şi: a) persoana fizică autorizată, dacă face dovada că prestează de cel puţin un an activitatea pentru care a fost autorizată; b) asociaţia familială, prin reprezentantul acesteia, dacă face dovada că prestează de cel puţin un an activitatea pentru care s-a constituit ca asociaţie familială. (3) Persoana fizică autorizată, respectiv asociaţia familială, pot organiza ucenicie la locul de muncă pentru maximum trei ucenici care se pregătesc concomitent şi numai pentru nivelul I de calificare, potrivit dispoziţiilor legale. (4) Dispoziţiile prezentei legi referitoare la încheierea contractului de ucenicie la locul de muncă sunt aplicabile şi în cazul raporturilor de muncă ale ucenicilor încadraţi de asociaţiile cooperatiste, reglementate prin legi speciale.  +  Articolul 7 (1) Durata contractului de ucenicie la locul de muncă nu poate fi mai mare de 3 ani şi mai mică de 6 luni. (2) Ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăşi 30 de zile lucrătoare. (3) Formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă cuprinde pregătirea teoretică şi pregătirea practică sau numai pregătirea practică. (4) Timpul necesar pregătirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de muncă. (5) Salariul de bază lunar, stabilit prin contractul de ucenicie la locul de muncă, este cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară, în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână. (6) Programul normal de muncă pentru persoanele încadrate în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă este de maximum 8 ore pe zi, în regim de maximum 5 zile pe săptămână. (7) Pe perioada încadrării în muncă în baza contractului de ucenicie la locul de muncă, angajatorul are obligaţia să asigure ucenicului care are domiciliul stabil în altă localitate, fără posibilităţi de navetă zilnică, condiţii de cazare şi de masă în regim de 3 mese pe zi, în unităţi de profil autorizat, conform legii. (8) Condiţiile de cazare trebuie să fie asigurate de către angajator şi suportate de ucenic, iar contravaloarea acestora nu poate depăşi 50% din venitul net salarial realizat de către ucenic la locul de muncă, conform contractului de ucenicie în vigoare.  +  Capitolul III Statutul ucenicului  +  Articolul 8 (1) Persoana încadrată în muncă în baza contractului de ucenicie la locul de muncă are statut de ucenic. (2) La încheierea contractului de ucenicie, angajatorul poate solicita absolventului angajarea obligaţiei de a rămâne în unitatea respectivă cu contract de muncă pe o perioadă negociată între părţi. În caz contrar, ucenicul va rambursa contravaloarea cheltuielilor făcute de angajator cu formarea sa profesională.  +  Articolul 9 (1) Statutul de ucenic îi conferă acestuia toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, precum şi drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezenta lege. (2) Ucenicul beneficiază de dispoziţiile legale aplicabile celorlalţi salariaţi, în măsura în care acestea nu sunt contrare statutului ucenicului.  +  Articolul 10 (1) În vederea formării profesionale a ucenicului, angajatorul are obligaţia să asigure ucenicului accesul la pregătire teoretică şi practică, precum şi toate condiţiile necesare pentru ca maistrul de ucenicie să-şi îndeplinească sarcinile în ceea ce priveşte formarea ucenicului. (2) Coordonarea activităţii de formare profesională a ucenicului se realizează de către maistrul de ucenicie, definit conform prevederilor art. 3. (3) Persoana fizică autorizată şi membrul asociaţiei familiale pregătesc ucenici în nume propriu, având în acelaşi timp şi calitatea de maiştri de ucenicie.  +  Capitolul IV Autorizarea angajatorului şi atestarea maistrului de ucenicie  +  Articolul 11Autorizarea angajatorului şi atestarea maistrului de ucenicie se realizează de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse*), prin direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, în baza avizului comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, constituite potrivit legii.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 381 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, iar denumirea "direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie" a fost înlocuită cu denumirea "direcţiile de muncă şi protecţie socială" conform aceluiaşi act normativ.  +  Articolul 12Autorizarea angajatorului şi atestarea maistrului de ucenicie se fac pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire.  +  Articolul 13 (1) Retragerea autorizaţiei angajatorului şi a atestatului de maistru de ucenicie se face de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, prin direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 381 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, iar denumirea "direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie" a fost înlocuită cu denumirea "direcţiile de muncă şi protecţie socială" conform aceluiaşi act normativ. (2) Modalitatea de autorizare a angajatorului şi de atestare a maistrului de ucenicie, precum şi retragerea autorizaţiei, respectiv a atestatului, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi autorizaţi pentru a încadra în muncă ucenici şi angajatorii care nu au prevăzut în statut sau, după caz, în autorizaţia pentru desfăşurarea unor activităţi independente activităţi de formare profesională.-------------Alin. (3) al art. 13 a fost introdus de pct. 1 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008.  +  Capitolul V Organizarea uceniciei la locul de muncă  +  Articolul 14 (1) Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru nivelurile 1, 2 şi 3 de calificare, stabilite prin legislaţia în vigoare. (2) Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru calificările stabilite prin legislaţia în vigoare şi pentru ocupaţiile cuprinse în Clasificarea Ocupaţiilor din România, pentru care există standarde de pregătire profesională, respectiv standarde ocupaţionale.  +  Articolul 15 (1) Pregătirea teoretică se desfăşoară la un furnizor de formare profesională autorizat, conform prevederilor legale în vigoare pentru calificarea sau ocupaţia respectivă. (2) Pregătirea practică se desfăşoară în locuri de muncă care să permită dobândirea tuturor competenţelor prevăzute de standardul ocupaţional, respectiv de standardul de pregătire profesională. (3) Este interzisă utilizarea ucenicilor la prestarea altor activităţi şi/sau exercitarea altor atribuţii în afara celor care au ca obiect pregătirea teoretică şi practică conform contractului de ucenicie la locul de muncă.  +  Articolul 16 (1) Evaluarea finală a pregătirii teoretice şi practice a ucenicului este organizată de angajator. (2) Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, la solicitarea angajatorului, desemnează o comisie de examinare constituită din specialişti în domeniul de activitate în care s-a realizat formarea profesională a ucenicului. (3) Evaluarea şi certificarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind formarea profesională a adulţilor.  +  Capitolul VI Susţinerea financiară a uceniciei la locul de muncă  +  Articolul 17 (1) Angajatorii care încadrează în muncă persoane în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă, conform prezentei legi, primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru fiecare persoană: a) o sumă egală cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; b) o sumă egală cu contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică a ucenicului, fără a putea depăşi 20% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 2 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pe perioada de probă prevăzută în cuprinsul contractului de ucenicie la locul de muncă, precum şi pe perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate. (3) Suma lunară prevăzută la alin. (1) lit. a) se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum şi pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului.  +  Articolul 18Nu beneficiază de prevederile art. 17 angajatorii care, anterior încheierii contractului de ucenicie la locul de muncă, au avut cu persoana în cauză încheiat un alt contract de ucenicie la locul de muncă.  +  Articolul 19Modul de acordare a sumelor prevăzute la art. 17 alin. (1), din bugetul asigurărilor pentru şomaj, se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.-------------Art. 20 a fost abrogat de pct. 3 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 21 (1) În scopul asigurării formării profesionale a ucenicilor, angajatorii care beneficiază de facilităţile prevăzute la art. 17 sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale acestora pe perioada contractului de ucenicie la locul de muncă încheiat. (2) În situaţia în care raporturile de muncă încheiate între angajator şi ucenic încetează anterior datei expirării contractului de ucenicie la locul de muncă, angajatorii sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru fiecare ucenic, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc din motivele prevăzute la art. 55 lit. b), art. 56 lit. c), e) şi f) şi art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 22Controlul respectării obligaţiilor privind menţinerea raporturilor de muncă încheiate între ucenici şi angajatorii care beneficiază de sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în temeiul art. 17, se efectuează de organele de control din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 23 (1) Inspectorii de muncă au competenţa de a controla modul de încheiere, executare, modificare, suspendare şi încetare a contractului de ucenicie la locul de muncă în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi. (2) La sesizarea inspectorilor de muncă se poate declanşa procedura de retragere a autorizaţiei angajatorului sau a atestatului maistrului de ucenicie.  +  Articolul 24Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, prin direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, exercită controlul asupra modului în care este organizată şi se desfăşoară ucenicia la locul de muncă.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 381 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, iar denumirea "direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie" a fost înlocuită cu denumirea "direcţiile de muncă şi protecţie socială" conform aceluiaşi act normativ.  +  Articolul 25Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie la locul de muncă se soluţionează conform prevederilor legale privind conflictele de muncă.  +  Articolul 26 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează de către persoanele stabilite cu atribuţii de control conform art. 23, cu amendă de 50.000.000 lei (5.000 lei RON), încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1), (2) şi (4), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (1), (2), (4)-(8), art. 9, art. 10 alin. (1) şi (2), art. 15 şi art. 17 alin. (3). (2) În cazul în care se constată că au fost încălcate de 3 ori într-un an dispoziţiile sancţionate la alin. (1), se solicită retragerea autorizaţiei angajatorului de încadrare a ucenicilor la locul de muncă şi a dreptului de a obţine o nouă autorizaţie pe o perioadă de 4 ani de la data retragerii acesteia.  +  Articolul 27Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei elaborează şi supune spre aprobare Guvernului normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, în termen de 90 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 28Măsurile de natura ajutorului de stat, prevăzute la art. 17, vor fi notificate de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse*), conform Legii nr. 143/1999**) privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare, şi se vor acorda numai după autorizarea acestora de Consiliul Concurenţei.--------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:*) Prin HOTĂRÂREA nr. 381 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, iar denumirea "direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie" a fost înlocuită cu denumirea "direcţiile de muncă şi protecţie socială" conform aceluiaşi act normativ.**) LEGEA nr. 143 din 27 iulie 1999, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 3 august 1999 a fost abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006.  +  Articolul 29Prezenta lege intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,MIRON TUDOR MITREAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 5 octombrie 2005.Nr. 279.-------