LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*actualizată*)îmbunătăţirilor funciare(actualizată până la data de 17 octombrie 2008*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 28 aprilie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 17 octombrie 2008, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004; LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005; LEGEA nr. 290 din 7 iulie 2006; ORDONANŢA DE URGENTA nr. 39 din 16 mai 2007; LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Îmbunătăţirile funciare au ca obiective: a) asigurarea protecţiei terenurilor de orice fel şi a oricăror categorii de construcţii faţă de inundaţii, alunecări de teren şi eroziuni, precum şi protecţiei lacurilor de acumulare împotriva colmatarii şi regularizarea cursurilor de apa; b) asigurarea unui nivel corespunzător de umiditate a solului, care să permită sau sa stimuleze creşterea plantelor, incluzând plantaţiile vitipomicole, culturile agricole şi silvice; c) asigurarea ameliorării solurilor acide, sărăturate şi nisipoase, precum şi protecţia împotriva poluarii.  +  Articolul 2 (1) Amenajările de îmbunătăţiri funciare ca lucrări hidrotehnice complexe şi agropedoameliorative se realizează în scopul prevenirii şi inlaturarii acţiunii factorilor de risc - seceta, exces de apa, eroziunea solului şi inundaţii, precum şi poluare - pe terenurile cu orice destinaţie, indiferent de proprietar. Acestea contribuie la valorificarea capacităţii de producţie a terenurilor şi a plantelor, precum şi la introducerea în circuitul economic a terenurilor neproductive. (2) Amenajările de îmbunătăţiri funciare cuprind următoarele categorii de lucrări: a) îndiguiri şi regularizări ale cursurilor de apă prin care se asigură, în principal, protecţia terenurilor şi a oricăror categorii de construcţii împotriva inundaţiilor, surse locale de apă şi emisari pentru scurgerea apelor; b) irigaţii şi orezării prin care se asigură aprovizionarea controlată a solului şi a plantelor cu cantităţile de apă necesare dezvoltării culturilor şi creşterii producţiei agricole. Aceste amenajări cuprind lucrări de captare, pompare, transport, distribuţie şi evacuare a apei şi, după caz, lucrări de nivelare a terenului; c) desecare şi drenaj, care au drept scop prevenirea şi înlăturarea excesului de umiditate de la suprafaţa terenului şi din sol, în vederea asigurării condiţiilor favorabile de utilizare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind lucrări de colectare, de transport şi de evacuare în emisar a apei în exces; d) combatere a eroziunii solului şi de ameliorare a terenurilor afectate de alunecări, prin care se previn, se diminuează sau se opresc procesele de degradare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind lucrări pentru protecţia solului, regularizarea scurgerii apei pe versanţi, stingerea formaţiunilor torenţiale, stabilizarea nisipurilor mişcătoare; e) pedoameliorative pe terenurile sărăturate, acide şi pe nisipuri, pe terenurile poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, cu halde de la exploatările miniere, pe alte terenuri neproductive, cuprinzând şi lucrările de nivelare-modelare, de scarificare, de afânare adâncă, rigole şi şanţuri de scurgere a apei, arăturile în benzi cu coame, udările de spălare a sărurilor, aplicarea de amendamente, precum şi îngrăşăminte, în scopul valorificării pentru agricultură şi, după caz, pentru silvicultură; f) perdele forestiere de protecţie a terenurilor agricole şi plantaţii pentru combaterea eroziunii solului; g) alte lucrări realizate prin soluţii tehnice şi tehnologii noi; h) zone de protecţie ale lucrărilor prevăzute la lit. a)-g).-------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. (3) Amenajările de îmbunătăţiri funciare preiau din surse autorizate necesarul de apă pentru irigarea culturilor agricole şi silvice şi alimentarea cu apă a unor localităţi, amenajări piscicole, incinte agricole şi industriale şi asigură protecţia localităţilor şi a oricăror categorii de construcţii împotriva efectelor alunecărilor de teren şi a inundaţiilor, precum şi protecţia lacurilor de acumulare împotriva colmatării.-------------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. (4) Realizarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare la nivel naţional are loc pe baza programelor şi strategiei sectoriale, iar la nivel local, conform nevoilor autorităţilor publice locale, ale persoanelor juridice sau fizice interesate, pe baza programelor zonale şi locale de amenajare a teritoriului şi în corelare cu strategia sectorială.-------------Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. (5) Proiectarea, executarea şi exploatarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare se fac în corelare cu lucrările de gospodărire a apelor, hidroenergetice, silvice, de gestionare a căilor de comunicaţie, în acord cu interesele proprietarilor de terenuri şi cu documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, ţinând seama de cerinţele de protecţie a mediului.  +  Articolul 3Prezenta lege are drept scop: a) reglementarea regimului juridic al proprietăţii şi folosinţei infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi a terenului aferent, precum şi mecanismele de dobândire şi/sau transmitere a dreptului de proprietate, administrare sau folosinţa asupra acestei infrastructuri; b) instituirea cadrului de reglementare a înfiinţării şi funcţionarii Administraţiei Naţionale a Imbunatatirilor Funciare, denumita în continuare Administraţie, persoana juridică română de interes public naţional în sectorul imbunatatirilor funciare, care desfăşoară activităţile prevăzute de prezenta lege; c) reglementarea înfiinţării şi funcţionarii organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare în vederea desfăşurării activităţilor de îmbunătăţiri funciare atât în interesul membrilor lor, cat şi în interesul public; d) stabilirea serviciilor prestate de Administraţie organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi mecanismele de finanţare a acestor activităţi; e) stabilirea atribuţiilor autorităţii publice centrale, denumita în continuare ministerul, care coordonează elaborarea strategiei şi politicilor în sectorul imbunatatirilor funciare; f) stabilirea principiilor reorganizării Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.; g) stabilirea sancţiunilor care se aplică în cazul încălcării prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 4Principiile care stau la baza realizării obiectivelor imbunatatirilor funciare sunt următoarele: a) exploatarea echitabila a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, sistemelor de irigaţii sau desecare şi drenaj şi a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor şi combatere a eroziunii solului pentru asigurarea protecţiei intereselor tuturor beneficiarilor; b) consultarea şi, după caz, implicarea beneficiarilor, organizaţiilor neguvernamentale şi a altor reprezentanţi ai societăţii civile în luarea deciziilor în scopul promovării adoptării rationale, eficiente şi transparente a acestora; c) realizarea de către proprietarii de teren a exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor amenajărilor de îmbunătăţiri funciare situate pe terenurile pe care le deţin, inclusiv a lucrărilor de reabilitare, executare de investiţii şi suportarea costurilor acestor activităţi. Statul intervine prin Administraţie şi prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat în completarea surselor proprii ale Administraţiei sau ale beneficiarilor constituiţi în organizaţii de îmbunătăţiri funciare sau federaţii de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, în cazurile în care proprietarii de teren nu pot desfăşura prin efortul propriu activităţi de îmbunătăţiri funciare;--------------Litera c) a art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. d) exploatarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare astfel încât să se prevină folosirea ineficienta a apei, excesul de umiditate, eroziunea şi poluarea solului şi să se promoveze protecţia mediului în conformitate cu standardele de mediu.  +  Articolul 5Definiţiile termenilor utilizaţi în prezenta lege sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Capitolul II Organizaţiile şi federaţiile de organizaţii din domeniul imbunatatirilor funciare  +  Articolul 6 (1) Persoanele fizice sau persoanele juridice care deţin în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinţa terenuri deservite de sisteme de irigaţii sau de desecare şi drenaj ori de lucrări de apărare împotriva inundaţiilor sau de combatere a eroziunii solului pot constitui o organizaţie de îmbunătăţiri funciare, denumita în continuare organizaţia, pentru a desfăşura una sau mai multe dintre următoarele activităţi de interes public:--------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 21 iulie 2005. a) livrarea apei pentru irigat, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile unui sistem de irigaţii care deserveşte mai mulţi proprietari de teren; b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile unui sistem de desecare şi drenaj care deserveşte mai mulţi proprietari de teren; c) întreţinerea şi reparaţiile lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor care protejeaza terenul mai multor proprietari de teren; d) întreţinerea şi reparaţiile lucrărilor de combatere a eroziunii solului şi desfăşurarea altor activităţi de îmbunătăţiri funciare care protejeaza solul de pe terenul mai multor proprietari de teren.(1^1) Proprietarii sau alţi deţinători de teren care intenţionează să realizeze o nouă amenajare de îmbunătăţiri funciare se pot constitui în organizaţii.--------------Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. (2) Organizaţiile sunt persoane juridice de utilitate publică fără scop patrimonial, ce se constituie şi funcţionează în conformitate cu prevederile prezentei legi.  +  Articolul 7 (1) Organizaţia îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei suprafeţe de teren clar delimitate, amenajată cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, denumita în continuare teritoriul organizaţiei. (2) Organizaţia care îndeplineşte mai multe dintre activităţile prevăzute la art. 6 le va specifică în statut, precizând care este activitatea principala pe care o va desfăşura. (3) Organizaţia care are ca activitate principala exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile unui sistem de irigaţii, precum şi livrarea apei pentru irigat va include în denumirea sa menţiunea organizaţia utilizatorilor de apa pentru irigaţii, urmată de denumirea localităţii unde funcţionează sau de o alta denumire proprie. (4) Organizaţia care are ca activitate principala exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile unui sistem de desecare şi drenaj va include în denumirea sa menţiunea organizaţia de desecare şi drenaj, urmată de denumirea localităţii unde funcţionează sau de o alta denumire proprie. (5) Organizaţia care are ca activitate principala întreţinerea şi reparaţiile unor lucrări de apărare împotriva inundaţiilor va include în denumirea sa menţiunea organizaţia de apărare împotriva inundaţiilor, urmată de denumirea localităţii unde funcţionează sau de o alta denumire proprie. (6) Organizaţia care are ca activitate principala întreţinerea şi reparaţiile lucrărilor de combatere a eroziunii solului va include în denumirea sa menţiunea organizaţie de combatere a eroziunii solului, urmată de denumirea localităţii unde funcţionează sau de o alta denumire proprie.  +  Articolul 8În realizarea activităţilor de interes public, organizaţiile au următoarele atribuţii: a) încheie contracte de prestări de servicii de îmbunătăţiri funciare potrivit prevederilor prezentei legi; b) prestează servicii de îmbunătăţiri funciare către membrii săi; c) livreaza apa pentru irigaţii sau prestează alte servicii de îmbunătăţiri funciare, pe bază de contract potrivit prevederilor prezentei legi, persoanelor care nu sunt membri ai organizaţiei şi care deţin în proprietate sau folosinţa terenuri situate pe teritoriul organizaţiei; d) încasează tarife pentru serviciile prestate de la membrii organizaţiei şi de la persoanele care nu sunt membri, în vederea acoperirii costurilor acestor servicii; e) achiziţionează, închiriază de la terţi, exploatează, întreţin şi repară utilajele şi instalaţiile necesare prestării serviciilor de îmbunătăţiri funciare şi alte echipamente necesare desfăşurării activităţilor proprii;--------------Litera e) a art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. f) organizează cursuri de instruire a membrilor lor pentru pregătirea exploatării şi întreţinerii sistemului de irigaţii sau desecare şi drenaj ori a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor sau de combatere a eroziunii solului, de protecţie a muncii, pentru asimilarea tehnicilor de îmbunătăţiri funciare şi promovarea utilizării noilor tehnici şi tehnologii; g) asigura paza şi protecţia corespunzătoare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din cadrul sistemului de irigaţii sau de desecare şi drenaj, pe care o deţin în proprietate sau folosinţa, a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor sau combatere a eroziunii solului, în vederea prevenirii sau reducerii pagubelor şi păstrării integrităţii acestora; h) reabiliteaza, modernizează şi dezvolta infrastructura de îmbunătăţiri funciare de pe teritoriul sau; i) încheie contracte pentru achiziţia de bunuri şi prestarea de servicii necesare desfăşurării activităţii lor cuprinzând proiectarea şi lucrările de reabilitare, modernizare şi dezvoltare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare de pe teritoriul sau; j) angajează credite şi prezintă garanţii potrivit legislaţiei în vigoare; k) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 9 (1) Veniturile unei organizaţii se pot constitui din: a) tarife pentru servicii de irigaţii;--------------Litera a) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 21 iulie 2005. b) tarife de desecare şi drenaj; c) tarife de apărare împotriva inundaţiilor, de combatere a eroziunii solului şi alte activităţi de îmbunătăţiri funciare; d) o cotizaţie anuală; e) donaţii, legate şi sponsorizări, potrivit legii; f) subvenţii acordate de la bugetul de stat. (2) Tarifele şi cotizaţiile restante, datorate organizaţiei de membri sau persoanele care nu sunt membri ai acesteia, se pot recupera pe baza angajamentelor de plată semnate de aceştia, care constituie titluri executorii.  +  Articolul 10 (1) Organizaţia care prestează servicii unei persoane care nu este membru al acesteia şi care deţine în proprietate sau folosinţa teren în cadrul teritoriului respectiv percepe tarife care să acopere integral costurile prestării serviciilor de îmbunătăţiri funciare către acea persoana. (2) Membrii organizaţiilor pot beneficia de o reducere a tarifului de prestare a serviciilor de îmbunătăţiri funciare în conformitate cu hotărârile adunării generale. (3) Tarifele pentru prestarea serviciilor de îmbunătăţiri funciare, altele decât cele de irigaţii, pot fi încasate prin compartimentele de specialitate ale administraţiei publice locale. Mecanismul de încasare a acestor tarife şi de decontare a cheltuielilor efectuate pentru desfăşurarea acestei activităţi se va reglementa printr-un protocol-cadru, aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului internelor şi reformei administrative, în temeiul căruia se pot încheia, la nivel local, protocoale între organizaţii şi consiliile locale pe a căror rază teritorială se află situat teritoriul organizaţiei.--------------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. (4) Pentru recuperarea tarifelor şi cotizaţiilor restante datorate de membri şi persoanele care nu sunt membri ai organizaţiei, adunarea generală poate să hotărască instituirea de garanţii.  +  Articolul 11Excedentul, ca parte a veniturilor ce depăşeşte cheltuielile într-un an financiar, rămâne la dispoziţia organizaţiei şi se distribuie către rezerve sau este folosit pentru activitatea următorilor ani.  +  Articolul 12 (1) Oricare persoană fizică sau persoană juridică, ce deţine în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinţă un teren situat pe teritoriul organizaţiei sau care are, în condiţiile Legii nr. 213/1998privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,cu modificările şi completările ulterioare, în administrare ori în folosinţă astfel de terenuri aflate în proprietatea publică ori privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, poate fi membră a unei organizaţii. (2) Infrastructura de îmbunătăţiri funciare aflată în proprietatea unei persoane fizice sau juridice, alta decât Administraţia, situată pe teritoriul organizaţiei, poate fi preluată în folosinţă de către organizaţie, pe durata existenţei acesteia, în temeiul unei înţelegeri scrise, autentificată.--------------Art. 12 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.  +  Articolul 13 (1) În vederea dobândirii personalităţii juridice, persoanele care şi-au manifestat voinţa de a fi membre ale organizaţiei încheie actul constitutiv şi statutul organizaţiei, în forma autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.--------------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 21 iulie 2005.(1^1) Statutul organizaţiei este adoptat cu majoritatea simpla a voturilor participanţilor la adunarea constitutivă, cu condiţia ca aceşti participanţi sa deţină în proprietate, în administrare sau în folosinţa cel puţin jumătate din suprafaţa de teren a teritoriului organizaţiei şi să fie de acord sa preia întreaga răspundere a exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor infrastructurii de îmbunătăţiri funciare situate pe teritoriul organizaţiei.--------------Alin. (1^1) al art. 13 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 21 iulie 2005.(1^2) În cazul organizaţiilor care au ca obiect de activitate lucrările de irigaţii, condiţia ca membrii să deţină mai mult de jumătate din suprafaţa de teren trebuie îndeplinită şi pe fiecare plot de irigaţii sau zonă de reprezentare, conform legii.--------------Alin. (1^2) al art. 13 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. (2) Conţinutul minim al actului constitutiv şi al statutului organizaţiilor se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care aproba şi modelul documentelor de constituire şi organizare. (3) Organizaţia constituită potrivit legii rămâne deschisă şi va primi noi membri până la nivelul teritoriului organizaţiei.--------------Alin. (3) al art. 13 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 21 iulie 2005.  +  Articolul 14 (1) Procedura de constituire a organizaţiilor va fi prevăzută în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Pe baza avizului Oficiului de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, denumit în continuare Oficiul de reglementare, constituirea organizaţiilor se autorizează prin ordin al ministrului, prin care se dispune şi înregistrarea acestora în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare. (3) Organizaţia dobândeşte personalitate juridică la data înregistrării sale în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare.  +  Articolul 15 (1) Organizaţia are următoarele organe de conducere şi comisii: a) adunarea generală; b) consiliul de administraţie; c) comisia de cenzori; d) comisia de conciliere a neintelegerilor din interiorul organizaţiei, denumita în continuare comisie de conciliere. (2) Deciziile consiliului de administraţie sunt puse în executare de director şi personalul tehnic şi economic de execuţie al organizaţiei.  +  Articolul 16Modul de organizare şi funcţionare a organelor de conducere şi a comisiilor organizaţiilor se reglementează prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, cu excepţiile prevăzute în acest capitol.  +  Articolul 17Adunarea generală este organul de conducere al organizaţiei, compus din membrii organizaţiei sau reprezentanţii acestora, care se întruneşte cel puţin de doua ori pe an şi are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b), c) şi d).  +  Articolul 18 (1) Statutul unei organizaţii care nu are sistem de reprezentare va menţiona modalitatea de alocare a voturilor fiecărui membru la şedinţele adunărilor generale, proporţional cu mărimea suprafeţei de teren deţinute în proprietate, administrare sau folosinţa sau pe o alta baza echitabila care să protejeze interesele fiecărui membru. (2) Un membru al organizaţiei poate deţine cel mult două cincimi din numărul total de voturi. (3) Membrii unei organizaţii care nu are un sistem de reprezentare, precum şi proprietarii care au dat în folosinţa terenurile pe care le deţin unei persoane care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12 pentru a fi membru al unei organizaţii pot fi reprezentaţi în adunările generale pe baza unei procuri speciale, autentificată.  +  Articolul 19Comisia de conciliere soluţionează neînţelegerile patrimoniale în legătură cu activitatea organizaţiei privind: a) modalitatea de calcul şi cuantumul tarifelor practicate pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare prestate de organizaţie şi al altor asemenea tarife, precum şi al cotizaţiilor; b) suportarea de către membri a costurilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate în folosinţa sau proprietatea organizaţiei; c) livrarea apei pentru irigaţii şi prestarea altor servicii de îmbunătăţiri funciare la termenele şi în condiţiile stabilite, cu nerespectarea principiului distribuţiei echitabile şi protecţiei intereselor tuturor beneficiarilor; d) orice alte neintelegeri patrimoniale dintre organizaţie şi membrii săi, precum şi dintre membrii organizaţiei.  +  Articolul 20 (1) Orice membru al organizaţiei care a suportat un prejudiciu de natura celor prevăzute la art. 19 se poate adresa preşedintelui comisiei de conciliere cu o cerere. (2) Cererea va fi soluţionată de comisia de conciliere în termen de 14 zile de la data depunerii, cu participarea părţilor, personal sau prin reprezentant. (3) Comisia de conciliere analizează cererea şi probele depuse de părţi şi emite o decizie motivată de admitere sau respingere a acesteia. (4) Decizia emisă de comisia de conciliere este definitivă şi obligatorie pentru părţi şi poate fi atacată la instanţa competenţa în termen de 30 de zile de la comunicare.  +  Articolul 21Membrii consiliului de administraţie, ai comisiei de cenzori şi ai comisiei de conciliere nu sunt salariaţi ai organizaţiei.  +  Articolul 22 (1) Federaţia de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, denumita în continuare federatie, se înfiinţează din două sau mai multe organizaţii de îmbunătăţiri funciare, în vederea exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor unor părţi dintr-o amenajare sau a unei întregi amenajări de îmbunătăţiri funciare care deserveşte în comun organizaţiile membre. (2) Federaţia exploatează, întreţine şi repara infrastructura de îmbunătăţiri funciare situata în afară teritoriului organizaţiilor cărora le poate presta servicii de îmbunătăţiri funciare şi care este în legătură funcţională cu sistemele de irigaţii, de desecare şi drenaj, cu lucrările de apărare împotriva inundaţiilor sau de combatere a eroziunii solului exploatate, întreţinute şi reparate exclusiv de acele organizaţii. (3) Federaţiile sunt persoane juridice de utilitate publică fără scop patrimonial, ce se constituie şi funcţionează în conformitate cu prevederile prezentei legi. (4) Pot dobândi calitatea de membru al unei federaţii numai acele organizaţii care beneficiază de partea din amenajarea de îmbunătăţiri funciare sau de întreaga amenajare pe care federaţia o exploatează, întreţine şi repara şi cărora li se pot presta servicii de îmbunătăţiri funciare de acea federatie.  +  Articolul 23 (1) Federaţiile se constituie prin adoptarea de către organizaţiile membre a actului constitutiv şi a statutului, al căror conţinut minim se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care cuprind şi modelul documentelor de constituire şi organizare. (2) Constituirea federaţiilor se face cu respectarea aceloraşi condiţii de avizare, autorizare, forma şi publicitate ca şi cele cerute pentru constituirea organizaţiilor şi potrivit procedurii prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Federaţiile se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.--------------Alin. (3) al art. 23 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 21 iulie 2005.  +  Articolul 23^1În realizarea activităţilor de interes public, federaţiile au următoarele atribuţii: a) încheierea de contracte cu Administraţia sau cu alţi furnizori, pentru livrarea apei pentru irigaţii şi prestarea altor servicii de îmbunătăţiri funciare; b) încheierea de contracte cu furnizorul de energie electrică sau termică pentru livrarea energiei necesare exploatării unei părţi autonome funcţional ori a întregii amenajări de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea sa; c) prestarea de servicii de îmbunătăţiri funciare către organizaţiile membre şi alţi beneficiari, pe bază de tarife; d) angajarea personalului calificat necesar; e) achiziţionarea, închirierea, înlocuirea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor şi echipamentului de îmbunătăţiri funciare; f) asigurarea pazei şi protecţiei infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din cadrul amenajării de îmbunătăţiri funciare sau a părţii de amenajare exploatate, întreţinute şi reparate de federaţie; g) deschiderea de conturi bancare şi efectuarea de operaţiuni financiare prin aceste conturi; h) organizarea de instruiri ale reprezentanţilor organizaţiilor membre, prin specialiştii proprii sau prin servicii prestate de terţi; i) aprobarea regulamentelor interne obligatorii pentru organizaţiile membre, pentru reprezentanţii organizaţiilor membre participanţi la activitatea federaţiei, precum şi pentru angajaţii federaţiei; j) înaintarea de propuneri privind reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din cadrul teritoriului său; k) angajarea de experţi şi consultanţi pentru asigurarea sporirii eficienţei funcţionării federaţiei sau a organizaţiilor membre; l) contractarea de studii de cercetare şi de teren pentru extinderea amenajării de îmbunătăţiri funciare existente, realizarea de noi sisteme, lucrări sau amenajări şi dezvoltarea activităţii federaţiei.--------------Art. 23^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.  +  Articolul 24Dizolvarea, lichidarea şi reorganizarea organizaţiilor şi federaţiilor, precum şi modificarea statutului acestora se fac potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, cu avizul Oficiului de reglementare.  +  Capitolul III Dreptul de proprietate şi de folosinţa asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi a terenului  +  Articolul 25Asociaţiile utilizatorilor de apa pentru irigaţii, înfiinţate potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 147/1999privind asociaţiile utilizatorilor de apa pentru irigaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 573/2001, cu modificările ulterioare, care se reorganizează, în condiţiile prezentei legi, în organizaţii ale utilizatorilor de apa pentru irigaţii, preiau bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea sau în folosinţa acestora, precum şi: a) dreptul de proprietate deţinut de asociaţia utilizatorilor de apa pentru irigaţii asupra infrastructurii de irigaţii, constând din staţii de pompare de punere sub presiune şi construcţii hidrotehnice, împreună cu dotările şi terenul aferent, conducte subterane, precum şi alte asemenea bunuri situate pe teritoriul organizaţiei şi obligaţiile corelative; b) dreptul de folosinţă deţinut de asociaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii asupra infrastructurii de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, unităţilor administrativ-teritoriale sau unor persoane fizice ori juridice, constând în staţii de pompare de punere sub presiune şi construcţii hidrotehnice, împreună cu dotările şi terenul aferent, conducte subterane, precum şi alte asemenea bunuri situate pe teritoriul organizaţiei.--------------Litera b) a art. 25 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.--------------Art. 25 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 21 iulie 2005.  +  Articolul 26 (1) Infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al statului, aflată în folosinţa Administraţiei, societăţilor comerciale, staţiunilor şi institutelor de cercetare şi producţie agricolă, unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, precum şi a altor instituţii publice, situata pe teritoriul unei organizaţii, se transmite la cerere, fără plata, în proprietatea acelei organizaţii, în condiţiile legii. (2) Infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale se transmite, la cerere, în proprietatea sau folosinţa organizaţiilor ori federaţiilor prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii. (3) Organizaţiile dobândesc dreptul de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Transmiterea dreptului de folosinţă sau de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea Administraţiei se face pe bază de protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu specificarea obligaţiilor privind exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi paza integrităţii bunurilor.--------------Alin. (4) al art. 26 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. (5) Punerea în funcţiune a infrastructurii de irigaţii care face obiectul transmiterii la cerere, fără plată, în folosinţa sau în proprietatea unei organizaţii se realizează din fonduri asigurate în totalitate de la bugetul de stat.--------------Alin. (5) al art. 26 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. (6) Transmiterea dreptului de folosinţă sau de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind publicitatea şi înregistrarea circulaţiei bunurilor imobile.--------------Alin. (6) al art. 26 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. (7) În termen de 30 de zile de la data dobândirii personalităţii juridice, organizaţia are obligaţia de a încheia cu furnizorul de apă contract multianual pentru o perioadă de cel puţin 3 ani.--------------Alin. (7) al art. 26 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.  +  Articolul 27 (1) Federaţiile pot primi în folosinţa gratuita, în condiţiile legii, o parte dintr-o amenajare de îmbunătăţiri funciare sau o întreaga amenajare de îmbunătăţiri funciare aflată în proprietatea publică a statului. (2) Condiţiile exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor efectuate de federatie asupra părţii de amenajare sau întregii amenajări de îmbunătăţiri funciare aflate în folosinţa gratuita, conform alin. (1), precum şi durata folosinţei sunt cuprinse în protocolul de transmitere a folosinţei gratuite. (3) Punerea în funcţiune a infrastructurii de irigaţii care face obiectul transmiterii la cerere, fără plată, în folosinţa unei federaţii, se realizează din fonduri asigurate în totalitate de la bugetul de stat.--------------Alin. (3) al art. 27 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.  +  Articolul 28Administraţia, organizaţiile şi federaţiile au obligaţia asigurării pazei şi protecţiei infrastructurii pe care o exploatează, o întreţin şi o repara, potrivit legii.  +  Articolul 29 (1) Administraţia administrează infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public şi privat al statului, cu excepţia celei situate pe terenurile incluse în fondul forestier proprietate publică a statului, administrate de Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva. (2) Lista bunurilor care alcătuiesc infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 30Infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al statului, situata pe terenurile cu destinaţie agricolă deţinute în exploatare de societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, se transmite în administrare Administraţiei şi se înregistrează în patrimoniul acesteia, cu reducerea corespunzătoare a capitalului lor social, prin diminuarea participatiei statului.--------------Art. 30 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 21 iulie 2005.  +  Articolul 31Bunurile ce alcătuiesc infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului se transmit în administrarea Administraţiei, prin protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu specificarea obligaţiilor acesteia privind exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi paza integrităţii acestor bunuri.--------------Art. 31 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.  +  Articolul 32Amenajările de îmbunătăţiri funciare, sistemele de irigaţii sau desecare şi drenaj şi lucrările de apărare împotriva inundaţiilor ori combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condiţiile legii.  +  Articolul 33 (1) Administraţia, organizaţiile şi federaţiile pot dobândi, în condiţiile legii, un drept de servitute asupra terenului unui proprietar, acolo unde acesta se justifica din motive tehnice şi economice, cu acordul scris al proprietarilor de teren, potrivit legii. (2) Reprezentanţii Administraţiei, organizaţiilor şi federaţiilor pot intra pe terenul unei persoane, în cazuri de urgenta, în scopul efectuării de controale, remedierii unor defecţiuni, inlaturarii urmărilor unor dezastre şi aplicării de măsuri de protecţie a mediului înconjurător. (3) Proprietarii de teren vor fi despăgubiţi, potrivit legii, pentru daunele provocate terenului sau culturilor lor, în cazurile menţionate la alin. (1) şi (2).  +  Articolul 34Pentru realizarea oricărei investiţii, Administraţia, organizaţiile şi federaţiile emit, după caz, la cerere, avize pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor deservite de infrastructura de îmbunătăţiri funciare din aria lor de responsabilitate. Aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor se face potrivit prevederilor legale în vigoare.--------------Art. 34 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.  +  Capitolul IV Administraţia Naţionala a Imbunatatirilor Funciare  +  Articolul 35 (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se înfiinţează Administraţia Naţionala a Imbunatatirilor Funciare prin reorganizarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., care se divizeaza în vederea privatizării conform principiilor stabilite de prezenta lege. (2) Administraţia este persoana juridică română de interes public naţional şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, sub autoritatea ministerului. (3) Sediul central al Administraţiei este în Bucureşti, Sos. Oltenitei nr. 35-37, sectorul 4. (4) Administraţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.--------------Alin. (4) al art. 35 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 21 iulie 2005. (5) Administraţia are în structura sa sucursale teritoriale fără personalitate juridică, ce au în alcătuire unităţi de administrare organizate la nivelul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau al grupurilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare.--------------Alin. (5) al art. 35 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.  +  Articolul 36 (1) Administraţia desfăşoară următoarele activităţi: a) exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile amenajărilor de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică, cu excepţia amenajărilor sau părţilor de amenajare preluate de federaţii, precum şi a amenajărilor cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică şi în cadrul cărora s-au constituit organizaţii; b) executarea lucrărilor de conservare a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajare cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică; c) scoaterea din funcţiune a lucrărilor din amenajările de îmbunătăţiri funciare sau părţi de amenajare cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică şi valorificarea materialelor rezultate, în conformitate cu prevederile prezentei legi; d) redarea în circuitul agricol a terenurilor rezultate în urma dezafectării lucrărilor de îmbunătăţiri funciare; e) realizarea de investiţii pentru reabilitarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare existente şi execuţia de noi amenajări; f) informarea şi instruirea în domeniul îmbunătăţirilor funciare; g) realizarea şi asigurarea funcţionării sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognoză şi avertizare privind efectele economice şi ecologice ale activităţilor de îmbunătăţiri funciare; h) asigurarea alimentării cu apă a unor localităţi, amenajări piscicole, incinte agricole şi industriale, prin amenajările de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea sa, în condiţiile legii; i) prestarea de servicii de îmbunătăţiri funciare către organizaţii, federaţii şi alte persoane fizice şi juridice; j) cooperarea internaţională, în limitele împuternicirii acordate de minister; k) desfăşurarea altor activităţi de interes public, prevăzute de prezenta lege.--------------Alin. (1) al art. 36 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. (2) Administraţia aplica principiile realizării obiectivelor imbunatatirilor funciare stabilite de prezenta lege, gestionează eficient resursele proprii şi pe cele date în administrarea sa, prin valorificarea optima a acestora şi, totodată, asigura integritatea şi funcţionarea durabilă a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea sa şi contractează cu terţi furnizori achiziţia de bunuri şi servicii, cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii.  +  Articolul 37 (1) Administraţia exploatează, administrează, întreţine şi repară amenajările de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului, declarate de utilitate publică, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege.--------------Alin. (1) al art. 37 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. (2) Lista iniţială a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare ce se administrează de Administraţie este inclusă în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei.--------------Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 21 iulie 2005. (3) O amenajare de îmbunătăţiri funciare sau o parte autonomă funcţional a unei amenajări de îmbunătăţiri funciare este declarata de utilitate publică, potrivit criteriilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.--------------Alin. (3) al art. 37 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 21 iulie 2005.(3^1) Anual, în funcţie de îndeplinirea criteriilor stabilite conform alin. (3), lista amenajărilor ce se administrează de Administraţie se modifica sau se completează şi se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Administraţiei.--------------Alin. (3^1) al art. 37 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 21 iulie 2005. (4) Costurile de desfăşurare a activităţilor prevăzute la alin. (1) se acoperă din tarifele pentru serviciile prestate în conformitate cu prevederile prezentei legi şi, în completare, de la bugetul de stat sau alte fonduri publice.--------------Alin. (4) al art. 37 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. (5) Anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului, se aproba nivelul fondurilor publice pe activităţi şi amenajări de îmbunătăţiri funciare de utilitate publică, precum şi cota din cheltuielile de exploatare, întreţinere şi reparaţii ce se va suporta din tarife şi cota ce se va suporta de la bugetul de stat, pentru alte activităţi de îmbunătăţiri funciare decât cele de irigaţii.  +  Articolul 38 (1) Dacă o amenajare de îmbunătăţiri funciare sau o parte a unei amenajări de îmbunătăţiri funciare nu mai îndeplineşte criteriile prevăzute la art. 37 alin. (3), prin hotărâre a Guvernului i se retrage recunoaşterea de utilitate publică şi, după caz, se trece din domeniul public în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. (2) Amenajările de îmbunătăţiri funciare sau părţile unor amenajări de îmbunătăţiri funciare, prevăzute la alin. (1), se trec în conservare pentru o perioadă de până la 5 ani, perioadă în care acestea pot fi: a) transmise în proprietate sau date în folosinţă gratuită unei organizaţii ori federaţii, potrivit legii; b) vândute unui cumpărător privat, potrivit legii; c) concesionate sau închiriate, potrivit legii; d) scoase din funcţiune, potrivit legii; e) valorificate, potrivit legii. (3) Conservarea unei amenajări de îmbunătăţiri funciare sau a unei părţi a unei amenajări de îmbunătăţiri funciare se realizează prin asigurarea pazei acesteia şi prin dezafectarea şi depozitarea corespunzătoare a echipamentelor şi instalaţiilor aferente. (4) În termen de 90 de zile de la trecerea în conservare a amenajării de îmbunătăţiri funciare sau a părţii de amenajare de îmbunătăţiri funciare, prevăzută la alin. (1), Administraţia va face publicitate, în vederea aplicării măsurilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-c). (5) Scoaterea din funcţiune a unei amenajări de îmbunătăţiri funciare sau a unei părţi a acesteia se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Administraţiei. (6) În perioada cuprinsă între intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de retragere a recunoaşterii de utilitate publică a unei amenajări de îmbunătăţiri funciare sau unei părţi de amenajare de îmbunătăţiri funciare şi până la finalizarea uneia dintre măsurile prevăzute la alin. (2) lit. a)-c), Administraţia asigură exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile acelei amenajări sau părţi de amenajare, finanţarea acestor activităţi efectuându-se în condiţiile prezentei legi.--------------Art. 38 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.  +  Articolul 39Administraţia îndeplineşte următoarele atribuţii: a) întocmeşte şi pune în aplicare planurile anuale de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică; b) elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli şi planul de activitate pentru exerciţiul financiar următor; c) inventariază anual amenajările de irigaţii, cu evidenţierea distinctă a celor funcţionale;--------------Litera c) a art. 39 a fost modificată de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. d) elaborează tarife pentru servicii de îmbunătăţiri funciare;--------------Litera d) a art. 39 a fost modificată de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. e) elaborează studii, proiecte, programe de cercetare şi propuneri anuale pentru investiţii în reabilitarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare existente sau execută noi amenajări şi supraveghează realizarea acestor lucrări de investiţii, precum şi propuneri de elemente de strategie şi politici sectoriale;--------------Litera e) a art. 39 a fost modificată de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. f) urmăreşte impactul asupra mediului înconjurător al activităţilor de îmbunătăţiri funciare şi ia măsuri de diminuare sau corective în conformitate cu legislaţia protecţiei mediului; g) asigura paza şi protecţia infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare pe care le administrează, exploatează, întreţine şi repara; h) urmăreşte permanent starea tehnica a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare aflate în administrare; i) desfăşoară acţiuni de prevenire şi protecţie a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea sa faţă de acţiunea factorilor de risc şi a calamităţilor naturale, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice; j) pregăteşte şi pune în aplicare planurile de acţiune în cazuri de urgenta; k) emite avize tehnice pentru instalaţiile care se amplasează şi construcţiile care se executa în zona amenajărilor de îmbunătăţiri funciare din administrarea sa; l) elaborează şi finanţează planul propriu de cercetare, proiectare şi informatica; m) coordonează şi îndruma metodologic controlul tehnic de calitate a exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, efectuat de sucursalele teritoriale; n) avizează documentaţiile tehnice, contractează şi finanţează lucrările de investiţii contractate cu terţi furnizori şi verifica derularea şi receptionarea lucrărilor, potrivit legii;--------------Litera n) a art. 39 a fost modificată de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 21 iulie 2005. o) elaborează studiile privind necesarul forţei de muncă pe structuri de personal, pregătirea şi perfecţionarea întregului personal, selectarea şi promovarea acestuia în cadrul unităţilor din subordine; p) organizează şi aproba planul de audit public intern, organizează controlul financiar preventiv şi evidenta angajamentelor conform legii, efectuează analize economice şi tehnice asupra organizării şi desfăşurării activităţilor;--------------Litera q) a art. 39 a fost abrogată de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 21 iulie 2005. r) organizează şi participă la activităţi de cooperare tehnico-economică internaţională în domeniul îmbunătăţirilor funciare, al gospodăririi apelor şi protecţiei mediului;--------------Litera r) a art. 39 a fost introdusă de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. s) verifică şi dispune măsuri privind organizarea contabilităţii pentru veniturile proprii şi subvenţiile alocate de la bugetul de stat în completarea acestora, pentru activitatea de irigaţii, şi, separat, pentru alte activităţi de îmbunătăţiri funciare.--------------Litera s) a art. 39 a fost introdusă de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.  +  Articolul 40 (1) Pentru realizarea activităţilor sale, Administraţia contractează cu terţi furnizori elaborarea de studii, prestarea de servicii de cercetare şi/sau de proiectare, executarea de lucrări de construcţii, întreţinere şi reparaţii, inclusiv achiziţionarea sau închirierea echipamentului necesar desfăşurării activităţilor sale, precum şi a echipamentelor de intervenţie pentru a face faţa situaţiilor de urgenta, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice. (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) lucrările de întreţinere curentă în amenajările de îmbunătăţiri funciare de utilitate publică, altele decât irigaţiile, care se vor executa de către Administraţie.--------------Alin. (2) al art. 40 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. (3) Până la transmiterea către organizaţii şi federaţii a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, Administraţia contractează serviciile de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale acesteia cu terţii prestatori de servicii.--------------Alin. (3) al art. 40 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.--------------Art. 40 [iniţial numai cu alin. (1)] a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 21 iulie 2005.  +  Articolul 41 (1) Finanţarea cheltuielilor curente ale Administraţiei se asigura din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat. (2) Cheltuielile de natura investiţiilor se acoperă total sau parţial de la bugetul de stat, după cum urmează: a) obiectivele de investiţii noi sau în continuare privind infrastructura de îmbunătăţiri funciare din domeniul public al statului, total de la bugetul de stat, iar cele privind infrastructura de îmbunătăţiri funciare din domeniul privat al statului, parţial de la bugetul de stat; b) studiile, proiectarea şi cercetarea aplicativa legate de obiectul sau de activitate, total de la bugetul de stat; c) echipamentele tehnologice aferente amenajărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul public al statului, total de la bugetul de stat;--------------Litera c) a alin. (2) al art. 41 a fost modificată de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. d) expertizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din cadrul infrastructurii aparţinând domeniului public al statului şi consultanţa de specialitate referitoare la aceste lucrări, total de la bugetul de stat; e) alte cheltuieli de investiţii, potrivit prevederilor art. 46 din Legea nr. 500/2002privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, total de la bugetul de stat.--------------Litera e) a alin. (2) al art. 41 a fost modificată de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. (3) Veniturile proprii ale Administraţiei se constituie din: a) tarife de prestări de servicii de irigaţii percepute beneficiarilor pentru serviciile de livrare a apei de irigaţii, întreţinerea şi reparaţiile amenajărilor de irigaţii declarate de utilitate publică; b) tarife de prestări de servicii de desecare şi drenaj, apărare împotriva inundaţiilor şi combatere a eroziunii solului, percepute beneficiarilor, referitoare la exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile amenajărilor de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică, altele decât cele de irigaţii; c) dobânzi încasate pentru depozitele şi sumele disponibile din conturile proprii; d) dobânzi şi penalităţi percepute pentru serviciile prestate, a căror contravaloare nu a fost încasată la termen; e) tarife de prestări de servicii de alimentare cu apa a unor localităţi, incinte agricole şi industriale, a unor amenajări piscicole şi de evacuare a apelor pluviale, menajere şi industriale uzate, ce respecta normele în vigoare;------------Litera e) a alin. (3) al art. 41 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 290 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 11 iulie 2006.e^1) sumele încasate din închirierea bunurilor din domeniul privat al statului, aflate în patrimoniul Administraţiei;--------------Litera e^1) a alin. (3) al art. 41 a fost introdusă de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.e^2) tarifele de trecere pe digurile aflate în administrarea Administraţiei, percepute pentru întreţinerea secţiunii acestora şi a rampelor de acces;--------------Litera e^2) a alin. (3) al art. 41 a fost introdusă de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. f) tarife pentru eliberarea avizelor tehnice şi de specialitate, precum şi a avizelor şi acordurilor de scoatere din circuitul agricol;-----------Litera f) a alin. (3) al art. 41 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 290 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 11 iulie 2006. g) sume încasate din dezafectarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, ca urmare a scoaterii din circuitul agricol a suprafeţelor ocupate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare;-----------Litera g) a alin. (3) al art. 41 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 290 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 11 iulie 2006. h) valorificarea materialului lemnos rezultat în urma lucrărilor de întreţinere şi regenerare a plantaţiilor silvice pentru combaterea eroziunii solului.-----------Litera h) a alin. (3) al art. 41 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 290 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 11 iulie 2006. i) sume rezultate din valorificarea masei ierboase, obţinute în urma lucrărilor de întreţinere a digurilor şi a reţelei de canale;--------------Litera i) a alin. (3) al art. 41 a fost introdusă de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. j) sume încasate din închirierea unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei şi care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.--------------Litera j) a alin. (3) al art. 41 a fost introdusă de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. (4) Cheltuielile administrative, materiale şi de personal necesare desfăşurării activităţilor Administraţiei se acoperă total sau parţial din subvenţii de la bugetul de stat, după cum urmează: a) exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi administrarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică, care nu sunt amenajări de irigaţii, total de la bugetul de stat;a^1) lucrărilor de întreţinere şi reparaţii de natura investiţiilor la prizele de apă pentru irigaţii, dragarea/decolmatarea şenalelor, andocarea şi reparaţiile specifice staţiilor de pompare plutitoare, reparaţiile accidentale, intervenţiile pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale asupra infrastructurii de irigaţii, total de la bugetul de stat;--------------Litera a^1) a alin. (4) al art. 41 a fost introdusă de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. b) acţiunilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, precum şi constituirii stocurilor de materiale şi mijloace de apărare, mijloace de intervenţie şi avertizare, mijloace fixe şi echipamente de protecţie, siguranţa şi cazarmament, care se realizează conform normativelor în vigoare, total de la bugetul de stat;------------Lit. b) a alin. (4) al art. 41 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 290 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 11 iulie 2006. c) reabilitarea infrastructurii aparţinând domeniului public al statului din amenajările de îmbunătăţiri funciare existente sau conservarea obiectivelor de investiţii sistate ori întrerupte temporar, total de la bugetul de stat; d) reabilitarea infrastructurii aparţinând domeniului privat al statului din amenajările de îmbunătăţiri funciare existente, parţial de la bugetul de stat; e) protecţiei mediului, prin lucrări de îmbunătăţiri funciare şi monitorizarea efectelor acestor lucrări, inclusiv lucrări de amenajamente silvice, total de la bugetul de stat;--------------Litera e) a alin. (4) al art. 41 a fost modificată de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. f) informarea publică şi instruirea în domeniul imbunatatirilor funciare, parţial de la bugetul de stat; g) funcţionarea sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognoza şi avertizare privind efectele economice şi ecologice ale activităţilor de îmbunătăţiri funciare, total de la bugetul de stat; h) conservarea şi asigurarea pazei amenajărilor de îmbunătăţiri funciare neutilizate, aflate în conservare, total de la bugetul de stat; i) salarizării personalului prevăzut în statele de funcţii ale unităţii centrale, ale sucursalelor teritoriale şi unităţilor de administrare ale Administraţiei, altor cheltuieli de personal, precum şi cheltuielilor curente necesare funcţionării acestora, parţial de la bugetul de stat;--------------Litera i) a alin. (4) al art. 41 a fost modificată de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. j) paza amenajărilor de îmbunătăţiri funciare în afară perioadei de utilizare, total de la bugetul de stat; k) executarea probelor tehnologice, epuizmentelor şi consumul de energie pe perioada nefunctionarii, total de la bugetul de stat.--------------Art. 41 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 21 iulie 2005.  +  Articolul 42Pentru cazuri excepţionale, cum sunt calamitatile produse de cauze naturale sau de activităţile antropice neprevăzute, care fac imposibila funcţionarea întregii amenajări de îmbunătăţiri funciare sau a unei părţi a acesteia, Guvernul, la propunerea ministerului, poate aproba măsurile tehnice şi fondurile necesare pentru remedierea avariilor, înlăturarea efectelor defavorabile şi repunerea în stare de funcţionare a infrastructurii afectate.  +  Articolul 43 (1) Patrimoniul Administraţiei se constituie prin preluarea unei părţi a activului patrimonial al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. şi cuprinde bunurile corporale aparţinând domeniului privat al statului necesare desfăşurării activităţii sale, precum şi bunuri necorporale, cum este dreptul de administrare şi folosinţa a bunurilor din domeniul public sau privat al statului, conform hotărârii Adunării generale a acţionarilor Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. (2) Valoarea iniţială a patrimoniului Administraţiei se stabileşte pe baza datelor din ultima balanţa de verificare a Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. şi este inclusă în regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei, care se aproba prin hotărâre a Guvernului. (3) În primii 5 ani de la înfiinţare, Administraţia va efectua reevaluarea imobilizărilor corporale preluate, prevăzute la alin. (1), cu reflectarea diferenţelor rezultate pe seama conturilor de capital şi rezerve.--------------Alin. (3) al art. 43 a fost introdus de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.  +  Articolul 44Predarea-preluarea patrimoniului se face prin protocol încheiat între Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. şi Administraţie, care se aproba prin ordin al ministrului. Protocolul va conţine în anexa inventarul activelor preluate.  +  Articolul 45 (1) Administraţia este condusă de un consiliu de administraţie, ai cărui membri sunt numiţi prin ordin al ministrului şi care îşi desfăşoară activitatea potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei. (2) Activitatea curenta a Administraţiei este condusă de un director general. Executarea operaţiunilor Administraţiei este coordonata de directori executivi, angajaţi ai acesteia, aprobaţi de consiliul de administraţie şi numiţi de directorul general. (3) Activitatea curenta a sucursalelor teritoriale este condusă de directori.  +  Articolul 46 (1) Consiliul de administraţie este compus din 7 membri, dintre care: a) 3 specialişti din cadrul ministerului;--------------Litera a) a alin. (1) al art. 46 a fost modificată de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. b) un specialist desemnat de autoritatea centrală pentru gestionarea finanţelor publice;--------------Litera b) a alin. (1) al art. 46 a fost modificată de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. c) unul desemnat de autoritatea centrala pentru gospodărirea apelor; d) 2 specialişti recunoscuţi pe plan naţional în domeniul îmbunătăţirilor funciare.--------------Litera d) a alin. (1) al art. 46 a fost modificată de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. (2) Membrii consiliului de administraţie nu sunt salariaţi ai Administraţiei. (3) Consiliul de administraţie îşi numeşte un secretar care nu este membru al acestuia.  +  Articolul 47 (1) Membrii consiliului de administraţie se numesc, la propunerea autorităţilor din care fac parte, prin ordin al ministrului, pentru o perioadă de 5 ani, cu excepţia celor nominalizaţi de minister, care vor fi membri ai consiliului de administraţie pe perioada cat deţin funcţia din minister. (2) Membrii consiliului de administraţie şi secretarul acestuia vor primi o indemnizaţie de şedinţa, care se plăteşte din bugetul Administraţiei. Cuantumul indemnizaţiei de şedinţa se aproba prin ordin al ministrului, la propunerea consiliului de administraţie, şi va fi de până la 20% din salariul directorului general.  +  Articolul 48Consiliul de administraţie îndeplineşte următoarele atribuţii: a) prezintă un raport trimestrial şi anual către ministru privind activităţile şi performanţele Administraţiei; b) aproba proiectul situaţiilor financiare anuale ale Administraţiei după analiza raportului directorului general şi îl supune aprobării ministrului; c) aproba proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, al programului de activitate pentru exerciţiul financiar următor şi al indicatorilor anuali de performanţă ai Administraţiei, pentru a fi înaintate spre aprobare ministerului; d) aproba numirea directorilor executivi şi a directorilor sucursalelor Administraţiei, la propunerea directorului general; e) aproba, la propunerea directorului general, structura organizatorică şi statul de funcţii ale Administraţiei, precum şi ale sucursalelor teritoriale; f) aproba propunerile de tarife şi structura tarifelor pentru livrarea apei pentru irigaţii, precum şi pentru alte servicii de îmbunătăţiri funciare; g) urmăreşte continuu şi analizează performanţele financiare şi de funcţionare ale Administraţiei; h) aproba, la propunerea directorului general, distribuirea excedentului provenit din veniturile proprii către investiţii de capital şi alte fonduri; i) asigura organizarea contabilităţii separat cu privire la veniturile proprii şi la subvenţiile alocate de la bugetul de stat în completarea acestora, precum şi cu privire la activitatea de irigaţii şi separat cu privire la alte activităţi de îmbunătăţiri funciare; j) aproba distribuirea pe sucursale teritoriale şi activităţi a subvenţiilor de la bugetul de stat prevăzute în bugetul ministerului, la propunerea directorului general; k) aproba regulamentele interne de funcţionare a Administraţiei; l) aproba planurile de intervenţie în caz de urgenta sau de accidente la construcţiile hidrotehnice aflate în administrarea sa; m) aproba obiectivele de investiţii finanţate din veniturile proprii ale Administraţiei, credite sau fonduri publice sau, după caz, propune obiective de investiţii a căror aprobare este de competenţa altor organe ale administraţiei publice centrale; n) aproba contractarea de credite interne potrivit reglementărilor în vigoare;--------------Litera n) a art. 48 a fost modificată de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 21 iulie 2005. o) aproba programele de activitate anuale şi multianuale privind investiţiile, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile lucrărilor de îmbunătăţiri funciare; p) propune proiecte de investiţii pentru realizarea de noi amenajări de îmbunătăţiri funciare sau executarea de lucrări la amenajările existente care vor fi prezentate ministerului spre aprobare; q) aproba lista specialiştilor împuterniciţi pentru constatarea încălcării prevederilor prezentei legi şi aplicării sancţiunilor; r) stabileşte prerogativele directorului general în vederea negocierii contractului colectiv de muncă; s) aproba închirierea bunurilor din domeniul privat al statului, aparţinând patrimoniului Administraţiei; t) aproba orice alta măsura necesară desfăşurării activităţii Administraţiei, cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli.  +  Articolul 49 (1) Ministrul poate demite un membru al consiliului de administraţie în următoarele situaţii: a) absentează nejustificat la trei şedinţe consecutive ale consiliului de administraţie; b) desfăşoară activităţi concurente, este implicat în interes personal într-o achiziţie publică organizată de Administraţie sau orice alte activităţi ce conduc la un conflict de interese real sau potenţial; c) este condamnat pentru săvârşirea de infracţiuni; d) pentru alte motive, la propunerea preşedintelui consiliului de administraţie. (2) Consiliul de administraţie poate conferi prerogative de reprezentare directorilor sucursalelor teritoriale pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ale acestora şi poate, de asemenea, recurge la experţi pentru studiul şi rezolvarea anumitor probleme tehnice complexe.--------------Alin. (2) al art. 49 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.  +  Articolul 50 (1) Consiliul de administraţie se va întruni în şedinţe cel puţin o dată pe luna. Şedinţele consiliului de administraţie vor fi convocate de preşedinte. (2) Consiliul de administraţie ia decizii cu majoritatea absolută a voturilor, adopta propriile reguli de procedura, iar dezbaterile şedinţelor consiliului de administraţie se consemnează în procese-verbale de şedinţa.  +  Articolul 51 (1) Directorul general este propus de consiliul de administraţie, potrivit legii, şi numit prin ordin al ministrului pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Directorul general este angajat pe bază de contract individual de muncă şi contract de performanţă, anexa la contractul individual de muncă, încheiate cu consiliul de administraţie, în condiţiile legii.--------------Alin. (1) al art. 51 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 21 iulie 2005. (2) Directorul general asigura conducerea generală a activităţilor curente ale Administraţiei, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia şi deciziilor consiliului de administraţie. (3) Directorul general va fi supus evaluării anuale, în condiţiile legii. (4) Directorul general îndeplineşte următoarele atribuţii: a) propune structura organizatorică şi statul de funcţii ale Administraţiei şi le supune aprobării consiliului de administraţie; b) întocmeşte raportul anual de activitate şi, la solicitarea consiliului de administraţie, situaţiile financiare ale Administraţiei pentru anul în curs, precum şi proiectul programului de activităţi şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul următor; c) elaborează propuneri de distribuire a excedentului provenit din veniturile proprii către investiţii de capital şi alte fonduri, pe care le supune aprobării consiliului de administraţie; d) analizează, împreună cu directorii executivi, performanta economică a sucursalelor şi încadrarea acestora în bugetul de venituri şi cheltuieli, raportează consiliului de administraţie modul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă şi stabileşte acţiunile ce se vor întreprinde; e) negociază contractul colectiv de muncă împreună cu reprezentanţii salariaţilor; f) angajează şi concediază personalul şi încheie contractele individuale de muncă;--------------Litera f) a alin. (4) al art. 51 a fost modificată de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 21 iulie 2005. g) încheie acte juridice în numele Administraţiei, potrivit delegării date de consiliul de administraţie; h) reprezintă Administraţia în relaţiile cu terţii, în limitele delegării acordate de consiliul de administraţie; i) asigura îndeplinirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite împreună cu consiliul de administraţie;i^1) asigură organizarea contabilităţii pentru veniturile proprii şi subvenţiile alocate de la bugetul de stat în completarea acestora, precum şi pentru activitatea de irigaţii şi, separat, pentru alte activităţi de îmbunătăţiri funciare;--------------Litera i^1) a alin. (4) al art. 51 a fost introdusă de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. j) deleagă directorilor sucursalelor teritoriale atribuţiile privind angajarea şi concedierea personalului, cu excepţia personalului de conducere şi de reprezentare în relaţiile cu terţii, în limitele stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare;--------------Litera j) a alin. (4) al art. 51 a fost modificată de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. k) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie sau prevăzute de lege.  +  Articolul 52 (1) Personalul Administraţiei va fi angajat, promovat şi eliberat din funcţie cu respectarea legislaţiei muncii în vigoare, a regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei şi a contractului colectiv sau individual de muncă. Salariaţii Administraţiei nu au statut de funcţionari publici. (2) Personalul necesar desfăşurării activităţii Administraţiei va fi preluat de la Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. conform prevederilor legale în vigoare. (3) Numărul de posturi din structura organizatorică a Administraţiei care vor fi preluate de la Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei. Dimensionarea personalului preluat de către Administraţie se va face conform normelor de muncă şi normativelor de personal în vigoare pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi legislaţiei privind protecţia muncii. (4) Numărul de posturi necesar desfăşurării activităţii Administraţiei se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia. (5) În vederea atragerii de tineri specialişti, Administraţia poate asigura locuinţe de serviciu personalului propriu în spaţiile existente şi/sau spaţii nou-construite. Fondurile necesare pot fi, după caz, alocaţii de la bugetul de stat şi venituri proprii ale Administraţiei.--------------Alin. (5) al art. 52 a fost introdus de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.  +  Articolul 53 (1) Administraţia îşi desfăşoară activitatea la nivel teritorial, prin sucursalele sale teritoriale, şi la nivel de amenajare de îmbunătăţiri funciare sau grup de amenajări de îmbunătăţiri funciare prin unităţile de administrare din alcătuirea sucursalelor teritoriale.--------------Alin. (1) al art. 53 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. (2) Sucursalele sunt unităţi fără personalitate juridică, cu gestiune economico-financiară, care ţin evidenţa contabilă la nivel de balanţa de verificare. (3) Sucursalele teritoriale şi unităţile de administrare exploatează, întreţin, repară şi administrează amenajările de îmbunătăţiri funciare şi desfăşoară activităţi de îmbunătăţiri funciare în cadrul unei zone delimitate, pe baza structurii funcţionale a amenajărilor sau grupurilor de amenajări pe care acestea le administrează.--------------Alin. (3) al art. 53 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. (4) Numărul sucursalelor, competenţa teritorială a acestora şi relaţiile funcţionale cu Administraţia se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei.--------------Alin. (4) al art. 53 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. (5) Directorii sucursalelor Administraţiei sunt angajaţi în condiţiile legii şi sunt numiţi în funcţie prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administraţie. Atribuţiile directorilor de sucursală se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei şi prin contractele individuale de muncă.--------------Alin. (5) al art. 53 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.--------------Art. 53 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 21 iulie 2005.  +  Articolul 54 (1) Activitatea fiecărei sucursale teritoriale este supravegheată de un consiliu de sucursala, iar activitatea fiecărei unităţi de administrare este supravegheată de un consiliu de unitate de administrare. Din aceste consilii fac parte reprezentanţi ai organizaţiilor, federaţiilor şi ai altor beneficiari de servicii de îmbunătăţiri funciare prestate de Administraţie. Din consiliile de sucursala fac parte şi specialişti recunoscuţi pe plan local în domeniul imbunatatirilor funciare. Consiliile de sucursala înaintează Consiliului de administraţie al Administraţiei, iar cele de unitate de administrare, conducerii sucursalei în subordinea căreia se afla unitatea de administrare recomandări de îmbunătăţire a activităţii sucursalei teritoriale, respectiv a unităţii de administrare. (2) Atribuţiile consiliilor de sucursala şi ale consiliilor de unitate de administrare, condiţiile şi procedura de desemnare şi de numire a membrilor lor, precum şi funcţionarea acestor consilii sunt prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei. (3) Pentru activitatea desfăşurata, membrii consiliului de sucursala şi ai consiliului de unitate de administrare nu sunt remuneraţi.--------------Art. 54 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 21 iulie 2005.  +  Capitolul V Serviciile de îmbunătăţiri funciare  +  Articolul 55Administraţia livreaza apa pentru irigaţii, la solicitarea beneficiarilor, în următoarele condiţii: a) pe bază de contracte de prestări de servicii cu executare succesiva încheiate pe termen lung, denumite în continuare contracte multianuale; b) pe bază de contracte de prestări de servicii pentru un sezon de irigaţii, denumite în continuare contracte sezoniere;--------------Litera b) a art. 55 a fost modificată de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. c) pe bază de contracte de prestări de servicii în amenajările de irigaţii sau părţi de amenajări de irigaţii a căror infrastructură nu s-a transmis organizaţiilor, conform legii.--------------Litera c) a art. 55 a fost introdusă de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.  +  Articolul 56 (1) Contractul multianual se încheie de furnizorul de apă cu organizaţii sau federaţii pentru o perioadă de 5 ani, cu obligaţia ca în fiecare an beneficiarul să plătească contribuţia proprie la tariful anual. (2) Conform contractului sezonier, beneficiarul plăteşte un tarif sezonier pentru irigaţii.--------------Art. 56 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.  +  Articolul 57Conform contractului multianual se plătesc următoarele tarife: a) un tarif anual; b) un tarif de livrare a apei pentru irigaţii.  +  Articolul 58 (1) Tariful anual se calculează pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigaţii la care Administraţia livreaza apa beneficiarilor. (2) Tariful anual va acoperi costurile estimate de întreţinere şi reparaţii a infrastructurii de irigaţii din domeniul public şi domeniul privat al statului, aflată în administrarea Administraţiei. (3) Cuantumul tarifului anual se va stabili pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigaţii, anterior încheierii contractului multianual.  +  Articolul 59Structura tarifului anual, a tarifului pentru livrarea apei pentru irigaţii şi a tarifului sezonier, modalitatea de ajustare periodică a acestora, termenul de aducere la cunoştinţa beneficiarilor a cuantumului acestor tarife, termenul de încheiere a contractelor multianuale şi termenul de plată de către beneficiari a tarifului anual se stabilesc prin normele metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor.--------------Art. 59 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.  +  Articolul 60 (1) În cazul neachitarii de către beneficiari a tarifului anual la termen, pentru anul respectiv, Administraţia poate rezilia contractul multianual, cu notificarea prealabilă a beneficiarului. (2) Beneficiarul al cărui contract multianual a fost reziliat în condiţiile alin. (1) poate solicita încheierea unui nou contract multianual în anii următori, cu condiţia achitării oricăror sume restante datorate Administraţiei.--------------Alin. (2) al art. 60 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.  +  Articolul 61 (1) Beneficiarii pot reînnoi contractul multianual, cu condiţia notificării Administraţiei până la data de 31 iulie a anului în care contractul expiră. (2) Administraţia încheie noi contracte multianuale sau le reînnoieşte pe cele în vigoare numai dacă cererea de prestări de servicii, ce face obiectul contractelor multianuale, implică irigarea a cel puţin 20% din suprafaţa deservită de punctele de livrare a apei pentru irigaţii, precum şi din suprafaţa întregii amenajări sau a părţii de amenajare aflate în administrarea sa.--------------Art. 61 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.  +  Articolul 62 (1) Tariful de livrare a apei pentru irigaţii se calculează pe unitatea de volum de apă livrată de furnizor la punctul de livrare a apei pentru irigaţii. Tariful de livrare a apei pentru irigaţii cuprinde cheltuieli fixe şi cheltuieli variabile pentru sezonul de irigaţii.--------------Alin. (1) al art. 62 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. (2) Tariful de livrare a apei pentru irigaţii va acoperi costul apei, costurile de transport al apei de la sursa sau priza la punctul de livrare a apei pentru irigaţii prin intermediul infrastructurii de irigaţii din domeniul public şi domeniul privat al statului, aflată în administrarea Administraţiei. Costurile de transport includ cheltuielile administrative şi cele cu energia electrica şi termica pentru pomparea apei şi cel mult 50% din cele cu salarizarea personalului şi din cheltuielile administrative ale sediului central, ale sediilor sucursalelor, precum şi alte asemenea cheltuieli. Tariful de livrare a apei pentru irigaţii nu cuprinde costurile de întreţinere şi reparaţii, care se acoperă din tariful anual. (3) Tariful de livrare a apei pentru irigaţii din orezării se calculează conform prevederilor alin. (2), la care se adaugă costurile de evacuare a apei din orezărie.--------------Alin. (3) al art. 62 a fost introdus de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.  +  Articolul 63 (1) Administraţia elaborează propunerile de tarife anuale şi de tarife de livrare a apei pentru irigaţii, pe care le supune aprobării consiliului de administraţie. Până la transmiterea către organizaţii şi federaţii a infrastructurii din sistemele de irigaţii, Administraţia calculează tarife pentru serviciile de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale acestei infrastructuri, pe care le supune aprobării consiliului de administraţie.--------------Alin. (1) al art. 63 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.(1^1) Tarifele pentru serviciile de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii din sistemele de irigaţii din administrarea Administraţiei, care nu au fost transmise la organizaţii şi federaţii, nu se cuprind în contractele multianuale.--------------Alin. (1^1) al art. 63 a fost introdus de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. (2) Cuantumul tarifului anual şi al tarifului de livrare a apei pentru irigaţii aprobat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, până la data de 31 august a fiecărui an, pentru sezonul de irigaţii al anului următor.--------------Art. 63 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 21 iulie 2005.  +  Articolul 64 (1) Orice beneficiar care are acces la o amenajare de irigaţii aflată în administrarea Administraţiei poate încheia cu aceasta contracte sezoniere, în condiţiile legii. (2) Beneficiarul care a încheiat un contract sezonier achită către Administraţie un tarif sezonier în funcţie de volumul de apă consumat, conform condiţiilor contractuale, care pot prevedea ca plata să se efectueze anterior livrării apei.--------------Alin. (2) al art. 64 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.  +  Articolul 65Administraţia poate percepe tarife beneficiarilor sistemelor şi amenajărilor de desecare şi drenaj şi ai lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor şi de combatere a eroziunii solului aflate în administrarea sa. Tarifele se calculează separat pentru fiecare amenajare sau lucrare, pe baza costurilor fixe şi a costurilor variabile, după caz, de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale acelei amenajări sau lucrări.--------------Art. 65 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.  +  Articolul 66Tarifele de prestaţii pentru alte activităţi de îmbunătăţiri funciare decât irigatiile se calculează anual de către Administraţie în baza normelor metodologice, aprobate prin ordin al ministrului, iar cuantumul tarifelor se aproba de consiliul de administraţie al Administraţiei.  +  Articolul 67 (1) Organizaţiile şi federaţiile primesc subvenţii de la bugetul de stat pentru exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile amenajărilor de irigaţii, care se folosesc numai pentru: a) achitarea către Administraţie sau alt furnizor de apa pentru irigaţii a tarifului anual aferent punctelor de livrare a apei pentru irigaţii prevăzute în contractul multianual; b) achitarea către Administraţie sau alt furnizor de apa pentru irigaţii a tarifului de livrare a apei pentru irigaţii aferent punctelor de livrare a apei pentru irigaţii prevăzute în contractul multianual; c) achitarea către furnizorul de energie electrică a costului energiei electrice, a penalităţilor facturate de către furnizorul de energie electrică şi decontarea cheltuielilor cu energia termică de pompare a apei pentru irigaţii prin punctele de livrare a apei prevăzute în contractul multianual.--------------Litera c) a alin. (1) al art. 67 a fost modificată de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. (2) Subvenţiile pentru sezonul de irigaţii al fiecărui an se acordă numai organizaţiilor şi federaţiilor care au achitat contribuţiile proprii la tarifele anuale până la data de 30 noiembrie a anului anterior. Organizaţiile şi federaţiile nou constituite după această dată pot beneficia de subvenţii dacă achită contribuţia proprie la tarifele anuale, în termen de 30 de zile de la data înfiinţării.--------------Alin. (2) al art. 67 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.(2^1) Pentru sezonul de irigaţii al anului 2007, termenul prevăzut la alin. (2) este 30 iunie 2007.-------------Alin. (2^1) al art. 67 a fost introdus de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 39 din 16 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 17 mai 2007.(2^2) De prevederile alin. (2) beneficiază, pentru anul 2007, şi persoanele fizice şi juridice ale căror terenuri sunt amplasate în amenajările de irigaţii care se pun în funcţiune în anul 2007 şi nu sunt cuprinse în teritoriul organizaţiilor.-------------Alin. (2^2) al art. 67 a fost introdus de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 39 din 16 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 17 mai 2007. (3) Subvenţiile de la bugetul de stat pentru îndeplinirea obligaţiilor de plată ale organizaţiilor şi federaţiilor, prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), se acordă la cererea acestora şi se repartizează Administraţiei sau altui furnizor de apă pentru irigaţii, eşalonat, pe baza recepţiei serviciilor prevăzute în contractul multianual.--------------Alin. (3) al art. 67 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.(3^1) La cererea organizaţiilor şi federaţiilor, subvenţiile se pot aloca în avans pe baza necesarului estimat pentru fiecare dintre activităţile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c).--------------Alin. (3^1) al art. 67 a fost introdus de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. (4) Subvenţiile pentru suportarea costurilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale sistemelor şi amenajărilor de irigaţii se vor aloca până la concurenta unui plafon maxim la hectar unitar la nivel naţional, indiferent de amplasarea fiecărui punct de livrare a apei pentru irigaţii în cadrul sistemului sau a amenajării de irigaţii. Cuantumul subventiei se stabileşte proporţional cu suprafaţa de teren ce se iriga, potrivit contractului multianual.  +  Articolul 68 (1) Ministerul comunică unităţilor interesate din subordine şi acestea aduc la cunoştinţa beneficiarilor din aria lor teritorială de competenţa cuantumul propus al subvenţiilor ce se estimează ca se pot acorda pentru anul următor, până la data de 1 septembrie a fiecărui an. (2) Cuantumul maxim al subventiei ce se acordă fiecărei organizaţii sau federaţii se calculează pe fiecare staţie de pompare de punere sub presiune ori punct de livrare a apei pentru irigaţii menţionat în contractul multianual în vigoare şi pe fiecare suprafaţa de teren din cadrul teritoriului organizaţiei sau federaţiei, exprimată în hectare, care este deţinuta în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinţa de membrii organizaţiei sau federaţiei şi poate primi apa pentru irigaţii de la acel punct de livrare a apei pentru irigaţii. Subvenţia se calculează separat pentru fiecare dintre staţiile de pompare de punere sub presiune sau alte puncte de livrare a apei pentru irigaţii situate pe teritoriul organizaţiei ori federaţiei.--------------Alin. (2) al art. 68 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 21 iulie 2005. (3) În fiecare an, înainte ca orice subvenţie să fie alocata, ministerul va face cunoscut: a) cuantumul maxim al subventiei ce se va aloca la hectar; b) cuantumul contribuţiei anticipate ce se plăteşte de organizaţie ca procent din tariful anual, din tariful de livrare a apei pentru irigaţii pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigaţii şi ca procent din costurile cu energia electrica necesară pomparii apei pentru irigaţii. (4) Modul de alocare şi acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăşurării activităţilor de îmbunătăţiri funciare se stabileşte prin norme metodologice care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.--------------Alin. (4) al art. 68 a fost introdus de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.  +  Articolul 69Pentru realizarea de noi amenajări sau lucrări de irigaţii ori pentru reabilitarea celor existente, beneficiarii pot primi subvenţii de la bugetul de stat sau alte fonduri publice, care să acopere total ori parţial cheltuielile efectuate cu realizarea acestora.--------------Art. 69 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.  +  Articolul 70 (1) Beneficiarii pot primi subvenţii de la bugetul de stat şi pentru: a) acoperirea cheltuielilor aferente exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, alta decât cea pentru irigaţii, aflată în folosinţa sau proprietatea lor;--------------Litera b) a alin. (1) al art. 70 a fost abrogată de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 21 iulie 2005. c) acoperirea cheltuielilor necesare realizării de noi amenajări de îmbunătăţiri funciare, altele decât cele de irigaţii, precum şi reabilitarea celor existente, care să acopere total sau parţial cheltuielile efectuate cu realizarea acestora.--------------Alin. (2) al art. 70 a fost abrogat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.  +  Capitolul VI Atribuţiile ministerului  +  Articolul 71Răspunderea pentru coordonarea activităţilor de îmbunătăţiri funciare revine Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale*) sau oricărei alte autorităţi publice centrale căreia i se atribuie răspunderea pentru sectorul imbunatatirilor funciare.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 385 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 27 aprilie 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 72 (1) Ministerul efectuează planificarea şi elaborează politici pentru sectorul imbunatatirilor funciare, elaborează şi actualizează periodic strategia naţionala pentru sectorul imbunatatirilor funciare, ce va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului. (2) Ministerul întocmeşte strategia naţionala pentru sectorul imbunatatirilor funciare, care va conţine: a) descrierea şi analiza stadiului actual al sectorului imbunatatirilor funciare; b) evaluarea principalelor riscuri care pot afecta sectorul şi costurile prevenirii, reducerii ori atenuarii acestor riscuri; c) identificarea obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung ce se vor realiza pentru asigurarea dezvoltării durabile a sectorului, inclusiv reabilitarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare existente şi stabilirea criteriilor de selectare a amenajărilor ce se reabiliteaza; d) stabilirea măsurilor administrative, a indicatorilor de performanţă, a mecanismelor de finanţare şi măsurilor de prevenire, reducere sau atenuare a factorilor de risc identificati, precum şi realizarea obiectivelor sectoriale, cum sunt: cercetarea aplicativa, consultarea în vederea elaborării şi/sau elaborarea strategiilor subsectoriale, precum şi alte aspecte relevante pentru elaborarea strategiei naţionale.  +  Articolul 73În sectorul imbunatatirilor funciare ministerul are următoarele atribuţii: a) asigura corelarea activităţilor şi programelor sale privind sectorul imbunatatirilor funciare cu planurile, politicile, programele şi activităţile altor ministere şi instituţii publice; b) propune şi înfiinţează comitete tehnice consultative şi poate propune acordarea de facilităţi organizaţiilor neguvernamentale de utilitate publică, care promovează sau elaborează programe şi proiecte în domeniul imbunatatirilor funciare şi în alte domenii conexe; c) elaborează şi emite ordine şi regulamente privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi cu privire la diminuarea suprafeţei deservite de sistemele şi amenajările de irigaţii sau desecare şi drenaj şi de lucrările de apărare împotriva inundaţiilor şi de combatere a eroziunii solului; d) atestă persoanele fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a desfăşura activităţi de îmbunătăţiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrări şi servicii şi/sau de fabricare şi utilizare a instalaţiilor şi echipamentelor specifice acestor activităţi, potrivit normelor metodologice care se aprobă prin ordin al ministrului;------------------Litera d) a art. 73 a fost modificată de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. e) asigura, prin experţi şi specialişti atestaţi potrivit legii, evaluarea stării de siguranţă în exploatare şi controlul respectării standardelor de siguranţă a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare; f) emite norme şi standarde tehnice privind prevenirea şi reducerea poluarii şi utilizarea raţională a apei în cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare; g) avizează sau, după caz, aproba documentaţiile tehnico-economice de execuţie de noi amenajări de îmbunătăţiri funciare şi de reabilitare şi modernizare a amenajărilor existente finanţate de la bugetul de stat, cu consultarea Administraţiei sau la propunerea acesteia; h) organizează şi asigura funcţionarea sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognoza şi avertizare privind efectele ecologice şi economice ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare ca parte componenta a sistemului naţional de monitorizare integrată de fond şi de impact, pentru toţi factorii de mediu; i) asigura finanţarea de la bugetul de stat a activităţilor de organizare şi funcţionare a sistemului de supraveghere, evaluare, prognoza şi avertizare; j) organizează, executa şi actualizează sistemul informaţional de evidenta la nivel naţional a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul agricol;--------------Litera j) a art. 73 a fost modificată de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 21 iulie 2005. k) aproba situaţiile financiare anuale ale Administraţiei; l) supune aprobării Guvernului bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei pentru încadrarea acestuia în prevederile bugetului ministerului, programul de activitate pentru exerciţiul financiar următor şi indicatorii de performanţă; m) solicita informaţii şi rapoarte de activitate de la Administraţie; n) aprobă reabilitarea şi modernizarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare existente şi execuţia de noi amenajări, la propunerea Administraţiei, a organizaţiilor şi a federaţiilor;------------------Litera n) a art. 73 a fost modificată de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. o) aplică măsurile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. b) şi c) prin Agenţia Domeniilor Statului, iar cele prevăzute la lit. a), d) şi e) şi la art. 38 alin. (3) prin Administraţie.------------------Litera o) a art. 73 a fost modificată de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.  +  Articolul 74 (1) În cadrul ministerului se înfiinţează un compartiment distinct, denumit Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare. Acesta are în structura specialişti care îşi desfăşoară activitatea în minister şi specialişti care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiilor pentru agricultura şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti. (2) Lista şi atribuţiile specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiilor pentru agricultura şi dezvoltare rurală, care vor face parte din Oficiul de reglementare, se aproba prin ordin al ministrului.  +  Articolul 75Oficiul de reglementare are următoarele atribuţii: a) tine Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare; b) acorda consultanţa şi asistenţa la înfiinţarea şi reorganizarea organizaţiilor şi federaţiilor; c) avizează înfiinţarea organizaţiilor şi federaţiilor, inclusiv teritoriile propuse ale acestora, pe baza referatului tehnic întocmit de Administraţie;------------------Litera c) a art. 75 a fost modificată de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. d) solicita informaţii şi rapoarte din partea organizaţiilor şi federaţiilor privind exploatarea şi întreţinerea infrastructurii ce le-a fost transmisă în folosinţa sau proprietate; e) elaborează proiectele de hotărâri ale Guvernului privind transferul infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public al statului în domeniul privat al statului; f) monitorizează îndeplinirea condiţiilor legale şi modul de acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat către organizaţii şi federaţii; g) efectuează controale la organizaţii şi federaţii, cuprinzând atât controale tehnice, cat şi financiare, conform legii; h) avizează dizolvarea, lichidarea, reorganizarea şi modificarea statutului organizaţiilor şi federaţiilor; i) acorda asistenţa tehnica organizaţiilor şi federaţiilor; j) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege şi de ordinele şi instrucţiunile emise de ministru.  +  Articolul 76În cadrul inspecţiilor infrastructurii de îmbunătăţiri funciare specialiştii Oficiului de reglementare pot intra pe teritoriul unei organizaţii sau federaţii şi pot solicita organizaţiei sau federaţiei să execute anumite lucrări acolo unde este necesar, pentru: a) asigurarea întreţinerii corespunzătoare a infrastructurii; b) prevenirea deteriorării sau defectării infrastructurii; c) prevenirea deteriorării infrastructurii aflate în proprietatea statului sau a terţilor; d) garantarea ca infrastructura este utilizata în interesul public.  +  Capitolul VII Reorganizarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.  +  Articolul 77 (1) Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., denumita în continuare SNIF, se reorganizează în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului pentru aprobarea planului de reorganizare globală a SNIF. (2) Planul de reorganizare globală a SNIF cuprinde următoarele: a) serviciile de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, ce se vor presta de SNIF sau de societăţile comerciale rezultate din divizarea SNIF pentru Administraţie şi se vor achiziţiona prin negociere cu o singura sursa, conform legii, în primii 3 ani de la data înfiinţării Administraţiei;---------------Litera a) a alin. (2) al art. 77 a fost modificată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 290 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 11 iulie 2006. b) natura relaţiilor contractuale dintre SNIF sau societăţile comerciale rezultate din divizarea SNIF, pe de o parte, şi Administraţie, pe de altă parte, după expirarea perioadei de 3 ani de la data înfiinţării Administraţiei;---------------Litera b) a alin. (2) al art. 77 a fost modificată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 290 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 11 iulie 2006. c) componentele patrimoniului SNIF care rămân în proprietatea statului; d) modalităţile de privatizare a componentelor patrimoniului SNIF; e) componentele ce urmează a fi privatizate, care pot fi grupate împreună pentru a crea o activitate comercială viabila, de maximizare a veniturilor statului şi de promovare a competiţiei pentru prestarea de servicii în cadrul sectorului imbunatatirilor funciare; f) procedura de privatizare sau de reorganizare şi termenele de realizare a fiecărei etape; g) autoritatea statului care va avea rolul conducător în privatizarea fiecărei componente sau fiecărui grup de componente; h) modalitatea în care este asigurata finanţarea şi sunt gestionate componentele patrimoniului SNIF care rămân în proprietatea statului; i) datoriile SNIF la data reorganizării şi modalităţile de acoperire a acestora; j) posibilele obligaţii de mediu pentru prevenirea sau reducerea efectelor poluarii şi specificarea modalitatii în care acestea ar putea fi îndeplinite; k) modalitatea de concediere sau de redistribuire a personalului SNIF care îşi continua activitatea. (3) Până la finalizarea transmiterii părţii din patrimoniul sau, necesar funcţionarii Administraţiei, SNIF prestează servicii de îmbunătăţiri funciare organizaţiilor, federaţiilor şi altor proprietari de terenuri sau persoane juridice care administrează şi folosesc terenuri cu amenajări de îmbunătăţiri funciare.  +  Articolul 78Procedurile de reorganizare a SNIF vor fi reglementate printr-un regulament, aprobat prin ordin al ministrului.  +  Articolul 79Personalul care nu a fost preluat de Administraţie şi care îşi continua activitatea la SNIF îşi păstrează drepturile salariale şi celelalte drepturi avute anterior.  +  Articolul 80 (1) Persoanele disponibilizate prin concediere colectivă, efectuată în condiţiile art. 68-75 din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, în perioada 1 iunie30 noiembrie 2005, ca urmare a reorganizării SNIF, vor beneficia de următoarele drepturi: a) la momentul disponibilizarii, de o sumă egala cu de doua ori salariul mediu net pe economie din luna aprilie 2005, comunicat de Institutul Naţional de Statistica; b) indemnizaţie de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi de un venit lunar de completare. Venitul lunar de completare este egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna aprilie 2005, comunicat de Institutul Naţional de Statistica, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj.---------------Alin. (1) al art. 80 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 21 iulie 2005. (2) Venitul de completare se acordă lunar, de la data stabilirii dreptului la indemnizaţia de şomaj, după cum urmează: a) pentru o perioadă de 20 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în munca de până la 15 ani; b) pe o perioadă de 22 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în munca cuprinsă între 15 şi 25 de ani; c) pe o perioadă de 24 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în munca de peste 25 de ani. (3) După expirarea perioadei de acordare a indemnizaţiei de şomaj, persoanele disponibilizate în condiţiile alin. (1) beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu salariul mediu net pe economie din luna iulie 2005, comunicat de Institutul Naţional de Statistica. (4) Dacă în perioada de acordare a plăţilor compensatorii intervin situaţii de natura celor prevăzute la art. 44 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, plata indemnizaţiei de şomaj încetează. (5) Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (3) se suporta din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de la articolul "Indemnizaţii pentru şomaj". (6) Suma acordată la momentul disponibilizarii, precum şi venitul lunar de completare prevăzute la alin. (1) sunt exceptate de la plata contribuţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat şi către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (7) Venitul lunar de completare prevăzut la alin. (1) lit. b) se acordă şi în perioadele în care foştilor salariaţi le-a fost suspendat sau le-a încetat dreptul la indemnizaţia de şomaj înainte de expirarea perioadei stabilite pentru acordarea acestei indemnizaţii. (8) Venitul de completare are acelaşi regim de impozitare ca şi indemnizaţia de şomaj. (9) Persoanele care se încadrează în munca sau se pensionează, conform legii, în perioada prevăzută la alin. (2) beneficiază, până la expirarea acestei perioade, de venitul de completare în cuantumul stabilit potrivit alin. (1). (10) Cuantumul venitului de completare, stabilit potrivit alin. (1) lit. b), se modifica ori de câte ori se modifica indemnizaţia de şomaj ca urmare a modificării salariului minim brut pe economie, în perioada prevăzută la alin. (2). (11) Pot beneficia de prevederile alin. (1) lit. b) numai persoanele disponibilizate care au încheiat un contract individual de muncă cu SNIF până la data de 1 aprilie 2005. (12) Persoanele care se încadrează în munca la acelaşi angajator, în termen de 12 luni de la data disponibilizarii vor restitui sumele primite cu titlu de venit de completare.  +  Capitolul VIII Sancţiuni  +  Articolul 81Următoarele fapte constituie infracţiuni: a) împiedicarea în orice mod a specialistului împuternicit, în condiţiile legii, cu inspecţia infrastructurii de îmbunătăţiri funciare sau cu efectuarea de lucrări de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale acestei infrastructuri de a-şi îndeplini atribuţiile se pedepseşte cu închisoare de la o luna la 2 ani sau cu amendă; b) fapta preşedintelui consiliului de administraţie ori a directorului unei organizaţii sau federaţii de a nu depune la Oficiul de reglementare situaţia veniturilor anuale şi situaţiile financiare auditate ori de a prezenta cu rea-credinţa situaţii sau date inexacte, în vederea ascunderii situaţiei reale, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani; c) fapta preşedintelui consiliului de administraţie ori a directorului unei organizaţii de a vinde, ipoteca sau dispune în alt mod de bunurile dobândite de organizaţie în proprietate, fără avizul Oficiului de reglementare, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani; d) fapta persoanei fizice de a porni instalaţiile de irigatie şi de a aplica udari culturilor de pe terenurile situate pe teritoriul unei organizaţii sau federaţii ori în cadrul unei amenajări de irigaţii aflate în administrarea Administraţiei, fără împuternicirea organizaţiei sau federaţiei ori fără încheierea prealabilă a unui contract sezonier cu Administraţia, constituie infracţiunea de furt şi se pedepseşte potrivit Codului penal. e) distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare ori împiedicarea luării măsurilor de conservare a unor astfel de lucrări, precum şi înlăturarea acestor măsuri, constituie infracţiunea de distrugere şi se pedepseşte potrivit prevederilor Codului penal.------------------Litera e) a art. 81 a fost introdusă de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.  +  Articolul 82 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii la normele privind exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi protecţia amenajărilor de îmbunătăţiri funciare: a) nerespectarea prevederilor regulamentelor şi normelor tehnice în vigoare privind proiectarea, execuţia, exploatarea, întreţinerea, repararea şi protecţia amenajărilor de îmbunătăţiri funciare; b) neexecutarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, inclusiv ale instalaţiilor şi echipamentelor din amenajări, şi nerespectarea regulamentelor de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare şi a regimului de folosinţa a acestora de către administratorii de lucrări sau de persoanele juridice ori fizice care exploatează amenajările, având ca rezultat risipa de apa sau degradarea solului; c) executarea de lucrări agricole pe terenurile amenajate cu lucrări de combatere a eroziunii solului, cu nerespectarea regulilor şi tehnologiilor prevăzute în documentaţia tehnico-economică aprobată, pe baza căreia s-au realizat amenajările, precum şi neaplicarea tehnicilor agricole antierozionale pe terenurile cu potenţial de eroziune; d) executarea de construcţii ori înfiinţarea de plantaţii în zona de protecţie din cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, fără avizul şi acordul prealabil al Administraţiei, al organizaţiilor sau federaţiilor ori, după caz, al persoanelor juridice sau fizice care exploatează aceste lucrări;------------------Litera d) a alin. (1) al art. 82 a fost modificată de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. e) tăierea arborilor, arbuştilor şi a puieţilor din perdelele şi plantaţiile forestiere de protecţie antierozională, cu încălcarea normelor silvice, precum şi păşunatul pe diguri, baraje şi plantaţii silvice antierozionale;------------------Litera e) a alin. (1) al art. 82 a fost modificată de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. f) poluarea zonei amenajărilor de îmbunătăţiri funciare şi a spaţiilor tehnice aferente, a zonei de protecţie a lucrărilor sau a terenurilor din cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, evacuarea apelor pluviale, menajere şi din activitatea industrială în canalele din amenajările de îmbunătăţiri funciare, precum şi circulaţia cu autovehiculele pe diguri şi baraje, fără acordul prealabil al Administraţiei;------------------Litera f) a alin. (1) al art. 82 a fost modificată de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. g) executarea de construcţii ori modificarea sau extinderea construcţiilor în amenajările de îmbunătăţiri funciare, fără avizul şi acordul prealabil al Administraţiei, al organizaţiilor sau federaţiilor ori al proprietarului acestor amenajări sau cu încălcarea condiţiilor prevăzute în acord;------------------Litera g) a alin. (1) al art. 82 a fost modificată de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. h) darea în exploatare a construcţiilor sau a instalaţiilor în zona de protecţie din cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, fără autorizarea prealabilă a Administraţiei, organizaţiilor sau federaţiilor ori a deţinătorului acestor amenajări; i) dislocarea, deteriorarea şi manevrarea de către persoane neautorizate a stavilarelor, gratarelor, vanelor, bazinelor şi a altor construcţii şi instalaţii de îmbunătăţiri funciare. j) deversarea apelor uzate şi menajere, ale reţelelor de canalizare ale localităţilor sau ale obiectivelor industriale, ale persoanelor fizice sau juridice, în infrastructura de îmbunătăţiri funciare, cu nerespectarea condiţiilor stabilite de administratorul acesteia;------------------Litera j) a alin. (1) al art. 82 a fost introdusă de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. k) efectuarea de săpături, gropi de împrumut sau şanţuri în baraje, diguri ori în zonele de protecţie a acestor lucrări, precum şi extragerea pământului sau a altor materiale din lucrările de apărare, fără acordul prealabil al Administraţiei.------------------Litera k) a alin. (1) al art. 82 a fost introdusă de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. (2) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: a) cele prevăzute la lit. c) şi d), cu amendă de la 700 lei la 1.500 lei;------------------Litera a) a alin. (2) al art. 82 a fost modificată de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. b) cele prevăzute la lit. a), cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;------------------Litera b) a alin. (2) al art. 82 a fost modificată de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. c) cele prevăzute la lit. b), e) şi f), cu amendă de la 3.000 lei la 7.000 lei;------------------Litera c) a alin. (2) al art. 82 a fost modificată de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. d) cele prevăzute la lit. g)-k), cu amendă de la 7.000 lei la 15.000 lei.------------------Litera d) a alin. (2) al art. 82 a fost modificată de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.(2^1) Sancţiunile contravenţionale prevăzute la alin. (2) se aplică şi persoanelor juridice; în acest caz limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 100%.------------------Alin. (2^1) al art. 82 a fost introdus de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către specialişti împuterniciţi prin ordin al ministrului, în condiţiile legii. (4) O cotă de 75% din cuantumul amenzilor contravenţionale aplicate şi încasate în temeiul prezentei legi rămâne la dispoziţia Administraţiei şi se repartizează astfel: a) 60% pentru Fondul "Îmbunătăţiri Funciare"; b) 40% în scopul creării unui fond de stimulare a personalului.------------------Alin. (4) al art. 82 a fost introdus de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008. (5) Metodologia de acordare a stimulentelor pentru personalul propriu se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.------------------Alin. (5) al art. 82 a fost introdus de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.  +  Articolul 83Contravenţiilor prevăzute la art. 82 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul IX Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 84 (1) Pentru a beneficia de drepturile acordate de prezenta lege, asociaţiile utilizatorilor de apa pentru irigaţii, înfiinţate în conformitate cu Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 147/1999privind asociaţiile utilizatorilor de apa pentru irigaţii, se reorganizează şi se înregistrează ca organizaţii ale utilizatorilor de apa pentru irigaţii, în conformitate cu prevederile prezentei legi.-------------Alin. (1) al art. 84 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 290 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 11 iulie 2006. (2) Asociaţiile utilizatorilor de apa pentru irigaţii, care îndeplinesc condiţiile privind stabilirea teritoriului organizaţiilor, devin, la cerere, organizaţii ale utilizatorilor de apa pentru irigaţii, aprobate prin ordin al ministrului, cu condiţia ca statutul organizaţiei să fie adoptat de membrii asociaţiei utilizatorilor de apa pentru irigaţii, care deţin în proprietate, administrare sau folosinţa cel puţin jumătate din suprafaţa de teren a teritoriului viitoarei organizaţii, ce se probează printr-un extras din registrul membrilor. Pe data înregistrării în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, organizaţia utilizatorilor de apa pentru irigaţii preia toate drepturile şi obligaţiile asociaţiei utilizatorilor de apa pentru irigaţii. (3) În termen de 30 de zile de la data înregistrării organizaţiei utilizatorilor de apa pentru irigaţii, asociaţia utilizatorilor de apa pentru irigaţii, care se reorganizează, va transmite organizaţiei, pe baza unui proces-verbal de predare-primire, bunurile deţinute şi va cere radierea din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Pe data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, asociaţia utilizatorilor de apa pentru irigaţii se dizolva de drept.---------------Art. 84 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 21 iulie 2005.  +  Articolul 85 (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului. (2) În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul va elabora strategia naţionala pe termen lung pentru sectorul imbunatatirilor funciare, care va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 86În primii 3 ani de la înfiinţare Administraţia va contracta achiziţia de servicii de întreţinere şi reparaţii cu SNIF, prin negociere cu o singură sursă, potrivit legii. În cazurile în care SNIF nu poate presta aceste servicii, Administraţia va atribui contractele de prestări de servicii unor terţi furnizori, în condiţiile art. 40 alin. (1). Lista lucrărilor de întreţinere curentă în amenajările de îmbunătăţiri funciare de utilitate publică, altele decât irigaţiile, care se execută de către Administraţie cu personalul propriu, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (2) După expirarea perioadei de 3 ani de încredinţare directă către SNIF, Administraţia va contracta lucrările de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii din amenajările interioare de irigaţii care nu se află pe teritoriul unei organizaţii sau federaţii, cu terţi prestatori de servicii.------------------Art. 86 a fost modificat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.  +  Articolul 87 (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul va elabora planul de reorganizare globală a SNIF, care va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului. (2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul este autorizat sa introducă modificările corespunzătoare în bugetul SNIF şi al Administraţiei şi sa propună Guvernului aprobarea acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.--------------Art. 87 a fost modificat de pct. 2 al articolului XXXVI din Secţiunea a 23-a a Cap. II din ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Articolul 88 (1) În termen de 90 de zile de la data înfiinţării Administraţiei, SNIF va transmite, iar Administraţia va prelua patrimoniul necesar funcţionarii acesteia, cu drepturile şi obligaţiile aferente. (2) Finanţarea lucrărilor de investiţii contractate de SNIF şi aflate în derulare la data înfiinţării Administraţiei, până la finalizarea acestora, se asigura din sursele de finanţare prevăzute în documentaţia tehnico-economică aprobată potrivit legii.  +  Articolul 89Până la data de 31 decembrie 2009, Administraţia se reorganizează şi va avea în structură filiale teritoriale cu personalitate juridică, ce au în subordine unităţi de administrare la nivelul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau al grupurilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare.------------------Art. 89 a fost modificat de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.  +  Articolul 90Până la data de 31 decembrie 2005, asociaţiile utilizatorilor de apa pentru irigaţii, constituite conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 147/1999, vor beneficia de subvenţii de la bugetul de stat, cu condiţia încheierii cu Administraţia sau cu alţi furnizori de apa pentru irigaţii de contracte multianuale, pe care le vor transmite noilor organizaţii, la constituirea şi înregistrarea lor.---------------Art. 90 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 21 iulie 2005.  +  Articolul 91Până la data de 31 decembrie 2005 operatorii economici şi instituţiile publice care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază, direct sau prin furnizorul de apa pentru irigaţii, de subvenţii de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli în domeniul imbunatatirilor funciare şi care deţin în proprietate, administrare sau folosinţa terenuri amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, care nu sunt situate pe teritoriul unei asociaţii a utilizatorilor de apa pentru irigaţii, vor beneficia de subvenţii pentru acoperirea costului energiei electrice sau termice de pompare, în limita a 75% din cuantumul plafonului maxim la hectar, unitar la nivel naţional, pentru anul 2005.---------------Art. 91 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 21 iulie 2005.  +  Articolul 92Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.-----------------Art. 93 a fost abrogat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.-----------------Art. 94 a fost abrogat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.  +  Articolul 95La 2 ani de la data înfiinţării Administraţiei, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2000privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 440/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. După această dată, SNIF va fi supusă procedurii de privatizare, în conformitate cu planul de reorganizare globală a SNIF, aprobat prin hotărâre a Guvernului.-----------------Art. 95 a fost modificat de pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.  +  Articolul 96 (1) Pe data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, se abroga art. 2, art. 7 alin. (1) şi (2), art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 34 alin. (2) lit. a) şi art. 40 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 147/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 13 octombrie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 573/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 1 noiembrie 2001. (2) Oficiul de reglementare a asociaţiilor utilizatorilor de apa pentru irigaţii, înfiinţat potrivit art. 34 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 147/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 573/2001, îşi încetează activitatea, atribuţiile sale fiind preluate de Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare înfiinţat potrivit prezentei legi.  +  Articolul 97La 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 147/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 573/2001.  +  Articolul 98Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abroga Legea imbunatatirilor funciare nr. 84/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 24 iulie 1996, cu excepţia prevederilor art. 31 referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, care se abroga în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, şi Hotărârea Guvernului nr. 611/1997 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 84/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 21 octombrie 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi.------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. şi Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare vor proceda la încheierea unui protocol de modificare a protocolului de predare-preluare iniţial, prevăzut la art. 44 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Transferul bunurilor între părţi se va face respectându-se metodologia de punere în aplicare a protocolului de predare-preluare iniţial şi se va aproba prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 27 aprilie 2004.Nr. 138.  +  Anexa 1ÎNŢELESULunor termeni în sensul prezentei legiActivităţi de îmbunătăţiri funciare - exploatarea, întreţinerea, reparaţiile, proiectarea şi construcţia sistemelor şi amenajărilor de irigaţii sau desecare şi drenaj, lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor sau combatere a eroziunii solului, precum şi reabilitarea şi consolidarea acestora.Administrarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare - totalitatea activităţilor desfăşurate de către Administraţie în vederea realizării condiţiilor necesare exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică, inclusiv asigurarea pazei şi protecţiei infrastructurii de îmbunătăţiri funciare.--------------Anexa 1 a fost completată de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 21 iulie 2005.Administraţie - Administraţia Naţionala a Imbunatatirilor Funciare înfiinţată în conformitate cu art. 35 şi următoarele din prezenta lege.Amenajare de desecare şi drenaj - o reţea la scară mare de structuri, pompe, canale şi conducte, care poate fi folosită pentru a transporta apa de la unul sau mai multe sisteme de desecare şi drenaj către un curs natural de apă sau emisar şi care cuprinde terenul, clădirile, drumurile de acces şi infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, întreţine şi repara amenajarea şi sistemele componente.---------------Înţelesul celui de-al treilea termen din anexa 1 a fost modificat de pct. 63 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.Amenajare de irigaţii - o reţea la scara mare de structuri, pompe, canale, şi conducte care poate fi folosită pentru a preleva apa din resursele autorizate de apa şi a distribui apa pentru irigaţii unuia sau mai multor sisteme de irigaţii şi care cuprinde terenul, clădirile, echipamentul, drumurile de acces şi infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, întreţine şi repara amenajarea.Amenajare de îmbunătăţiri funciare - o reţea de sisteme de irigaţii, sisteme de desecare şi drenaj şi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor sau de combatere a eroziunii solului, care deserveşte o suprafaţa de teren definită şi care include terenul, clădirile, echipamentul, drumurile de acces şi infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, întreţine şi repara amenajarea şi sistemele componente.Amenajare de îmbunătăţiri funciare declarata de utilitate publică - o amenajare de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului, care este exploatată, intretinuta şi reparată de Administraţie în conformitate cu art. 37 din prezenta lege.Beneficiari - orice persoană fizică sau juridică deţinătoare de teren situat în cadrul unei amenajări de îmbunătăţiri funciare şi care beneficiază de servicii de îmbunătăţiri funciare. În cazul amenajărilor de irigaţii, beneficiarii sunt organizaţiile şi federaţiile care au încheiat cu Administraţia sau cu alţi furnizori de apă pentru irigaţii un contract multianual, precum şi ceilalţi proprietari de teren sau persoane care deţin teren în administrare ori în folosinţă potrivit legii şi care au încheiat cu furnizorii de apă pentru irigaţii un contract sezonier şi, după caz, un contract de prestări de servicii.---------------Înţelesul celui de-al şaptelea termen din anexa 1 a fost modificat de pct. 64 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.Federatie - o federatie de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înfiinţată în conformitate cu art. 23 şi următoarele din prezenta lege.Infrastructura de îmbunătăţiri funciare - cuprinde sistemele şi amenajările de irigaţii, sistemele şi amenajările de desecare şi drenaj şi lucrările de apărare împotriva inundaţiilor şi de combatere a eroziunii solului.Lucrări de combatere a eroziunii solului - cuprind formarea, construirea conform conturului, structurarea şi lucrările solului, precum şi construcţia, întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii temporare şi permanente astfel încât să se reducă sau să se oprească eroziunea şi degradarea solului, cuprinzând lucrările pentru protecţia solului, regularizarea scurgerii apelor pe versanţi, corectarea torenţilor şi stabilizarea nisipurilor mişcătoare, amenajări silvice de perdele forestiere de protecţie a terenurilor agricole şi plantaţii pentru combaterea eroziunii solului.Lucrări de apărare împotriva inundaţiilor - o reţea de diguri, baraje, lucrări de regularizare a cursurilor de apa şi infrastructura aferentă care are menirea sa protejeze o suprafaţa de teren definită împotriva inundaţiilor şi care cuprinde terenul, clădirile, drumurile de acces şi infrastructura aferente, necesare pentru a întreţine şi a repara acele lucrări.Lucrări de regularizare a cursurilor de apa - amenajarea albiilor cursurilor de apa constând în profilari ale albiei, devieri ale cursului de apa, consolidări de maluri şi alte asemenea lucrări pentru combaterea efectelor economice şi sociale nefavorabile şi redarea agriculturii şi circuitului economic a unor terenuri afectate de inundaţii şi eroziune a solului.Ministerul - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale*) sau orice alt minister căruia i se atribuie prin hotărâre a Guvernului răspunderea pentru sectorul imbunatatirilor funciare şi îndeplinirea atribuţiilor stabilite de prezenta lege.Ministrul - ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale*) sau, drept urmare a unei hotărâri a Guvernului, un alt ministru căruia îi revine răspunderea pentru sectorul imbunatatirilor funciare şi îndeplinirea atribuţiilor stabilite de prezenta lege.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 385 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 27 aprilie 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.Oficiul de reglementare - serviciul de specialitate din cadrul ministerului, care răspunde de supravegherea înfiinţării, funcţionarii, reorganizării şi dizolvării organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, urmărind funcţionarea lor şi reglementarea activităţii acestora.Organizaţie - o organizaţie de îmbunătăţiri funciare înfiinţată în conformitate cu art. 6 şi următoarele din prezenta lege.Parte autonomă funcţional a unei amenajări de îmbunătăţiri funciare - ansamblul lucrărilor şi elementelor de infrastructura de îmbunătăţiri funciare din cadrul unei amenajări de îmbunătăţiri funciare, care pot fi utilizate şi pot funcţiona independent în cazul în care restul lucrărilor şi elementelor de infrastructura de îmbunătăţiri funciare din cadrul amenajării de îmbunătăţiri funciare sunt scoase din funcţiune.--------------Anexa 1 a fost completată de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 21 iulie 2005.Punctul de livrare a apei pentru irigaţii - locul din care Administraţia sau alt furnizor de apa pentru irigaţii extrage sau livreaza apa pentru irigaţii beneficiarilor, cu excepţia hidrantilor de irigaţii.Servicii de îmbunătăţiri funciare - livrarea apei pentru irigaţii, evacuarea apei în exces de pe terenuri, protecţia terenului şi a oricăror categorii de construcţii faţă de inundaţii şi alunecări de teren, protecţia lacurilor de acumulare împotriva colmatarii, ameliorarea terenurilor acide, sărăturate şi nisipoase, precum şi protecţia solurilor împotriva eroziunii şi poluarii.Sistem de desecare şi drenaj - o reţea hidraulic distinctă de conducte, canale, structuri şi pompe care pot fi folosite pentru a evacua apa în exces de pe o suprafaţa de teren definită şi a transporta acea apa la unul sau mai multe puncte specifice şi care cuprinde terenul, clădirile, echipamentul, drumurile de acces şi infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, întreţine şi repara sistemul.Sistem de irigaţii - o reţea hidraulic distinctă de structuri, pompe, canale, conducte care pot fi folosite pentru a preleva şi/sau a transporta apa, a distribui şi a aplica apa pentru irigaţii pe o suprafaţa de teren definită şi care cuprinde terenul, clădirile, echipamentul fix sau mobil, drumurile de acces şi infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, a întreţine şi a repara sistemul.Sezon de irigaţii al fiecărui an - perioada de timp cuprinsă între data de 1 octombrie a anului curent şi data de 30 septembrie a anului următor.---------------Anexa 1 a fost completată de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 167 din 2 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.Tehnici pedoameliorative - ansamblul procedeelor tehnice şi lucrărilor de nivelare şi modelare a terenului, afânare şi scarificare, asigurarea scurgerii apelor, arături de prevenire a degradării solului, spalarea terenurilor sărăturate, aplicarea de amendamente şi îngrăşăminte, defrisari care se pot asocia cu celelalte categorii de activităţi de îmbunătăţiri funciare.Zona de protecţie - zona adiacenta infrastructurii de îmbunătăţiri funciare în care este interzisă sau restrânsă executarea de construcţii ori exploatarea terenului din cadrul zonei, în scopul asigurării stabilitatii lucrărilor şi construcţiilor din amenajările de îmbunătăţiri funciare şi prevenirii poluarii.  +  Anexa 2LISTAbunurilor care alcătuiesc infrastructura de îmbunătăţirifunciare aparţinând domeniului public al statului1. Bunurile din amenajările de irigaţii, formate din prize, staţii de pompare de baza, inclusiv cele reversibile, staţii de repompare, canale şi conducte de aductiune şi distribuţie a apei pentru irigaţii până la staţiile de pompare de punere sub presiune.2. Bunurile din amenajările de desecare şi drenaj, formate din canalele colectoare principale la lucrările de desecare gravitationala şi cu pompare, inclusiv staţiile de pompare aferente acestora.3. Barajele şi digurile de apărare împotriva inundaţiilor şi lucrările de regularizare a cursurilor de apa.4. Lucrările de combatere a eroziunii solului._____________