HOTĂRÂRE nr. 1.086 din 10 septembrie 2008privind stabilirea tarifelor pentru operațiunile efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor contra cost și pentru aprobarea Normelor metodologice privind nivelul de constituire, condițiile de repartizare și de utilizare a fondului de stimulente pentru personalul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 15 octombrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și având în vedere prevederile art. 137 alin. (5) și (6) și ale art. 138 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Operațiunile contra cost efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor sunt următoarele:a) înregistrarea în registrele naționale și în alte evidențe naționale specifice organizate și administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor;b) expertize cu privire la caracterul original al produselor purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe;c) activități de instruire;d) eliberarea marcajelor holografice utilizabile, în condițiile legii, în domeniul drepturilor de autor și al drepturilor conexe.  +  Articolul 2(1) Pentru operațiunile prevăzute la art. 1 Oficiul Român pentru Drepturile de Autor practică tarifele stabilite prin prezenta hotărâre.(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) se actualizează, de regulă, anual, prin ordin al ministrului coordonator.  +  Articolul 3(1) Tarifele stabilite prin prezenta hotărâre se plătesc de persoanele fizice autorizate sau de persoanele juridice care solicită Oficiului Român pentru Drepturile de Autor efectuarea uneia dintre operațiunile prevăzute în prezenta hotărâre.(2) Dovada plății tarifelor se depune odată cu cererea-tip și cu documentele corespunzătoare.(3) Plata tarifelor poate fi efectuată în numerar la casieria Oficiului Român pentru Drepturile de Autor sau prin ordin de plată.(4) În scopul colectării tarifelor prevăzute la alin. (3), pe numele Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se deschide la Trezoreria Statului, sectorul 1, contul 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat". Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va comunică deponenților codul IBAN aferent acestui cont.  +  Articolul 4Se aprobă Normele metodologice privind nivelul de constituire, condițiile de repartizare și de utilizare a fondului de stimulente pentru personalul Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 5(1) Sumele reprezentând tarife încasate în contul 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat" se virează de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în maximum două zile lucrătoare de la încasare în contul corespunzător de venituri al bugetului de stat, cu excepția sumelor rezultate prin aplicarea coeficienților prevăzuți la art. 1 din anexă, care se virează în același termen în contul 50.01 "Disponibil din fonduri cu destinație specială ale ministerelor și instituțiilor subordonate", deschis pe numele Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la Trezoreria Statului, sectorul 1.(2) Sumele reprezentând tarife încasate în numerar la casieria Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se depun direct în contul corespunzător de venituri al bugetului de stat și în contul 50.01 "Disponibil din fonduri cu destinație specială ale ministerelor și instituțiilor subordonate", deschise la Trezoreria Statului, sectorul 1, după caz, în prima zi lucrătoare de la încasare.(3) Cheltuielile curente și de capital ale Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se finanțează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Cultelor.(4) Fondurile de stimulente se gestionează în regim extrabugetar, conform prevederilor legale.  +  Capitolul II Tarife pentru înregistrarea și înscrierea în registrele naționale și în alte evidențe naționale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor  +  Secţiunea 1 Registrul național al fonogramelor  +  Articolul 6Tarifele practicate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pentru înregistrarea în Registrul național al fonogramelor sunt următoarele:a) înregistrarea pentru activitățile de producere, import, distribuire, comercializare - 50 lei/activitate;b) eliberarea unui nou certificat de înregistrare ca urmare a expirării duratei de valabilitate a certificatului anterior - 25 lei/activitate;c) preschimbarea certificatului de înregistrare ca urmare a modificării datelor de identificare a operatorului economic - 50 lei; în cazul în care se solicită înregistrarea unei noi activități se adaugă și tariful prevăzut la lit. a);d) înregistrarea punctelor de lucru și a spațiilor de depozitare - 20 lei/punct de lucru sau spațiu de depozitare.  +  Articolul 7(1) Tariful practicat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pentru înscrierea în Registrul Național al Fonogramelor a fonogramelor produse pe teritoriul României este de 50 lei/titlu fonogramă.(2) Tarifele practicate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pentru înscrierea în Registrul Național al Fonogramelor a fonogramelor importate sau introduse în circuitul comercial pe teritoriul României sunt următoarele:a) până la 20 de titluri de fonograme inclusiv - 50 lei;b) între 21 și 50 de titluri de fonograme inclusiv - 75 lei;c) între 51 și 100 de titluri de fonograme inclusiv - 100 lei;d) peste 100 de titluri de fonograme - 150 lei.(3) Tarifele se plătesc în funcție de numărul de titluri de fonograme pentru care s-a solicitat înscrierea.  +  Secţiunea a 2-a Registrul național al programelor pentru calculator  +  Articolul 8Tarifele practicate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pentru înregistrarea în Registrul național al programelor pentru calculator sunt următoarele:a) înregistrarea activităților de producere, import, închiriere, distribuire, comercializare - 50 lei/activitate;b) eliberarea unui nou certificat de înregistrare ca urmare a expirării duratei de valabilitate a certificatului anterior - 25 lei/activitate;c) preschimbarea certificatului de înregistrare ca urmare a modificării datelor de identificare a operatorului economic - 50 lei; în cazul în care se solicită înregistrarea unei noi activități se adaugă și tariful prevăzut la lit. a);d) înregistrarea punctelor de lucru și a spațiilor de depozitare - 20 lei/punct de lucru sau spațiu de depozitare.  +  Articolul 9(1) Tarifele practicate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pentru înscrierea în Registrul național al programelor pentru calculator sunt următoarele:a) înscrierea programelor pentru calculator produse pe teritoriul României - 100 lei/titlu de program;b) înscrierea programelor închiriate, distribuite și/sau comercializate - 50 lei/anexa titluri de programe (toate titlurile menționate într-o cerere de înscriere).(2) Tarifele practicate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pentru înscrierea în Registrul național al programelor pentru calculator a programelor pentru calculator introduse în circuitul comercial pe teritoriul României sunt următoarele:a) până la 20 de titluri de programe inclusiv - 50 lei/cerere;b) între 21 și 50 de titluri de programe inclusiv - 75 lei/cerere;c) între 51 și 100 de titluri de programe inclusiv - 100lei/cerere;d) peste 100 de titluri de programe - 150 lei/cerere.  +  Secţiunea a 3-a Registrul național al videogramelor  +  Articolul 10(1) Tarifele practicate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pentru înscrierea în Registrul național al videogramelor:a) înscrierea videogramelor conținând filme cinematografice - 50 lei/cerere;b) înscrierea videogramelor, altele decât cele prevăzute la lit. a), produse pe teritoriul României - 100 lei/videogramă.(2) Tarifele practicate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pentru înscrierea în Registrul național al videogramelor a videogramelor, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. a), importate pe teritoriul României, sunt următoarele:a) până la 20 de videograme inclusiv - 75 lei/cerere;b) între 21 și 50 de videograme inclusiv - 100 lei/cerere;c) între 51 și 100 de videograme inclusiv - 125 lei/cerere;d) peste 100 de videograme - 150 lei/cerere.(3) Tarifele se plătesc în funcție de numărul de titluri de videograme pentru care s-a solicitat înscrierea.  +  Secţiunea a 4-a Registrul național al multiplicatorilor de discuri optice, casete audio și casete video  +  Articolul 11Tarifele practicate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pentru înregistrarea și înscrierea în Registrul național al multiplicatorilor de discuri optice, casete audio și casete video sunt următoarele:a) eliberarea autorizației de înregistrare a multiplicatorilor de discuri optice - 500 lei;b) eliberarea autorizației de înregistrare a multiplicatorilor de casete audio și casete video - 350 lei;c) eliberarea autorizației de înregistrare a operatorilor economici care intermediază servicii de multiplicare de discuri optice, casete audio și casete video - 350 lei;d) eliberarea unei noi autorizații de înregistrare ca urmare a expirării duratei de valabilitate a autorizației anterioare - 200 lei;e) preschimbarea autorizației de înregistrare ca urmare a modificării datelor de identificare a operatorului economic - 50 lei;f) înregistrarea punctelor de lucru și a spațiilor de depozitare - 50 lei/punct de lucru sau spațiu de depozitare;g) înscrierea echipamentelor industriale - 20 lei/echipament.  +  Secţiunea a 5-a Registrul național al copiei private  +  Articolul 12Tarifele practicate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pentru înregistrarea în Registrul național al copiei private sunt următoarele:a) eliberarea certificatului de înregistrare a persoanelor fizice autorizate sau a persoanelor juridice - 100 lei;b) preschimbarea certificatului de înregistrare ca urmare a modificării datelor de identificare a operatorului economic - 25 lei.  +  Secţiunea a 6-a Registrul național de opere  +  Articolul 13Tarifele practicate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pentru înregistrarea în Registrul național de opere sunt următoarele:a) înscrierea operelor - 100 lei/operă;b) rectificarea datelor de înscriere a operelor - 50 lei/cerere.  +  Secţiunea a 7-a Dispoziții comune  +  Articolul 14(1) Nedepunerea dovezii de plată împreună cu cererea pentru operațiunile prevăzute în prezentul capitol are drept consecință respingerea dosarului.(2) În situația în care dosarele depuse sunt incomplete, acestea vor fi respinse, iar documentele lipsă sau dovada plății vor fi trimise la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor însoțite de o cerere de completare.(3) Pentru cererile de completare se încasează un tarif suplimentar de 10 lei.  +  Articolul 15Operațiunile prevăzute în prezentul capitol, cu excepția celor prevăzute la secțiunea a 4-a, pot fi realizate în regim de urgență de cel mult două zile lucrătoare, în urma unei cereri în acest sens, contra unui tarif suplimentar de 300 lei.  +  Articolul 16Prețul marcajelor holografice utilizabile în condițiile legii în domeniul dreptului de autor și a drepturilor conexe se stabilește prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.  +  Capitolul III Tarifele pentru operațiunile de constatare tehnico-științifică, expertize și programe de instruire efectuate de Oficiului Român pentru Drepturile de Autor  +  Secţiunea 1 Constatări tehnico-științifice  +  Articolul 17(1) Specialiștii Oficiului Român pentru Drepturile de Autor efectuează contra cost, pe cheltuiala inculpaților, în cazul în care s-a dovedit vinovăția, constatări tehnico-științifice cu privire la caracterul original al produselor purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, la solicitarea organelor de cercetare penală. Tarifele practicate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pentru operațiunile de constatare tehnico-științifică sunt următoarele:a) disc optic (CD, DVD și alte suporturi similare) - 2,5 lei/bucată;b) casetă audio - 1,5 lei/bucată;c) casetă video - 2 lei/bucată;d) copertă (fonogramă, videogramă sau program pentru calculator) - 1 leu/bucată;e) hard disc - 500 lei/bucată;f) mediu de stocare date portabil (flash drive, carduri memorie și alte produse similare) - 300 lei/bucată;g) programe pentru calculator - 1.000 lei/bucată;h) produse conținând opere fixate pe suport hârtie sau asemănător (cu excepția programelor pentru calculator) - 2 lei/pagină;i) ziare, reviste și alte periodice, interfață pagini web - 100 lei/pagină;j) produse conținând opere fotografice, precum și orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei, indiferent de suport - 150 lei/fotografie;k) planșele, lucrările grafice și machetele ce formează proiecte de arhitectură - 200 lei/pagină, respectiv bucată;l) hărțile și desenele din domeniul topografiei, geografiei și științei în general, indiferent de suport - 300 lei/bucată;m) dispozitive de control al accesului - 250 lei/bucată.(2) Orice alte produse purtătoare de drepturi de autor nespecificate la alin. (1) se asimilează cu una dintre categoriile prevăzute la alin. (1), în funcție de caracteristicile asemănătoare.(3) Operațiunile de constatări tehnico-științifice se efectuează la sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. La solicitarea organelor de urmărire penală ori a instanțelor de judecată constatările tehnico-științifice pot fi efectuate și în alte locații decât sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în orice localitate din țară, iar tarifele sunt cele prevăzute la alin. (1).  +  Secţiunea a 2-a Expertize  +  Articolul 18(1) Specialiștii Oficiului Român pentru Drepturile de Autor efectuează la cerere expertize contra cost, pe cheltuiala părților interesate, în limita posibilităților tehnice deținute. Tarifele practicate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pentru expertizele tehnico-științifice sunt următoarele:a) disc optic (CD, DVD și alte suporturi similare) - 5 lei/bucată;b) casetă audio - 3 lei/bucată;c) casetă video - 4 lei/bucată;d) copertă (fonogramă, videogramă sau produs soft) - 2 lei/bucată;e) hard disc - 500 lei/bucată;f) mediu de stocare date portabil (flash drive, carduri memorie și alte produse similare) - 300 lei/bucată;g) programe pentru calculator - 1.000 lei/bucată;h) opere scrise pe suport hârtie (cu excepția programelor pentru calculator) - 4 lei/pagină;i) ziare, reviste și alte periodice, pagini de internet - 200 lei/pagină;j) opere fotografice, precum și orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei, indiferent de suport - 150 lei/fotografie;k) opere muzicale cu sau fără text - 300 lei/bucată;l) opere dramatice, dramatico-muzicale, opere coregrafice și pantonime - 500 lei/bucată;m) opere cinematografice, precum și orice alte opere audiovizuale - 350 lei/bucată;n) opere de artă grafică sau plastică - 400 lei/bucată;o) opere de arhitectură - 1.000 lei/bucată;p) planșe, lucrări grafice și machete ce formează lucrări de arhitectură - 200 lei/pagină, respectiv bucată;q) hărți și desene din domeniul topografiei, geografiei și științei în general, indiferent de suport - 300 lei/bucată;r) dispozitive de control al accesului - 250 lei/bucată.(2) Orice alte produse purtătoare de drepturi de autor nespecificate la alin. (1) se asimilează cu una dintre categoriile prevăzute la alin. (1), în funcție de caracteristicile asemănătoare.(3) Expertizele se efectuează la sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. La solicitarea părților interesate, expertizele pot fi efectuate și în alte locații decât sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în orice localitate din țară, situație în care la costul expertizelor se adaugă cheltuielile legale aferente deplasării.  +  Secţiunea a 3-a Programe de instruire  +  Articolul 19Tarifele practicate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pentru programele de instruire sunt următoarele:a) pentru cursuri de instruire cu temă stabilită de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor - 10 lei/oră/persoană;b) pentru cursuri de instruire cu temă solicitată de persoanele interesate - 20 lei/oră/persoană;c) pentru cursuri de instruire la distanță - 200 lei/curs/persoană.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 20(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Modalitatea de calcul al tarifelor se stabilește prin norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului coordonator, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:Ministrul culturii și cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
  Paul Păcuraru
  p. Ministrul sănătății publice,
  Mircea Manuc,
  secretar de stat
  p. Ministrul economiei și finanțelor,
  Eugen Teodorovici,
  secretar de stat
  București, 10 septembrie 2008.Nr. 1.086.  +  AnexăNORME METODOLOGICEprivind nivelul de constituire, condițiile de repartizare și de utilizare a fondului destimulente pentru personalul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor