HOTĂRÂRE nr. 1.096 din 18 septembrie 2008pentru modificarea unor acte normative privind înființarea aeroporturilor de interes național
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 15 octombrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 522/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 7 septembrie 1998, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:(2) Aeroportul Internațional Henri Coandă - București este societate comercială pe acțiuni, cu capital majoritar de stat, care se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică. Sursele de finanțare se asigură din venituri proprii; sume alocate de la bugetul de stat, credite bancare, credite externe contractate sau garantate de stat, acordate cu respectarea regulamentelor comunitare privind concurența; fonduri externe nerambursabile, acordate în condițiile legii, precum și forme legale de participare a capitalului privat și alte surse legal constituite.(3) Aeroportul Internațional Henri Coandă - București este persoană juridică română, cu sediul în România, localitatea Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224 E, județul Ilfov.2. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.3. Articolul 6 se abrogă.4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Aeroportul Internațional Henri Coandă - București pune la dispoziție, în mod gratuit, spații și utilități necesare instituțiilor statului care desfășoară nemijlocit activități în cadrul perimetrelor aeroportuare conform prevederilor legale specifice, în limitele stabilite de comun acord prin contracte încheiate între aceste instituții și Companie.5. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Aeroportul Internațional Henri Coandă - București este condus de adunarea generală a acționarilor.6. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 524/1998 privind înființarea Societății Naționale "Aeroportul Internațional București-Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 8 septembrie 1998, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu este societate comercială pe acțiuni, cu capital majoritar de stat, care se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică. Sursele de finanțare se asigură din venituri proprii; sume alocate de la bugetul de stat, credite bancare, credite externe contractate sau garantate de stat, acordate cu respectarea regulamentelor comunitare privind concurența; fonduri externe nerambursabile, acordate în condițiile legii, precum și forme legale de participare a capitalului privat și alte surse legal constituite.2. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.3. Articolul 6 se abrogă.4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu pune la dispoziție, în mod gratuit, spații și utilități necesare instituțiilor statului care desfășoară nemijlocit activități în cadrul perimetrelor aeroportuare, conform prevederilor legale specifice, în limitele stabilite de comun acord prin contracte încheiate între aceste instituții și Societate.5. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu este condus de adunarea generală a acționarilor.6. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 521/1998 privind înființarea Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 7 septembrie 1998, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia este societate comercială pe acțiuni, cu capital majoritar de stat, care se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică. Sursele de finanțare se asigură din venituri proprii; sume alocate de la bugetul de stat, credite bancare, credite externe contractate sau garantate de stat, acordate cu respectarea regulamentelor comunitare privind concurența; fonduri externe nerambursabile, acordate în condițiile legii, precum și forme legale de participare a capitalului privat și alte surse legal constituite.2. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.3. Articolul 6 se abrogă.4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia pune la dispoziție, în mod gratuit, spații și utilități necesare instituțiilor statului care desfășoară nemijlocit activități în cadrul perimetrelor aeroportuare conform prevederilor legale specifice, în limitele stabilite de comun acord prin contracte încheiate între aceste instituții și Societate.5. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia este condus de adunarea generală a acționarilor.6. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 523/1998 privind înființarea Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 7 septembrie 1998, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța este societate comercială pe acțiuni, cu capital majoritar de stat, care se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică. Sursele de finanțare se asigură din venituri proprii; sume alocate de la bugetul de stat, credite bancare, credite externe contractate sau garantate de stat, acordate cu respectarea regulamentelor comunitare privind concurența; fonduri externe nerambursabile, acordate în condițiile legii, precum și forme legale de participare a capitalului privat și alte surse legal constituite.2. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.3. Articolul 6 se abrogă.4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța pune la dispoziție, în mod gratuit, spații și utilități necesare instituțiilor statului care desfășoară nemijlocit activități în cadrul perimetrelor aeroportuare conform prevederilor legale specifice, în limitele stabilite de comun acord prin contracte încheiate între aceste instituții și Societatea Națională «Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța» - S.A.5. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța este condus de adunarea generală a acționarilor.6. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Ludovic Orban
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 18 septembrie 2008.Nr. 1.096.  +  Anexa nr. 1(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 522/1998)
  STATUTUL
  Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București" - S.A.
   +  Capitolul I Denumirea, forma juridică, sediul și durata  +  Articolul 1Denumirea(1) Denumirea companiei este Compania Națională "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București" - S.A., cu sigla AIHCB, denumită în continuare Compania.(2) În orice factură, ofertă comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuințate în comerț, emanând de la Companie, se menționează denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înmatriculare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare, precum și capitalul social, din care cel efectiv vărsat.  +  Articolul 2Forma juridică(1) Compania este persoană juridică de naționalitate română, organizată ca societate pe acțiuni.(2) Compania își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.  +  Articolul 3Sediul(1) Sediul social al Companiei este în România, localitatea Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224 E, județul Ilfov.(2) Compania poate înființa sedii secundare: sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe și alte asemenea unități fără personalitate juridică, pe teritoriul României și/sau în străinătate, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.(3) Sediul social al Companiei poate fi mutat în altă localitate din România cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile legii.  +  Articolul 4DurataCompania se constituie pe o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.  +  Capitolul II Scopul, domeniul și obiectul de activitate  +  Articolul 5Scopul(1) Scopul Companiei îl constituie efectuarea de prestații, servicii, lucrări de exploatare, întreținere, reparare, dezvoltare și modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în proprietate sau în concesiune, în vederea asigurării condițiilor pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor în trafic național și/sau internațional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri și poștă, precum și servicii de interes public național.(2) Compania efectuează orice alte operațiuni și activități necesare pregătirii și promovării obiectului de activitate, în scopul acesta putând efectua orice fel de operațiuni legale.(3) Compania asigură ducerea la îndeplinire, în zona sa de activitate, a obligațiilor care revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte.  +  Articolul 6Domeniul și obiectul de activitate(1) Domeniul principal de activitate în care Compania își va desfășura activitatea este:522 Activități anexe pentru transporturi(2) Activitatea principală a Companiei constă în:5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene(3) În secundar, Compania va desfășura următoarele activități:0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală0170 Vânătoarea, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii1812 Alte activități de tipărire n.c.a.1820 Reproducerea înregistrărilor2562 Operațiuni de mecanică generală2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație2790 Fabricarea altor componente electrice n.c.a.2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.3312 Repararea mașinilor3313 Repararea echipamentelor electronice și optice3314 Repararea echipamentelor electrice3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale3511 Producția de energie electrică3512 Transportul energiei electrice3513 Distribuția energiei electrice3514 Comercializarea energiei electrice3530 Furnizarea de abur și aer condiționat3600 Captarea, tratarea și distribuția apei3700 Colectarea și tratarea apelor uzate3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase3812 Colectarea deșeurilor periculoase3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate3900 Activități și servicii de decontaminare4120 Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale4211 Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor4221 Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide4222 Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații4299 Lucrări de construcție a altor proiecte inginerești n.c.a.4311 Lucrări de demolare a construcțiilor4312 Lucrări de pregătire a terenului4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții4321 Lucrări de instalații electrice4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții4331 Lucrări de ipsoserie4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri4339 Alte lucrări de finisare4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane4615 Intermedieri cu comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne4633 Comerț cu ridicat al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile4634 Comerț cu ridicata al băuturilor4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun4641 Comerț cu ridicata al produselor textile4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și al produselor de întreținere4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții4664 Comerț al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor4690 Comerț cu ridicata nespecializat4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului, în magazine specializate4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații, în magazine specializate4743 Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video, în magazine specializate4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate4752 Comerț cu amănuntul cu articole de fierărie, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în magazine specializate4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată4920 Transporturi de marfă pe calea ferată4932 Transporturi cu taxiuri4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.4941 Transporturi rutiere de mărfuri4942 Servicii de mutare5110 Transporturi aeriene de pasageri5121 Transporturi aeriene de marfă5210 Depozitări5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre5224 Manipulări5229 Alte activități anexe transporturilor5320 Alte activități poștale și de curier5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare5610 Restaurante5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor5811 Activități de editare a cărților5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare5813 Activități de editare a ziarelor5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor5819 Alte activități de editare5829 Activități de editare a altor produse software5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală6010 Activități de difuzare a programelor de radio6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)6130 Activități de telecomunicații prin satelit6190 Alte activități de telecomunicații6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)6202 Activități de consultanță în tehnologia informației6203 Activități de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe6312 Activități ale portalurilor web6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management7111 Activități de arhitectură7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea7120 Activități de testări și analize tehnice7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste7311 Activități ale agențiilor de publicitate7312 Servicii de reprezentare media7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice7410 Activități de design specializat7420 Activități fotografice7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)7500 Activități veterinare7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)7735 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)7911 Activități ale agențiilor turistice7912 Activități ale tur-operatorilor7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică8010 Activități de protecție și gardă8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare8030 Activități de investigații8121 Activități generale de curățenie a clădirilor8122 Activități specializate de curățenie8129 Alte activități de curățenie8211 Activități combinate de secretariat8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.8411 Servicii de administrație generală8412 Reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii și al altor activități sociale, excluzând protecția socială8424 Activități de ordine publică și protecție civilă8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)8559 Alte forme de învățământ n.c.a.8560 Activități de servicii suport pentru învățământ8621 Activități de asistență medicală generală8622 Activități de asistență medicală specializată8623 Activități de asistență stomatologică8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală8720 Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale8810 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor9311 Activități ale bazelor sportive9312 Activități ale cluburilor sportive9319 Alte activități sportive9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.9411 Activități ale asociațiilor economice și patronale9420 Activități ale sindicatelor salariaților(4) Activitățile desfășurate de Companie constau în:I. În domeniul tehnic:a) asigură exploatarea, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare: piste, căi de rulare, platforme, drumuri de acces și de incintă, parkinguri, aerogări, hangare, construcții, instalații și echipamente speciale, precum și alte dotări care concură la buna desfășurare a activității aeroportuare, în concordanță cu standardele interne și internaționale, în vederea satisfacerii cerințelor transportului aerian;b) asigură exploatarea, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea echipamentelor și instalațiilor aeroportuare în sectoarele mecanoenergetic, telecomunicații, de transport și deservire aeroportuară, tehnică de calcul și informatică, supraveghere și control, informații și publicitate;c) elaborează, aprobă și aplică norme tehnice adaptate la specificul dotării, pentru exploatarea, dezvoltarea, modernizarea și întreținerea bazei aeroportuare;d) organizează și ține evidența de cadastru;e) analizează și se pronunță asupra proiectelor de construcții-montaj elaborate pentru zonele de servituți aeronautice ale aeroportului, în vederea avizării acestora de către organele în drept;f) aplică reglementările interne și internaționale privind activitatea aeroportuară;g) asigură controlul desfășurării proceselor și operațiunilor aeroportuare, în vederea respectării normelor, reglementărilor și recomandărilor de exploatare aeroportuară internă și internațională;h) elaborează și adresează ministerului de resort propuneri de modificare a legislației în domeniul exploatării, dezvoltării și modernizării Companiei;i) întocmește studii și cercetări referitoare la dezvoltarea, modernizarea și optimizarea activității aeroportuare, precum și la impactul aeroportului în zona sa de influență;j) prin posibilități proprii sau cu parteneri din țară și din străinătate, pe bază de contract, realizează activități de import și de aprovizionare tehnico-materială;k) organizează și desfășoară activități de cooperare tehnică, economică cu firme din țară și din străinătate în domeniul său de activitate, potrivit normelor interne și internaționale în vigoare;l) ia măsuri pentru perfecționarea pregătirii de specialitate, în țară sau în străinătate, a personalului propriu; atestă calificarea personalului pentru meserii specifice deservirii activităților aeroportuare, cu excepția acelor meserii pentru care normele în vigoare interne sau internaționale prevăd alte condiții de atestare;m) stabilește și aplică măsuri de protecție a mediului în conformitate cu legislația națională și comunitară în domeniu.II. În domeniul operațional:a) asigură aplicarea reglementarilor interne și internaționale privind activitatea aeroportuară;b) asigură facilități de protecție a navigației aeriene, de infrastructură, mecanoenergetice, de telecomunicații, informatice, de anunțare, de supraveghere, de pază și control, necesare desfășurării în condiții de siguranță a transporturilor aeriene de pasageri și de mărfuri, executate de transportatori interni și externi;c) asigură supervizarea la sol: servicii de reprezentanță și legătură cu autoritățile locale sau cu oricare altă entitate; controlul înregistrărilor și comunicații; servicii de manipulare, stocare și administrare a unităților de încărcare; orice altfel de serviciu de supervizare, înaintea, în timpul sau după zbor, și orice altfel de servicii administrative cerute de utilizatori;d) asigură orice fel de asistență la sosirea, plecarea, transferul ori tranzitul pasagerilor, în sau în afara aeroportului, incluzând primirea și informarea acestora, verificarea biletelor și a documentelor de călătorie, înregistrarea bagajelor și transportul lor în zona de sortare;e) asigură orice fel de operațiune privind tratamentul bagajelor, manipularea lor în zonele de înregistrare și sortare, sortarea, pregătirea acestora pentru plecare, încărcarea și descărcarea lor de pe mijloacele de transport de la aeronavă la zona de sortare și invers;f) asigură orice fel de operațiune privind tratamentul mărfurilor și al poștei, manipulare, transport, stocare la export, tranzit și import, inclusiv în ceea ce privește prelucrarea documentelor de însoțire, organizarea procedurilor de vămuire și implementarea oricăror proceduri de securitate în acord cu transportatorul sau impuse de circumstanțe;g) asigură activitatea de escală a aeronavelor, cuprinzând însoțirea și dirijarea aeronavei la sol, la sosire și la plecare; asistarea aeronavei la plecare; furnizarea și operarea mijloacelor necesare; organizarea comunicațiilor între aeronavă și sol; încărcarea și descărcarea aeronavei, inclusiv aprovizionarea și operarea mijloacelor corespunzătoare, precum și transportul echipajului și al pasagerilor între aeronavă și terminal; furnizarea și operarea unităților pentru alimentarea, aprovizionarea și pornirea aeronavei; organizarea măsurilor de siguranță împotriva focului și altor riscuri, precum și furnizarea și operarea mijloacelor necesare; mișcarea aeronavei la sol, la sosire și la plecare, precum și furnizarea și operarea mijloacelor corespunzătoare; curățarea interioară și exterioară a aeronavei, servicii de toaletă și apă; răcorirea și încălzirea cabinei; îndepărtarea zăpezii și a gheții, dezghețarea aeronavei;h) asigură organizarea și efectuarea operațiunilor de alimentare cu combustibil, stocarea combustibililor, controlul calității combustibililor, alimentarea cu ulei și cu alte fluide;i) asigură organizarea și executarea transportului echipajului, pasagerilor, bagajelor, mărfurilor și al poștei între aeroporturi și orice alt punct, precum și orice alt transport cerut de transportator;j) asigură organizarea și executarea transportului, încărcării și descărcării din avion a mâncării și băuturii, depozitarea mâncării, băuturilor și echipamentului necesar preparării lor, curățarea acestui echipament;k) asigură organizarea și executarea de activități și servicii cu specific aeroportuar;l) asigură datele de informare aeronautică internă și internațională cu privire la starea și funcționarea sectoarelor și a mijloacelor care concură la activitatea aeroportuară;m) organizează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor specifică domeniului aeroportuar, potrivit normelor interne și internaționale;n) organizează și coordonează elaborarea procedurilor de înștiințare și scoatere a personalului în situații deosebite și stabilește mijloacele de alarmare;o) participă la planurile de acțiune privind alarmarea, căutarea și salvarea aeronavelor aflate în dificultate;p) organizează și execută controlul tehnic periodic în vederea omologării infrastructurii, instalațiilor și a echipamentelor proprii, obținerii certificatelor de exploatare sau prelungirii duratei lor de valabilitate;q) asigură organizarea și efectuarea controlului medical al personalului aeroportului și intervenția de urgență în aeroport; asigură, contra cost, asistență medicală personalului companiilor aeriene, operatorilor economici, precum și servicii pentru respectarea normelor igienico-sanitare, conform reglementărilor în vigoare;r) asigură respectarea disciplinei muncii în desfășurarea activităților aeroportuare, a atribuțiilor de serviciu și a celorlalte prevederi legale de către întregul personal aeroportuar și sancționează abaterile constatate;s) asigură coordonarea întregii activități aeroportuare desfășurate în spațiul aeroportuar; elaborează norme, normative, regulamente și instrucțiuni pentru întreaga activitate aeroportuară, urmărește aplicarea acestora și sancționează abaterile constatate; încheie regulamente-cadru cu organele statului și cu operatorii economici implicați în activitatea aeroportuară, pentru stabilirea obligațiilor, responsabilităților și a modului comun de acțiune;ș) în cadrul obiectului de activitate își poate diversifica serviciile în scopul creșterii veniturilor și al satisfacerii cererii activității aeroportuare;t) deține, utilizează și depozitează, în condițiile legii, materiale pirotehnice, rachete, armament, muniție de vânătoare, armament cu aer comprimat și seringi pentru tranchilizarea animalelor.III. În domeniul securității aeronautice:Compania răspunde de stabilirea și aplicarea măsurilor de securitate declarate prin programul de securitate al Companiei, în scopul prevenirii actelor de intervenție ilicită pe aeroport și, în acest sens:a) elaborează, aplică și menține un program de securitate al Companiei, aprobat de autoritatea de stat pentru securitate aeronautică, în conformitate cu Programul național de securitate aeronautică;b) elaborează regulamente, instrucțiuni și proceduri interne de securitate aeronautică, urmărește aplicarea acestora și sancționează abaterile; eliberează documente de acces în Companie și gestionează activitatea de control al accesului spre zonele restricționate de securitate;c) stabilește un comitet de securitate al Companiei și desemnează un șef al securității Companiei, care să coordoneze aplicarea măsurilor și procedurilor prevăzute în Programul de securitate al Companiei;d) coordonează operativ activitatea de securitate aeronautică de pe aeroporturi, inclusiv activitatea celorlalte componente ale sistemului de securitate, care nu sunt în subordinea administrativă a Companiei, conform reglementărilor în vigoare;e) organizează și menține o structura funcțională a sistemului de securitate aeronautică, în funcție de importanța, mărimea și vulnerabilitatea activității aeroportuare;f) asigură selecționarea și pregătirea personalului propriu cu atribuții în domeniul securității aeronautice, în conformitate cu cerințele Programului național de securitate aeronautică și ale Programului național de pregătire în domeniul securității aeronautice;g) asigură integrarea cerințelor securității aeronautice în proiectele de autorizare și de execuție a lucrărilor de construire și verifică respectarea acestor cerințe la recepția lucrărilor de construire, a facilităților noi sau a celor care urmează să fie modificate în vederea extinderii sau modernizării, precum și pe parcursul exploatării acestora;h) asigură aplicarea și urmărește respectarea dispozițiilor și reglementărilor emise de autoritatea de stat în domeniul securității aeronautice;i) elaborează, implementează și menține la zi Programul de control intern al calității, pentru a asigura implementarea efectivă și eficientă a măsurilor de securitate;j) eliberează licențe de lucru în perimetrele aeroportuare numai organizațiilor care aplică programul de securitate aprobat;k) întocmește și pune în aplicare, la termenele stabilite, planul de acțiuni corective pentru deficiențele semnalate cu ocazia activităților de control.IV. În domeniul economico-financiar:a) realizează programarea și executarea activității economico-financiare, întocmește bugetul de venituri și cheltuieli și situațiile financiare anuale, urmărește executarea acestora conform legislației în vigoare;b) elaborează programul său de dezvoltare și modernizare, solicită acordarea de alocații bugetare și de alte surse prevăzute de lege pentru finanțare, urmărește elaborarea și avizarea legală a documentației tehnice de execuție și realizarea obiectivelor programate;c) pregătește documentele necesare și fundamentează cheltuielile de administrare și exploatare pentru stabilirea, conform legii, a tarifelor și redevențelor în lei și în valută pentru toate prestațiile efectuate conform obiectului său de activitate;d) efectuează prestații legate de transportul aerian, respectiv comercializarea produselor în condițiile legii, catering, transport terestru în continuarea transportului aerian, servicii hoteliere, comercializarea echipamentelor și utilajelor specifice activității aeroportuare și a pieselor de schimb aferente;e) identifică și exploatează toate sursele de venituri pentru eficientizarea activității pe care o desfășoară;f) efectuează operațiuni de comerț exterior și de marketing, potrivit legii;g) se poate afilia la organe și organisme internaționale din domeniul său de activitate și poate participa la seminariile și conferințele organizate;h) fundamentează politica de credite și a altor surse de finanțare a sa;i) asigură patrimoniul și activitatea aeroportului prin operatori economici specializați în acest domeniu;j) încheie contracte de prestări de servicii, închiriere, antrepriză, asistență tehnică, consultanță, asigurări, asociere etc. pentru realizarea obiectului său de activitate, cu parteneri din țară și din străinătate;k) încheie contracte de închiriere, concesiune și subconcesiune, în condițiile legii, pentru utilizarea terenurilor, infrastructurii, instalațiilor și echipamentelor aeroportuare, în scopul realizării obiectului sau de activitate, în condițiile legii;l) achiziționează terenuri noi pentru dezvoltarea și modernizarea platformei aeroportuare.(5) Obiectul de activitate al Companiei poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea legislației în vigoare.  +  Capitolul III Domeniul public, domeniul privat, capitalul social, participarea acționarilor la profit și pierderi, acțiunile  +  Articolul 7Compania exploatează:I. Domeniul publicCompania administrează și exploatează domeniul public al statului concesionat de Ministerul Transporturilor pe bază de contract de concesiune. Contravaloarea bunurilor proprietate publică nu se regăsește în valoarea capitalului social al Companiei.II. Domeniul privat al CompanieiCompania deține și exploatează bunuri proprietate privată a acesteia dobândite în condițiile legii.III. Domeniul privat al statuluiCompania poate exploata bunuri aflate în domeniul privat al statului date în administrarea Ministerului Transporturilor și, potrivit legii, în folosința gratuită a companiei. Contravaloarea acestor bunuri nu se regăsește în valoarea capitalului social al Companiei.  +  Articolul 8Capitalul social și participarea acționarilor la profit și pierderi(1) Capitalul social subscris și integral vărsat este în valoare de 143.212.450 lei, fiind divizat în 14.321.245 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.(2) Participarea acționarilor la profit și pierderi este după cum urmează:a) statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, deține un număr de 11.456.996 acțiuni reprezentând 80% din capitalul social al Companiei;b) Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A. deține un număr de 2.864.249 acțiuni reprezentând 20% din capitalul social al Companiei.  +  Articolul 9Majorarea sau reducerea capitalului social(1) Majorarea sau reducerea capitalului social al Companiei se hotărăște de adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu cvorumul și majoritatea prevăzute de lege și de prezentul statut.(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:a) noi aporturi în numerar și/sau în natură, în condițiile legii;b) încorporarea rezervelor, cu excepția diferențelor favorabile din reevaluarea patrimoniului și a rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Companiei cu acțiuni ale acesteia;d) alte surse stabilite potrivit legii.(3) Capitalul social poate fi majorat prin:a) emisiune de noi acțiuni;b) majorarea valorii nominale a acțiunilor existente.(4) Capitalul social poate fi majorat prin mărirea valorii nominale a acțiunilor existente numai cu acordul tuturor acționarilor, exceptând cazurile în care majorarea este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.(5) Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru majorarea capitalului social se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.(6) Reducerea capitalului social se poate face în situația de pierderi patrimoniale determinate de conjuncturi economice nefavorabile, precum și de alte cauze independente de voința acționarilor. Pierderile trebuie să fie stabilite și evidențiate prin situațiile financiare ale Companiei.(7) Dacă în urma pierderilor stabilite prin situațiile financiare anuale, aprobate conform legii, activul net al Companiei, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor Companiei, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, consiliul de administrație va convoca de îndată adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru a decide fie reducerea capitalului social cu un cuantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, fie dizolvarea Companiei. Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu hotărăște dizolvarea Companiei, atunci Compania este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile și sub rezerva respectării cerințelor de capital social minim, să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al Companiei nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din valoarea capitalului social.(8) Capitalul social poate fi redus prin:a) micșorarea numărului de acțiuni;b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.(9) Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:a) scutirea totală sau parțială a acționarilor de vărsămintele datorate;b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune;c) alte procedee prevăzute de lege.(10) Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 10Acțiunile(1) Acțiunile Companiei, subscrise și plătite integral de către acționari, sunt acțiuni nominative, de valori egale și care acordă posesorilor drepturi egale. Acestea sunt indivizibile, liber transferabile și au un caracter negociabil, cu excepția acțiunilor depuse ca garanții.(2) Acțiunile sunt emise sub formă dematerializată, admise la tranzacționare în cadrul Bursei de Valori București - Piața reglementată la vedere, registrul acționarilor fiind ținut de Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A. Evidența acționariatului este actualizată de Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A. ca urmare a oricărui tip de transferuri de acțiuni.(3) Exercitarea drepturilor conferite de acțiuni se realizează de către persoanele care au calitatea de acționar înscrisă în registrul acționarilor recepționat de la Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A., în conformitate cu prevederile legale incidente.(4) Acțiunile Companiei sunt valori mobiliare, tranzacționate în cadrul Bursei de Valori București - Piața reglementată la vedere, care reprezintă o fracțiune din capitalul social al Companiei și care încorporează drepturile prevăzute de lege și de prezentul statut.  +  Articolul 11ObligațiuniCompania este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legilor în vigoare.  +  Articolul 12Drepturi și obligații decurgând din acțiuni(1) Fiecare acțiune subscrisă și integral plătită conferă acționarului drepturile prevăzute de lege și de prevederile prezentului statut.(2) Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la actul constitutiv.(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul transmiterii lor în proprietatea altor persoane.(4) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.(5) Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.(6) Patrimoniul Companiei nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.(7) Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiile cuvenite acționarului după întocmirea situațiilor financiare anuale, iar după dizolvarea Companiei, asupra părții cuvenite acestuia prin lichidare.  +  Articolul 13Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor(1) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transferă conform reglementărilor pieței de capital, respectiv reglementărilor Bursei de Valori București - Piața reglementată la vedere.(2) Ministerul Transporturilor transferă dreptul de proprietate asupra acțiunilor pe care le deține, conform reglementărilor pieței de capital, respectiv reglementărilor Bursei de Valori București - Piața reglementată la vedere și/sau ale prevederilor legale în domeniul privatizării societăților comerciale cu capital de stat.(3) Orice transfer al dreptului de proprietate asupra acțiunilor, indiferent de natura juridică a acestuia, se înscrie în registrul acționarilor Companiei, ținut de Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A.  +  Capitolul IV Adunarea generală a acționarilor  +  Articolul 14Atribuții(1) Adunarea generală a acționarilor reprezintă organul suprem de conducere al Companiei. Ședințele adunării generale a acționarilor se desfășoară cu participarea acționarilor/reprezentanților acționarilor Companiei, potrivit registrului acționarilor, la data de referință indicată în convocator.(2) Pe perioada în care statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, deține acțiuni ale Companiei, acesta va desemna în cadrul adunării generale a acționarilor 2 specialiști din cadrul Ministerului Transporturilor și unul din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor.(3) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.(4) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor este obligată:a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul statutar, și să fixeze dividendul;b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;c) să aleagă și să revoce cenzorii, dacă consideră oportună o astfel de măsură;d) să numească și să demită auditorul statutar, să fixeze durata minimă a contractului de audit statutar și să încheie contractul cu auditorul statutar;e) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, cenzorilor și auditorului statutar;f) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație și să dea descărcare de gestiune administratorilor;g) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;h) să hotărască gajarea, închirierea ori desființarea uneia sau a mai multor unități ale Companiei;i) să analizeze rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții, precum și orice alte rapoarte ale acestuia;j) să desemneze persoana împuternicită să încheie contractele de mandat cu membrii consiliului de administrație;k) să hotărască cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a auditorului statutar, pentru pagubele pricinuite Companiei;l) să fixeze limitele generale ale remunerațiilor suplimentare acordate membrilor consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice, precum și limitele generale ale remunerațiilor acordate directorului general, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză și cu situația economică a Companiei;m) să fixeze limitele oricăror altor avantaje pe care Compania decide să le acorde membrilor consiliului de administrație, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză și cu situația economică a Companiei;n) să fixeze limitele oricăror altor avantaje pe care Compania decide să le acorde directorului general, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanei în cauză și cu situația economică a Companiei, dar numai începând de la data la care statul nu mai este acționar majoritar;o) să hotărască în orice alte probleme privind activitatea Companiei, politica și strategia economico-socială ale acesteia.(5) Pentru validitatea deliberărilor adunărilor generale ordinare ale acționarilor este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 51% din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate.(6) Dacă adunarea generală ordinară a acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, prevăzute la alin. (5), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.(7) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru a adopta o hotărâre cu privire la:a) schimbarea formei juridice a Companiei;b) mutarea sediului Companiei;c) schimbarea obiectului de activitate al Companiei;d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe ori alte asemenea unități fără personalitate juridică;e) majorarea capitalului social;f) reducerea capitalului social ori reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acesteia;g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Companiei;h) dizolvarea anticipată și lichidarea Companiei;i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;l) emisiunea de obligațiuni;m) schimbarea sistemului de administrare a Companiei;n) participarea la constituirea de noi persoane juridice ori la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;o) să hotărască cu privire la vânzarea, asocierea în participațiune, aportul la capitalul social al unei societăți comerciale, leasingul imobiliar și constituirea uzufructului, având ca obiect activele Companiei;p) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;q) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;r) să stabilească competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii.(8) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin 51% din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.(9) Hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.(10) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Companiei de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare ori de dizolvare a Companiei se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.  +  Articolul 15Convocarea adunării generale a acționarilor(1) Adunarea generală ordinară și extraordinară a acționarilor se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile actului constitutiv.(2) Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.(3) Adunarea generală ordinară și/sau extraordinară a acționarilor va fi convocată de îndată de către consiliul de administrație, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Adunarea generală a acționarilor va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii. În cazul în care consiliul de administrație nu convoacă adunarea generală a acționarilor, instanța de la sediul Companiei, cu citarea consiliului de administrație, va putea autoriza convocarea adunării generale a acționarilor de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data de referință, data ținerii adunării generale și, dintre acționari, persoana care o va prezida.(4) Termenul de întrunire, atât pentru adunările generale ordinare, cât și extraordinare ale acționarilor, nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.(5) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul social al Companiei sau din cea mai apropiată localitate.(6) Convocarea va cuprinde denumirea emitentului, data adunării generale a acționarilor, ora de începere a adunării generale, locul de desfășurare a adunării generale, data de referință, ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării generale a acționarilor, data-limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare în adunarea generală a acționarilor, data-limită și locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale, propunerea privind data de înregistrare. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Când pe ordinea de zi figurează numirea membrilor consiliului de administrație, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Data de referință este ulterioară cu cel puțin 4 zile lucrătoare datei de publicare în presă a convocatorului adunării generale a acționarilor și este anterioară datei-limită până la care se pot depune/expedia către Companie procurile speciale.(7) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul social al Companiei sau în alt loc indicat în convocare.  +  Articolul 16Organizare(1) Adunările generale ale acționarilor vor fi prezidate de președintele consiliului de administrație sau de persoana care îi ține locul, în temeiul unei împuterniciri speciale, care deschide ședința respectivă în ziua și la ora arătate în convocare.(2) Adunarea generală a acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, în procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic, pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale a acționarilor.(3) Procesul-verbal, semnat de președinte și de secretari, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul ținerii adunării generale a acționarilor, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.(4) Președintele consiliului de administrație va putea desemna, dintre angajații Companiei, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să îndeplinească atribuțiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale.(5) Procesul-verbal se trece în registrul adunărilor generale ale acționarilor.(6) În înștiințarea privind prima convocare a adunării generale a acționarilor se vor putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare generală a acționarilor, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua adunare generală a acționarilor nu se poate însă întruni în chiar ziua fixată pentru cea dintâi adunare.(7) Dacă ziua pentru a doua adunare generală a acționarilor nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima adunare, termenul va putea fi redus la 8 zile.(8) Acționarii reprezentând întregul capital social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării generale a acționarilor, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.  +  Articolul 17Exercitarea dreptului de vot(1) Orice acțiune plătită dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor.(2) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.(3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație, a cenzorilor și auditorului statutar și revocarea lor, precum și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Companiei.(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unui grup de acționari prezenți ori reprezentați, care dețin cel puțin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.(5) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunărilor generale ale acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârile se vor publică, după caz, în același termen și pe pagina de internet a Companiei. Ele nu vor putea fi executate înainte de ducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute mai sus.(6) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți, nereprezentați, care s-au abținut de la vot sau care au votat împotrivă.(7) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale a acționarilor care privește schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului social al Companiei în străinătate, schimbarea formei juridice a Companiei sau fuziunea ori divizarea Companiei au dreptul de a se retrage din Companie și de a solicita acesteia cumpărarea acțiunilor lor la o valoare medie determinată de către un expert autorizat independent, numit de judecătorul delegat, la cererea consiliului de administrație, prin folosirea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării, costurile de evaluare urmând a fi suportate de Companie.(8) Acționarii pot participa și pot vota în adunarea generală a acționarilor fie personal, fie prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu legislația pieței de capital.(9) Împuternicirile vor fi depuse la Companie, în original, cu 48 de ore înainte de adunarea generală a acționarilor, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de Companie, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.(10) Membrii consiliului de administrație, directorii cu sau fără atribuții delegate de consiliul de administrație ori funcționarii Companiei nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.(11) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.  +  Capitolul V Consiliul de administrație  +  Articolul 18Organizare(1) Compania este administrată de un consiliu de administrație format din 7 administratori, aceștia fiind aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor pe o perioadă de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Consiliul de administrație este condus de către un președinte, ales prin vot secret de către membrii consiliului de administrație întruniți în prima ședință, când va fi desemnat și vicepreședintele consiliului de administrație ca înlocuitor al președintelui. Președintele consiliului de administrație este și directorul general al Companiei.(2) Membrii consiliului de administrație pot fi aleși prin utilizarea metodei votului cumulativ, în condițiile legii, iar pe perioada în care statul român este acționar majoritar, reprezentanții acestuia în adunarea generală a acționarilor vor nominaliza în consiliul de administrație specialiști din cadrul Ministerului Transporturilor și un specialist din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor.(3) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.(4) Membrii consiliului de administrație au obligația de a-și exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Companiei și nu au voie să divulge informații confidențiale și secrete de afaceri ale Companiei.(5) Administratorii pot avea calitatea de acționar.(6) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație - deliberând în prezența a două treimi din numărul membrilor săi și cu majoritatea membrilor prezenți - procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. Dacă vacanța mai multor posturi de administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.(7) Consiliul de administrație se întrunește la sediul social al Companiei ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni.(8) Convocarea consiliului de administrație va fi făcută de către președintele consiliului de administrație, care va stabili ordinea de zi, va veghea asupra informării adecvate a membrilor consiliului de administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și va prezida întrunirea. În lipsa președintelui, întrunirea consiliului de administrație va fi prezidată de către vicepreședintele consiliului de administrație. Consiliul de administrație mai poate fi convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele consiliului de administrație este obligat să dea curs unei astfel de cereri. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu 7 (șapte) zile înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație (majorat sau redus). Convocarea va cuprinde locul, data, ora ținerii ședinței și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. În cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă dezbaterea problemelor de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv, președintele consiliului de administrație are obligația de a invita la aceste discuții reprezentantul desemnat din partea sindicatului Companiei sau pe cel al salariaților.(9) Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile consiliului de administrație doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.(10) Președintele consiliului de administrație numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.(11) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor consiliului de administrație.(12) Deciziile consiliului de administrație sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.(13) Președintele consiliului de administrație nu beneficiază de vot decisiv în caz de paritate de voturi.(14) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței.(15) Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.(16) Procesul-verbal se semnează de către președintele de ședință și de către toți membrii consiliului de administrație prezenți personal sau prin reprezentant la ședință.(17) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care este semnată de președintele sau, în lipsa acestuia, de vicepreședintele consiliului de administrație și de secretar.(18) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Companiei, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.(19) Informațiile privind structura acționariatului Companiei sunt puse la dispoziția acționarilor și a oricăror altor solicitanți, la cererea și pe cheltuiala acestora, de către Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A. Consiliul de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a deținătorilor de obligațiuni, în aceleași condiții, registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale ale acționarilor și registrul obligațiunilor. Consiliul de administrație, la cerere, poate elibera acționarilor fotocopii de pe raportul auditorului statutar, precum și de pe alte documente prevăzute de lege.(20) Membrii consiliului de administrație sunt solidar răspunzători față de Companie pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor cu privire la organizarea, conducerea și gestionarea activității Companiei. Consiliul de administrație răspunde față de Companie pentru actele îndeplinite de către directorii cărora le-au fost delegate atribuții de conducere sau de către personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle ce îi revin potrivit legii.(21) Administratorii Companiei - membrii consiliului de administrație sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le denunță auditorului statutar. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se constate, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta în scris auditorul statutar.(22) Dacă adunarea generală a acționarilor decide să pornească acțiune în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează de drept de la data adoptării hotărârii și adunarea generală a acționarilor va proceda la înlocuirea lor.(23) Persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională la un nivel de asigurare stabilit de adunarea generală a acționarilor.(24) Nu pot fi administratori, directori cu atribuții delegate de consiliul de administrație, auditori interni sau reprezentanți ai Companiei persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită, precum și pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările ulterioare, sau pentru cele prevăzute la art. 270^3-282^1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Dacă, ulterior numirii, un administrator este condamnat definitiv pentru una dintre infracțiunile menționate mai sus, acesta este decăzut din dreptul de a îndeplini funcția de administrator.(25) Un administrator poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Interdicția nu se referă la cazurile în care cel ales în consiliul de administrație sau în consiliul de supraveghere este proprietar a cel puțin unei pătrimi din totalul acțiunilor respectivei societăți comerciale sau este membru în consiliul de administrație ori în consiliul de supraveghere al unei societăți pe acțiuni ce deține pătrimea arătată.(26) Membrii consiliului de administrație și directorii Companiei cărora le-au fost delegate atribuții de conducere de către acesta nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administrație, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț ori altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.(27) Consiliul de administrație reprezintă Compania în raporturile cu directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație.(28) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Companiei trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Companie.(29) Dacă consiliul de administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Companiei, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru a decide dacă se va recurge la reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma rămasă sau dizolvarea Companiei.(30) Consiliul de administrație trebuie să prezinte auditorului statutar sau cenzorilor, după caz, și auditorilor interni, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale a acționarilor, situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative.(31) Acțiunea în răspundere contra administratorilor, auditorului statutar și directorilor cu atribuții delegate aparține adunării generale a acționarilor, care va decide cu majoritatea voturilor exprimate în adunarea generală respectivă. Hotărârea va putea fi luată chiar dacă problema răspunderii acestora nu figurează în ordinea de zi. Adunarea generală a acționarilor desemnează cu aceeași majoritate persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție.(32) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu Compania un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost aleși dintre salariații Companiei, contractul individual de muncă se suspendă de la data alegerii, pe toată durata mandatului. Administratorii vor încheia pe durata mandatului contracte de mandat cu Compania, care vor fi semnate în numele acesteia de către o persoană desemnată de adunarea generală ordinară a acționarilor.(33) Răspunderile și obligațiile administratorilor care formează consiliul de administrație sunt reglementate de dispozițiile dreptului comun referitoare la mandat, de cele speciale prevăzute în legea societăților comerciale, precum și de cele cuprinse în prezentul statut și în contractul de mandat.(34) Remunerația, remunerația suplimentară și orice alte avantaje ale membrilor consiliului de administrație sunt stabilite prin hotărâre a adunării generale ordinare a acționarilor.  +  Articolul 19Atribuții(1) Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții și competențe:a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Companiei, analizează și propune spre aprobare, potrivit legii, adunării generale a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei;b) stabilește sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;c) numește și revocă directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație și le stabilește remunerația;d) supraveghează activitatea directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație;e) pregătește raportul anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;f) introduce cerere pentru deschiderea procedurii insolvenței Companiei, potrivit Legii nr. 85/2006, cu modificările ulterioare;g) concepe și aplică strategii și politici de dezvoltare a Companiei, stabilește tactica și strategia de marketing, precum și politica internă și externă de prețuri și tarife pentru produsele realizate și serviciile prestate de Companie;h) negociază contractul colectiv de muncă și împuternicește persoanele care să reprezinte patronatul în această operațiune;i) aprobă sau propune spre aprobare tarifele pentru activitățile de bază, în condițiile legilor în vigoare;j) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Companiei, precum și regulamentul de ordine interioară;k) aprobă structura organizatorică, organigrama Companiei cu numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție, stabilește îndatoririle și responsabilitățile acestora;l) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate și prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobate anual;m) aprobă introducerea de noi tehnologii și modernizarea celor existente;n) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate; aprobă încheierea contractelor de închiriere (luare sau dare în chirie), aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate și obiectului de activitate, cu limitarea că actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Companiei, a căror valoare depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de consiliul de administrație numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, iar închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală ori cumulată față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă, de asemenea, în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor;o) decide cu privire la împrumuturile bancare necesare desfășurării activității curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, conform competențelor stabilite de adunarea generală a acționarilor;p) organizează controlul pentru asigurarea integrității gestiunii Companiei, aprobă comisiile de inventariere și de scoatere din evidență a elementelor din patrimoniul Companiei, supune aprobării adunării generale a acționarilor lista cheltuielilor de amortizare nerecuperate în cazul scoaterii din evidență a unor imobilizări corporale ale Companiei;q) aprobă cheltuielile de protocol peste limita prevăzută de lege, dacă este cazul;r) aprobă normativele de muncă și personal, normele metodologice care vizează aplicarea prevederilor contractului colectiv de muncă, instrucțiunile și procedurile ce privesc asigurarea calității și orice reglementări interne necesare bunei desfășurări a activității Companiei;s) propune modificări ale actului constitutiv;ș) alege și revocă vicepreședintele consiliului de administrație;t) aprobă actele și faptele economice propuse de directorii Companiei, inclusiv scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe;ț) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;u) aprobă rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul Companiei;v) propune adunării generale extraordinare a acționarilor reducerea sau majorarea capitalului social;w) propune adunării generale a acționarilor înființarea sau desființarea de filiale, precum și fuzionarea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice ori pentru asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, în conformitate cu reglementările în vigoare;x) propune spre aprobare adunării generale extraordinare a acționarilor înființarea ori desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;y) convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie.(2) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative, formate din cel puțin 2 membri ai consiliului de administrație, în condițiile și cazurile prevăzute de lege.(3) Consiliul de administrație poate delega atribuții de conducere a Companiei directorilor. Directorul general va reprezenta Compania în relația cu terții și în justiție, conform atribuțiilor sale.  +  Capitolul VI Directorii  +  Articolul 20Directorii(1) Pe perioada în care statul este acționar majoritar, directorul general este numit și revocat din funcție prin ordin al ministrului transporturilor și încheie pe durata mandatului un contract de mandat cu Compania, reprezentată prin consiliul de administrație, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.(2) Directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație sunt numiți și revocați de consiliul de administrație. Directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație nu pot încheia cu Compania contracte individuale de muncă pe durata mandatului. În cazul în care aceștia au fost numiți dintre salariații Companiei, contractul individual de muncă se suspendă de la data numirii, pe perioada mandatului. Directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație vor încheia contract de mandat, care va fi semnat de o persoană desemnată de consiliul de administrație.(3) Directorii fără atribuții delegate de consiliul de administrație sunt angajați de Companie în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.(4) Directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație pot fi dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.(5) Consiliul de administrație poate delega atribuții de conducere a Companiei directorilor. Directorul general va reprezenta Compania în relația cu terții și în justiție, conform atribuțiilor sale.(6) Pentru ca numirea unui director cu atribuții delegate de consiliul de administrație să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres, în scris.(7) Directorii cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională, la un nivel de asigurare stabilit de consiliul de administrație.(8) Directorii cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Companiei, în limitele obiectului de activitate al Companiei și cu respectarea competențelor prevăzute de lege, de actul constitutiv, precum și de delegările acordate de consiliul de administrație.(9) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:a) propune numirea și, după caz, revocarea directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație;b) angajează și, după caz, concediază, în condițiile legii, personalul din cadrul Companiei, cu excepția directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație;c) numește și, după caz, revocă directorii unităților Companiei și celelalte persoane din conducerea compartimentelor Companiei;d) asigură conducerea operativă a Companiei împreună cu directorii cu sau fără atribuții delegate de consiliul de administrație;e) reprezintă Compania în relațiile cu terții și semnează actele ce o angajează față de aceștia, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație și ale celor conferite de legislația în vigoare;f) prezintă consiliului de administrație propuneri privind solicitarea de alocații bugetare pentru a fi aprobate de organele competente;g) exercită orice atribuții ce îi revin din regulamentul de organizare și funcționare și din hotărârile consiliului de administrație, precum și din prevederile legale.(10) Modul de organizare a activității directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație va fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație.(11) Orice administrator poate solicita directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație informații cu privire la conducerea operativă a Companiei. Directorii cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație au obligația de a informa consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.(12) Acțiunea în răspundere contra directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație aparține adunării generale a acționarilor, care va decide cu majoritatea voturilor exprimate în adunarea generală respectivă. Hotărârea va putea fi luată chiar dacă problema răspunderii acestora nu figurează în ordinea de zi. Adunarea generală respectivă desemnează cu aceeași majoritate persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție. Dacă acțiunea se pornește împotriva unui director căruia i-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație, acesta este suspendat de drept din funcție până la rămânerea definitivă a hotărârii.  +  Capitolul VII Gestiunea și activitatea Companiei  +  Articolul 21Auditul statutar(1) Situațiile financiare ale Companiei sunt elaborate și auditate în conformitate cu reglementările în vigoare.(2) Compania, prin adunarea generală ordinară a acționarilor, alege un auditor statutar cu care încheie un contract de prestări de servicii.(3) Auditorul statutar are atribuțiile prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare.(4) Auditorul statutar are obligația legală de a întocmi și de a prezenta adunării generale a acționarilor un raport cu privire la situațiile financiare anuale.(5) Compania își organizează auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.(6) Dacă adunarea generală ordinară a acționarilor consideră oportun, poate alege 3 cenzori, dintre care unul are calitatea de reprezentant al Ministerului Economiei și Finanțelor pe perioada în care statul este acționar majoritar, care au atribuțiile și obligațiile prevăzute de lege.  +  Articolul 22Finanțarea activității proprii(1) Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, Compania utilizează venituri, constituite conform legii, provenite din surse proprii; sume alocate de la bugetul de stat, credite bancare, credite externe contractate sau garantate de stat, acordate cu respectarea regulamentelor comunitare privind concurența; fonduri externe nerambursabile, acordate în condițiile legii, precum și forme legale de participare a capitalului privat și alte surse legal constituite.(2) Sursele provenite din tariful de securitate, constituite în conformitate cu prevederile legale specifice, pot rămâne în soldul de disponibilități bănești la sfârșitul anului, urmând să fie utilizate cu aceeași destinație în anul următor.  +  Articolul 23Exercițiul financiarExercițiul financiar începe la data de la 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii Companiei.  +  Articolul 24Personalul(1) Angajarea și concedierea personalului, cu excepția directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație, se fac de către directorul general, conform prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.(2) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.(3) Atribuțiile și responsabilitățile personalului Companiei se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare și prin regulamentul de ordine interioară.(4) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau de către consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.(5) Pentru luarea unor decizii complexe, directorul general poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare de activitate, urmând ca aceștia să fie recompensați material pe bază de contract de prestări de servicii.  +  Articolul 25Amortizarea mijloacelor fixeConsiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, regimul de amortizare a mijloacelor fixe.  +  Articolul 26Evidența contabilă și situațiile financiare anuale(1) Compania are obligația de a organiza și de a conduce contabilitatea proprie, potrivit legii.(2) Răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității revine administratorului sau altei persoane care are obligația gestionării unității respective.(3) Organizarea și conducerea contabilității se efectuează în condițiile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și ale reglementărilor contabile aplicabile.(4) Compania întocmește situațiile financiare anuale, repartizarea profitului făcându-se conform hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.(5) Situațiile financiare anuale se supun aprobării adunării generale a acționarilor, fiind însoțite de raportul consiliului de administrație, de raportul auditorului statutar sau de raportul cenzorilor, după caz. După aprobarea de către adunarea generală a acționarilor, aceste situații financiare anuale, însoțite de procesul-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, se depun la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, prin grija consiliului de administrație, în termen de 15 zile de la data ședinței adunării generale a acționarilor.  +  Articolul 27Repartizarea profitului(1) Profitul Companiei, determinat potrivit legii, se repartizează conform hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.(2) Compania își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.(3) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către Companie, în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către adunarea generală a acționarilor.(4) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor analizează cauzele și hotărăște în consecință.  +  Articolul 28Registrele CompanieiCompania ține, prin grija consiliului de administrație, respectiv a auditorului intern, registrele prevăzute de lege, cu excepția registrului acționarilor, care este ținut prin grija Societății Comerciale "Depozitarul Central" - S.A., în condițiile legii, după admiterea la tranzacționare a acțiunilor.  +  Capitolul VIII Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea și litigiile Companiei  +  Articolul 29AsociereaCompania poate încheia contracte de asociere cu persoane juridice ori fizice, cu sau fără constituirea de noi persoane juridice, în condițiile legii.  +  Articolul 30Modificarea formei juridiceCompania își poate modifica forma juridică prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.  +  Articolul 31Dizolvarea(1) Următoarele situații conduc la dizolvarea Companiei:a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;b) falimentul Companiei;c) hotărârea adunării generale a acționarilor;d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre acționari, care împiedică funcționarea Companiei;e) în urma pierderilor, dacă valoarea activului net (determinată ca diferență între totalul activelor și datoriile Companiei) ajunge să reprezinte mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris și dacă, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, adunarea generală a acționarilor nu procedează la reducerea capitalului social cu suma cel puțin egală cu cea a pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau la reconstituirea activului net al Companiei până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris;f) când capitalul social se reduce sub minimul legal, dacă valoarea sa nu este adusă la un nivel cel puțin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotărâri de majorare de capital în același timp cu hotărârea de reducere a capitalului;g) când numărul acționarilor scade sub minimul legal, pentru o perioadă mai mare de 9 luni;h) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv.(2) Dizolvarea Companiei trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 32Lichidarea(1) Dizolvarea Companiei are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.(2) Lichidarea Companiei și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii, cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 33LitigiileLitigiile de orice fel apărute între Companie și acționarii săi se soluționează de instanțele judecătorești competente.  +  Capitolul IX Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 34Dispoziții tranzitorii și finale(1) Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului comercial, iar pe perioada în care statul este acționar majoritar, și cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.(2) Prevederile din prezentul statut cărora le sunt aplicabile dispozițiile legislației care reglementează piața de capital intră în vigoare odată cu admiterea la tranzacționare a acțiunilor în cadrul Bursei de Valori București.(3) De la data admiterii la tranzacționare a acțiunilor în cadrul Bursei de Valori București, prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind emitenții și operațiunile de valori imobiliare.(4) Până la admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de Companie, registrul acționarilor Companiei este ținut prin grija consiliului de administrație, iar dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transferă în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. După admiterea la tranzacționare a acțiunilor, registrul acționarilor va fi ținut de Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A., cu respectarea legislației pieței de capital și a prezentului statut, iar dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transferă în conformitate cu legislația pieței de capital și cu prezentul statut.  +  Articolul 35(1) Prezentul statut a fost aprobat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.(2) Un exemplar original al prezentului statut se depune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.(3) Prezentul statut poate fi modificat și/sau completat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.
   +  Anexa nr. 2(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 524/1998)
  STATUTUL
  Societății Naționale "Aeroportul Internațional București Băneasa-Aurel Vlaicu" - S.A.
   +  Capitolul I Denumirea, forma juridică, sediul și durata  +  Articolul 1Denumirea(1) Denumirea societății este Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A., cu sigla AIBBAV, denumită în continuare Societatea.(2) În orice factură, ofertă comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuințate în comerț, emanând de la Societate, se menționează denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înmatriculare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare, precum și capitalul social, din care cel efectiv vărsat.  +  Articolul 2Forma juridică(1) Societatea este persoană juridică de naționalitate română, organizată ca societate pe acțiuni.(2) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.  +  Articolul 3Sediul(1) Sediul social al Societății este în România, municipiul București, șos. București-Ploiești nr. 40, sectorul 1.(2) Societatea poate înființa sedii secundare: sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe și alte asemenea unități fără personalitate juridică, pe teritoriul României și/sau în străinătate, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.(3) Sediul social al Societății poate fi mutat în altă localitate din România, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile legii.  +  Articolul 4DurataSocietatea se constituie pe o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.  +  Capitolul II Scopul, domeniul și obiectul de activitate  +  Articolul 5Scopul(1) Scopul Societății îl constituie efectuarea de prestații, servicii, lucrări de exploatare, întreținere, reparare, dezvoltare și modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în proprietate sau în concesiune, în vederea asigurării condițiilor pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor în trafic național și/sau internațional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri și poștă, precum și servicii de interes public național.(2) Societatea efectuează orice alte operațiuni și activități necesare pregătirii și promovării obiectului de activitate, în scopul acesta putând efectua orice fel de operațiuni legale.(3) Societatea asigură ducerea la îndeplinire, în zona sa de activitate, a obligațiilor care revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte.  +  Articolul 6Domeniul și obiectul de activitate(1) Domeniul principal de activitate în care Societatea își va desfășura activitatea este:522 Activități anexe pentru transporturi(2) Activitatea principală a Societății constă în:5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene(3) În secundar, Societatea va desfășura următoarele activități:0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală0170 Vânătoarea, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii1812 Alte activități de tipărire n.c.a.1820 Reproducerea înregistrărilor2562 Operațiuni de mecanică generală2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație2790 Fabricarea altor componente electrice n.c.a.2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.3312 Repararea mașinilor3313 Repararea echipamentelor electronice și optice3314 Repararea echipamentelor electrice3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale3511 Producția de energie electrică3512 Transportul energiei electrice3513 Distribuția energiei electrice3514 Comercializarea energiei electrice3530 Furnizarea de abur și aer condiționat3600 Captarea, tratarea și distribuția apei3700 Colectarea și tratarea apelor uzate3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase3812 Colectarea deșeurilor periculoase3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate3900 Activități și servicii de decontaminare4120 Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale4211 Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor4221 Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide4222 Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații4299 Lucrări de construcție a altor proiecte inginerești n.c.a.4311 Lucrări de demolare a construcțiilor4312 Lucrări de pregătire a terenului4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții4321 Lucrări de instalații electrice4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții4331 Lucrări de ipsoserie4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri4339 Alte lucrări de finisare4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane4615 Intermedieri cu comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierarie4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile4634 Comerț cu ridicata al băuturilor4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun4641 Comerț cu ridicata al produselor textile4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și al produselor de întreținere4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții4664 Comerț al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor4690 Comerț cu ridicata nespecializat4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului, în magazine specializate4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații, în magazine specializate4743 Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video, în magazine specializate4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate4752 Comerț cu amănuntul cu articole de fierărie, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în magazine specializate4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată4920 Transporturi de marfă pe calea ferată4932 Transporturi cu taxiuri4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.4941 Transporturi rutiere de mărfuri4942 Servicii de mutare5110 Transporturi aeriene de pasageri5121 Transporturi aeriene de marfă5210 Depozitări5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre5224 Manipulări5229 Alte activități anexe transporturilor5320 Alte activități poștale și de curier5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare5610 Restaurante5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor5811 Activități de editare a cărților5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare5813 Activități de editare a ziarelor5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor5819 Alte activități de editare5829 Activități de editare a altor produse software5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală6010 Activități de difuzare a programelor de radio6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)6130 Activități de telecomunicații prin satelit6190 Alte activități de telecomunicații6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)6202 Activități de consultanță în tehnologia informației6203 Activități de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe6312 Activități ale portalurilor web6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate6920 Activități de contabilitate și audit statutar; consultanță în domeniul fiscal7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management7111 Activități de arhitectură7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea7120 Activități de testări și analize tehnice7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste7311 Activități ale agențiilor de publicitate7312 Servicii de reprezentare media7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice7410 Activități de design specializat7420 Activități fotografice7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)7500 Activități veterinare7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)7735 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)7911 Activități ale agențiilor turistice7912 Activități ale tur-operatorilor7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică8010 Activități de protecție și gardă8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare8030 Activități de investigații8121 Activități generale de curățenie a clădirilor8122 Activități specializate de curățenie8129 Alte activități de curățenie8211 Activități combinate de secretariat8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.8411 Servicii de administrație generală8412 Reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii și al altor activități sociale, excluzând protecția socială8424 Activități de ordine publică și protecție civilă8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)8559 Alte forme de învățământ n.c.a.8560 Activități de servicii suport pentru învățământ8621 Activități de asistență medicală generală8622 Activități de asistență medicală specializată8623 Activități de asistență stomatologică8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală8720 Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale8810 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor9311 Activități ale bazelor sportive9312 Activități ale cluburilor sportive9319 Alte activități sportive9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.9411 Activități ale asociațiilor economice și patronale9420 Activități ale sindicatelor salariaților(4) Activitățile desfășurate de Societate constau în:I. În domeniul tehnic:a) asigură exploatarea, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare: piste, căi de rulare, platforme, drumuri de acces și de incintă, parkinguri, aerogări, hangare, construcții, instalații și echipamente speciale, precum și alte dotări care concură la buna desfășurare a activității aeroportuare, în concordanță cu standardele interne și internaționale, în vederea satisfacerii cerințelor transportului aerian;b) asigură exploatarea, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea echipamentelor și instalațiilor aeroportuare în sectoarele mecanoenergetic, telecomunicații, de transport și deservire aeroportuară, tehnică de calcul și informatică, supraveghere și control, informații și publicitate;c) elaborează, aprobă și aplică norme tehnice adaptate la specificul dotării, pentru exploatarea, dezvoltarea, modernizarea și întreținerea bazei aeroportuare;d) organizează și ține evidența de cadastru;e) analizează și se pronunță asupra proiectelor de construcții-montaj elaborate pentru zonele de servituți aeronautice ale aeroportului, în vederea avizării acestora de către organele în drept;f) aplică reglementările interne și internaționale privind activitatea aeroportuară;g) asigură controlul desfășurării proceselor și operațiunilor aeroportuare, în vederea respectării normelor, reglementărilor și recomandărilor de exploatare aeroportuară internă și internațională;h) elaborează și adresează ministerului de resort propuneri de modificare a legislației în domeniul exploatării, dezvoltării și modernizării Societății;i) întocmește studii și cercetări referitoare la dezvoltarea, modernizarea și optimizarea activității aeroportuare, precum și la impactul aeroportului în zona sa de influență;j) prin posibilități proprii sau cu parteneri din țară și din străinătate, pe bază de contract, realizează activități de import și de aprovizionare tehnico-materială;k) organizează și desfașoară activități de cooperare tehnică, economică cu firme din țară și din străinătate în domeniul său de activitate, potrivit normelor interne și internaționale în vigoare;l) ia măsuri pentru perfecționarea pregătirii de specialitate, în țară sau în străinătate, a personalului propriu; atestă calificarea personalului pentru meserii specifice deservirii activităților aeroportuare, cu excepția acelor meserii pentru care normele în vigoare interne sau internaționale prevăd alte condiții de atestare;m) stabilește și aplică măsuri de protecție a mediului în conformitate cu legislația națională și comunitară în domeniu.II. În domeniul operațional:a) asigură aplicarea reglementărilor interne și internaționale privind activitatea aeroportuară;b) asigură facilități de protecție a navigației aeriene, de infrastructură, mecanoenergetice, de telecomunicații, informatice, de anunțare, de supraveghere, de pază și control, necesare desfășurării în condiții de siguranță a transporturilor aeriene de pasageri și de mărfuri, executate de transportatori interni și externi;c) asigură supervizarea la sol: servicii de reprezentanță și legătură cu autoritățile locale sau cu oricare altă entitate; controlul înregistrărilor și comunicații; servicii de manipulare, stocare și administrare a unităților de încărcare; orice altfel de serviciu de supervizare, înaintea, în timpul sau după zbor, și orice altfel de servicii administrative cerute de utilizatori;d) asigură orice fel de asistență la sosirea, plecarea, transferul ori tranzitul pasagerilor, în sau în afara aeroportului, incluzând primirea și informarea acestora, verificarea biletelor și a documentelor de călătorie, înregistrarea bagajelor și transportul lor în zona de sortare;e) asigură orice fel de operațiune privind tratamentul bagajelor, manipularea lor în zonele de înregistrare și sortare, sortarea, pregătirea acestora pentru plecare, încărcarea și descărcarea lor de pe mijloacele de transport de la aeronavă la zona de sortare și invers;f) asigură orice fel de operațiune privind tratamentul mărfurilor și al poștei, manipulare, transport, stocare la export, tranzit și import, inclusiv în ceea ce privește prelucrarea documentelor de însoțire, organizarea procedurilor de vămuire și implementarea oricăror proceduri de securitate în acord cu transportatorul sau impuse de circumstanțe;g) asigură activitatea de escală a aeronavelor, cuprinzând însoțirea și dirijarea aeronavei la sol, la sosire și la plecare; asistarea aeronavei la plecare; furnizarea și operarea mijloacelor necesare; organizarea comunicațiilor între aeronavă și sol; încărcarea și descărcarea aeronavei, inclusiv aprovizionarea și operarea mijloacelor corespunzătoare, precum și transportul echipajului și al pasagerilor între aeronavă și terminal; furnizarea și operarea unităților pentru alimentarea, aprovizionarea și pornirea aeronavei; organizarea măsurilor de siguranță împotriva focului și altor riscuri, precum și furnizarea și operarea mijloacelor necesare; mișcarea aeronavei la sol, la sosire și la plecare, precum și furnizarea și operarea mijloacelor corespunzătoare; curățarea interioară și exterioară a aeronavei, servicii de toaletă și apă; răcorirea și încălzirea cabinei; îndepărtarea zăpezii și a gheții, dezghețarea aeronavei;h) asigură organizarea și efectuarea operațiunilor de alimentare cu combustibil, stocarea combustibililor, controlul calității combustibililor, alimentarea cu ulei și cu alte fluide;i) asigură organizarea și executarea transportului echipajului, pasagerilor, bagajelor, mărfurilor și al poștei între aeroporturi și orice alt punct; precum și orice alt transport cerut de transportator;j) asigură organizarea și executarea transportului, încărcării și descărcării din avion a mâncării și băuturii, depozitarea mâncării, băuturilor și echipamentului necesar preparării lor, curățarea acestui echipament;k) asigură organizarea și executarea de activităti și servicii cu specific aeroportuar;l) asigură datele de informare aeronautică internă și internațională cu privire la starea și funcționarea sectoarelor și a mijloacelor care concură la activitatea aeroportuară;m) organizează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor specifică domeniului aeroportuar, potrivit normelor interne și internaționale;n) organizează și coordonează elaborarea procedurilor de înștiințare și scoatere a personalului în situații deosebite și stabilește mijloacele de alarmare;o) participă la planurile de acțiune privind alarmarea, căutarea și salvarea aeronavelor aflate în dificultate;p) organizează și execută controlul tehnic periodic în vederea omologării infrastructurii, instalațiilor și a echipamentelor proprii, obținerii certificatelor de exploatare sau prelungirii duratei lor de valabilitate;q) asigură organizarea și efectuarea controlului medical al personalului aeroportului și intervenția de urgență în aeroport; asigură, contra cost, asistență medicală personalului companiilor aeriene, operatorilor economici, precum și servicii pentru respectarea normelor igienico-sanitare, conform reglementărilor în vigoare;r) asigură respectarea disciplinei muncii în desfășurarea activităților aeroportuare, a atribuțiilor de serviciu și a celorlalte prevederi legale de către întregul personal aeroportuar și sancționează abaterile constatate;s) asigură coordonarea întregii activități aeroportuare desfășurate în spațiul aeroportuar; elaborează norme, normative, regulamente și instrucțiuni pentru întreaga activitate aeroportuară, urmărește aplicarea acestora și sancționează abaterile constatate; încheie regulamente-cadru cu organele statului și cu operatorii economici implicați în activitatea aeroportuară, pentru stabilirea obligațiilor, responsabilităților și a modului comun de acțiune;ș) în cadrul obiectului de activitate își poate diversifica serviciile în scopul creșterii veniturilor și al satisfacerii cererii activității aeroportuare;t) deține, utilizează și depozitează, în condițiile legii, materiale pirotehnice, rachete, armament, muniție de vânătoare, armament cu aer comprimat și seringi pentru tranchilizarea animalelor.III. În domeniul securității aeronautice:Societatea răspunde de stabilirea și aplicarea măsurilor de securitate declarate prin programul de securitate al Societății în scopul prevenirii actelor de intervenție ilicită pe aeroport și, în acest sens:a) elaborează, aplică și menține un program de securitate al Societății, aprobat de autoritatea de stat pentru securitate aeronautică, în conformitate cu Programul național de securitate aeronautică;b) elaborează regulamente, instrucțiuni și proceduri interne de securitate aeronautică, urmărește aplicarea acestora și sancționează abaterile; eliberează documente de acces în Societate și gestionează activitatea de control al accesului spre zonele restricționate de securitate;c) stabilește un comitet de securitate al Societății și desemnează un șef al securității Societății, care să coordoneze aplicarea măsurilor și procedurilor prevăzute în Programul de securitate al Societății;d) coordonează operativ activitatea de securitate aeronautică de pe aeroporturi, inclusiv activitatea celorlalte componente ale sistemului de securitate, care nu sunt în subordinea administrativă a Societății, conform reglementărilor în vigoare;e) organizează și menține o structură funcțională a sistemului de securitate aeronautică, în funcție de importanța, mărimea și vulnerabilitatea activității aeroportuare;f) asigură selecționarea și pregătirea personalului propriu cu atribuții în domeniul securității aeronautice, în conformitate cu cerințele Programului național de securitate aeronautică și ale Programului național de pregătire în domeniul securității aeronautice;g) asigură integrarea cerințelor securității aeronautice în proiectele de autorizare a lucrărilor de construire și verifică respectarea acestor cerințe la recepția lucrărilor de construire, a facilităților noi sau a celor care urmează să fie modificate în vederea extinderii sau modernizării;h) asigură aplicarea și urmărește respectarea dispozițiilor și reglementărilor emise de autoritatea de stat în domeniul securității aeronautice;i) elaborează, implementează și menține la zi Programul de control intern al calității, pentru a asigura implementarea efectivă și eficientă a măsurilor de securitate;j) eliberează licențe de lucru în perimetrele aeroportuare numai organizațiilor care aplică programul de securitate aprobat;k) întocmește și pune în aplicare, la termenele stabilite, planul de acțiuni corective pentru deficiențele semnalate cu ocazia activităților de control.IV. În domeniul economico-financiar:a) realizează programarea și executarea activității economico-financiare, întocmește bugetul de venituri și cheltuieli și situațiile financiare anuale, urmărește executarea acestora conform legislației în vigoare;b) elaborează programul său de dezvoltare și modernizare, solicită acordarea de alocații bugetare și de alte surse prevăzute de lege pentru finanțare, urmărește elaborarea și avizarea legală a documentației tehnice de execuție și realizarea obiectivelor programate;c) pregătește documentele necesare și fundamentează cheltuielile de administrare și exploatare pentru stabilirea, conform legii, a tarifelor și redevențelor în lei și în valută pentru toate prestațiile efectuate conform obiectului său de activitate;d) efectuează prestații legate de transportul aerian, respectiv comercializarea produselor în condițiile legii, catering, transport terestru în continuarea transportului aerian, servicii hoteliere, comercializarea echipamentelor și utilajelor specifice activității aeroportuare și a pieselor de schimb aferente;e) identifică și exploatează toate sursele de venituri pentru eficientizarea activității pe care o desfașoară;f) efectuează operațiuni de comerț exterior și de marketing, potrivit legii;g) se poate afilia la organe și organisme internaționale din domeniul său de activitate și poate participa la seminariile și conferințele organizate;h) fundamentează politica de credite și a altor surse de finanțare a sa;i) asigură patrimoniul și activitatea aeroportului prin operatori economici specializați în acest domeniu;j) încheie contracte de prestări de servicii, închiriere, antrepriză, asistență tehnică, consultanță, asigurări, asociere etc. pentru realizarea obiectului său de activitate, cu parteneri din țară și din străinatate;k) încheie contracte de închiriere, concesiune și subconcesiune, în condițiile legii, pentru utilizarea terenurilor, infrastructurii, instalațiilor și echipamentelor aeroportuare, în scopul realizării obiectului său de activitate, în condițiile legii;l) achiziționează terenuri noi pentru dezvoltarea și modernizarea platformei aeroportuare.(5) Obiectul de activitate al Societății poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea legislației în vigoare.  +  Capitolul III Domeniul public, domeniul privat, capitalul social, participarea acționarilor la profit și pierderi, acțiunile  +  Articolul 7Societatea exploatează:I. Domeniul publicSocietatea administrează și exploatează domeniul public al statului concesionat de Ministerul Transporturilor pe bază de contract de concesiune. Contravaloarea bunurilor proprietate publică nu se regăsește în valoarea capitalului social al Societății.II. Domeniul privat al SocietățiiSocietatea deține și exploateaza bunuri proprietate privată a acesteia dobândite în condițiile legii.III. Domeniul privat al statuluiSocietatea poate exploata bunuri aflate în domeniul privat al statului date în administrarea Ministerului Transporturilor și, potrivit legii, în folosința gratuită a Societății. Contravaloarea acestor bunuri nu se regăsește în valoarea capitalului social al Societății.  +  Articolul 8Capitalul social și participarea acționarilor la profit și pierderi(1) Capitalul social subscris și integral vărsat este în valoare de 559.700 lei, fiind divizat în 55.970 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.(2) Participarea acționarilor la profit și pierderi este după cum urmează:a) statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, deține un număr de 44.776 acțiuni reprezentând 80% din capitalul social al Societății;b) Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A. deține un număr de 11.194 acțiuni reprezentând 20% din capitalul social al Societății.  +  Articolul 9Majorarea sau reducerea capitalului social(1) Majorarea sau reducerea capitalului social al Societății se hotărăște de adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu cvorumul și majoritatea prevăzute de lege și de prezentul statut.(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:a) noi aporturi în numerar și/sau în natură în condițiile legii;b) încorporarea rezervelor, cu excepția diferențelor favorabile din reevaluarea patrimoniului și a rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia;d) alte surse stabilite potrivit legii.(3) Capitalul social poate fi majorat prin:a) emisiune de noi acțiuni;b) majorarea valorii nominale a acțiunilor existente.(4) Capitalul social poate fi majorat prin mărirea valorii nominale a acțiunilor existente numai cu acordul tuturor acționarilor, exceptând cazurile în care majorarea este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.(5) Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru majorarea capitalului social se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.(6) Reducerea capitalului social se poate face în situația de pierderi patrimoniale determinate de conjuncturi economice nefavorabile, precum și de alte cauze independente de voința acționarilor. Pierderile trebuie să fie stabilite și evidențiate prin situațiile financiare ale Societății.(7) Dacă în urma pierderilor stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor Societății, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, consiliul de administrație va convoca de îndată adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru a decide fie reducerea capitalului social cu un cuantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, fie dizolvarea Societății. Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu hotărăște dizolvarea Societății, atunci Societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile și sub rezerva respectării cerințelor de capital social minim, să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al Societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din valoarea capitalului social.(8) Capitalul social poate fi redus prin:a) micșorarea numărului de acțiuni;b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.(9) Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:a) scutirea totală sau parțială a acționarilor de vărsămintele datorate;b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune;c) alte procedee prevăzute de lege.(10) Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 10Acțiunile(1) Acțiunile Societății subscrise și plătite integral de către acționari sunt acțiuni nominative, de valori egale și care acordă posesorilor drepturi egale. Acestea sunt indivizibile, liber transferabile și au un caracter negociabil, cu excepția acțiunilor depuse ca garanții.(2) Acțiunile sunt emise sub formă dematerializată, admise la tranzacționare în cadrul Bursei de Valori București - Piața reglementată la vedere, registrul acționarilor fiind ținut de Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A. Evidența acționariatului este actualizată de Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A. ca urmare a oricărui tip de transferuri de acțiuni.(3) Exercitarea drepturilor conferite de acțiuni se realizează de către persoanele care au calitatea de acționar înscrisă în registrul acționarilor recepționat de la Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A., în conformitate cu prevederile legale incidente.(4) Acțiunile Societății sunt valori mobiliare, tranzacționate în cadrul Bursei de Valori București - Piața reglementată la vedere, care reprezintă o fracțiune din capitalul social al Societății și care încorporează drepturile prevăzute de lege și de prezentul statut.  +  Articolul 11ObligațiuniSocietatea este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legilor în vigoare.  +  Articolul 12Drepturi și obligații decurgând din acțiuni(1) Fiecare acțiune subscrisă și integral plătită conferă acționarului drepturile prevăzute de lege și de prevederile prezentului statut.(2) Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la actul constitutiv.(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul transmiterii lor în proprietatea altor persoane.(4) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.(5) Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.(6) Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.(7) Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiile cuvenite acționarului după întocmirea situațiilor financiare anuale, iar după dizolvarea Societății, asupra părții cuvenite acestuia prin lichidare.  +  Articolul 13Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor(1) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transferă conform reglementărilor pieței de capital, respectiv reglementărilor Bursei de Valori București - Piața reglementată la vedere.(2) Ministerul Transporturilor transferă dreptul de proprietate asupra acțiunilor pe care le deține, conform reglementărilor pieței de capital, respectiv reglementărilor Bursei de Valori București - Piața reglementată la vedere și/sau ale prevederilor legale în domeniul privatizării societăților comerciale cu capital de stat.(3) Orice transfer al dreptului de proprietate asupra acțiunilor, indiferent de natura juridică a acestuia, se înscrie în registrul acționarilor Societății, ținut de Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A.  +  Capitolul IV Adunarea generală a acționarilor  +  Articolul 14Atribuții(1) Adunarea generală a acționarilor reprezintă organul suprem de conducere al Societății. Ședințele adunării generale a acționarilor se desfășoară cu participarea acționarilor/ reprezentanților acționarilor Societății, potrivit registrului acționarilor, la data de referință indicată în convocator.(2) Pe perioada în care statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, deține acțiuni ale Societății, acesta va desemna în cadrul adunării generale a acționarilor 2 specialiști din cadrul Ministerului Transporturilor și unul din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor.(3) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.(4) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor este obligată:a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de auditorul statutar, și să fixeze dividendul;b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;c) să aleagă și să revoce cenzorii, dacă consideră oportună o astfel de măsură;d) să numească și să demită auditorul statutar, să fixeze durata minimă a contractului de audit statutar și să încheie contractul cu auditorul statutar;e) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, cenzorilor și auditorului statutar;f) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație și să dea descărcare de gestiune administratorilor;g) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;h) să hotărască gajarea, închirierea ori desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății;i) să analizeze rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții, precum și orice alte rapoarte ale acestuia;j) să desemneze persoana împuternicită să încheie contractele de mandat cu membrii consiliului de administrație;k) să hotărască cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a auditorului statutar, pentru pagubele pricinuite Societății;l) să fixeze limitele generale ale remunerațiilor suplimentare acordate membrilor consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice, precum și limitele generale ale remunerațiilor acordate directorului general, asigurându-se ca acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză și cu situația economică a Societății;m) să fixeze limitele oricăror altor avantaje pe care Societatea decide să le acorde membrilor consiliului de administrație, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză și cu situația economică a Societății;n) să fixeze limitele oricăror altor avantaje pe care Societatea decide să le acorde directorului general asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanei în cauză și cu situația economică a Societății, dar numai începând de la data la care statul nu mai este acționar majoritar;o) să hotărască în orice alte probleme privind activitatea Societății, politica și strategia economico-socială ale acesteia.(5) Pentru validitatea deliberărilor adunărilor generale ordinare ale acționarilor este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 51% din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate.(6) Dacă adunarea generală ordinară a acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, prevăzute la alin. (5), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.(7) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru a adopta o hotărâre cu privire la:a) schimbarea formei juridice a Societății;b) mutarea sediului Societății;c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;e) majorarea capitalului social;f) reducerea capitalului social ori reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acesteia;g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;h) dizolvarea anticipată și lichidarea Societății;i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;l) emisiunea de obligațiuni;m) schimbarea sistemului de administrare a Societății;n) participarea la constituirea de noi persoane juridice ori la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;o) să hotărască cu privire la vânzarea, asocierea în participațiune, aportul la capitalul social al unei societăți comerciale, leasingul imobiliar și constituirea uzufructului, având ca obiect activele Societății;p) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;q) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;r) să stabilească competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii.(8) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin 51% din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.(9) Hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.(10) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare ori de dizolvare a Societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.  +  Articolul 15Convocarea adunării generale a acționarilor(1) Adunarea generală ordinară și extraordinară a acționarilor se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile actului constitutiv.(2) Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.(3) Adunarea generală ordinară și/sau extraordinară a acționarilor va fi convocată de îndată de către consiliul de administrație, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Adunarea generală a acționarilor va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii. În cazul în care consiliul de administrație nu convoacă adunarea generală a acționarilor, instanța de la sediul Societății, cu citarea consiliului de administrație, va putea autoriza convocarea adunării generale a acționarilor de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data de referință, data ținerii adunării generale și, dintre acționari, persoana care o va prezida.(4) Termenul de întrunire, atât pentru adunările generale ordinare, cât și extraordinare ale acționarilor, nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.(5) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul social al Societății sau din cea mai apropiată localitate.(6) Convocarea va cuprinde denumirea emitentului, data adunării generale a acționarilor, ora de începere a adunării generale a acționarilor, locul de desfășurare a adunării generale, data de referință, ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării generale a acționarilor, data-limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare în adunarea generală a acționarilor, data-limită și locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale, propunerea privind data de înregistrare. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Când pe ordinea de zi figurează numirea membrilor consiliului de administrație, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Data de referință este ulterioară cu cel puțin 4 zile lucrătoare datei de publicare în presă a convocatorului adunării generale a acționarilor și este anterioară datei-limită până la care se pot depune/expedia către Societate procurile speciale.(7) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul social al Societății sau în alt loc indicat în convocare.  +  Articolul 16Organizare(1) Adunările generale ale acționarilor vor fi prezidate de președintele consiliului de administrație sau de persoana care îi ține locul, în temeiul unei împuterniciri speciale, care deschide ședința respectivă în ziua și la ora arătate în convocare.(2) Adunarea generală a acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, în procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic, pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale a acționarilor.(3) Procesul-verbal, semnat de președinte și de secretari, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul ținerii adunării generale a acționarilor, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.(4) Președintele consiliului de administrație va putea desemna, dintre angajații Societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să îndeplinească atribuțiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale.(5) Procesul-verbal se trece în registrul adunărilor generale ale acționarilor.(6) În înștiințarea privind prima convocare a adunării generale a acționarilor se vor putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare generală a acționarilor, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua adunare generală a acționarilor nu se poate însă întruni în chiar ziua fixată pentru cea dintâi adunare.(7) Dacă ziua pentru a doua adunare generală a acționarilor nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima adunare, termenul va putea fi redus la 8 zile.(8) Acționarii reprezentând întregul capitalul social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării generale, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.  +  Articolul 17Exercitarea dreptului de vot(1) Orice acțiune plătită dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor.(2) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.(3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație, a cenzorilor și auditorului statutar și revocarea lor, precum și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății.(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unui grup de acționari prezenți ori reprezentați, care dețin cel puțin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.(5) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunărilor generale ale acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârile se vor publică, după caz, în același termen și pe pagina de internet a Societății. Ele nu vor putea fi executate înainte de ducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute mai sus.(6) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți, nereprezentați, care s-au abținut de la vot sau care au votat împotrivă.(7) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale a acționarilor care privește schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului social al Societății în străinătate, schimbarea formei juridice a Societății sau fuziunea ori divizarea Societății au dreptul de a se retrage din Societate și de a solicita acesteia cumpărarea acțiunilor lor la o valoare medie determinată de către un expert autorizat independent, numit de judecătorul delegat, la cererea consiliului de administrație, prin folosirea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării, costurile de evaluare urmând a fi suportate de Societate.(8) Acționarii pot participa și pot vota în adunarea generală a acționarilor fie personal, fie prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu legislația pieței de capital.(9) Împuternicirile vor fi depuse la Societate, în original, cu 48 de ore înainte de adunarea generală a acționarilor, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.(10) Membrii consiliului de administrație, directorii cu sau fără atribuții delegate de consiliul de administrație ori funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.(11) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.  +  Capitolul V Consiliul de administrație  +  Articolul 18Organizare(1) Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 7 administratori, aceștia fiind aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor pe o perioadă de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Consiliul de administrație este condus de către un președinte, ales prin vot secret de către membrii consiliului de administrație întruniți în prima ședință, când va fi desemnat și vicepreședintele consiliului de administrație ca înlocuitor al președintelui. Președintele consiliului de administrație este și directorul general al Societății.(2) Membrii consiliului de administrație pot fi aleși prin utilizarea metodei votului cumulativ, în condițiile legii, iar pe perioada în care statul român este acționar majoritar, reprezentanții acestuia în adunarea generală a acționarilor vor nominaliza în consiliul de administrație specialiști din cadrul Ministerului Transporturilor și un specialist din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor.(3) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.(4) Membrii consiliului de administrație au obligația de a-și exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății și nu au voie să divulge informații confidențiale și secrete de afaceri ale Societății.(5) Administratorii pot avea calitatea de acționar.(6) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație - deliberând în prezența a două treimi din numărul membrilor săi și cu majoritatea membrilor prezenți - procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. Dacă vacanța mai multor posturi de administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.(7) Consiliul de administrație se întrunește la sediul social al Societății ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni.(8) Convocarea consiliului de administrație va fi făcută de către președintele consiliului de administrație, care va stabili ordinea de zi, va veghea asupra informării adecvate a membrilor consiliului de administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și va prezida întrunirea. În lipsa președintelui, întrunirea consiliului de administrație va fi prezidată de către vicepreședintele consiliului de administrație. Consiliul de administrație mai poate fi convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele consiliului de administrație este obligat să dea curs unei astfel de cereri. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu 7 (șapte) zile înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație (majorat sau redus). Convocarea va cuprinde locul, data, ora ținerii ședinței și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. În cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă dezbaterea problemelor de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv, președintele consiliului de administrație are obligația de a invita la aceste discuții reprezentantul desemnat din partea sindicatului Societății sau pe cel al salariaților.(9) Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile consiliului de administrație doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.(10) Președintele consiliului de administrație numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.(11) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor consiliului de administrație.(12) Deciziile consiliului de administrație sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.(13) Președintele consiliului de administrație nu beneficiază de vot decisiv în caz de paritate de voturi.(14) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței.(15) Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.(16) Procesul-verbal se semnează de către președintele de ședință și de către toți membrii consiliului de administrație prezenți personal sau prin reprezentant la ședință.(17) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care este semnată de președintele sau, în lipsa acestuia, de vicepreședintele consiliului de administrație și de secretar.(18) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.(19) Informațiile privind structura acționariatului Societății sunt puse la dispoziția acționarilor și a oricăror altor solicitanți, la cererea și pe cheltuiala acestora, de către Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A. Consiliul de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a deținătorilor de obligațiuni, în aceleași condiții, registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale ale acționarilor și registrul obligațiunilor. Consiliul de administrație, la cerere, poate elibera acționarilor fotocopii de pe raportul auditorului statutar, precum și de pe alte documente prevăzute de lege.(20) Membrii consiliului de administrație sunt solidar răspunzători față de Societate pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor cu privire la organizarea, conducerea și gestionarea activității Societății. Consiliul de administrație răspunde față de Societate pentru actele îndeplinite de către directorii cărora le-au fost delegate atribuții de conducere sau de către personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle ce îi revin potrivit legii.(21) Administratorii Societății - membrii consiliului de administrație sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le denunță auditorului statutar. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se constate, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta în scris auditorul statutar.(22) Dacă adunarea generală a acționarilor decide să pornească acțiune în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează de drept de la data adoptării hotărârii și adunarea generală a acționarilor va proceda la înlocuirea lor.(23) Persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională la un nivel de asigurare stabilit de adunarea generală a acționarilor.(24) Nu pot fi administratori, directori cu atribuții delegate de consiliul de administrație, auditori interni sau reprezentanți ai Societății persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările ulterioare, sau pentru cele prevăzute la art. 270^3-282^1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Dacă, ulterior numirii, un administrator este condamnat definitiv pentru una dintre infracțiunile menționate mai sus, acesta este decăzut din dreptul de a îndeplini funcția de administrator.(25) Un administrator poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Interdicția nu se referă la cazurile în care cel ales în consiliul de administrație sau în consiliul de supraveghere este proprietar a cel puțin unei pătrimi din totalul acțiunilor respectivei societăți comerciale sau este membru în consiliul de administrație ori în consiliul de supraveghere al unei societăți pe acțiuni ce deține pătrimea arătată.(26) Membrii consiliului de administrație și directorii Societății cărora le-au fost delegate atribuții de conducere de către acesta nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administrație, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț ori altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.(27) Consiliul de administrație reprezintă Societatea în raporturile cu directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație.(28) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate.(29) Dacă consiliul de administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru a decide dacă se va recurge la reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma rămasă sau dizolvarea Societății.(30) Consiliul de administrație trebuie să prezinte auditorului statutar sau cenzorilor, după caz, și auditorilor interni, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale a acționarilor, situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative.(31) Acțiunea în răspundere contra administratorilor, auditorului statutar și directorilor cu atribuții delegate aparține adunării generale a acționarilor, care va decide cu majoritatea voturilor exprimate în adunarea generală respectivă. Hotărârea va putea fi luată chiar dacă problema răspunderii acestora nu figurează în ordinea de zi. Adunarea generală a acționarilor desemnează cu aceeași majoritate persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție.(32) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu Societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost aleși dintre salariații Societății, contractul individual de muncă se suspendă de la data alegerii, pe toată durata mandatului. Administratorii vor încheia pe durata mandatului contracte de mandat cu Societatea, care vor fi semnate în numele acesteia de către o persoană desemnată de adunarea generală ordinară a acționarilor.(33) Răspunderile și obligațiile administratorilor care formează consiliul de administrație sunt reglementate de dispozițiile dreptului comun referitoare la mandat, de cele speciale prevăzute în legea societăților comerciale, precum și de cele cuprinse în prezentul statut și în contractul de mandat.(34) Remunerația, remunerația suplimentară și orice alte avantaje ale membrilor consiliului de administrație sunt stabilite prin hotărâre a adunării generale ordinare a acționarilor.  +  Articolul 19Atribuții(1) Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții și competențe:a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății, analizează și propune spre aprobare, potrivit legii, adunării generale a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli al Societății;b) stabilește sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;c) numește și revocă directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație și le stabilește remunerația;d) supraveghează activitatea directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație;e) pregătește raportul anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;f) introduce cerere pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2006, cu modificările ulterioare;g) concepe și aplică strategii și politici de dezvoltare a Societății, stabilește tactica și strategia de marketing, precum și politica internă și externă de prețuri și tarife pentru produsele realizate și serviciile prestate de Societate;h) negociază contractul colectiv de muncă și împuternicește persoanele care să reprezinte patronatul în această operațiune;i) aprobă sau propune spre aprobare tarifele pentru activitățile de bază, în condițiile legilor în vigoare;j) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Societății, precum și regulamentul de ordine interioară;k) aprobă structura organizatorică, organigrama Societății cu numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție, stabilește îndatoririle și responsabilitățile acestora;l) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate și prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobate anual;m) aprobă introducerea de noi tehnologii și modernizarea celor existente;n) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate; aprobă încheierea contractelor de închiriere (luare sau dare în chirie), aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate și obiectului de activitate, cu limitarea că actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de consiliul de administrație numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, iar închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală ori cumulată față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă, de asemenea, în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor;o) decide cu privire la împrumuturile bancare necesare desfășurării activității curente a creditelor comerciale și a garanțiilor, conform competențelor stabilite de adunarea generală a acționarilor;p) organizează controlul pentru asigurarea integrității gestiunii Societății, aprobă comisiile de inventariere și de scoatere din evidență a elementelor din patrimoniul Societății, supune aprobării adunării generale a acționarilor lista cheltuielilor de amortizare nerecuperate în cazul scoaterii din evidență a unor imobilizări corporale ale Societății;q) aprobă cheltuielile de protocol peste limita prevăzută de lege, dacă este cazul;r) aprobă normativele de muncă și personal, normele metodologice care vizează aplicarea prevederilor contractului colectiv de muncă, instrucțiunile și procedurile ce privesc asigurarea calității și orice reglementări interne necesare bunei desfășurări a activității Societății;s) propune modificări ale actului constitutiv;ș) alege și revocă vicepreședintele consiliului de administrație;t) aprobă actele și faptele economice propuse de directorii Societății, inclusiv scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe;ț) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;u) aprobă rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul Societății;v) propune adunării generale extraordinare a acționarilor reducerea sau majorarea capitalului social;w) propune adunării generale a acționarilor înființarea sau desființarea de filiale, precum și fuzionarea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice ori pentru asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, în conformitate cu reglementările în vigoare;x) propune spre aprobare adunării generale extraordinare a acționarilor înființarea ori desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;y) convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie.(2) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative, formate din cel puțin 2 membri ai consiliului de administrație, în condițiile și cazurile prevăzute de lege.(3) Consiliul de administrație poate delega atribuții de conducere a Societății directorilor. Directorul general va reprezenta Societatea în relația cu terții și în justiție, conform atribuțiilor sale.  +  Capitolul VI Directorii  +  Articolul 20Directorii(1) Pe perioada în care statul este acționar majoritar, directorul general este numit și revocat din funcție prin ordin al ministrului transporturilor și încheie pe durata mandatului un contract de mandat cu Societatea, reprezentată prin consiliul de administrație, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.(2) Directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație sunt numiți și revocați de consiliul de administrație. Directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație nu pot încheia cu Societatea contracte individuale de muncă pe durata mandatului. În cazul în care aceștia au fost numiți dintre salariații Societății, contractul individual de muncă se suspendă de la data numirii, pe perioada mandatului. Directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație vor încheia contract de mandat, care va fi semnat de o persoană desemnată de consiliul de administrație.(3) Directorii fără atribuții delegate de consiliul de administrație sunt angajați de Societate în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.(4) Directorii cu atribuții delegate de Consiliul de administrație pot fi dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.(5) Consiliul de administrație poate delega atribuții de conducere a Societății directorilor. Directorul general va reprezenta Societatea în relația cu terții și în justiție, conform atribuțiilor sale.(6) Pentru ca numirea unui director cu atribuții delegate de consiliul de administrație să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres, în scris.(7) Directorii cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională, la un nivel de asigurare stabilit de consiliul de administrație.(8) Directorii cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor prevăzute de lege, de actul constitutiv, precum și de delegările acordate de consiliul de administrație.(9) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:a) propune numirea și, după caz, revocarea directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație;b) angajează și, după caz, concediază, în condițiile legii, personalul din cadrul Societății, cu excepția directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație;c) numește și, după caz, revocă directorii unităților Societății și celelalte persoane din conducerea compartimentelor Societății;d) asigură conducerea operativă a Societății împreună cu directorii cu sau fără atribuții delegate de consiliul de administrație;e) reprezintă Societatea în relațiile cu terții și semnează actele ce o angajează față de aceștia, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație și ale celor conferite de legislația în vigoare;f) prezintă consiliului de administrație propuneri privind solicitarea de alocații bugetare pentru a fi aprobate de organele competente;g) exercită orice atribuții ce îi revin din regulamentul de organizare și funcționare și din hotărârile consiliului de administrație, precum și din prevederile legale.(10) Modul de organizare a activității directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație va fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație.(11) Orice administrator poate solicita directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație informații cu privire la conducerea operativă a Societății. Directorii cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație au obligația de a informa consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.(12) Acțiunea în răspundere contra directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație aparține adunării generale a acționarilor, care va decide cu majoritatea voturilor exprimate în adunarea generală respectivă. Hotărârea va putea fi luată chiar dacă problema răspunderii acestora nu figurează în ordinea de zi. Adunarea generală respectivă desemnează cu aceeași majoritate persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție. Dacă acțiunea se pornește împotriva unui director căruia i-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație, acesta este suspendat de drept din funcție până la rămânerea definitivă a hotărârii.  +  Capitolul VII Gestiunea și activitatea Societății  +  Articolul 21Auditul statutar(1) Situațiile financiare ale Societății sunt elaborate și auditate în conformitate cu reglementările în vigoare.(2) Societatea, prin adunarea generală ordinară a acționarilor, alege un auditor statutar cu care va încheia un contract de prestări servicii.(3) Auditorul statutar are atribuțiile prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare.(4) Auditorul statutar are obligația legală de a întocmi și de a prezenta adunării generale a acționarilor un raport cu privire la situațiile financiare anuale.(5) Societatea își organizează auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.(6) Dacă adunarea generală ordinară a acționarilor consideră oportun, se pot alege 3 cenzori, dintre care unul va avea calitatea de reprezentant al Ministerului Economiei și Finanțelor pe perioada în care statul este acționar majoritar, care au atribuțiile și obligațiile prevăzute de lege.  +  Articolul 22Finanțarea activității proprii(1) Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, Societatea utilizează venituri, constituite conform legii, provenite din surse proprii; sume alocate de la bugetul de stat, credite bancare, credite externe contractate sau garantate de stat, acordate cu respectarea regulamentelor comunitare privind concurența; fonduri externe nerambursabile, acordate în condițiile legii, precum și forme legale de participare a capitalului privat și alte surse legal constituite.(2) Sursele provenite din tariful de securitate, constituite în conformitate cu prevederile legale specifice, pot rămâne în soldul de disponibilități bănești la sfârșitul anului, urmând să fie utilizate cu aceeași destinație în anul următor.  +  Articolul 23Exercițiul financiarExercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii Societății.  +  Articolul 24Personalul(1) Angajarea și concedierea personalului, cu excepția directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație, se fac de către directorul general, conform prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.(2) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.(3) Atribuțiile și responsabilitățile personalului Societății se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare și prin regulamentul de ordine interioară.(4) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau de către consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.(5) Pentru luarea unor decizii complexe, directorul general poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare de activitate, urmând ca aceștia să fie recompensați material pe bază de contract de prestări servicii.  +  Articolul 25Amortizarea mijloacelor fixeConsiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, regimul de amortizare a mijloacelor fixe.  +  Articolul 26Evidența contabilă și situațiile financiare anuale(1) Societatea are obligația de a organiza și de a conduce contabilitatea proprie, potrivit legii.(2) Răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității revine administratorului sau altei persoane care are obligația gestionării unității respective.(3) Organizarea și conducerea contabilității se efectuează în condițiile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și ale reglementărilor contabile aplicabile.(4) Societatea întocmește situațiile financiare anuale, repartizarea profitului făcându-se conform hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.(5) Situațiile financiare anuale sunt supuse aprobării adunării generale a acționarilor, fiind însoțite de raportul consiliului de administrație, de raportul auditorului statutar sau de raportul cenzorilor, după caz. După aprobarea de către adunarea generală a acționarilor, aceste situații financiare anuale, însoțite de procesulverbal al ședinței adunării generale a acționarilor, sunt depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, prin grija consiliului de administrație, în termen de 15 zile de la data ședinței adunării generale a acționarilor.  +  Articolul 27Repartizarea profitului(1) Profitul Societății, determinat potrivit legii, se repartizează conform hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.(2) Societatea își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.(3) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către Societate, în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către adunarea generală a acționarilor.(4) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor analizează cauzele și hotărăște în consecință.  +  Articolul 28Registrele SocietățiiSocietatea ține, prin grija consiliului de administrație, respectiv a auditorului intern, registrele prevăzute de lege, cu excepția registrului acționarilor, care este ținut prin grija Societății Comerciale "Depozitarului Central" - S.A., în condițiile legii, după admiterea la tranzacționare a acțiunilor.  +  Capitolul VIII Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea și litigiile Societății  +  Articolul 29AsociereaSocietatea poate încheia contracte de asociere cu persoane juridice ori fizice, cu sau fără constituirea de noi persoane juridice, în condițiile legii.  +  Articolul 30Modificarea formei juridiceSocietatea își poate modifica forma juridică prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.  +  Articolul 31Dizolvarea(1) Următoarele situații conduc la dizolvarea Societății:a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;b) falimentul Societății;c) hotărârea adunării generale a acționarilor;d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre acționari, care împiedică funcționarea Societății;e) în urma pierderilor, dacă valoarea activului net (determinată ca diferență între totalul activelor și datoriile Societății) ajunge să reprezinte mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris și dacă, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, adunarea generală a acționarilor nu procedează la reducerea capitalului social cu suma cel puțin egală cu cea a pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau la reconstituirea activului net al Societății până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris;f) când capitalul social se reduce sub minimul legal, dacă valoarea sa nu este adusă la un nivel cel puțin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotărâri de majorare de capital în același timp cu hotărârea de reducere a capitalului;g) când numărul acționarilor scade sub minimul legal, pentru o perioadă mai mare de 9 luni;h) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv.(2) Dizolvarea Societății trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 32Lichidarea(1) Dizolvarea Societății are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.(2) Lichidarea Societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii, cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 33LitigiileLitigiile de orice fel apărute între Societate și acționarii săi se soluționează de instanțele judecătorești competente.  +  Capitolul IX Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 34Dispoziții tranzitorii și finale(1) Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului comercial, iar pe perioada în care statul este acționar majoritar, și cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.(2) Prevederile din prezentul statut cărora le sunt aplicabile dispozițiile legislației care reglementează piața de capital intră în vigoare odată cu admiterea la tranzacționare a acțiunilor în cadrul Bursei de Valori București.(3) De la data admiterii la tranzacționare a acțiunilor în cadrul Bursei de Valori București, prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind emitenții și operațiunile de valori imobiliare.(4) Până la admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate, registrul acționarilor Societății este ținut prin grija consiliului de administrație, iar dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transferă în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. După admiterea la tranzacționare a acțiunilor, registrul acționarilor va fi ținut de Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A., cu respectarea legislației pieței de capital și a prezentului statut, iar dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transferă în conformitate cu legislația pieței de capital și cu prezentul statut.  +  Articolul 35(1) Prezentul statut a fost aprobat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.(2) Un exemplar original al prezentului statut se depune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.(3) Prezentul statut poate fi modificat și/sau completat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.
   +  Anexa nr. 3(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 521/1998)
  STATUTUL
  Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A.
   +  Capitolul I Denumirea, forma juridică, sediul și durata  +  Articolul 1Denumirea(1) Denumirea societății este Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A., cu sigla AITTV, denumită în continuare Societatea.(2) În orice factură, ofertă comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuințate în comerț, emanând de la Societate, se menționează denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înmatriculare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare, precum și capitalul social, din care cel efectiv vărsat.  +  Articolul 2Forma juridică(1) Societatea este persoană juridică de naționalitate română, organizată ca societate pe acțiuni.(2) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.  +  Articolul 3Sediul(1) Sediul social al Societății este în România, comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, județul Timiș.(2) Societatea poate înființa sedii secundare: sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe și alte asemenea unități fără personalitate juridică, pe teritoriul României și/sau în străinătate, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.(3) Sediul social al Societății poate fi mutat în altă localitate din România, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile legii.  +  Articolul 4DurataSocietatea se constituie pe o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.  +  Capitolul II Scopul, domeniul și obiectul de activitate  +  Articolul 5Scopul(1) Scopul Societății îl constituie efectuarea de prestatii, servicii, lucrări de exploatare, întreținere, reparare, dezvoltare și modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în proprietate sau în concesiune, în vederea asigurării condițiilor pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor în trafic național și/sau internațional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri și poștă, precum și servicii de interes public național.(2) Societatea efectuează orice alte operațiuni și activități necesare pregătirii și promovării obiectului de activitate, în scopul acesta putând efectua orice fel de operațiuni legale.(3) Societatea asigură ducerea la îndeplinire, în zona sa de activitate, a obligațiilor care revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte.  +  Articolul 6Domeniul și obiectul de activitate(1) Domeniul principal de activitate în care Societatea își va desfășura activitatea este:522 Activități anexe pentru transporturi(2) Activitatea principală a Societății constă în:5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene(3) În secundar, Societatea va desfășura următoarele activități:0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală0170 Vânătoarea, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii1812 Alte activități de tipărire n.c.a.1820 Reproducerea înregistrărilor2562 Operațiuni de mecanică generală2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație2790 Fabricarea altor componente electrice n.c.a.2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.3312 Repararea mașinilor3313 Repararea echipamentelor electronice și optice3314 Repararea echipamentelor electrice3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale3511 Producția de energie electrică3512 Transportul energiei electrice3513 Distribuția energiei electrice3514 Comercializarea energiei electrice3530 Furnizarea de abur și aer condiționat3600 Captarea, tratarea și distribuția apei3700 Colectarea și tratarea apelor uzate3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase3812 Colectarea deșeurilor periculoase3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate3900 Activități și servicii de decontaminare4120 Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale4211 Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor4221 Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide4222 Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații4299 Lucrări de construcție a altor proiecte inginerești n.c.a.4311 Lucrări de demolare a construcțiilor4312 Lucrări de pregătire a terenului4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții4321 Lucrări de instalații electrice4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții4331 Lucrări de ipsoserie4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri4339 Alte lucrări de finisare4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.4520 Întretinerea și repararea autovehiculelor4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane4615 Intermedieri cu comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile4634 Comerț cu ridicata al băuturilor4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun4641 Comerț cu ridicata al produselor textile4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și al produselor de întreținere4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții4664 Comerț al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor4690 Comerț cu ridicata nespecializat4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate4725 Comerț cu amanuntul al băuturilor, în magazine specializate4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului, în magazine specializate4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații, în magazine specializate4743 Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video, în magazine specializate4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate4752 Comerț cu amănuntul cu articole de fierărie, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în magazine specializate4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată4920 Transporturi de marfă pe calea ferată4932 Transporturi cu taxiuri4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.4941 Transporturi rutiere de mărfuri4942 Servicii de mutare5110 Transporturi aeriene de pasageri5121 Transporturi aeriene de marfă5210 Depozitări5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre5224 Manipulări5229 Alte activități anexe transporturilor5320 Alte activități poștale și de curier5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare5610 Restaurante5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor5811 Activități de editare a cărților5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare5813 Activități de editare a ziarelor5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor5819 Alte activități de editare5829 Activități de editare a altor produse software5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală6010 Activități de difuzare a programelor de radio6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)6130 Activități de telecomunicații prin satelit6190 Alte activități de telecomunicații6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)6202 Activități de consultanță în tehnologia informației6203 Activități de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe6312 Activități ale portalurilor web6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate6920 Activități de contabilitate și audit statutar; consultanță în domeniul fiscal7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management7111 Activități de arhitectură7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea7120 Activități de testări și analize tehnice7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste7311 Activități ale agențiilor de publicitate7312 Servicii de reprezentare media7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice7410 Activități de design specializat7420 Activități fotografice7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)7500 Activități veterinare7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)7735 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)7911 Activități ale agențiilor turistice7912 Activități ale tur-operatorilor7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică8010 Activități de protecție și gardă8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare8030 Activități de investigații8121 Activități generale de curățenie a clădirilor8122 Activități specializate de curățenie8129 Alte activități de curățenie8211 Activități combinate de secretariat8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.8411 Servicii de administrație generală8412 Reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii și al altor activități sociale, excluzând protecția socială8424 Activități de ordine publică și protecție civilă8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)8559 Alte forme de învățământ n.c.a.8560 Activități de servicii suport pentru învățământ8621 Activități de asistență medicală generală8622 Activități de asistență medicală specializată8623 Activități de asistență stomatologică8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală8720 Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale8810 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor9311 Activități ale bazelor sportive9312 Activități ale cluburilor sportive9319 Alte activități sportive9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.9411 Activități ale asociațiilor economice și patronale9420 Activități ale sindicatelor salariaților(4) Activitățile desfășurate de Societate constau în:I. În domeniul tehnic:a) asigură exploatarea, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare: piste, căi de rulare, platforme, drumuri de acces și de incintă, parkinguri, aerogări, hangare, construcții, instalații și echipamente speciale, precum și alte dotări care concură la buna desfășurare a activității aeroportuare, în concordanță cu standardele interne și internaționale, în vederea satisfacerii cerințelor transportului aerian;b) asigură exploatarea, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea echipamentelor și instalațiilor aeroportuare în sectoarele mecanoenergetic, telecomunicații, de transport și deservire aeroportuară, tehnică de calcul și informatică, supraveghere și control, informații și publicitate;c) elaborează, aprobă și aplică norme tehnice adaptate la specificul dotării, pentru exploatarea, dezvoltarea, modernizarea și întreținerea bazei aeroportuare;d) organizează și ține evidența de cadastru;e) analizează și se pronunță asupra proiectelor de construcții-montaj elaborate pentru zonele de servituți aeronautice ale aeroportului, în vederea avizării acestora de către organele în drept;f) aplică reglementările interne și internaționale privind activitatea aeroportuară;g) asigură controlul desfășurării proceselor și operațiunilor aeroportuare, în vederea respectării normelor, reglementărilor și recomandărilor de exploatare aeroportuară internă și internatională;h) elaborează și adresează ministerului de resort propuneri de modificare a legislației în domeniul exploatării, dezvoltării și modernizării Societății;i) întocmește studii și cercetări referitoare la dezvoltarea, modernizarea și optimizarea activității aeroportuare, precum și la impactul aeroportului în zona sa de influență;j) prin posibilități proprii sau cu parteneri din țară și din străinătate, pe bază de contract, realizează activități de import și de aprovizionare tehnico-materială;k) organizează și desfășoară activități de cooperare tehnică, economică cu firme din țară și din străinătate în domeniul său de activitate, potrivit normelor interne și internaționale în vigoare;l) ia măsuri pentru perfecționarea pregătirii de specialitate, în țară sau în străinătate, a personalului propriu; atestă calificarea personalului pentru meserii specifice deservirii activităților aeroportuare, cu excepția acelor meserii pentru care normele în vigoare interne sau internaționale prevăd alte condiții de atestare;m) stabilește și aplică măsuri de protecție a mediului în conformitate cu legislația națională și comunitară în domeniu.II. În domeniul operațional:a) asigură aplicarea reglementărilor interne și internaționale privind activitatea aeroportuară;b) asigură facilități de protecție a navigației aeriene, de infrastructură, mecanoenergetice, de telecomunicații, informatice, de anunțare, de supraveghere, de pază și control, necesare desfășurării în condiții de siguranță a transporturilor aeriene de pasageri și de mărfuri executate de transportatori interni și externi;c) asigură supervizarea la sol: servicii de reprezentanță și legătură cu autoritățile locale sau cu oricare altă entitate; controlul înregistrărilor și comunicații; servicii de manipulare, stocare și administrare a unităților de încărcare; orice altfel de serviciu de supervizare, înaintea, în timpul sau după zbor, și orice altfel de servicii administrative cerute de utilizatori;d) asigură orice fel de asistență la sosirea, plecarea, transferul ori tranzitul pasagerilor, în sau în afara aeroportului, incluzând primirea și informarea acestora, verificarea biletelor și a documentelor de călătorie, înregistrarea bagajelor și transportul lor în zona de sortare;e) asigură orice fel de operațiune privind tratamentul bagajelor, manipularea lor în zonele de înregistrare și sortare, sortarea, pregătirea acestora pentru plecare, încărcarea și descărcarea lor de pe mijloacele de transport de la aeronavă la zona de sortare și invers;f) asigură orice fel de operațiune privind tratamentul mărfurilor și al poștei, manipulare, transport, stocare la export, tranzit și import, inclusiv în ceea ce privește prelucrarea documentelor de însoțire, organizarea procedurilor de vămuire și implementarea oricăror proceduri de securitate în acord cu transportatorul sau impuse de circumstanțe;g) asigură activitatea de escală a aeronavelor, cuprinzând însoțirea și dirijarea aeronavei la sol, la sosire și la plecare; asistarea aeronavei la plecare; furnizarea și operarea mijloacelor necesare; organizarea comunicațiilor între aeronavă și sol; încărcarea și descărcarea aeronavei, inclusiv aprovizionarea și operarea mijloacelor corespunzătoare, precum și transportul echipajului și al pasagerilor între aeronavă și terminal; furnizarea și operarea unităților pentru alimentarea, aprovizionarea și pornirea aeronavei; organizarea măsurilor de siguranță împotriva focului și altor riscuri, precum și furnizarea și operarea mijloacelor necesare; mișcarea aeronavei la sol, la sosire și la plecare, precum și furnizarea și operarea mijloacelor corespunzătoare; curățarea interioară și exterioară a aeronavei, servicii de toaletă și apă; răcorirea și încălzirea cabinei; îndepărtarea zăpezii și a gheții, dezghețarea aeronavei;h) asigură organizarea și efectuarea operațiunilor de alimentare cu combustibil, stocarea combustibililor, controlul calității combustibililor, alimentarea cu ulei și cu alte fluide;i) asigură organizarea și executarea transportului echipajului, pasagerilor, bagajelor, mărfurilor și al poștei între aeroporturi și orice alt punct, precum și orice alt transport cerut de transportator;j) asigură organizarea și executarea transportului, încărcării și descărcării din avion a mâncării și băuturii, depozitarea mâncării, băuturilor și echipamentului necesar preparării lor, curățarea acestui echipament;k) asigură organizarea și executarea de activități și servicii cu specific aeroportuar;l) asigură datele de informare aeronautică internă și internațională cu privire la starea și funcționarea sectoarelor și a mijloacelor care concură la activitatea aeroportuară;m) organizează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor specifică domeniului aeroportuar, potrivit normelor interne și internaționale;n) organizează și coordonează elaborarea procedurilor de înștiințare și scoatere a personalului în situații deosebite și stabilește mijloacele de alarmare;o) participă la planurile de acțiune privind alarmarea, căutarea și salvarea aeronavelor aflate în dificultate;p) organizează și execută controlul tehnic periodic în vederea omologării infrastructurii, instalațiilor și a echipamentelor proprii, obținerii certificatelor de exploatare sau prelungirii duratei lor de valabilitate;q) asigură organizarea și efectuarea controlului medical al personalului aeroportului și intervenția de urgență în aeroport; asigură, contra cost, asistență medicală personalului companiilor aeriene, operatorilor economici, precum și servicii pentru respectarea normelor igienico-sanitare, conform reglementărilor în vigoare;r) asigură respectarea disciplinei muncii în desfășurarea activităților aeroportuare, a atribuțiilor de serviciu și a celorlalte prevederi legale de către întregul personal aeroportuar și sancționează abaterile constatate;s) asigură coordonarea întregii activități aeroportuare desfășurate în spațiul aeroportuar; elaborează norme, normative, regulamente și instrucțiuni pentru întreaga activitate aeroportuară, urmărește aplicarea acestora și sancționează abaterile constatate; încheie regulamente-cadru cu organele statului și cu operatorii economici implicați în activitatea aeroportuară, pentru stabilirea obligațiilor, responsabilităților și a modului comun de acțiune;ș) în cadrul obiectului de activitate își poate diversifica serviciile în scopul creșterii veniturilor și al satisfacerii cererii activității aeroportuare;t) deține, utilizează și depozitează, în condițiile legii, materiale pirotehnice, rachete, armament, muniție de vânătoare, armament cu aer comprimat și seringi pentru tranchilizarea animalelor.III. În domeniul securității aeronautice:Societatea răspunde de stabilirea și aplicarea măsurilor de securitate declarate prin programul de securitate al Societății, în scopul prevenirii actelor de intervenție ilicită pe aeroport și, în acest sens:a) elaborează, aplică și menține un program de securitate al Societății, aprobat de autoritatea de stat pentru securitate aeronautică, în conformitate cu Programul național de securitate aeronautică;b) elaborează regulamente, instrucțiuni și proceduri interne de securitate aeronautică, urmărește aplicarea acestora și sancționează abaterile; eliberează documente de acces în Societate și gestionează activitatea de control al accesului spre zonele restricționate de securitate;c) stabilește un comitet de securitate al Societății și desemnează un șef al securității Societății, care să coordoneze aplicarea măsurilor și procedurilor prevăzute în Programul de securitate al Societății;d) coordonează operativ activitatea de securitate aeronautică de pe aeroporturi, inclusiv activitatea celorlalte componente ale sistemului de securitate, care nu sunt în subordinea administrativă a Societății, conform reglementărilor în vigoare;e) organizează și menține o structură funcțională a sistemului de securitate aeronautică, în funcție de importanța, mărimea și vulnerabilitatea activității aeroportuare;f) asigură selecționarea și pregătirea personalului propriu cu atribuții în domeniul securității aeronautice, în conformitate cu cerințele Programului național de securitate aeronautică și ale Programului național de pregătire în domeniul securității aeronautice;g) asigură integrarea cerințelor securității aeronautice în proiectele de autorizare a lucrărilor de construire și verifică respectarea acestor cerințe la recepția lucrărilor de construire, a facilităților noi sau a celor care urmează să fie modificate în vederea extinderii sau modernizării;h) asigură aplicarea și urmărește respectarea dispozițiilor și reglementărilor emise de autoritatea de stat în domeniul securității aeronautice;i) elaborează, implementează și menține la zi Programul de control intern al calității, pentru a asigura implementarea efectivă și eficientă a măsurilor de securitate;j) eliberează licențe de lucru în perimetrele aeroportuare numai organizațiilor care aplică programul de securitate aprobat;k) întocmește și pune în aplicare, la termenele stabilite, planul de acțiuni corective pentru deficiențele semnalate cu ocazia activităților de control.IV. În domeniul economico-financiar:a) realizează programarea și executarea activității economico-financiare, întocmește bugetul de venituri și cheltuieli și situațiile financiare anuale, urmărește executarea acestora conform legislației în vigoare;b) elaborează programul său de dezvoltare și modernizare, solicită acordarea de alocații bugetare și de alte surse prevăzute de lege pentru finanțare, urmărește elaborarea și avizarea legală a documentației tehnice de execuție și realizarea obiectivelor programate;c) pregătește documentele necesare și fundamentează cheltuielile de administrare și exploatare pentru stabilirea, conform legii, a tarifelor și redevențelor în lei și în valută pentru toate prestațiile efectuate conform obiectului său de activitate;d) efectuează prestații legate de transportul aerian, respectiv comercializarea produselor în condițiile legii, catering, transport terestru în continuarea transportului aerian, servicii hoteliere, comercializarea echipamentelor și utilajelor specifice activității aeroportuare și a pieselor de schimb aferente;e) identifică și exploatează toate sursele de venituri pentru eficientizarea activității pe care o desfășoară;f) efectuează operațiuni de comerț exterior și de marketing, potrivit legii;g) se poate afilia la organe și organisme internaționale din domeniul său de activitate și poate participa la seminariile și conferințele organizate;h) fundamentează politica de credite și a altor surse de finanțare a sa;i) asigură patrimoniul și activitatea aeroportului prin operatori economici specializați în acest domeniu;j) încheie contracte de prestări de servicii, închiriere, antrepriză, asistență tehnică, consultanță, asigurări, asociere etc. pentru realizarea obiectului său de activitate, cu parteneri din țară și din străinătate;k) încheie contracte de închiriere, concesiune și subconcesiune, în condițiile legii, pentru utilizarea terenurilor, infrastructurii, instalațiilor și echipamentelor aeroportuare, în scopul realizării obiectului său de activitate, în condițiile legii;l) achiziționează terenuri noi pentru dezvoltarea și modernizarea platformei aeroportuare.(5) Obiectul de activitate al Societății poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea legislației în vigoare.  +  Capitolul III Domeniul public, domeniul privat, capitalul social, participarea acționarilor la profit și pierderi, acțiunile  +  Articolul 7Societatea exploatează:I. Domeniul publicSocietatea administrează și exploatează domeniul public al statului concesionat de Ministerul Transporturilor pe bază de contract de concesiune. Contravaloarea bunurilor proprietate publică nu se regăsește în valoarea capitalului social al Societății.II. Domeniul privat al SocietățiiSocietatea deține și exploatează bunuri proprietate privată a acesteia dobândite în condițiile legii.III. Domeniul privat al statuluiSocietatea poate exploata bunuri aflate în domeniul privat al statului date în administrarea Ministerului Transporturilor și, potrivit legii, în folosința gratuită a Societății. Contravaloarea acestor bunuri nu se regăsește în valoarea capitalului social al Societății.  +  Articolul 8Capitalul social și participarea acționarilor la profit și pierderi(1) Capitalul social subscris și integral vărsat este în valoare de 1.600.800 lei, fiind divizat în 160.080 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.(2) Participarea acționarilor la profit și pierderi este după cum urmează:a) statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, deține un număr de 128.064 acțiuni, reprezentând 80% din capitalul social al Societății;b) Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A. deține un număr de 32.016 acțiuni, reprezentând 20% din capitalul social al Societății.  +  Articolul 9Majorarea sau reducerea capitalului social(1) Majorarea sau reducerea capitalului social al Societății se hotărăște de adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu cvorumul și majoritatea prevăzute de lege și de prezentul statut.(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:a) noi aporturi în numerar și/sau în natură, în condițiile legii;b) încorporarea rezervelor, cu excepția diferențelor favorabile din reevaluarea patrimoniului și a rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia;d) alte surse stabilite potrivit legii.(3) Capitalul social poate fi majorat prin:a) emisiune de noi acțiuni;b) majorarea valorii nominale a acțiunilor existente.(4) Capitalul social poate fi majorat prin mărirea valorii nominale a acțiunilor existente numai cu acordul tuturor acționarilor, exceptând cazurile în care majorarea este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.(5) Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru majorarea capitalului social se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.(6) Reducerea capitalului social se poate face în situația de pierderi patrimoniale determinate de conjuncturi economice nefavorabile, precum și de alte cauze independente de voința acționarilor. Pierderile trebuie să fie stabilite și evidențiate prin situațiile financiare ale Societății.(7) Dacă în urma pierderilor stabilite prin situațiile financiare anuale, aprobate conform legii, activul net al Societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor Societății, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, consiliul de administrație va convoca de îndată adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru a decide fie reducerea capitalului social cu un cuantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, fie dizolvarea Societății. Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu hotărăște dizolvarea Societății, atunci Societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile și sub rezerva respectării cerințelor de capital social minim, să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al Societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din valoarea capitalului social.(8) Capitalul social poate fi redus prin:a) micșorarea numărului de acțiuni;b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.(9) Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:a) scutirea totală sau parțială a acționarilor de vărsămintele datorate;b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune;c) alte procedee prevăzute de lege.(10) Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 10Acțiunile(1) Acțiunile Societății, subscrise și plătite integral de către acționari, sunt acțiuni nominative, de valori egale și care acordă posesorilor drepturi egale. Acestea sunt indivizibile, liber transferabile și au un caracter negociabil, cu excepția acțiunilor depuse ca garanții.(2) Acțiunile sunt emise sub formă dematerializată, admise la tranzacționare în cadrul Bursei de Valori București - Piața reglementată la vedere, registrul acționarilor fiind ținut de Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A. Evidența acționariatului este actualizată de Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A. ca urmare a oricărui tip de transferuri de acțiuni.(3) Exercitarea drepturilor conferite de acțiuni se realizează de către persoanele care au calitatea de acționar înscrisă în registrul acționarilor recepționat de la Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A., în conformitate cu prevederile legale incidente.(4) Acțiunile Societății sunt valori mobiliare, tranzacționate în cadrul Bursei de Valori București - Piața reglementată la vedere, care reprezintă o fracțiune din capitalul social al Societății și care încorporează drepturile prevăzute de lege și de prezentul statut.  +  Articolul 11ObligațiuniSocietatea este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legilor în vigoare.  +  Articolul 12Drepturi și obligații decurgând din acțiuni(1) Fiecare acțiune subscrisă și integral plătită conferă acționarului drepturile prevăzute de lege și de prevederile prezentului statut.(2) Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la actul constitutiv.(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul transmiterii lor în proprietatea altor persoane.(4) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.(5) Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.(6) Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.(7) Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiile cuvenite acționarului după întocmirea situațiilor financiare anuale, iar după dizolvarea Societății, asupra părții cuvenite acestuia prin lichidare.  +  Articolul 13Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor(1) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transferă conform reglementărilor pieței de capital, respectiv reglementărilor Bursei de Valori București - Piața reglementată la vedere.(2) Ministerul Transporturilor transferă dreptul de proprietate asupra acțiunilor pe care le deține, conform reglementărilor pieței de capital, respectiv reglementărilor Bursei de Valori București - Piața reglementată la vedere și/sau ale prevederilor legale în domeniul privatizării societăților comerciale cu capital de stat.(3) Orice transfer al dreptului de proprietate asupra acțiunilor, indiferent de natura juridică a acestuia, se înscrie în registrul acționarilor Societății, ținut de Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A.  +  Capitolul IV Adunarea generală a acționarilor  +  Articolul 14Atribuții(1) Adunarea generală a acționarilor reprezintă organul suprem de conducere al Societății. Ședințele adunării generale a acționarilor se desfășoară cu participarea acționarilor/ reprezentanților acționarilor Societății, potrivit registrului acționarilor, la data de referință indicată în convocator.(2) Pe perioada în care statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, deține acțiuni ale Societății, acesta va desemna în cadrul adunării generale a acționarilor 2 specialiști din cadrul Ministerului Transporturilor și unul din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor.(3) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.(4) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor este obligată:a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul statutar, și să fixeze dividendul;b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;c) să aleagă și să revoce cenzorii, dacă consideră oportună o astfel de măsură;d) să numească și să demită auditorul statutar, să fixeze durata minimă a contractului de audit statutar și să încheie contractul cu auditorul statutar;e) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, cenzorilor și auditorului statutar;f) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație și să dea descărcare de gestiune administratorilor;g) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;h) să hotărască gajarea, închirierea ori desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății;i) să analizeze rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții, precum și orice alte rapoarte ale acestuia;j) să desemneze persoana împuternicită să încheie contractele de mandat cu membrii consiliului de administrație;k) să hotărască cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a auditorului statutar, pentru pagubele pricinuite Societății;l) să fixeze limitele generale ale remunerațiilor suplimentare acordate membrilor consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice, precum și limitele generale ale remunerațiilor acordate directorului general, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză și cu situația economică a Societății;m) să fixeze limitele oricăror altor avantaje pe care Societatea decide să le acorde membrilor consiliului de administrație, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză și cu situația economică a Societății;n) să fixeze limitele oricăror altor avantaje pe care Societatea decide să le acorde directorului general, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanei în cauză și cu situația economică a Societății, dar numai începând de la data la care statul nu mai este acționar majoritar;o) să hotărască în orice alte probleme privind activitatea Societății, politica și strategia economico-socială ale acesteia.(5) Pentru validitatea deliberărilor adunărilor generale ordinare ale acționarilor este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 51% din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate.(6) Dacă adunarea generală ordinară a acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, prevăzute la alin. (5), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.(7) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru a adopta o hotărâre cu privire la:a) schimbarea formei juridice a Societății;b) mutarea sediului Societății;c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;e) majorarea capitalului social;f) reducerea capitalului social ori reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acesteia;g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;h) dizolvarea anticipată și lichidarea Societății;i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;l) emisiunea de obligațiuni;m) schimbarea sistemului de administrare a Societății;n) participarea la constituirea de noi persoane juridice ori la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;o) să hotărască cu privire la vânzarea, asocierea în participațiune, aportul la capitalul social al unei societăți comerciale, leasingul imobiliar și constituirea uzufructului, având ca obiect activele Societății;p) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;q) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;r) să stabilească competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii.(8) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin 51% din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.(9) Hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.(10) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare ori de dizolvare a Societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.  +  Articolul 15Convocarea adunării generale a acționarilor(1) Adunarea generală ordinară și extraordinară a acționarilor se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile actului constitutiv.(2) Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.(3) Adunarea generală ordinară și/sau extraordinară a acționarilor va fi convocată de îndată de către consiliul de administrație, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Adunarea generală a acționarilor va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii. În cazul în care consiliul de administrație nu convoacă adunarea generală a acționarilor, instanța de la sediul Societății, cu citarea consiliului de administrație, va putea autoriza convocarea adunării generale a acționarilor de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data de referință, data ținerii adunării generale și, dintre acționari, persoana care o va prezida.(4) Termenul de întrunire, atât pentru adunările generale ordinare, cât și extraordinare ale acționarilor, nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.(5) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul social al Societății sau din cea mai apropiată localitate.(6) Convocarea va cuprinde denumirea emitentului, data adunării generale a acționarilor, ora de începere a adunării generale, locul de desfășurare a adunării generale, data de referință, ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării generale a acționarilor, data-limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare în adunarea generală a acționarilor, data-limită și locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale, propunerea privind data de înregistrare. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Când pe ordinea de zi figurează numirea membrilor consiliului de administrație, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Data de referință este ulterioară cu cel puțin 4 zile lucrătoare datei de publicare în presă a convocatorului adunării generale a acționarilor și este anterioară datei-limită până la care se pot depune/expedia către Societate procurile speciale.(7) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul social al Societății sau în alt loc indicat în convocare.  +  Articolul 16Organizare(1) Adunările generale ale acționarilor vor fi prezidate de președintele consiliului de administrație sau de persoana care îi ține locul, în temeiul unei împuterniciri speciale, care deschide ședința respectivă în ziua și la ora arătate în convocare.(2) Adunarea generală a acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, în procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale a acționarilor.(3) Procesul-verbal, semnat de președinte și de secretari, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul ținerii adunării generale a acționarilor, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.(4) Președintele consiliului de administrație va putea desemna, dintre angajații Societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să îndeplinească atribuțiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale.(5) Procesul-verbal se trece în registrul adunărilor generale ale acționarilor.(6) În înștiințarea privind prima convocare a adunării generale a acționarilor se vor putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare generală a acționarilor, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua adunare generală a acționarilor nu se poate însă întruni în chiar ziua fixată pentru cea dintâi adunare.(7) Dacă ziua pentru a doua adunare generală a acționarilor nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima adunare, termenul va putea fi redus la 8 zile.(8) Acționarii reprezentând întregul capital social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării generale, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.  +  Articolul 17Exercitarea dreptului de vot(1) Orice acțiune plătită dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor.(2) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.(3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație, a cenzorilor și auditorului statutar și revocarea lor, precum și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății.(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unui grup de acționari prezenți ori reprezentați, care dețin cel puțin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.(5) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunărilor generale ale acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârile se vor publică, după caz, în același termen și pe pagina de internet a Societății. Ele nu vor putea fi executate înainte de ducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute mai sus.(6) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți, nereprezentați, care s-au abținut de la vot sau care au votat împotrivă.(7) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale a acționarilor care privește schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului social al Societății în străinătate, schimbarea formei juridice a Societății sau fuziunea ori divizarea Societății au dreptul de a se retrage din Societate și de a solicita acesteia cumpărarea acțiunilor lor la o valoare medie determinată de către un expert autorizat independent, numit de judecătorul delegat, la cererea consiliului de administrație, prin folosirea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării, costurile de evaluare urmând a fi suportate de Societate.(8) Acționarii pot participa și pot vota în adunarea generală a acționarilor fie personal, fie prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu legislația pieței de capital.(9) Împuternicirile vor fi depuse la Societate, în original, cu 48 de ore înainte de adunarea generală a acționarilor, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.(10) Membrii consiliului de administrație, directorii cu sau fără atribuții delegate de consiliul de administrație ori funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.(11) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.  +  Capitolul V Consiliul de administrație  +  Articolul 18Organizare(1) Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 7 administratori, aceștia fiind aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor pe o perioadă de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Consiliul de administrație este condus de către un președinte, ales prin vot secret de către membrii consiliului de administrație întruniți în prima ședință, când va fi desemnat și vicepreședintele consiliului de administrație ca înlocuitor al președintelui. Președintele consiliului de administrație este și directorul general al Societății.(2) Membrii consiliului de administrație pot fi aleși prin utilizarea metodei votului cumulativ, în condițiile legii, iar pe perioada în care statul român este acționar majoritar, reprezentanții acestuia în adunarea generală a acționarilor vor nominaliza în consiliul de administrație specialiști din cadrul Ministerului Transporturilor și un specialist din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor.(3) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.(4) Membrii consiliului de administrație au obligația de a-și exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății și nu au voie să divulge informații confidențiale și secrete de afaceri ale Societății.(5) Administratorii pot avea calitatea de acționar.(6) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație - deliberând în prezența a două treimi din numărul membrilor săi și cu majoritatea membrilor prezenți - procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. Dacă vacanța mai multor posturi de administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.(7) Consiliul de administrație se întrunește la sediul social al Societății ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni.(8) Convocarea consiliului de administrație va fi făcută de către președintele consiliului de administrație, care va stabili ordinea de zi, va veghea asupra informării adecvate a membrilor consiliului de administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și va prezida întrunirea. În lipsa președintelui, întrunirea consiliului de administrație va fi prezidată de către vicepreședintele consiliului de administrație. Consiliul de administrație mai poate fi convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele consiliului de administrație este obligat să dea curs unei astfel de cereri. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu 7 (șapte) zile înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație (majorat sau redus). Convocarea va cuprinde locul, data, ora ținerii ședinței și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. În cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă dezbaterea problemelor de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv, președintele consiliului de administrație are obligația de a invita la aceste discuții reprezentantul desemnat din partea sindicatului Societății sau pe cel al salariaților.(9) Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile consiliului de administrație doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.(10) Președintele consiliului de administrație numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.(11) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor consiliului de administrație.(12) Deciziile consiliului de administrație sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.(13) Președintele consiliului de administrație nu beneficiază de vot decisiv în caz de paritate de voturi.(14) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței.(15) Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.(16) Procesul-verbal se semnează de către președintele de ședință și de către toți membrii consiliului de administrație prezenți personal sau prin reprezentant la ședință.(17) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care este semnată de președintele sau, în lipsa acestuia, de vicepreședintele consiliului de administrație și de secretar.(18) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.(19) Informațiile privind structura acționariatului Societății sunt puse la dispoziția acționarilor și a oricăror altor solicitanți, la cererea și pe cheltuiala acestora, de către Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A. Consiliul de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a deținătorilor de obligațiuni, în aceleași condiții, registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale ale acționarilor și registrul obligațiunilor. Consiliul de administrație, la cerere, poate elibera acționarilor fotocopii de pe raportul auditorului statutar, precum și de pe alte documente prevăzute de lege.(20) Membrii consiliului de administrație sunt solidar răspunzători față de Societate pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor cu privire la organizarea, conducerea și gestionarea activității Societății. Consiliul de administrație răspunde față de Societate pentru actele îndeplinite de către directorii cărora le-au fost delegate atribuții de conducere sau de către personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle ce îi revin potrivit legii.(21) Administratorii Societății - membrii consiliului de administrație sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le denunță auditorului statutar. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se constate, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta în scris auditorul statutar.(22) Dacă adunarea generală a acționarilor decide să pornească acțiune în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează de drept de la data adoptării hotărârii și adunarea generală a acționarilor va proceda la înlocuirea lor.(23) Persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională, la un nivel de asigurare stabilit de adunarea generală a acționarilor.(24) Nu pot fi administratori, directori cu atribuții delegate de consiliul de administrație, auditori interni sau reprezentanți ai Societății persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru infracțiunile prevăzute la art. 143 - 145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările ulterioare, sau pentru cele prevăzute la art. 270^3 - 282^1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Dacă, ulterior numirii, un administrator este condamnat definitiv pentru una dintre infracțiunile menționate mai sus, acesta este decăzut din dreptul de a îndeplini funcția de administrator.(25) Un administrator poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Interdicția nu se referă la cazurile în care cel ales în consiliul de administrație sau în consiliul de supraveghere este proprietar a cel puțin unei pătrimi din totalul acțiunilor respectivei societăți comerciale sau este membru în consiliul de administrație ori în consiliul de supraveghere al unei societăți pe acțiuni ce deține pătrimea arătată.(26) Membrii consiliului de administrație și directorii Societății cărora le-au fost delegate atribuții de conducere de către acesta nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administrație, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț ori altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.(27) Consiliul de administrație reprezintă Societatea în raporturile cu directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație.(28) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soția, rudele sau afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate.(29) Dacă consiliul de administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru a decide dacă se va recurge la reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma rămasă sau dizolvarea Societății.(30) Consiliul de administrație trebuie să prezinte auditorului statutar sau cenzorilor, după caz, și auditorilor interni, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale a acționarilor, situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative.(31) Acțiunea în răspundere contra administratorilor, auditorului statutar și directorilor cu atribuții delegate aparține adunării generale a acționarilor, care va decide cu majoritatea voturilor exprimate în adunarea generală respectivă. Hotărârea va putea fi luată chiar dacă problema răspunderii acestora nu figurează în ordinea de zi. Adunarea generală a acționarilor desemnează cu aceeași majoritate persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție.(32) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu Societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost aleși dintre salariații Societății, contractul individual de muncă se suspendă de la data alegerii, pe toată durata mandatului. Administratorii vor încheia pe durata mandatului contracte de mandat cu Societatea, care vor fi semnate în numele acesteia de către o persoană desemnată de adunarea generală ordinară a acționarilor.(33) Răspunderile și obligațiile administratorilor care formează consiliul de administrație sunt reglementate de dispozițiile dreptului comun referitoare la mandat, de cele speciale prevăzute în legea societăților comerciale, precum și de cele cuprinse în prezentul statut și în contractul de mandat.(34) Remunerația, remunerația suplimentară și orice alte avantaje ale membrilor consiliului de administrație sunt stabilite prin hotărâre a adunării generale ordinare a acționarilor.  +  Articolul 19Atribuții(1) Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții și competențe:a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății, analizează și propune spre aprobare, potrivit legii, adunării generale a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli al Societății;b) stabilește sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;c) numește și revocă directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație și le stabilește remunerația;d) supraveghează activitatea directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație;e) pregătește raportul anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;f) introduce cerere pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2006, cu modificările ulterioare;g) concepe și aplică strategii și politici de dezvoltare a Societății, stabilește tactica și strategia de marketing, precum și politica internă și externă de prețuri și tarife pentru produsele realizate și serviciile prestate de Societate;h) negociază contractul colectiv de muncă și împuternicește persoanele care să reprezinte patronatul în această operațiune;i) aprobă sau propune spre aprobare tarifele pentru activitățile de bază, în condițiile legilor în vigoare;j) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Societății, precum și regulamentul de ordine interioară;k) aprobă structura organizatorică, organigrama Societății cu numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție, stabilește îndatoririle și responsabilitățile acestora;l) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate și prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobate anual;m) aprobă introducerea de noi tehnologii și modernizarea celor existente;n) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate; aprobă încheierea contractelor de închiriere (luare sau dare în chirie), aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate și obiectului de activitate, cu limitarea că actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de consiliul de administrație numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, iar închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă, de asemenea, în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor;o) decide cu privire la împrumuturile bancare necesare desfășurării activității curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, conform competențelor stabilite de adunarea generală a acționarilor;p) organizează controlul pentru asigurarea integrității gestiunii Societății, aprobă comisiile de inventariere și de scoatere din evidență a elementelor din patrimoniul Societății, supune aprobării adunării generale a acționarilor lista cheltuielilor de amortizare nerecuperate în cazul scoaterii din evidență a unor imobilizări corporale ale Societății;q) aprobă cheltuielile de protocol peste limita prevăzută de lege, dacă este cazul;r) aprobă normativele de muncă și personal, normele metodologice care vizează aplicarea prevederilor contractului colectiv de muncă, instrucțiunile și procedurile ce privesc asigurarea calității și orice reglementări interne necesare bunei desfășurări a activității Societății;s) propune modificări ale actului constitutiv;ș) alege și revocă vicepreședintele consiliului de administrație;t) aprobă actele și faptele economice propuse de directorii Societății, inclusiv scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe;ț) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;u) aprobă rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul Societății;v) propune adunării generale extraordinare a acționarilor reducerea sau majorarea capitalului social;w) propune adunării generale a acționarilor înființarea sau desființarea de filiale, precum și fuzionarea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice ori pentru asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, în conformitate cu reglementările în vigoare;x) propune spre aprobare adunării generale extraordinare a acționarilor înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;y) convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie.(2) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative, formate din cel puțin 2 membri ai consiliului de administrație, în condițiile și cazurile prevăzute de lege.(3) Consiliul de administrație poate delega atribuții de conducere a Societății directorilor. Directorul general va reprezenta Societatea în relația cu terții și în justiție, conform atribuțiilor sale.  +  Capitolul VI Directorii  +  Articolul 20Directorii(1) Pe perioada în care statul este acționar majoritar, directorul general este numit și revocat din funcție prin ordin al ministrului transporturilor și încheie pe durata mandatului un contract de mandat cu Societatea, reprezentată prin consiliul de administrație, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.(2) Directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație sunt numiți și revocați de consiliul de administrație. Directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație nu pot încheia cu Societatea contracte individuale de muncă pe durata mandatului. În cazul în care aceștia au fost numiți dintre salariații Societății, contractul individual de muncă se suspendă de la data numirii, pe perioada mandatului. Directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație vor încheia contract de mandat, care va fi semnat de o persoană desemnată de consiliul de administrație.(3) Directorii fără atribuții delegate de consiliul de administrație sunt angajați de Societate în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.(4) Directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație pot fi dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.(5) Consiliul de administrație poate delega atribuții de conducere a Societății directorilor. Directorul general va reprezenta Societatea în relația cu terții și în justiție, conform atribuțiilor sale.(6) Pentru ca numirea unui director cu atribuții delegate de consiliul de administrație să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres, în scris.(7) Directorii cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională, la un nivel de asigurare stabilit de consiliul de administrație.(8) Directorii cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor prevăzute de lege, de actul constitutiv, precum și de delegările acordate de consiliul de administrație.(9) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:a) propune numirea și, după caz, revocarea directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație;b) angajează și, după caz, concediază, în condițiile legii, personalul din cadrul Societății, cu excepția directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație;c) numește și, după caz, revocă directorii unităților Societății și celelalte persoane din conducerea compartimentelor Societății;d) asigură conducerea operativă a Societății împreună cu directorii cu sau fără atribuții delegate de consiliul de administrație;e) reprezintă Societatea în relațiile cu terții și semnează actele ce o angajează față de aceștia, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație și ale celor conferite de legislația în vigoare;f) prezintă consiliului de administrație propuneri privind solicitarea de alocații bugetare pentru a fi aprobate de organele competente;g) exercită orice atribuții ce îi revin din regulamentul de organizare și funcționare și din hotărârile consiliului de administrație, precum și din prevederile legale.(10) Modul de organizare a activității directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație va fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație.(11) Orice administrator poate solicita directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație informații cu privire la conducerea operativă a Societății. Directorii cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație au obligația de a informa consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.(12) Acțiunea în răspundere contra directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație aparține adunării generale a acționarilor, care va decide cu majoritatea voturilor exprimate în adunarea generală respectivă. Hotărârea va putea fi luată chiar dacă problema răspunderii acestora nu figurează în ordinea de zi. Adunarea generală respectivă desemnează cu aceeași majoritate persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție. Dacă acțiunea se pornește împotriva unui director căruia i-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație, acesta este suspendat de drept din funcție până la rămânerea definitivă a hotărârii.  +  Capitolul VII Gestiunea și activitatea Societății  +  Articolul 21Auditul statutar(1) Situațiile financiare ale Societății sunt elaborate și auditate în conformitate cu reglementările în vigoare.(2) Societatea, prin adunarea generală ordinară a acționarilor, alege un auditor statutar cu care va încheia un contract de prestări de servicii.(3) Auditorul statutar are atribuțiile prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare.(4) Auditorul statutar are obligația legală de a întocmi și de a prezenta adunării generale a acționarilor un raport cu privire la situațiile financiare anuale.(5) Societatea își organizează auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.(6) Dacă adunarea generală ordinară a acționarilor consideră oportun, poate alege 3 cenzori, dintre care unul are calitatea de reprezentant al Ministerului Economiei și Finanțelor pe perioada în care statul este acționar majoritar, care au atribuțiile și obligațiile prevăzute de lege.  +  Articolul 22Finanțarea activității proprii(1) Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, Societatea utilizează venituri, constituite conform legii, provenite din surse proprii; sume alocate de la bugetul de stat, credite bancare, credite externe contractate sau garantate de stat, acordate cu respectarea regulamentelor comunitare privind concurența; fonduri externe nerambursabile, acordate în condițiile legii, precum și forme legale de participare a capitalului privat și alte surse legal constituite.(2) Sursele provenite din tariful de securitate, constituite în conformitate cu prevederile legale specifice, pot rămâne în soldul de disponibilități bănești la sfârșitul anului, urmând să fie utilizate cu aceeași destinație în anul următor.  +  Articolul 23Exercițiul financiarExercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii Societății.  +  Articolul 24Personalul(1) Angajarea și concedierea personalului, cu excepția directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație, se fac de către directorul general, conform prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.(2) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.(3) Atribuțiile și responsabilitățile personalului Societății se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare și prin regulamentul de ordine interioară.(4) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau de către consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.(5) Pentru luarea unor decizii complexe, directorul general poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare de activitate, urmând ca aceștia să fie recompensați material pe bază de contract de prestări de servicii.  +  Articolul 25Amortizarea mijloacelor fixeConsiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, regimul de amortizare a mijloacelor fixe.  +  Articolul 26Evidența contabilă și situațiile financiare anuale(1) Societatea are obligația de a organiza și de a conduce contabilitatea proprie, potrivit legii.(2) Răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității revine administratorului sau altei persoane care are obligația gestionării unității respective.(3) Organizarea și conducerea contabilității se efectuează în condițiile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și ale reglementărilor contabile aplicabile.(4) Societatea întocmește situațiile financiare anuale, repartizarea profitului făcându-se conform hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.(5) Situațiile financiare anuale sunt supuse aprobării adunării generale a acționarilor, fiind însoțite de raportul consiliului de administrație, de raportul auditorului statutar sau de raportul cenzorilor, după caz. După aprobarea de către adunarea generală a acționarilor, aceste situații financiare anuale, însoțite de procesul-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, sunt depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timișoara, prin grija consiliului de administrație, în termen de 15 zile de la data ședinței adunării generale a acționarilor.  +  Articolul 27Repartizarea profitului(1) Profitul Societății, determinat potrivit legii, este repartizat conform hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.(2) Societatea își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.(3) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către Societate, în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către adunarea generală a acționarilor.(4) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor analizează cauzele și hotărăște în consecință.  +  Articolul 28Registrele SocietățiiSocietatea ține, prin grija consiliului de administrație, respectiv a auditorului intern, registrele prevăzute de lege, cu excepția registrului acționarilor, care este ținut prin grija Societății Comerciale "Depozitarul Central" - S.A., în condițiile legii, după admiterea la tranzacționare a acțiunilor.  +  Capitolul VIII Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea și litigiile Societății  +  Articolul 29AsociereaSocietatea poate încheia contracte de asociere cu persoane juridice ori fizice, cu sau fără constituirea de noi persoane juridice, în condițiile legii.  +  Articolul 30Modificarea formei juridiceSocietatea își poate modifica forma juridică prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.  +  Articolul 31Dizolvarea(1) Următoarele situații conduc la dizolvarea Societății:a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;b) falimentul Societății;c) hotărârea adunării generale a acționarilor;d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre acționari, care împiedică funcționarea Societății;e) în urma pierderilor, dacă valoarea activului net (determinată ca diferență între totalul activelor și datoriile Societății) ajunge să reprezinte mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris și dacă, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, adunarea generală a acționarilor nu procedează la reducerea capitalului social cu suma cel puțin egală cu cea a pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau la reconstituirea activului net al Societății până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris;f) când capitalul social se reduce sub minimul legal, dacă valoarea sa nu este adusă la un nivel cel puțin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotărâri de majorare de capital în același timp cu hotărârea de reducere a capitalului;g) când numărul acționarilor scade sub minimul legal, pentru o perioadă mai mare de 9 luni;h) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv.(2) Dizolvarea Societății trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 32Lichidarea(1) Dizolvarea Societății are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.(2) Lichidarea Societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii, cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 33LitigiileLitigiile de orice fel apărute între Societate și acționarii săi se soluționează de către instanțele judecătorești competente.  +  Capitolul IX Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 34Dispoziții tranzitorii și finale(1) Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului comercial, iar pe perioada în care statul este acționar majoritar, și cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.(2) Prevederile din prezentul statut cărora le sunt aplicabile dispozițiile legislației care reglementează piața de capital intră în vigoare odată cu admiterea la tranzacționare a acțiunilor în cadrul Bursei de Valori București.(3) De la data admiterii la tranzacționare a acțiunilor în cadrul Bursei de Valori București, prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind emitenții și operațiunile de valori imobiliare.(4) Până la admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate, registrul acționarilor Societății este ținut prin grija consiliului de administrație, iar dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transferă în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. După admiterea la tranzacționare a acțiunilor, registrul acționarilor este ținut de Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A., cu respectarea legislației pieței de capital și a prezentului statut, iar dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transferă în conformitate cu legislația pieței de capital și cu prezentul statut.  +  Articolul 35(1) Prezentul statut a fost aprobat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.(2) Un exemplar original al prezentului statut se depune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timișoara.(3) Prezentul statut poate fi modificat și/sau completat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.
   +  Anexa nr. 4(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 524/1998)
  STATUTUL
  Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A.
   +  Capitolul I Denumirea, forma juridică, sediul și durata  +  Articolul 1Denumirea(1) Denumirea companiei este Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A., cu sigla AIMKC, denumită în continuare Societatea.(2) În orice factură, ofertă comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuințate în comerț, emanând de la Societate, se menționează denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înmatriculare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare, precum și capitalul social, din care cel efectiv vărsat.  +  Articolul 2Forma juridică(1) Societatea este persoană juridică de naționalitate română, organizată ca societate pe acțiuni.(2) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.  +  Articolul 3Sediul(1) Sediul social al Societății este în România, localitatea Mihail Kogălniceanu, str. Tudor Vladimirescu nr. 4, județul Constanța.(2) Societatea poate înființa sedii secundare: sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe și alte asemenea unități fără personalitate juridică, pe teritoriul României și/sau în străinătate, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.(3) Sediul social al Societății poate fi mutat în altă localitate din România, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile legii.  +  Articolul 4DurataSocietatea se constituie pe o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.  +  Capitolul II Scopul, domeniul și obiectul de activitate  +  Articolul 5Scopul(1) Scopul Societății îl constituie efectuarea de prestații, servicii, lucrări de exploatare, întreținere, reparare, dezvoltare și modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în proprietate sau în concesiune, în vederea asigurării condițiilor pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor în trafic național și/sau internațional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri și poștă, precum și servicii de interes public național.(2) Societatea efectuează orice alte operațiuni și activități necesare pregătirii și promovării obiectului de activitate, în scopul acesta putând efectua orice fel de operațiuni legale.(3) Societatea asigură ducerea la îndeplinire, în zona sa de activitate, a obligațiilor care revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte.  +  Articolul 6Domeniul și obiectul de activitate(1) Domeniul principal de activitate în care Societatea își va desfășura activitatea este:522 Activități anexe pentru transporturi(2) Activitatea principală a Societății constă în:5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene(3) În secundar, Societatea va desfășura următoarele activități:0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală0170 Vânătoarea, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii1812 Alte activități de tipărire n.c.a.1820 Reproducerea înregistrărilor2562 Operațiuni de mecanică generală2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație2790 Fabricarea altor componente electrice n.c.a.2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.3312 Repararea mașinilor3313 Repararea echipamentelor electronice și optice3314 Repararea echipamentelor electrice3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale3511 Producția de energie electrică3512 Transportul energiei electrice3513 Distribuția energiei electrice3514 Comercializarea energiei electrice3530 Furnizarea de abur și aer condiționat3600 Captarea, tratarea și distribuția apei3700 Colectarea și tratarea apelor uzate3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase3812 Colectarea deșeurilor periculoase3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate3900 Activități și servicii de decontaminare4120 Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale4211 Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor4221 Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide4222 Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații4299 Lucrări de construcție a altor proiecte inginerești n.c.a.4311 Lucrări de demolare a construcțiilor4312 Lucrări de pregătire a terenului4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții4321 Lucrări de instalații electrice4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții4331 Lucrări de ipsoserie4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri4339 Alte lucrări de finisare4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane4615 Intermedieri cu comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierarie4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, bauturi și tutun4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile4634 Comerț cu ridicata al băuturilor4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun4641 Comerț cu ridicata al produselor textile4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și al produselor de întreținere4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții4664 Comerț al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor4690 Comerț cu ridicata nespecializat4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului, în magazine specializate4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații, în magazine specializate4743 Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video, în magazine specializate4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate4752 Comerț cu amănuntul cu articole de fierărie, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în magazine specializate4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetarie, în magazine specializate4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate4774 Comerț cu amănuntul a articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată4920 Transporturi de marfă pe calea ferată4932 Transporturi cu taxiuri4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.4941 Transporturi rutiere de mărfuri4942 Servicii de mutare5110 Transporturi aeriene de pasageri5121 Transporturi aeriene de marfă5210 Depozitări5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre5224 Manipulări5229 Alte activități anexe transporturilor5320 Alte activități poștale și de curier5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare5610 Restaurante5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor5811 Activități de editare a cărților5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare5813 Activități de editare a ziarelor5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor5819 Alte activități de editare5829 Activități de editare a altor produse software5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală6010 Activități de difuzare a programelor de radio6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)6130 Activități de telecomunicații prin satelit6190 Alte activități de telecomunicații6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)6202 Activități de consultanță în tehnologia informației6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe6312 Activități ale portalurilor web6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management7111 Activități de arhitectură7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea7120 Activități de testări și analize tehnice7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste7311 Activități ale agențiilor de publicitate7312 Servicii de reprezentare media7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice7410 Activități de design specializat7420 Activități fotografice7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)7500 Activități veterinare7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)7735 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)7911 Activități ale agențiilor turistice7912 Activități ale tur-operatorilor7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică8010 Activități de protecție și gardă8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare8030 Activități de investigații8121 Activități generale de curățenie a clădirilor8122 Activități specializate de curățenie8129 Alte activități de curățenie8211 Activități combinate de secretariat8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.8411 Servicii de administrație generală8412 Reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii și al altor activități sociale, excluzând protecția socială8424 Activități de ordine publică și protecție civilă8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)8559 Alte forme de învățământ n.c.a.8560 Activități de servicii suport pentru învățământ8621 Activități de asistență medicală generală8622 Activități de asistență medicală specializată8623 Activități de asistență stomatologică8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală8720 Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale8810 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor9311 Activități ale bazelor sportive9312 Activități ale cluburilor sportive9319 Alte activități sportive9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.9411 Activități ale asociațiilor economice și patronale9420 Activități ale sindicatelor salariaților(4) Activitățile desfășurate de Societate constau în:I. În domeniul tehnic:a) asigură exploatarea, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare: piste, căi de rulare, platforme, drumuri de acces și de incintă, parkinguri, aerogări, hangare, construcții, instalații și echipamente speciale, precum și alte dotări care concură la buna desfășurare a activității aeroportuare, în concordanță cu standardele interne și internaționale, în vederea satisfacerii cerințelor transportului aerian;b) asigură exploatarea, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea echipamentelor și instalațiilor aeroportuare în sectoarele mecanoenergetic, telecomunicații, de transport și deservire aeroportuară, tehnică de calcul și informatică, supraveghere și control, informații și publicitate;c) elaborează, aprobă și aplică norme tehnice adaptate la specificul dotării, pentru exploatarea, dezvoltarea, modernizarea și întreținerea bazei aeroportuare;d) organizează și ține evidența de cadastru;e) analizează și se pronunță asupra proiectelor de construcții-montaj elaborate pentru zonele de servituți aeronautice ale aeroportului, în vederea avizării acestora de către organele în drept;f) aplică reglementările interne și internaționale privind activitatea aeroportuară;g) asigură controlul desfășurării proceselor și operațiunilor aeroportuare, în vederea respectării normelor, reglementărilor și recomandărilor de exploatare aeroportuară internă și internațională;h) elaborează și adresează ministerului de resort propuneri de modificare a legislației în domeniul exploatării, dezvoltării și modernizării Societății;i) întocmește studii și cercetări referitoare la dezvoltarea, modernizarea și optimizarea activității aeroportuare, precum și la impactul aeroportului în zona sa de influență;j) prin posibilități proprii sau cu parteneri din țară și din străinătate, pe bază de contract, realizează activități de import și de aprovizionare tehnico-materială;k) organizează și desfășoară activități de cooperare tehnică, economică cu firme din țară și din străinătate în domeniul său de activitate, potrivit normelor interne și internaționale în vigoare;l) ia măsuri pentru perfecționarea pregătirii de specialitate, în țară sau în străinătate, a personalului propriu; atestă calificarea personalului pentru meserii specifice deservirii activităților aeroportuare, cu excepția acelor meserii pentru care normele în vigoare interne sau internaționale prevăd alte condiții de atestare.m) stabilește și aplică măsuri de protecție a mediului în conformitate cu legislația națională și comunitară în domeniu.II. În domeniul operațional:a) asigură aplicarea reglementărilor interne și internaționale privind activitatea aeroportuară;b) asigură facilități de protecție a navigației aeriene, de infrastructură, mecanoenergetice, de telecomunicații, informatice, de anunțare, de supraveghere, de pază și control, necesare desfășurării în condiții de siguranță a transporturilor aeriene de pasageri și de mărfuri executate de transportatori interni și externi;c) asigură supervizarea la sol: servicii de reprezentanță și legătură cu autoritățile locale sau cu oricare altă entitate; controlul înregistrărilor și comunicații; servicii de manipulare, stocare și administrare a unităților de încărcare; orice altfel de serviciu de supervizare, înaintea, în timpul sau după zbor, și orice altfel de servicii administrative cerute de utilizatori;d) asigură orice fel de asistență la sosirea, plecarea, transferul sau tranzitul pasagerilor, în sau în afara aeroportului, incluzând primirea și informarea acestora, verificarea biletelor și a documentelor de călătorie, înregistrarea bagajelor și transportul lor în zona de sortare;e) asigură orice fel de operațiune privind tratamentul bagajelor, manipularea lor în zonele de înregistrare și sortare, sortarea, pregătirea acestora pentru plecare, încărcarea și descărcarea lor de pe mijloacele de transport de la aeronavă la zona de sortare și invers;f) asigură orice fel de operațiune privind tratamentul mărfurilor și al poștei, manipulare, transport, stocare la export, tranzit și import, inclusiv în ceea ce privește prelucrarea documentelor de însoțire, organizarea procedurilor de vămuire și implementarea oricăror proceduri de securitate în acord cu transportatorul sau impuse de circumstanțe;g) asigură activitatea de escală a aeronavelor, cuprinzând însoțirea și dirijarea aeronavei la sol, la sosire și la plecare; asistarea aeronavei la plecare; furnizarea și operarea mijloacelor necesare; organizarea comunicațiilor între aeronavă și sol; încărcarea și descărcarea aeronavei, inclusiv aprovizionarea și operarea mijloacelor corespunzătoare, precum și transportul echipajului și al pasagerilor între aeronavă și terminal; furnizarea și operarea unităților pentru alimentarea, aprovizionarea și pornirea aeronavei; organizarea măsurilor de siguranță împotriva focului și altor riscuri, precum și furnizarea și operarea mijloacelor necesare; mișcarea aeronavei la sol, la sosire și la plecare, precum și furnizarea și operarea mijloacelor corespunzătoare; curățarea interioară și exterioară a aeronavei, servicii de toaletă și apă; răcorirea și încălzirea cabinei; îndepărtarea zăpezii și a gheții, dezghețarea aeronavei;h) asigură organizarea și efectuarea operațiunilor de alimentare cu combustibil, stocarea combustibililor, controlul calității combustibililor, alimentarea cu ulei și cu alte fluide;i) asigură organizarea și executarea transportului echipajului, pasagerilor, bagajelor, mărfurilor și al poștei între aeroporturi și orice alt punct, precum și orice alt transport cerut de transportator;j) asigură organizarea și executarea transportului, încărcării și descărcării din avion a mâncării și băuturii, depozitarea mâncării, băuturilor și echipamentului necesar preparării lor, curățarea acestui echipament;k) asigură organizarea și executarea de activități și servicii cu specific aeroportuar;l) asigură datele de informare aeronautică internă și internațională cu privire la starea și funcționarea sectoarelor și a mijloacelor care concură la activitatea aeroportuară;m) organizează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor specifică domeniului aeroportuar, potrivit normelor interne și internaționale;n) organizează și coordonează elaborarea procedurilor de înștiințare și scoatere a personalului în situații deosebite și stabilește mijloacele de alarmare;o) participă la planurile de acțiune privind alarmarea, căutarea și salvarea aeronavelor aflate în dificultate;p) organizează și execută controlul tehnic periodic în vederea omologării infrastructurii, instalațiilor și a echipamentelor proprii, obținerii certificatelor de exploatare sau prelungirii duratei lor de valabilitate;q) asigură organizarea și efectuarea controlului medical al personalului aeroportului și intervenția de urgență în aeroport; asigură, contra cost, asistență medicală personalului companiilor aeriene, operatorilor economici, precum și servicii pentru respectarea normelor igienico-sanitare, conform reglementărilor în vigoare;r) asigură respectarea disciplinei muncii în desfășurarea activităților aeroportuare, a atribuțiilor de serviciu și a celorlalte prevederi legale de către întregul personal aeroportuar și sancționează abaterile constatate;s) asigură coordonarea întregii activități aeroportuare desfășurate în spațiul aeroportuar; elaborează norme, normative, regulamente și instrucțiuni pentru întreaga activitate aeroportuară, urmărește aplicarea acestora și sancționează abaterile constatate; încheie regulamente-cadru cu organele statului și cu operatorii economici implicați în activitatea aeroportuară, pentru stabilirea obligațiilor, responsabilităților și a modului comun de acțiune;ș) în cadrul obiectului de activitate își poate diversifica serviciile în scopul creșterii veniturilor și al satisfacerii cererii activității aeroportuare;t) deține, utilizează și depozitează, în condițiile legii, materiale pirotehnice, rachete, armament, muniție de vânătoare, armament cu aer comprimat și seringi pentru tranchilizarea animalelor.III. În domeniul securității aeronautice:Societatea răspunde de stabilirea și aplicarea măsurilor de securitate declarate prin programul de securitate al Societății, în scopul prevenirii actelor de intervenție ilicită pe aeroport și, în acest sens:a) elaborează, aplică și menține un program de securitate al Societății, aprobat de autoritatea de stat pentru securitate aeronautică, în conformitate cu Programul național de securitate aeronautică;b) elaborează regulamente, instrucțiuni și proceduri interne de securitate aeronautică, urmărește aplicarea acestora și sancționează abaterile; eliberează documente de acces în Societate și gestionează activitatea de control al accesului spre zonele restricționate de securitate;c) stabilește un comitet de securitate al Societății și desemnează un șef al securității Societății, care să coordoneze aplicarea măsurilor și procedurilor prevăzute în Programul de securitate al Societății;d) coordonează operativ activitatea de securitate aeronautică de pe aeroporturi, inclusiv activitatea celorlalte componente ale sistemului de securitate, care nu sunt în subordinea administrativă a Societății, conform reglementărilor în vigoare;e) organizează și menține o structură funcțională a sistemului de securitate aeronautică, în funcție de importanța, mărimea și vulnerabilitatea activității aeroportuare;f) asigură selecționarea și pregătirea personalului propriu cu atribuții în domeniul securității aeronautice, în conformitate cu cerințele Programului național de securitate aeronautică și ale Programului național de pregătire în domeniul securității aeronautice;g) asigură integrarea cerințelor securității aeronautice în proiectele de autorizare a lucrărilor de construire și verifică respectarea acestor cerințe la recepția lucrărilor de construire, a facilităților noi sau a celor care urmează să fie modificate în vederea extinderii sau modernizării;h) asigură aplicarea și urmărește respectarea dispozițiilor și reglementărilor emise de autoritatea de stat în domeniul securității aeronautice;i) elaborează, implementează și menține la zi Programul de control intern al calității, pentru a asigura implementarea efectivă și eficientă a măsurilor de securitate;j) eliberează licențe de lucru în perimetrele aeroportuare numai organizațiilor care aplică programul de securitate aprobat;k) întocmește și pune în aplicare, la termenele stabilite, planul de acțiuni corective pentru deficiențele semnalate cu ocazia activităților de control.IV. În domeniul economico-financiar:a) realizează programarea și executarea activității economico-financiare, întocmește bugetul de venituri și cheltuieli și situațiile financiare anuale, urmărește executarea acestora conform legislației în vigoare;b) elaborează programul său de dezvoltare și modernizare, solicită acordarea de alocații bugetare și de alte surse prevăzute de lege pentru finanțare, urmărește elaborarea și avizarea legală a documentației teh