ORDONANŢĂ nr. 79 din 28 august 2003 (*actualizată*)privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător(actualizată până la data de 23 august 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 23 august 2008, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 529 din 11 decembrie 2003; ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004; ORDONANŢA nr. 53 din 25 august 2005; ORDONANŢA nr. 12 din 31 ianuarie 2007; LEGEA nr. 205 din 2 iulie 2007; ORDONANŢA nr. 20 din 13 august 2008.În temeiul art. 107 din Constitutie şi al art. 1 pct. II. 3 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Secţiunea 1 Definitii  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă reglementează activităţile de constatare şi de recuperare a sumelor plătite necuvenit din asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea Europeană şi/sau din fondurile de cofinanţare aferente, ca urmare a unor nereguli.--------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 20 din 13 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonante, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmeaza: a) neregula reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciază bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentă printr-o cheltuială necuvenită;--------------Litera a) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 20 din 13 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008. b) frauda reprezinta orice actiune sau omisiune intentionata în legătură cu obtinerea, utilizarea sau gestionarea fondurilor comunitare provenind din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, precum şi/sau din bugetele de cofinantare aferente, incriminata prin Codul penal, Legea nr. 78/2000pentru prevenirea, descoperirea şi sanctionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau prin alte legi speciale; c) fondurile comunitare sunt sume provenite din asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea Europeana; d) creanţele bugetare rezultate din nereguli reprezintă sume de recuperat la bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau la bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi/sau la bugetele de cofinanţare aferente, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a fondurilor comunitare şi a sumelor de cofinanţare aferente şi/sau ca urmare a obţinerii necuvenite de sume în cadrul măsurilor care fac parte din sistemul de finanţare integrală ori parţială a acestor fonduri;--------------Litera d) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 20 din 13 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008. e) autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare sunt agenţiile de implementare în cadrul programelor PHARE şi ISPA, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Agenţia de Plaţi şi Intervenţie în Agricultură, autorităţile de management în cadrul programelor operaţionale finanţate din fonduri structurale şi de coeziune, autorităţile naţionale responsabile de participarea României la alte programe finanţate din fonduri comunitare, precum şi din fonduri aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare şi Instrumentului european de vecinătate şi parteneriat finanţate din fonduri comunitare;--------------Litera e) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 20 din 13 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008. f) activitatea de constatare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli este activitatea prin care se verifică, se stabileşte şi se individualizează obligaţia de plată sub forma unui titlu de creanţă.--------------Litera f) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 20 din 13 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008. g) activitatea de recuperare consta în exercitarea functiei administrative de către autorităţile cu atribuţii specifice, în vederea stingerii creanţelor bugetare rezultate din nereguli, şi care este reglementata de prezenta ordonanţă şi de actele normative emise în aplicarea acesteia; h) Codul de procedură fiscala semnifica Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.  +  Secţiunea a 2-a Obiectul controlului şi recuperării creanţelor bugetare rezultate din nereguli şi/sau frauda şi autorităţi competenteObiectul constatarii existentei şi recuperării creanţelor bugetare rezultate din nereguli-------------Titlul Secţiunii a 2-a din Cap. I a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANTA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.  +  Articolul 3 (1) Obiectul constatarii existentei creanţelor bugetare îl constituie stabilirea neregulilor, prejudiciilor şi/sau a persoanelor juridice ori fizice debitoare, ca urmare a nerespectarii legalităţii, conformitatii şi regularitatii utilizarii şi administrarii fondurilor comunitare şi a fondurilor de cofinantare aferente. (2) Constituie titlu de creanta: a) actul/documentul de constatare, stabilire şi individualizare a obligaţiilor de plată privind creantele bugetare rezultate din nereguli, precum şi accesoriile acestora şi costurile bancare; b) hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabila, prin care se stabileste obligaţia de plată privind creantele bugetare rezultate din nereguli. (3) Creanţele bugetare rezultate din nereguli, inclusiv accesoriile datorate conform contractelor sau altor angajamente legale prin care se utilizează fondurile comunitare şi cofinanţarea aferentă, înscrise în titlul de creanţă specificat la alin. (2) lit. a), se stabilesc în moneda utilizată pentru efectuarea plăţilor în cadrul contractului ori altor angajamente legale sau acordului de finanţare şi în lei, utilizându-se cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data emiterii titlului de creanţă.--------------Alin. (3) a art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 20 din 13 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008. (4) Titlul de creanta specificat la alin. (2) lit. a) constituie instiintare de plată şi cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Codul de procedură fiscala, precum şi elemente specifice, acolo unde este necesar. (5) Titlul de creanta se comunică debitorului în conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala. (6) Împotriva titlului de creanţă debitorul poate formula contestaţie la organul emitent, în condiţiile şi termenele stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 174/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Alin. (6) a art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 20 din 13 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANTA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.  +  Articolul 4 (1) Constituie obiect al recuperării creanţelor bugetare rezultate din nereguli sumele plătite necuvenit din fonduri comunitare şi/sau din cofinanţarea aferentă, costurile bancare, inclusiv accesoriile acestora, precum şi alte sume stabilite de lege în sarcina debitorului.--------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 20 din 13 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008. (2) Creantele bugetare rezultate din nereguli sunt asimilate creanţelor fiscale, în sensul drepturilor şi obligaţiilor care revin creditorilor, autorităţilor cu competente în gestionarea asistentei financiare comunitare nerambursabile şi debitorilor.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANTA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.  +  Secţiunea a 3-a Obligaţia şi raspunderea la plata  +  Articolul 5 (1) Platitor al creanţelor bugetare rezultate din nereguli este persoana juridica sau fizica stabilita debitor prin titlul de creanta. (2) În cazul în care creanţa bugetară rezultată din nereguli nu a fost achitată de către persoanele prevăzute la alin. (1), debitor devine persoana juridică sau fizică prevăzută de Codul de procedură fiscală.--------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 20 din 13 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.  +  Capitolul II Modalităţi de stingere a creanţelor bugetare  +  Articolul 6Stingerea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se realizează prin plata voluntara efectuata de către persoanele prevăzute la art. 5, prin deducerea din plăţile urmatoare pe care sunt indreptatite să le primeasca persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1), prin executare silita ori prin alte modalităţi prevăzute de lege.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANTA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.  +  Articolul 7 (1) Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli, prin plata voluntară sau deducerea din plăţile următoare pe care sunt îndreptăţite să le primească persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1), se efectuează în conturile indicate în titlul de creanţă, în moneda stabilită în contractul/acordul de finanţare sau angajamentul legal. (2) Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli, prin executare silită, se efectuează în lei, conform Codului de procedură fiscală, în conturile indicate în titlul executoriu sau comunicate de autorităţile prevăzute la art. 2 lit. e).--------------Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 20 din 13 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008.  +  Articolul 7^1 (1) Pentru creanţele bugetare rezultate din nereguli termenul de plată se stabileşte în funcţie de data comunicării titlului de creanţă în condiţiile Codului de procedură fiscală sau potrivit legii, după caz. (2) Pentru neachitarea la termen a obligaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) debitorul datorează după acest termen majorări de întârziere, conform prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale.--------------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 20 din 13 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008.-----------Art. 8 a fost abrogat de pct. 7 al art. XXV, Secţiunea a-14-a, Cap. II din ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Articolul 9-----------Alin. (1) al art. 9 a fost abrogat de pct. 8 al art. XXV, Secţiunea a-14-a, Cap. II din ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004. (2) Procedura de recuperare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli nu influenţează în niciun mod exercitarea actiunii penale în cazul în care neregulile constituie, potrivit legii penale, infractiuni.-------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANTA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.  +  Articolul 10 (1) Pentru creantele bugetare rezultate din nereguli, actul prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. a), comunicat debitorului, constituie titlu executoriu în condiţiile Codului de procedura fiscala. (2) Pentru creantele bugetare rezultate din nereguli asupra cărora s-a pronuntat instanţa judecătorească, executarea silita se efectueaza în temeiul hotărârii judecătorești care constituie titlu executoriu în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civila. (3) În cazul în care creanţele bugetare rezultate din nereguli nu pot fi recuperate prin plată voluntară sau deducere, autorităţile competente în gestionarea fondurilor comunitare vor transmite titlurile executorii prevăzute la alin. (1) şi (2) organelor teritoriale subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi/sau organelor competente ale celorlalţi creditori bugetari, care vor duce la îndeplinire măsurile asigurătorii şi vor efectua procedura de executare silită pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit din fondurile comunitare şi/sau fondurile de cofinanţare pe care le administrează, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.--------------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 20 din 13 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008. (4) Sumele recuperate de organele competente stabilite potrivit alin. (3) se virează în lei în conturile indicate în titlul executoriu sau comunicate de autorităţile prevăzute la art. 2 lit. e).--------------Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 20 din 13 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008. (5) Creanţele bugetare stabilite în euro se înscriu în titlurile executorii prevăzute la alin. (1) şi (2) în lei, utilizându-se cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data emiterii titlului de creanţă.--------------Alin. (5) al art. 10 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 20 din 13 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008.-------------Art. 10 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANTA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.  +  Capitolul II^1Responsabilitatile şi oblibaţiile autorităţilor competente cu constatarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli şi ale altor autorităţi cu competente de control al modului de gestionare a fondurilor comunitare-------------Cap. II^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANTA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.  +  Articolul 11 (1) Autorităţile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare şi a cofinantarii aferente au responsabilitatea de a lua masurile necesare pentru identificarea neregulilor şi constatarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli, în cadrul domeniului lor de competenţa, precum şi pentru recuperarea sumelor reprezentand creante bugetare rezultate din nereguli.(1^1) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare în cadrul fondurilor structurale şi de coeziune pot delega activitatea de constatare organismelor intermediare, dar rămân în continuare răspunzătoare atât pentru constatarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli, cât şi pentru recuperarea acestora.--------------Alin. (1^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 20 din 13 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008. (2) În scopul identificarii neregulilor, autorităţile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare şi a cofinantarii aferente au obligaţia verificării sesizarilor provenite din interiorul şi din exteriorul autorităţii, inclusiv a celor cuprinse în rapoartele de audit şi în rapoartele de control ale instituţiilor cu atribuţii de control al obtinerii, derularii şi utilizarii fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinantare aferente.(2^1) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare au obligaţia de a iniţia procedura de constatare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli în interval de 7 zile lucrătoare de la primirea sesizărilor menţionate la alin. (2).--------------Alin. (2^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 20 din 13 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008.(2^2) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare au obligaţia de a înscrie în Registrul debitorilor creanţele bugetare rezultate din nereguli, în 3 zile lucrătoare de la data emiterii titlului de creanţă."--------------Alin. (2^2) al art. 11 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 20 din 13 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008. (3) Constatarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se efectueaza de către autorităţile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare, prin compartimentele de specialitate organizate în acest scop în cadrul autorităţii sau în cadrul institutiei în structura careia funcţionează autoritatea. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), la solicitarea autorităţilor cu competente în gestionarea fondurilor comunitare, constatarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se efectueaza de compartimentele de specialitate din cadrul ministerului coordonator al autorităţii cu competente în gestionarea fondurilor comunitare. (5) Constatarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se realizează de către Serviciul Inspecţia modului de constituire a creanţelor bugetare rezultate din nereguli în utilizarea fondurilor europene din cadrul Inspecţiei Generale - Ministerul Economiei şi Finanţelor, la solicitarea expresă a autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare enumerate la art. 2 lit. e), în situaţiile în care: a) autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare are calitatea de beneficiar, cu excepţia cazurilor în care aceste autorităţi sunt entităţi publice sau persoane juridice române de interes strategic naţional, cum sunt cele din sectorul transporturi, caz în care constatarea creanţelor bugetare se face de către structurile de control din cadrul Ministerului Transporturilor; b) persoanele din cadrul autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, implicate în procesul de constatare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, au un interes personal sau patrimonial ce ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor ce le revin potrivit legii; c) sunt necesare acţiuni de control complexe, cu implicaţii interinstituţionale; d) Comisia Europeană a stabilit debite ca urmare a unor nereguli în cadrul programelor PHARE anterioare Programului PHARE 1998; e) Comisia Europeană a stabilit, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, debite ca urmare a unei nereguli în cadrul participării României la programele comunitare; f) în cazul descoperirii unor indicii privind posibile nereguli la nivelul Autorităţii de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor.--------------Alin. (5) al art. 11 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 20 din 13 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008. (6) În urma desfăşurării activităţii de constatare, în limitele atribuţiilor ce le revin, toate autorităţile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare şi Serviciul Inspecţia modului de constituire a creanţelor bugetare rezultate din nereguli în utilizarea fondurilor europene din cadrul Inspecţiei Generale - Ministerul Economiei şi Finanţelor au obligaţia să sesizeze de îndată Departamentul pentru Luptă Antifraudă - DLAF în cazul descoperirii unor indicii privind posibile fraude.--------------Alin. (6) al art. 11 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 20 din 13 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008. (7) Drepturile şi obligaţiile autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare prevăzute la art. 10 alin. (8)-(11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător Serviciului Inspecţia modului de constituire a creanţelor bugetare rezultate din nereguli în utilizarea fondurilor europene din cadrul Inspecţiei Generale Ministerul Economiei şi Finanţelor.--------------Alin. (7) al art. 11 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 20 din 13 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANTA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.  +  Articolul 11^1 (1) Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, prin structurile sale la nivel central şi regional, este autoritatea naţionala competenţa să efectueze audit extern, în conformitate cu legislatia Uniunii Europene şi cu legislatia naţionala, asupra modului de gestionare a fondurilor comunitare. (2) În vederea evaluării sistemelor de management şi control privind modul de gestionare a fondurilor comunitare şi pentru prevenirea şi/sau identificarea unor nereguli aşa cum sunt definite la art. 2, Autoritatea de Audit, prin structurile sale la nivel central şi regional, efectuează audit extern asupra programelor PHARE, ISPA şi SAPARD, asupra programelor finanţate din fonduri structurale şi de coeziune, din fonduri externe nerambursabile aferente Instrumentului de Asistenţă pentru Preaderare şi Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat, Facilităţii Schengen, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi din Fondul european pentru pescuit.--------------Alin. (2) al art. 11^1 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 20 din 13 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008. (3) Constatarile Autorităţii de Audit, rezultate ca urmare a efectuării misiunilor sale de audit, care pot constitui nereguli asa cum sunt ele definite la art. 2, sunt comunicate autorităţilor cu competente în gestionarea fondurilor comunitare, pentru a demara propriile proceduri în vederea emiterii titlului de creanta. Ca urmare a acestor sesizari, aceste autorităţi vor aduce la cunoştinţa Autorităţii de Audit rezultatul misiunilor de control efectuate. (4) Constatarile Autorităţii de Audit, rezultate ca urmare a efectuării misiunilor sale de audit, în care sunt descoperite indicii de posibile fraude, sunt comunicate imediat Departamentului pentru Lupta Antifrauda - DLAF. (5) Departamentul pentru Lupta Antifrauda - DLAF, în calitate de institutie de contact cu Oficiul European de Lupta Antifrauda - OLAF, asigura, sprijina sau coordonează, după caz, indeplinirea obligaţiilor ce revin României privind protectia intereselor financiare ale Comunităţii Europene, în conformitate cu prevederile art. 280 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având atributia de control al obtinerii, derularii sau utilizarii fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinantare aferente. (6) Ministerul Finanţelor Publice, prin directia de specialitate, are şi rolul de coordonare metodologica la nivel naţional pentru desfăşurarea activităţii de constatare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli. (7) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, precum şi Serviciul Inspecţia modului de constituire a creanţelor bugetare rezultate din nereguli în utilizarea fondurilor europene din cadrul Inspecţiei Generale - Ministerul Economiei şi Finanţelor au obligaţia de a comunică, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control ale departamentului, precum şi acţiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.--------------Alin. (7) al art. 11^1 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 20 din 13 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008.-------------Art. 11^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANTA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.  +  Articolul 11^2 (1) Dreptul de a stabili obligaţia de plată se prescrie în termen de 5 ani de la data închiderii programului dacă normele comunitare nu prevăd un termen mai mare.--------------Alin. (1) al art. 11^2 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 20 din 13 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008. (2) Intreruperea şi suspendarea termenului de prescriptie a dreptului de stabilire a obligaţiei de plată se realizează în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru intreruperea şi suspendarea termenului de prescriptie a dreptului la actiune potrivit dreptului comun.(2^1) Întreruperea şi suspendarea termenului de prescripţie a dreptului de stabilire a obligaţiei de plată pentru care normele comunitare prevăd un termen mai mare de 5 ani se realizează în cazurile şi în condiţiile stabilite de normele comunitare respective.--------------Alin. (2^1) al art. 11^2 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 20 din 13 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008. (3) Dreptul de a cere executarea silita a creanţelor stabilite prin prezenta ordonanţă se prescrie în termen de 5 ani de la data când a luat nastere acest drept. (4) Suspendarea şi intreruperea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita sunt reglementate de Codul de procedură fiscala.-------------Art. 11^2 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANTA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.  +  Articolul 11^3 (1) În cazul debitelor stabilite de Comisia Europeana şi/sau de autorităţile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare, pentru care constatarea şi/sau recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli nu a putut fi efectuata şi pentru care conturile fondurilor comunitare au fost reintregite la termenele impuse de Comisia Europeana sau de necesitatea continuarii finantarii programelor, autorităţile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare pot propune reglementarea financiară de stingere a obligaţiilor bugetare generate de reintregirea conturilor fondurilor comunitare şi a celor generate de plată în mod necuvenit a sumelor de cofinantare aferenta. (2) Pentru debitele stabilite de Comisia Europeana, specificate la art. 11 alin. (5) lit. d) şi e), se imputerniceste Ministerul Finanţelor Publice pentru recuperarea în condiţiile legii sau, după caz, propunerea reglementarii financiare de stingere a obligaţiilor bugetare generate de reintregirea conturilor fondurilor comunitare.-------------Art. 11^3 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANTA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.  +  Capitolul III Dispozitii finale  +  Articolul 12În termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, va aproba normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.  +  Articolul 13Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 28 august 2003.Nr. 79.-----------