HOTĂRÂRE nr. 1.275 din 7 decembrie 2000 (*actualizată*)privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996(actualizată până la data de 24 septembrie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 22 decembrie 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 24 septembrie 2008, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 366 din 4 aprilie 2001; HOTĂRÂREA nr. 950 din 5 septembrie 2002; HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002***); HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003 abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008, în tot cuprinsul normelor metodologice, denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor".***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003 s-a abrogat Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare. În consecinţă, întrucât prin HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 4 decembrie 2002 s-au aprobat Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată, cu completările ulterioare, acest act devine caduc.Deşi HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008, abrogările prevăzute în HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003, asupra HOTĂRÂRII nr. 1.275 din 7 decembrie 2000, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 22 decembrie 2000, se menţin. La art. 62 alin. (3) din LEGEA nr. 24 din 27 martie 2000 republicată privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare se prevede că abrogarea unei dispoziţii sau a unui act normativ are caracter definitiv. Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ iniţial. Fac excepţie prevederile din ordonanţele Guvernului care au prevăzut norme de abrogare şi au fost respinse prin lege de către Parlament.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 68 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 446/1997 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 21 august 1997.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Nicolae NoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrul funcţiei publice,Ioan Onisei  +  AnexăNORMA 07/12/2000