HOTĂRÂRE nr. 1.066 din 10 septembrie 2008pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. VII alin. (2) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre reglementează normele generale aplicabile în domeniul formării profesionale a funcţionarilor publici. (2) Scopul prezentei hotărâri îl constituie asigurarea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a cadrului general necesar derulării procesului de îmbunătăţire continuă a pregătirii profesionale, abilităţilor şi competenţelor necesare exercitării prerogativelor de putere publică, în vederea dezvoltării unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi imparţial, în interesul cetăţenilor, precum şi al autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală.  +  Articolul 2 (1) Dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea funcţionari publici. (2) În cazul statutelor speciale aplicabile categoriilor de funcţionari publici prevăzute la art. 5 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, dispoziţiile speciale pot reglementa prevederi referitoare la formarea profesională.  +  Articolul 3 (1) În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) beneficiar de formare - orice autoritate sau instituţie publică ce alocă resurse financiare, umane, informaţionale şi de timp în scopul achiziţionării de servicii de formare profesională a funcţionarilor publici, precum şi funcţionarii publici participanţi la forme de realizare a formării profesionale; b) formare profesională a funcţionarilor publici - procesul de instruire de tip formare continuă, destinat dezvoltării de competenţe şi abilităţi determinate, în vederea îmbunătăţirii calităţii activităţilor profesionale individuale desfăşurate în exercitarea prerogativelor de putere publică; c) formare specializată - formarea profesională a funcţionarilor publici destinată dezvoltării acelor competenţe şi aptitudini necesare exercitării unei funcţii cu un nivel ridicat de complexitate şi care necesită abilităţi şi aptitudini specifice, desfăşurată într-un cadru organizat, pe o durată de timp relativ extinsă, cu grupuri-ţintă definite şi constituite limitativ, de regulă pe bază de selecţie, şi tratând o tematică multiplă, corelată într-o succesiune logică şi axată pe atingerea scopului principal; d) formator - persoană cu experienţă, abilităţi şi competenţe profesionale specifice, atestate sau, după caz, certificate în condiţiile legii, în domeniul instruirii prin utilizarea de metode şi tehnici specifice educaţiei la adulţi; e) furnizor de formare - organizaţia publică sau privată legal înfiinţată care are prevăzute în obiectul principal de activitate organizarea şi derularea de activităţi de formare profesională, indiferent de natura acestora; f) grup-ţintă - beneficiarul de formare determinat, ale cărui caracteristici sunt utilizate la definirea şi elaborarea conţinutului programului de formare; g) grup-ţintă strategic - grupul-ţintă a cărui importanţă este recunoscută la nivel naţional drept prioritară pentru atingerea unor obiective generale sau, după caz, specifice, determinate; h) mentor - funcţionarul public cu experienţă, abilităţi şi competenţe specifice recunoscute, desemnat în scopul îndrumării profesionale, pe perioadă determinată, conform unei planificări prealabile şi în baza unor criterii specifice, a unui alt funcţionar public, pe perioada stagiului practic definit conform prezentei hotărâri; i) perfecţionare - formarea profesională a funcţionarilor publici destinată dezvoltării acelor competenţe şi aptitudini necesare creşterii calităţii rezultatelor obţinute în exercitarea unor atribuţii determinate, desfăşurată într-un cadru organizat, pe o durată de timp relativ restrânsă, cu grupuri-ţintă definite în sens larg, de regulă pe bază de autoevaluare, evaluare şi recunoaşterea necesităţii de formare, şi tratând o tematică unitară, subsecventă unui domeniu de activitate specific; j) persoană-resursă - persoană cu experienţă şi expertiză în domeniul tematicii formării, dar fără abilităţi şi competenţe profesionale specifice, atestate sau, după caz, certificate în condiţiile legii, în domeniul instruirii prin utilizarea de metode şi tehnici specifice educaţiei la adulţi, de regulă funcţionar public încadrat într-o autoritate sau instituţie publică ori într-un departament ce are ca obiect de activitate tematica abordată în cadrul programului de formare, al cărui rol este acela de a asista formatorul în pregătirea materialelor, identificarea exemplelor relevante, selectarea temelor de dezbatere şi elaborarea unor studii de caz care să permită atingerea obiectivelor formării; k) program de formare - ansamblul activităţilor desfăşurate de un furnizor de formare în vederea realizării obiectivelor de formare de competenţe pentru un grup-ţintă determinat; l) servicii de formare - serviciile furnizate de către un furnizor de formare şi care au ca finalitate organizarea şi derularea unui program de formare destinat unei categorii de funcţionari publici determinate; m) sistemul de formare profesională a funcţionarilor publici - dezvoltarea de competenţe şi aptitudini specifice prin exercitarea repetată, sistematică, a unor acţiuni determinate în legătură cu activitatea curentă, necesare exercitării unor atribuţii cu grad mai ridicat de complexitate şi diversitate comparativ cu cele existente în fişa postului; n) specializare la locul de muncă - dezvoltarea de competenţe şi aptitudini specifice prin exercitarea cu caracter repetat a unor activităţi determinate, altele decât cele cu caracter curent sau cele prevăzute în mod expres în fişa postului; o) stagiar - funcţionarul public participant şi beneficiar al unui stagiu practic organizat în condiţiile prezentei hotărâri; p) stagiu practic - programul de formare derulat sub îndrumarea mentorului, destinat dezvoltării de competenţe şi aptitudini specifice necesare ameliorării calităţii în exercitarea atribuţiilor sau, după caz, necesare exercitării unor atribuţii cu un grad mai ridicat de complexitate şi diversitate faţă de nivelul celor existente în fişa postului anterior începerii programului. (2) Definiţiile prevăzute la alin. (1) se completează în mod corespunzător cu definiţiile termenilor specifici utilizaţi în domeniul reglementării formării profesionale continue sau în domeniul învăţământului universitar, după caz.  +  Articolul 4Principiile aplicabile sistemului de formare profesională a funcţionarilor publici sunt: a) eficienţa - principiul potrivit căruia autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a asigura atingerea obiectivelor formării cu un consum raţional de resurse; b) eficacitatea - principiul potrivit căruia beneficiarii de formare au dreptul de a obţine rezultate superioare resurselor alocate; c) coerenţa - principiul potrivit căruia regulile instituite prin prezenta hotărâre sunt general aplicabile în cadrul procesului de asigurare a respectării dreptului şi îndeplinirii obligaţiei de formare şi perfecţionare profesională a funcţionarilor publici; d) egalitatea de tratament - principiul potrivit căruia, în contractarea serviciilor de formare, părţile contractante au obligaţia de a nu face discriminări între categoriile de beneficiari, respectiv între categoriile de furnizori de formare; e) gestiunea descentralizată a procesului de formare - principiul potrivit căruia autorităţile şi instituţiile publice au deplină competenţă în planificarea formării, achiziţionarea serviciilor de formare, monitorizarea şi evaluarea formării funcţionarilor publici; f) liberul acces la servicii de formare - principiul potrivit căruia furnizorii de formare au acces liber în procedura de achiziţie a serviciilor de formare, în condiţii de concurenţă şi egalitate de tratament în relaţia cu beneficiarii de formare; g) planificarea - principiul potrivit căruia autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a iniţia anual procesul de identificare a nevoilor de formare a funcţionarilor publici şi de a stabili priorităţile în achiziţionarea serviciilor de formare, pe baza nevoilor de formare identificate şi a resurselor disponibile; h) transparenţa - principiul potrivit căruia autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi informaţiile de interes public referitoare la formarea profesională a funcţionarilor publici.  +  Capitolul II Formarea profesională a funcţionarilor publici  +  Secţiunea 1 Modalităţile de realizare a formării profesionale a funcţionarilor publici  +  Articolul 5Modalităţile de realizare a formării profesionale a funcţionarilor publici sunt: a) programe de formare organizate şi desfăşurate de către furnizorii de formare profesională, finalizate cu certificat de participare sau, după caz, diplomă de absolvire; b) programe de formare organizate şi desfăşurate sau, după caz, aprobate de angajatori în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice; c) programe de formare organizate şi desfăşurate în cadrul implementării de proiecte cu finanţare externă; d) alte forme de pregătire profesională prevăzute de lege.  +  Articolul 6 (1) Programele de formare prevăzute la art. 5 lit. a) sunt programe de formare specializată sau programe de perfecţionare. (2) Programele de formare prevăzute la art. 5 lit. a) pot fi desfăşurate cu participarea directă a beneficiarilor, la sediul furnizorului, în alte locaţii sau la sediul beneficiarului, ori prin intermediul mijloacelor electronice.  +  Articolul 7Programele de formare prevăzute la art. 5 lit. b) pot fi desfăşurate sub următoarele forme: a) specializare la locul de muncă, în sensul definit în prezenta hotărâre; b) stagii practice în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, la nivel naţional sau internaţional, în sensul definit în prezenta hotărâre; c) participarea la conferinţe, seminarii, ateliere de lucru şi alte tipuri de evenimente similare din ţară sau din străinătate, în domeniile care se regăsesc în fişa postului.  +  Articolul 8Programele de formare prevăzute la art. 5 lit. c) sunt activităţile de instruire derulate ca parte componentă în implementarea unui proiect cu finanţare externă şi care au ca scop asigurarea atingerii obiectivelor acestuia.  +  Articolul 9 (1) Atestarea participării la programele prevăzute la art. 5 lit. c) se face prin certificat de participare eliberat de organizator. (2) Atestarea participării la programele prevăzute la art. 7 lit. a) şi b) se face prin adeverinţă eliberată de autoritatea sau instituţia publică în care este numit funcţionarul public ori, după caz, de autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia s-a desfăşurat stagiul practic. (3) Atestarea participării la programele prevăzute la art. 7 lit. c) se face prin certificat de participare eliberat de autoritatea ori instituţia publică organizatoare. (4) Atestarea participării la alte forme de pregătire profesională prevăzute de lege, precum şi recunoaşterea abilităţilor şi competenţelor dobândite în urma finalizării programelor de formare se fac în condiţiile legii. (5) Recunoaşterea statutului de absolvent sau, după caz, de participant la programele de formare se face pe baza documentului prin care se atestă absolvirea ori participarea la programul în cauză. (6) Diploma, certificatul de participare sau, după caz, adeverinţa trebuie să conţină, de regulă, cel puţin următoarele elemente: a) însemnele oficiale ale organizatorului: denumire, siglă, antet şi alte elemente oficiale de identificare; b) denumirea documentului; c) seria şi numărul documentului sau, în cazul adeverinţelor, numărul de înregistrare la emitent; d) denumirea completă a programului pentru care se atestă absolvirea sau participarea, tipul programului, durata şi perioada de derulare a acestuia; e) datele de identificare ale persoanei pentru care se atestă absolvirea sau participarea; f) data eliberării documentului; g) certificarea prin ştampila furnizorului de formare şi semnătura conducătorului sau reprezentantului legal al acestuia; h) certificarea prin semnătură a primirii documentului de către persoana pentru care se atestă absolvirea sau participarea ori de către împuternicitul acesteia. (7) Orice altă formă de pregătire profesională se atestă prin adeverinţă aprobată de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.  +  Articolul 10 (1) Formarea profesională a funcţionarilor publici se organizează şi se desfăşoară, de regulă, în mod distinct pentru fiecare dintre categoriile de funcţionari publici. (2) Funcţionarii publici care ocupă funcţii publice corespunzătoare unei anumite categorii pot participa la programe de formare destinate unei alte categorii, finanţate integral de la bugetul autorităţii sau instituţiei publice, doar în măsura în care acest lucru are ca rezultat îmbunătăţirea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor necesare în exercitarea funcţiei publice deţinute.  +  Articolul 11Domeniile prioritare în care se organizează programe de formare pentru funcţionarii publici care ocupă funcţii publice generale de conducere şi execuţie, precum şi funcţii publice specifice asimilate acestora se stabilesc, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.  +  Articolul 12 (1) Priorităţile în domeniul organizării şi derulării programelor de formare destinate înalţilor funcţionari publici se aprobă, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, pe baza informaţiilor furnizate, după cum urmează: a) de către Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, pentru prefecţi şi subprefecţi; b) de către Secretariatul General al Guvernului, pentru secretari generali, secretari generali adjuncţi din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi inspectori guvernamentali; c) de către Comisia de evaluare a înalţilor funcţionari publici, pe baza rezultatelor evaluărilor performanţelor profesionale ale înalţilor funcţionari publici şi a rezultatelor evaluărilor generale. (2) Informaţiile furnizate în condiţiile alin. (1) se transmit Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, care le centralizează şi elaborează proiectul hotărârii Guvernului.  +  Articolul 13Programele de formare destinate funcţionarilor publici cu statut special se organizează şi se derulează conform priorităţilor stabilite de către autorităţile sau instituţiile publice cu competenţă în gestiunea funcţiilor publice reglementate prin statutul special.  +  Secţiunea a 2-a Finanţarea programelor de formare şi unele măsuri privind planificarea instituţională a formării profesionale  +  Articolul 14 (1) Participarea la programele de formare profesională a funcţionarilor publici se finanţează, după caz, din bugetul autorităţii sau instituţiei publice, din sumele special prevăzute în acest scop, sau din alte surse, de regulă după cum urmează: a) pentru programele de formare urmate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau al instituţiei publice în domeniile care se regăsesc în fişa postului, care au fost identificate ca necesare la evaluarea performanţelor profesionale individuale şi se regăsesc în planul anual de perfecţionare elaborat şi aprobat în condiţiile legii, precum şi pentru cele rezultate din nevoia de instruire ca urmare a intrării în vigoare a unor modificări ale cadrului normativ sau instituţional, finanţarea se asigură integral din bugetul autorităţii sau al instituţiei publice; b) pentru fiecare dintre programele de formare urmate la iniţiativa funcţionarului public, cu acordul conducătorului autorităţii sau al instituţiei publice, în domenii care se regăsesc în fişa postului, dar care nu au fost identificate ca necesare la evaluarea performanţelor profesionale individuale şi nici nu se regăsesc în planul anual de perfecţionare elaborat şi aprobat în condiţiile legii, finanţarea se asigură din bugetul instituţiei, în limita fondurilor disponibile. În funcţie de resursele financiare disponibile şi de gradul în care programul de formare este în interesul autorităţii sau al instituţiei publice, funcţionarului public i se poate solicita suportarea unei părţi de până la 50% din taxa de participare; c) pentru programele de formare urmate la iniţiativa funcţionarului public, cu acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, în alte domenii decât cele care se regăsesc în fişa postului şi cele identificate ca necesare la evaluarea performanţelor profesionale individuale şi care nici nu se regăsesc în planul anual de perfecţionare elaborat şi aprobat în condiţiile legii, finanţarea se asigură integral de către funcţionarul public participant. (2) Participarea la programele de formare urmate la iniţiativa funcţionarului public, cu acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, se aprobă pe baza cererii justificate a funcţionarului public, cu evidenţierea modului în care acesta consideră că dezvoltarea de abilităţi şi competenţe în domeniul în care doreşte să se formeze îi va îmbunătăţi activitatea profesională. (3) Funcţionarii publici beneficiază pe perioada în care urmează forme de perfecţionare profesională de toate drepturile salariale cuvenite, în condiţiile legii.  +  Articolul 15 (1) În scopul aplicării prevederilor prezentei hotărâri, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice vor desemna unul sau mai mulţi funcţionari publici, de regulă din cadrul compartimentului specializat responsabil cu organizarea şi realizarea gestiunii curente a resurselor umane şi funcţiilor publice. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) exercită următoarele atribuţii: a) răspund de elaborarea planului anual de perfecţionare profesională, precum şi a oricăror altor măsuri privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi, dacă este cazul, din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice subordonate, le supun aprobării conducătorului autorităţii sau instituţiei publice şi asigură transmiterea acestora către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici sau, după caz, către ordonatorul principal de credite, conform legii; b) asigură consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici de conducere din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în stabilirea măsurilor privind formarea profesională a funcţionarilor publici din subordine; c) monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi întocmesc trimestrial un raport privind stadiul realizării măsurilor planificate; d) întocmesc raportul anual privind formarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice. (3) Atribuţiile prevăzute la alin. (2) se exercită în baza unui act administrativ emis de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori prin completarea fişei postului ocupat de persoana sau, după caz, de persoanele desemnate, cu atribuţiile individuale distincte în domeniul asigurării îndeplinirii măsurilor privind formarea profesională a funcţionarilor publici.  +  Articolul 16 (1) În vederea asigurării respectării dreptului şi îndeplinirii obligaţiei de îmbunătăţire continuă a abilităţilor şi pregătirii profesionale, anual, la evaluarea performanţelor profesionale individuale, sunt identificate în raportul de evaluare domeniile în care funcţionarul public evaluat necesită formare profesională suplimentară în perioada următoare. (2) Necesarul de formare profesională identificat conform alin. (1) se completează, dacă este cazul, cu necesarul de formare profesională rezultat din modificările legislative în domeniile de competenţă ale funcţionarului public, precum şi din eventualele modificări relevante ale fişei postului.  +  Articolul 17 (1) Pe baza documentelor prevăzute la art. 16, întocmite în condiţiile legii, funcţionarii publici care ocupă funcţii de conducere elaborează un raport privind necesarul de formare profesională a personalului din subordine, cu evidenţierea domeniilor considerate prioritare, precum şi a criteriilor ce stau la baza identificării priorităţilor. (2) Persoana sau, după caz, persoanele desemnate în baza prevederilor art. 15 alin. (1) centralizează rapoartele prevăzute la alin. (1), elaborează proiectul planului de măsuri privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi îl înaintează conducerii acesteia, împreună cu proiectul planului anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici pentru perioada următoare şi fondurile necesar a fi alocate de la bugetul autorităţii sau instituţiei publice în acest scop. (3) În funcţie de resursele disponibil a fi alocate în scopul formării profesionale a funcţionarilor publici, în urma consultărilor efectuate în baza prevederilor art. 72 alin. (1) lit. d) şi ale art. 74 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999, republicată, conducerea autorităţii sau instituţiei publice aprobă măsurile privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici, planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate de la bugetul autorităţii sau al instituţiei publice în scopul instruirii funcţionarilor publici.  +  Articolul 18 (1) Ordonatorii principali de credite sunt obligaţi să transmită Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici documentele aprobate în condiţiile prevăzute la art. 17 alin (3). (2) Documentele aprobate sunt transmise centralizat şi pentru autorităţile şi instituţiile publice din subordinea ordonatorului principal de credite sau finanţate prin bugetul acestuia, până la data de 31 martie a fiecărui an. (3) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici centralizează datele transmise de ordonatorii principali de credite şi elaborează raportul anual privind formarea profesională a funcţionarilor publici, pe care îl aduce la cunoştinţa publicului inclusiv prin publicare pe site-ul propriu.  +  Articolul 19 (1) La nivel naţional, domeniile prioritare de formare profesională a funcţionarilor publici sunt stabilite conform documentului prevăzut la art. 18 alin. (3). (2) La nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, participarea la programele de formare profesională se aprobă conform documentelor prevăzute la art. 17 alin. (3).  +  Articolul 20În limita fondurilor disponibile, în luna august a fiecărui an, documentele prevăzute la art. 17 alin. (3) pot fi actualizate, cu justificarea modificărilor efectuate şi precizarea, în cazul în care este prevăzută o creştere a sumelor alocate, a surselor de finanţare. Documentele modificate şi completate vor fi transmise Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (2).  +  Articolul 21 (1) La încheierea exerciţiului bugetar, autorităţile şi instituţiile publice întocmesc raportul anual privind formarea profesională a funcţionarilor publici, cu evidenţierea următoarelor elemente: a) numărul funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice care au participat la programe de formare, conform planificării, pe categorii de funcţionari publici; b) tipurile de formare profesională de care au beneficiat funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice; c) furnizorii de programe de formare profesională şi modalitatea de realizare a formării profesionale; d) gradul de corelare dintre planificarea aprobată, măsurile efectiv implementate şi rezultatele obţinute; e) actualizările efectuate în condiţiile prevăzute la art. 20, dacă este cazul; f) propuneri de îmbunătăţire a sistemului de formare profesională a funcţionarilor publici, dacă este cazul. (2) Datele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi f) se transmit Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici concomitent cu măsurile privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici, planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate de la bugetul instituţiei în scopul instruirii personalului propriu pentru anul următor. (3) Raportul anual privind formarea profesională a funcţionarilor publici face parte integrantă din raportul de activitate al autorităţilor şi instituţiilor publice.  +  Capitolul III Organizarea şi derularea formării profesionale a funcţionarilor publici  +  Secţiunea 1 Furnizorii de formare profesională  +  Articolul 22În sensul prezentei hotărâri, sunt furnizori de formare profesională a funcţionarilor publici: a) autorităţile şi instituţiile publice care au ca obiect de activitate definit explicit în actul normativ de înfiinţare, organizare şi funcţionare inclusiv organizarea şi derularea de programe de formare; b) instituţiile din cadrul sistemului naţional de învăţământ corespunzătoare nivelului învăţământ superior sau, după caz, categoriei educaţie permanentă, în limitele prevăzute de lege; c) organizaţiile de drept privat înfiinţate pe lângă autorităţi şi instituţii publice sau în parteneriat cu acestea, ce au ca obiect de activitate definit explicit în actul de înfiinţare, organizare şi funcţionare inclusiv organizarea şi derularea de programe de formare; d) organizaţiile private independente, de tip societăţi comerciale înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, organizaţii neguvernamentale înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, ce au ca obiect de activitate definit explicit în actul de înfiinţare, organizare şi funcţionare inclusiv organizarea şi derularea de programe de formare.  +  Articolul 23 (1) În organizarea şi derularea programelor de formare, furnizorii de formare autorizaţi pot acţiona independent sau se pot asocia cu alţi furnizori de formare, precum şi cu persoane juridice care nu sunt abilitate, autorizate sau, după caz, acreditate potrivit legii să desfăşoare activităţi de formare profesională, dar care au expertiză în domeniul ce constituie tematică a formării. (2) În situaţia asocierii prevăzute la alin. (1), documentele care atestă participarea sau, după caz, absolvirea programului de formare sunt emise în comun şi poartă elementele de identificare prevăzute la art. 9 alin. (6) lit. a) şi g) ale tuturor organizaţiilor implicate în organizarea şi derularea programului.  +  Articolul 24 (1) În organizarea şi derularea programelor de formare pentru funcţionarii publici, furnizorii de formare profesională pentru administraţia publică utilizează personal specializat, după cum urmează: a) formatori de competenţe profesionale, certificaţi în condiţiile legii, în situaţia în care programul de formare este organizat de un furnizor care face parte din una dintre categoriile prevăzute la art. 22 lit. a), c) şi d); b) personal didactic titular în învăţământul superior, în situaţia în care programul de formare este organizat de un furnizor care face parte din categoria prevăzută la art. 22 lit. b); c) persoane-resursă, în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 22, dacă persoanele prevăzute la lit. a) şi b) nu pot asigura expertiza necesară. (2) Funcţionarii publici care participă în condiţiile legii la programe de formare în calitate de personal specializat, conform alin. (1), se consideră a desfăşura activităţi compatibile cu exercitarea funcţiei publice, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) activitatea în domeniul didactic se realizează în îndeplinirea atribuţiilor autorităţii sau instituţiei publice cu care funcţionarul public are raporturi de serviciu, conform dispoziţiei conducătorului respectivei autorităţi sau instituţii publice, sau, după caz, se realizează în afara programului de lucru al funcţionarului public; b) activitatea în domeniul didactic se realizează cu respectarea regimului conflictelor de interese şi fără a afecta interesele sau exercitarea competenţelor autorităţii ori instituţiei publice cu care persoana în cauză are raporturi de serviciu; c) persoanele în cauză fac dovada deţinerii calificării necesare pentru a desfăşura activitate în calitate de personal specializat.  +  Articolul 25Instituţiile publice care organizează programe de formare specializată prevăzute de lege ca obligatorii pentru ocuparea anumitor categorii de funcţii publice, respectiv care organizează programe de perfecţionare profesională prevăzute de lege ca obligatorii pentru anumite categorii de funcţionari publici se stabilesc prin acte normative sau, după caz, acte cu caracter normativ, conform legii.  +  Secţiunea a 2-a Unele măsuri privind planificarea organizării programelor de formare  +  Articolul 26 (1) În vederea asigurării respectării principiilor prevăzute la art. 4, autorităţile şi instituţiile publice iniţiază, cel puţin o dată pe an, procedurile de achiziţionare şi aduc la cunoştinţa furnizorilor de formare informaţiile necesare elaborării şi transmiterii ofertelor. (2) Sunt considerate informaţii necesare elaborării şi transmiterii ofertelor următoarele: a) informaţiile specifice necesare pentru elaborarea ofertei de către furnizorul de formare; b) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta; c) procedura de atribuire a contractului sau, după caz, a contractelor; d) criteriile de calificare şi selecţie a ofertelor, precum şi modalitatea de aplicare a acestora; e) adresa la care se transmit ofertele şi modalităţile acceptate de beneficiarul de formare pentru primirea şi înregistrarea acestora; f) data-limită pentru transmiterea ofertelor; g) data-limită pentru finalizarea procesului de evaluare şi selecţie a ofertelor; h) orice alte informaţii considerate de către beneficiarul de formare relevante pentru elaborarea ofertei. (3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) sunt următoarele: a) tipul programului şi domeniul în care se organizează programul de formare; b) obiectivele generale ale participării la programul de formare; c) tematica ce va fi tratată în mod obligatoriu în cadrul programului de formare; d) durata minim acceptată şi cea maxim acceptată pentru programul de formare, exprimată în ore efective de formare, precum şi orice informaţii privind preferinţele beneficiarului de formare din punctul de vedere al derulării programului; e) informaţii minimale privind grupul-ţintă pentru care se organizează formarea, respectiv nivelul funcţiilor participanţilor şi domeniul de competenţă al acestora. (4) Aducerea la cunoştinţa furnizorilor de formare a informaţiilor prevăzute la alin. (2) se face prin publicarea la sediul autorităţii sau instituţiei publice, prin transmiterea directă către furnizorii de formare, în cazul în care aceştia au solicitat în mod expres acest lucru, pe cheltuiala solicitantului, prin publicarea pe pagina de internet a beneficiarului de formare, în cazul în care acesta are pagină de internet, precum şi prin orice alte mijloace de natură să asigure aplicarea principiilor sistemului de formare profesională a funcţionarilor publici, cu evidenţierea datei la care au fost făcute publice informaţiile.  +  Articolul 27Preluarea, înregistrarea şi arhivarea solicitărilor de transmitere directă a informaţiilor prevăzute la art. 26 alin. (2), precum şi a ofertelor transmise de furnizorii de formare sunt în responsabilitatea beneficiarului de formare.  +  Articolul 28Evaluarea şi selecţia ofertelor se fac conform criteriilor de calificare şi selecţie anunţate, în baza conţinutului documentelor trimise de furnizorii de formare şi cu respectarea termenelor-limită de primire a ofertelor şi, respectiv, de finalizare a procesului de evaluare şi selecţie a ofertelor, comunicate prin anunţul de participare.  +  Articolul 29 (1) Criteriile de calificare privesc condiţiile pe baza cărora se stabileşte eligibilitatea furnizorului de formare. (2) Criteriile de selecţie se stabilesc de către beneficiarul de formare, prin dispoziţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, şi privesc aspectele tehnice şi cele financiare pe baza cărora se stabileşte furnizorul de formare de la care vor fi achiziţionate serviciile de formare. (3) La stabilirea criteriilor de selecţie se au în vedere cel puţin următoarele elemente: a) modalitatea de realizare a formării profesionale a funcţionarilor publici; b) resursele necesare pentru organizarea şi desfăşurarea programului; c) experienţa şi rezultatele activităţii anterioare în domeniul organizării şi desfăşurării programelor de formare, dacă este cazul. (4) Criteriile de selecţie pot fi completate şi de alte aspecte specifice considerate de beneficiarul de formare relevante în achiziţionarea serviciilor de la un furnizor de formare.  +  Articolul 30 (1) La finalizarea procesului de evaluare şi selecţie, beneficiarul de formare întocmeşte un proces-verbal cu rezultatele evaluării şi selecţiei, pe care îl aduce la cunoştinţa persoanelor interesate conform modalităţilor prevăzute la art. 26 alin. (4). (2) Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor privind rezultatele evaluării şi selecţiei ofertelor se fac în condiţiile legii. (3) Beneficiarul de formare încheie contractul cu furnizorul de formare care a prezentat oferta cea mai convenabilă din punct de vedere tehnic şi financiar.  +  Articolul 31Achiziţionarea serviciilor de formare se va face cu respectarea principiilor prevăzute la art. 4.  +  Articolul 32Contractele de achiziţionare, respectiv de prestare de servicii de formare profesională nu pot conţine clauze de confidenţialitate.  +  Articolul 33Furnizorii de formare profesională privaţi prestează servicii pentru beneficiarii de formare pe bază de contract de achiziţii încheiat conform dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 34Achiziţionarea serviciilor de formare se face cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare în domeniul atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.  +  Secţiunea a 3-a Drepturi şi obligaţii specifice ale beneficiarilor de formare şi ale furnizorilor de formare  +  Articolul 35 (1) Funcţionarii publici care urmează într-un an calendaristic programe de formare organizate în ţară sau în străinătate în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) şi b), cu o durată cumulată mai mare de 90 de zile, sunt obligaţi să se angajeze în scris că vor lucra în administraţia publică o perioadă determinată, proporţional cu numărul zilelor de formare. (2) Persoanele care urmează într-un an calendaristic programe de formare specializată organizate în ţară sau în străinătate ori, după caz, în ţară şi în străinătate, finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetul local, pe o perioadă mai mare de 90 de zile, în scopul intrării în corpul funcţionarilor publici sau, după caz, într-o categorie a funcţiei publice superioare celei din care face parte funcţia pe care o ocupă la momentul începerii programului, sunt obligaţi să se angajeze în scris că vor lucra în administraţia publică o perioadă determinată de la terminarea programelor, proporţional cu numărul zilelor de formare, dacă pentru programul respectiv nu este prevăzută prin lege o altă perioadă. (3) Durata de 90 de zile prevăzută la alin. (1) şi (2) se calculează în funcţie de numărul de zile efective de formare de care funcţionarul public beneficiază, indiferent de numărul programelor de formare sau de datele de începere şi datele de finalizare ale acestora. (4) Funcţionarii publici care s-au angajat în scris că vor lucra în administraţia publică pentru o perioadă determinată şi nu îşi respectă angajamentul sunt obligaţi la restituirea sumelor în condiţiile legii.  +  Articolul 36 (1) Perioada determinată pentru care funcţionarul public ce a beneficiat într-un an calendaristic de mai mult de 90 de zile de formare se angajează să lucreze în administraţie se stabileşte de către autoritatea sau instituţia publică, în funcţie de cel puţin următoarele criterii: a) complexitatea programelor de formare; b) corelarea dintre domeniile în care se realizează formarea şi specificul funcţiei şi atribuţiilor funcţionarului beneficiar; c) cuantumul sumelor reprezentând finanţarea suportată de autoritatea sau instituţia publică; d) angajamentele asumate în cazul finanţării, ca urmare a implementării de proiecte cu finanţare externă; e) corelarea dintre participarea funcţionarilor publici beneficiari la cele peste 90 de zile de formare şi conţinutul documentelor prevăzute la art. 17 alin. (3). (2) Perioada prevăzută la alin. (1) poate fi cuprinsă între 2 şi 5 ani, după cum urmează: a) între 2 şi 3 ani, pentru programele prevăzute la art. 35 alin. (1), organizate în ţară; b) între 3 şi 4 ani, pentru programele prevăzute la art. 35 alin. (1), organizate în străinătate; c) între 4 şi 5 ani, pentru programele prevăzute la art. 35 alin. (2).  +  Articolul 37În relaţia cu furnizorii de formare autorităţile şi instituţiile publice au următoarele drepturi specifice: a) să solicite şi să primească toate documentele care atestă calitatea de furnizor de formare abilitat sau, după caz, autorizat în condiţiile legii; b) să solicite şi să primească toate documentele care atestă buna desfăşurare a programului şi atingerea obiectivelor pentru care a fost încheiat contractul; c) să solicite şi să primească toate documentele care atestă performanţele individuale, pe parcursul programului, ale persoanelor a căror participare a fost finanţată din bugetul propriu; d) să solicite şi să primească toate documentele care atestă participarea şi, după caz, absolvirea programelor de către persoanele a căror participare a fost finanţată din bugetul propriu; e) să solicite restituirea sumelor plătite pentru participarea la programele de formare, dacă funcţionarul public participant nu poate face dovada finalizării programului din culpa furnizorilor de formare.  +  Articolul 38În relaţia cu furnizorii de formare autorităţile şi instituţiile publice au următoarele obligaţii specifice: a) să pună la dispoziţia furnizorilor de formare toate informaţiile relevante pentru organizarea şi derularea în bune condiţii a programelor de formare; b) să asigure participarea funcţionarilor publici înscrişi sau, după caz, selectaţi la formare, conform planificării programelor; c) să asigure transparenţa procesului de achiziţionare a serviciilor de formare; d) să asigure plata în termenele şi condiţiile prevăzute în contract.  +  Articolul 39În relaţia cu funcţionarii publici participanţi la programele de formare autorităţile şi instituţiile publice au următoarele drepturi specifice: a) să solicite şi să primească toate informaţiile necesare analizării necesităţii şi oportunităţii aprobării şi, după caz, finanţării participării la programe de formare; b) să aprobe sau, după caz, să refuze în mod justificat participarea la programe de formare şi finanţarea cheltuielilor cu participarea; c) să solicite sau, după caz, să organizeze evaluarea rezultatelor participării la programele de formare; d) să solicite restituirea sumelor cheltuite cu participarea la programele de formare, dacă funcţionarul public participant nu face dovada finalizării programului din culpa sa.  +  Articolul 40 (1) În relaţia cu funcţionarii publici participanţi la programele de formare autorităţile şi instituţiile publice au următoarele obligaţii specifice: a) să planifice corespunzător şi să asigure participarea funcţionarilor publici la programe de formare conform planificării; b) să asigure formarea funcţionarilor publici în mod echitabil, prioritar, în conformitate cu obiectivele postului şi activităţile din fişa postului, dar şi cu luarea în considerare a opiniilor exprimate de funcţionarul public la momentul evaluării performanţelor profesionale individuale; c) să aducă la cunoştinţa funcţionarilor publici toate informaţiile relevante privind formarea profesională individuală; d) să aducă la cunoştinţa funcţionarilor publici care participă la un program de formare anterior derulării acestuia toate informaţiile privind condiţiile de desfăşurare şi obligaţiile furnizorului de formare; e) să asigure întocmirea, conform legii, a tuturor documentelor şi actelor administrative la baza respectării drepturilor şi asumării obligaţiilor funcţionarilor publici în domeniul formării profesionale; f) să elibereze documente care să ateste, dacă este cazul, competenţa funcţionarilor publici în domenii care nu sunt prevăzute în mod expres în fişa postului. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. f) atestă specializarea la locul de muncă şi pot fi eliberate în situaţia în care, prin natura activităţii autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarul public a îndeplinit pentru perioade însemnate de timp, cu caracter de repetabilitate, activităţi care nu au fost prevăzute în mod expres în fişa postului.  +  Articolul 41Funcţionarii publici participanţi la programele de formare au următoarele drepturi specifice: a) să fie consultaţi în stabilirea domeniilor programelor de formare profesională individuală la care vor participa şi să li se asigure dreptul la contestarea deciziilor care se iau în acest sens; b) să li se aducă la cunoştinţă informaţiile relevante privind formarea profesională individuală, precum şi condiţiile de desfăşurare a programelor de formare la care aceştia participă; c) să li se permită participarea la programele de formare, în condiţiile legii, cu diminuarea corespunzătoare a volumului de muncă pe perioada derulării acestora; d) să li se recunoască competenţele şi abilităţile obţinute în urma participării la programe de formare; e) să li se elibereze documentele sau, după caz, copii de pe documentele justificative ori doveditoare ale participării la programe de formare.  +  Articolul 42Funcţionarii publici participanţi la programele de formare au următoarele obligaţii specifice: a) să participe la toate activităţile din cadrul programului de formare, conform cerinţelor acestuia; b) să participe la toate formele de evaluare a programului de formare, respectiv a competenţelor şi abilităţilor obţinute; c) să sesizeze autoritatea sau instituţia publică din ale cărei fonduri este finanţată participarea la programul de formare privind neregulile şi abaterile constatate în derularea contractului în ceea ce priveşte obligaţiile furnizorului de formare; d) să restituie, în condiţiile legii, sumele cheltuite cu participarea la programele de formare, în situaţia în care nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate; e) să utilizeze în activitatea curentă cunoştinţele dobândite, respectiv competenţele obţinute sau abilităţile dezvoltate, şi, după caz, să asigure transferul de cunoştinţe.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 43În cazul în care programele de formare prevăzute la art. 5 sunt organizate şi se derulează în domenii pentru care există standarde ocupaţionale elaborate şi aprobate în condiţiile legii, beneficiarii de formare sunt obligaţi să solicite, iar furnizorii de formare prevăzuţi la art. 22 lit. d) trebuie să facă dovada înscrierii în Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Autorizaţi.  +  Articolul 44În aplicarea prevederilor art. 18, termenele şi formatul standard de transmitere a datelor sunt stabilite prin instrucţiuni aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 45Pentru programele de formare profesională destinate funcţionarilor publici pentru care furnizorii de formare utilizează cu titlu de personal specializat persoane care ocupă funcţii publice, prevederile art. 24 alin. (1) lit. a) privind obligaţia de certificare intră în vigoare în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 46În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să elaboreze procedurile şi să aprobe măsurile interne în domeniul formării profesionale a funcţionarilor publici.  +  Articolul 47 (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă, la propunerea Institutului Naţional de Administraţie şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, potrivit legii, strategia privind formarea profesională a funcţionarilor publici. (2) Prin strategia privind formarea profesională a funcţionarilor publici se stabilesc grupurile-ţintă strategice, precum şi, dacă este cazul, măsurile necesar a fi adoptate în vederea asigurării calităţii în domeniul formării profesionale a funcţionarilor publici.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul internelor şi reformei administrative,Cristian DavidPreşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,Jozsef BirtalanMinistrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 10 septembrie 2008.Nr. 1.066.------