HOTĂRÂRE nr. 357 din 26 martie 2008 (*actualizată*)pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008(actualizată până la data de 13 august 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 31 martie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 13 august 2008, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 601 din 4 iunie 2008; HOTĂRÂREA nr. 805 din 31 iulie 2008.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 48 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) În anul 2008, programele naţionale de sănătate se derulează în mod distinct sau în comun de către Ministerul Sănătăţii Publice şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz. (2) Programele naţionale de sănătate se finanţează de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii Publice către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi din alte surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii.---------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 805 din 31 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 13 august 2008. (3) Programele naţionale de sănătate prevăzute în anexă reprezintă un ansamblu de acţiuni multianuale, organizate în scopul evaluării, prevenirii, tratamentului şi controlului bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a populaţiei.---------Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 805 din 31 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 13 august 2008.  +  Articolul 2 (1) Structura programelor naţionale de sănătate, obiectivele anuale şi necesarul de resurse ale acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 3 (1) Programele naţionale de sănătate prevăzute în anexă sunt elaborate, implementate şi coordonate la nivel naţional de Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice. (2) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate implementează şi derulează programele naţionale de sănătate prevăzute la lit. B din anexă, conform strategiei aprobate de Ministerul Sănătăţii Publice.  +  Articolul 4 (1) Coordonatorii regionali şi locali din cadrul institutelor şi centrelor de sănătate publică, respectiv din cadrul autorităţilor de sănătate publică, asigură pentru programele prevăzute la lit. A din anexă implementarea şi monitorizarea la nivel regional, respectiv local. (2) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate, răspunde de asigurarea, urmărirea, evidenţierea şi controlul utilizării fondurilor aprobate, precum şi de monitorizarea, controlul şi analiza indicatorilor fizici şi de eficienţă pentru programele prevăzute la lit. B din anexă. (3) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite Agenţiei Naţionale pentru Programe de Sănătate, lunar, în termen de 30 de zile de la încheierea lunii, indicatorii fizici şi de eficienţă pentru programele prevăzute la lit. B din anexă.  +  Articolul 5 (1) Repartizarea fondurilor destinate programelor naţionale de sănătate finanţate de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice se face în condiţiile legii. (2) Ministerul Sănătăţii Publice calculează o cotă de rezervă de până la 5% din fondurile rezultate după aplicarea prevederilor alin. (1), pe care o reţine la dispoziţia sa din veniturile proprii alocate programelor naţionale de sănătate. Această sumă se utilizează cu aceeaşi destinaţie, în situaţii justificate, pe parcursul execuţiei bugetare şi se repartizează până la data de 31 octombrie a anului curent.  +  Articolul 6 (1) Din sumele alocate programelor naţionale de sănătate prevăzute în anexă se finanţează lunar instituţiile şi furnizorii de servicii medicale prin care se derulează programele şi subprogramele, pe baza cererilor justificative ale acestora şi în limita fondurilor aprobate. (2) Pentru realizarea atribuţiilor referitoare la programele naţionale de sănătate prevăzute la lit. A din anexă, autorităţile de sănătate publică pot încheia contracte cu furnizori de servicii medicale autorizaţi şi evaluaţi, după caz. (3) Sumele prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate cu scop curativ prevăzute la lit. B pct. I din anexă se alocă în baza contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale sau cu farmaciile cu circuit deschis prin care se derulează aceste programe, precum şi în baza contractelor încheiate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru servicii de hemodializă şi dializă peritoneală cu centre-pilot sau cu alţi furnizori privaţi de servicii medicale de specialitate, în condiţiile legii.  +  Articolul 7 (1) Sumele alocate pentru programele naţionale de sănătate sunt cuprinse în bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare publice, respectiv în veniturile furnizorilor de servicii medicale privaţi prin care acestea se derulează şi se utilizează potrivit destinaţiilor stabilite. (2) Unităţile şi instituţiile sanitare publice care derulează programe naţionale de sănătate au obligaţia gestionării eficiente a mijloacelor materiale şi băneşti şi a organizării evidenţei contabile a cheltuielilor pentru fiecare program sau subprogram, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, precum şi a organizării evidenţei nominale, pe baza codului numeric personal, a beneficiarilor programului/subprogramului. (3) Furnizorii privaţi de servicii medicale care derulează programe naţionale de sănătate au obligaţia gestionării eficiente a mijloacelor materiale şi băneşti şi a organizării evidenţei nominale, pe baza codului numeric personal, a beneficiarilor programului/subprogramului.  +  Articolul 8 (1) Pentru realizarea obiectivelor şi activităţilor cuprinse în unele programe naţionale de sănătate finanţate de la bugetul de stat şi din venituri proprii, Ministerul Sănătăţii Publice organizează licitaţii la nivel naţional. Produsele şi serviciile pentru care se organizează licitaţii la nivel naţional sunt prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor. Pentru realizarea celorlalte obiective şi activităţi cuprinse în programele naţionale de sănătate finanţate de la bugetul de stat, din venituri proprii şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru care nu se organizează licitaţii la nivel naţional, achiziţionarea bunurilor şi produselor specifice, a medicamentelor şi a materialelor sanitare se face de către instituţiile/unităţile sanitare care derulează programele respective.---------Alin. (2) la art. 8 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 805 din 31 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 13 august 2008. (3) Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi altele asemenea, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care se acordă bolnavilor, precum şi pacienţilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate, se suportă la nivelul preţului de decontare, aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii publice, în condiţiile legii. Prescrierea medicamentelor în ambulatoriu se face utilizându-se denumirea comercială.---------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 805 din 31 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 13 august 2008.(3^1) Preţul de decontare prevăzut la alin. (3), stabilit pentru medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi altele asemenea, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, care se acordă bolnavilor şi pacienţilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate, şi aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii publice, în condiţiile legii, este preţul de vânzare cu amănuntul maximal cu TVA inclus, stabilit conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice, şi reprezintă totodată tariful maximal stabilit pentru acestea.----------Alin. (3^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 805 din 31 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 13 august 2008. (4) Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi altele asemenea, utilizate în unităţile sanitare cu paturi, pe perioada spitalizării, pentru tratamentul specific al bolnavilor, precum şi pentru pacienţii cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate, se achiziţionează de către acestea, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, la un preţ care nu poate depăşi preţul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii publice, în condiţiile legii.--------Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 805 din 31 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 13 august 2008. (5) Pentru asigurarea accesului la tratament al bolnavilor cu diabet zaharat, al celor care au efectuat transplant şi al pacienţilor cu unele boli rare aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice, medicamentele antidiabetice specifice antidiabetice orale şi de tipul insulinelor, medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant, precum şi medicamentele pentru unele boli rare se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Contravaloarea acestor medicamente se asigură prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii Publice către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (6) Sumele aferente testelor de automonitorizare a glicemiei pentru bolnavii insulinodependenţi se asigură prin transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. În trimestrul al II-lea al anului 2008, sumele pentru testele de automonitorizare a glicemiei se suportă din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, în condiţiile stabilite prin normele tehnice de realizare a programelor. (7) Pentru asigurarea accesului la tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, eliberarea medicamentelor specifice de tip oral şi injectabile pentru tratamentul ambulatoriu se face prin farmaciile cu circuit deschis, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.----------Alin. (8) la art. 8 a fost abrogat de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 805 din 31 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 13 august 2008. (9) Contravaloarea medicamentelor necesare atât pentru tratamentul în ambulatoriu, cât şi în spital al bolnavilor cu afecţiuni oncologice se asigură prin transferuri de la bugetul de stat şi din venituri proprii prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii Publice către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (10) Pentru asigurarea accesului la tratament al bolnavilor cu HIV/SIDA, eliberarea medicamentelor specifice necesare pentru tratamentul ambulatoriu se face prin farmaciile cu circuit deschis, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum şi prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare prin care se derulează programul, în condiţiile prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor de sănătate. Contravaloarea acestor medicamente se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (11) Medicamentele pentru bolnavii cu HIV/SIDA cuprinşi în programul naţional de boli transmisibile, utilizate în unităţile sanitare cu paturi pentru tratamentul specific pe perioada spitalizării, precum şi pentru tratamentul ambulatoriu, eliberate prin farmacia cu circuit închis a unităţii sanitare, se achiziţionează de către aceste unităţi la un preţ care nu poate depăşi preţul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii publice; pentru restul medicamentelor, specifice tratamentului bolnavilor cuprinşi în acest program, achiziţia se face de către unităţile sanitare, în condiţiile legii. În condiţiile în care prin farmaciile cu circuit închis se eliberează medicamente specifice pentru tratamentul ambulatoriu, medicamentele se vor elibera în baza prescripţiilor medicale. În vederea decontării, aceste prescripţii se depun la casele de asigurări de sănătate, împreună cu documentele justificative prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate. (12) Contravaloarea materialelor sanitare necesare monitorizării bolnavilor cu HIV/SIDA cuprinşi în programul naţional de boli transmisibile, utilizate în unităţile sanitare, se suportă din transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii Publice către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (13) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate realizează activităţile şi obiectivele din Programul naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară, prevăzute la lit. B pct. II din anexă. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate achiziţionează servicii de tipărire şi expediere a taloanelor securizate, precum şi a scrisorilor de informare a populaţiei, pentru situaţiile prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor de sănătate, în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice. (14) Taloanele necesare populaţiei pentru prezentarea la medicul de familie şi la furnizorul de servicii medicale paraclinice pot fi utilizate numai până la data de 31 decembrie 2008, după care se anulează şi se distrug. (15) În vederea realizării activităţilor şi obiectivelor din Programul naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară, casele de asigurări de sănătate încheie contracte pentru derularea programului cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate paraclinică, care îndeplinesc criteriile de selecţie stabilite prin Normele metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice din cadrul Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 994/354/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 19 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare. (16) Ministerul Sănătăţii Publice achiziţionează tehnica de calcul, programele informatice necesare colectării, validării, raportării, preluării raportărilor privind serviciile acordate în cadrul programului, centralizării şi prelucrării datelor colectate, necesare derulării Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară, în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice. Tehnica de calcul se dă în folosinţă gratuită cabinetelor de medicină de familie, prin autorităţile de sănătate publică, pentru derularea Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară.(16^1) Tehnica de calcul necesară derulării Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară în cadrul cabinetelor de medicină de familie aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie se asigură prin transfer, fără plată, de la Ministerul Sănătăţii Publice, prin Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii, la direcţiile medicale aparţinând acestor instituţii. Procedura de distribuire şi gestionare a tehnicii de calcul se realizează potrivit metodologiei elaborate de Ministerul Sănătăţii Publice.----------Alin. (16^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 601 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 12 iunie 2008. (17) Întreţinerea şi actualizarea programelor informatice prevăzute la alin. (13) se realizează de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar Bucureşti, în baza contractelor încheiate cu Ministerul Sănătăţii Publice. (18) Ministerul Sănătăţii Publice asigură, prin autorităţile de sănătate publică, sumele necesare pentru desfăşurarea activităţii unităţilor judeţene de implementare a programului, pe baza cererilor fundamentate ale acestora şi în limita fondurilor aprobate.  +  Articolul 9 (1) Sumele aferente obiectivului prevăzut la lit. b) din structura Programului naţional de boli cardiovasculare, Programului naţional de oncologie, Programului naţional de diabet zaharat, Programului naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, Programului naţional de hemofilie, talasemie şi alte boli rare, Programului de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, programe din cadrul Programului naţional de boli netransmisibile, prevăzute la lit. A pct. II din anexă, se asigură prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii Publice către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (2) Sumele pentru controlul bolnavilor cu diabet zaharat, constând în efectuarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c), aferente obiectivului prevăzut la lit. a) din cadrul Programului naţional de diabet zaharat din structura programelor naţionale privind bolile netransmisibile, prevăzut la lit. A pct. II.4 din anexă, se asigură prin transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (3) Sumele necesare pentru asigurarea testelor de automonitorizare a glicemiei bolnavilor cu diabet zaharat insulinodependent, aferente obiectivului prevăzut la lit. c) din cadrul aceluiaşi program prevăzut la lit. A pct. II.4 din anexă, se asigură prin transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Testele se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, în baza actelor adiţionale la contractele pentru furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, încheiate de casele de asigurări de sănătate cu farmaciile. Farmaciile cu circuit deschis sunt obligate să elibereze testele de automonitorizare a glicemiei bolnavilor cu diabet zaharat insulinodependent la preţul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii publice, în condiţiile legii. Condiţiile de acordare a testelor de automonitorizare a glicemiei bolnavilor cu diabet zaharat insulinodependent se stabilesc prin normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate.----------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 805 din 31 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 13 august 2008.(3^1) Testele de automonitorizare a glicemiei bolnavilor cu diabet zaharat insulinodependent achiziţionate de autorităţile de sănătate publică şi unităţile sanitare se eliberează, până la epuizarea stocurilor, prin farmaciile cu circuit închis aparţinând unităţilor sanitare.---------Alin. (3^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 9 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 805 din 31 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 13 august 2008. (4) Sumele aferente obiectivelor prevăzute la lit. a)-e) din cadrul Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară, prevăzut la lit. A pct. VIII din anexă, se asigură prin transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Sumele aferente obiectivelor prevăzute la lit. f)-h) din cadrul aceluiaşi program se asigură din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice, de la titlul "Active nefinanciare".  +  Articolul 10 (1) Pentru realizarea unor activităţi specifice programelor naţionale de sănătate derulate de Ministerul Sănătăţii Publice, unităţile sanitare finanţate integral din venituri proprii şi instituţiile publice care derulează programe de sănătate pot finanţa cheltuieli de personal. (2) Activităţile pentru care se utilizează personalul prevăzut la alin. (1) se nominalizează în normele tehnice de realizare a programelor, aprobate în condiţiile legii. (3) Pentru realizarea activităţilor şi obiectivelor cuprinse în cadrul programelor naţionale de sănătate ca acţiuni multianuale, unităţile de specialitate prin care se derulează programe pot angaja personal pe toată perioada de derulare a acestora.--------Alin. (3) al art. 10 a fost introdus de pct. 10 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 805 din 31 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 13 august 2008.  +  Articolul 11În sumele prevăzute pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate se cuprind şi cheltuielile ocazionate de monitorizarea şi controlul acestora.  +  Articolul 12 (1) Ministerul Sănătăţii Publice poate realiza studii, activităţi şi lucrări aferente programelor naţionale de sănătate, prin contracte încheiate, în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, cu unităţile din coordonarea sau aflate sub autoritatea sa. (2) În contractele încheiate cu unităţile prevăzute la alin. (1) se vor preciza următoarele: activităţile care fac obiectul contractului, sumele aferente fiecărei activităţi, modul de raportare şi valorificare a rezultatelor, termenele intermediare şi termenul final de predare. În funcţie de îndeplinirea acestor cerinţe, va fi aprobată decontarea contravalorii lucrărilor sau a prestaţiilor, după caz. (3) Contractele prevăzute la alin. (1), încheiate între Ministerul Sănătăţii Publice şi unităţile din coordonarea sau aflate sub autoritatea sa, precum şi contractele încheiate pentru produsele şi serviciile menţionate la art. 8, achiziţionate prin licitaţii organizate la nivel naţional, sunt monitorizate şi derulate de compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice, înfiinţat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 128/2007, cu modificările şi completările ulterioare.---------Alin. (3) al art. 12 a fost introdus de pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 805 din 31 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 13 august 2008.  +  Articolul 13 (1) Sumele utilizate de Ministerul Sănătăţii Publice şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate de la data de 1 ianuarie 2008 până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri sunt cuprinse în sumele aprobate pe anul 2008 pentru programele respective. (2) Cheltuielile angajate, lichidate şi ordonanţate în cadrul prevederilor bugetare aprobate pentru programele naţionale de sănătate în anul 2007 şi neplătite până la data de 31 decembrie 2007 se vor plăti în contul bugetului pe anul 2008.  +  Articolul 14În vederea derulării în bune condiţii a programelor naţionale de sănătate, în urma evaluărilor trimestriale ale indicatorilor specifici şi în funcţie de realizarea obiectivelor şi activităţilor propuse se stabileşte modul de alocare a resurselor rămase neutilizate.  +  Articolul 15Instituţiile, furnizorii publici şi privaţi de servicii medicale, precum şi farmaciile cu circuit deschis care derulează programe naţionale de sănătate sunt obligate să respecte prevederile legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.  +  Articolul 16Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 aprilie 2008.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Vasile CiurcheaMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 26 martie 2008.Nr. 357.  +  Anexa STRUCTURA PROGRAMELOR NAŢIONALE DE SĂNĂTATE, OBIECTIVELE ANUALEŞI NECESARUL DE RESURSEA. PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE DE EVALUARE, PROFILACTICE ŞI CU SCOP CURATIV FINANŢATE DIN BUGETUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICENECESAR RESURSE:I. Pentru realizarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008:1. Buget de stat: total - 446.810 mii lei, din care: a) bunuri şi servicii: 218.060 mii lei; b) transferuri: 228.750 mii lei, din care:- transferuri FNUASS: 147.000 mii lei.2. Venituri proprii: total - 1.293.530 mii lei, din care: a) bunuri şi servicii: 73.666 mii lei; b) transferuri: 1.219.864 mii lei, din care:- transferuri FNUASS: 1.091.364 mii lei.---------Pct. I al lit. A din anexă a fost modificat de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 805 din 31 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 13 august 2008.II. Pentru plata în anul 2008 a cheltuielilor angajate, lichidate şi ordonanţate în anul 2007 în cadrul programelor naţionale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare:Buget de stat: total - 32.490 mii lei, din care: a) bunuri şi servicii: 31.847 mii lei; b) transferuri: 643 mii lei.STRUCTURA:I. Programele naţionale privind bolile transmisibileStructura:1. Programul naţional de imunizareObiectiv:Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin vaccinare2. Programul naţional de boli transmisibile (infecţie HIV, tuberculoză, hepatite virale, infecţii cu transmitere sexuală şi alte boli transmisibile prioritare)Obiectiv:Supravegherea şi controlul infecţiei HIV/SIDA, tuberculozei, hepatitelor virale, infecţiilor cu transmitere sexuală şi ale altor boli transmisibile prioritareStructura:2.1. Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare2.2. Subprogramul de supraveghere şi control al infecţiei HIV2.3. Subprogramul de supraveghere şi control al tuberculozei2.4. Subprogramul de supraveghere şi control al hepatitelor virale2.5. Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor cu transmitere sexuală3. Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomialeObiectiv:Creşterea calităţii serviciilor medicale în spitale prin îmbunătăţirea managementului infecţiilor nosocomiale4. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncăObiectiv:Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanţi din mediul de viaţă şi muncă5. Programul naţional de hematologie şi securitate transfuzionalăObiective: a) Asigurarea securităţii transfuzionale b) Promovarea donării benevole, recrutarea şi menţinerea donatorilorII. Programele naţionale privind bolile netransmisibileStructura:1. Programul naţional de boli cardiovasculareObiective: a) Prevenţia primară şi secundară a bolilor cardiovasculare b) Tratamentul pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare, prin chirurgie cardiovasculară, cardiologie intervenţională şi electrofiziologie2. Programul naţional de oncologieObiective: a) Prevenirea şi diagnosticarea în stadii incipiente a afecţiunilor oncologice (cancer de col uterin, mamar, colo-rectal şi prostată) b) Tratamentul bolnavilor cu afecţiuni oncologice3. Programul naţional de sănătate mintalăObiective: a) Asigurarea continuităţii şi creşterea accesibilităţii şi calităţii îngrijirilor de sănătate mintală b) Prevenirea consumului de droguri şi asigurarea tratamentului specific la persoanele cu toxicodependenţăStructura: a) Subprogramul de profilaxie în patologia psihiatrică şi psihosocială *)-------*) Sumele pentru reabilitarea centrelor de sănătate mintală, precum şi a secţiilor şi unităţilor sanitare de psihiatrie sunt prevăzute în Programul de administraţie sanitară şi politici de sănătate al Ministerului Sănătăţii Publice. b) Subprogramul de prevenire şi tratament ale toxicodependenţelor4. Programul naţional de diabet zaharatObiective: a) Prevenţia primară şi secundară a diabetului zaharat [inclusiv prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c)] b) Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat c) Automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinodependenţi (teste)5. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umanăObiective: a) Asigurarea condiţiilor pentru efectuarea procedurilor de transplant b) Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor cu transplant6. Programul de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţăObiective: a) Asigurarea investigaţiilor diagnostice şi a tratamentului chirurgical al unor afecţiuni complexe cu ajutorul dispozitivelor de înaltă performanţă b) Tratamentul surdităţii congenitale prin implant cohlear şi proteze auditive7. Programul naţional de boli endocrineObiectiv:Prevenirea şi diagnosticarea precoce a afecţiunilor endocrine cu impact major asupra stării de sănătate a populaţiei8. Programul naţional de hemofilie, talasemie şi alte boli rare a) Diagnosticarea precoce şi prevenirea complicaţiilor la bolnavii cu hemofilie, talasemie şi alte boli rare b) Tratamentul medicamentos la bolnavii cu hemofilie, talasemie şi alte boli rare9. Programul de management al registrelor naţionaleObiectiv:Realizarea şi implementarea la nivel naţional a evidenţei informatizate a bolnavilor şi a registrelor pentru afecţiunile cu impact major asupra stării de sănătate a populaţiei**)-------**) Sumele pentru realizarea infrastructurii registrelor pentru afecţiunile cu impact major asupra stării de sănătate a populaţiei sunt prevăzute în Programul de administraţie sanitară şi politici de sănătate al Ministerului Sănătăţii Publice.10. Programul de urgenţă prespitaliceascăObiectiv:Creşterea accesului populaţiei la servicii medicale de urgenţăIII. Programul naţional de promovare a sănătăţiiObiectiv:Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin promovarea unui stil de viaţă sănătos şi combaterea principalilor factori de risc1. Programul de promovare a unui stil de viaţă sănătos2. Programul de comunicare, informare şi promovare a acţiunilor din cadrul programelor naţionale de sănătate3. Programul de scădere a consumului de tutunIV. Programul naţional de sănătate a femeii şi copiluluiObiectiv:Creşterea accesului şi calităţii serviciilor specifice de sănătate a femeii şi copiluluiV. Programul naţional de tratament în străinătateObiectiv:Asigurarea accesului la investigaţii şi tratament în străinătate pentru afecţiunile care nu pot fi tratate în ţarăVI. Programul naţional de asistenţă comunitară şi acţiuni pentru sănătateObiectiv:Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, prin creşterea accesului la servicii medicale furnizate la nivel comunitar al populaţiei vulnerabile, din zone defavorizate---------Pct. VII al lit. A din anexă a fost abrogat de pct. 13 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 805 din 31 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 13 august 2008.VIII. Programul naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primarăObiective: a) Asigurarea tipăririi şi securizării cu elemente împotriva falsificării sau contrafacerii, precum şi expedierea poştală a taloanelor necesare populaţiei pentru prezentarea la medicul de familie şi la furnizorul de servicii medicale paraclinice şi a scrisorilor de informare a populaţiei b) Evaluarea stării de sănătate a populaţiei şi a factorilor de risc, în vederea păstrării şi promovării sănătăţii, precum şi a prevenirii îmbolnăvirilor şi complicaţiilor acestora c) Cunoaşterea ponderii factorilor de risc pentru bolile cu impact major asupra sănătăţii populaţiei d) Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin creşterea accesului populaţiei la servicii de asistenţă medicală preventivă şi creşterea speranţei de viaţă e) Efectuarea de consiliere şi screening clinico-biologic, în vederea depistării precoce a afecţiunilor oncologice, cardiovasculare etc., în funcţie de factorii de risc identificaţi în urma activităţii de evaluare a stării de sănătate a populaţiei f) Asigurarea cabinetelor de medicină de familie cu tehnică de calcul şi programe informatice, necesare derulării programului*)------*) Sumele pentru obiectivele prevăzute la lit. f) şi g) sunt cuprinse în Programul de administraţie sanitară şi politici de sănătate al Ministerului Sănătăţii Publice. g) Asigurarea programelor informatice necesare colectării, validării, raportării, preluării raportărilor privind serviciile acordate în cadrul programului, centralizarea şi prelucrarea datelor colectate*) h) Asigurarea programului informatic pentru gestionarea serviciilor acordate în asistenţa medicală primară i) Monitorizarea şi controlul activităţilor prevăzute în contractele încheiate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate paraclinică, în cadrul programuluiB. PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE DE EVALUARE, PROFILACTICE ŞI CU SCOP CURATIV FINANŢATE DIN BUGETUL FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATENECESAR RESURSE:Bugetul FNUASS: 2.103.417 mii lei, din care:- transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii Publice: 1.238.364 mii lei.--------Titlul "Necesar resurse" al lit. B din anexă a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 601 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 12 iunie 2008.STRUCTURA:I. Programele naţionale de sănătate cu scop curativ1. Programul naţional de boli transmisibile a) Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere b) Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză2. Programul naţional de boli cardiovasculareObiectiv:Tratamentul pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare, prin chirurgie cardiovasculară, cardiologie intervenţională şi electrofiziologie3. Programul naţional de oncologieObiectiv:Tratamentul pacienţilor cu afecţiuni oncologice4. Programul naţional de boli neurologice a) Subprogramul de tratament al sclerozei multiple b) Subprogramul de tratament al surdităţii congenitale prin implant cohlear şi proteze auditive5. Programul naţional de diabet zaharatObiective: a) prevenţia secundară a diabetului zaharat [prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c)] b) tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat c) automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinodependenţi (teste)6. Programul naţional de hemofilie, talasemie şi alte boli rareObiectiv:Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu hemofilie, talasemie şi alte boli rare7. Programul naţional de boli endocrineObiectiv:Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferări maligne8. Programul naţional de ortopedieObiectiv:Tratamentul prin endoprotezare al bolnavilor cu afecţiuni articulare şi tratamentul prin implant segmentar de coloană al pacienţilor cu diformităţi de coloană9. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umanăObiectiv:Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor cu transplant10. Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronicăII. Programul naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primarăStructura: pe activităţi, după cum urmează:Activităţi în cadrul derulării şi implementării programuluiObiective:1. asigurarea tipăririi şi securizării cu elemente împotriva falsificării sau contrafacerii a taloanelor necesare populaţiei pentru prezentarea la medicul de familie şi la furnizorul de servicii medicale paraclinice şi a scrisorilor de informare a populaţiei, însoţite de documentele necesare informării acestora2. asigurarea expedierii poştale a taloanelor necesare populaţiei pentru prezentarea la medicul de familie şi la furnizorul de servicii medicale paraclinice şi a scrisorilor de informare a populaţiei3. îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin creşterea accesului populaţiei la servicii de asistenţă medicală preventivă şi creşterea speranţei de viaţă4. efectuarea de consiliere şi screening clinico-biologic, în vederea depistării precoce a afecţiunilor oncologice, cardiovasculare, neurologice etc., în funcţie de factorii de risc identificaţi în urma activităţii de evaluare a stării de sănătate a populaţiei5. monitorizarea şi controlul activităţilor prevăzute în contractele încheiate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate paraclinică, în cadrul programului.------