HOTĂRÂRE nr. 1.068 din 10 septembrie 2008privind admiterea temporară pe teritoriul României, fără viză, din motive umanitare, a unor refugiaţi eritreeni din Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 septembrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (2) şi al art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Se aprobă intrarea şi şederea pe teritoriul României, fără viză, din motive umanitare, a unui număr de aproximativ 41 de refugiaţi eritreeni aflaţi pe teritoriul Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de drept de şedere pe teritoriul României pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării. (3) Admiterea intrării pe teritoriul României a refugiaţilor prevăzuţi la alin. (1) se permite numai cu avizul directorului general al Oficiului Român pentru Imigrări din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după efectuarea verificărilor specifice, din care să rezulte că persoanele în cauză nu prezintă un pericol la adresa siguranţei naţionale sau a ordinii publice în România. (4) Cheltuielile determinate de admiterea, şederea şi asistenţa persoanelor prevăzute la alin. (1) pe teritoriul României se suportă, după caz, de Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie. (5) Oficiul Român pentru Imigrări eliberează documentele de identitate persoanelor menţionate la alin. (1), potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian Davidp. Ministrul afacerilor externe,Iulian Buga,secretar de statBucureşti, 10 septembrie 2008.Nr. 1.068.  +  Anexa DOCUMENT DE IDENTITATEpentru străinii admişi temporar pe teritoriulRomâniei din motive umanitare  Descrierea documentului de şedere  Rubricaţia:  1. Organul emitent: MINISTERUL INTERNELOR ŞI                          REFORMEI ADMINISTRATIVE                          OFICIUL ROMÂN PENTRU                          IMIGRĂRI  2. Titlul documentului: DOCUMENT DE IDENTITATE                          PENTRU STRĂINII ADMIŞI                          TEMPORAR PE TERITORIUL                          ROMÂNIEI DIN MOTIVE                          UMANITARE  3. Numărul documentului: rubrica va conţine elemente speciale de siguranţă.  4. Numele şi prenumele: se vor indica numele şi prenumele titularului, în  această ordine.  5. Ţara de origine: va fi menţionată ţara al cărei cetăţean este străinul  sau ţara de domiciliu a acestuia.  6. Data naşterii: va cuprinde ziua, luna şi anul naşterii străinului.  7. Sexul: simbolizat prin litera F sau M  8. Reşedinţa în România: se va indica reşedinţa completă a străinului în  România.  9. Locul/Data eliberării: se vor indica formaţiunea pentru imigrări şi  localitatea unde a fost emis documentul, precum şi data eliberării, care va  conţine ziua, luna şi anul.  10. Valabilitate: se va indica data până la care documentul este valabil.  NOTĂ:  Denumirile rubricilor vor fi înscrise în limbile română şi engleză.  Documentul va avea forma unui card şi va conţine elemente de securizare.  - Dacă identitatea străinului nu a fost stabilită cu precizie, pe document  se va menţiona "Identitate declarată", iar dacă identitatea a fost  stabilită, se va menţiona "Identitate dovedită".  - Documentul va conţine fotografia străinului, care va conţine elemente de  securizare.  - Forma documentului va putea fi adaptată în funcţie de necesităţi şi de  posibilităţile tehnice, cu respectarea prevederilor legale privind  confecţionarea şi eliberarea acestuia.  - Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă  vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii  Europene în domeniu.-------------