NORME din 1 septembrie 2008de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
 • MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
 • MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008   +  Capitolul I Condiţii generale  +  Articolul 1 (1) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, pensia de serviciu are regimul unei pensii de limită de vârstă şi se acordă, la cerere, categoriilor de personal prevăzute la art. 3, cu respectarea prevederilor ordonanţei de urgenţă, în situaţia în care solicitanţii îndeplinesc simultan următoarele condiţii: a) au vârsta de 60 de ani şi stagiul complet de cotizare de 30 de ani; b) au o vechime în muncă în structurile administraţiei centrale a Ministerului Afacerilor Externe, în misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale ale României din străinătate şi/sau în structurile activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională de cel puţin 18 ani, dintre care pentru categoriile de personal prevăzute la art. 3 lit. b) şi c) este necesară şi îndeplinirea condiţiei minime de misiune permanentă sau temporară în străinătate pe funcţii diplomatice sau consulare. (2) La împlinirea vârstei de 60 de ani şi a unui stagiu complet de cotizare de 30 de ani beneficiază de pensie de serviciu: a) persoanele care au îndeplinit timp de minimum 10 ani funcţii de demnitate publică în Ministerul Afacerilor Externe, în coordonarea direcţiilor generale de comerţ exterior din cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, în fostele ministere şi departamente de comerţ exterior, potrivit art. 10^1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă; b) persoanele care au exercitat unul sau două mandate de ambasador al României în străinătate, pe o perioadă totală de minimum 8 ani, potrivit art. 10^1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă; c) personalul diplomatic şi consular şi persoanele care realizează o vechime de minimum 10 ani prin cumularea vechimii în funcţii de demnitate publică, îndeplinite în instituţiile menţionate la lit. a), cu mandatul sau mandatele de ambasador în străinătate, potrivit art. 10^1 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 2În perioada 1 iulie 2007-31 decembrie 2008, pentru femei se eşalonează condiţiile de vârstă, stagiu, precum şi de vechime în structurile reglementate de ordonanţa de urgenţă, conform anexelor nr. 1-3 la ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 3În sensul ordonanţei de urgenţă, beneficiază de pensie de serviciu următoarele categorii de personal: a) personalul diplomatic şi consular reprezentând actualii şi foştii angajaţi ai Ministerului Afacerilor Externe, inclusiv personalul diplomatic încadrat la cabinetele demnitarilor din administraţia centrală a acestui minister. Gradele şi funcţiile acestui personal sunt cele precizate în Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, şi anume: ambasador, ministru plenipotenţiar, ministru consilier, consilier diplomatic, secretar I, secretar II, secretar III, ataşat, consul general, consul, viceconsul şi agent consular; b) personalul de specialitate cu studii superioare - funcţionari publici şi personal contractual, actualii sau foştii angajaţi ai Ministerului Afacerilor Externe, trimişi în misiune permanentă la reprezentanţele diplomatice ale României din străinătate, notificaţi în ţările respective pe una dintre funcţiile diplomatice menţionate la lit. a), pe o perioadă cumulată de cel puţin 4 ani; c) personalul direcţiilor generale, direcţiilor şi compartimentelor cu atribuţii de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională şi al cabinetului demnitarului din subordinea ministrului delegat sau a secretarului de stat pentru comerţ din Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, trimis cel puţin 4 ani în misiune permanentă la ambasadele, consulatele şi alte reprezentanţe ale României din străinătate, cu grade diplomatice sau consulare. De la condiţia de cel puţin 4 ani în misiune permanentă la ambasadele, consulatele şi alte reprezentanţe ale României din străinătate sunt exceptate persoanele care realizează o vechime de cel puţin 4 ani pe funcţii diplomatice în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, precum şi persoanele care au fost trimise în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, pe parcursul desfăşurării activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, în perioade cumulate de cel puţin 4 ani. Gradele, funcţiile diplomatice şi funcţiile publice de execuţie ale personalului din cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale sunt: ministru consilier, consilier diplomatic, secretar I, secretar II, secretar III, ataşat, consilier (expert) clasa I, gradul profesional superior, consilier (expert) clasa I, gradul profesional principal, consilier (expert) clasa I, gradul profesional asistent. Gradele şi funcţiile personalului din fostele ministere şi departamente de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională sunt: ministru consilier, consilier economic, secretar economic, economist principal, inginer principal, economist, inginer, consilier juridic, inspector general, consilier IA, consilier I, consilier II, consilier A/I/1, consilier A/I/2, consilier A/I/3, precum şi inginer principal I, II, III, economist principal I, II, III, inginer şi economist din unităţile cu specific de comerţ exterior.  +  Capitolul II Vechimea în structurile reglementate de ordonanţa de urgenţă  +  Articolul 4Constituie vechime în muncă în structurile Ministerului Afacerilor Externe activitatea desfăşurată de membrii personalului diplomatic şi consular începând cu data dobândirii calităţii respective până la data pensionării sau transferării din Ministerul Afacerilor Externe, la care se adaugă perioadele menţionate la art. 1 alin. (3) lit. a)-g) din ordonanţa de urgenţă, precum şi: a) perioadele lucrate de angajaţii cu studii superioare ai Ministerului Afacerilor Externe de la data încadrării lor ca referenţi ajutori, referenţi, interpreţi relaţii, referenţi ajutori relaţii şi referenţi relaţii, consilieri relaţii etc. până la data dobândirii calităţii de membru al personalului diplomatic şi consular, conform art. 1 alin. (3) lit. h) din ordonanţa de urgenţă; b) perioadele în care membrii personalului diplomatic şi consular au fost detaşaţi la alte autorităţi ori instituţii din România sau în străinătate, conform art. 63 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare; c) perioadele lucrate de membrii personalului diplomatic şi consular, precum şi de celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă pe bază de contracte individuale de muncă în Institutul Diplomatic Român, Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, Agenţia Naţională de Control al Exporturilor - ANCEX, Comisia Fulbright şi Asociaţia Internaţională de Studii Sud-Est Europene, care se află în subordinea sau coordonarea Ministerului Afacerilor Externe, conform Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Clubul Diplomatic, care funcţionează sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.059/1996 privind trecerea unui teren, situat în municipiul Bucureşti, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, cu completările ulterioare, pentru desfăşurarea activităţii specifice Clubului Diplomatic, precum şi ale art. 1 alin. (6) din Statutul Clubului Diplomatic.  +  Articolul 5Constituie de asemenea vechime în muncă în structurile Ministerului Afacerilor Externe activitatea desfăşurată de personalul de specialitate cu studii superioare - funcţionari publici şi personal contractual - de la data angajării sau de la data dobândirii studiilor superioare şi până la data pensionării sau transferării din Ministerul Afacerilor Externe, la care se adaugă perioadele prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. d1) din ordonanţa de urgenţă şi la art. 4 lit. c) din prezentele norme. Pentru acest personal, la stabilirea vechimii în specialitate se va lua în calcul şi jumătate din activitatea desfăşurată în structurile Ministerului Afacerilor Externe în funcţii cu studii medii, postliceale sau superioare de scurtă durată, potrivit art. 14 lit. b) din Metodologia-cadru pentru gestionarea resurselor umane în administraţia publică centrală, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 510/1998, coroborată cu Ordinul ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Metodologiei privind angajarea în Ministerul Afacerilor Externe şi promovarea în grade şi trepte profesionale a personalului contractual şi a celui încadrat în funcţii de execuţie specifice în administraţia centrală şi serviciul exterior din Ministerul Afacerilor Externe.  +  Articolul 6În situaţia întreruperii activităţii din diverse motive, perioadele lucrate în structurile administraţiei centrale a Ministerului Afacerilor Externe, în misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale ale României din străinătate, precum şi în subunităţile prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. d1) din ordonanţa de urgenţă şi la art. 4 lit. c) din prezentele norme se însumează.  +  Articolul 7Se consideră vechime în muncă în activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională perioadele lucrate în direcţiile generale, direcţiile şi compartimentele cu specific de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională din Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, din administraţiile centrale ale fostelor ministere şi departamente de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, precum şi în unităţi cu specific de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, menţionate la art. 1 alin. (3) lit. e) din ordonanţa de urgenţă, până la data pensionării sau transferării, la care se adaugă perioadele prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a)-d) şi g) din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 8În situaţia întreruperii activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională din diverse motive, perioadele lucrate în acest domeniu se însumează.  +  Capitolul III Stabilirea pensiei de serviciu  +  Articolul 9 (1) Pensia de serviciu se stabileşte în conformitate cu art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, în cuantum de 80% din venitul lunar brut realizat în administraţia centrală, cu o lună înainte de împlinirea vârstei de pensionare, de persoana care îndeplineşte condiţiile de acordare a pensiei de serviciu. Venitul lunar brut realizat se compune din salariul de bază şi sporurile cu caracter permanent sau nepermanent avute de persoana care îndeplineşte condiţiile de acordare a pensiei de serviciu cu o lună înainte de împlinirea vârstei de pensionare. În venitul lunar brut nu se includ sumele primite cu titlu de prime, premii, decontări, restituiri de drepturi aferente altei perioade, indemnizaţia de reprezentare, sumele reprezentând ore suplimentare, indemnizaţia pentru întreţinerea locuinţei şi nici indemnizaţia egală cu cele 5 salarii de bază nete prevăzută la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 269/2003, cu modificările ulterioare, ori alte drepturi fără caracter salarial. Baza de calcul a pensiei de serviciu în cazul personalului care la data pensionării se află în misiune permanentă în străinătate este venitul lunar brut realizat în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe cu o lună înainte de trimiterea la post, actualizat la nivelul venitului lunar brut realizat, reprezentând salariul de bază şi sporurile acordate potrivit legii, de personalul cu acelaşi grad şi/sau funcţie aflat în activitate în administraţia centrală a aceluiaşi minister, la data pensionării personalului respectiv. (2) În cazul persoanelor care îndeplinesc condiţiile de acordare a pensiei de serviciu şi care s-au pensionat sau se vor pensiona din alte instituţii decât cele menţionate la art. 1 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, baza de calcul a pensiei de serviciu este egală cu venitul lunar brut al funcţiei avute la data pensionării sau transferării, actualizat la nivelul corespunzător venitului unei persoane în activitate cu aceleaşi grade sau funcţii. (3) În cazul persoanelor care s-au pensionat sau se vor pensiona din alte instituţii decât cele menţionate la art. 1 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă şi care au fost numite prin decrete prezidenţiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizaţii internaţionale, baza de calcul a pensiei de serviciu este egală cu salariul de bază şi sporurile acordate potrivit legii, actualizat la nivelul corespunzător al unui membru în activitate al personalului diplomatic şi consular corespunzător gradului sau funcţiei de ambasador din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe. (4) Cuantumul pensiei de serviciu se majorează cu: a) 1% din venitul lunar brut realizat pentru fiecare an în plus peste limitele de vechime în muncă prevăzute la art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b) şi la art. 10^2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă; b) cu 0,084% din venitul lunar brut realizat pentru fiecare lună în care personalul pensionat din funcţii de execuţie a exercitat funcţia de şef serviciu şi/sau şef birou; c) cu 0,125% din venitul lunar brut realizat pentru fiecare lună în care personalul pensionat din funcţii de execuţie a exercitat funcţia de director general, director general adjunct, director şi/sau director adjunct; d) cu 0,167% din venitul lunar brut realizat pentru fiecare lună în care personalul pensionat din funcţii de execuţie a exercitat funcţia de secretar general şi/sau secretar general adjunct; e) cu 0,3% pentru fiecare an de contribuţie la pensia suplimentară achitată în valută, respectiv 0,025% pentru fiecare lună de contribuţie la pensia suplimentară achitată în valută, din venitul lunar brut realizat de personalul cu acelaşi grad şi/sau funcţie aflat în activitate în administraţia centrală a celor două ministere. (5) Cuantumul pensiei rezultat în urma aplicării majorărilor prevăzute la alin. (4) nu poate depăşi 100% din venitul lunar brut realizat. (6) Pentru persoanele care, la data deschiderii dreptului la pensia de serviciu, au depăşit vârsta de pensionare prevăzută de ordonanţa de urgenţă, baza de calcul pentru pensia de serviciu o reprezintă venitul brut realizat cu o lună înainte de pensionare.  +  Capitolul IV Pensia de urmaş  +  Articolul 10 (1) Cuantumul pensiei de urmaş calculată din pensia de serviciu se stabileşte, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, prin aplicarea procentelor prevăzute la art. 77 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, asupra cuantumului pensiei de serviciu aflate în plată sau cuvenite susţinătorului decedat. (2) Partea din pensia de urmaş calculată din pensia de serviciu, care depăşeşte nivelul pensiei de urmaş din sistemul public de pensii, se suportă din bugetul de stat. (3) Până la vârsta de 60 de ani soţul supravieţuitor beneficiază de pensie de urmaş în condiţiile prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Urmaşul poate opta între pensia de urmaş din sistemul public de pensii şi pensia de urmaş calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susţinătorul decedat.  +  Articolul 11 (1) Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă pentru obţinerea pensiei de urmaş poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie. (2) Drepturile de pensie, ca urmare a opţiunii de trecere de la pensia proprie la pensia de urmaş, calculată din pensia de serviciu, se cuvin şi se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii.  +  Capitolul V Pensia suplimentară  +  Articolul 12 (1) În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 751/2004 privind criteriile şi procentele de majorare a pensiei de serviciu a membrilor personalului diplomatic şi consular pentru contribuţiile la pensia suplimentară achitate în valută, în situaţiile în care contribuţiile la pensia suplimentară au fost achitate în valută, pensiile de serviciu reglementate de ordonanţa de urgenţă se majorează cu 0,3% din venitul lunar brut realizat, calculat potrivit art. 2 din ordonanţa de urgenţă, respectiv cu 0,025% pentru fiecare lună de contribuţie în valută, fără ca pensia de serviciu să depăşească 100% din acest venit. (2) Majorarea prevăzută la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 751/2004 se acordă şi membrilor personalului diplomatic şi consular care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a pensiei de serviciu, dar care beneficiază de pensie din sistemul public. (3) În vederea acordării acestei majorări, se va depune la casa teritorială care are în evidenţă dosarul de pensie din sistemul public adeverinţa prevăzută la anexa nr. 13 sau 14, după caz, eliberată de compartimentele de specialitate din Ministerul Afacerilor Externe şi, respectiv, din Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale. (4) Baza de calcul utilizată în vederea aplicării majorării prevăzute la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 751/2004, în situaţia persoanelor care nu au beneficiat de prevederile actului normativ sus-menţionat, este constituită de venitul brut realizat de personalul cu acelaşi grad şi/sau funcţie aflat în activitate în administraţia centrală a celor două ministere, la data eliberării adeverinţelor-tip.  +  Capitolul VI Stabilirea pensiei de serviciu pentru persoanele care la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă beneficiază de pensie din sistemul public  +  Articolul 13 (1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 3 şi art. 4 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, care îndeplinesc condiţiile de la art. 1 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, actualizarea pensiilor de limită de vârstă din sistemul public se face la cerere, însoţită de adeverinţa al cărei model este cuprins în anexa nr. 2, respectiv în anexa nr. 4. (2) În sensul art. 3 şi art. 4 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, actualizarea reprezintă o înscriere nouă la pensia de serviciu. (3) Drepturile de pensie de serviciu se cuvin începând cu data de 13 iulie 2008, data intrării în vigoare a Legii nr. 135/2008 de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, şi se plătesc cu respectarea termenului general de prescripţie. (4) Pentru persoanele care beneficiază de o categorie de pensie din sistemul public, alta decât cea de limită de vârstă, pensia de serviciu se suportă integral din bugetul de stat. În acest caz, pensia din sistemul public se suspendă.  +  Articolul 14 (1) În cazul persoanelor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 din ordonanţa de urgenţă şi care s-au pensionat sau se vor pensiona din alte instituţii decât din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, actualizarea pensiilor de limită de vârstă din sistemul public de pensii aflate în plată până la data intrării în vigoare a Legii nr. 135/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, se face la cerere. (2) Venitul lunar brut realizat, pe baza căruia se calculează pensia de serviciu, se stabileşte în funcţie de gradul şi/sau funcţia avute la data transferului corespunzătoare limitei maxime de încadrare a membrilor personalului diplomatic şi consular, precum şi limitei maxime de încadrare a personalului de specialitate cu studii superioare - funcţionari publici şi personal contractual - cu aceleaşi grade diplomatice sau funcţii, aflaţi în activitate în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, şi avute de aceştia la data intrării în vigoare a Legii nr. 135/2008.  +  Articolul 15 (1) Stabilirea pensiilor persoanelor prevăzute la art. 4 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă se face prin echivalarea funcţiilor avute la data pensionării din fostele ministere şi departamente de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională cu funcţiile persoanelor aflate în activitate în direcţiile generale cu atribuţii de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională din cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, luându-se în considerare salariile de bază ale acestora la limita maximă de încadrare valabile la data de 13 iulie 2008. (2) Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea pentru această echivalare revine în exclusivitate ministerului respectiv.  +  Articolul 16Pentru persoanele care s-au pensionat din fostele ministere şi departamente de comerţ exterior se aplică prevederile Ordinului ministrului economiei şi comerţului pentru echivalarea funcţiilor avute la data pensionării cu funcţiile actuale ale persoanelor aflate în activitate în direcţiile generale cu atribuţii de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională aflate în coordonarea ministrului delegat pentru comerţ din Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.  +  Capitolul VII Actualizarea pensiei de serviciu şi a pensiei de urmaş calculată din pensia de serviciu  +  Articolul 17Actualizarea pensiilor de serviciu, în înţelesul prevederilor art. 7 din ordonanţa de urgenţă, se aplică doar pensiilor de serviciu deja stabilite şi intervine odată cu majorarea salariilor de bază ale personalului în activitate în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, respectiv ale personalului din cadrul direcţiilor generale de comerţ exterior din Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale. La fiecare actualizare casele teritoriale de pensii vor emite o nouă decizie pe baza datelor transmise de aceste instituţii.  +  Articolul 18 (1) Actualizarea presupune modificarea bazei de calcul avute în vedere la stabilirea iniţială a pensiei de serviciu, metodologia de calcul rămânând cea prevăzută de actul normativ în vigoare la data acordării, actualizării sau recalculării, după caz, a acestei categorii de pensii. (2) În urma acestei operaţiuni cuantumul pensiei de serviciu nu poate depăşi 100% din baza de calcul utilizată la actualizare. (3) Actualizarea se face potrivit gradului şi/sau funcţiei avute la data pensionării, în conformitate cu evoluţia salariilor de bază majorate, corespunzătoare limitei maxime de încadrare a membrilor personalului diplomatic şi consular cu aceleaşi grade diplomatice sau consulare şi a personalului de specialitate cu studii superioare - funcţionari publici şi personal contractual din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, respectiv a persoanelor cu aceleaşi funcţii din direcţiile generale cu atribuţii de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională din cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.  +  Articolul 19Pentru respectarea principiilor egalităţii de tratament şi de şanse, precum şi pentru evitarea apariţiei unor discriminări între personalul pensionabil şi cel deja pensionat, care desfăşoară sau a desfăşurat activitate asemănătoare, ministrul de resort va emite un ordin pentru echivalarea funcţiilor avute la data pensionării cu gradele şi funcţiile noi din grila de salarizare ale persoanelor aflate în activitate, în aşa fel încât persoanele care au desfăşurat sau desfăşoară aceeaşi muncă să primească pensie egală.  +  Articolul 20În aplicarea prevederilor art. 7 şi art. 8 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, referitoare la actualizarea pensiei de serviciu şi a pensiei de urmaş calculate din pensia de serviciu, se stabileşte următoarea procedură: a) Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale vor informa în scris Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale ori de câte ori va avea loc o majorare a salariilor de bază ale personalului aflat în activitate; b) Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale va transmite celor două instituţii listele cu titularii pensiilor de serviciu şi ai pensiilor de urmaş din pensia de serviciu, aflaţi în plată; c) Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale vor completa adeverinţe individuale, conform anexelor nr. 5 şi 6, cu datele necesare actualizării pensiilor de serviciu şi le vor transmite caselor teritoriale de pensii, în vederea punerii în aplicare.  +  Capitolul VIII Recalcularea pensiei de serviciu  +  Articolul 21 (1) Recalcularea pensiei de serviciu prin adăugarea unor perioade nevalorificate la calculul iniţial sau realizate după pensionare, care conform ordonanţei de urgenţă pot fi avute în vedere la calculul pensiei de serviciu, se face în condiţiile art. 95 şi 169 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Recalcularea se face, la cerere, în conformitate cu procedura stabilită la cap. III şi, respectiv, cap. IV din prezentele norme, avându-se în vedere: a) venitul lunar brut realizat în luna anterioară ultimei luni a perioadei care face obiectul recalculării, în cazul persoanelor care solicită recalcularea în temeiul art. 95 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare; b) salariul de bază actualizat şi sporurile, în procent, avute la data pensionării, în cazul persoanelor care solicită recalcularea în temeiul art. 169 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul IX Recalcularea pensiei de serviciu în conformitate cu art. II din Legea nr. 135/2008  +  Articolul 22 (1) Pensiile de serviciu şi pensiile de urmaş calculate din pensiile de serviciu, stabilite în baza legislaţiei în vigoare anterior datei de 13 iulie 2008, se recalculează la cerere, în funcţie de modificările şi completările aduse la art. 1 alin. (1), (2) şi (3), art. 2, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 8 alin. (4), art. 10^2, art. 11^1 alin. (2) şi art. 11^2 din ordonanţa de urgenţă, pe baza adeverinţei eliberate de Ministerul Afacerilor Externe sau, după caz, de Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale. (2) Drepturile rezultate din recalcularea pensiei de serviciu în baza art. II din Legea nr. 135/2008 se cuvin şi se plătesc de la data de 13 iulie 2008, data intrării în vigoare a acesteia, cu respectarea termenului general de prescripţie.  +  Capitolul X Constituirea dosarului  +  Articolul 23În conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă, în vederea stabilirii pensiei de serviciu, dosarul de pensie va cuprinde: a) actele necesare stabilirii pensiei conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare; b) adeverinţa necesară stabilirii pensiei de serviciu, prevăzută în anexa nr. 1 sau 3, întocmită de Ministerul Afacerilor Externe, respectiv de Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, care va cuprinde vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Externe sau, după caz, vechimea în activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, vechimea utilizată pentru majorarea pensiei de serviciu conform art. 5 şi 11^2 din ordonanţa de urgenţă, perioada de contribuţie la pensia suplimentară, precum şi venitul lunar brut realizat, la data acordării, recalculării sau actualizării dreptului la pensie de serviciu.  +  Articolul 24În cazul persoanelor prevăzute la art. 3 şi art. 4 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, dosarul va cuprinde cererea însoţită de adeverinţa al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, respectiv în anexa nr. 4, întocmită de Ministerul Afacerilor Externe sau, după caz, de Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, şi o copie de pe decizia/talonul de pensie.  +  Capitolul XI Dispoziţii finale  +  Articolul 25 (1) Stabilirea, actualizarea, recalcularea şi plata pensiilor de serviciu şi a pensiilor de urmaş calculate din pensiile de serviciu se efectuează de către casele teritoriale de pensii. Cererea de înscriere la pensie, de actualizare sau de recalculare, însoţită de documentaţia de pensionare şi adeverinţa corespunzătoare, prevăzută în anexele nr. 1-12, se depune la casa teritorială de pensii în raza căreia îşi are domiciliul persoana îndreptăţită, care calculează atât pensia din sistemul public, cât şi pensia de serviciu stabilită potrivit prevederilor ordonanţei de urgenţă. (2) Casa teritorială de pensii va emite o singură decizie de pensie în care vor fi înscrise distinct cuantumurile celor două categorii de pensii, atât pensia din sistemul public, cât şi pensia de serviciu, precum şi diferenţa dintre cele două pensii, care urmează a fi suportată de la bugetul de stat conform art. 9 din ordonanţa de urgenţă. Această diferenţă urmează a fi evidenţiată distinct şi în fişa pentru evidenţa drepturilor băneşti ale pensionarului. (3) Pensia care se achită titularului este pensia cea mai avantajoasă.  +  Articolul 26Ministerul Afacerilor Externe eliberează adeverinţe pentru: a) persoanele care s-au pensionat sau se vor pensiona din administraţia centrală a acestui minister şi persoanele care s-au transferat ori se vor transfera din această instituţie şi s-au pensionat sau se vor pensiona din cadrul altor instituţii, cu excepţia celor din Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, fostele ministere şi departamente de comerţ exterior şi fostele unităţi cu specific de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională; b) persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă şi care au îndeplinit funcţia de ambasador în străinătate; c) persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10^1 din ordonanţa de urgenţă. Adeverinţa pentru aceste persoane se întocmeşte conform anexei nr. 7; d) urmaşii persoanelor decedate care la data decesului îndeplineau condiţiile de acordare a pensiei de serviciu; e) membrii corpului diplomatic şi consular care nu îndeplinesc condiţiile de obţinere a pensiei de serviciu, pentru perioadele în care aceştia au activat la reprezentanţele diplomatice ale României în străinătate şi au achitat contribuţia pentru pensia suplimentară în valută, în vederea majorării pensiei pentru limită de vârstă în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 751/2004.  +  Articolul 27Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale eliberează adeverinţe pentru: a) persoanele care s-au pensionat sau se vor pensiona din direcţiile generale cu atribuţii de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională şi de la cabinetul demnitarului din subordinea ministrului delegat sau secretarului de stat pentru comerţ din cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, precum şi de la Centrul Român de Comerţ Exterior; b) persoanele care s-au pensionat din fostele ministere şi departamente de comerţ exterior, fostele întreprinderi de comerţ exterior, fostele întreprinderi de stat de comerţ exterior, fostul Institut de Economie Mondială şi fosta Comisie Guvernamentală de Colaborare Economică şi Tehnico-Ştiinţifică Internaţională; c) persoanele care s-au transferat de la instituţiile şi întreprinderile menţionate mai sus la instituţii şi întreprinderi care nu au specific de comerţ exterior şi care s-au pensionat ori se vor pensiona din cadrul acestora; d) persoanele care s-au pensionat din Departamentul de Comerţ Exterior şi Promovare Economică, în perioada în care acest departament făcea parte din structurile Ministerului Afacerilor Externe.În acest scop persoanele îndreptăţite la pensia de serviciu vor prezenta la Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale carnetul de muncă (copie şi original), copie de pe decizia de pensionare (după caz) şi adeverinţă eliberată de unităţile cu specific de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, din care să rezulte vechimea în activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, calculată până la data de 31 decembrie 1989, şi vechimea de cel puţin 4 ani realizată în misiune permanentă în străinătate, cu grade diplomatice şi consulare; e) persoanele care nu îndeplinesc condiţiile de obţinere a pensiei de serviciu, pentru perioadele în care acestea au activat la reprezentanţele diplomatice ale României în străinătate şi au achitat contribuţia pentru pensia suplimentară în valută, în vederea majorării pensiei pentru limită de vârstă în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 751/2004.  +  Articolul 28 (1) Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale eliberează adeverinţele pe baza înscrisurilor din carnetele de muncă, a documentelor din arhiva acestor ministere şi a adeverinţelor eliberate de următoarele instituţii: a) Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României şi unele ministere, pentru persoanele care au lucrat în aceste instituţii ca angajaţi de specialitate cu studii superioare pe probleme de politică externă, relaţii internaţionale politice, economice, juridice, tehnico-ştiinţifice, consiliere diplomatică, precum şi de protocol, care vor menţiona în adeverinţe perioadele lucrate, funcţiile avute şi specificul activităţii desfăşurate; b) Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României şi Guvernul României, ministere şi alte instituţii de stat, pentru persoanele care au îndeplinit funcţii de demnitate publică, care vor menţiona în adeverinţe durata mandatelor, funcţiile avute, precum şi numărul decretului sau al deciziei de numire.În situaţia Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului României şi Guvernului României se au în vedere şi denumirile anterioare ale acestor instituţii.Prin Guvernul României, în sensul ordonanţei de urgenţă, se înţelege aparatul de lucru al Guvernului şi cancelariile miniştrilor membri ai Guvernului; c) ambasadele, oficiile consulare, misiunile permanente şi celelalte reprezentanţe ale României din străinătate, pentru personalul de specialitate cu studii superioare - funcţionari publici şi personal contractual - trimis la post până la data adoptării prezentelor norme şi care a fost notificat la autorităţile locale pe funcţii diplomatice, menţionând în adeverinţă perioada şi gradul diplomatic în care s-a făcut acreditarea. Dovada acreditării în funcţii diplomatice se poate face şi prin prezentarea de către persoanele în cauză a fotocopiilor legitimaţiilor de serviciu, eliberate de autorităţile din ţările respective, sau a oricărui alt înscris din care să rezulte notificarea în funcţie diplomatică; d) instituţiile prevăzute de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele care au lucrat în magistratură, care vor menţiona în adeverinţe perioadele lucrate şi funcţiile îndeplinite; e) Centrul Român de Comerţ Exterior, Centrul Român pentru Promovarea Comerţului, fostul Institut de Economie Mondială, fostul Institut Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea, fostele întreprinderi de comerţ exterior şi fostele întreprinderi de stat de comerţ exterior, pentru persoanele care au lucrat în aceste unităţi, care vor menţiona în adeverinţe perioadele lucrate, gradele diplomatice sau consulare avute în misiunile permanente în străinătate şi specificul activităţii desfăşurate. (2) Vechimea în muncă realizată în instituţiile menţionate la alin. (1) lit. a), b), d) şi e), în funcţii de demnitate publică sau în funcţii publice, se însumează cu vechimea din celelalte instituţii prevăzute în ordonanţa de urgenţă, indiferent de ordinea cronologică în care s-au realizat. (3) Pentru personalul de specialitate cu studii superioare funcţionari publici şi personal contractual - trimis la post după adoptarea prezentelor norme, nu se vor mai solicita adeverinţele menţionate mai sus. În vederea eliminării lor, în ordinul ministrului prin care se aprobă trimiterea la post a personalului respectiv se va preciza şi funcţia diplomatică în care va fi notificat la oficialităţile din ţara în care este trimis, urmând ca pe această bază să se facă precizarea respectivă şi în carnetul de muncă al salariatului.  +  Articolul 29Pentru persoanele care au lucrat atât în diplomaţie, cât şi în activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale eliberează, după caz, adeverinţe în care se vor consemna perioadele lucrate şi specificul activităţii desfăşurate de aceste persoane.  +  Articolul 30Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale vor clarifica situaţiile în care din evidenţele unităţilor cu specific de comerţ exterior sau ale ambasadelor nu rezultă gradul diplomatic sau consular avut de unele persoane în timpul misiunilor permanente în străinătate.  +  Articolul 31Adeverinţele necesare stabilirii şi actualizării pensiei de urmaş din pensia de serviciu se întocmesc, după caz, de Ministerul Afacerilor Externe sau de Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, conform anexelor nr. 8, 9 şi 10.  +  Articolul 32 (1) Răspunderea asupra corectitudinii şi legalităţii stabilirii venitului lunar brut realizat şi a vechimii în diplomaţie, respectiv a vechimii în activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, precum şi asupra îndeplinirii condiţiilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă revine în exclusivitate instituţiei care eliberează adeverinţa. (2) Răspunderea pentru legalitatea şi corectitudinea datelor din adeverinţele care stau la baza întocmirii adeverinţelor conform anexelor nr. 1-14 revine în exclusivitate instituţiilor emitente.  +  Articolul 33 (1) La deschiderea dreptului de pensie de serviciu pentru persoanele transferate din magistratură se cumulează vechimea în diplomaţie, vechimea în activitatea de comerţ exterior şi vechimea în magistratură, iar drepturile de pensie de serviciu se acordă numai dacă vechimea în diplomaţie sau vechimea în activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională este de cel puţin 9 ani. (2) În cadrul vechimii de cel puţin 9 ani în activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, persoanele în cauză trebuie să îndeplinească condiţiile de vechime în misiuni permanente în străinătate, prevăzute de art. (4) alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă. (3) Întregirea prevăzută la art. 4^1 din ordonanţă de urgenţă se face o singură dată, după însumarea acestor vechimi, şi se aplică numai în situaţia vechimilor care depăşesc necesarul prevăzut de ordonanţa de urgenţă pentru deschiderea dreptului. (4) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică persoanelor ale căror drepturi de pensie de serviciu se stabilesc potrivit art. 10^1 din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 34 (1) Pentru înscrierile noi la pensie de serviciu sau pensie de urmaş stabilită din pensia de serviciu, drepturile se cuvin şi se plătesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Potrivit prevederilor art. 91 din ordonanţa de urgenţă, pensia de serviciu stabilită pentru persoanele care nu îndeplinesc condiţiile de pensie pentru limită de vârstă prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii se suportă de la bugetul de stat, până la data stabilirii acesteia.  +  Articolul 35Perioada în care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă au beneficiat de pensie de invaliditate nu constituie vechime în diplomaţie sau în activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională.  +  Articolul 36Perioadele lucrate în diplomaţie sau în activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională pe bază de convenţii civile de colaborare şi contracte de prestări de servicii nu se valorifică la calcularea pensiei de serviciu.  +  Articolul 37Adaosul la vechimea în muncă acordat în baza Decretului nr. 112/1965 privind acordarea unor drepturi angajaţilor trimişi să lucreze în ţări cu climă greu de suportat, cu modificările ulterioare, constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, dar nu se valorifică la stabilirea pensiei de serviciu.  +  Articolul 38Perioadele necontributive, denumite perioade asimilate, în care personalul pensionabil a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, precum şi perioadele în care personalul respectiv a satisfăcut serviciul militar constituie vechime în sistemul public de pensii, dar nu se valorifică la stabilirea pensiei de serviciu.  +  Articolul 39Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1 la norme
      MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
      Localitatea ...........................................
      Judeţul/Sectorul ......................................
      Telefon ...............................................
      Direcţia generală resurse umane nr. .../..........
      Direcţia buget, finanţe, contabilitate şi salarizare nr. ..../.........
                                     ADEVERINŢĂ
                      pentru stabilirea pensiei de serviciu a
                    personalului diplomatic şi consular, precum
              şi a personalului de specialitate - funcţionari publici
            şi personal contractual - din Ministerul Afacerilor Externe,
                conform art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
               nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor
                  personalului diplomatic şi consular, aprobată cu
                 modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003,
                     cu modificările şi completările ulterioare
      Adeverim prin prezenta că domnul/doamna ......................, domiciliat/
    domiciliată în ................., str. ................. nr. ...., bl. .....,
    sc. ...., ap. ..., sectorul ....., judeţul ..............., act de identitate
    ....... seria ..... nr. ............, CNP │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│,
    îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
    36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi
    consular, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu
    modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea pensiei de
    serviciu.
      Locul de muncă la data pensionării ........................................
      Gradul şi funcţia diplomatică sau consulară, la data pensionării ..........
      Numit ambasador prin Decretul nr. ..............
      Funcţia la data pensionării
   
  Vechimea totală utilizată la deschiderea dreptului de pensie (ani)
  Vechimea în străinătate, cu grade diplomatice (ani)
  Vechimea utilizată pentru majorarea de 1% prevăzută la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003, apro- bată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare (ani)
  Vechimea utilizată pentru majorarea prevăzută la art. 11^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare (ani, luni) a) şef serviciu şi/sau şef birou a)
  b) director general, director general adjunct, director şi/ sau director adjunct b)
  c) secretar general şi/sau secretar general adjunct c)
  Perioada de contribuţie la pensia suplimentară achitată în valută (ani, luni)
  Venitul lunar brut realizat pe baza căruia se stabileşte pensia de serviciu (lei)
      Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta
    adeverinţă.
      Direcţia generală resurse umane Direcţia buget, finanţe,
             Director general, contabilitate şi salarizare
      ............................... Director,
                                                    .......................
      Subsemnatul/subsemnata, ................................, sunt de acord cu
    înregistrările din prezenta adeverinţă, care corespund realităţii.
      Optez pentru pensia cea mai avantajoasă.
           Semnătura Data ..............................
         ............. B.I./C.I. seria ... nr. ...........
                                              Eliberat/ă la data de .............
                                              de ................................
   +  Anexa 2 la norme
      MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
      Localitatea .........................................
      Judeţul/Sectorul ....................................
      Telefon .............................................
      Direcţia generală resurse umane nr. .../..........
      Direcţia buget, finanţe, contabilitate şi salarizare nr. ..../.........
                                     ADEVERINŢĂ
   pentru actualizarea pensiei de serviciu a personalului diplomatic şi consular,
               precum şi a personalului de specialitate - funcţionari
            publici şi personal contractual - din Ministerul Afacerilor
                 Externe, conform art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a
         Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor
                  personalului diplomatic şi consular, aprobată cu
                 modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003,
                     cu modificările şi completările ulterioare
      Adeverim prin prezenta că domnul/doamna ......................, domiciliat/
    domiciliată în .................., str. ................ nr. ...., bl. .....,
    sc. ...., ap. ..., sectorul ....., judeţul ..............., act de identitate
    ....... seria ....... nr. ..........., CNP │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│,
    pensionar cu Decizia nr. ....... din data de .................., îndeplineşte
    condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind
    sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular,
    aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările
    şi completările ulterioare, pentru acordarea pensiei de serviciu.
      Locul de muncă la data pensionării ........................................
      Gradul şi funcţia diplomatică sau consulară, la data pensionării ..........
      Numit ambasador prin Decretul nr. ..............
      Funcţia la data pensionării
   
  Vechimea totală utilizată la deschiderea dreptului de pensie (ani)
  Vechimea în străinătate, cu grade diplomatice (ani)
  Vechimea utilizată pentru majorarea de 1% prevăzută la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003, apro- bată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare (ani)
  Vechimea utilizată pentru majorarea prevăzută la art. 11^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare (ani, luni) a) şef serviciu şi/sau şef birou a)
  b) director general, director general adjunct, director şi/ sau director adjunct b)
  c) secretar general şi/sau secretar general adjunct c)
  Perioada de contribuţie la pensia suplimentară achitată în valută (ani, luni)
  Venitul lunar brut realizat pe baza căruia se stabileşte pensia de serviciu (lei)
      Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta
    adeverinţă.
      Direcţia generală resurse umane Direcţia buget, finanţe,
             Director general, contabilitate şi salarizare
      ............................... Director,
                                                    .......................
      Subsemnatul/subsemnata, ................................, sunt de acord cu
    înregistrările din prezenta adeverinţă, care corespund realităţii.
      Optez pentru pensia cea mai avantajoasă.
           Semnătura Data ..............................
         ............. B.I./C.I. seria ... nr. ...........
                                              Eliberat/ă la data de .............
                                              de ................................
   +  Anexa 3 la norme
      MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII,
      COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE
      Localitatea ...................................
      Judeţul/Sectorul ..............................
      Telefon .......................................
      Direcţia generală resurse umane nr. .../.......
      Direcţia generală economică nr. ..../..........
                                     ADEVERINŢĂ
                pentru stabilirea pensiei de serviciu a personalului
                              diplomatic şi consular,
                     precum şi a personalului de specialitate -
                   funcţionari publici şi personal contractual -
               din Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii,
           Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, conform art. 4 alin. (2)
             din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind
             sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic
               şi consular, aprobată cu modificări şi completări prin
           Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare
      Adeverim prin prezenta că domnul/doamna ..................................,
    domiciliat/domiciliată în ................, str. .................. nr. ....,
    bl. ....., sc. ...., ap. ..., sectorul ....., judeţul ..............., act de
    identitate ............... seria ...... nr. ...............,
    CNP │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, îndeplineşte condiţiile prevăzute de
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare
    a membrilor personalului diplomatic şi consular, aprobată cu modificări şi
    completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările
    ulterioare, pentru acordarea pensiei de serviciu.
      Locul de muncă la data pensionării ........................................
      Funcţia la data pensionării ...............................................
   
  Vechimea totală utilizată la deschiderea dreptului de pensie (ani)
  Vechimea în străinătate, cu grade diplomatice (ani)
  Vechimea utilizată pentru majorarea de 1% prevăzută la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003, apro- bată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare (ani)
  Vechimea utilizată pentru majorarea prevăzută la art. 11^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare (ani, luni) a) şef serviciu şi/sau şef birou a)
  b) director general, director general adjunct, director şi/ sau director adjunct b)
  c) secretar general şi/sau secretar general adjunct c)
  Perioada de contribuţie la pensia suplimentară achitată în valută (ani, luni)
  Venitul lunar brut realizat pe baza căruia se stabileşte pensia de serviciu (lei)
      Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta
    adeverinţă.
      Direcţia generală resurse umane Direcţia generală economică
             Director general, Director general,
        .......................... .......................
      Subsemnatul/subsemnata, ................................, sunt de acord cu
    înregistrările din prezenta adeverinţă, care corespund realităţii.
      Optez pentru pensia cea mai avantajoasă.
           Semnătura Data ..............................
         ............. B.I./C.I. seria ... nr. ...........
                                              Eliberat/ă la data de .............
                                              de ................................
   +  Anexa 4 la norme
      MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII,
      COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE
      Localitatea .........................................
      Judeţul/Sectorul ....................................
      Telefon .............................................
      Direcţia generală resurse umane nr. .../..........
      Direcţia generală economică nr. ..../.........
                                     ADEVERINŢĂ
               pentru actualizarea pensiei de serviciu a personalului
                              diplomatic şi consular,
                     precum şi a personalului de specialitate -
                   funcţionari publici şi personal contractual -
               din Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii,
           Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, conform art. 4 alin. (3)
             din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind
             sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic
               şi consular, aprobată cu modificări şi completări prin
           Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare
      Adeverim prin prezenta că domnul/doamna ..................................,
    domiciliat/domiciliată în ......................., str. .....................
    nr. ...., bl. ....., sc. ......, ap. ...., sectorul ....., judeţul .........,
    act de identitate ............... seria .... nr..............,
    CNP │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, pensionar cu Decizia nr. ...... din data de,
    îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
    36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi
    consular, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu
    modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea pensiei de
    serviciu.
      Locul de muncă la data pensionării ........................................
      Funcţia la data pensionării ...............................................
   
  Vechimea totală utilizată la deschiderea dreptului de pensie (ani)
  Vechimea în străinătate, cu grade diplomatice (ani)
  Vechimea utilizată pentru majorarea de 1% prevăzută la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003, apro- bată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare (ani)
  Vechimea utilizată pentru majorarea prevăzută la art. 11^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare (ani, luni) a) şef serviciu şi/sau şef birou a)
  b) director general, director general adjunct, director şi/ sau director adjunct b)
  c) secretar general şi/sau secretar general adjunct c)
  Perioada de contribuţie la pensia suplimentară achitată în valută (ani, luni)
  Venitul lunar brut realizat pe baza căruia se stabileşte pensia de serviciu (lei)
      Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta
    adeverinţă.
      Direcţia generală resurse umane Direcţia generală economică
             Director general, Director general,
        .......................... .......................
      Subsemnatul/subsemnata, ................................, sunt de acord cu
    înregistrările din prezenta adeverinţă, care corespund realităţii.
      Optez pentru pensia cea mai avantajoasă.
           Semnătura Data ..............................
         ............. B.I./C.I. seria ... nr. ...........
                                              Eliberat/ă la data de .............
                                              de ................................
   +  Anexa 5 la norme
      MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
      Localitatea ................................
      Judeţul/Sectorul ...........................
      Telefon ....................................
      Direcţia generală resurse umane nr. .../..........
      Direcţia buget, finanţe, contabilitate şi salarizare nr. ..../.........
                                     ADEVERINŢĂ
                     pentru actualizarea pensiei de serviciu a
                        personalului diplomatic şi consular,
               precum şi a personalului de specialitate - funcţionari
            publici şi personal contractual - din Ministerul Afacerilor
                 Externe, conform art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a
         Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor
                  personalului diplomatic şi consular, aprobată cu
                 modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003,
                     cu modificările şi completările ulterioare
      Adeverim prin prezenta că domnul/doamna ..................................,
    domiciliat/domiciliată în ......................, str. ......................
    nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul ........., judeţul ............,
    act de identitate ......... seria ... nr. ..................,
    CNP │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, pensionar cu Decizia nr. ....... din data de
    .............., îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă
    a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor
    personalului diplomatic şi consular, aprobată cu modificări şi completări
    prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
    actualizarea pensiei de serviciu.
      Locul de muncă la data pensionării ........................................
      Gradul şi funcţia diplomatică sau consulară la data pensionării ...........
      Numit ambasador prin Decretul nr. .........................
      Funcţia la data pensionării ...............................
   
  Vechimea totală utilizată la deschiderea dreptului de pensie (ani)
  Vechimea în străinătate, cu grade diplomatice (ani)
  Vechimea utilizată pentru majorarea de 1% prevăzută la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003, apro- bată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare (ani)
  Vechimea utilizată pentru majorarea prevăzută la art. 11^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare (ani, luni) a) şef serviciu şi/sau şef birou a)
  b) director general, director general adjunct, director şi/ sau director adjunct b)
  c) secretar general şi/sau secretar general adjunct c)
  Perioada de contribuţie la pensia suplimentară achitată în valută (ani, luni)
  Venitul lunar brut realizat pe baza căruia se stabileşte pensia de serviciu (lei)
      Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta
    adeverinţă.
      Direcţia generală resurse umane Direcţia buget, finanţe,
             Director general, contabilitate şi salarizare
      ............................... Director,
                                                    .......................
   +  Anexa 6 la norme
      MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII,
      COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE
      Localitatea ................................
      Judeţul/Sectorul ...........................
      Telefon ....................................
      Direcţia generală resurse umane nr. ...../...........
      Direcţia generală economică nr. ....../................
                                     ADEVERINŢĂ
                      pentru actualizarea pensiei de serviciu
                       a personalului diplomatic şi consular,
                     precum şi a personalului de specialitate -
                   funcţionari publici şi personal contractual -
                    din Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi
           Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, conform art. 7
             din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind
             sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic
               şi consular, aprobată cu modificări şi completări prin
           Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare
      Adeverim prin prezenta că domnul/doamna ..................................,
    domiciliat/domiciliată în ...................., str. ........................
    nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ...., sectorul ..........., judeţul ........,
    act de identitate ......... seria ..... nr. ..............,
    CNP │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, pensionar cu Decizia nr. ....... din data de
    .............., îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a
    Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor
    personalului diplomatic şi consular, aprobată cu modificări şi completări
    prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
    actualizarea pensiei de serviciu.
      Locul de muncă la data pensionării ........................................
      Funcţia la data pensionării ...............................................
   
  Vechimea totală utilizată la deschiderea dreptului de pensie (ani)
  Vechimea în străinătate, cu grade diplomatice (ani)
  Vechimea utilizată pentru majorarea de 1% prevăzută la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003, apro- bată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare (ani)
  Vechimea utilizată pentru majorarea prevăzută la art. 11^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare (ani, luni) a) şef serviciu şi/sau şef birou a)
  b) director general, director general adjunct, director şi/ sau director adjunct b)
  c) secretar general şi/sau secretar general adjunct c)
  Perioada de contribuţie la pensia suplimentară achitată în valută (ani, luni)
  Venitul lunar brut realizat pe baza căruia se stabileşte pensia de serviciu (lei)
  Data cu care se actualizează dreptul de pensie
      Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta
    adeverinţă.
      Direcţia generală resurse umane Direcţia generală economică
             Director general, Director general,
        .......................... .......................
   +  Anexa 7 la norme
      MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
      DIRECŢIA GENERALĂ RESURSE UMANE DIRECŢIA BUGET, FINANŢE,
      Nr. ................. CONTABILITATE ŞI SALARIZARE
                                                      Nr. ................
                                     ADEVERINŢĂ
   pentru stabilirea pensiei de serviciu (actualizarea pensiei) pentru persoanele
                  care îndeplinesc condiţiile art. 10^1 alin. (_..)
                 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003
              privind sistemul de pensionare a membrilor personalului
            diplomatic şi consular, aprobată cu modificări şi completări
        prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
      Adeverim prin prezenta că domnul/doamna ..................................,
    domiciliat/domiciliată în ...................... str. ......................,
    nr. ...., bl. ...., sc. ......, ap. ....., sectorul ............, judeţul
    .............., act de identitate ......... seria ......, nr. ..............,
    CNP │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.
    10^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de
    pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, aprobată cu
    modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi
    completările ulterioare, pentru acordarea pensiei de serviciu, respectiv
    pentru actualizarea pensiei la nivelul pensiei de serviciu.
      Funcţii de demnitate publică îndeplinite şi numărul decretelor sau
    deciziilor de numire: .......................................................
   
  Vechimea totală utilizată la deschiderea dreptului de pensie (ani)
  Perioada de contribuţie la pensia suplimentară achitată în valută (ani, luni)
  Venitul lunar brut realizat al ambasadorului, la data de ........., pe baza căruia se stabileşte/actualizează pensia de serviciu (în lei)
      Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta
    adeverinţă.
      Direcţia generală resurse umane Direcţia buget, finanţe,
             Director general, contabilitate şi salarizare
      ............................... Director,
                                                    .......................
      Subsemnatul/subsemnata, ................................, sunt de acord cu
    înregistrările din prezenta adeverinţă, care corespund realităţii.
      Optez pentru pensia cea mai avantajoasă.
           Semnătura Data ..............................
         ............. B.I./C.I. seria ... nr. ...........
                                              Eliberat/ă la data de .............
                                              de ................................
   +  Anexa 8 la norme
      MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
      DIRECŢIA GENERALĂ RESURSE UMANE DIRECŢIA BUGET, FINANŢE,
      Nr. ................. CONTABILITATE ŞI SALARIZARE
                                                      Nr. ................
                                     ADEVERINŢĂ
                     pentru stabilirea şi actualizarea pensiei
                   de urmaş din pensia de serviciu conform art. 8
  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare
                  a membrilor personalului diplomatic şi consular,
           aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003,
                     cu modificările şi completările ulterioare
      Adeverim prin prezenta că domnul/doamna ..................................,
    decedat/decedată la data de ..............., conform certificatului de deces
    anexat (în copie legalizată), îndeplinea la data decesului condiţiile
    prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul
    de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, aprobată cu
    modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi
    completările ulterioare, pentru înscrierea la pensia de serviciu.
      Nr. deciziei de pensionare a defunctului (defunctei)*1) ...................
    din ....................
      Gradul diplomatic sau funcţia publică la data pensionării sau a decesului
    ...............................
   
  Vechimea totală utilizată la deschiderea dreptului de pensie (ani)
  Vechimea în străinătate, cu grade diplomatice (ani)
  Vechimea utilizată pentru majorarea de 1% prevăzută la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003, apro- bată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare (ani)
  Vechimea utilizată pentru majorarea prevăzută la art. 11^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare (ani, luni) a) şef serviciu şi/sau şef birou a)
  b) director general, director general adjunct, director şi/ sau director adjunct b)
  c) secretar general şi/sau secretar general adjunct c)
  Perioada de contribuţie la pensia suplimentară achitată în valută (ani, luni)
  Venitul lunar brut realizat pe baza căruia se stabileşte pensia de serviciu (lei)
  ________
      *1) Se va completa numai dacă susţinătorul decedat era pensionar.
      Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta
    adeverinţă.
      Direcţia generală resurse umane Direcţia buget, finanţe,
             Director general, contabilitate şi salarizare
      ............................... Director,
                                                    .......................
      Subsemnatul/subsemnata, ................., în calitate de ................,
    sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverinţă, care corespund
    realităţii.
      Optez pentru pensia de urmaş din pensia de serviciu a soţului/soţiei, dacă
    este mai avantajoasă decât pensia proprie din sistemul public.
           Semnătura Data ..............................
         ............. B.I./C.I. seria ... nr. ...........
                                              Eliberat/ă la data de .............
                                              de ................................
                                              CNP ...............................
   +  Anexa 9 la norme
      MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII,
      COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE
      DIRECŢIA GENERALĂ RESURSE UMANE DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ
            Nr. ............... Nr. ..............
                                     ADEVERINŢĂ
                     pentru stabilirea şi actualizarea pensiei
                   de urmaş din pensia de serviciu conform art. 8
             din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind
             sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic
               şi consular, aprobată cu modificări şi completări prin
           Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare
      Adeverim prin prezenta că domnul/doamna ..................................,
    decedat/decedată la data de ............., conform certificatului de deces
    anexat (în copie legalizată), îndeplinea la data decesului condiţiile
    prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul
    de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, aprobată cu
    modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi
    completările ulterioare, pentru înscrierea la pensia de serviciu.
      Nr. deciziei de pensionare a defunctului/defunctei*1) ................ din
    .......................
      Funcţia la data pensionării sau a decesului ..............................
   
  Vechimea totală utilizată la deschiderea dreptului de pensie (ani)
  Vechimea în străinătate, cu grade diplomatice (ani)
  Vechimea utilizată pentru majorarea de 1% prevăzută la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003, apro- bată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare (ani)
  Vechimea utilizată pentru majorarea prevăzută la art. 11^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare (ani, luni) a) şef serviciu şi/sau şef birou a)
  b) director general, director general adjunct, director şi/ sau director adjunct b)
  c) secretar general şi/sau secretar general adjunct c)
  Perioada de contribuţie la pensia suplimentară achitată în valută (ani, luni)
  Venitul lunar brut realizat pe baza căruia se stabileşte pensia de serviciu (lei)
  ________
      *1) Se va completa numai dacă susţinătorul decedat era pensionar.
      Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta
    adeverinţă.
      Direcţia generală resurse umane Direcţia generală economică
             Director general, Director general,
        .......................... .......................
      Subsemnatul/subsemnata, ................., în calitate de ................,
    sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverinţă, care corespund
    realităţii.
      Optez pentru pensia de urmaş din pensia de serviciu a soţului/soţiei, dacă
    este mai avantajoasă decât pensia proprie din sistemul public.
           Semnătura Data ..............................
         ............. B.I./C.I. seria ... nr. ...........
                                              Eliberat/ă la data de .............
                                              de ................................
                                              CNP ...............................
   +  Anexa 10 la norme
      MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
      DIRECŢIA GENERALĂ RESURSE UMANE DIRECŢIA BUGET, FINANŢE,
      Nr. ................. CONTABILITATE ŞI SALARIZARE
                                                      Nr. ................
                                     ADEVERINŢĂ
               pentru stabilirea şi actualizarea pensiei de urmaş din
             pensia de serviciu stabilită conform art. 10^1 alin. (....)
             din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind
             sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic
               şi consular, aprobată cu modificări şi completări prin
           Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare
      Adeverim prin prezenta că domnul/doamna ..................................,
    decedat/decedată la data de ............., conform certificatului de deces
    anexat (în copie legalizată), îndeplinea la data decesului condiţiile
    prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul
    de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, aprobată cu
    modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi
    completările ulterioare, pentru înscrierea la pensia de serviciu.
      Nr. decizie de pensionare a defunctului (defunctei) ............. din
    .......................
      Funcţii de demnitate publică sau de ambasador îndeplinite*1) ..............
   
  Vechimea totală utilizată la deschiderea dreptului de pensie (ani)
  Perioada de contribuţie la pensia suplimentară achitată în valută (ani, luni)
  Venitul lunar brut realizat pe baza căruia se stabileşte pensia de serviciu (lei)
  ________
      *1) Se va completa numai dacă susţinătorul decedat era pensionar.
      Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta
    adeverinţă.
      Direcţia generală resurse umane Direcţia buget, finanţe,
             Director general, contabilitate şi salarizare
      ............................... Director,
                                                    .......................
      Subsemnatul/subsemnata, ................., în calitate de ................,
    sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverinţă, care corespund
    realităţii.
      Optez pentru pensia de urmaş din pensia de serviciu a soţului/soţiei, dacă
    este mai avantajoasă decât pensia proprie din sistemul public.
           Semnătura Data ..............................
         ............. B.I./C.I. seria ... nr. ...........
                                              Eliberat/ă la data de .............
                                              de ................................
                                              CNP ...............................
   +  Anexa 11 la norme
      MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
      Localitatea ..................................
      Judeţul/Sectorul .............................
      Telefon ......................................
      Direcţia generală resurse umane nr. .../..........
      Direcţia buget, finanţe, contabilitate şi salarizare nr. ..../.........
                                     ADEVERINŢĂ
               pentru recalcularea pensiei de serviciu a personalului
         diplomatic şi consular, precum şi a personalului de specialitate -
                 funcţionari publici şi personal contractual - din
       Ministerul Afacerilor Externe, conform art. II din Legea nr. 135/2008
                privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
            nr. 80/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
                urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de
             pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular
      Adeverim prin prezenta că domnul/doamna ...............................,
    domiciliat/domiciliată în ................., str. ................ nr. ....,
    bl. ..., sc. ...., ap. ...., sectorul ..........., judeţul ................,
    act de identitate .......... seria ..... nr. ............,
    CNP │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, pensionar cu Decizia nr. ......... din data
    de .............., îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă
    a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor
    personalului diplomatic şi consular, aprobată cu modificări şi completări
    prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
    recalcularea pensiei de serviciu.
      Locul de muncă la data pensionării ........................................
      Gradul şi funcţia diplomatică sau consulară, la data pensionării ..........
      Numit ambasador prin Decretul nr. ......................
      Funcţia la data pensionării ............................
   
  Vechimea totală utilizată la deschiderea dreptului de pensie (ani)
  Vechimea în străinătate, cu grade diplomatice (ani)
  Vechimea utilizată pentru majorarea de 1% prevăzută la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003, apro- bată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare (ani)
  Vechimea utilizată pentru majorarea prevăzută la art. 11^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare (ani, luni) a) şef serviciu şi/sau şef birou a)
  b) director general, director general adjunct, director şi/ sau director adjunct b)
  c) secretar general şi/sau secretar general adjunct c)
  Perioada de contribuţie la pensia suplimentară achitată în valută (ani, luni)
  Venitul lunar brut realizat pe baza căruia se stabileşte pensia de serviciu (lei)
      Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta
    adeverinţă.
      Direcţia generală resurse umane Direcţia buget, finanţe,
             Director general, contabilitate şi salarizare
      ............................... Director,
                                                    .......................
      Subsemnatul/subsemnata, ................., în calitate de ................,
    sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverinţă, care corespund
    realităţii.
      Optez pentru pensia cea mai avantajoasă.
           Semnătura Data ..............................
         ............. B.I./C.I. seria ... nr. ...........
                                              Eliberat/ă la data de .............
                                              de ................................
   +  Anexa 12 la norme
      MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII,
      COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE
      Localitatea .............................
      Judeţul/Sectorul ........................
      Telefon .................................
      Direcţia generală resurse umane nr. .../..........
      Direcţia generală economică nr. ..../.........
                                     ADEVERINŢĂ
               pentru recalcularea pensiei de serviciu a personalului
         diplomatic şi consular, precum şi a personalului de specialitate -
                 funcţionari publici şi personal contractual - din
        Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi
                    Profesii Liberale, conform art. II din Legea
          nr.135/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
                   nr. 80/2007 pentru modificarea şi completarea
         Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de
             pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular
      Adeverim prin prezenta că domnul/doamna ......................, domiciliat/
    domiciliată în .............. str. ............. nr. ...., bl. ..., sc. ....,
    ap. ..., sectorul ..., judeţul ..........., act de identitate ..............
    seria .... nr. .........., CNP │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, pensionar cu
    Decizia nr. ........... din data de ..............., îndeplineşte condiţiile
    prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul
    de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, aprobată cu
    modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi
    completările ulterioare, pentru recalcularea pensiei de serviciu.
      Locul de muncă la data pensionării ........................................
      Funcţia la data pensionării ...............................................
   
  Vechimea totală utilizată la deschiderea dreptului de pensie (ani)
  Vechimea în străinătate, cu grade diplomatice (ani)
  Vechimea utilizată pentru majorarea de 1% prevăzută la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003, apro- bată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare (ani)
  Vechimea utilizată pentru majorarea prevăzută la art. 11^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare (ani, luni) a) şef serviciu şi/sau şef birou a)
  b) director general, director general adjunct, director şi/ sau director adjunct b)
  c) secretar general şi/sau secretar general adjunct c)
  Perioada de contribuţie la pensia suplimentară achitată în valută (ani, luni)
  Venitul lunar brut realizat pe baza căruia se stabileşte pensia de serviciu (lei)
      Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta
    adeverinţă.
      Direcţia generală resurse umane Direcţia generală economică
             Director general, Director general,
        .......................... .......................
      Subsemnatul/subsemnata, ................., în calitate de ................,
    sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverinţă, care corespund
    realităţii.
      Optez pentru pensia cea mai avantajoasă.
           Semnătura Data ..............................
         ............. B.I./C.I. seria ... nr. ...........
                                              Eliberat/ă la data de .............
                                              de ................................
   +  Anexa 13 la norme
      MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
      DIRECŢIA GENERALĂ RESURSE UMANE DIRECŢIA BUGET, FINANŢE,
      Nr. ................. CONTABILITATE ŞI SALARIZARE
                                                      Nr. ................
                                     ADEVERINŢĂ
                 pentru recalcularea pensiei de limită de vârstă a
       personalului diplomatic şi consular din Ministerul Afacerilor Externe,
           pentru contribuţiile la pensia suplimentară achitate în valută
      Adeverim prin prezenta că domnul/doamna ......................, domiciliat/
    domiciliată în ..............., str. ................. nr. ........, bl. ...,
    sc. ...., ap. ..., sectorul ......., judeţul ............., act de identitate
    ........... seria .... nr. ..............., CNP │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│,
    pensionar cu Decizia nr. .......... din data de ..............., îndeplineşte
    condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 751/2004 privind criteriile
    şi procentele de majorare a pensiei de serviciu a membrilor personalului
    diplomatic şi consular, pentru contribuţiile la pensia suplimentară achitate
    în valută.
      Locul de muncă la data pensionării ........................................
      Funcţia la data pensionării ...............................................
   
  Perioada de contribuţie la pensia suplimentară achitată în valută (ani, luni)
  Venitul lunar brut realizat pe baza căruia se calculează majorarea acordată conform art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 751/2004
      Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta
    adeverinţă.
      Direcţia generală resurse umane Direcţia buget, finanţe,
             Director general, contabilitate şi salarizare
      ............................... Director,
                                                    .......................
      Subsemnatul/subsemnata, ................., în calitate de ................,
    sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverinţă, care corespund
    realităţii.
      Optez pentru pensia cea mai avantajoasă.
           Semnătura Data ..............................
         ............. B.I./C.I. seria ... nr. ...........
                                              Eliberat/ă la data de .............
                                              de ................................
   +  Anexa 14 la norme
      MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII,
      COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE
      Localitatea ...............................
      Judeţul/Sectorul ..........................
      Telefon ...................................
      Direcţia generală resurse umane nr. .../..........
      Direcţia generală economică nr. ..../.........
                                     ADEVERINŢĂ
                 pentru recalcularea pensiei de limită de vârstă a
      personalului diplomatic şi consular din Ministerul pentru Întreprinderi
               Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale,
           pentru contribuţiile la pensia suplimentară achitate în valută
      Adeverim prin prezenta că domnul/doamna ......................, domiciliat/
    domiciliată în ............., str. .............. nr. ...., bl. ..., sc. ...,
    ap. ..., sectorul ..., judeţul ............, act de identitate .............
    seria .... nr. .........., CNP │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, pensionar cu
    Decizia nr. .......... din data de ................, îndeplineşte condiţiile
    prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 751/2004 privind criteriile şi
    procentele de majorare a pensiei de serviciu a membrilor personalului
    diplomatic şi consular, pentru contribuţiile la pensia suplimentară achitate
     în valută.
      Locul de muncă la data pensionării ........................................
      Funcţia la data pensionării ...............................................
   
  Perioada de contribuţie la pensia suplimentară achitată în valută (ani, luni)
  Venitul lunar brut realizat pe baza căruia se calculează majorarea acordată conform art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 751/2004
      Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta
    adeverinţă.
      Direcţia generală resurse umane Direcţia generală economică
             Director general, Director general,
        .......................... .......................
           Semnătura Data ..............................
         ............. B.I./C.I. seria ... nr. ...........
                                              Eliberat/ă la data de .............
                                              de ................................
  ----