HOTĂRÂRE nr. 1.071 din 10 septembrie 2008pentru completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 11 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bodoc" la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 şi 694 bis din 23 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează la secţiunea "Bunuri imobile" cu două noi poziţii, poziţiile nr. 46 şi 47, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul internelor şireformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 10 septembrie 2008.Nr. 1.071.  +  Anexa Completare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bodoc, judeţul Covasna
  *Font 7*
   
  Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau al dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică actuală
  46. 1.8. Construcţii pentru alimentare cu apă şi terenul aferent Localitatea Bodoc 2006 1.353.660 Domeniul public al comunei Bodoc, potrivit H.C.L. nr. 4/2006
  47. Teren - grădină Bodoc nr. 65 Cf. nr. 361 Nr. top 88/1, nr. top 89 Comuna Bodoc cu titlu de drept de cumpărare 2005 24.900 Domeniul public al comunei Bodoc, potrivit H.C.L. nr. 4/2006
  -------------