HOTĂRÂRE nr. 1.328 din 27 decembrie 2001 (*republicată*)privind clasificarea structurilor de primire turistice*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 12 septembrie 2008    ----------- Notă *) Republicată în temeiul art. VI pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 321/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 15 ianuarie 2002, a fost modificată şi completată prin: Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 17 decembrie 2002, Hotărârea Guvernului nr. 645/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 3 iulie 2007 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 1.271/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 24 octombrie 2007.  +  Articolul 1 (1) Structurile de primire turistice, indiferent de forma de proprietate şi organizare, se clasifică în funcţie de caracteristicile constructive, de calitatea dotărilor şi a serviciilor prestate. (2) În scopul protecţiei turiştilor serviciile de cazare şi alimentaţie publică se asigură numai în structuri de primire turistice clasificate. (3) Prin structuri de primire turistice clasificate, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege orice construcţii şi amenajări destinate, prin proiectare şi execuţie, cazării sau servirii mesei pentru turişti, împreună cu serviciile specifice aferente. (4) Structurile de primire turistice includ: a) structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică: hoteluri, hoteluri - apartament, moteluri, hoteluri pentru tineret, hosteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanţă, campinguri, apartamente sau camere de închiriat în locuinţe familiale ori în clădiri cu altă destinaţie, nave fluviale şi maritime, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice şi alte unităţi cu funcţiuni de cazare turistică; b) structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică: unităţi de alimentaţie din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare, unităţi de alimentaţie publică situate în municipii, pe trasee şi în staţiuni turistice.  +  Articolul 2 (1) Clasificarea structurilor de primire turistice se face de către Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale care eliberează certificatul de clasificare. (2) Operatorul economic proprietar sau administrator de structuri de primire turistice va solicita Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale clasificarea acestora cu minimum 60 de zile înainte de darea lor în folosinţă. (3) În termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale va efectua verificările necesare şi va elibera certificatul de clasificare. În cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile pentru categoria minimă de clasificare, Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale va comunică operatorului economic motivul pentru care structura de primire turistică nu poate fi clasificată. (4) În situaţia în care s-au modificat condiţiile care au stat la baza acordării clasificării, operatorul economic este obligat să solicite o nouă clasificare a structurii de primire turistice în cauză în termen de 30 de zile de la apariţia modificărilor.  +  Articolul 3 (1) Certificatele de clasificare eliberate vor fi preschimbate din 3 în 3 ani. Operatorul economic va solicita preschimbarea certificatului cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului de 3 ani de la emiterea acestuia. (2) În termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii operatorului economic de preschimbare a certificatelor de clasificare Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale va proceda la reverificarea structurii de primire turistice în cauză şi va elibera un nou certificat de clasificare, în măsura în care sunt îndeplinite criteriile minime de clasificare pentru categoria respectivă. În caz contrar structura de primire turistică va fi clasificată la un nivel inferior. Dacă nu sunt îndeplinite criteriile pentru categoria minimă de clasificare, se procedează la retragerea certificatului de clasificare.  +  Articolul 4Este interzisă funcţionarea structurilor de primire turistice fără certificate de clasificare, cu certificate de clasificare expirate sau cu o altă structură a spaţiilor decât cea stabilită prin anexa la certificatul de clasificare.  +  Articolul 5 (1) Denumirea, tipul şi însemnele privind nivelul de clasificare al structurii de primire turistice se expun la loc vizibil, în exteriorul clădirii, iar certificatul de clasificare, numărul de telefon al autorităţii centrale pentru turism şi al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor se afişează vizibil şi în mod lizibil, la recepţie, în holul structurilor de primire turistice care nu dispun de recepţie şi în spaţiul de la intrare în saloanele de servire a mesei, pentru a fi cunoscute de turişti. (2) Certificatul de clasificare şi anexa acestuia privind structura spaţiilor se păstrează, în permanenţă, în structura de primire turistică în cauză, pentru a fi prezentate organelor de control abilitate.  +  Articolul 6Criteriile de clasificare a structurilor de primire turistice se stabilesc de Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale prin norme metodologice**) în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.---------- Notă **) În prezent este în vigoare Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale nr. 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 şi 379 bis din 19 mai 2008, care a abrogat Ordinul ministrului turismului nr. 510/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 bis din 6 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7În scopul protecţiei turiştilor şi al alinierii la standardele europene privind calitatea serviciilor operatorii economici proprietari sau administratori de structuri de primire turistice au obligaţia să asigure ca activitatea acestor structuri să se desfăşoare cu respectarea următoarelor reguli de bază: a) menţinerea grupurilor sanitare în perfectă stare de funcţionare şi curăţenie; b) furnizarea apei calde la grupurile sanitare şi în spaţiile de producţie din structurile de primire turistice unde acest criteriu este obligatoriu, potrivit normelor menţionate la art. 6; c) asigurarea unei temperaturi minime de 18°C în timpul sezonului rece în spaţiile de cazare şi de servire a mesei; d) deţinerea autorizaţiilor: sanitară, sanitar-veterinară, de mediu şi de prevenire şi stingere a incendiilor - PSI, în cazul unităţilor pentru care, potrivit legii, este obligatorie obţinerea acestora; e) încetarea programelor artistice, a audiţiilor muzicale, video, TV, organizate în aer liber, în construcţii deschise, cum sunt cele care nu au toate laturile şi acoperişul izolate fonic, precum şi în construcţii provizorii, cum sunt corturile, terasele acoperite şi alte asemenea, începând cu ora 1,00 noaptea până la ora 8,00 dimineaţa, de către structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică; f) funcţionarea structurilor de primire turistice numai în clădiri salubre, cu faţade zugrăvite şi bine întreţinute; g) evitarea poluării fonice, în sensul respectării nivelului maxim de zgomot stabilit prin reglementări specifice; h) respectarea reglementărilor legale în vigoare ce privesc activitatea desfăşurată prin structura de primire turistică; i) expunerea la loc vizibil a firmei cu denumirea şi tipul unităţii şi însemnele privind categoria de clasificare.  +  Articolul 8 (1) Certificatul de clasificare şi autorizaţia de funcţionare se retrag de către personalul de specialitate al Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale atunci când nu sunt respectate una sau mai multe din regulile stabilite la art. 7. (2) Restituirea certificatului de clasificare retras se va face după ce personalul de specialitate al Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale constată remedierea deficienţelor semnalate. (3) Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale va publică, periodic, lista cuprinzând structurile de primire turistice cărora le-au fost retrase certificatele de clasificare şi, respectiv, lista celor cărora le-au fost restituite certificatele de clasificare. Publicarea se va face cel puţin într-un cotidian central şi cel puţin în unul local din judeţul în care sunt situate structurile de primire turistice în cauză.  +  Articolul 9Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale va proceda la declasificarea structurilor de primire turistice în situaţia în care constată nerespectarea criteriilor avute în vedere la clasificare, altele decât cele prevăzute la art. 7.  +  Articolul 10Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) desfăşurarea activităţii în structuri de primire turistice neclasificate, cu certificate de clasificare expirate sau cu o altă structură a spaţiilor decât cea stabilită prin certificatul de clasificare, după depăşirea termenelor prevăzute la art. 2 şi 3; b) nerespectarea criteriilor care au stat la baza clasificării; c) neafişarea numărului de telefon al Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale şi al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor; d) înscrierea unor informaţii false privind tipul structurii de primire turistice şi nivelul de clasificare în materialele de promovare, pe firme sau pe însemnele prevăzute la art. 5; e) continuarea desfăşurării activităţii în structura de primire turistică după retragerea certificatului de clasificare sau refuzul prezentării, la solicitarea organelor de control, a documentelor de clasificare; f) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. e); g) împiedicarea sub orice formă a persoanelor împuternicite de a-şi exercită atribuţiile de serviciu legate de aplicarea prezentei hotărâri; h) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. g).  +  Articolul 11Contravenţiile prevăzute la art. 10 se sancţionează după cum urmează: a) faptele prevăzute la lit. c), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei; b) faptele prevăzute la lit. b), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei; c) faptele prevăzute la lit. a) şi d), cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei; d) fapta prevăzută la lit. e), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei; e) faptele prevăzute la lit. f), g) şi h) cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei.  +  Articolul 12Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către: a) persoanele anume desemnate din cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale pentru contravenţiile prevăzute la art. 10 lit. a)-e) şi g); b) ofiţerii şi agenţii de poliţie pentru contravenţiile prevăzute la art. 10 lit. f), g) şi h).  +  Articolul 13Dispoziţiile art. 10 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 601/1997 privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 16 octombrie 1997, cu modificările ulterioare.--------------