ORDIN nr. 1.509 din 2 septembrie 2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 11 septembrie 2008  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională și salarizare nr. E.N./9.169 din 1 septembrie 2008,având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Nomenclatorul de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Specialitățile obținute anterior prezentului ordin, precum și cele în curs de derulare rămân valabile. Medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți continuă pregătirea conform duratei de pregătire și curriculei în vigoare la data intrării în rezidențiat. (la 06-10-2016, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.109 din 6 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 06 octombrie 2016 )  +  Articolul 3La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din rețeaua sanitară, publicate, în specialitățile create sau care au asimilat specialități sub incidența normelor anterioare ca urmare a alinierii la normele Uniunii Europene, se pot prezenta atât medicii care și-au păstrat vechea specialitate, cât și cei care au optat pentru specialitatea creată prin asimilare sau scindare.  +  Articolul 4Medicii specialiști și primari, confirmați în specialitățile a căror denumire s-a modificat sub incidența normelor anterioare, își pot păstra vechea denumire a specialității sau pot solicita schimbarea acesteia, conform prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4^1(1) Denumirea specialității «Recuperare, medicină fizică și balneologie» se modifică în «Reabilitare medicală».(2) Denumirea specialității «Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă» se modifică în «Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă».(3) Modificarea denumirii specialităților prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică promoției 2013 și ulterioare de medici confirmați rezidenți în aceste specialități.(4) Formarea în specialitățile prevăzute la alin. (1) și (2) se face pe durata stabilită de Nomenclatorul de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală în vigoare la data confirmării în rezidențiat. (la 21-03-2013, Art. 4^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 360 din 14 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 21 martie 2013. )  +  Articolul 4^2(1) Denumirea specialității «laborator farmaceutic» se modifică în «analize medico-farmaceutice de laborator».(2) Modificarea denumirii specialității prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu promoția 2021 de rezidenți confirmați în această specialitate.(3) Formarea în specialitatea prevăzută la alin. (1) se face pe durata stabilită de Nomenclatorul de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală în vigoare la data confirmării în rezidențiat. (la 11-08-2021, Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.427 din 4 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 )  +  Articolul 5(1) Medicii confirmați rezidenți în specialitatea "Chirurgie cardiacă și a vaselor mari", aflați în pregătire la data intrării în vigoare a prezentului ordin, susțin examen de medic specialist și se confirmă specialiști în specialitatea "Chirurgie cardiovasculară".(2) Titularii certificatului de specialist în "Chirurgie cardiovasculară/Chirurgie cardiacă și a vaselor mari" pot desfășura activitățile de medic specialist în "Chirurgie vasculară" și pot ocupa post în specialitatea "Chirurgie vasculară".(3) Titularii certificatului de specialist în "Chirurgie cardiovasculară/Chirurgie cardiacă și a vaselor mari" pot obține gradul de medic primar în specialitatea "Chirurgie cardiovasculară", respectiv "Chirurgie vasculară", în funcție de specialitatea practicată, cu respectarea condițiilor de experiență profesională prevăzute de normele în vigoare.  +  Articolul 6Abrogat. (la 11-11-2011, Art. 6 a fost abrogat de art. I din ORDINUL nr. 1.517 din 3 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011. )  +  Articolul 7Abrogat. (la 21-03-2013, Art. 7 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 360 din 14 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 21 martie 2013. )  +  Articolul 8Abrogat. (la 21-03-2013, Art. 8 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 360 din 14 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 21 martie 2013. )  +  Articolul 9Abrogat. (la 21-03-2013, Art. 9 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 360 din 14 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 21 martie 2013. )  +  Articolul 10Abrogat. (la 21-03-2013, Art. 10 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 360 din 14 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 21 martie 2013. )  +  Articolul 11(1) Începând cu concursul de rezidențiat sesiunea noiembrie 2019, locurile/posturile pentru specialitatea «Chirurgie orală și maxilo-facială» se publică numai pentru domeniul medicină, după tematica de concurs aferentă acestui domeniu.(2) Candidații care la concursul de rezidențiat, domeniul medicină, obțin punctajul necesar pentru a opta pentru specialitatea «Chirurgie orală și maxilo-facială» trebuie să dețină la momentul alegerii locului/postului de rezident atât diploma de licență de doctor-medic, cât și diploma de licență de medic dentist/doctor-medic stomatolog. (la 27-05-2019, Articolul 11 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 798 din 23 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 27 mai 2019 )  +  Articolul 12(1) Rezidenții confirmați în specialități pentru care, sub incidența normelor anterioare, s-a sistat formarea își continuă pregătirea și susțin examenul de specialist în specialitățile în care au fost confirmați. Aceștia au acces la formare în a doua specialitate, în condițiile prevăzute de normele în vigoare.(2) Începând cu 1 februarie 2020 se reia formarea în specialitățile «farmacie generală» și «industrie farmaceutică și cosmetică». (la 16-12-2019, Alineatul (2) din Articolul 12 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.880 din 16 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 16 decembrie 2019 ) (3) Începând cu rezidențiatul din anul 2020 se reia formarea în specialitatea "stomatologie generală" (la 04-08-2020, Articolul 12 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.348 din 30 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (la 22-11-2019, Articolul 12 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.746 din 18 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2019 )  +  Articolul 13Titlurile dobândite de medicii specialiști și medicii dentiști specialiști, cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, în unul dintre aceste state, care certifică dobândirea unui grad profesional similar gradului de primar, se recunosc de către Ministerul Sănătății Publice.  +  Articolul 14Medicii specialiști și medicii dentiști specialiști, cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, care fac dovada experienței profesionale de minimum 5 ani în specialitate, însușită pe teritoriul unuia dintre statele enumerate, pot dobândi gradul de medic primar și, respectiv, medic dentist primar, după promovarea examenului de medic, respectiv farmacist primar, organizat de Ministerul Sănătății Publice.  +  Articolul 15(1) Farmaciștii cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, care fac dovada unei experiențe profesionale de cel puțin 3 ani, însușită în unul dintre statele enumerate, în domeniul uneia dintre specialitățile farmaceutice prevăzute în anexă, la pct. III, pot fi recunoscuți ca specialiști.(2) Farmaciștii cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, care fac dovada unei experiențe profesionale însușite în unul dintre statele enumerate, în domeniul uneia dintre specialitățile farmaceutice prevăzute în anexă, la pct. III, cu durata similară celei necesare dobândirii gradului de farmacist primar în România, se pot prezenta la examenul de farmacist primar organizat de Ministerul Sănătății Publice.  +  Articolul 16Medicii, medicii dentiști și farmaciștii primari își păstrează drepturile câștigate care decurg din gradul profesional dobândit.  +  Articolul 17Medicii, medicii dentiști și farmaciștii specialiști și primari pot obține a doua specialitate și pot efectua pregătire în vederea dobândirii de atestate de studii complementare, în condițiile prevăzute de lege.  +  Articolul 18Direcția generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională și salarizare, celelalte direcții din cadrul Ministerului Sănătății Publice și Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 19La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.142/2007 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 17 iulie 2007.  +  Articolul 20Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  București, 2 septembrie 2008.Nr. 1.509.  +  Anexa
  NOMENCLATOR
  de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
  I. DOMENIUL MEDICINĂI.1. Specialități cliniceI.1.1. Grupa specialităților medicale
  Nr. crt. Denumirea specialității Durata de pregătire
  1.Alergologie și imunologie clinică 5 ani
  2.Anestezie și terapie intensivă 5 ani
  3.Boli infecțioase 5 ani
  4.Cardiologie 6 ani
  5.Cardiologie pediatrică*) 5 ani
  6.Dermatovenerologie 5 ani
  7.Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice*) 5 ani
  8.Endocrinologie 5 ani
  9.Expertiza medicală a capacității de muncă*) 4 ani
  10.Farmacologie clinică 4 ani
  11.Gastroenterologie 5 ani
  12.Gastroenterologie pediatrică*) 5 ani
  13.Genetică medicală 4 ani
  14.Geriatrie și gerontologie 5 ani
  15.Hematologie 5 ani
  16.Medicină de familie 4 ani
  17.Medicină de urgență 5 ani
  18.Medicină internă 5 ani
  19.Medicină fizică și de reabilitare 5 ani
  20.Medicina muncii 4 ani
  21.Medicină sportivă**) 4 ani
  22.Nefrologie 5 ani
  23.Nefrologie pediatrică*) 5 ani
  24.Neonatologie*) 5 ani
  25.Neurologie 5 ani
  26.Neurologie pediatrică*) 5 ani
  27.Oncologie medicală 5 ani
  28.Oncologie și hematologie pediatrică*) 5 ani
  29.Pediatrie 5 ani
  30.Pneumologie 5 ani
  31.Pneumologie pediatrică*) 5 ani
  32.Psihiatrie 5 ani
  33.Psihiatrie pediatrică 5 ani
  34.Radioterapie 4 ani
  35.Reumatologie 5 ani
  I.1.2. Grupa specialităților chirurgicale
  Nr. crt. Denumirea specialității Durata de pregătire
  36.Chirurgie cardiovasculară**) 6 ani
  37.Chirurgie generală 6 ani
  38.Chirurgie orală și maxilo-facială***) 5 ani
  39.Chirurgie pediatrică 5 ani
  40.Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă 6 ani
  41.Chirurgie toracică 6 ani
  42.Chirurgie vasculară 5 ani
  43.Neurochirurgie 6 ani
  44.Obstetrică-ginecologie 5 ani
  45.Oftalmologie 4 ani
  46.Ortopedie pediatrică*) 6 ani
  47.Ortopedie și traumatologie 5 ani
  48.Otorinolaringologie 5 ani
  49.Urologie 5 ani
  I.2. Specialități paraclinice
  Nr. crt. Denumirea specialității Durata de pregătire
  1.Anatomie patologică 5 ani
  2.Epidemiologie*) 4 ani
  3.Igienă*) 4 ani
  4.Medicină de laborator 4 ani
  5.Medicină legală*) 4 ani
  6.Medicină nucleară 4 ani
  7.Microbiologie medicală*) 4 ani
  8.Radiologie-imagistică medicală 5 ani
  9.Sănătate publică și management 4 ani
  II. DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ
  Nr. crt.Denumirea specialității Durata de pregătire
  1.Chirurgie dento-alveolară 3 ani
  2.Ortodonție și ortopedie dento-facială 3 ani
  3.Endodonție*) 3 ani
  4.Parodontologie*) 3 ani
  5.Pedodonție*) 3 ani
  6.Protetică dentară*) 3 ani
  7.Chirurgie stomatologică și maxilo-facială*)5 ani
  8.Stomatologie generală*)3 ani
  (la 04-08-2020, Punctul II din Anexă a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.348 din 30 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 )
  III. DOMENIUL FARMACIE
  Nr. crt.Denumirea specialității Durata de pregătire
  1.Farmacie clinică*) 3 ani
  2.Analize medico-farmaceutice de laborator*)3 ani
  3.Farmacie generală*)3 ani
  4.Industrie farmaceutică și cosmetică*)3 ani
  (la 11-08-2021, Numărul curent 2 de la Punctul III din Anexă a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.427 din 4 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 )
  Notă
  * Specialități care nu beneficiază de recunoaștere automată în celelalte state membre ale Uniunii Europene.
  ** Specialități în curs de armonizare.
  *** Specialitate chirurgicală cu acces special.
  (la 22-11-2019, Punctul III din Anexă a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.746 din 18 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2019 )
  -------