ORDONANŢĂ nr. 37 din 7 august 2007 (*actualizată*)privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora(actualizată până la data de 31 decembrie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 16 august 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 31 decembrie 2007, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 371 din 21 decembrie 2007.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Scop şi domeniu de aplicare  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează operaţiuni de transport rutier ce fac obiectul Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispoziţii din domeniul social privind transportul rutier şi amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 şi Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.135/98 şi abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 sau operaţiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR. (2) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul de aplicare a regulilor privind utilizarea aparatelor de înregistrare a perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto, denumite în continuare tahografe sau tahografe digitale, aşa cum sunt acestea definite în anexa nr. I şi în anexa nr. IB la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Operaţiunile de transport la care se face referire la art. 13 alin. (1) lit. a), b), c), d), h), k), m), n) şi p) al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 sunt exceptate, pe teritoriul României, de la aplicarea prevederilor acestui regulament.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor poate acorda, cu acordul Comisiei Europene, derogări temporare de la regulile privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, în condiţiile prevăzute la art. 14 al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 .  +  Capitolul II Activitatea de control  +  Articolul 4 (1) Controlul respectării prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 , ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 , ale Acordului AETR şi ale prezentei ordonanţe se va desfăşura atât în trafic, cât şi la sediile întreprinderilor şi operatorilor de transport rutier. (2) Controlul în trafic se efectuează de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Autorităţii Rutiere Române A.R.R. şi/sau de către poliţişti rutieri. (3) Controlul la sediile întreprinderilor şi operatorilor de transport rutier se efectuează de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi/sau de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspecţiei Muncii - I.M., Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. (4) Coordonatorul naţional al activităţilor de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 , ale Acordului AETR şi ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 este Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., denumită în continuare Coordonator naţional.  +  Articolul 5Coordonatorul naţional are următoarele atribuţii principale: a) coordonează activitatea de control, astfel încât:(i) să fie verificate anual cel puţin 2% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducătorii auto care fac obiectul prezentei ordonanţe. Începând cu data de 1 ianuarie 2010, vor fi verificate anual cel puţin 3% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducătorii auto;-------------Pct. (i) al lit. a) a art. 5 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 21 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 28 decembrie 2007.(îi) să fie verificate în trafic cel puţin 15% din totalul zilelor de lucru ale conducătorilor auto verificate anual şi cel puţin 25% din numărul acestora să fie verificate la sediile întreprinderilor de transport rutier. Începând cu 1 ianuarie 2008, cel puţin 30% din totalul zilelor de lucru ale conducătorilor auto verificate anual vor fi verificate în trafic şi cel puţin 50% din numărul acestora vor fi verificate la sediul întreprinderilor de transport rutier; b) colaborează cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea organizării unor activităţi comune de control; c) transmite la fiecare 2 ani Comisiei Europene raportări statistice cu privire la activitatea de control, conform prevederilor art. 17 al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 şi Deciziei Comisiei nr. 93/173/CEE ; d) colaborează cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, în vederea depistării şi sancţionării unor eventuale încălcări ale prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 , Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 şi/sau Acordului AETR, acolo unde există indicii în acest sens; e) transmite informaţiile prevăzute la art. 22 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 şi, respectiv, la art. 19 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 organismelor similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, la fiecare 6 luni şi ori de câte ori sunt solicitate astfel de informaţii cu privire la anumite cazuri particulare.  +  Articolul 6 (1) Toate instituţiile implicate în activitatea de control vor înainta anual Coordonatorului naţional statistici detaliate cu privire la controalele desfăşurate, care să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: a) în ceea ce priveşte controalele în trafic:(i) tipul de drum pe care a avut loc controlul autostradă, drum naţional sau drum judeţean/local şi statul în care este înmatriculat vehiculul, astfel încât să fie evitată orice fel de discriminare bazată pe naţionalitate;(îi) tipul de tahograf instalat pe vehicul; b) în ceea ce priveşte controalele la sediile întreprinderilor şi operatorilor de transport rutier:(i) tipul de activitate de transport - transport naţional sau internaţional, de mărfuri sau de persoane, public ori în cont propriu;(îi) dimensiunea parcului de vehicule al întreprinderilor şi operatorilor de transport rutier;(iii) tipul de tahograf instalat pe vehicul. (2) Statisticile prevăzute la alin. (1) se centralizează de către Coordonatorul naţional şi se transmit la fiecare 2 ani Comisiei Europene.  +  Articolul 7În cursul exercitării atribuţiilor, personalul cu atribuţii de control are dreptul: a) să aibă acces în orice vehicul care face obiectul prezentei ordonanţe şi să inspecteze orice parte a vehiculului şi a tahografului, putând să verifice, să reţină şi/sau să copieze orice document sau înregistrare relevantă pentru activitatea de control;-------------Lit. a) a art. 7 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 21 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 28 decembrie 2007. b) să solicite conducătorului auto sau întreprinderii/operatorului de transport rutier să prezinte de îndată vehiculul spre a fi inspectat într-o locaţie dotată corespunzător pentru evaluări tehnice amănunţite, dacă există indicii privind intervenţii neautorizate asupra tahografului sau indicii privind existenţa unor mijloace ilegale de manipulare a tahografului care nu pot fi verificate corespunzător în trafic; c) să aibă acces, în vederea efectuării controlului şi în timpul programului normal de lucru, în orice spaţiu în care îşi desfăşoară activitatea întreprinderea/operatorul de transport rutier, unde pot exista informaţii relevante pentru activitatea de control al respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto.-------------Lit. c) a art. 7 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 21 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 28 decembrie 2007.  +  Capitolul III Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 8Constituie contravenţii următoarele fapte:1. utilizarea unui vehicul fără tahograf sau tahograf digital ori utilizarea unor tahografe sau tahografe digitale neomologate;2. montarea unor tahografe sau tahografe digitale neomologate;3. utilizarea unor tahografe sau tahografe digitale nesigilate;4. utilizarea unor tahografe sau tahografe digitale montate/ reparate/calibrate de operatori economici neautorizaţi;5. utilizarea unor tahografe digitale necalibrate;6. utilizarea unor tahografe sau tahografe digitale cu termenul de valabilitate al verificării/calibrării periodice depăşit;7. calibrarea incorectă a unui tahograf sau tahograf digital;8. utilizarea unor dispozitive ilegale de manipulare a tahografului;9. montarea unor dispozitive ilegale de manipulare a tahografului;10. conducerea unui vehicul dotat cu tahograf fără a utiliza diagrame tahograf;11. conducerea unui vehicul dotat cu tahograf digital fără a utiliza cartela tahografică;12. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 , privind asigurarea unui număr suficient de diagrame tahografice corespunzătoare pentru efectuarea operaţiunilor de transport;13. nerespectarea obligaţiei de a asigura posibilitatea utilizării imprimantei tahografului digital în trafic la solicitarea personalului de control, conform prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 ;14. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) lit. a) teza a treia din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 , privind deţinerea, de către un conducător auto, a mai mult de o cartelă tahografică validă;15. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) lit. a) teza a treia, din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 , privind utilizarea, de către un conducător auto, a unei cartele tahografice eliberate altei persoane;16. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4 lit. a) teza a treia din Regulamentul Consiliului ( CEE) nr. 3.821/85 , privind utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;17. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) teza a cincea din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 , privind modul de utilizare a tahografului digital atunci când cartela tahografică este defectă sau nu este în posesia conducătorului auto;18. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) teza întâi din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 , privind utilizarea unor diagrame tahografice sau cartele tahografice murdare sau deteriorate;19. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) teza întâi din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 , privind scoaterea neautorizată a diagramei tahografice din tahograf sau a cartelei tahografice din tahograful digital înaintea terminării zilei de lucru sau utilizarea lor pentru o perioadă mai lungă decât cea prevăzută;20. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) teza a treia din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 , privind utilizarea diagramelor tahograf sau a cartelelor tahografice atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din mai mulţi conducători auto;21. nerespectarea de către conducătorul auto a obligaţiei prevăzute la art. 15 alin. (2) teza a doua din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 , privind introducerea manuală a unor date;22. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 , privind reglarea ceasului tahografului şi utilizarea comutatorului;23. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prevăzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 ;24. omisiunea de a introduce manual în tahograful digital datele prevăzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 ;25. nerespectarea prevederilor art. 16 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 , privind utilizarea vehiculului şi înregistrarea datelor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto în eventualitatea defectării sau funcţionării defectuoase a tahografului ori în eventualitatea în care conducătorul auto nu poate utiliza cartela tahograf fiind distrusă, defectă, pierdută sau furată;26. depăşirea perioadei maxime de conducere neîntreruptă cu până la o oră;27. depăşirea perioadei maxime de conducere neîntreruptă cu până la două ore;28. depăşirea perioadei maxime de conducere neîntreruptă cu până la 3 ore;29. depăşirea perioadei maxime de conducere neîntreruptă cu până la 4 ore;30. depăşirea perioadei maxime de conducere neîntreruptă cu 4 ore sau mai mult;31. depăşirea perioadei maxime zilnice de conducere cu până la o oră;32. depăşirea perioadei maxime zilnice de conducere cu până la două ore;33. depăşirea perioadei maxime zilnice de conducere cu până la 3 ore;34. depăşirea perioadei maxime zilnice de conducere cu până la 4 ore;35. depăşirea perioadei maxime zilnice de conducere cu 4 ore sau mai mult;36. depăşirea perioadei maxime de conducere într-un interval de două săptămâni;37. nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 24 de ore cu până la o oră;38. nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 24 de ore cu până la două ore;39. nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 24 de ore cu până la 3 ore;40. nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 24 de ore cu până la 4 ore;41. nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 24 de ore cu 4 ore sau mai mult;42. nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conducători auto, cu până la o oră;43. nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conducători auto, cu până la două ore;44. nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conducători auto, cu până la 3 ore;45. nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conducători auto, cu până la 4 ore;46. nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conducători auto, cu 4 ore sau mai mult;47. nerespectarea perioadei minime de odihnă săptămânală după 6 perioade zilnice de conducere;48. nerespectarea perioadei minime de odihnă săptămânală după 12 perioade zilnice de conducere;49. conducerea unui vehicul imobilizat de către autoritatea competentă;50. refuzul în cursul controlului de a permite verificarea, reţinerea sau copierea oricărei înregistrări privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto;51. neprezentarea, în trafic, a numărului necesar de diagrame tahografice, a cartelei tahografice sau a listărilor efectuate cu imprimanta tahografului digital, conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 sau Acordului AETR, după caz;52. neprezentarea, în cursul controlului la sediul întreprinderii/operatorului de transport rutier, a înregistrărilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto solicitate de personalul de control;53. lipsa, la sediul întreprinderii/operatorului de transport rutier, a registrului de sarcini şi a orarului serviciului regulat, prevăzute la art. 16 alin. (1) din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 ;54. neînscrierea în registrul de sarcini a tuturor datelor prevăzute la art. 16 alin. (2) şi alin. (3) lit. a) din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 ;55. nesemnarea registrului de sarcini de către conducătorul întreprinderii/operatorului de transport rutier sau de către o persoană împuternicită de acesta, potrivit prevederilor art. 16 alin. (3) lit. b) din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 ;56. neprezentarea de către conducătorul auto, în cursul controlului în trafic, a unei copii a registrului de sarcini şi a orarului serviciului regulat, conform prevederilor art. 16 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 ;57. nerespectarea obligaţiei de a păstra registrul de sarcini o perioadă de cel puţin un an de la expirarea perioadei la care se referă şi de a pune la dispoziţia conducătorilor auto câte o copie a acestuia, conform prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 ;58. nereturnarea diagramelor tahografice utilizate de către conducătorul auto întreprinderii/operatorului de transport rutier, spre a fi păstrate la sediu, după 28 de zile de la utilizarea lor;59. nerespectarea obligaţiei întreprinderii/operatorului de transport rutier de a descărca şi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducătorilor auto şi/sau nerespectarea obligaţiei de a descărca şi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 90 de zile, datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizează;60. nerespectarea obligaţiei întreprinderii/operatorului de transport rutier de a păstra înregistrările privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto cel puţin un an de la efectuarea acestora, în ordine cronologică şi separat pentru fiecare conducător auto;61. acordarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a unor plăţi conducătorilor auto, chiar şi sub formă de bonificaţii sau prime, în funcţie de distanţa parcursă şi/sau de cantitatea de mărfuri transportată.  +  Articolul 9 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 8 se sancţionează după cum urmează: a) cele de la pct. 1, 3, 8, 49, 50 şi 60, cu amendă de la 9.000 lei la 10.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier; b) cele de la pct. 2 şi 9, cu amendă de la 9.000 lei la 10.000 lei, aplicabilă atelierului care a montat tahograful, tahograful digital sau dispozitivul ilegal; c) cele de la pct. 4, 53 şi 57, cu amendă de la 4.500 lei la 5.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier; d) cele de la pct. 10, 11 şi 15, cu amendă de la 4.500 lei la 5.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier sau conducătorului auto, după caz; e) cea de la pct. 7, cu amendă de la 4.500 lei la 5.000 lei, aplicabilă atelierului care a calibrat tahograful sau tahograful digital; f) cele de la pct. 5, 6, 12, 13 şi 61, cu amendă de la 3.500 lei la 4.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier; g) cele de la pct. 14 şi 16, cu amendă de la 3.500 lei la 4.000 lei, aplicabilă conducătorului auto; h) cele de la pct. 51, 52, 58 şi 59, cu amendă de la 3.000 lei la 3.500 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier; i) cele de la pct. 54, 55 şi 56, cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier; j) cele de la pct. 30, 35, 41 şi 46, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier; k) cele de la pct. 29, 34, 40 şi 45, cu amendă de la 2.500 lei la 3.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier; l) cele de la pct. 28, 33, 39 şi 44, cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier; m) cele de la pct. 27, 32, 38 şi 43, cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier; n) cele de la pct. 26, 31, 36, 37, 42, 47 şi 48, cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier; o) cele de la pct. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 şi 25, cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, aplicabilă conducătorului auto. (2) În măsura în care contravenţiile la care se face referire la art. 8 pct. 26-35 şi 37-48 sunt depistate în trafic, precum şi în toate celelalte situaţii în care conducătorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor şi/sau perioadelor minime de odihnă prevăzute de legislaţia în vigoare, suplimentar faţă de sancţiunea cu amendă prevăzută la alin. (1), se va aplica şi sancţiunea imobilizării vehiculului până la îndeplinirea condiţiilor de legalitate pentru continuarea transportului. (3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune în procesul-verbal despre această posibilitate. (4) Contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă se constată şi se sancţionează de către personalul cu atribuţii de inspecţie şi control din cadrul Autorităţii Rutiere Române a.R.R., de către personalul cu atribuţii de inspecţie şi control din cadrul Inspecţiei Muncii - I.M., Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi de către poliţiştii rutieri, potrivit competenţelor ce le revin.  +  Articolul 10Contravenţiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 11 (1) În termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor va aproba prin ordin al ministrului: a) norme tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea şi înnoirea cartelelor tahografice, precum şi pentru descărcarea şi stocarea datelor din tahografele digitale şi cartelele tahografice; b) norme detaliate privind activitatea de control, prin care se va introduce şi un sistem de evaluare a întreprinderilor/ operatorilor de transport rutier în ceea ce priveşte respectarea regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, în funcţie de numărul şi de gravitatea contravenţiilor constatate, precum şi reguli detaliate privind modul de imobilizare a vehiculelor; c) reglementări privind condiţiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor, precum şi de autorizare a operatorilor economici care desfăşoară astfel de activităţi. (2) În termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor va elabora şi va supune spre aprobare Guvernului reglementări specifice privind organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane. (3) Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., va lua măsuri pentru ca la proiectarea şi construcţia drumurilor noi, precum şi la reabilitarea sau modernizarea drumurilor existente, pe care le administrează, să se realizeze pe marginea acestora spaţii adecvate care să poată fi utilizate atât pentru punerea în aplicare a prevederilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, cât şi pentru desfăşurarea activităţilor de control al respectării acestor prevederi. (4) Prezenta ordonanţă transpune prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), (3) şi (4), art. 3, art. 4 alin. (6), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1) şi ale art. 16 alin. (1) din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind condiţiile minime pentru punerea în aplicare a regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 şi (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legislaţia socială referitoare la activităţile de transport rutier şi de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial L nr. 102 din 11 aprilie 2006, p. 35-44.  +  Articolul 12Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 3 zile de la publicare, cu excepţia art. 8-10, care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.  +  Articolul 13Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Ludovic OrbanMinistrul internelor şi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruDepartamentul pentru Afaceri Europene,Adrian Ciocăneap. Ministrul economiei şi finanţelor,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 7 august 2007.Nr. 37.----