INSTRUCŢIUNI din 16 aprilie 2008 (*actualizate*)pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat(actualizate până la data de 6 iulie 2009*)
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 8 septembrie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 6 iulie 2009, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 434 din 25 iunie 2009.Ţinând seama de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanţarea politicii agricole comune, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 883/2006 din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte ţinerea evidenţei conturilor de către agenţiile de plăţi, declaraţiile de venituri şi cheltuieli şi condiţiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA şi FEADR şi ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 884/2006 din 21 iunie 2006 privind normele detaliate pentru aplicarea Regulamentului nr. 1.290/2005 referitor la finanţarea din Fondul European de Garantare în Agricultură (FEGA) a măsurilor de intervenţie sub forma operaţiunilor de depozitare publică şi a operaţiunilor de contabilizare a depozitărilor publice de către agenţiile de plăţi ale statelor membre;având în vedere prevederile regulamentelor de mai sus privind finanţarea politicii agricole comune, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a fost înfiinţată şi organizată Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (A.P.D.R.P.), ca organism ce îndeplineşte funcţia de implementare şi funcţia de plată pentru Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR), având calitatea de ordonator terţiar de credite. Totodată, conform Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, a luat fiinţă Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.), care îndeplineşte funcţia de implementare şi plată pentru Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), având calitatea de ordonator secundar de credite,conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cofinanţarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi prefinanţarea de la bugetul de stat sunt cuprinse distinct în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la poziţiile: "Programe FEGA" şi "Programe FEADR",conform art. 10 alin. (20) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare,Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale aprobă prezentele instrucţiuni.1. Deschiderea şi funcţionarea conturilor1.1. Deschiderea conturilorÎn scopul asigurării fluxurilor financiare necesare implementării schemelor de plată FEGA şi măsurilor FEADR, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), A.P.I.A. şi A.P.D.R.P. deschid următoarele conturi:A. M.A.D.R., prin Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene (D.G.B.F.F.E.), îşi deschide la o instituţie financiar-bancară sau la Trezoreria Statului următoarele conturi în euro şi în lei:- contul în euro FEGA, respectiv în lei FEGA - în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările şi completările ulterioare;- contul în euro FEADR, respectiv în lei FEADR - în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările şi completările ulterioare;B. M.A.D.R., prin D.G.B.F.F.E., derulează operaţiunile cu bugetul de stat aferente cheltuielilor neeligibile, utilizând următoarele conturi:- contul în lei "Disponibil pentru finanţarea costurilor bancare neeligibile FEGA şi FEADR" deschis la o instituţie financiar-bancară;- conturile 54.04.04.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEGA" şi 54.04.04.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEADR", deschise pe numele M.A.D.R. la Trezoreria Statului;C. M.A.D.R, A.P.I.A. şi A.P.D.R.P. deschid la Trezoreria Statului următoarele conturi:C.1. M.A.D.R.-D.G.B.F.F.E.:- 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA";- 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR";- 54.04.02.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEGA";- 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEADR";- 54.04.03.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEGA";- 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEADR";- 54.04.04.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEGA";- 54.04.04.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEADR";C.2. A.P.I.A.:- 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA";- 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR";- 54.04.02.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEGA";- 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEADR";- 54.04.03.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEGA";- 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEADR";- 54.04.04.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEGA";- 54.04.05.31 "Disponibil din debite recuperate FEGA";- 54.04.05.32 "Disponibil din debite recuperate FEADR";C.3. A.P.D.R.P.:- 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR";- 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEADR";- 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEADR";- 54.04.04.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEADR";- 54.04.05.32 "Disponibil din debite recuperate FEADR".1.2. Funcţionarea conturilor deschise pe numele M.A.D.R. la instituţia financiar-bancară1.2.1. a) Contul în euro FEGA deschis la o instituţie financiar-bancară sau la Trezoreria Statului - "Disponibil în euro reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene privind FEGA"Încasări:- sumele în euro din contribuţia financiară FEGA transferate de Comisia Europeană;- dobânzile bonificate la disponibilităţile în euro din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, aflate în cont, până la efectuarea conversiei în lei.Plăţi:- sumele în euro din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, inclusiv dobânzile bonificate la disponibilităţile în euro, supuse schimbului valutar, prin contul în lei FEGA, în scopul transferării în contul M.A.D.R., deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA". b) Contul în euro FEADR deschis la o instituţie financiar-bancară sau la Trezoreria Statului - "Disponibil în euro reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene privind FEADR"Încasări:- sumele în euro din contribuţia financiară a Comunităţii Europene transferate de Comisia Europeană ca avansuri, plăţi intermediare şi plăţi finale;- dobânzile bonificate la disponibilităţile în euro din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, aflate în cont, până la efectuarea conversiei în lei.Plăţi:- sumele în euro din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, inclusiv dobânzile bonificate la disponibilităţile în euro, supuse schimbului valutar, prin contul în lei FEADR, în scopul transferării în contul M.A.D.R., deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR".1.2.2. a) Contul în lei FEGA deschis la o instituţie financiar-bancară sau la Trezoreria Statului - "Disponibil în lei reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene privind FEGA"Încasări:- sumele transferate din contul M.A.D.R. "Disponibil în euro reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene privind FEGA", deschis la o instituţie financiar-bancară sau la Trezoreria Statului, reprezentând rambursări ale Comisiei Europene, în anul curent, aferente cheltuielilor efectuate în acelaşi an, prefinanţate de la bugetul de stat;- dobânzile bonificate la disponibilităţile în lei din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, aflate în cont;- dobânzile bonificate la disponibilităţile în euro, supuse schimbului valutar, aferente contribuţiei financiare a Comunităţii Europene.Plăţi:- sumele transferate în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA", reprezentând rambursări ale Comisiei Europene, în anul curent, aferent cheltuielilor efectuate în acelaşi an, prefinanţate de la bugetul de stat;- sumele în lei reprezentând dobânzile bonificate la disponibilităţile în lei şi în euro virate în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA";- sumele transferate în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA", pentru a fi virate la bugetul de stat, reprezentând rambursări ale Comisiei Europene, în anul curent, aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior. b) Contul în lei FEADR deschis la o instituţie financiar-bancară sau la Trezoreria Statului - "Disponibil în lei reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene privind FEADR"Încasări:- sumele în lei din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, rezultate în baza ordinului de schimb valutar prezentat de D.G.B.F.F.E. - M.A.D.R. în scopul transferării în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR";- dobânzile bonificate la disponibilităţile în lei din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, aflate în cont;- dobânzile bonificate la disponibilităţile în euro, supuse schimbului valutar, aferente contribuţiei financiare a Comunităţii Europene.Plăţi:- sumele în lei din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, inclusiv dobânzile bonificate la disponibilităţile în lei şi euro, virate în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR".1.2.3. Contul în lei deschis la o instituţie bancară sau la Trezoreria Statului pentru finanţarea costurilor bancare neeligibile - "Disponibil pentru finanţarea costurilor bancare neeligibile aferente FEGA şi FEADR"Încasări:- sumele transferate din conturile M.A.D.R. deschise la Trezoreria Statului nr. 54.04.04.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEGA" şi nr. 54.04.04.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEADR", necesare finanţării costurilor bancare rezultate din operaţiuni de transfer şi reîntregire de fonduri;- dobânzile bonificate la disponibilităţile în lei necesare finanţării costurilor bancare rezultate din operaţiuni de transfer şi reîntregire de fonduri.Plăţi:- sumele virate instituţiei financiar-bancare sau Trezoreriei Statului, reprezentând costurile bancare rezultate din operaţiuni de transfer şi reîntregire de fonduri.1.3. Funcţionarea conturilor deschise la Trezoreria Statului pe numele:1.3.1. M.A.D.R.1.3.1.1. Conturi de disponibil deschise pe numele M.A.D.R. pentru derularea FEGA a) Contul 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA"Încasări:- sumele transferate de M.A.D.R. din contul în lei deschis la instituţia financiar-bancară pe numele M.A.D.R. "Disponibil în lei reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene privind FEGA", reprezentând fonduri externe nerambursabile aferente FEGA, primite de la Comisia Europeană, care reîntregesc sumele utilizate sub forma prefinanţării de la bugetul de stat;- sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la instituţia financiar-bancară sau la Trezoreria Statului, pe numele M.A.D.R., "Disponibil în lei reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene privind FEGA", reprezentând rambursări ale Comisiei Europene, în anul curent, aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior, pentru a fi virate la bugetul de stat;- sumele transferate de A.P.I.A. din contul deschis la Trezoreria Statului pe numele A.P.I.A. nr. 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.I.A. a sumelor;- sumele transferate de A.P.I.A. din contul 54.04.05.31 "Disponibil din debite recuperate FEGA", reprezentând debite FEGA recuperate de A.P.I.A., provenite din nereguli sau plăţi în exces, precum şi dobânzile/penalităţile aferente acestora, aferente cotei de finanţare externă.Plăţi:- sumele transferate la A.P.I.A. în contul deschis la Trezoreria Statului pe numele A.P.I.A. nr. 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA" deschis la Trezoreria Statului, reprezentând prefinanţare FEGA;- sumele transferate la bugetul de stat, reprezentând rambursări ale Comisiei Europene, în anul curent, aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior. b) Contul 54.04.02.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEGA"Încasări:- sumele transferate de M.A.D.R. din alocaţii de la bugetul de stat, reprezentând cofinanţare FEGA de la poziţia distinctă "Program FEGA";- sumele transferate de A.P.I.A. din contul deschis la Trezoreria Statului pe numele A.P.I.A. nr. 54.04.05.31 "Disponibil din debite recuperate FEGA", reprezentând debite FEGA recuperate de A.P.I.A., provenite din nereguli sau plăţi în exces, precum şi dobânzile/penalităţile aferente acestora, aferente cotei de cofinanţare;- sumele transferate de A.P.I.A. din contul deschis la Trezoreria Statului pe numele A.P.I.A. nr. 54.04.02.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEGA", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.I.A. a sumelor în contul 54.04.02.31.Plăţi:- sumele transferate de M.A.D.R. în contul deschis pe numele A.P.I.A. la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEGA", reprezentând cofinanţare FEGA. c) Contul 54.04.03.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEGA"Încasări:- sumele transferate de M.A.D.R. din alocaţii de la bugetul de stat de la poziţia distinctă "Program FEGA";- sumele transferate de A.P.I.A. din contul deschis la Trezoreria Statului pe numele A.P.I.A nr. 54.04.05.31 "Disponibil din debite recuperate FEGA", reprezentând debite FEGA recuperate de A.P.I.A., provenite din nereguli sau plăţi în exces, precum şi dobânzile/penalităţile aferente acestora, aferente cotei de prefinanţare;- sumele transferate de A.P.I.A. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEGA", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.I.A. a sumelor în contul 54.04.03.31.Plăţi:- sumele transferate la A.P.I.A. în contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEGA", reprezentând prefinanţare cheltuieli FEGA. d) Contul 54.04.04.31"Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEGA"Încasări:- sumele transferate de M.A.D.R. din alocaţii bugetare de la poziţia distinctă "Program FEGA", necesare finanţării cheltuielilor aferente costurilor bancare rezultate din operaţiuni de transfer şi reîntregire de fonduri;- sumele transferate de M.A.D.R. din alocaţii bugetare de la poziţia distinctă "Program FEGA", necesare plăţii TVA aferente măsurilor de intervenţie pe piaţă, conform prevederilor Regulamentului Comisiei (CE) nr. 884/2006 privind normele detaliate pentru aplicarea Regulamentului nr. 1.290/2005 referitor la finanţarea din Fondul European de Garantare în Agricultură (FEGA) a măsurilor de intervenţie sub forma operaţiunilor de depozitare publică şi a operaţiunilor de contabilizare a depozitărilor publice de către agenţiile de plăţi ale statelor membre, reprezentând livrări de bunuri, prestări de servicii şi execuţii de lucrări, finanţate din contribuţia financiară a Uniunii Europene.Plăţi:- sumele transferate de M.A.D.R. în contul deschis la instituţia financiar-bancară "Disponibil pentru finanţarea costurilor bancare neeligibile aferente FEGA şi FEADR" pentru acoperirea costurilor bancare neeligibile aferente FEGA;- sumele transferate de M.A.D.R. în contul A.P.I.A. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.04.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEGA", reprezentând TVA aferentă măsurilor de intervenţie pe piaţă.1.3.1.2. Conturi de disponibil deschise pe numele M.A.D.R. pentru derularea FEADR a) Contul 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR"Încasări:- sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la instituţia financiar-bancară "Disponibil în lei reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene privind FEADR", reprezentând fonduri externe nerambursabile FEADR primite de la Comisia Europeană;- sumele transferate de A.P.I.A. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR", reprezentând finanţarea din fonduri nerambursabile aferente plăţilor naţionale directe complementare şi ale măsurilor axei 2 din Programul FEADR;- sumele transferate de A.P.D.R.P. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.05.32 "Disponibil din debite recuperate FEADR", reprezentând debite FEADR recuperate de A.P.D.R.P., provenite din nereguli sau plăţi în exces, precum şi dobânzile/penalităţile aferente acestora, cota de finanţare externă;- sumele transferate de A.P.D.R.P. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.D.R.P. a sumelor în contul 54.04.01.32.Plăţi:- sumele transferate de M.A.D.R. în contul A.P.D.R.P. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR", reprezentând finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente FEADR. b) Contul 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEADR"Încasări:- sumele transferate de M.A.D.R. din alocaţii de la bugetul de stat, reprezentând cofinanţare FEADR de la poziţia distinctă "Program FEADR";- sumele transferate de A.P.D.R.P. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.05.32 "Disponibil din debite recuperate FEADR", reprezentând debite FEADR recuperate de A.P.D.R.P., provenite din nereguli sau plăţi în exces, precum şi dobânzile/penalităţile aferente acestora, cota de cofinanţare;- sumele transferate de A.P.I.A. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEADR", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.I.A. a sumelor în contul 54.04.02.32;- sumele transferate de A.P.D.R.P. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEADR", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.D.R.P. a sumelor în contul 54.04.02.32.Plăţi:- sumele transferate de M.A.D.R. în contul A.P.I.A. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEADR", reprezentând cofinanţare aferentă plăţilor naţionale directe complementare şi ale măsurilor axei 2 din FEADR;- sumele transferate de M.A.D.R. în contul A.P.D.R.P. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEADR", reprezentând cofinanţare FEADR. c) Contul 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEADR"Încasări:- sumele transferate de M.A.D.R. din alocaţii bugetare de la poziţia distinctă "Program FEADR", numai pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeană;- sumele transferate de A.P.D.R.P. din contul 54.04.05.32 "Disponibil din debite recuperate FEADR", reprezentând debite FEADR recuperate de A.P.D.R.P., provenite din nereguli sau plăţi în exces, precum şi dobânzile/penalităţile aferente acestora, partea de prefinanţare;- sumele transferate de A.P.I.A. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEADR", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.I.A. a sumelor în contul 54.04.03.32;- sumele transferate de A.P.D.R.P. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEADR", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.D.R.P. a sumelor în contul 54.04.03.32.Plăţi:- sumele transferate de M.A.D.R. în contul A.P.I.A. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEADR", pentru finanţarea plăţilor naţionale directe complementare şi a celor aferente măsurilor axei 2 din FEADR;- sumele transferate de M.A.D.R. în contul A.P.D.R.P. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEADR", pentru prefinanţarea cheltuielilor aferente FEADR, numai pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeană. d) Contul 54.04.04.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile F.E.A.D.R."Încasări:- sumele transferate de M.A.D.R. din alocaţii bugetare de la poziţia distinctă "Program FEADR", necesare finanţării costurilor bancare rezultate din operaţiuni de transfer şi reîntregire de fonduri;- sumele transferate de M.A.D.R. din alocaţii bugetare, de la poziţia distinctă "Program FEADR", necesare plăţii TVA aferente livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate integral ori parţial din contribuţia financiară a Uniunii Europene şi/sau din cofinanţarea aferentă, ai căror beneficiari sunt unităţi administrativ-teritoriale, asociaţii ale acestora legal constituite şi organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică;- sumele transferate de A.P.D.R.P. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.04.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile F.E.A.D.R.", reprezentând TVA neutilizată încasată, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.D.R.P. a sumelor în contul 54.04.04.32.Plăţi:- sumele transferate de M.A.D.R. în contul în lei deschis la o instituţie financiar-bancară "Disponibil pentru finanţarea costurilor bancare neeligibile aferente FEGA şi FEADR", pentru acoperirea costurilor bancare neeligibile aferente FEADR;- sumele transferate de M.A.D.R. în contul A.P.D.R.P. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.04.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEADR", pentru plata TVA aferente livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate integral ori parţial din contribuţia financiară a Uniunii Europene şi/sau din cofinanţarea aferentă, ai căror beneficiari sunt unităţi administrativ-teritoriale, asociaţii ale acestora legal constituite şi organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică.1.3.2. A.P.I.A.1.3.2.1. Conturi de disponibil deschise pe numele A.P.I.A. pentru derularea FEGA a) Contul 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA"Încasări:- sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA", reprezentând prefinanţare FEGA.Plăţi:- sumele transferate în conturile beneficiarilor;- sumele transferate în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.I.A. a sumelor în contul 54.04.01.31. b) Contul 54.04.02.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEGA"Încasări:- sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEGA", reprezentând cofinanţare FEGA.Plăţi:- sumele transferate în conturile beneficiarilor;- sumele transferate în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEGA", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.I.A. a sumelor în contul 54.04.02.31. c) Contul 54.04.03.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEGA"Încasări:- sumele transferate de M.A.D.R. din contul 54.04.03.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEGA", reprezentând prefinanţare FEGA.Plăţi:- sumele transferate în conturile beneficiarilor;- sumele transferate în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEGA", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.I.A. a sumelor în contul 54.04.03.31. d) Contul 54.04.04.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEGA"Încasări:- sumele transferate de M.A.D.R. din contul 54.04.04.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEADR", pentru finanţarea TVA aferente măsurilor de intervenţie pe piaţă, conform prevederilor Regulamentului Comisiei (CE) nr. 884/2006 privind normele detaliate pentru aplicarea Regulamentului nr. 1.290/2005 referitor la finanţarea din Fondul European de Garantare în Agricultură (FEGA) a măsurilor de intervenţie sub forma operaţiunilor de depozitare publică şi a operaţiunilor de contabilizare a depozitărilor publice de către agenţiile de plăţi ale statelor membre, reprezentând livrări de bunuri, prestări de servicii şi execuţii de lucrări, finanţate din contribuţia financiară a Uniunii Europene.Plăţi:- sumele transferate în conturile beneficiarilor;- sumele transferate în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.04.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEGA", reprezentând TVA neutilizată, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.I.A. a sumelor în contul 54.04.04.31. e) Contul 54.04.05.31 "Disponibil din debite recuperate FEGA"Încasări:- sumele transferate de beneficiari, reprezentând debite FEGA recuperate de A.P.I.A., provenite din nereguli sau plăţi în exces, precum şi dobânzile/penalităţile aferente acestora.Plăţi:- sumele transferate de A.P.I.A. în următoarele conturi ale M.A.D.R. deschise la Trezoreria Statului: contul 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA", reprezentând prefinanţare FEGA din fonduri externe nerambursabile, contul 54.04.02.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEGA" reprezentând cofinanţare FEGA şi contul 54.04.03.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEGA";1.3.2.2. Conturi de disponibil deschise pe numele A.P.I.A. pentru derularea FEADR a) Contul 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR"Încasări:- sumele transferate de A.P.D.R.P. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR", reprezentând partea de finanţare externă aferentă plăţilor naţionale directe complementare şi ale măsurilor axei 2 din FEADR, ce urmează a fi returnate în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR".Plăţi:- sumele transferate în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR", reprezentând partea de finanţare externă aferentă plăţilor naţionale directe complementare şi ale măsurilor axei 2 din FEADR. b) Contul 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEADR"Încasări:- sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEADR", reprezentând cofinanţare FEADR.Plăţi:- sumele transferate în conturile beneficiarilor;- sumele transferate în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEADR", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.I.A. a sumelor în contul 54.04.02.32; c) Contul 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEADR"Încasări:- sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEADR", reprezentând prefinanţare FEADR.Plăţi:- sumele transferate în conturile beneficiarilor;- sumele transferate în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEADR", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.I.A. a sumelor în contul 54.04.03.32. d) Contul 54.04.05.32 "Disponibil din debite recuperate FEADR"Încasări:- sumele recuperate de A.P.I.A. de la beneficiari, reprezentând debite provenite din nereguli sau plăţi în exces, precum şi dobânzile/penalităţile aferente acestora, aferente plăţilor naţionale directe complementare şi ale măsurilor axei 2 din FEADR.Plăţi:- sumele transferate în contul A.P.D.R.P. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.05.32 "Disponibil din debite recuperate FEADR", reprezentând debite aferente plăţilor naţionale directe complementare şi ale măsurilor axei 2 din FEADR, provenite din nereguli sau plăţi în exces, precum şi dobânzile/penalităţile aferente acestora.1.3.3. A.P.D.R.P. a) Contul 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR"Încasări:- sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR", reprezentând finanţare din fonduri externe nerambursabile FEADR.Plăţi:- sumele transferate în conturile beneficiarilor;- sumele transferate în contul A.P.I.A. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR", pentru restituirea sumelor către M.A.D.R., reprezentând plăţi naţionale directe complementare şi cele aferente măsurilor axei 2 din FEADR, partea de finanţare externă;- sumele transferate în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.D.R.P. a sumelor în contul 54.04.01.32. b) Contul 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEADR"Încasări:- sumele transferate de M.A.D.R. din contul 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEADR", reprezentând cofinanţare FEADR.Plăţi:- sumele transferate în conturile beneficiarilor;- sumele transferate în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEADR", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.D.R.P. a sumelor în contul 54.04.02.32. c) Contul 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEADR"Încasări:- sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEADR", reprezentând prefinanţare FEADR.Plăţi:- sumele transferate în conturile beneficiarilor;- sumele transferate în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEADR", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.D.R.P. a sumelor în contul 54.04.03.32. d) Contul 54.04.04.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEADR"Încasări:- sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.04.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEADR", reprezentând contravaloarea TVA aferente livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate integral ori parţial din contribuţia financiară a Uniunii Europene şi/sau din cofinanţarea aferentă, ai căror beneficiari sunt unităţi administrativ-teritoriale, asociaţii ale acestora legal constituite şi organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică.Plăţi:- sumele transferate în conturile beneficiarilor, reprezentând TVA aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate integral ori parţial din contribuţia financiară a Uniunii Europene şi/sau din cofinanţarea aferentă, ai căror beneficiari sunt unităţi administrativ-teritoriale, asociaţii ale acestora legal constituite şi organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică;- sumele transferate în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.04.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEADR", reprezentând restituirea TVA neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.D.R.P. a sumelor în contul 54.04.04.32. e) Contul 54.04.05.32 "Disponibil din debite recuperate FEADR"Încasări:- sumele transferate de A.P.I.A., reprezentând debite recuperate de la beneficiari aferente plăţilor naţionale directe complementare şi ale măsurilor axei 2 din FEADR, provenite din nereguli sau plăţi în exces, precum şi dobânzile/penalităţile aferente acestora;- sumele transferate de beneficiari, reprezentând debite FEADR, recuperate de A.P.D.R.P., provenite din nereguli sau plăţi în exces, precum şi dobânzile/penalităţile aferente acestora.Plăţi:- sumele transferate în conturile M.A.D.R. deschise la Trezoreria Statului, reprezentând debite recuperate, inclusiv dobânzi/penalităţi aferente acestora, astfel: contul nr. 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR", contul nr. 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEADR" reprezentând cofinanţare FEADR şi contul nr. 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEADR", în funcţie de sursa de finanţare a cheltuielilor.2. Efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi între M.A.D.R. şi cele două agenţii de plăţi: A.P.I.A. şi A.P.D.R.P.A. Operaţiuni de încasări şi plăţi, în conturile deschise la Trezoreria Statului, efectuate între M.A.D.R., A.P.I.A. şi A.P.D.R.P.A.1. Operaţiuni de încasări şi plăţi aferente FEGA şi FEADR efectuate de M.A.D.R.1. A.P.I.A. şi A.P.D.R.P. transmit M.A.D.R. în prima zi lucrătoare a trimestrului în curs previziunile privind necesarul de fonduri, conform anexelor nr. 1a) şi 1b) la Hotărârea Guvernului nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare;2. A.P.I.A. şi A.P.D.R.P. notifică în conformitate cu anexele nr. 1c) şi 1d) la Hotărârea Guvernului nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare, asupra alimentării cu fonduri necesare efectuării plăţilor către beneficiari;3. M.A.D.R., în termen de două zile lucrătoare de la primirea solicitării de fonduri de la A.P.I.A. şi A.P.D.R.P., notifică Ministerului Economiei şi Finanţelor, conform anexelor nr. 1e ) şi 1f) la Hotărârea Guvernului nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea deschiderii de credite bugetare, în situaţia lipsei de disponibilităţi şi în scopul virării sumelor în conturile M.A.D.R. deschise la Trezoreria Statului 54.04.02.31, 54.04.03.31, 54.04.04.31, 54.04.02.32, 54.04.03.32 şi 54.04.04.32. Ministerul Economiei şi Finanţelor deschide creditele bugetare în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea M.A.D.R.4. M.A.D.R. comunică A.P.I.A. şi A.P.D.R.P. cu două zile lucrătoare înaintea efectuării plăţilor, conform anexei nr. 1g ) la Hotărârea Guvernului nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sumele ce vor fi transferate în conturile acestor două agenţii 54.04.01.31, 54.04.02.31, 54.04.03.31, 54.04.04.31, 54.04.02.32, 54.04.03.32 şi 54.04.04.32.5. În situaţia în care în conturile M.A.D.R. 54.04.01.31, 54.04.02.31, 54.04.03.31, 54.04.04.31, 54.04.02.32, 54.04.03.32 şi 54.04.04.32 există disponibil, în baza solicitărilor de fonduri din partea celor două agenţii, în termen de două zile lucrătoare M.A.D.R. depune ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în timpul programului de ghişeu al Activităţii de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti. Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti procesează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în aceeaşi zi în care au fost depuse.A.2. Operaţiuni de încasări şi plăţi aferente FEGA şi FEADR efectuate de A.P.I.A.1. A.P.I.A., în termen de 5 zile lucrătoare de la alimentarea conturilor de disponibil 54.04.01.31, 54.04.02.31, 54.04.03.31, 54.04.04.31, 54.04.02.32 şi 54.04.03.32 de către M.A.D.R., depune ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în timpul programului de ghişeu al Activităţii de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti. Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti procesează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în aceeaşi zi în care au fost depuse.2. A.P.I.A. solicită A.P.D.R.P., conform anexei nr. 1i) la Hotărârea Guvernului nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sumele necesare efectuării plăţilor naţionale directe complementare şi cele aferente măsurilor axei 2 FEADR, cu scopul restituirii către M.A.D.R. a componentei de finanţare externă;3. A.P.I.A., în prima zi lucrătoare următoare celei în care s-au încasat de la A.P.D.R.P. sumele aferente plăţilor naţionale directe complementare şi cele aferente măsurilor axei 2 FEADR, componenta de finanţare externă, în contul A.P.I.A 54.04.01.32, transferă aceste sume în contul M.A.D.R. 54.04.01.32, depunând ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în timpul programului de ghişeu al Activităţii de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti. Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti procesează ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în aceeaşi zi în care a fost depus.4. A.P.I.A., în termen de două zile lucrătoare de la încasarea de la beneficiari a debitelor aferente FEGA în contul A.P.I.A. 54.04.05.31, virează sumele încasate la M.A.D.R. în conturile: 54.04.01.31, 54.04.02.31 şi 54.04.03.31, depunând ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în timpul programului de ghişeu al Activităţii de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti. Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti procesează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în aceeaşi zi în care au fost depuse.5. A.P.I.A., în termen de două zile lucrătoare de la încasarea debitelor aferente FEADR în contul A.P.I.A. 54.04.05.32, virează la A.P.D.R.P. în contul 54.04.05.32, depunând ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în timpul programului de ghişeu al Activităţii de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti. Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti procesează ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în aceeaşi zi în care a fost depus.6. A.P.I.A., în prima zi lucrătoare după expirarea termenului de efectuare a plăţilor către beneficiari restituie sumele neutilizate în conturile M.A.D.R. 54.04.01.31, 54.04.02.31, 54.04.03.31, 54.04.04.31, 54.04.02.32 şi 54.04.03.32, depunând ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în timpul programului de ghişeu al Activităţii de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti. Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti procesează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în aceeaşi zi în care au fost depuse.7. A.P.I.A. comunică M.A.D.R. în prima zi lucrătoare următoare efectuării plăţii, conform anexei nr. 1h) la Hotărârea Guvernului nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sumele neutilizate şi transferate în conturile M.A.D.R. 54.04.01.31, 54.04.02.31, 54.04.03.31, 54.04.04.31, 54.04.02.32 şi 54.04.03.32 .A.3. Operaţiuni de încasări şi plăţi aferente FEADR efectuate de A.P.D.R.P.1. A.P.D.R.P., în termen de 5 zile lucrătoare de la alimentarea conturilor de disponibil din Trezoreria Statului 54.04.01.32, 54.04.02.32, 54.04.03.32, 54.04.04.32 de către M.A.D.R., în vederea efectuării plăţilor către beneficiari, depune ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în timpul programului de ghişeu al Activităţii de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti. Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti procesează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în aceeaşi zi în care au fost depuse.2. A.P.D.R.P., în prima zi lucrătoare următoare celei în care s-au încasat sumele virate de M.A.D.R. în contul 54.04.01.32, reprezentând plăţile naţionale directe complementare şi cele aferente măsurilor axei 2 FEADR, componenta de finanţare externă, transferă aceste sume la A.P.I.A. în contul 54.04.01.32, depunând ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în timpul programului de ghişeu al Activităţii de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti. Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti procesează ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în aceeaşi zi în care a fost depus.3. A.P.D.R.P., în termen de două zile lucrătoare de la data încasării debitelor aferente FEADR în contul 54.04.05.32, virează sumele în conturile M.A.D.R. 54.04.01.32, 54.04.02.32, 54.04.03.32, depunând ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în timpul programului de ghişeu al Activităţii de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti. Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti procesează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în aceeaşi zi în care au fost depuse.4. A.P.D.R.P., în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării de la M.A.D.R. în contul A.P.D.R.P. 54.04.04.32 a sumelor reprezentând TVA aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate integral ori parţial din contribuţia financiară a Uniunii Europene şi/sau din cofinanţarea aferentă, ai căror beneficiari sunt unităţi administrativ-teritoriale, asociaţii ale acestora legal constituite şi organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, virează către beneficiari sumele încasate, depunând ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în timpul programului de ghişeu al Activităţii de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti. Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti procesează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în aceeaşi zi în care au fost depuse.5. A.P.D.R.P., în prima zi lucrătoare după expirarea termenului de efectuare a plăţilor către beneficiari, restituie sumele neutilizate în conturile M.A.D.R. 54.04.01.32 54.04.02.32, 54.04.03.32, 54.04.04.32, depunând ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în timpul programului de ghişeu al Activităţii de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti. Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti procesează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în aceeaşi zi în care au fost depuse.6. A.P.D.R.P. comunică M.A.D.R. în prima zi lucrătoare următoare efectuării plăţii, conform anexei nr. 1h) la Hotărârea Guvernului nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sumele neutilizate şi transferate în conturile M.A.D.R. 54.04.01.32, 54.04.02.32, 54.04.03.32, 54.04.04.32.A.4. Deschiderea de credite din bugetul de stat şi alimentarea conturilor M.A.D.R. 54.04.02.31, 54.04.03.31, 54.04.04.31, 54.04.02.32, 54.04.03.32 şi 54.04.04.32Pentru efectuarea operaţiunilor:- deschiderea creditelor din bugetul M.A.D.R. de la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură şi vânătoare", titlul 55 "Alte transferuri", poziţiile distincte: "Program FEGA" titlul 55.01.24 şi "Program FEADR" titlul 55.01.27;- alimentarea de la bugetul de stat a conturilor de cofinanţare FEGA şi FEADR 54.04.02.31 şi 54.04.02.32, a contului de prefinanţare FEGA 54.04.03.31, a contului de prefinanţare FEADR, în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor de la Comunitatea Europeană, 54.04.03.32 şi a conturilor de disponibil reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEGA şi FEADR 54.04.04.31 şi 54.04.04.32se procedează în felul următor:A.4.1. Deschiderea de către M.A.D.R. a creditelor din bugetul de stat1. M.A.D.R., prin D.G.B.F.F.E. întocmeşte cererea de deschidere de credite bugetare, însoţită de Nota de fundamentare şi Nota justificativă prin care se stabilesc necesităţile de finanţare de la bugetul de stat. Cererea de deschidere de credite bugetare de la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură şi vânătoare", titlul 55 "Alte transferuri", vizată de directorul general al D.G.B.F.F.E. sau de alte persoane împuternicite, precum şi de controlorul financiar preventiv delegat, se prezintă spre aprobare ordonatorului principal de credite.2. Cererea pentru deschiderea creditelor bugetare însoţită de dispoziţiile bugetare şi borderourile aferente se prezintă Ministerului Economiei şi Finanţelor în scopul deschiderii creditelor bugetare. Ministerul Economiei şi Finanţelor transmite dispoziţiile bugetare şi borderourile aferente la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti.A.4.2. Transferul sumelor în conturile M.A.D.R. 54.04.02.31, 54.04.03.31, 54.04.04.31, 54.04.02.32, 54.04.03.32 şi 54.04.04.321. În baza sumelor solicitate la deschiderea creditelor bugetare, D.G.B.F.F.E. din M.A.D.R. întocmeşte şi propune spre aprobare ordonatorului principal de credite Angajamentul bugetar individual/global, Propunerea de angajare a unei cheltuieli şi Ordonanţarea la plată. După aprobare D.G.B.F.F.E. emite ordinele de plată pentru transferul sumelor din Contul RO90TREZ70023830155XXXXX, în conturile M.A.D.R. 54.04.02.31, 54.04.03.31, 54.04.04.31, 54.04.02.32, 54.04.03.32 şi 54.04.04.32 deschise la Trezoreria Statului.2. D.G.B.F.F.E. emite ordinul de plată până cel târziu la ora 12,00 a primei zile lucrătoare datei la care s-a aprobat Ordonanţarea la plată de către ordonatorul principal de credite.3. Trezoreria Statului pune la dispoziţia M.A.D.R. extrasul de cont care confirmă creditarea conturilor M.A.D.R. 54.04.02.31, 54.04.03.31, 54.04.04.31, 54.04.02.32, 54.04.03.32 şi 54.04.04.32 în prima zi lucrătoare următoare datei creditării acestui cont.A.5. Dobânzi şi comisioane aferente disponibilităţilor din conturile deschise la Trezoreria Statului1. Pentru disponibilităţile din asistenţa financiară nerambursabilă aflate în conturile M.A.D.R., A.P.I.A. şi A.P.D.R.P., precum şi ale beneficiarilor, Trezoreria Statului nu bonifică dobânda.2. Pentru efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin conturile M.A.D.R., A.P.I.A. şi A.P.D.R.P., precum şi prin conturile beneficiarilor, Trezoreria Statului nu percepe comisioane sau alte taxe.B. Operaţiuni de încasări şi plăţi efectuate de M.A.D.R. prin conturile în euro şi în lei deschise la o instituţie financiar-bancară sau la Trezoreria Statului1. M.A.D.R. virează prin ordin de plată, în termen de 7 zile lucrătoare de la rambursarea de către Comisia Europeană a cheltuielilor prefinanţate de la bugetul de stat aferente FEGA, sumele încasate în euro, convertite în lei, inclusiv dobânda încasată, din contul în lei deschis la instituţia financiar-bancară sau la Trezoreria Statului "Disponibil în lei reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene privind FEGA" în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.31.2. M.A.D.R. virează prin ordin de plată în termen de 7 zile lucrătoare de la solicitarea A.P.D.R.P., conform anexei nr. 1d) la Hotărârea Guvernului nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare, din contul în lei deschis la instituţia financiar-bancară sau la Trezoreria Statului "Disponibil în lei reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene privind FEADR", prin convertirea sumelor în euro încasate de la Comunitatea Europeană, în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32.3. Operaţiuni de plăţi efectuate de A.P.I.A. şi A.P.D.R.P. către beneficiarii FEGA şi FEADRPlăţile aferente FEGA şi FEADR se efectuează de către A.P.I.A. şi A.P.D.R.P. astfel:- beneficiarilor persoane fizice sumele li se virează în conturi deschise la instituţii financiar-bancare;- organismelor neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică şi altor persoane juridice care nu se încadrează în categoria operatorilor economici definiţi la pct. 6.1.1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în conturi deschise la instituţii financiar-bancare;- instituţiilor publice de subordonare centrală sau locală, în conturile deschise la Trezoreria Statului;- operatorilor economici organizaţi ca regii autonome, societăţi sau companii naţionale şi societăţi comerciale, în conturi deschise la Trezoreria Statului sau la instituţii financiar-bancare.-------------Pct. 3 "Operaţiuni de plăţi efectuate de A.P.I.A. şi A.P.D.R.P. către beneficiarii FEGA şi FEADR" a fost modificat de articolul unic din ORDINUL nr. 434 din 25 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 6 iulie 2009.  +  Anexa *Font 7*FLUXURI FINAN-|   CIARE |──────────────| TREZORERIA STATULUI    BĂNCI |  COMERCIALE |              |-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-              |              | PNDC+ana 2    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    ^ ┌──────────┐ │    │ ^ | v vA┌──┴────┴───┐|┌──────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌──────────────┐ ┌───────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌────────┐I│Beneficiari│|│Disponibil│ │Disponi-│ │Disponi-│ │Disponibil de │ │Disponibil │ │Disponi- │ │Disponi- │ │Disponi- │ │Disponi-│P└───────────┘|│din debite│ │bil │ │bil de │ │la bugetul de │ │de la buge-│ │bil din │ │bil de la│ │bil de la│ │bil din │A ^ ^ ^^ ^ ^ |│recuperate│ │fonduri │ │la buge-│ │stat sau din │ │tul de stat│ │fonduri │ │bugetul │ │bugetul │ │debite │  │ │ ││ │ │ |│ FEGA │ │externe │ │tul de │ │alte surse │ │sau din │ │externe │ │de stat │ │de stat │ │recupe- │  │ │ ││ │ │ |│54.04.05. │ │nerambur│ │stat sau│ │reprezentând │ │alte surse │ │nerambur-│ │sau din │ │sau din │ │rate │  │ │ ││ │ │ |│31 │ │sabile │ │din alte│ │prefinanţare │ │reprezen- │ │sabile │ │alte sur-│ │alte sur-│ │ FEADR │  │ │ ││ │ │ |│ │ │ FEGA │ │surse │ │şi fonduri în │ │tând finan-│┌>│ FEADR │ │se pentru│ │se repre-│ │54.04.05├─>┐  │ │ ││ │ │ |│ │ │54.04.01│ │pentru │ │cazul indispo-│ │ţarea unor ││ │54.04.01.│ │cofinan- │ │zentând │ │32 │ │  │ │ ││ │ │ |│ │ │31 │ │cofinan-│ │nibilităţilor │ │cheltuieli ││ │32 │ │ţare │ │prefinan-│ │ │ │  │ │ ││ │ │ |│ │ │ │ │ţare │ │temp FEGA │ │neeligibile││ │ │ │ FEADR │ │ţare şi │ │ │ │  │ │ ││ │ │ |│ │ │ │ │ FEGA │ │54.04.03.31 │ │54.04.04.31││ │ │ │54.04.02.│ │fonduri │ │ │ │  │ │ ││ │ │ |│ │ │ │ │54.04.02│ │ │ │ ││ │ │ │32 │ │în cazul │ │ │ │  │ │ ││ │ │ |│ │ │ │ │31 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │indispo- │ │ │ │  │ │ ││ │ │ |│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nibilită-│ │ │ │  │ │ ││ │ │ |│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ţilor │ │ │ │  │ │ ││ │ │ |│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │temporare│ │ │ │  │ │ ││ │ │ |│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ FEADR │ │ │ │  │ │ ││ │ │ |│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │54.04.03.│ │ │ │  │ │ ││ │ │ |│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │32 │ │ │ │  │ │ ││ │ │ |└────┬─────┘ └───┬─┬──┘ └┬───┬───┘ └──┬───┬───────┘ └─┬────┬────┘│ └──────┬──┘ └─┬────┬──┘ └─┬───┬───┘ └────────┘ │  │ │ ││ │ │ | │ ^ v │ v ^ │ v ^│ v ^ │ │ │ v ^ │ v ^ │ │  │ │ ││ │ └────────┼───────────────┼─┘ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ││ └──────────┼───────────────┼───┼─────┘ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ │└────────────┼───────────────┼───┼───────┼─┼────────┘ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ └─────────────┼───────────────┼───┼───────┼─┼───────────┼┼───────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ └───────────────┼───────────────┼───┼───────┼─┼───────────┼┼──────────────┼─┼─────┼────────┼──────┘ │ │ │ │ │ │  └─────────────────┼───────────────┼───┼───────┼─┼───────────┼┼──────────────┼─┼─────┼────────┼─────────┼─┼──────┘ │ │ │              | v │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │              | └─────────────┬─┼───┼───────┼─┼──────┐ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │              | │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │              | │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │              | │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.│-│.-.│-.-.-.-│.│-.-.-.│-.-.││-.-.-.-.-.-.-.│-│.-.-.│-.-.-.-.│-.-.-.-.-│.│-.-.-.-.│-│.-.-.-.-.-.-.-.-.│-   ┌──────────┐ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CE │Disponibil│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │──>│în euro │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌─┤reprez. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │contribu- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tia finan-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ciara a CE│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │privind │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ FEGA │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────┘ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌──────────┐ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Disponibil│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în lei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │reprez. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │contribu- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └>│tia finan-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │ciara a CE│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │privind │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │ FEGA │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │   └──────────┴───────────────────┼─┼───┼┐ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │              | ┌──────────┼─┼───┼┼──────┼─┼──────┼────┼┼────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │              | │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │              | ┌─────┼──────────┼─┼───┼┼────┐ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │              | │ ┌──┼──────────┼─┼───┼┼────┼─┼─┼──────┼────┼┼───┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │              | │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │              | │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │              | │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │              | │ │ │ v │ vv v │ v v │v v v │ v │ v │ v │ v │   ┌──────────┐┌─┴──┴──┴──┐ ┌─┴──────┐ ┌──┴─────┐ ┌─────┴────────┐ ┌────┴──────┐│ ┌─────────┐ ┌────┴────┐ ┌───┴─────┐ ┌────────┐ │CE │Disponibil││ │ │Disponi-│ │Disponi-│ │Disponibil de │ │Disponibil ││ │Disponi- │ │Disponi- │ │Disponi- │ │Disponi-│ │──>│în euro ││ │ │bil │ │bil de │ │la bugetul de │ │de la buge-││ │bil din │ │bil de la│ │bil de la│ │bil din │ │ ┌─┤reprez. ││ │ │fonduri │ │la buge-│ │stat sau din │ │tul de stat││ │fonduri │ │bugetul │ │bugetul │ │debite │ │ │ │contribu- ││ │ │externe │ │tul de │ │alte surse │ │sau din ││ │externe │ │de stat │ │de stat │ │recupe- │ │R│ │tia finan-││ │ │nerambur│ │stat sau│ │reprezentând │ │alte surse ││ │nerambur-│ │sau din │ │sau din │ │rate │ │ │ │ciara a CE││ │ │sabile │ │din alte│ │prefinanţare │ │reprezen- ││ │sabile │ │alte sur-│ │alte sur-│ │ FEADR │ │D│ │privind ││ Alocatii │ │ FEGA │ │surse │ │şi fonduri în │ │tând finan-││ │ FEADR │ │se pentru│ │se repre-│ │54.04.05│ │ │ │ FEGA ││ BN │<──────┤54.04.01│ │pentru │ │cazul indispo-│ │ţarea unor ││ │54.04.01.│ │cofinan- │ │zentând │ │32 │<┐│A│ └──────────┘│ │ │31 │ │cofinan-│ │nibilităţilor │ │cheltuieli ││ │32 │ │ţare │ │prefinan-│ │ │ ││ │ ┌──────────┐│ │ │ │ │ţare │ │temp FEGA │ │neeligibile││ │ │ │ FEADR │ │ţare şi │ │ │ ││M│ │Disponibil││ │ │ │ │ FEGA │ │54.04.03.31 │ │54.04.04.31││ │ │ │54.04.02.│ │fonduri │ │ │ ││ │ │în lei ││ │ │ │ │54.04.02│ │ │ │ ││ │ │ │32 │ │în cazul │ │ │ ││ │ │reprez. ││ │ │ │ │31 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │indispo- │ │ │ ││ │ │contribu- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nibilită-│ │ │ ││ └>│tia finan-││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ţilor │ │ │ ││   │ciara a CE││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │temporare│ │ │ ││   │privind ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ FEADR │ │ │ ││   │ FEGA ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │54.04.03.│ │ │ ││   └───┬──────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │32 │ │ │ ││       │ |└┬┬─┬──────┘ └────────┘ └────────┘ └──────────────┘ └─┬─────────┘│ └───┬─────┘ └──┬──────┘ └┬─┬──────┘ └──┬──┬──┘ ││       │ | v│ │ │ │ ^ │ ^ ^ ^│ ^ ^ │^│ ^ ^ │ │ ││       │ | └┼─┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┼─┼─┼─┼─────┼┼─┼──┬────┼┼┼─┼───────┘ │ │ ││       │ | v │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │││ │ │ │ ││       │ | └─┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┼─┼─┼─┼─────┼┼─┼──┼────┼┘│ │ │ │ ││       │ | v debite recuperate FEADR+sume neutilizate │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││       │ | └───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┼─┼─┼─┼─────┘│ │ │ │ │ │ │ │ ││       └───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││   ┌──────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││   │Disponibil│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││co │pentru │<───────────────────────────────────────────────────────────v │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mis│finantarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ <─┤costurilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ban│bancare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││car│neeligibi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││   │le FEGA şi│<──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─┼─┼──────┼─┼──┼────┼─┼─┼─────────v │ ││   │ FEADR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││   └──────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.│-.-.-│.│-│.-.-.-│.│-.│-.-.│-│.│-.-.-.-.-.-.│.-.-││              | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││              | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││              | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││              | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││              | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││              | ┌────────┼─────┼─┼─┴──────┼─┼──┴────┼─┼─┘ │ ││              | │ │ v │ v │ │ v v ││    ┌───────────┐ ┌───┴──────┐ │ ┌─────┴──┐ ┌─────┴──┐ ┌──┴─────┐ ┌───────────┐ ││    │Beneficiari├───────────────────────────────────────────────────────>│Disponibil│ │ │Disponi-│ │Disponi-│ │Disponi-│ │Disponibil │ ││    └───────────┘ │din debite│ │ │bil │ │bil de │ │bil de │ │de la buge-│ ││     ^ ^ ^ ^ | │recuperate│ │ │fonduri │ │la buge-│ │la buge-│ │tul de stat│ ││     │ │ │ │ | │ FEGA │ │ │externe │ │tul de │ │tul de │ │sau din │ ││     │ │ │ │ | │54.04.05. │ │ │nerambur│ │stat sau│ │stat din│ │alte surse │ ││     │ │ │ │ | │32 │ │ │sabile │ │din alte│ │alte │ │reprezen- │ ││     │ │ │ │ | │ │ │ │ FEGA │ │surse │ │surse │ │tând finan-│ ││     │ │ │ │ | │ │ │ │54.04.01│ │pentru │ │reprezen│ │ţarea unor │ ││     │ │ │ │ | │ │ └>│32 │ │cofinan-│ │tand pre│ │cheltuieli │ ││     │ │ │ │ | │ │ │ │ │ţare │ │finanta-│ │neeligibile│ ││     │ │ │ │ | │ │ │ │ │ FEGA │ │re şi │ │54.04.04.32│ ││     │ │ │ │ | │ │ │ │ │54.04.02│ │fonduri │ │ │<┘│     │ │ │ │ | │ │ │ │ │32 │ │în cazul│ │ │ │     │ │ │ │ | │ │ │ │ │ │ │indispo-│ │ │ │     │ │ │ │ | │ │ │ │ │ │ │nibilita│ │ │ │     │ │ │ │ | │ │ │ │ │ │ │tilor │ │ │ │     │ │ │ │ | │ │ │ │ │ │ │tempora-│ │ │ │     │ │ │ │ | │ │ │ │ │ │ │re FEADR│ │ │ │     │ │ │ │ | │ │ │ │ │ │ │54.04.03│ │ │ │     │ │ │ │ | │ │ │ │ │ │ │32 │ │ │ │     │ │ │ │ | └──────────┘ └─┬──────┘ └─┬──────┘ └──┬─────┘ └──────┬────┘ │     │ │ │ │ | ^ │ │ │ │ │     │ │ │ │ | │ │ │ │ │ │     │ │ │ │ | │ │ │ │ │ │     │ │ │ │ | │ │ │ │ │ │     │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┘ │ │ │ │     │ │ │ | │ │ │ │ │     │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┘ │ │ │     │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┘ │ │     └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┘ v              | │ debite PNDC+axa 2 │              | └────────────────────────────────────────────────────────┘              |              |____________