ORDIN nr. 59 din 25 iunie 2008pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.321/2006, al Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 280/2007, şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 90/2007
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Nr. 1.002 din 19 mai 2008
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
 • Nr. 948 din 19 august 2008
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Nr. 59 din 25 iunie 2008
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 8 septembrie 2008  În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice, ministrul mediului şi dezvoltării durabile şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.321/2006, Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 280/2007, şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 14, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Anexele nr. I, IA, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB şi VI fac parte integrantă din prezentele norme metodologice şi transpun prevederile anexelor IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB şi VI la Directiva Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene 98/8/CE privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 123 din 24 aprilie 1998, p. 1, modificată prin Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.882/2003 pentru adaptarea la Decizia Consiliului 1999/468/CE a prevederilor referitoare la comitetele care asistă Comisia în exercitarea prerogativelor descrise în instrumentele care fac subiectul procedurii la care face referire art. 251 al Tratatului CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 284 din 31 octombrie 2003, prevederile Directivei Comisiei 2007/69/CE din 29 noiembrie 2007 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea difetialonei ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 312 din 30 noiembrie 2007, ale Directivei Comisiei 2007/70/CE din 29 noiembrie 2007 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea dioxidului de carbon ca substanţă activă în anexa IA la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 312 din 30 noiembrie 2007, ale Directivei Comisiei 2008/15/CE din 15 februarie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea clotianidinului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 42 din 16 februarie 2008, şi ale Directivei Comisiei 2008/16/CE din 15 februarie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea etofenproxului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 42 din 16 februarie 2008. (2) Anexa nr. IB va fi publicată după elaborarea acesteia de către Consiliul Uniunii Europene."2. La anexa nr. I la normele metodologice "Lista substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide", după poziţia nr. 2 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 3, 4 şi 5, conform anexei nr. 1 la prezentul ordin.3. După anexa nr. I la normele metodologice se introduce anexa nr. IA la normele metodologice "Lista substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide cu risc scăzut", având conţinutul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul III (1) Prevederile de la poziţiile nr. 3 şi 5 din anexa nr. 1 intră în vigoare la data de 1 februarie 2010. (2) Prevederile de la poziţia nr. 4 din anexa nr. 1, precum şi cele de la poziţia nr. 1 din anexa nr. 2 intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2009.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul mediuluişi dezvoltării durabile,Attila KorodiPreşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Radu Roatiş Cheţan  +  Anexa 1 LISTĂpentru completarea anexei nr. I la normele metodologice"Lista substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană,admise în componenţa produselor biocide"
  *Font 8*
  Pozi ţia Denumirea comună Denumirea IUPAC Numere de identificare Puri- tatea minimă a substan- ţei active din produsul biocid, în forma în care acesta este plasat pe piaţă Data include- rii Termen limită pentru punere în conformi- tate cu art.16(3) din Direc- tiva 98/8/ CE[cu ex- cepţia produselor care con- ţin mai mult decât o substan- ţă activă, pentru care termenul- limită de punere în conformi- tate cu art. 16(3) este cel prevăzut în ultima decizie de includere cu privire la substan ţele active ale respecti- velor produse] Data la care expiră includerea Tip de pro dus Dispoziţii specifice*1)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  "3. Clotianidin (E)-1-(2-cloro- 1,3-tiazol-5- ilmetil)- 3-metil-2- nitroguanidina Nr. CE: 433-460-1 Nr. CAS: 210880-92-5 950 g/kg 1.02.2010 31.01.2012 31.01.2020 8 Atunci când evaluează o solicitare de autorizare a unui produs, în confor- mitate cu art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu anexa nr. VI la Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/ 2007, autoritatea competentă evaluează acele posibile utilizări/ expuneri şi/sau populaţii care nu au fost abordate în mod reprezen- tativ în cadrul evaluării riscurilor la nivel comunitar şi care pot fi expuse la produsul respectiv. Atunci când acordă autorizări pentru produse, autoritatea competentă evaluează riscurile şi, în conse- cinţă, se asigură că sunt luate măsuri adecvate sau că sunt impuse condiţii specifice în vederea reducerii riscurilor identificate. Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitarea demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. Autoritatea competentă se asigură că autoriza- ţiile respectă urmă- toarele condiţii: ● Având în vedere riscurile identificate pentru sol, ape de suprafaţă şi ape subterane, nu pot fi autorizate produse de tratare a lemnului care va fi folosit în exterior, cu excepţia cazului în care sunt prezentate informaţii ce demonstrează că produsul respectiv va îndeplini cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/ 2006/280/90/2007, prin aplicarea măsurilor adecvate de reducere a riscurilor, după caz. În special, etichetele şi/sau fişele cu date de securitate a produselor autorizate pentru uzul industrial trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare pe o suprafaţă dură imperme- abilă, în scopul preve- nirii pierderilor directe pe sol, şi că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare
  4. Difetialona 3-[3-(4'- bromo[1,1'- bifenil]-4- îl)- 1,2,3, 4- tetra- hidronaft- 1- îl]-4- hidroxi-2H- 1-benzotio- piran- 2-on Nr. CE: n/a Nr. CAS: 104653-34-1 976 g/kg 1.11.2009 31.10.2011 31.10.2014 14 Deoarece proprietăţile substanţei active conferă acesteia caracter poten- ţial persistent, fiind susceptibilă de a fi bioacumulabilă sau toxică, ori caracter foarte persistent, fiind susceptibilă de a fi foarte bioacumulativă, substanţa activă trebuie să facă obiectul unei evaluări comparative a riscurilor în conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) din Directiva 98/8/CE înainte de reînnoirea includerii sale în prezenta anexă. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: 1. concentraţia nominală a substanţei active în produse nu trebuie să depăşească 0,0025 % g/g şi se autorizează numai momelile gata pregătite; 2. produsele trebuie să conţină un agent de avertizare gustativă şi, după caz, un colorant; 3. produsele nu trebuie să fie utilizate ca pulbere de prăfuit; 4. expunerea primară şi secundară a oamenilor, a animalelor nevizate şi a mediului este redusă la minimum prin luarea în considerare şi aplicarea tuturor măsurilor adecvate şi disponibile de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, limitarea utilizării la scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii ambalajului şi stabilirea obliga- ţiilor de a folosi staţii de intoxicare rezistente şi securizate.
  5. Etofenprox 3-fenoxibenzil- 2- (4-etoxi- fenil)-2-metil- propil-eter Nr. CE: 407-980-2 Nr. CAS: 80844-07-1 970 g/kg 1.02.2010 31.01.2012 31.01.2020 8 Atunci când evaluează o solicitare de autorizare a unui produs, în confor- mitate cu art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi comple- tările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşe- dintelui Autorităţii Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/ 2006/280/90/2007, autoritatea competentă ia în considerare acele posibile utilizări/ expuneri şi/sau populaţii care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivel comunitar şi care pot fi expuse la produsul respectiv. Atunci când autorizează un produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi, în consecinţă, se asigură că sunt luate măsuri adecvate sau că sunt impuse condiţii specifice în vederea reducerii riscurilor identificate. Autorizaţia unui produs poate fi acordată numai atunci când solicitarea demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: ● Având în vedere riscurile identificate pentru lucrători, produ- sele nu pot fi folosite pe tot parcursul anului, cu excepţia cazului în care sunt furnizate date privind absorbţia cutanată care demon- strează că expunerea cronică nu prezintă riscuri inacceptabile. ● În afară de aceasta, produsele destinate utilizării industriale trebuie să fie folosite cu echipament de protecţie personală corespunzător."
   +  Anexa 2 ───────(Anexa nr. IA la normele metodologice)──────────────────────────────────────LISTAsubstanţelor active aprobate de Uniunea Europeană,admise în componenţa produselor biocide cu risc scăzut
  *Font 8*
  Pozi ţia Denumirea comună Denumirea IUPAC Numere de identificare Puri- tatea minimă a substan- ţei active din produsul biocid, în forma în care acesta este plasat pe piaţă Data include- rii Termen limită pentru punere în conformi- tate cu art.16(3) din Direc- tiva 98/8/ CE[cu ex- cepţia produselor care con- ţin mai mult decât o substan- ţă activă, pentru care termenul- limită de punere în conformi- tate cu art. 16(3) este cel prevăzut în ultima decizie de includere cu privire la substan ţele active ale respecti- velor produse] Data la care expiră includerea Tip de pro dus Dispoziţii specifice*1)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. Dioxid de carbon Dioxid de carbon Nr. CE: 204-696-9 Nr. CAS: 124-38-9 990 ml/l 1.11.2009 31.10.2011 31.10.2019 14 Destinat exclusiv utilizării în recipiente de gaz gata de utilizare, prevăzute cu un dispozitiv de blocare
  ____________