ORDIN nr. 2.467 din 20 august 2008pentru modificarea Procedurilor şi modalităţilor de reţinere şi gestionare a sumelor aferente procentului de 3% reţinut din sumele încasate din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, şi din sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.259/2007
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 8 septembrie 2008    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 alin. (2) lit. a) şi b) şi ale alin. (3) din cap. II "Fondul «Proprietatea»" al titlului VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. f) şi ale alin. (5), precum şi ale art. 5 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată,ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:  +  Articolul IProcedurile şi modalităţile de reţinere şi gestionare a sumelor aferente procentului de 3% reţinut din sumele încasate din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, şi din sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.259/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 23 octombrie 2007, se modifică după cum urmează:1. Punctul 2 va avea următorul cuprins:"2. Ministerul Economiei şi Finanţelor va deschide două conturi, în dolari SUA şi în euro, la Banca Comercială Română - S.A. - Sucursala Izvor, în care vor fi virate din conturile tranzitorii deschise la Banca Comercială Română - Centrală, în funcţie de natura monedei, sumele reprezentând procentul de 3% aferent încasărilor rezultate din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, reglementate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, şi sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, reglementate conform Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994, republicată.Dobânda obţinută la soldul celor două conturi, în baza documentelor care se vor încheia cu Banca Comercială Română - S.A. - Sucursala Izvor, va fi virată în aceleaşi conturi şi va avea aceleaşi destinaţii ca şi sumele provenind din procentul de 3% aferent încasărilor prevăzute la pct. 1."2. Punctul 3 va avea următorul cuprins:"3. Banca Comercială Română - Centrală va vira din conturile tranzitorii, la instrucţiunile Ministerului Economiei şi Finanţelor, sumele încasate din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, şi a drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, astfel: a) procentul de 3% din încasările în valută la Banca Comercială Română - S.A. - Sucursala Izvor în conturile în valută deschise pe numele Ministerului Economiei şi Finanţelor în acest scop; b) procentul de 3% din încasările în lei într-un cont deschis de Ministerul Economiei şi Finanţelor la Trezoreria Operativă Centrală; c) sumele în valută şi în lei rezultate după deducerea procentului de 3% la Fondul «Proprietatea»."3. Punctul 5 va avea următorul cuprins:"5. Din disponibilităţile contului în lei deschis la Trezoreria Operativă Centrală corespunzător procentului de 3% din sumele rezultate din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, şi a drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, se vor efectua următoarele plăţi dispuse de Ministerul Economiei şi Finanţelor pe destinaţiile prevăzute de lege: a) cheltuielile cuvenite operatorilor economici exportatori ale căror credite nu au fost preluate la datoria publică în baza Legii nr. 7/1992 privind acoperirea financiară a obligaţiilor statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 şi preluarea de către stat şi băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 şi 1990 de agenţii economici cu capital de stat, precum şi a creditelor bancare neperformante, stabilite pe baza cursului de 0,0015 lei pentru un dolar SUA, conform art. 9 alin. (2) din cap. II al titlului VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare.Plata se va efectua după obţinerea aprobării secretarului de stat coordonator, pe baza unei note de propuneri întocmite de Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică; b) comisioanele Băncii Comerciale Române - S.A. sau ale băncii desemnate, în baza convenţiilor încheiate cu aceasta, reprezentând:- 1% (minimum 1.000 dolari SUA) calculat la valoarea efectiv încasată a creanţelor provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, în baza Convenţiei privind comisionul cuvenit Băncii Comerciale Române - S.A. pentru operaţiunile bancare efectuate în vederea recuperării creanţelor României şi derulării operaţiunilor în cadrul conturilor de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, încheiată la 31 mai 2001 între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Comercială Română - S.A., modificată prin Actul adiţional nr. 1, încheiat la 29 mai 2006, şi Actul adiţional nr. 3, încheiat la 20 decembrie 2007;- 1,5 la mie/an, calculat trimestrial la valoarea soldurilor conturilor de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, în baza Convenţiei privind comisionul cuvenit Băncii Comerciale Române - S.A. pentru operaţiunile bancare efectuate în vederea recuperării creanţelor României şi derulării operaţiunilor în cadrul conturilor de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, încheiată la 31 mai 2001 între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Comercială Română - S.A., modificată prin Actul adiţional nr. 1, încheiat la 29 mai 2006, şi Convenţiei privind predarea conturilor bilanţiere din gestiunea Băncii Comerciale Române - S.A. în administrarea patrimonială a Ministerului Finanţelor Publice, pe baza soldurilor la 31 mai 2003, încheiată la 12 mai 2003 între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Comercială Română - S.A., modificată prin Actul adiţional nr. 1, încheiat la 31 mai 2006;- comisioane de discrepanţe la documentele de import în cadrul acreditivelor, în baza Convenţiei privind comisionul cuvenit Băncii Comerciale Române - S.A. pentru operaţiunile bancare efectuate în vederea recuperării creanţelor României şi derulării operaţiunilor în cadrul conturilor de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, încheiată la 31 mai 2001 între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Comercială Română - S.A., modificată prin Actul adiţional nr. 2, încheiat la 8 mai 2007; c) costurile aferente unor eventuale litigii pierdute de Ministerul Economiei şi Finanţelor, aferente activităţii de reglementare a drepturilor/obligaţiilor valutare ale statului român rezultate din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, şi activităţii rezultate din recuperarea/plata drepturilor/obligaţiilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională.Plata se va efectua după obţinerea aprobării conducerii Ministerului Economiei şi Finanţelor, în baza hotărârii judecătoreşti, rămasă definitivă şi irevocabilă, care să ateste obligaţia de plată a Ministerului Economiei şi Finanţelor. Actele necesare vor fi puse la dispoziţie de Direcţia generală juridică din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor.În cazul în care disponibilităţile din contul în lei deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi din conturile în valută deschise la Banca Comercială Română - S.A. - Sucursala Izvor nu acoperă valoarea costurilor litigiilor pierdute de Ministerul Economiei şi Finanţelor, diferenţa neacoperită va fi suportată de Ministerul Economiei şi Finanţelor din sumele prevăzute în bugetul propriu, la titlul 54.01.59 «Alte cheltuieli», coroborat cu prevederile specifice despăgubirilor cuprinse în legea bugetului de stat anual."4. Punctul 6 va avea următorul cuprins:"6. În condiţiile în care disponibilităţile din contul în lei deschis la Trezoreria Operativă Centrală nu acoperă plăţile pe destinaţiile prevăzute la pct. 5, diferenţa neacoperită va fi completată/efectuată din disponibilităţile existente în conturile în valută deschise la Banca Comercială Română - S.A. - Sucursala Izvor.Banca Comercială Română - S.A. - Sucursala Izvor va proceda, la instrucţiunile Ministerului Economiei şi Finanţelor, la schimbul valutar al sumelor în valută prin licitaţie valutară şi va transfera sumele în lei, rezultate în urma schimbului valutar al sumelor recuperate în valută, aferente procentului de 3%, în contul în lei deschis la Trezoreria Operativă Centrală pentru efectuarea plăţilor pe destinaţiile legale."5. Punctul 7 se abrogă.  +  Articolul IIDirecţia generală de trezorerie şi datorie publică şi Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 20 august 2008.Nr. 2.467._________