ORDIN nr. 1.493 din 28 august 2008privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat în perioada 12-21 octombrie 2008 pentru ocuparea postului de manager general, persoaneă fizică, din serviciile de ambulanţă judeţene la care postul respectiv nu a fost încadrat prin concurs
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 8 septembrie 2008    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. E.N. 9.068/2008,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) din Normele de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 937/2007,în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Cuantumul sumei de participare la concursul organizat în perioada 12-21 octombrie 2008 pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulanţă judeţene la care postul respectiv nu a fost încadrat prin concurs se stabileşte la valoarea de 800 lei/participant. (2) Candidaţii depun suma prevăzută la alin. (1) în contul Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cod fiscal (CUI) 16142125, str. Bodeşti nr. 1, sectorul 2, cod poştal 022434, cont nr. RO72TREZ7025025XXX000266, deschis la Trezoreria Sectorului 2 Bucureşti, cod cont 5025.  +  Articolul 2Sumele încasate de Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a funcţiei de manager general din serviciile de ambulanţă judeţene, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Direcţia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare şi Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 28 august 2008.Nr. 1.493.________