METODOLOGIE din 23 iulie 2003 - (*actualizată*)de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor(actualizată până la data de 10 mai 2005*)
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 5 noiembrie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 10 mai 2005, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1În sensul prezentei Metodologii de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, denumită în continuare metodologie, autorizarea reprezintă procesul în urma căruia furnizorii de formare profesională, prevăzuţi la art. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, pot organiza programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005.  +  Articolul 2 (1) Potrivit art. 13 din normele metodologice, activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională este coordonata de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. (2) În vederea autorizării furnizorilor de formare profesională, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor înfiinţează comisii de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare comisii de autorizare.---------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005. (3) Pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin, comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariate tehnice. Comisiile de autorizare şi secretariatele tehnice îşi au sediul la direcţiile pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 3Pentru a se supune autorizării, furnizorii de formare profesională trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate: a) să fie legal constituiţi; b) să aibă prevăzute în statut sau, după caz, în actul de înfiinţare activităţi de formare profesională; c) să îşi îndeplinească obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate, potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 4 (1) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani, pentru fiecare dintre calificările, ocupaţiile, grupările de competenţe pentru care furnizorii de formare profesională organizează programe de formare profesională.---------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005. (2) Filialele furnizorilor de formare profesională şi centrele de formare profesională, fără personalitate juridică, sunt considerate unităţi distincte şi se supun separat procedurii de autorizare.  +  Capitolul II Criterii de evaluare a furnizorilor de formare profesională  +  Articolul 5 (1) Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării au în vedere următoarele elemente: a) programul de formare profesională; b) resursele necesare desfăşurării programului de formare profesională; c) experienţa furnizorului de formare profesională şi rezultatele activităţii lui anterioare obţinerii autorizării sau în alte programe de formare profesională pe care le-a realizat, dacă este cazul. (2) Elementele prevăzute la alin. (1) sunt detaliate în Fişa de autoevaluare prezentată în anexa nr. 1. (3) Criteriile care stau la baza autorizării furnizorilor de formare profesională stau şi la baza monitorizarii furnizorilor de formare profesională. (4) Neîndeplinirea criteriilor de autorizare determina neacordarea sau, după caz, retragerea autorizaţiei.  +  Articolul 6 (1) În vederea autorizării, programul de formare profesională trebuie să cuprindă: a) datele de identificare a programului de formare profesională; b) condiţiile de acces; c) obiectivele exprimate în competentele profesionale ce urmează să fie dobândite de fiecare persoana care urmează programul de formare profesională, în concordanta cu standardele ocupationale recunoscute la nivel naţional; d) durata de pregătire; e) locul de desfăşurare; f) formele de organizare a programului de formare profesională; g) planul de pregătire; h) numărul de participanţi; i) procedura de evaluare a programului de formare profesională; j) programa de pregătire, care este prezentată în anexa nr. 2; k) modalităţile de evaluare a participanţilor la programul de formare profesională, care sunt prezentate în anexa nr. 3. (2) Resursele necesare desfăşurării programelor de formare profesională sunt: a) resurse umane; b) resurse materiale; c) resurse financiare. (3) Programele-cadru aprobate conform legii trebuie respectate în proporţie de minimum 75%.  +  Articolul 7 (1) Durata minima a programului de formare profesională, exprimată în ore de pregătire, pentru pregătirea teoretică şi practica, pentru care se eliberează certificat de calificare profesională, pe niveluri de calificare, este de: a) 360 de ore pentru nivelul 1 de calificare; b) 720 de ore pentru nivelul 2 de calificare; c) 1.080 de ore pentru nivelul 3 de calificare. (2) Timpul alocat programului de formare profesională va fi corelat cu scopul, obiectivele, conţinuturile şi strategiile de realizare.(2^1) În situaţia în care, în urma evaluării iniţiale sau în baza certificatelor de competenţă, se constată că participanţii la programul de formare profesională deţin anumite competenţe, durata pregătirii se va reduce corespunzător, fără a depăşi însă 50%, potrivit anexei nr. 3.---------Alin. (2^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005. (3) Activităţilor aplicative li se aloca cel puţin două treimi din durata totală a programului de formare.  +  Articolul 8 (1) Numărul maxim de participanţi pe grupa de formare profesională este: a) 28 de persoane pentru pregătirea teoretică; b) 14 persoane pentru pregătirea practica. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul prelegerilor.  +  Articolul 9 (1) Procedura de evaluare a programului de formare profesională de către beneficiarii acestuia vizează: conţinutul programului, modul de desfăşurare a procesului de formare, prestaţia formatorilor şi aspectele organizatorice.--------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005. (2) Evaluarea programului de formare profesională se face de către participanţii la program, cel puţin la sfârşitul acestuia.  +  Articolul 10 (1) Resursele umane ale programului de formare profesională se referă la persoanele cu atribuţii de pregătire teoretică şi practică, denumite în continuare formatori.---------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005. (2) Pentru a fi autorizaţi, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada ca realizează programele de formare profesională cu formatori care au profilul sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire. (3) Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizaţi, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada ca realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogica specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire. (4) Pe durata efectuării practicii la agenţii economici, supravegherea şi îndrumarea participanţilor la programul de formare profesională sunt asigurate atât de formatori numiţi de furnizorul de formare profesională, cât şi de personalul de specialitate numit de fiecare agent economic.---------Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005.  +  Articolul 11 (1) Furnizorul de formare profesională trebuie să facă dovada ca dispune de baza materială necesară pentru desfăşurarea programului de formare profesională: a) furnizorul de formare profesională trebuie să asigure spaţii adecvate pentru pregătirea teoretică şi practică, pentru cel puţin un ciclu de pregătire în avans faţă de momentul în care se solicită autorizarea;---------Lit. a) a art. 11 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005. b) furnizorul de formare profesională trebuie să îi asigure fiecărui participant la programul de formare profesională posibilitatea să-şi desfăşoare activitatea practică şi totodată să fie supravegheat şi îndrumat de către formator şi de personalul de specialitate numit de agentul economic;--------Lit. b) a art. 11 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005. c) spaţiile pentru pregătirea teoretică trebuie dotate cu echipamente de prezentare de tipul: tablă, flipchart, calculatoare, retro/videoproiectoare, aparatură video/TV etc. şi cu materiale demonstrative (planşe, casete video, software specializat etc.), conform programei de pregătire;--------Lit. c) a art. 11 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005. d) spaţiile de desfăşurare a activităţii de pregătire practica sunt înzestrate cu echipamentele, maşinile, utilajele, sculele, dispozitivele prevăzute în programa de pregătire, în stare de funcţionare; e) fiecărui participant la programul de formare profesională i se asigura un loc de pregătire echipat corespunzător, precum şi cantitatea de materiale consumabile necesară desfăşurării activităţii practice; f) dimensiunile, dotările şi organizarea spaţiilor de pregătire, raportate la numărul participanţilor la programul de formare profesională, precum şi desfăşurarea procesului de pregătire trebuie să respecte normele specifice de protecţia muncii; g) fiecare participant la programul de formare profesională are acces individual la suportul de curs/manualul cursantului. Suportul de curs/manualul cursantului poate fi distribuit participanţilor la programul de formare profesională şi sub forma de fascicule, pe măsura parcurgerii programei de pregătire; h) suportul de curs/manualul cursantului trebuie să permită transmiterea cunoştinţelor de baza conform tematicii de pregătire; i) după caz, furnizorul de formare profesională pune la dispoziţie participanţilor la programul de formare profesională alte materiale de tipul: caiet de aplicaţii practice, materiale documentare, bibliografie etc.; j) dacă suportul de curs/manualul cursantului nu este elaborat de furnizorul de formare profesională, acest lucru trebuie precizat. (2) Baza materială a furnizorilor de programe de formare profesională poate fi deţinuta în proprietate sau concesionată, închiriată, dobandita prin parteneriat ori alte forme, pe durata programului de formare profesională, fapt dovedit cu documente. (3) În situaţia în care pregătirea practică se desfăşoară la agenţii economici, dovada existenţei spaţiilor de desfăşurare a pregătirii practice, prevăzute la alin. (1) lit. d), se face prin contract încheiat între furnizor şi agentul economic respectiv.---------Alin. (3) al art. 11 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005. (4) Prin contract furnizorul de formare profesională se asigură că agentul economic are autorizaţiile prevăzute de lege şi pune la dispoziţie participanţilor spaţii de pregătire, dotarea corespunzătoare programei de pregătire şi personal specializat pentru supravegherea şi îndrumarea participanţilor la programul de formare profesională.----------Alin. (4) al art. 11 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005.  +  Articolul 12 (1) În cazul programelor de formare profesională finalizate cu certificate de calificare, formatorul elaborează proiecte didactice pentru fiecare dintre temele cuprinse în module/discipline, după caz, care sunt prezentate la solicitarea persoanelor însărcinate să efectueze monitorizarea sau, după caz, controlul activităţii de formare profesională. (2) Modelul proiectului didactic este prezentat în anexa nr. 4.  +  Articolul 13Criteriile privind experienţa furnizorului de formare profesională devin obligatorii la evaluarea în vederea reînnoirii autorizaţiei.  +  Capitolul III Procedura de autorizare a furnizorilor de formare profesională  +  Articolul 14 (1) Cererea de autorizare, însoţită de dosarul de autorizare, se depune, direct sau prin poştă, cu confirmare de primire, la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare din judeţul în care furnizorul de formare profesională are sediul social. Modelul cererii de autorizare este prevăzut în anexa nr. 5.----------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005. (2) Dosarul de autorizare cuprinde documentele prevăzute în anexa nr. 6. Fiecare fila a dosarului de autorizare este numerotată şi stampilata, iar pe ultima pagina se consemnează numărul de file existente, sub semnătura reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională. Prima pagina din dosarul de autorizare este opisul completat conform modelului din anexa nr. 6.  +  Articolul 15 (1) Procedura de autorizare se declanşează la data înregistrării cererii de autorizare în Registrul de evidenta a cererilor de autorizare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7. (2) În cazul în care se constată nereguli ale documentaţiei depuse, secretariatul tehnic comunică acest fapt furnizorului de formare profesională care a solicitat autorizarea, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii de autorizare. Furnizorul de formare profesională are o singură dată posibilitatea de a remedia aceste nereguli, în termen de 30 de zile de la data notificării.---------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005.  +  Articolul 16 (1) Potrivit art. 21 din normele metodologice, pentru evaluarea furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării, comisiile de autorizare folosesc specialişti ale căror pregătire şi experienţă au legătură directă cu ocupaţia pentru care se solicită autorizarea.---------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005. (2) Desemnarea specialiştilor pentru evaluarea furnizorului se face, prin rotaţie, dintre specialiştii ale căror pregătire şi experienţă au legătură cu ocupaţia pentru care se solicită autorizarea.---------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005. (3) Potrivit art. 26 din normele metodologice, listele nominale de specialişti sunt aprobate de comisiile de autorizare. (4) În cazul în care comisia de autorizare nu poate selecta specialişti pe plan local, apelează la specialişti din listele altor comisii.----------Alin. (4) al art. 16 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005. (5) Specialistul desemnat pentru evaluarea unui furnizor de formare este obligat sa dea o declaraţie pe propria răspundere că nu se afla în nici una dintre următoarele situaţii de incompatibilitate: a) nu se afla în raport de rudenie până la gradul III inclusiv cu persoane din conducerea furnizorului de formare profesională; b) nu se afla într-un raport patrimonial cu furnizorul de formare profesională; c) nu a participat la elaborarea programului de formare profesională supus autorizării; d) nu are calitatea de formator în cadrul acestui program.  +  Articolul 17 (1) Dosarele de autorizare complete sunt analizate de către comisia de autorizare.--------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005. (2) Comisia de autorizare verifica îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate. Dacă se constată că aceste condiţii nu sunt îndeplinite, furnizorul de formare profesională este atenţionat în scris, în termen de 5 zile de la data constatării. Furnizorul de formare profesională are posibilitatea sa demonstreze cu acte ca îndeplineşte criteriile de eligibilitate, o singură dată, în termen de 30 de zile de la data atenţionării. (3) În cazul în care comisia de autorizare constata ca sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate, preşedintele acesteia alege din lista de specialişti aprobată 2 specialişti ale căror pregătire şi experienţa au legătura directa cu ocupaţia pentru care se solicita autorizarea. (4) Numirea specialiştilor care vor efectua evaluarea programului de formare profesională se face prin decizie a comisiei de autorizare.  +  Articolul 18 (1) Fiecare specialist verifica, în mod independent, dacă sunt îndeplinite criteriile de autorizare: a) prin analiza documentaţiei prevăzute în anexa nr. 6; b) prin deplasare la locul de desfăşurare a procesului de formare profesională, în vederea confruntării situaţiilor descrise în documente cu situaţia faptica. (2) Fiecare specialist consemnează independent rezultatele evaluării în Raportul de evaluare, al cărui model este prezentat în anexa nr. 8, şi îl depune la secretariatul tehnic.--------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005. (3) Dacă specialistul constată că anumite criterii nu sunt îndeplinite, notifică acest fapt furnizorului de formare profesională evaluat şi ataşează o copie a notificării la raportul de evaluare.--------Alin. (3) al art. 18 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005. (4) În termen de 30 de zile de la data notificării, pentru continuarea procedurii de autorizare, furnizorul de formare profesională trebuie să prezinte comisiei de autorizare dovezi privind îndeplinirea criteriilor de autorizare.--------Alin. (4) al art. 18 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005.  +  Articolul 19 (1) Comisia de autorizare, întrunită la cererea preşedintelui acesteia, conform art. 18 şi 19 din normele metodologice, soluţionează cererea de autorizare în termen de maximum 45 de zile de la data înregistrării acesteia sau, după caz, de la data remedierii neregulilor constatate potrivit art. 15 alin. (2), art. 17 alin. (2), respectiv art. 18 alin. (3) din prezenta metodologie.---------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005. (2) Comisia de autorizare analizează documentaţia cuprinsă în dosarul de autorizare, precum şi rapoartele de evaluare întocmite de specialişti şi decide acordarea sau neacordarea autorizaţiei, motivand aceasta decizie. (3) Decizia comisiei de autorizare privind acordarea sau neacordarea autorizaţiei, precum şi motivarea acesteia se întocmeşte în doua exemplare, dintre care un exemplar se transmite furnizorului de formare profesională care a solicitat autorizarea.  +  Articolul 20Secretariatul tehnic transmite furnizorului de formare profesională decizia comisiei de autorizare privind acordarea sau neacordarea autorizaţiei, inclusiv motivarea acestei decizii, în termen de 5 zile de la data luării acesteia.---------Art. 20 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005.  +  Articolul 21 (1) În urma deciziei de acordare a autorizării, secretariatul tehnic completează autorizaţia şi o înregistrează în Registrul de evidenta a autorizaţiilor. (2) Autorizaţia se identifica prin număr, serie şi data eliberării. (3) Modelul de autorizaţie este prezentat în anexa nr. 9, iar modelul Registrului de evidenta a autorizaţiilor, în anexa nr. 10. (4) În cazul pierderii, sustragerii sau deteriorării autorizaţiei, furnizorul de formare profesională poate solicita eliberarea unui duplicat al acesteia, în condiţiile prevăzute de instrucţiunile emise de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.  +  Articolul 22Autorizaţia se eliberează de către secretariatul tehnic reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională, în cel mult 30 de zile de la data comunicării deciziei de autorizare. (2) Autorizaţia este valabilă 4 ani de la data deciziei de autorizare.---------Alin. (2) al art. 22 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005.  +  Articolul 23 (1) Furnizorul de formare profesională a cărui solicitare de autorizare a fost respinsă de către comisia de autorizare poate contesta aceasta decizie în termen de 30 de zile de la comunicare. (2) Contestaţia, însoţită de o copie de pe decizia comisiei de autorizare, se depune la Secretariatul tehnic al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.  +  Articolul 24 (1) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor analizează contestaţia furnizorului de formare profesională şi desemnează pentru examinarea aspectelor invocate în aceasta specialişti şi/sau membri ai Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi/sau ai Secretariatului tehnic al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. (2) Specialiştii sunt desemnaţi din listele comisiilor de autorizare, alte persoane decât cele care au efectuat evaluarea în vederea autorizării. (3) Secretariatul tehnic judeţean pune la dispoziţie specialiştilor desemnaţi de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor toate datele de care dispune şi îi sprijină în toate demersurile în vederea analizării contestaţiei. (4) După analiza documentelor şi, după caz, a situaţiei de pe teren, specialiştii întocmesc un raport de constatare pe care îl prezintă Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.  +  Articolul 25 (1) Soluţionarea contestaţiei se face în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei, prin hotărâre a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, care se emite în 3 exemplare. Hotărârea privind admiterea sau respingerea contestaţiei cuprinde şi motivarea soluţiei. (2) În termen de 5 zile de la data emiterii, Secretariatul tehnic transmite câte un exemplar al hotărârii Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor furnizorului de formare profesională şi comisiei de autorizare.  +  Articolul 26În cazul admiterii contestaţiei, comisia de autorizare care a soluţionat iniţial cererea de autorizare îi eliberează furnizorului de formare profesională autorizaţia, în termen de 30 de zile de la data rezolvării contestaţiei.  +  Articolul 27Furnizorul de formare profesională nemulţumit de soluţionarea contestaţiei se poate adresa instanţei judecătoreşti competente, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.  +  Articolul 28Hotărârea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, luată în urma soluţionării contestaţiei, precum şi hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă a instanţei judecătoreşti sunt obligatorii pentru comisia de autorizare.  +  Articolul 29Datele privind furnizorii de formare profesională şi programele de formare profesională autorizate se înscriu în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor.  +  Articolul 30Furnizorul de formare profesională care doreşte sa reînnoiască autorizaţia poate depune, cu maximum 60 de zile înainte de expirarea valabilităţii acesteia, la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare cererea de autorizare, însoţită de dosarul de autorizare, prevăzute la art. 14.  +  Capitolul IV Procedura de monitorizare a furnizorilor de formare autorizaţi  +  Articolul 31 (1) Activitatea de monitorizare prevăzută la art. 32 alin. (1) din normele metodologice consta în urmărirea sistematica a îndeplinirii de către furnizorul de formare profesională a criteriilor care au stat la baza autorizării acestuia. (2) În cei 4 ani pentru care a primit autorizaţia furnizorul de formare profesională este monitorizat prin: a) cel puţin 3 vizite de monitorizare, la interval de cel mult 18 luni, la care se pot adauga vizite suplimentare în cazul unor sesizări şi/sau în situaţii speciale; b) prin urmărirea sistematica a rezultatelor obţinute de participanţii la programul de formare profesională, cu ocazia evaluării finale. (3) Modalitatea concretă de urmărire a îndeplinirii criteriilor de evaluare se face potrivit instrucţiunilor de monitorizare elaborate de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.  +  Articolul 32 (1) Monitorizarea furnizorilor de formare profesională autorizaţi se realizează de echipe de monitorizare formate din două persoane, desemnate: a) la nivel judeţean, prin decizie a comisiei de autorizare; b) la nivel naţional, prin hotărâre a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. (2) În cazul reclamatiilor echipa de monitorizare poate fi desemnată direct de preşedintele comisiei de autorizare. (3) Din echipele de monitorizare pot face parte: a) la nivel judeţean, specialişti şi/sau membri ai comisiilor de autorizare; b) la nivel naţional, specialişti şi/sau membri ai Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi/sau ai Secretariatului tehnic al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.  +  Articolul 33 (1) Echipa de monitorizare verifica, la sediul furnizorului de formare profesională, modul în care sunt îndeplinite criteriile de autorizare, analizând cauzele care au determinat eventualele sesizări sau reclamaţii. (2) Fiecare membru al echipei de monitorizare consemnează rezultatele monitorizarii în Raportul de monitorizare, al cărui model este prezentat în anexa nr. 11, şi îl depune la secretariatul tehnic.  +  Capitolul V Procedura de retragere a autorizaţiei  +  Articolul 34Comisia de autorizare, întrunită conform art. 18 şi 19 din normele metodologice, analizează raportul de monitorizare şi, în cazul în care constata ca furnizorul de formare profesională nu respecta criteriile de autorizare, poate dispune atenţionarea acestuia sau retragerea autorizaţiei.  +  Articolul 35 (1) Atenţionarea furnizorului de formare profesională se realizează printr-o nota semnată de preşedintele comisiei de autorizare, prin care furnizorul de formare profesională este înştiinţat că nu îndeplineşte unul sau mai multe dintre criteriile de autorizare şi i se acordă o perioadă de 30 de zile pentru a lua măsuri în vederea îndeplinirii criteriilor de autorizare. (2) La expirarea termenului de 30 de zile echipa de monitorizare verifica dacă furnizorul de formare profesională a remediat neregularităţile constatate şi comunică rezultatul comisiei de autorizare. (3) Dacă furnizorul de formare profesională nu a luat măsuri pentru îndeplinirea criteriilor de autorizare, comisia de autorizare decide retragerea autorizaţiei.  +  Articolul 36În cazul programelor de calificare, dacă la doua serii consecutive se constată că rata de promovare este mai mica de 70% sau rata de abandon este mai mare de 50%, se face o reevaluare a furnizorului de formare profesională şi, dacă este cazul, i se retrage autorizaţia, prin decizie a comisiei de autorizare.  +  Articolul 37Furnizorul de formare profesională poate să conteste la Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor decizia de retragere a autorizaţiei, procedura fiind aceeaşi ca şi în cazul neacordarii autorizaţiei.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 38Furnizorii de formare profesională care organizează programe de formare profesională a căror formă de pregătire este învăţământul la distanţă, prin corespondenţă, e-learning etc. nu se supun reglementărilor de autorizare cuprinse în prezenta metodologie.--------Art. 38 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005.  +  Articolul 39În temeiul art. 13 lit. d) din normele metodologice, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor elaborează instrucţiuni şi instruieste membrii comisiilor de autorizare şi personalul secretariatelor tehnice pentru ca autorizarea să se desfăşoare în mod unitar în întreaga ţara. În acest sens Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor elaborează: a) instrucţiuni de întocmire şi prezentare a documentaţiei de către furnizorul de formare profesională, în vederea autorizării; b) instrucţiuni cu privire la evaluarea furnizorului de formare profesională de către specialiştii desemnaţi de comisiile de autorizare; c) instrucţiuni cu privire la procedura de organizare şi funcţionare a comisiilor de autorizare şi a secretariatelor tehnice; d) instrucţiuni în vederea întocmirii listelor de specialişti şi experţi, la care se poate apela pentru activităţile de evaluare a furnizorilor de formare profesională.  +  Articolul 40Comisiile de autorizare încep activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională în termen de 30 de zile de la data înfiinţării acestora prin hotărâre a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.  +  Articolul 41În temeiul art. 13 lit. h) din normele metodologice, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor elaborează instrucţiuni de întocmire şi actualizare a Registrului naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor.  +  Articolul 42 (1) În temeiul art. 13 lit. g) din normele metodologice, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor acorda consultanţa de specialitate privind formarea profesională a adulţilor, cu referire la criteriile care stau la baza autorizării programelor de formare profesională. (2) Metodologia şi instrucţiunile de autorizare pot fi consultate la sediul secretariatelor tehnice şi pe site-ul Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.  +  Articolul 43 (1) Furnizorii de formare profesională autorizaţi au următoarele obligaţii: a) sa presteze serviciul de formare profesională, respectând criteriile de autorizare; b) sa trateze participanţii la programele de formare profesională fără discriminare pe criterii de vârsta, sex, rasa, origine etnică, apartenenţa politică sau religioasă; c) sa adapteze programele de formare profesională la nevoile persoanelor cu nevoi speciale; d) să asigure confidenţialitatea datelor despre participanţii la programele de formare profesională; e) să permită accesul acestora la propriile date; f) sa încheie contracte de formare profesională cu participanţii la programele finalizate cu certificate de calificare şi să le prezinte pentru înregistrare la secretariatele tehnice; g) sa pună la dispoziţie persoanelor împuternicite sa exercite controlul sau monitorizarea toate informaţiile şi documentele solicitate, referitoare la activitatea de formare; h) sa pună la dispoziţie echipelor de monitorizare sau de control chestionarele de evaluare a programului de formare profesională, completate de participanţii la program; i) sa comunice în timp util datele statistice solicitate de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi de alte instituţii abilitate prin lege. (2) Orice schimbări în statutul şi activitatea furnizorului de formare profesională, care modifica condiţiile în care a fost autorizat, vor fi aduse la cunoştinţa comisiei de autorizare, în scris, în cel mult 15 zile de la data producerii schimbărilor.  +  Articolul 44Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa 1                              FIŞA DE AUTOEVALUARE    I. DATE DE IDENTIFICARE A FURNIZORULUI DE FORMARE    1.1. Denumirea furnizorului de formare    ___________________________________________________________________________    1.2. Forma de organizare    ___________________________________________________________________________    1.3. Adresa    ___________________________________________________________________________    1.4. Codul unic de înregistrare/cod fiscal    ___________________________________________________________________________    1.5. Obiectul principal de activitate    ___________________________________________________________________________    1.6. Reprezentantul legal al furnizorului de formare profesională    ___________________________________________________________________________    1.7. Funcţia    ___________________________________________________________________________    II. PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ    2.1. DATELE DE IDENTIFICARE    2.1.1. Tipul programului (calificare, recalificare, iniţiere, perfecţionare,    specializare)    ___________________________________________________________________________    2.1.2. Denumirea calificării/ocupaţiei sau specificarea "grupări de    competenţe"    ___________________________________________________________________________    2.1.3. Codul Nomenclator/COR al calificării/ocupaţiei (dacă este cazul)    ___________________________________________________________________________    2.1.4. Domeniul ocupaţional    ___________________________________________________________________________    2.1.5. Nivelul de calificare (obligatoriu pentru programul de calificare)    ___________________________________________________________________________    2.1.6. Tipul de certificat obţinut (de calificare, de absolvire)    ___________________________________________________________________________    2.2. CONDIŢII DE ACCES    ___________________________________________________________________________    2.2.1. Pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare    ___________________________________________________________________________    2.2.2. Competenţe/abilităţi specifice    ___________________________________________________________________________    2.2.3. Aviz medical (dacă e cazul)    ___________________________________________________________________________    2.2.4. Alte condiţii (după caz)    ___________________________________________________________________________    2.3. OBIECTIVELE EXPRIMATE ÎN COMPETENŢE PROFESIONALE(conform cu standardele    de pregătire profesională /standardele ocupaţionale, acolo unde este cazul)    ___________________________________________________________________________    2.4. DURATA DE PREGĂTIRE    a) pentru pregătire teoretică    ___________________________________________________________________________    b) pentru pregătire practică    ___________________________________________________________________________    2.5. LOCUL DE DESFĂŞURARE    a) pentru pregătirea teoretică    ___________________________________________________________________________    b) pentru pregătirea practică    ___________________________________________________________________________    2.6. FORMELE DE ORGANIZARE A PROGRAMULUI DE FORMARE (curs, seminar, stagiu    de practică, proiect etc.)    ___________________________________________________________________________    2.7. PLANUL DE PREGĂTIRE (se va prezenta desfăşurarea cronologică a    programului de formare: repartizarea orelor pe discipline/module, teorie/    practică etc.)    ___________________________________________________________________________    2.8. NUMĂRUL DE PARTICIPANŢI PE GRUPE DE PREGĂTIRE    a) teoretică    ___________________________________________________________________________    b) practică    ___________________________________________________________________________    2.9. FORMELE ŞI MODALITĂŢILE DE EVALUARE A PROGRAMULUI DE FORMARE    ___________________________________________________________________________    2.9.1. Forma de evaluare (finală, pe parcurs, de impact, urmărire etc.)    ___________________________________________________________________________    2.9.2. Ce se evaluează ? (conţinut, proces, organizare, prestaţia    formatorului etc.)    ___________________________________________________________________________    2.9.3. Cine face evaluarea? (participanţii la program, formatorii,    angajatorii etc.)    ___________________________________________________________________________    2.9.4. Instrumente de evaluare (chestionare, dezbateri, focus grup etc.)    ___________________________________________________________________________    2.10. PROGRAMA DE PREGĂTIRE (se prezintă separat, conform Anexei nr. 2 la    Metodologia de autorizare)    2.11. MODALITĂŢI DE EVALUARE A PARTICIPANŢILOR LA PROGRAMUL DE FORMARE    PROFESIONALĂ (se prezintă separat, conform Anexei nr. 3 la Metodologia de    autorizare)    III. RESURSELE NECESARE DESFĂŞURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE    3.1. RESURSE MATERIALE    3.1.1. Spaţii adecvate (dimensiuni, mod de organizare a spaţiului)    a) pentru pregătirea teoretică    ___________________________________________________________________________    b) pentru pregătirea practică    ___________________________________________________________________________    3.1.2. Dotările prevăzute în programa de pregătire    a) pentru pregătirea teoretică    ___________________________________________________________________________    b) pentru pregătirea practică    ___________________________________________________________________________    Dotările sunt în stare de funcţionare.    Se vor asigura materialele consumabile necesare procesului de pregătire.    3.1.3. Suportul de curs / manualul cursantului    a) provenienţa    ___________________________________________________________________________    b) accesul la suportul de curs    ___________________________________________________________________________    Se asigură accesul fiecărui participant la suportul de curs.    3.1.4. Alte materiale (caiet de aplicaţii practice, materiale documentare,    bibliografie etc.)    ___________________________________________________________________________    3.1.5. Modul de asigurare a respectării normelor de protecţia muncii    3.2. RESURSE UMANE    3.2.1. Formatori    a) pentru pregătirea teoretică    ___________________________________________________________________________    b) pentru pregătirea practică    ___________________________________________________________________________    3.2.2. Modul de asigurare a supravegherii şi îndrumării participanţilor la    programul de formare în cazul activităţii practice desfăşurate la agenţii    economici    ___________________________________________________________________________    3.3. RESURSE FINANCIARE    ___________________________________________________________________________    IV. EXPERIENŢA FURNIZORULUI DE FORMARE ŞI REZULTATELE ACTIVITĂŢII LUI    ANTERIOARE (date despre numărul total de participanţi la programul de    formare evaluat, numărul de serii şi, pentru programele de calificare, rata    medie de abandon, rata medie de promovare), Se va completa în mod    obligatoriu în cazul solicitării de reînnoire a autorizaţiei.    ___________________________________________________________________________    V. INFORMAŢII SUPLIMENTARE (alte informaţii despre activitatea de formare    desfăşurată de furnizorul de formare)    ___________________________________________________________________________                            Semnătura                              LS---------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 la ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005, potrivit pct. 19 al art. I din actul mai sus menţionat.  +  Anexa 2PROGRAMA DE PREGĂTIRE    MODULUL...................    Durata (în ore de pregătire)    Total, din care: - instruire practică                       - laborator┌────┬────────────┬─────────┬────────────────┬──────────────┬───────────────┐│ │ │ │ │ MIJLOACE DE │ ││Nr. │ COMPETENŢE │CONŢINUT │ METODE/ FORME │ INSTRUIRE, │ CRITERII DE ││crt.│ SPECIFICE │TEMATIC │ DE ACTIVITATE │MATERIALE DE │ PERFORMANŢĂ ││ │ │ │ │ ÎNVĂŢARE │ │├────┼────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┼────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┤├────┼────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┤└────┴────────────┴─────────┴────────────────┴──────────────┴───────────────┘    DISCIPLINA    Durata (în ore de pregătire)    Obiective generale┌────┬────────────┬─────────┬────────────────┬──────────────┬───────────────┐│ │ │ │ │ MIJLOACE DE │ ││Nr. │ OBIECTIVE │CONŢINUT │ METODE/ FORME │ INSTRUIRE, │ CRITERII DE ││crt.│DE REFERINŢĂ│TEMATIC │ DE ACTIVITATE │MATERIALE DE │ EVALUARE ││ │ │ │ │ ÎNVĂŢARE │ │├────┼────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┼────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┤├────┼────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┤└────┴────────────┴─────────┴────────────────┴──────────────┴───────────────┘---------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 la ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005, potrivit pct. 19 al art. I din actul mai sus menţionat.  +  Anexa 3                             MODALITĂŢI DE EVALUARE             a participanţilor la programul de formare profesională    Evaluare iniţială (dacă este cazul) se realizează pe baza probelor suplimentare de evaluare şi va conduce la individualizarea programului de formare profesională    - Scop - adaptarea programului de formare la nevoile cursantului    - Metode - instrumente*1)    - Scală de apreciere    Evaluare pe parcurs (se poate prezenta separat pentru pregătirea teoretică şi practică, respectiv pe module/discipline/secvenţe de învăţare)    - Frecvenţă    - Metode - instrumente    - Scală de apreciere    Evaluare finală (se prezintă separat pe probe - scrisă, orală, practică -, dacă este cazul)    - Metode - instrumente    - Scală de apreciere---------    *1) - document de autoevaluare care va cuprinde informaţii corecte, verificabile prin documente/înregistrări specifice parcursului profesional (experienţa în muncă, pregătirea anterioară etc.)    - teste de aptitudini, de cunoştinţe, probe practice--------    Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 3 la ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005, potrivit pct. 19 al art. I din actul mai sus menţionat.  +  Anexa 4Numele şi prenumele formatorului__________________________Denumirea programului de formare__________________________PROIECT DIDACTICUnitatea de învăţare............┌─────────────┬────────────┬────────────────┬───────────────────┬──────────────┐│ Obiective de│ │ │ │ ││ referinţă │Conţinuturi │ Activităţi │ │ ││ Competenţe │(detalieri) │ de învăţare │ Resurse │ Evaluare ││ specifice*) │ │ │ │ │├─────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────┤│ │ │- exerciţii de │Materiale: echi- │Exemple: ││ │ │clasificare │pamente, manuale, │ ││ │ │- exerciţii de │cataloage, panouri,│Observaţia ││ │ │identificare │truse de desen, │sistematică ││ │ │- lucrul cu │etc. │Probe orale ││ │ │tabele, diagrame│ │Probe scrise ││ │ │- Studiu de caz │Timp: număr de ore │Probe practice││ │ │ │necesar │Proiect etc. │└─────────────┴────────────┴────────────────┴───────────────────┴──────────────┘---------*) Dacă programa de pregătire este structurată ca disciplină, se vor prelua obiectivele de referinţă, iar dacă este concepută modular, se preiau competenţele specifice.Observaţii: Se pot consemna de către formator, la sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare, aspecte referitoare la atingerea obiectivelor/competenţelor implicarea cursanţilor în procesul de formare, modul de utilizare a resurselor alocate etc.---------Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 4 la ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005, potrivit pct. 19 al art. I din actul mai sus menţionat.  +  Anexa 5CERERE DE AUTORIZARE    A. Date de identificare a furnizorului de formare:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Denumirea furnizorului de formare: ││┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐││└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││Forma de organizare sau statutul juridic ││┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│├┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴┤│Sediul furnizorului de formare: ││Strada: Nr. BL Sc. Apt. ││┌─────────────────────────────────┐ ┌───────┬──┬───────┐ ┌────┐ ┌────┐ ││└─────────────────────────────────┘ └───────┴──┴───────┘ └────┘ └────┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Localitatea: Cod poştal: ││┌───────────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────┐ ││└───────────────────────────────────────────────┘ └──────────────────┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Judeţ/Sector: Telefon: Fax: ││┌────────────────────────────┐ ┌──────────────┐ ┌────────────────┐ ││└────────────────────────────┘ └──────────────┘ └────────────────┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│E-mail: Pagina de Internet: ││┌────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐ ││└────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Cod fiscal: Cod unic de înregistrare : ││┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─┐││└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┘│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Reprezentantul legal al furnizorului de formare: ││ Nume: Prenume: ││┌──────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────┐ ││└──────────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────┘ ││ CNP Funcţia: ││┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ ┌─────────────────────────────────┐ ││└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └─────────────────────────────────┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    B. Programul de formare pentru care furnizorul de formare solicităautorizarea:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Denumirea programului de formare*1): ││┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││Tipul programului de formare*2) Cod N.C./COR: ││┌────────────────────────────────────┐ ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐ ││└────────────────────────────────────┘ └───┴───┴───┴───┴───┴───┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Anexez dosarul de autorizare şi declar pe proprie răspundere că toatecopiile depuse la dosar sunt conforme cu originalul.                              Semnătura                                 LS---------    *1) Se completează, după caz, denumirea calificării/ocupaţiei sau "grupăride competenţe"    *2) Se completează, după caz, cu: iniţiere, calificare, recalificare,perfecţionare, specializare---------Anexa 5 a fost înlocuită cu anexa 5 la ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005, potrivit pct. 19 al art. I din actul mai sus menţionat.  +  Anexa 6LISTA DOCUMENTELOR DIN DOSARUL DE AUTORIZAREI. DOCUMENTE CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR DE ELIGIBILITATE:A. Documente care dovedesc legalitatea organizării şi funcţionării furnizorului de formare, după caz (copii): a) certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; b) încheierea prin care s-a dispus înregistrarea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor; c) actul normativ de constituire (lege, hotărâre de guvern, hotărâre a consiliului judeţean sau a consiliului local); d) hotărâre judecătorească.B. Documentul din care să rezulte că formarea profesională este cuprinsă în obiectul de activitate al furnizorului de formare care solicită autorizarea şi, după caz, actele adiţionale la acesta (copie)C. Documente din care reiese că furnizorul îşi îndeplineşte obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, potrivit legislaţiei în vigoare. Se vor prezenta certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat. Se vor prezenta, după caz, formulare-tip eliberate de autorităţile competente.D. Dovada achitării taxei de autorizare (copie de pe ordinul de plată a taxei de autorizare).II. DOCUMENTE CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR DE AUTORIZAREA. Fişa de autoevaluare (în 2 exemplare).B. Documente care atestă existenţa resurselor necesare desfăşurării programului de formare pentru care se solicită autorizarea, precum şi a autorizaţiilor şi avizelor necesare.B1. Autorizaţii şi avize: a) Autorizaţiile de funcţionare pentru locul de desfăşurare a pregătirii teoretice şi practice (copii):1. Autorizaţia de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI);2. Autorizaţia sanitară;3. Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii;4. Autorizaţia de mediu, dacă este cazul;5. Autorizaţia sanitară veterinară, dacă este cazul,sau contractul încheiat cu agentul economic din care să reiasă că deţine autorizaţiile legale pentru desfăşurarea pregătirii. b) Avizul de la autoritatea de reglementare, pentru profesiile sau ocupaţiile pentru care există cerinţe speciale la organizarea pregătirii profesionale, dacă este cazul (copie). c) Avizul din partea organismelor abilitate să coordoneze activitatea în ocupaţii cu regim de muncă special, pentru spaţiile folosite pentru pregătirea teoretică şi practică, dacă este cazul (copie).B2. Documente privind resursele umane asigurate de furnizorul de formare pentru realizarea programului de formare: a) Lista formatorilor care vor participa la desfăşurarea programului de formare; b) Acordul scris al fiecărui formator pentru participarea la programul de formare (original); c) CV-ul fiecărui formator, în care să se detalieze experienţa în specialitatea corespunzătoare programului de formare şi, eventual, să se precizeze dacă are experienţă în pedagogia adulţilor; d) Diplomele şi certificatele din care să reiasă că deţine specializarea cerută de programul de formare (copii).B3. Documente privind resursele materiale asigurate de furnizorul de formare pentru desfăşurarea programului, precum şi regimul juridic al acestora: a) Lista spaţiilor şi a dotărilor aferente pregătirii teoretice; capacitatea sălii exprimată în număr de locuri; b) Lista spaţiilor şi a dotărilor aferente pregătirii practice: ateliere, laboratoare; capacitatea sălii exprimată în număr de locuri de pregătire echipate corespunzător; c) Lista altor spaţii (bibliotecă, săli de lectură, sală se sport, cantină etc, dacă este cazul) d) Documente care dovedesc modul de deţinere a bazei materiale (spaţii, dotări) (copii).B4. Documente din care rezultă situaţia financiară a furnizorului de formare. Se va prezenta o copie de pe ultimul bilanţ contabil sau după caz, ultima balanţă de verificare depuse la administraţia financiară.C. Documente din care rezultă îndeplinirea criteriilor privind experienţa furnizorului de formare şi rezultatele activităţii lui anterioare (obligatorii pentru reînnoirea autorizaţiei).OPISUL DOSARULUI DE AUTORIZARE┌────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│Nr. │ Denumirea actului │ Nr. şi data actului / Emitent ││crt.│ │ │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 1. │ │ │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 2. │ │ │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │ │└────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘---------Anexa 6 a fost înlocuită cu anexa 6 la ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005, potrivit pct. 19 al art. I din actul mai sus menţionat.  +  Anexa 7    Comisia de autorizare a furnizorilor de formare    profesională din judeţul /municipiul Bucureşti.................                 Registru de evidenţă a cererilor de autorizare┌─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬────┐│Nr. │ │ │ │Forma│ Cod │ │ │ │ │ │ │ ││înre-│Fur- │Adresa│Tele-│ de │Unic │Pro- │Tip │Cod │Deci-│Con- │Solu- │Au- ││gis- │nizo-│ │fon, │orga-│ de │gra- │pro- │N.C./│ zia │tes- │ţia │to- ││trare│rul │ │fax, │ni- │Inre-│mul │gram │COR │Comi-│taţie│con- │ri- ││/data│ de │ │email│zare │gis- │ de │ *1) │ │siei │Nr./ │tes- │za- ││ │for- │ │ │sau │trare│for- │ │ │ de │dată │taţiei│ţia ││ │mare │ │ │sta- │/Cod │mare │ │ │auto-│ │ Nr./ │Se- ││ │ │ │ │tutul│fis- │ │ │ │riza-│ │ dată │rie/││ │ │ │ │juri-│cal │ │ │ │re*2)│ │ │nr./││ │ │ │ │dic │ │ │ │ │ │ │ │dată│├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────┘-------    *1) Se completează cu iniţiala tipului de program, respectiv: I - iniţiere;C - calificare; P - perfecţionare; S - specializare; R - recalificare.    *2) În cazul în care dosarul nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate,se menţionează acest lucru, precum şi nr. şi data adresei de înştiinţare afurnizorului de formare profesională----------Anexa 7 a fost înlocuită cu anexa 7 la ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005, potrivit pct. 19 al art. I din actul mai sus menţionat.  +  Anexa 8RAPORT DE EVALUARE    Date de identificare ale specialistului care face evaluarea:┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numele şi prenumele: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Adresa: │├──────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┤│ Tel: │Fax: │E-mail: │├──────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────┤│ Numit prin decizia/hotărârea nr. din data de: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ CNP: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Nr. dosar: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Denumirea programului de formare: │├──────────────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┤│Data primirii │Numele persoanei de la care s-a primit │ Semnătura ││documentaţiei: │documentaţia: │ ││ │ │ │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┤│Data predării │Numele persoanei căreia i s-a predat │ Semnătura ││raportului de │raportul de evaluare: │ ││evaluare: │ │ ││ │ │ │└──────────────────────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┘    I. Date referitoare la furnizorul de formare:┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Denumirea furnizorului de formare: ││┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐││└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││Forma de organizare sau statutul juridic: ││┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐││└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Sediul furnizorului de formare: ││Strada: Nr. Bl. Sc. Apt. ││┌─────────────────────────────┐ ┌─────────┐ ┌───────┐ ┌────────┐ ┌───────┐ ││└─────────────────────────────┘ └─────────┘ └───────┘ └────────┘ └───────┘ ││Cod poştal Localitatea: ││┌────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────────────┐ ││└────────────────┘ └──────────────────────────────────────────────────┘ ││Judeţ / Sector: Telefon: Fax: ││┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌────────────────────┐ ││└──────────────────┘ └──────────────────┘ └────────────────────┘ ││E-mail: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    II. Date referitoare la programul de formare┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Tipul programului: calificare, recalificare, iniţiere, ││perfecţionare, specializare ││Denumirea calificării/ocupaţiei sau "grupare de competenţe" Cod N.C./COR ││┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌───────────┐ ││└──────────────────────────────────────────────────────────┘ └───────────┘ ││Domeniul ocupaţional Tipul de certificat eliberat Nivel de calificare││┌─────────────────────┐┌────────────────────────────┐ ┌─────────────────┐││└─────────────────────┘└────────────────────────────┘ └─────────────────┘││Forma de pregătire ││┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    III. Constatări privind programul de formare    3.1. Condiţiile de acces sunt adecvate programului. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.2. Obiectivele programului de formare, exprimate în competenţeleprofesionale ce urmează să fie dobândite de participanţii la program sunt:    a) corect formulate; Da Nu    b) relevante; Da Nu    c) în conformitate cu standardele de pregătire profesională/standardeleocupaţionale.               Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.3. Durata de pregătire este corespunzătoare pentru realizareaobiectivelor propuse:    a) totală; Da Nu    b) pentru pregătirea teoretică; Da Nu    c) pentru pregătirea practică. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.4. Locul de desfăşurare este cel declarat în Fişa de autoevaluarepentru pregătirea:    a) teoretică; Da Nu    b) practică. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.5. Modalităţile de organizare a programului de formare permit atingereaobiectivelor.                     Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.6. Planul de pregătire permite atingerea obiectivelor. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.7. Numărul de participanţi corespunde resurselor alocate pentrugrupele de pregătire:    a) teoretică; Da Nu    b) practică. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.8. Formele şi modalităţile de evaluare a programului de formare suntrelevante pentru calitatea procesului de formare. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.9. Programa de pregătire permite dobândirea competenţelor Da Nu    a) structurarea pe discipline/module/teme este adecvată; Da Nu    b) obiectivele sunt corect formulate; Da Nu    c) conţinuturile sunt relevante; Da Nu    d) metodele şi mijloacele de instruire sunt corespunzătoare; Da Nu    e) criteriile de evaluare asigură măsurarea progresuluiîn învăţare. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.10. Evaluarea participanţilor la programul de formare estejudicios planificată Da Nu    a) evaluarea iniţială este relevantă pentru scopul propus; Da Nu    b) metodele şi instrumentele propuse pentru evaluarea pe parcurssunt adecvate pentru conţinuturile de evaluat; Da Nu    c) evaluarea finală asigură verificarea dobândiriicompetenţelor. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    IV. Constatări privind resursele materiale necesare derulării programuluide formare    4.1. Spaţiile destinate pregătirii teoretice sunt adecvate ca dimensiunişi mod de organizare.                                                                  Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.2. Spaţiile destinate pregătirii practice sunt adecvate ca dimensiunişi mod de organizare.                                                                   Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.3. Există autorizaţiile şi avizele necesare desfăşurării activităţiide formare. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.4. Dotările prevăzute în programa de pregătire pentru pregătirea teoretică(echipamente de prezentare de tipul: tablă, flipchart, calculatoare, retro/video-proiectoare, aparatură video/TV etc. şi materiale demonstrative, detipul: planşe, casete video, software specializat etc.) sunt:    a) în număr suficient; Da Nu    b) la calitatea necesară; Da Nu    c) în stare de funcţionare. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.5. Dotările prevăzute în programa de pregătire pentru pregătirea practică(echipamente, maşini, utilaje, scule, dispozitive etc.) sunt:    a) în număr suficient; Da Nu    b) la calitatea necesară; Da Nu    c) în stare de funcţionare. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.6. Sunt asigurate materialele consumabile necesare desfăşurării procesuluide pregătire:    a) în cantitatea adecvată; Da Nu    b) la caracteristicile necesare activităţilor programate. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.7. Suportul de curs/manualul cursantului:    a) există; Da Nu    b) este adecvat programei de pregătire; Da Nu    c) există condiţii de a asigura numărul suficient pentru toţiparticipanţii la program. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.8. Sunt prevăzute modalităţi de respectare a normelor de protecţiamuncii. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    V. Constatări privind resursele umane necesare derulării programului deformare    5.1. Formatorii sunt în număr suficient pentru o serie de pregătire:    a) teoretică; Da Nu    b) practică. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    5.2. Formatorii pentru pregătirea teoretică corespund din punctul devedere al:    a) pregătirii; Da Nu    b) experienţei. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    5.3. Formatorii pentru pregătirea practică corespund din punctul devedere al:    a) pregătirii; Da Nu    b) experienţei. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    5.4. Există acordul scris al formatorilor pentru participarea la programulde formare. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    5.5. Agentul economic la care se desfăşoară pregătirea practică asigurăpersonal de specialitate pentru supravegherea şi îndrumarea participanţilor laprogramul de formare.                                                                  Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    VI. Constatări privind experienţa furnizorului de formare şi rezultateleactivităţii lui anterioare (date despre numărul total de participanţi laprogramul de formare evaluat, numărul de serii şi, pentru programele decalificare, rata medie de abandon, rata medie de promovare)    Se completează obligatoriu la reînnoirea autorizaţiei.    6.1. Rezultatele obţinute de furnizorul de formare îndreptăţesc acordareaunei noi autorizări.                                                                  Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    VII. OBSERVAŢII┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Observaţii ale evaluatorului privind aprobarea sau respingerea cererii de ││autorizare: ││ ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    VIII. CONCLUZIA EVALUĂRII    Programul de formare corespunde criteriilor de autorizare. Da Nu    Subsemnatul/a_________________________________ declar pe proprie răspunderecă am îndeplinit toate condiţiile cerute de lege pentru evaluarea acestuiprogram.                                ______________                            (Semnătura evaluatorului)----------Anexa 8 a fost înlocuită cu anexa 8 la ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005, potrivit pct. 19 al art. I din actul mai sus menţionat.  +  Anexa 9                                    ROMÂNIA    Ministerul Muncii, Solidarităţii Ministerul Educaţiei şi Cercetării          Sociale şi Familiei             Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor                             COMISIA DE AUTORIZARE                     a furnizorilor de formare profesională                  din........................................                                  AUTORIZAŢIE                           ┌────────────────────────┐                           │ SERIA NR. │                           └────────────────────────┘    ..........................................................................                      (denumirea furnizorului de formare)    cu sediul în localitatea ......................, str.......................nr ..., bloc .... scara .... etaj ..., ap. .., judeţ/sector...................,Cod Unic de înregistrare / Cod fiscal......................... este autorizat,în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată,să organizeze programul de............................... pentru calificarea/ocupaţia / gruparea de competenţe..............................................cod N.C./COR............ cu Nr. de ordine în Registrul naţional al furnizorilorde formare profesională a adulţilor.........................                                   PREŞEDINTE                             Comisia de autorizare                                      L.S.    Data deciziei de autorizare..................    Autorizaţia este valabilă patru ani de la data deciziei de autorizare--------Anexa 9 a fost înlocuită cu anexa 9 la ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005, potrivit pct. 19 al art. I din actul mai sus menţionat.  +  Anexa 10REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A AUTORIZAŢIILOR┌────┬────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────────────┐│ │ Date de identificare │ Programul │ ││ │ a autorizaţiei │ de formare │ Furnizorul de formare ││ ├─────┬─────┬─────┬──────┼───────┬─────┼──────────────┬──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ Date de │ Reprezentant ││ │ │ │ │ │ │ │ identificare │ legal ││Nr. │Serie│Număr│Data │Obser-│ Denu- │Tip ├───────┬──────┼─────┬──────┬─────┤│crt.│ │ │deci-│vaţii │ mire │pro- │Denumi-│ │Nume │ Sem- │ ││ │ │ │ziei │ *1) │ │gram │re │Cod │ şi │natură│Data ││ │ │ │ │ │ │ │furni- │fiscal│pre- │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │zor │ │nume │ │ │├────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────┴─────┴─────┴──────┴───────┴─────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘--------*1) Se completează, după caz, "ANULAT" sau "DUPLICAT", indicându-se şi data.---------Anexa 10 a fost înlocuită cu anexa 10 la ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005, potrivit pct. 19 al art. I din actul mai sus menţionat.  +  Anexa 11RAPORT DE MONITORIZARE    Date de identificare ale persoanei care face monitorizarea:┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numele şi prenumele: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Adresa: │├──────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┤│ Tel: │Fax: │E-mail: │├──────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────┤│ Având calitatea de: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Numit prin decizia/hotărârea: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ CNP: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Nr. dosar: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Denumirea programului de formare: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Monitorizare ││ ● curentă ││ ● determinată de: │├──────────────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┤│Data primirii │Numele persoanei de la care s-a primit │ Semnătura ││documentaţiei: │documentaţia: │ ││ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────┼─────────────┤│ │Conţinutul documentaţiei: │ ││ │ │ │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┤│Data predării │Numele persoanei căreia i s-a predat │ Semnătura ││raportului de │raportul de evaluare: │ ││monitorizare: │ │ ││ ├───────────────────────────────────────┼─────────────┤│ │ │ │└──────────────────────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┘    I. Date referitoare la furnizorul de formare:┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Denumirea furnizorului de formare: ││┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐││└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││Forma de organizare sau statutul juridic: ││┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐││└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Sediul furnizorului de formare: ││Strada: Nr. Bl. Sc. Apt. ││┌─────────────────────────────┐ ┌─────────┐ ┌───────┐ ┌────────┐ ┌───────┐ ││└─────────────────────────────┘ └─────────┘ └───────┘ └────────┘ └───────┘ ││Cod poştal Localitatea: ││┌────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────────────┐ ││└────────────────┘ └──────────────────────────────────────────────────┘ ││Judeţ / Sector: Telefon: Fax: ││┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌────────────────────┐ ││└──────────────────┘ └──────────────────┘ └────────────────────┘ ││E-mail: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    II. Date referitoare la programul de formare┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Tipul programului: calificare, recalificare, iniţiere, ││perfecţionare, specializare ││Denumirea calificării/ocupaţiei sau "grupare de competenţe" Cod N.C./COR ││┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌───────────┐ ││└──────────────────────────────────────────────────────────┘ └───────────┘ ││Domeniul ocupaţional Tipul de certificat eliberat Nivel de calificare││┌─────────────────────┐┌────────────────────────────┐ ┌─────────────────┐││└─────────────────────┘└────────────────────────────┘ └─────────────────┘││Forma de pregătire ││┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    III. Constatări privind programul de formare    3.1. Condiţiile de acces au fost respectate. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.2. Prin programul de formare se asigură dobândirea competenţelorprofesionale, conform cu standardele ocupaţionale.                                                                   Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.3. Este respectată durata totală, Da Nuca şi durata pentru pregătirea:    a) teoretică; Da Nu    b) practică. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.4. Locul de desfăşurare este cel declarat în Fişa de autoevaluare sauîn comunicările făcute ulterior de către furnizorul de formare, pentrupregătirea:    a) teoretică; Da Nu    b) practică. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.5. Modalităţile de organizare a programului de formare sunt celedeclarate şi permit atingerea obiectivelor.                                                                    Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.6. Planul de pregătire este respectat şi permite atingerea obiectivelor.                                                                    Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.7. Numărul de participanţi este respectat şi corespunde resurseloralocate, pe grupe de pregătire:    a) teoretică; Da Nu    b) practică. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.8. Formele şi modalităţile de evaluare a programului de formare suntaplicate şi valorificate. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.9. Programa de pregătire este respectată şi permite atingereaobiectivelor. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.10. Formele şi modalităţile de evaluare a participanţilor la programulde formare sunt aplicate.                                                                    Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    IV. Constatări privind resursele necesare derulării programului de formare    4.1. Spaţiile destinate pregătirii teoretice sunt adecvate ca dimensiunişi mod de organizare.                                                                    Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.2. Spaţiile destinate pregătirii practice sunt adecvate ca dimensiuni şimod de organizare. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.3. Există autorizaţiile şi avizele necesare desfăşurării activităţii deformare, pentru noile spaţii de pregătire.                                                                    Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.4. Dotările prevăzute în programa de pregătire, pentru pregătireateoretică, sunt în număr suficient, la calitatea necesară şi în stare defuncţionare (echipamente de prezentare de tipul: tablă, flipchart, calculatoare,retro/video-proiectoare, aparatură video/TV etc. şi materiale demonstrative,de tipul: planşe, casete video, software specializat etc).                                                                    Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.5. Dotările prevăzute în programa de pregătire, pentru pregătireapractică, sunt în număr suficient, la calitatea necesară şi în stare defuncţionare (echipamente, maşini, utilaje, scule, dispozitive etc.)                                                                    Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.6. Sunt asigurate materialele consumabile necesare desfăşurăriiprocesului de pregătire, în cantitatea adecvată şi la caracteristicile necesareactivităţilor programate.                                                                   Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.7. Există suport de curs/manualul cursantului pentru fiecare participantşi acesta este adecvat programei de pregătire.                                                                   Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.8. Se aplică normele de protecţia muncii.                                                                   Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    V. Constatări privind resursele umane necesare derulării programului deformare    5.1. Formatorii sunt în număr suficient pentru o serie de pregătire.                                                                   Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    5.2. Formatorii pentru pregătirea teoretică corespund din punctul devedere al pregătirii şi experienţei.                                                                   Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   5.3. Formatorii pentru pregătirea practică corespund din punctul de vedereal pregătirii şi experienţei.                                                                   Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    5.4. Există acordul scris al formatorilor pentru participarea la programulde formare profesională.                                                                   Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    5.5. Formatorii dispun de proiect didactic pentru cursurile de calificare.                                                                   Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    5.6. Agentul economic la care se desfăşoară pregătirea practică asigurăpersonal de specialitate pentru supravegherea şi îndrumarea participanţilor laprogramul de formare profesională.                                                                   Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    VI. Constatări privind rezultatele activităţii furnizorului de formare (datedespre numărul total de participanţi la programul de formare evaluat, numărulde serii şi, pentru programele de calificare, rata medie de abandon, rata mediede promovare)    6.1. Rezultatele obţinute de furnizorul de formare sunt corespunzătoare.                                                                   Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    VII. OBSERVAŢII┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Observaţii ale evaluatorului: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    VIII. CONCLUZIA MONITORIZĂRII┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliaţi: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Subsemnatul/a___________________________________________________ declar peproprie răspundere că am îndeplinit toate condiţiile cerute de lege pentrumonitorizarea acestui program.                              ___________________                                  (Semnătura)----------Anexa 11 a fost înlocuită cu anexa 11 la ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005, potrivit pct. 19 al art. I din actul mai sus menţionat.-------