ORDIN nr. M.82 din 20 august 2008 (*actualizat*)pentru stabilirea domeniilor şi condiţiilor privind angajarea şi executarea, la cerere, prin unităţile ministerului apărării, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice(actualizat până la data de 24 decembrie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII
  • ----------Pentru aplicarea prevederilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării,în temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006,ministrul apărării emite prezentul ordin.  +  Capitolul I Principii generale  +  Articolul 1 (1) Domeniile şi condiţiile în care unităţile Ministerului Apărării pot angaja şi executa, la cerere, prestări de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice sunt stabilite prin prezentul ordin. (2) Prezentul ordin nu se aplică structurilor prevăzute la art. 53 alin. (2) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru serviciile respective.----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. M.130 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016.  +  Articolul 2 (1) Prestările de servicii reprezintă activităţile desfăşurate de unităţi militare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, în folosul sau în interesul unor persoane juridice sau fizice, la cererea acestora.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. M.130 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016. (2) Angajarea prestărilor de servicii se referă la acţiunea de acceptare a efectuării unor activităţi solicitate de persoane juridice sau fizice, în condiţii determinate. (3) Executarea prestărilor de servicii reprezintă îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate printr-un contract încheiat anterior.  +  Articolul 3 (1) Unităţile militare execută, potrivit specificului acestora, prestări de servicii în domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1. (2) Prestările de servicii în alte domenii de activitate decât cele prevăzute în anexa nr. 1 se pot executa de unităţile militare, potrivit specificului acestora, numai cu aprobarea prealabilă a şefului structurii centrale/subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, în subordinea căreia se află acestea.----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. M.130 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016.  +  Articolul 4 (1) Comandanţii unităţilor militare aprobă prestările de servicii care necesită participarea efectivelor şi/sau tehnicii de valoarea unui pluton/similare, cu informarea ierarhică a eşalonului superior, până la nivelul statelor majore ale categoriilor de forţe, al comandamentelor, structurilor centrale sau departamentelor din Ministerul Apărării Naţionale, după caz.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. M.130 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016. (2) Pentru prestările de servicii care necesită participarea efectivelor şi/sau tehnicii care depăşesc valoarea unui pluton/similare, aprobările se dau de către comandanţii următoarelor eşaloane: a) pentru efective şi/sau tehnică până la valoarea unei companii/similare - comandantul brigăzii/similare; b) pentru efective şi/sau tehnică ce depăşesc valoarea unei companii/similare - comandantul diviziei/similare; c) pentru echipamentele militare de luptă - tancuri, maşini de luptă ale infanteriei, transportoare amfibii blindate, tunuri, armament, muniţie de manevră, în vederea participării la producţii cinematografice, cu respectarea prevederilor instrucţiunilor privind activitatea de relaţii publice în armată, precum şi pentru efectuarea activităţilor de cercetare-dezvoltare - ministrul apărării naţionale, la propunerea şefului Statului Major General, cu avizul structurilor cu responsabilităţi în domeniu, după caz.----------Lit. c) a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. M.130 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016. (3) Abrogat.-------------Alin. (3) al art. 4 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. M.104 din 9 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 16 septembrie 2010.  +  Articolul 5Obligaţiile legale ale angajatorului privind securitatea şi sănătatea în muncă se îndeplinesc de beneficiarul serviciilor prestate şi de unitatea militară. Modul concret în care se execută activităţile şi măsurile pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă se negociază şi se menţionează în contractul de prestări de servicii.  +  Articolul 6 (1) Prestările de servicii se execută cu personalul şi utilajele unităţii, cu condiţia ca utilizarea personalului şi tehnicii să nu afecteze misiunile de bază, programul de instruire şi pregătire şi termenele prevăzute pentru operaţionalizarea unităţilor militare potrivit planurilor aprobate. (2) Personalul, tehnica, perioada, locul, programul de lucru şi alte detalii privind serviciile prestate se consemnează în ordinul de zi pe unitate. (3) Tehnica de luptă şi materialele de la stocul de mobilizare se folosesc în activitatea de prestări de servicii, cu respectarea strictă a procedurilor şi aprobărilor prevăzute în reglementările interne ale Ministerului Apărării privind mobilizarea forţelor Armatei României.  +  Articolul 7În procesul de angajare şi executare a prestărilor de servicii, persoanele implicate desfăşoară activităţi în conformitate cu prevederile art. 8-14.  +  Capitolul II Angajarea prestărilor de servicii  +  Articolul 8 (1) Pentru a putea beneficia de prestările de servicii efectuate de unităţile militare ale Ministerului Apărării Naţionale, persoanele juridice şi/sau fizice trebuie să depună cerere scrisă, la sediul unităţii prestatoare. Personalul aparţinând Ministerului Apărării Naţionale solicită executarea prestărilor de servicii prin raport personal adresat comandantului unităţii.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. M.130 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016. (2) Persoanele juridice care solicită prestarea de servicii de către unităţile militare ale Ministerului Apărării trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să nu facă obiectul stării de insolvenţă sau faliment, al procedurii de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, administrare specială, să nu aibă suspendate ori restricţionate activităţile economice, să nu se afle într-o altă situaţie similară legal reglementată şi să nu facă obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;----------Lit. a) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. M.130 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016. b) să nu fi fost condamnate în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; c) să nu aibă datorii către bugetul de stat; d) să prezinte documente care să ateste legalitatea activităţilor executate, precum şi autorizaţii sau certificate care se impun a fi deţinute pentru executarea lucrărilor, conform legislaţiei în vigoare. e) să nu se înregistreze cu datorii faţă de Ministerul Apărării Naţionale.----------Lit. e) a alin. (2) al art. 8 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. M.130 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016. (3) Prestatorul solicită beneficiarului o declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în prevederile alin. (2).----------Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. M.130 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016.  +  Articolul 9 (1) În situaţia în care a aprobat cererea privind prestarea de servicii, comandantul unităţii militare numeşte, prin ordin de zi pe unitate, o comisie de negociere, cu respectarea legislaţiei în vigoare aplicabile conflictului de interese. Membrii comisiei completează o declaraţie în acest sens.----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. M.130 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016. (2) Comandantul unităţii militare care nu are structură financiar-contabilă solicită de la unitatea militară care are în responsabilitate asigurarea financiară a respectivei unităţi desemnarea unui/unor reprezentant/reprezentanţi în comisia de negociere.-------------Alin. (2) al art. 9 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. M.104 din 9 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 16 septembrie 2010.  +  Articolul 10 (1) Comisia de negociere, împreună cu compartimentele de specialitate din unitatea militară prestatoare, sub coordonarea şefului logisticii/similar, desfăşoară următoarele activităţi: a) analizează comenzile;a^1) stabileşte dacă prestarea de servicii afectează activitatea de bază a unităţii militare;----------Lit. a^1) a alin. (1) al art. 10 a fost introdusă de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. M.130 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016. b) stabileşte posibilităţile şi căile de realizare; c) întocmeşte documentaţia de execuţie, dacă este cazul; d) calculează costurile prestării de servicii;d^1) stabileşte tariful de la care începe negocierea. Acest tarif trebuie să fie superior celui stabilit la art. 14;----------Lit. d^1) a alin. (1) al art. 10 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. M.130 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016.d^2) elaborează, în proiect, contractul pentru prestări de servicii în care sunt stabilite toate clauzele contractuale, cu indicarea celor care pot fi negociate;----------Lit. d^2) a alin. (1) al art. 10 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. M.130 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016. e) stabileşte data când se desfăşoară negocierea contractului; f) negociază direct cu beneficiarul. g) după caz, modifică şi completează prevederile contractului pentru prestări de servicii, conform procesului-verbal privind negocierea unor prestări de servicii.----------Lit. g) a alin. (1) al art. 10 a fost introdusă de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. M.130 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016. (2) Dacă sunt mai multe solicitări pentru prestarea de servicii în aceeaşi perioadă sau în perioade care se suprapun, în cazul în care unitatea militară nu are resursele necesare pentru a presta concomitent serviciile solicitate, criteriile care se au în vedere la negociere pentru selecţionarea beneficiarului sunt legate de oferta cea mai avantajoasă prezentată de beneficiarul prestărilor de servicii şi, atunci când este cazul, de condiţiile privind hrănirea, echiparea, cazarea, transportul, asistenţa medicală pentru personalul participant, precum şi de protecţia mediului, securitatea şi sănătatea în muncă pe care acesta le oferă, dacă este cazul.----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. M.130 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016. (3) La sfârşitul negocierii, comisia de negociere încheie un proces-verbal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.Procesul-verbal conţine în mod obligatoriu date referitoare la negocierea tarifului şi a clauzelor contractului de prestări servicii.----------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. M.130 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016.  +  Articolul 11 (1) Pentru desfăşurarea activităţilor referitoare la angajarea şi executarea prestărilor de servicii, personalul Ministerului Apărării este obligat să respecte următoarele principii: a) integritatea, respectiv însuşirea de a fi integru, corect şi incoruptibil; b) competenţa profesională, respectiv îndeplinirea atribuţiilor de serviciu cu profesionalism, competenţă, imparţialitate, aplicând cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa dobândite; c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru angajarea prestărilor de servicii; d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a condiţiilor pentru angajarea prestărilor de servicii, astfel încât orice beneficiar să aibă şanse egale de a beneficia de serviciile solicitate; e) confidenţialitatea, respectiv garantarea protejării secretului comercial şi a proprietăţii intelectuale a beneficiarului; f) responsabilitatea, respectiv respectarea separării responsabilităţilor stabilite prin lege pentru diferiţi factori implicaţi în prestările de servicii şi neimpunerea unor acţiuni ca urmare a poziţiilor ierarhice ocupate. (2) Personalul structurilor Ministerului Apărării implicate în angajarea şi executarea prestărilor de servicii este obligat să respecte următoarele reguli de conduită: a) să considere interesul public mai presus de orice alt interes, în exercitarea atribuţiilor funcţionale; b) să aplice principiile fundamentale care stau la baza activităţilor referitoare la angajarea şi executarea prestărilor de servicii, prevăzute la alin. (1); c) să fie loiali faţă de instituţia în care îşi desfăşoară activitatea; d) să acţioneze pentru prestarea de servicii de calitate şi să accepte responsabilitatea pentru rezultatele muncii proprii şi a celor pentru care este răspunzător; e) să cunoască reglementările din domeniul prestărilor de servicii şi să manifeste interes pentru respectarea şi aplicarea corectă a acestora; f) să aplice principiile şi metodele de management al riscului în angajarea şi executarea prestărilor de servicii; g) să acţioneze pentru susţinerea onoarei, integrităţii şi demnităţii; h) să exprime opinii într-o manieră obiectivă şi deschisă, numai pe baza unei cunoaşteri adecvate; i) să manifeste integritate personală, încredere în sine, cinste şi respect pentru alţii; j) să evite afectarea conduitei sau a discernământului de problemele personale; k) să folosească priceperea profesională în interesul instituţiei; l) să aibă un comportament civilizat pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţilor de serviciu sau în conexiune cu acestea; m) să fie riguroşi, conştiincioşi şi responsabili în îndeplinirea sarcinilor de serviciu; n) să fie obiectivi şi imparţiali în toate circumstanţele exerciţiului funcţiei publice; o) să nu se folosească de funcţia lor pentru a obţine avantaje sau beneficii personale; p) să nu solicite sau să nu accepte cadouri, servicii, favoruri sau orice alt avantaj de la persoanele juridice sau fizice cu care colaborează în mod oficial pe parcursul activităţilor referitoare la angajarea şi executarea prestărilor de servicii; q) să îşi administreze interesele private astfel încât să prevină apariţia unui conflict de interese. (3) Activităţile privind angajarea şi executarea prestărilor de servicii se desfăşoară cu respectarea următoarele principii: a) neimplicarea/neasocierea politică a armatei; b) neimplicarea armatei în activităţi cu caracter rasist, antisemit sau contrare bunelor moravuri; c) neimplicarea armatei în activităţi ale sectelor/cultelor religioase sau ale unor asociaţii/fundaţii/organizaţii/alte asemenea, nerecunoscute prin lege; d) evitarea activităţilor care atrag nerespectarea demnităţii umane, a statului de drept şi a instituţiilor acestuia.----------Alin. (3) al art. 11 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. M.130 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016.  +  Capitolul III Executarea prestărilor de servicii  +  Articolul 12Încheierea contractului de prestări de servicii se face după finalizarea negocierii tarifului pentru prestarea de servicii şi aprobarea procesului-verbal respectiv de către persoanele prevăzute la art. 4.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. M.104 din 9 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 16 septembrie 2010.  +  Articolul 13 (1) Contractul pentru prestări de servicii se încheie între Ministerul Apărării, reprezentat de comandantul/şeful unităţii militare prestatoare, şi persoana juridică sau fizică solicitantă. (2) La încheierea contractului se utilizează modelul prezentat în anexa nr. 3, care conţine elemente considerate ca fiind obligatorii, contractul urmând a fi completat cu alte clauze care se consideră a fi necesare pentru clarificarea condiţiilor de execuţie a contractului, stabilite prin procesul-verbal privind negocierea unor prestări de servicii.----------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. M.130 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016. (3) Contractul de prestări de servicii trebuie să fie obligatoriu avizat juridic şi să obţină viza de control financiar preventiv propriu.  +  Articolul 14 (1) Contravaloarea serviciilor prestate se stabileşte de către unităţile militare ale Ministerului Apărării Naţionale care le efectuează, luându-se în calcul atât cheltuielile curente, cât şi amortizarea activelor fixe şi uzura materialelor de natura obiectelor de inventar. Valoarea minimă a tarifului va fi reprezentată de cheltuielile directe/indirecte aferente prestării serviciului.----------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. M.130 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016. (2) Pentru activele fixe şi materialele de natura obiectelor de inventar, în calculul cheltuielilor indirecte se include şi amortizarea/uzura acestora. Contravaloarea stabilită la alin. (1) se actualizează periodic în funcţie de modificarea unor componente ale preţului, pentru eventuale solicitări ulterioare privind prestarea unor servicii. Suma rezultată de la alin. (1) constituie valoarea minimă pentru negocierea tarifelor-limită sub care serviciul nu poate fi prestat.----------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. M.130 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016. (3) Pentru unităţile militare productive ale Ministerului Apărării Naţionale, contravaloarea este cea determinată prin calculaţii de preţ, pe categorii de lucrări, întocmite conform prevederilor instrucţiunilor privind planificarea, evidenţa şi raportarea activităţilor de producţie din unităţile Ministerului Apărării Naţionale.----------Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. M.130 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016.(3^1) Pentru beneficiarii care au calitatea de angajat al unei structuri din compunerea sau subordinea Ministerului Apărării Naţionale, tariful reprezintă valoarea minimă stabilită la alin. (1).----------Alin. (3^1) al art. 14 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. M.130 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016. (4) La emiterea facturii fiscale se înscrie, calculează, încasează şi virează taxa pe valoarea adăugată - TVA, procentual la valoarea facturii, în cazul plătitorilor de TVA. Cota de TVA se virează la bugetul de stat împreună cu celelalte taxe şi impozite în condiţiile legii. (5) În situaţia realizării unor venituri superioare plafonului anual, stabilit conform legislaţiei în vigoare, din activităţi care îndeplinesc condiţiile unor operaţiuni impozabile, unităţile militare devin plătitoare de TVA în condiţiile şi la termenele stabilite de prevederile legale în domeniu.  +  Articolul 15 (1) În termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea contractului de prestări de servicii, exclusiv ziua semnării şi inclusiv ziua plăţii, beneficiarul care are calitatea de persoană fizică sau persoană juridică de drept privat este obligat să achite în avans 50% din contravaloarea acestuia. (2) În cazul în care beneficiarul are calitatea de persoană juridică de drept public, plăţile în avans se execută în conformitate cu prevederile legale care reglementează acţiunile şi categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile şi limitele pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice. (3) În cazul în care beneficiarul are calitatea de angajat al unei structuri din compunerea sau subordinea Ministerului Apărării Naţionale, acesta achită contravaloarea prestării de servicii stabilite prin contract după efectuarea acesteia, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la finalizarea acesteia. (4) În cazul în care, până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), prestatorul constată că se află în imposibilitatea de a executa prestarea de servicii angajată, informează în scris beneficiarul, care este exonerat de obligaţia achitării avansului stabilit, iar dacă acesta a fost deja achitat, beneficiarul este îndreptăţit la restituirea lui.----------Alin. (4) al art. 15 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. M.130 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016.-------------Art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. M.104 din 9 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 16 septembrie 2010.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 16Contravaloarea serviciilor prestate de unităţile militare ale Ministerului Apărării se achită în moneda naţională.  +  Articolul 17Destinaţia veniturilor proprii realizate din activităţile de prestări servicii executate în domeniile de activitate stabilite în anexa nr. 1, potrivit aprobărilor prevăzute la art. 4, este următoarea: a) pentru unităţile militare finanţate potrivit art. 62 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se încasează şi se utilizează în conformitate cu prevederile aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli; b) pentru unităţile militare finanţate potrivit art. 62 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se încasează şi se varsă integral la bugetul de stat sau se încasează şi se utilizează potrivit legii, în măsura în care au aprobat buget al activităţilor finanţate integral din venituri proprii, în condiţiile prevederilor art. 67 şi 68 din aceeaşi lege.----------Art. 17 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. M.130 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 19La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Metodologia privind angajarea şi executarea prestărilor de servicii de către unităţile militare ale Ministerului Apărării Naţionale, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 41/2000*), cu modificările şi completările ulterioare._________*) Ordinul nr. M. 41/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.  +  Articolul 20Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul apărării,

    Teodor Viorel Meleşcanu
    Bucureşti, 20 august 2008.Nr. M. 82.  +  Anexa 1LISTAcu domeniile în care unităţile militare dinMinisterul Apărării Naţionale pot presta servicii1. Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe2. Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru mijloacele de transport aerian, feroviar, rutier şi maritim3. Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotică, pentru echipament de telecomunicaţii şi pentru echipament audiovizual4. Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi de precizie5. Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de măsurare, de testare şi de control6. Servicii de calibrare7. Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor, a containerelor de metal şi a maşinilor8. Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor şi aparatelor electrice şi a echipamentului conex9. Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor de construcţii10. Servicii de reparare şi de întreţinere a armelor de foc şi a sistemelor de armament11. Servicii de confecţionare, de reparare şi de întreţinere a mobilierului12. Servicii de reparare şi de întreţinere a instrumentelor muzicale13. Servicii de instalare de motoare electrice, de generatoare şi de transformatoare14. Servicii de instalare de echipament de distribuţie şi de comandă a energiei electrice15. Servicii de instalare de echipament mecanic16. Servicii de instalare de motoare de vehicule17. Servicii de instalare de motoare de nave18. Servicii de instalare de motoare de aeronave19. Servicii de instalare de echipament de măsurat, de control, de testare şi de navigare20. Servicii de instalare de echipament comunicaţii21. Servicii de instalare de emiţătoare radio22. Servicii de instalare de echipament de telefonie prin fir23. Servicii de instalare de echipament de telegrafie prin fir24. Servicii de instalare de echipament de ridicare şi de manipulare, cu excepţia ascensoarelor şi a scărilor rulante25. Servicii de instalare de utilaje şi aparate de filtrare sau de purificare a lichidelor26. Servicii de închiriere de utilaje de construcţii27. Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a alimentelor28. Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea materialelor textile, a îmbrăcămintei şi a pielii29. Servicii de instalare de sisteme de armament30. Servicii de cercetare-dezvoltare pentru echipamente militare de luptă - tancuri, maşini de luptă ale infanteriei, transportoare amfibii blindate, tunuri, armament sau muniţie de orice tip31. Servicii de instalare de computere şi de echipament de birotică32. Servicii de instalare de rezervoare33. Servicii de transport terestru34. Servicii de transport cu automobile blindate35. Servicii de transport naval36. Servicii de transport aerian37. Servicii de transport medical (aeromedical, naval sau terestru)38. Servicii de transport de arme şi muniţii39. Servicii aeriene şi servicii conexe40. Servicii de manipulare şi depozitare a încărcăturilor41. Servicii conexe pentru transportul terestru42. Servicii conexe pentru transportul naval43. Servicii conexe pentru transportul aerian44. Servicii de consultanţă privind sistemele informatice45. Servicii de analiză şi de programare de sisteme46. Servicii de asistenţă privind reţelele de informaţii47. Servicii de analiză de date48. Servicii de gestionare a instalaţiilor informatice49. Servicii de asistenţă şi de consultanţă informatică50. Servicii de reţele informatice51. Servicii de elaborare de acorduri privind nivelul de asistenţă52. Servicii de laborator de cercetare53. Servicii de cercetare marină54. Servicii de dezvoltare experimentală55. Servicii de consultanţă în cercetare şi în dezvoltare56. Servicii de gestionare a registrelor contabile57. Servicii de gestionare a salariilor58. Servicii de elaborare a studiilor de fezabilitate59. Servicii de consultanţă în domeniul securităţii60. Servicii de consultanţă tehnică61. Servicii de inspectare şi verificare a construcţiilor62. Servicii de consultanţă în telecomunicaţii63. Servicii de consultanţă în protecţia contra riscurilor şi în controlul riscurilor64. Servicii de consultanţă în domeniul naval65. Servicii de consultanţă în domeniul geospaţial66. Servicii de expertiză67. Servicii de elaborare a studiilor tehnice68. Servicii de topografie69. Servicii de analiză a suprafeţelor70. Servicii de analiză hidrografică şi oceanografică71. Servicii de asistenţă tehnică şi lucrări în mediul subacvatic/hiperbar72. Servicii de medicină hiperbară73. Servicii de recunoaştere a calificărilor profesionale74. Servicii de autorizare şi inspectare a activităţilor subacvatice/hiperbare cu scafandri75. Servicii de formare profesională76. Servicii de verificare şi atestare a personalului cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de scufundare77. Servicii de asigurare a activităţilor în mediu subacvatic/hiperbar78. Servicii pentru verificarea, repararea, întreţinerea echipamentelor de scufundare şi a recipienţilor sub presiune79. Servicii de expertiză în mediul subacvatic/hiperbar80. Servicii de analiză a constituenţilor din gaze şi amestecuri de gaze81. Servicii de asanare a terenurilor şi a poligoanelor subacvatice, de muniţii sau alte mijloace explozive82. Servicii de cartografie83. Servicii de furnizare produse cartografice proprii84. Servicii de cadastru85. Servicii de fotogrammetrie86. Servicii geospaţiale facilitate de reţea87. Servicii de asistenţă tehnică88. Servicii de analiză tehnică89. Servicii de inspecţie a utilajelor90. Servicii de inspecţie tehnică a automobilelor91. Servicii de inspecţie tehnică a construcţiilor92. Servicii de inspecţie în domeniul siguranţei maritime93. Servicii de testare a etanşeităţii94. Servicii de inspecţie a podurilor95. Servicii de testare tehnică96. Servicii de pază97. Servicii de supraveghere98. Servicii de patrulare99. Servicii de fotografie şi servicii conexe100. Servicii de radiografie101. Servicii de traducere102. Servicii de interpretariat103. Servicii de arhivare104. Servicii de protecţie a persoanelor şi bunurilor105. Servicii de tipărire şi conexe tipăririi106. Servicii de editare107. Servicii de legare şi de finisare108. Servicii de tehnoredactare109. Servicii de corectură110. Servicii de multiplicare111. Servicii de prelucrare imagine şi grafică pe calculator112. Servicii de învăţământ superior113. Servicii de formare şi specializare în domeniul aviaţiei114. Servicii de formare şi specializare în domeniul marinei115. Servicii de formare şi specializare pentru scafandri116. Servicii privind organizarea de cursuri de schi şi alpinism117. Servicii privind organizarea de cursuri de informatică118. Servicii de formare în domeniul mediului119. Servicii de formare în domeniul securităţii120. Servicii de formare şi atestare a personalului medical de specialitate121. Servicii privind organizarea de cursuri de limbi străine122. Servicii pentru gestionarea unui centru de învăţământ123. Servicii de sănătate124. Servicii de recreere, culturale şi sportive125. Servicii de cinematografie şi servicii video126. Servicii de radio şi de televiziune127. Servicii de divertisment prestate de producătorii de teatru, coruri, ansambluri muzicale şi orchestre128. Servicii de pirotehnie129. Servicii prestate de biblioteci, arhive, muzee şi alte servicii culturale130. Servicii marine131. Servicii de supraveghere a calităţii/asigurare guvernamentală a calităţii132. Servicii de reparare şi de întreţinere a materialelor de securitate şi apărare133. Servicii de testare şi evaluare de arme de foc şi muniţie134. Servicii de asigurare a suportului logistic pentru activităţi de protocol şi reprezentare135. Servicii de asigurare a suportului logistic pentru desfăşurarea activităţilor/evenimentelor de recreere, culturale şi sportive, precum şi pentru amenajarea unor puncte de prim ajutor136. Servicii de asigurare cu energie electrică137. Servicii de utilizare a poligoanelor pentru executarea tragerilor cu armament letal şi neletal şi a activităţilor de testare echipamente138. Servicii de publicitate139. Servicii de orientare topografică şi supravieţuire140. Servicii de paraşutare în tandem cu pasager141. Servicii de prelucrare a metalelor şi a lemnului142. Servicii de verificare, încărcare butelii pentru echipamentele prevăzute cu instalaţii speciale de stins incendiu143. Servicii de consiliere prin asigurarea calităţii în educaţie144. Servicii de cazare145. Servicii de amenajări genistice146. Servicii de deservire pe cursuri de apă şi lacuri, cu bărci pneumatice şi şalupe cu sau fără motopropulsor147. Servicii de amenajare şi deservire puncte de trecere pe diferite tipuri de poduri, portiţe de pontoane, poduri mobile de asalt148. Servicii de execuţie, reparaţii, deblocare, deszăpezire, întreţinere a construcţiilor civile, industriale, agricole, drumurilor şi podurilor cu utilaje şi tehnica din dotare149. Servicii de verificare şi compensare a aparaturii electrice de navigaţie de la bordul navelor150. Servicii de croitorie - confecţionat/reparat uniforme şi elemente de uniformă151. Servicii conexe activităţilor de turism152. Servicii de sonorizare153. Servicii de suport logistic pentru executarea activităţilor de traducere154. Servicii de pavoazare155. Servicii de prelucrări mecanice156. Servicii de verificare, reparare, încărcare extinctoare presurizate permanent cu pulbere157. Servicii de verificare, reparare, etalonare aparatură de cercetare în domeniul chimic-bacteorologic-radiologic-nuclear CBRN158. Servicii de execuţie lucrări de construcţii, cu materiale puse la dispoziţie de beneficiar159. Servicii de urmărire a execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii pentru construcţii/dirigenţie de şantier160. Servicii de consultanţă pentru implementarea proiectelor imobiliare161. Servicii de verificare a rezistenţei la dispersie a prizelor de pământ/paratonere162. Servicii de etalonare şi verificare metrologică a aparatelor de măsură şi control163. Servicii de măsurători privind protecţia împotriva radiaţiilor compromiţătoare a echipamentelor - transient electromagnetic pulse emanation standard/TEMPEST164. Servicii de măsurători de compatibilitate electromagnetică165. Servicii de măsurători ale camerelor/incintelor tratate electromagnetic166. Servicii privind evaluarea produselor criptografice167. Servicii privind evaluarea produselor de securitate IT168. Servicii privind analiza şi avizarea proiectelor de instalare de echipamente de comunicaţii169. Servicii de testare şi evaluare sisteme de comunicaţii şi informatică170. Servicii de proiectare în domeniul sistemelor integrate de securitate171. Servicii de analize de laborator fizico-chimice şi explozive172. Servicii de calibrare/etalonare aparatură de măsură şi control CBRN173. Servicii pentru fabricarea unor produse speciale174. Servicii de testare şi evaluare a materialelor şi echipamentelor de protecţie CBRN, balistică, protecţia muncii175. Servicii de măsurare a suprapresiunii şi vitezei de detonaţie176. Servicii de cercetare şi dezvoltare a materialelor de securitate şi apărare177. Servicii de studii de prefezabilitate şi demonstraţie tehnologică178. Servicii de testare şi evaluare tehnică de aviaţie, spaţială, echipamente, armament şi muniţie de aviaţie179. Servicii de testare şi evaluare180. Servicii de testare şi evaluare de sisteme electronice militare181. Servicii de control nedistructiv182. Servicii de asigurare zbor----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. M.130 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016, potrivit pct. 21 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2    ROMÂNIA Aprob    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Comandantul/Şeful U.M. ........,    Unitatea Militară nr. ........ ................................PROCES-VERBALprivind negocierea unor prestări de servicii(MODEL)Nr. .......... din .............1. Prestarea de servicii negociată ...................................2. Prestarea a fost solicitată cu ................ nr. .......... din ............, de către ........(solicitantul prestării sau reprezentantul negocierii)....................3. Comisia de negociere este constituită, în baza OZU nr. .........., din: a) preşedinte: .................; b) membri: .......(nume, prenume, calitate)...................4. Tariful stabilit iniţial pentru prestare .................... lei.5. Tarifele oferite pe parcursul negocierii ............... lei.6. Prestarea a fost stabilită la tariful de ............ lei.7. Termen de execuţie ........... .8. Termen de plată ....................... .9. Prevederi contractuale: a) Următoarele prevederi din contractul de prestări servicii (proiect) au fost negociate:- .......................;- ..................... . b) Forma negociată este următoarea:- ......................;Anexe:- Contractul de prestări servicii (proiect);- ........................ .    Preşedinte: .................... Solicitantul prestării,    Membri: ........................ .......................----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. M.130 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016, potrivit pct. 21 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3ROMÂNIAMINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALEUnitatea Militară nr. ........CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII(MODEL)Nr. ......... din .......Părţi contractante  +  Articolul 1Între Ministerul Apărării Naţionale, prin Unitatea Militară nr. .........., cu sediul în .............., str. .................... nr. ....., judeţul (sectorul) ............, cod fiscal nr. ................, telefon ................., fax ............, cont de virament nr. ............., deschis la ........................, reprezentată prin ................. comandant/şef ...................... şi contabil şef .............., în calitate de prestator şi ................., cu sediul în str. .................... nr. ......, judeţul (sectorul) .............., cod fiscal nr. ............., telefon ................, fax ................, cont de virament nr. .............., deschis la ................., reprezentată prin .................., în calitate de beneficiar, s-a încheiat următorul contract:I. Obiectul contractului  +  Articolul 2Prestarea de servicii referitoare la ........ şi obligaţia corelativă de plată a tarifului de ...... lei, la care se adaugă (după caz) TVA de ... lei.II. Obligaţiile prestatoruluiNOTĂ:Se menţionează, sub formă de articole, obligaţiile asumate cu ocazia negocierii contractului, conform Procesului-verbal privind negocierea unor prestări de servicii.III. Obligaţiile beneficiaruluiNOTĂ:Se menţionează, sub formă de articole, obligaţiile asumate cu ocazia negocierii contractului, conform Procesului-verbal privind negocierea unor prestări de servicii, inclusiv cele privind hrănirea, echiparea, cazarea, transportul, asistenţa medicală pentru personalul participant şi de securitate şi sănătate în muncă, potrivit normelor în vigoare din Ministerul Apărării Naţionale, dacă este cazul.IV. Termenul de efectuare a prestării de servicii  +  Articolul xPrestarea de servicii se realizează începând cu data de ......... până la data de ............, inclusiv.V. Tariful prestării de servicii  +  Articolul xTariful prestării de servicii este în valoare de ............ .VI. Modalităţi şi condiţii de platăNOTĂ:Se vor menţiona, sub formă de articole, modalitatea, termenul de plată şi moneda naţională în care se efectuează plata.VII. Recepţia prestărilorNOTĂ:Se vor menţiona, sub formă de articole, modalitatea de recepţie (periodic sau la final), modul de comunicare a deficienţelor constatate şi de remediere a acestora.VIII. Răspunderea contractualăForţa majoră  +  Articolul xForţa majoră reprezintă un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă.  +  Articolul xForţa majoră absolvă părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  +  Articolul xForţa majoră apără de răspundere partea care o invocă şi o dovedeşte în condiţiile legii. Forţa majoră se va notifica şi dovedi în termen de 5 zile de la apariţia ei, cu documente oficiale, emise de autorităţile competente.  +  Articolul xÎndeplinirea contractului se suspendă în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.Achitarea avansului  +  Articolul xÎn termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea contractului, beneficiarul va achita 50% din contravaloarea prestaţiei, ca avans pentru derularea în bune condiţiuni a acesteia. Plata se va face prin depunerea sumei în contul sau la casieria prestatorului.IX. Alte clauze  +  Articolul xPentru plata cu întârziere a contravalorii prestaţiei, beneficiarul datorează prestatorului penalităţi de întârziere în cuantum de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere.  +  Articolul xPentru prestarea cu întârziere a serviciului, prestatorul datorează beneficiarului penalităţi de întârziere în cuantum de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere.  +  Articolul xNerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de prestări de servicii şi de a pretinde plata de daune-interese.  +  Articolul xUnitatea militară poate suspenda sau înceta executarea contractului, fără a plăti despăgubiri sau penalizări în situaţia când, prin ordine ale eşaloanelor superioare, este chemată să îndeplinească activităţi de instruire sau misiuni specifice unităţii. În această situaţie unitatea militară va notifica în timp util beneficiarul, precizând dacă şi când se continuă prestarea serviciului.  +  Articolul xPărţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele sau în legătură cu îndeplinirea contractului.  +  Articolul xEventualele divergenţe se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care după 15 zile de la invitarea la negocieri părţile nu ajung la o înţelegere, părţile se pot adresa instanţei competente.  +  Articolul xPrezentul contract, încheiat în două exemplare, intră în vigoare la data semnării de către părţi şi este valabil până la data de .................. sau data stingerii oricărui posibil litigiu.            PRESTATOR Beneficiar,    Comandant/şef, ..............    .........................    Contabil-şef , ..............    .........................                Vizat Vizat                ───── ─────    Control financiar preventiv propriu,    ................................... ..............           Aviz juridic Aviz juridic         ─────────────── ───────────────----------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDINUL nr. M.130 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016, potrivit pct. 21 al art. I din acelaşi act normativ.--------