ORDONANŢĂ nr. 28 din 27 august 2008 privind registrul agricol
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008  Notă
  Reproducem art. III din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017:
  „Articolul III
  În tot cuprinsul actelor normative în vigoare, referitoare la registrul agricol, următoarele expresii şi denumiri se înlocuiesc după cum urmează:
  a) clădirile cu destinaţie de locuinţă şi construcţii-anexe se înlocuieşte cu clădirile existente la începutul anului pe raza localităţii;
  b) orice instalaţii pentru agricultură şi silvicultură se înlocuieşte cu orice alte echipamente, utilaje şi instalaţii agregate pentru agricultură şi silvicultură”.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.10 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1(1) În scopul asigurării unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţă a terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale, autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale municipiilor organizează întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol. (la 15-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 ) (1^1) Registrul agricol naţional (RAN) reprezintă sistemul informatic centralizat care gestionează conţinutul în format electronic al registrelor agricole de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, fiind implementat, dezvoltat şi administrat de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. (la 15-04-2017, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 ) (2) Prin localităţi componente, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege:a) satele componente ale comunelor, inclusiv satele reşedinţă de comună;b) satele aparţinând oraşelor şi municipiilor;c) localităţile componente ale oraşelor şi municipiilor.(3) La nivelul municipiului Bucureşti registrul agricol se organizează pe sectoare, responsabilitatea în acest sens revenind autorităţilor administraţiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.(4) Formularele registrului agricol se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (la 15-04-2017, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 ) (5) Registrul agricol se întocmeşte în format electronic, pe fiecare localitate componentă a unităţii administrativ-teritoriale, cu obligaţia de a se interconecta cu Registrul agricol naţional (RAN), în vederea raportării unitare către instituţiile interesate a datelor gestionate de către acesta. În cazul unităţilor administrativ-teritoriale unde nu s-a trecut la gestionarea registrului agricol în format electronic, acesta se poate întocmi pe suport hârtie. (la 15-04-2017, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 ) (6) Consiliul local, la propunerea primarului, aprobă prin hotărâre modul de întocmire a registrului agricol, pe suport hârtie sau în format electronic, potrivit capacităţii administrative de care dispune. (la 15-04-2017, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 ) (7) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, registrul agricol se întocmeşte şi se ţine la zi în format electronic. (la 15-04-2017, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 )  +  Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe, prin animale se înţelege următoarele specii: bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, măgari, catâri, iepuri de casă, animale de blană, păsări, familii de albine, precum şi alte animale domestice sau sălbatice crescute în captivitate, în condiţiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 98 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 16 aprilie 2009.  +  Articolul 3(1) Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţă primară unitară, în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte persoane fizice şi/sau juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale, şi anume:a) capul gospodăriei şi membrii acesteia, după caz; reprezentantul legal al societăţii/asociaţiei agricole sau al persoanei juridice care are teren în proprietate/folosinţă;b) terenurile pe care le deţin în proprietate sau în folosinţă pe categorii de folosinţă şi pe destinaţie a terenului, intravilan/extravilan, suprafeţe cultivate cu principalele culturi şi numărul de pomi, pe specii; (la 15-04-2017, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 ) c) efectivele de animale, pe specii şi categorii, existente la începutul fiecărui an; evoluţia anuală a efectivelor de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, măgari, catâri, iepuri de casă, animale de blană, păsări, familii de albine, precum şi alte animale domestice sau sălbatice crescute în captivitate, în condiţiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol;------------Litera c) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 98 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 16 aprilie 2009.d) clădirile existente la începutul anului pe raza localităţii; (la 15-04-2017, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 ) e) mijloacele de transport cu tracţiune animală;f) mijloacele de transport cu tracţiune mecanică, respectiv: tractoarele, autovehicule pentru transportat mărfuri, maşinile şi utilajele pentru agricultură şi silvicultură;------------Litera f) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 98 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 16 aprilie 2009.g) orice alte echipamente, utilaje şi instalaţii/agregate pentru agricultură şi silvicultură. (la 15-04-2017, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 ) (2) Fiecare imobil situat în intravilanul localităţilor se identifică, potrivit nomenclaturii stradale, prin adresa acestuia, individualizată prin denumirea străzii şi numărul administrativ, atribuite de către autorităţile administraţiei publice locale şi, după caz, după numărul cadastral. (la 15-04-2017, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 ) (3) În cazul blocurilor de locuinţe, precum şi în cel al clădirilor alipite situate în cadrul aceleiaşi curţi-lot de teren, care au un sistem constructiv şi arhitectonic unitar şi în care sunt situate mai multe apartamente, datele despre domiciliu/reşedinţă/sediu cuprind strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul.(4) Fiecare proprietate situată în extravilanul localităţilor, atât în cazul clădirilor, cât şi în cel al terenurilor, cu sau fără construcţii, se identifică prin denumirea parcelei, numărul topografic al parcelei/tarlalei/solei sau prin denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici. (la 15-04-2017, Alineatul (4) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 ) (5) Terenurile, cu sau fără construcţii, situate în intravilanul localităţilor sau în extravilan, care sunt înscrise în cartea funciară, se înscriu în registrul agricol, identificându-se prin numărul cadastral sau topografic şi numărul de carte funciară, după caz, potrivit prevederilor Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (la 15-04-2017, Alineatul (5) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 )  +  Articolul 4Pe baza datelor cuprinse în registrul agricol, pe gospodării ale populaţiei, se organizează evidenţa centralizată pe fiecare comună, oraş, municipiu şi sector al municipiului Bucureşti privind:a) numărul de gospodării ale populaţiei, de clădiri existente la începutul anului pe raza localităţii, de mijloace de transport cu tracţiune mecanică şi/sau animală, precum şi de utilaje şi instalaţii pentru agricultură şi silvicultură;------------Litera a) a art. 4 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 98 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 16 aprilie 2009. (la 15-04-2017, sintagma: clădiri cu destinaţia de locuinţă şi construcţii-anexe a fost înlocuită de Litera a), Articolul III din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 ) b) modul de folosinţă a terenurilor, suprafeţele cultivate cu principalele culturi; numărul de pomi fructiferi, pe specii;c) efectivele de animale, pe specii şi categorii, precum şi ale familiilor de albine la începutul fiecărui an şi evoluţia anuală a acestor efective. (la 15-04-2017, Litera c) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 )  +  Articolul 5(1) Se consideră gospodărie, în sensul prezentei ordonanţe, totalitatea membrilor de familie, rudelor sau a altor persoane care locuiesc şi gospodăresc împreună, având buget comun, şi care, după caz, lucrează împreună terenul sau întreţin animalele, consumă şi valorifică în mod comun produsele agricole obţinute.(2) În registrul agricol se înscriu gospodăriile populaţiei, cu tot terenul în proprietate şi cel pe care îl utilizează în arendă, în parte, în asociere sau sub alte forme, după caz, clădirile existente la începutul anului pe raza localităţii, animalele pe care le deţin pe raza unei localităţi, indiferent de domiciliul proprietarului.------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 98 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 16 aprilie 2009. (la 15-04-2017, sintagma: clădirile cu destinaţia de locuinţă şi construcţiile-anexe a fost înlocuită de Litera a), Articolul III din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 ) (3) La comune se înscriu în registrul agricol toate gospodăriile populaţiei, chiar dacă nu deţin terenuri agricole şi silvice, animale sau clădiri existente la începutul anului pe raza localităţii. De asemenea, toate gospodăriile populaţiei din localităţi care aparţin din punct de vedere administrativ de oraşe, municipii ori de sectoare ale municipiului Bucureşti, stabilite potrivit legii, se înscriu în registrul agricol deţinut de aceste unităţi administrativ-teritoriale, respectiv subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti.------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 98 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 16 aprilie 2009. (la 15-04-2017, sintagma: clădiri cu destinaţia de locuinţă şi construcţii-anexe a fost înlocuită de Litera a), Articolul III LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 ) (4) La oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti se înscriu în registrul agricol numai gospodăriile care deţin terenuri agricole şi silvice, precum şi acelea care deţin animale pe raza lor administrativ-teritorială.(5) Persoanele care nu au domiciliul în localitate, inclusiv persoanele cu domiciliul în altă ţară, dar care au pe raza localităţii terenuri, animale sau clădiri existente la începutul anului pe raza localităţii vor fi înscrise în registrul agricol după gospodăriile persoanelor care au domiciliul în localitate şi după ce s-au lăsat file libere pentru gospodăriile care se vor forma ulterior datei întocmirii registrului.------------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 98 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 16 aprilie 2009. (la 15-04-2017, sintagma: clădiri cu destinaţia de locuinţă şi construcţii-anexe a fost înlocuită de Litera a), Articolul III din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 ) (6) Cu privire la situaţia juridică a terenului, se vor lăsa file libere pentru înscrierea modificărilor care intervin pe parcursul unui an ulterior datei întocmirii registrului agricol, ca efect al dobândirii/transmiterii dreptului de proprietate/folosinţă ori al schimbării categoriei de folosinţă. Pentru imobilele intabulate, actualizarea situaţiei juridice se va face în baza extrasului de carte funciară de informare eliberat părţilor după înscrierea în cartea funciară a actelor în cauză.  +  Capitolul II Organizarea, completarea, controlul şi centralizarea datelor din registrul agricol  +  Articolul 6(1) Primarii comunelor, oraşelor, municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti iau măsuri pentru întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie şi în format electronic, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe, pentru asigurarea împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii acestuia, precum şi pentru furnizarea datelor din registru, cu respectarea prevederilor legale.------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 98 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 16 aprilie 2009.(2) Registrul agricol pe suport hârtie, având caracterul unui document oficial care constituie o sursă importantă de informaţii, va fi numerotat, parafat şi sigilat, filele necesitând a fi cusute pentru evitarea desprinderii acestora, ca urmare a utilizării îndelungate a registrului agricol, precum şi înregistrat în registrul de intrare-ieşire de la nivelul autorităţii executive a administraţiei publice locale respective. Informaţiile conţinute în baza de date a registrului agricol gestionat în format electronic sunt informaţii oficiale şi sunt supuse reglementărilor legale privind securitatea, integritatea şi funcţionalitatea sistemelor informatice. Documentele eliberate pe suport hârtie în baza informaţiilor existente în baza de date electronică privind registrul agricol se supun aceloraşi prevederi legale ca în cazul în care registrul agricol este gestionat numai pe suport hârtie. (la 15-04-2017, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 ) (3) Registrul agricol gestionat în format electronic conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului se ţine în baza unui program informatic contractat de fiecare unitate administrativ-teritorială, cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.(3^1) Registrul agricol naţional (RAN) are suportul grafic realizat pe baza datelor din infrastructura naţională de informaţii spaţiale. (la 15-04-2017, Articolul 6 din Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 ) (4) Registrul agricol, atât cel pe suport hârtie, cât şi cel în format electronic, se reînnoieşte o dată la 5 ani, realizându-se în mod obligatoriu corespondenţa la nivelul aceleiaşi autorităţi a administraţiei publice locale atât cu poziţia din registrul agricol pentru perioada anterioară, cât şi cu numărul din rolul nominal unic ce îl priveşte pe contribuabilul respectiv. În situaţia în care în perioada anterioară gospodăria în cauză nu a avut deschisă poziţie în registrul agricol, se face menţiunea "poziţie nouă".------------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 98 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 16 aprilie 2009.(5) Orice entitate ce face obiectul înscrierii în registrul agricol are obligatoriu menţiunea privind codul de identificare fiscală, atribuit potrivit legii.(6) Registrul agricol constituie:a) sursă de date pentru înfăptuirea pe plan local a unor politici în domeniile: fiscal, agrar, al protecţiei sociale, edilitar-urbanistic, sanitar, şcolar şi altele asemenea;b) bază de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetăţenilor, cum ar fi: eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor şi păsărilor, în vederea vânzării în târguri şi oboare, privind calitatea de producător agricol, în vederea vânzării produselor la piaţă, privind starea materială pentru situaţii de protecţie socială, pentru obţinerea unor drepturi materiale şi/sau băneşti şi altele asemenea;b^1) bază de date pentru emiterea documentelor doveditoare privind utilizarea suprafeţelor de teren şi de evidenţă a efectivelor de animale, respectiv a familiilor de albine, în vederea solicitării de plăţi în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri - plăţi directe, ajutoare naţionale tranzitorii din domeniul vegetal şi zootehnic, inclusiv în sectorul apicol, sprijin pentru dezvoltare rurală, măsuri de piaţă, precum şi alte forme de sprijin finanţate din fonduri europene şi din bugetul naţional; (la 15-04-2017, Alineatul (6) din Articolul 6 , Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 ) c) sursă administrativă de date pentru sistemul informaţional statistic, pentru pregătirea şi organizarea recensămintelor, pentru organizarea unui sistem de anchete prin sondaj, pentru actualizarea Registrului statistic al exploataţiilor agricole şi altele asemenea. (la 15-04-2017, Litera c) din Alineatul (6) , Articolul 6 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 ) (7) Furnizarea datelor cu caracter personal în cazul persoanelor fizice care fac obiectul înregistrării în registrul agricol se asigură prin grija serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, la cererea primarilor, în scopul exercitării atribuţiilor legale, fără plata vreunei taxe sau a vreunui tarif, organizarea registrului agricol având caracterul unei acţiuni de interes public.  +  Articolul 7(1) Prefecţii şi împuterniciţii acestora sunt responsabili de respectarea prevederilor legale cu privire la întocmirea şi ţinerea evidenţei registrului agricol, iar primarii şi secretarii comunelor, oraşelor, municipiului şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, sunt responsabili cu privire la înscrierea corectă a datelor înscrise în acestea.------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 98 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 16 aprilie 2009.(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Ministerul Finanţelor Publice, Institutul Naţional de Statistică, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor asigură, prin acţiuni comune, elaborarea actelor normative pentru îndrumarea şi controlul lucrărilor privind întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol. De asemenea, la solicitarea instituţiei prefectului, pot participa la acţiunile comune de îndrumare şi control privind întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol persoane desemnate de către conducerea acestor instituţii publice. (la 15-04-2017, Alineatul (2) din Articolul 7 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 ) (3) Instituţiile publice prevăzute la alin. (2) elaborează norme tehnice privind completarea registrului agricol, aprobate prin ordin comun al conducătorilor instituţiilor respective, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe.------------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 98 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 16 aprilie 2009.(4) Instituţia prefectului, prin prefect şi împuterniciţii acestuia, efectuează şi răspunde de controlul lucrărilor privind întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol şi de realitatea datelor înscrise în acesta, constată contravenţiile şi aplică amenzile personalului cu atribuţii în gestionarea registrului agricol, conform prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 8(1) Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ-teritorială îşi are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere sau pe bază de documente, de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente. (la 15-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 ) (2) Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligaţia să trimită declaraţia prevăzută la alin. (1) prin poştă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaraţii prin procură.(3) În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaraţia în condiţiile alin. (1) sau, după caz, ale alin. (2).  +  Articolul 9(1) Înscrierea datelor în registrul agricol se face la comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti de către persoanele cărora le revine, prin dispoziţie a primarului respectiv, obligaţia completării, ţinerii la zi a registrului agricol atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, precum şi a centralizării şi transmiterii datelor către Registrul agricol naţional (RAN). (la 15-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 ) (2) Secretarul comunei, oraşului, municipiului şi al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, coordonează, verifică şi răspunde de modul de completare şi ţinere la zi a registrului agricol şi de transmitere a datelor către Registrul agricol naţional (RAN). (la 15-04-2017, Alineatul (2) din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 ) (3) Orice modificare a datelor înscrise în registrul agricol se face numai cu acordul scris al secretarului comunei, oraşului, municipiului şi al sectorului municipiului Bucureşti, după caz.------------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 98 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 16 aprilie 2009.  +  Articolul 10(1) Datele scrise în registrul agricol privind efectivele de animale sunt puse de acord cu evidenţele sanitar-veterinare. Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi să efectueze unele activităţi sanitar-veterinare publice şi reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie «Prof. Dr. G. K. Constantinescu» au obligaţia punerii la dispoziţia primarilor a informaţiilor privind efectivele de animale deţinute de persoanele fizice sau juridice. (la 15-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 ) (2) În prezenţa celor care fac declaraţia privind patrimoniul agricol, persoanele desemnate la alin. (1) vor verifica, prin confruntarea cu evidenţa tehnico-operativă de care dispun, exactitatea datelor înscrise în registrul agricol şi răspund împreună cu secretarul comunei, oraşului, municipiului şi al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, şi cu persoana însărcinată cu completarea registrului agricol de realitatea datelor înregistrate.------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 98 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 16 aprilie 2009.(3) La înscrierea şi centralizarea datelor privind categoria de folosinţă a terenului participă şi o persoană din structura funcţională a serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultură, constituite la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 13/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 39/2002, iar veridicitatea datelor se poate stabili şi prin verificări încrucişate pe baza evidenţelor existente în cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin consultarea specialiştilor din cadrul compartimentelor de specialitate ale acesteia.(4) După interconectarea Registrului agricol naţional (RAN) cu sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, furnizarea de date către unităţile administrativ-teritoriale se realizează prin grija Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. (la 15-04-2017, Alineatul (4) din Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 )  +  Articolul 11(1) Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.(2) În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea «report din oficiu» la rubrica «semnătura declarantului».(3) Modelele declaraţiilor privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol, precum şi a notelor de constatare întocmite de persoanele prevăzute la art. 9 alin. (1), cu prilejul verificărilor privind situaţia reală, se stabilesc prin normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol.(4) Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în registrele agricole se înscriu suprafeţele care corespund realităţii, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru.(5) În cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de folosinţă decât situaţia reală, în registrul agricol se înscrie categoria de folosinţă care corespunde realităţii, pe baza declaraţiei depuse de persoana care are această obligaţie, potrivit prezentei ordonanţe. În mod similar se procedează şi în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren este consemnat că figurează în intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat în extravilan/intravilan.(6) În cazul în care o clădire este în stare avansată de degradare ca urmare a unui dezastru natural, radierea din registrul agricol se face pe baza autorizaţiei de desfiinţare, emisă potrivit legii. (la 15-04-2017, Articolul 11 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 )  +  Articolul 12Centralizarea datelor pe comună, oraş, municipiu şi sector al municipiului Bucureşti se va face în următoarele perioade:a) până la 15 aprilie, pentru datele privind efectivele de animale în gospodării/unităţi cu personalitate juridică la începutul fiecărui an şi evoluţia efectivelor de animale pe întregul an precedent, producţia animală obţinută de gospodării/unităţi cu personalitate juridică pe anul precedent, precum şi pentru datele privind clădirile noi şi cele la care au fost efectuate lucrări care privesc modificarea obligaţiilor fiscale locale, terenurile, mijloacele de transport, echipamentele, utilajele şi instalaţiile/agregatele pentru agricultură şi silvicultură;b) până la 30 iunie, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate şi numărul pomilor pentru anul agricol. (la 15-04-2017, Articolul 12 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 )  +  Articolul 13(1) În perioada de înscriere a datelor în registrul agricol se colectează informaţii prin sondaj de la gospodării şi unităţi cu personalitate juridică cu privire la producţia vegetală, animală, precum şi cu privire la producţia apicolă. (la 15-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 ) (2) Metodologia sondajului se reglementează prin normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol. (la 15-04-2017, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 ) (3) Pe baza acestor informaţii şi a altor date furnizate de organele tehnice agricole se determină, pe comună, oraş, municipiu şi sector al municipiului Bucureşti, producţia vegetală, animală, precum şi producţia apicolă şi efectivul de familii de albine din gospodăriile populaţiei.  +  Articolul 14Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să declare, în termenele prevăzute la art. 11, date corecte şi complete, în vederea înscrierii acestora în registrul agricol.  +  Articolul 15Obligaţiile cu privire la registrul agricol se aduc la cunoştinţa persoanelor fizice, precum şi a celor juridice, prin grija secretarului comunei, oraşului, municipiului şi al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, după cum urmează:a) prin publicarea pe pagina de internet a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;b) prin înştiinţări individuale, în cazul în care această modalitate se stabileşte prin hotărâre a autorităţii deliberative, la iniţiativa autorităţii executive. (la 15-04-2017, Articolul 15 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 )  +  Capitolul III Raportarea datelor din registrul agricol  +  Articolul 16(1) Datele centralizate pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti se comunică de către secretarii comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti şi se trimit, după caz, atât direcţiilor teritoriale de statistică, cât şi direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, în format electronic, la termenele prevăzute în normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol. (la 15-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 16 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 ) (2) Comunicarea datelor centralizate se face sub semnătura primarului şi a secretarului comunei, oraşului, municipiului şi al sectorului municipiului Bucureşti, după caz.(3) Datele primare înscrise în registrele agricole ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti se transmit în format electronic atât la direcţiile teritoriale de statistică, cât şi la direcţiile agricole pentru dezvoltare rurală, la termenele prevăzute în normele tehnice.------------Art. 16 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 98 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 16 aprilie 2009.  +  Articolul 17Direcţiile teritoriale de statistică, în colaborare cu direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti verifică şi centralizează pe judeţe şi, respectiv, pe municipiul Bucureşti, datele primite şi le transmit Institutului Naţional de Statistică, instituţiei prefectului şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la termenele stabilite în sistemul informaţional statistic. (la 15-04-2017, Articolul 17 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 )  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 18(1) Registrul agricol se elaborează pentru o perioadă de 5 ani, datele completându-se anual potrivit formularelor aprobate prin hotărâre a Guvernului.(2) Înscrierea elementelor de identificare a persoanelor fizice se face prin interogarea bazei de date prevăzute la art. 6 alin. (7). (la 15-04-2017, Articolul 18 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 )  +  Articolul 19Încălcarea prevederilor cuprinse în prezenta ordonanţă atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz.  +  Articolul 20(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice, următoarele fapte:a) refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor împuternicite de acesta documentele şi a evidenţele necesare în vederea verificării realităţii datelor;b) refuzul privind asigurarea accesului persoanelor împuternicite de către primar de a constata la faţa locului situaţia reală, în vederea verificării concordanţei dintre aceasta şi datele din registrul agricol;c) nedeclararea, la termenele şi în forma stabilite de prezenta ordonanţă sau de normele tehnice prevăzute la art. 7 alin. (3), după caz, a datelor care fac obiectul registrului agricol;d) refuzul de a prezenta primarului informaţiile, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1).(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 250 lei următoarele fapte:a) neîndeplinirea de către personalul din aparatul de specialitate al primarului cu atribuţii în domeniu a obligaţiilor ce decurg din prezenta ordonanţă;b) neurmărirea de către secretarul comunei, oraşului, municipiului şi al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, a modului cum îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele cărora le revin, prin dispoziţie a primarului, sarcina completării, ţinerii la zi a registrului agricol, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, precum şi a centralizării datelor din registrul agricol sau a modului de păstrare a acestuia;c) nerealizarea de către secretarul comunei, oraşului, municipiului şi al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, a obligaţiei prevăzute la art. 15.(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către:a) primar sau persoanele împuternicite de acesta, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1);b) prefect sau persoanele împuternicite de prefect, în cazul personalului din aparatul de specialitate al primarului cu atribuţii în domeniul completării registrului agricol. (la 15-04-2017, Articolul 20 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 )  +  Articolul 21Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevăzute la art. 20 se fac venit la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.------------Art. 21 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 98 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 16 aprilie 2009.  +  Articolul 22Prevederile art. 20 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 23Cheltuielile privind tipărirea şi difuzarea registrelor agricole se vor suporta din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.------------Art. 23 a fost modificat de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 98 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 16 aprilie 2009. (la 15-04-2017, Articolul 24 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 )  +  Articolul 25La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 1/1992 privind registrul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 7 aprilie 1992.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:---------------Ministrul agriculturii
  şi dezvoltării rurale,
  Dacian Cioloş
  Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 27 august 2008.Nr. 28.-------------