HOTĂRÂRE nr. 855 din 13 august 2008 pentru aprobarea statutului-cadru al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile comunitare de utilități publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 28 august 2008  (la 11-04-2023, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) Notă
  Articolele II și III din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 prevăd:
  Articolul IIMandatele organelor de conducere a asociațiilor de dezvoltare comunitară care sunt în desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân valabile până la expirarea acestora.
  Articolul IIIAsociațiile de dezvoltare intercomunitară au obligația de a-și modifica statutul, în conformitate cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă statutul-cadru al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, prevăzut în anexa nr. 2, ce se constituie pentru gestiunea în comun a serviciului/serviciilor de utilități publice, cu excepția serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale, astfel cum este definit la art. 37^2 alin. (3) lit. a) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Alegerea modalității de gestiune a serviciului/serviciilor se face prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre, potrivit prevederilor art. 22 alin. (2) și (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (2) Se aprobă statutul-cadru al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale, prevăzut în anexa nr. 4. Alegerea modalității de gestiune a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se face prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre, potrivit prevederilor art. 22 alin. (2) și (3) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (4) și art. 18 alin. (1) și (2) din Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (3) Statutul-cadru cuprins în anexele la prezenta hotărâre conține prevederi minimale ce vor fi adaptate specificului fiecărui serviciu comunitar de utilități publice. (la 11-04-2023, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 )  +  Articolul 2(1) În înțelesul prezentei hotărâri, o asociație de dezvoltare intercomunitară desemnează noțiunea de asociație de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice. Asociația de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, denumită în continuare asociația de dezvoltare intercomunitară, înființată și organizată în temeiul Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, poate să aibă ca obiect de activitate unul sau mai multe servicii comunitare de utilități publice, respectiv:a) alimentarea cu apă;b) canalizarea și epurarea apelor uzate;c) procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale printr-un serviciu public inteligent alternativ;d) colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale;e) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;f) salubrizarea localităților;g) iluminatul public;h) alimentarea cu gaze naturale;i) transportul public local de călători. (la 11-04-2023, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (2) Face excepție de la prevederile alin. (1) serviciul de alimentare cu apă și de canalizare pentru care se pot constitui numai asociații de dezvoltare intercomunitară cu un singur obiect de activitate, distinct.  +  Articolul 3Asociațiile constituite anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, care au ca scop gestionarea în comun a serviciilor de utilități publice, administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice, înființarea, reabilitarea, modernizarea, extinderea și/sau, după caz, dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii, își vor modifica actul constitutiv și statutul în conformitate cu actul constitutiv-cadru și statutul-cadru aplicabile, aprobate prin prezenta hotărâre, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 5În cazul în care un act normativ se referă la actul constitutiv sau la actul constitutiv și statutul unei asociații de dezvoltare intercomunitară, prin sintagmele act constitutiv, respectiv act constitutiv și statut se înțelege unicul document necesar pentru organizarea și funcționarea acesteia, denumit statut. (la 11-04-2023, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 )
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David
  p. Ministrul mediului
  și dezvoltării durabile,
  Lucia Ana Varga,
  secretar de stat
  p. Ministrul transporturilor,
  Septimiu Buzașu,
  secretar de stat
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 13 august 2008.Nr. 855.  +  Anexa nr. 1Abrogată. (la 11-04-2023, Anexa nr. 1 a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 )  +  Anexa nr. 2
  STATUTUL-CADRU
  al Asociației de dezvoltare intercomunitară de
  utilități publice pentru serviciul/serviciile de ........
  .................................
  (denumirea asociației)
  Asociații: 1. județul ..............., prin Consiliul Județean ............, cu sediul în ................, str. .............. nr. ......, județul .............., cod ..........., reprezentat de drept prin ..................., în calitate de președinte al Consiliului Județean ................., potrivit prevederilor art. 175 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;2. municipiul/orașul/comuna ...................., prin Consiliul Local al ..................., cu sediul în ........................, str. .................. nr. ...., județul ................., cod ............................., reprezentat de drept prin ........................, în calitate de primar, potrivit prevederilor art. 132 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;3. municipiul/orașul/comuna ...................., prin Consiliul Local al .................., cu sediul în ......................, str. ................... nr. ...., județul ................., cod ............................., reprezentat de drept prin ........................, în calitate de primar, potrivit prevederilor art. 132 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;4. municipiul/orașul/comuna ...................., prin Consiliul Local al ..................., cu sediul în ......................, str. ................... nr. ...., județul ................., cod ............................., reprezentat de drept prin ........................, în calitate de primar, potrivit prevederilor art. 132 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;5. ..............................................................;6. .............................................................. etc.,denumiți colectiv asociații și individual asociatul,ne exprimăm voința de a coopera și de a ne asocia potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale legilor speciale care reglementează serviciul/serviciile de utilități publice respectiv/ respective, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul .......... (denumirea asociației), denumită în continuare Asociația, persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, în scopurile prevăzute la art. 4 din prezentul statut. (la 11-04-2023, Preambulul din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 )  +  Capitolul I Denumirea, sediul și durata AsociațieiArt. 1. - Denumirea Asociației este " ...............", conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. ........ din ............., eliberată de Ministerul Justiției. Asociația va avea ștampilă și însemne proprii.Art. 2. - (1) Sediul Asociației este în România, ...........(adresa)...............(2) Sediul Asociației va putea fi mutat în orice alt loc aflat pe raza unităților administrativ-teritoriale membre, în baza unei hotărâri a adunării generale a Asociației sau a consiliului director, conform prezentului statut.Art. 3. - Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor.  +  Capitolul II Scopul și obiectivele AsociațieiArt. 4. - (1) Asociația se constituie în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de ............(Se indică serviciul/serviciile de utilități publice.)........ (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită în continuare Strategia de dezvoltare).Acest scop se va completa de la caz la caz, în funcție de specificul fiecărui Serviciu și de particularitățile locale.(2) Modalitatea de gestiune a serviciului/serviciilor va fi stabilită prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre, potrivit prevederilor art. 22 alin. (2) și (3) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 11-04-2023, Alineatul (2) din Articolul 4, Capitolul II , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (3) Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife și/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul "poluatorul plătește", atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.Art. 5. - (1) Obiectivele Asociației sunt următoarele:a) să elaboreze și să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului;b) să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;c) să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes general;d) să elaboreze și să aprobe caietul/caietele de sarcini și regulamentul/regulamentele Serviciului;e) să elaboreze documentația aferentă procedurii de stabilire a modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice; (la 11-04-2023, Litera e) din Alineatul (1), Articolul 5, Capitolul II , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) e^1) să elaboreze și să aprobe documentația de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit și anexele obligatorii la acesta - în cazul gestiunii delegate, respectiv documentația aferentă modalității de gestiune directă; (la 11-04-2023, Alineatul (1) din Articolul 5, Capitolul II din Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) f) să încheie contractul/contractele cu operatorii, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 30 din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În funcție de specificul activităților care compun Serviciul, delegatar pot fi toți membrii Asociației pentru toate activitățile sau numai o parte din aceștia pentru anumite activități; (la 11-04-2023, Litera f) din Alineatul (1), Articolul 5, Capitolul II , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) g) să monitorizeze executarea contractului încheiat/ contractelor încheiate cu operatorul/operatorii și să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligațiilor asumate de operatori, îndeosebi în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredințate operatorilor și calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor, și, potrivit mandatului primit și în conformitate cu prevederile contractuale, să aplice penalitățile contractuale; (la 11-04-2023, Litera g) din Alineatul (1), Articolul 5, Capitolul II , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) h) să identifice și să propună orice acțiuni vizând creșterea oportunităților de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;i) să îmbunătățească planificarea investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.Acest articol poate fi completat și cu alte obiective, în funcție de condițiile specifice Serviciului și de particularitățile locale.(2) Pentru realizarea obiectivelor Asociației, prin prezentul statut asociații mandatează Asociația să exercite în numele și pe seama lor următoarele atribuții legate de Serviciu:a) ...............................;b) ...............................;c) ...............................;etc.Se completează cu atribuțiile, drepturile și obligațiile pentru a căror exercitare unitățile administrativ-teritoriale membre conferă Asociației mandat, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul III Patrimoniul AsociațieiArt. 6. - (1) Patrimoniul Asociației este compus din bunurile și resursele proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare și desfășurării activităților proprii, pe de o parte, și din dreptul de folosință gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociaților, acordat sau ce va fi acordat Asociației de către asociați, pe de altă parte.(2) Patrimoniul inițial al Asociației este de ....... lei, constituit din contribuția în numerar și/sau în natură a asociaților, după cum urmează:...............................;...............................;...............................;Pentru fiecare membru al Asociației se specifică în ce constă contribuția - în numerar și/sau în natură, cu indicarea în acest caz a bunurilor cu care contribuie - și valoarea contribuției.(3) Patrimoniul inițial al Asociației include și dreptul de folosință gratuită, pe termen limitat, a următoarelor bunuri aparținând domeniului public și/sau privat al asociaților, altele decât bunurile ce compun sistemele publice aferente Serviciului:– ...............(datele de identificare ale bunului)..........., aparținând patrimoniului public/privat al ................(Se indică unitatea administrativ-teritorială.)........, conform Hotărârii Consiliului Județean/Local ............... nr. ...../... .(Se specifică bunurile care se dau în folosință gratuită Asociației, dacă sunt din domeniul public sau privat, local ori județean, termenul pentru care sunt date în folosință - dreptul de folosință nu poate fi acordat pentru o durată nedeterminată, conform art. 124 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu indicarea hotărârii autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale membre prin care se aprobă darea în folosință a acestora.)– ....................................;– etc.Alin. (3) al acestui articol este opțional, după cum asociații dau în folosință gratuită sau nu Asociației bunuri aflate în domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale membre.Art. 7 - (1) Asociația se finanțează prin contribuții din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre, precum și din alte surse, în condițiile art. 90 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(2) Finanțarea Asociației se realizează cu asigurarea, de către autoritatea publică finanțatoare, a respectării legislației naționale și europene în materia ajutorului de stat. (la 11-04-2023, Articolul 7 din Capitolul III, Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) Art. 8 - (1) Asociația nu poate avea calitatea de operator în înțelesul art. 2 lit. g) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nu desfășoară activități economice.(2) Dacă Asociația își desfășoară activitatea în domeniul serviciului de salubrizare a localităților, pentru cantitățile de deșeuri municipale declarate de aceasta ca fiind comercializate, în situația în care obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului nu se realizează individual, modul de stabilire a costului net și a sumelor care trebuie acoperite de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului sunt cele prevăzute în anexa nr. 6 la Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare. (la 11-04-2023, Articolul 8 din Capitolul III, Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) Art. 9. - Asociația are un buget propriu de venituri și cheltuieli. Situațiile financiare se întocmesc și se publică în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Capitolul IV AsociațiiArt. 10. - Asociații au următoarele drepturi:a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației, prin reprezentanții lor în aceste organe;b) să participe la luarea hotărârilor în cadrul Asociației, conform prevederilor prezentului statut;c) să primească, la cerere, toate informațiile disponibile care privesc activitatea Asociației.Art. 11. - Asociații au următoarele obligații:a) să respecte statutul, actul constitutiv și hotărârile organelor de conducere ale Asociației;b) să plătească cotizația anuală, plata urmând să se facă până la ................ . Cotizația pentru primul an este fixată prin prezentul statut la suma de .......... lei/an;c) să promoveze și să participe activ la acțiunile desfășurate de Asociație;d) să participe, prin reprezentanții lor, la ședințele adunării generale a Asociației.Art. 12. - (1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din Asociație, conform prevederilor prezentului articol.(2) Retragerea din Asociație nu poate avea loc decât în situația în care asociatul respectiv se retrage unilateral din contractul de delegare la care este parte în calitate de delegatar. Dacă oricare dintre asociați dorește să se retragă din contractul de delegare și, respectiv, din Asociație, aceasta va notifica președintelui Asociației și celorlalți asociați intenția sa. Președintele Asociației va convoca adunarea generală a Asociației în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări.(2^1) Potrivit art. 10 alin. (11) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, care au delegat împreună gestiunea de utilități publice către același operator/operator regional, se pot retrage din Asociație înainte de data expirării contractelor de delegare a gestiunii serviciilor numai cu acordul majorității celorlalte unități administrativ-teritoriale membre, exprimat prin hotărâri ale autorităților deliberative ale acestora, precum și cu acordul scris al entităților finanțatoare, în situația în care beneficiază de proiecte de investiții cofinanțate din fonduri europene, și numai după plata despăgubirilor prevăzute în contractele de delegare a gestiunii serviciilor sau, după caz, în statutul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice. (la 11-04-2023, Articolul 12 din Capitolul IV, Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (3) Adunarea generală a Asociației va analiza consecințele retragerii și modificările ce se impun la contractele de delegare (în special în ceea ce privește investițiile), conform prevederilor fiecărui contract de delegare, și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut și a actului constitutiv al Asociației.(4) În cazul în care un asociat nu aprobă documentațiile de atribuire în vederea organizării procedurilor pentru delegarea serviciilor, inclusiv proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi încheiat cu operatorul desemnat și anexele obligatorii la acesta, sau se retrage unilateral din acest contract (indiferent că retragerea are loc înainte sau după intrarea în vigoare a respectivului contract de delegare), acesta va fi exclus din Asociație. Președintele Asociației va convoca adunarea generală în cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat cunoștință despre respectiva situație. Adunarea generală va hotărî excluderea din Asociație, va analiza consecințele excluderii și modificările ce se impun la contractele de delegare (în special cu privire la investiții), potrivit prevederilor contractelor de delegare respective, și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut al Asociației, precum și cuantumul despăgubirilor datorate. (la 11-04-2023, Alineatul (4) din Articolul 12, Capitolul IV , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (4^1) În situația în care mai multe unități administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară au delegat împreună gestiunea serviciilor de utilitate publică pentru două sau mai multe activități componente ale Serviciului prin intermediul unor contracte de delegare distincte, iar unitățile administrativ-teritoriale înțeleg să se retragă din oricare dintre aceste contracte sau să retragă mandatul acordat Asociației pentru o parte dintre activitățile delegate, adunarea generală va hotărî excluderea acestora din Asociație. Președintele Asociației va convoca adunarea generală în cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat cunoștință despre respectiva situație. Adunarea generală va hotărî excluderea din Asociație, va analiza consecințele excluderii și modificările ce se impun la contractele de delegare, în special cu privire la investiții, potrivit prevederilor contractelor de delegare respective, și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut al Asociației, precum și cuantumul despăgubirilor datorate. (la 11-04-2023, Articolul 12 din Capitolul IV, Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (5) Orice membru care se retrage sau este exclus din Asociație este obligat să plătească:a) sumele corespunzătoare investițiilor (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri) în infrastructura aferentă Serviciului delegat, de care a beneficiat pe durata cât a fost membru al Asociației;b) sumele prevăzute ca despăgubiri în contractele de delegare.c) prejudiciul creat membrilor asociați generat de creșterea costurilor de operare în sarcina acestora prin retragere/excludere; modul de calcul al prejudiciului creat membrilor pentru creșterea costurilor de operare și durata pentru care se calculează sunt stabilite în baza unui audit; (la 11-04-2023, Alineatul (5) din Articolul 12, Capitolul IV , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) d) sumele impuse cu titlu de penalități/despăgubiri/daune/ obligație de restituire de către entitățile finanțatoare, în situația în care beneficiază/au beneficiat de proiecte de investiții cofinanțate din fonduri europene. (la 11-04-2023, Alineatul (5) din Articolul 12, Capitolul IV , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) Art. 13. - (1) Asociația poate accepta, cu acordul asociaților, noi membri. Aceștia au dreptul și obligația să atribuie gestiunea Serviciului operatorului cu care Asociația a încheiat sau va încheia contractul de delegare în numele și pe seama asociaților, în condițiile legii. Pentru a vota o astfel de hotărâre, reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităților administrativ-teritoriale, pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau județean, după caz.(2) În urma adoptării hotărârii adunării generale a Asociației de a accepta un nou membru, se va încheia un act adițional la prezentul statut, prin care noul membru va fi menționat în preambulul statutului.(3) Se consideră că orice nou membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile statutului și ale actului constitutiv ale Asociației la data aderării sale.(4) În situația în care noul membru are dreptul, conform prevederilor legale, să atribuie direct gestiunea Serviciului său către operatorul cu care Asociația a încheiat contractul de delegare în numele și pe seama asociaților, acesta va delega gestiunea Serviciului său respectivului operator și se va încheia un act adițional la contractul de delegare, care va fi semnat de Asociație în numele și pe seama asociatului respectiv.  +  Capitolul V Organele AsociațieiAdunarea generală a AsociațieiArt. 14. - (1) Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, format din primarii de municipii, orașe și comune, respectiv președintele consiliului județean, care sunt reprezentanții de drept ai unităților administrativ-teritoriale membre. (la 11-04-2023, Alineatul (1) din Articolul 14, Capitolul V, Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (1^1) Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarului, secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, conducătorilor compartimentelor funcționale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, precum și conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes local, în funcție de competențele ce le revin în domeniile respective. (la 11-04-2023, Articolul 14 din Capitolul V, Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (1^2) Președintele consiliului județean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările generale unuia dintre vicepreședinți, conducătorilor compartimentelor funcționale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, secretarului general al județului, precum și conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes județean. (la 11-04-2023, Articolul 14 din Capitolul V, Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (1^3) Primarii și, respectiv, președinții consiliilor județene își pot delega calitatea de reprezentant în adunarea generală a Asociației, prin dispoziție. (la 11-04-2023, Articolul 14 din Capitolul V, Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (2) Fiecare asociat va depune toate diligențele pentru a-și asigura reprezentarea permanentă în cadrul adunării generale a Asociației.(3) Dispozițiile de delegare vor fi transmise, în copie, președintelui Asociației în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii lor. (la 11-04-2023, Alineatul (3) din Articolul 14, Capitolul V , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) Art. 15. - Adunarea generală alege dintre membrii săi președintele Asociației, care are atribuțiile prevăzute în prezentul statut și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.Art. 16. - (1) Adunarea generală a Asociației îndeplinește atribuțiile care îi revin potrivit art. 21 alin. (2) lit. a)-d) și f)-h) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și atribuțiile speciale prevăzute de prezentul statut în exercitarea competențelor privind Serviciul, potrivit mandatului încredințat Asociației de către membrii săi. (la 11-04-2023, Alineatul (1) din Articolul 16, Capitolul V a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (2) Atribuțiile adunării generale a Asociației cu privire la activitatea proprie sunt:a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului director pentru perioada încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat adunării generale de consiliul director;c) aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru exercițiul financiar încheiat și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru următorul exercițiu financiar;d) alegerea și revocarea membrilor consiliului director;e) alegerea și revocarea membrilor comisiei de cenzori și stabilirea regulilor generale de organizare și funcționare a comisiei de cenzori;f) aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociației, inclusiv a organizării aparatului tehnic al Asociației, și, dacă este cazul, a comisiilor/comitetelor*);------------*) Prin statutul Asociației se pot stabili reguli privind componența, atribuțiile și modul de funcționare a acestor comitete/comisii ce vor asista consiliul director al Asociației în exercitarea atribuțiilor de elaborare a strategiilor, de monitorizare, de supraveghere, de organizare a licitațiilor publice pentru atribuirea contractelor de delegare etc.g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de .............. euro;h) modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației;i) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;j) aprobarea primirii de noi membri în Asociație, a retragerii și excluderii unor membri din Asociație;j^1) cu scopul de a facilita fuziunea operatorilor regionali ai serviciilor de utilități publice, aprobarea fuziunii, în condițiile legii, cu alte asociații de dezvoltare intercomunitară, în baza hotărârilor autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv principiile autonomiei locale și descentralizării serviciilor publice; (la 11-04-2023, Alineatul (2) din Articolul 16, Capitolul V , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) k) aprobarea cotizației anuale;l) orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.Acestea constituie clauze minimale care pot fi completate cu alte atribuții.(3) Atribuțiile adunării generale a Asociației cu privire la exercitarea mandatului acordat acesteia de asociați potrivit art. 5 alin. (2) sunt:a) aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului, elaborate și prezentate de consiliul director al Asociației;b) aprobarea măsurilor propuse în rapoartele de monitorizare a executării contractului de delegare, elaborate și prezentate de consiliul director;c) aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a Serviciului prevăzute în contractul de delegare;d) aprobarea strategiei de tarifare aferente planului de afaceri, în condițiile legii speciale care reglementează serviciul respectiv;e) aprobarea stabilirii, ajustării și modificării prețurilor și tarifelor propuse de operator de la data la care asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic;f) adoptarea de hotărâri privind aplicarea măsurilor corective și a penalităților prevăzute de contractul încheiat între Asociație și operator, în situația în care acesta nu respectă nivelul indicatorilor de performanță;g) aprobarea caietului de sarcini și a regulamentului Serviciului, consolidat și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului, elaborate și prezentate de consiliul director potrivit art. 23 alin. (3) lit. b). (la 11-04-2023, Alineatul (3) din Articolul 16, Capitolul V , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) Art. 17. - (1) În temeiul art. 16 alin. (3), adunarea generală a Asociației hotărăște asupra aspectelor legate de obiectivele Asociației, având în vedere interesul comun al asociaților, în special:a) strategia de dezvoltare;b) politica tarifară;c) contractele de delegare.(2) În legătură cu acestea, asociații convin:a) Asociația va asigura elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare a Serviciului. Pe baza strategiei de dezvoltare vor fi stabilite investițiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de această strategie și prioritizarea acestora, precum și planul de implementare și analiza macrosuportabilității. Planurile de investiții vor fi actualizate periodic ținând seama de strategia de dezvoltare;b) sursele de finanțare a investițiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau de instituții financiare, fonduri de la bugetul de stat, de la bugetele locale ale asociaților, fondurile proprii sau atrase ale operatorului/operatorilor;c) listele de investiții prioritare și planurile de finanțare a acestora vor fi discutate în ședințele adunării generale a Asociației și aprobate de autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor), precum și ale asociaților deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor. În funcție de investițiile la care se referă, listele de investiții prioritare și planurile de finanțare vor fi anexate și vor face parte integrantă din contractele de delegare corespunzătoare;d) studiile de fezabilitate aferente listelor de investiții vor fi supuse avizului Asociației înainte de a fi aprobate de autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor);e) în funcție de specificul Serviciului, de activitățile componente ale acestuia aflate sub responsabilitatea fiecărui asociat și de strategia de dezvoltare, gestiunea Serviciului, respectiv a activităților componente ale Serviciului, după caz, precum și concesiunea sistemelor de utilități publice aferente Serviciului/activităților componente ale Serviciului vor fi încredințate unuia sau mai multor operatori în baza unui/unor contract/contracte de delegare;f) contractul/contractele de delegare a gestiunii Serviciului/activităților componente ale Serviciului va/vor fi atribuite conform prevederilor legale în vigoare și va/vor fi încheiat(e) cu operatorul de către Asociație, în numele și pe seama asociaților/acelor asociați care deleagă împreună prin același contract de delegare activitățile componente ale Serviciului aflate sub responsabilitatea acestora;g) operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investiții stabilite prin contractul/contractele de delegare, va întreține, va moderniza, va reabilita și va extinde infrastructura concesionată și va gestiona Serviciul/activitățile componente ale Serviciului pe riscul și răspunderea sa, conform clauzelor contractului de delegare;h) Asociația va monitoriza îndeplinirea de către operator(i) a obligațiilor care îi/le incumbă în temeiul contractului de delegare;i) Asociația va exercita, în numele și pe seama asociaților, drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în calitate de delegatar, conform prevederilor prezentului statut.În situația în care la data constituirii Asociației membrii acesteia au convenit asupra politicii tarifare, contractului/contractelor de delegare ce urmează a fi încheiat/încheiate și asupra modului de atribuire a acestuia/acestora, punctele de mai sus vor fi particularizate.Art. 18. - Reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației sunt responsabili pentru activitatea lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Art. 19. - (1) Adunarea generală a Asociației va fi convocată, ori de câte ori este necesar, în ședințe ordinare sau extraordinare, de către președintele Asociației sau de un număr de cel puțin .... asociați. (la 11-04-2023, Alineatul (1) din Articolul 19, Capitolul V a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (2) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puțin cinci zile calendaristice pentru ședințele ordinare sau trei zile calendaristice pentru ședințele extraordinare, înainte de data ședinței, și va cuprinde data, ora, locul și ordinea de zi ale ședinței. Pentru motive întemeiate care justifică urgența, convocarea poate fi transmisă cu cel puțin 48 de ore înainte de ședință. (la 11-04-2023, Alineatul (2) din Articolul 19, Capitolul V , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (3) În funcție de problemele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, convocarea va fi trimisă numai reprezentanților asociaților care au dreptul să participe și să voteze cu privire la luarea respectivelor hotărâri conform prevederilor prezentului statut.(4) Ședințele adunării generale a Asociației vor fi conduse de președintele Asociației sau, în absența acestuia, de persoana desemnată de acesta, împuternicită în acest scop. (la 10-09-2014, Alin. (4) al art. 19 din Anexa nr. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 742 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014. ) (5) Secretariatul ședințelor adunării generale va fi asigurat de un salariat din aparatul tehnic, care va redacta procesul-verbal al ședinței. (la 11-04-2023, Alineatul (5) din Articolul 19, Capitolul V , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (6) Procesul-verbal este semnat de președinte și de secretar și este supus aprobării membrilor adunării generale în ședința următoare. O copie a procesului-verbal va fi transmisă în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data ședinței. (la 11-04-2023, Alineatul (6) din Articolul 19, Capitolul V , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (7) Pe baza proceselor-verbale ale ședințelor, secretarul redactează hotărârile adunării generale, care vor fi semnate de președinte Asociației. Hotărârile adunării generale se înregistrează într-un registru distinct. (la 11-04-2023, Alineatul (7) din Articolul 19, Capitolul V , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (8) Adunarea generală poate avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de asociați inclusiv cu semnătura electronică extinsă. (la 11-04-2023, Articolul 19 din Capitolul V, Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (9) Modalitatea de desfășurare a ședințelor adunării generale va fi menționată în convocator. (la 11-04-2023, Articolul 19 din Capitolul V, Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) Art. 20. - (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în adunarea generală a Asociației.(2) Pentru luarea hotărârilor care privesc numai anumiți asociați, respectiv asociații în competența cărora este organizat și funcționează Serviciul la data ședinței adunării generale, asociații beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor), precum și asociații deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor, denumiți în prezentul statut asociați implicați, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul ședinței adunării generale doar reprezentanții acestora.(3) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a)-h) și lit. j)-l) și alin. (3) se iau în prezența a jumătate plus unu din numărul asociaților și cu majoritatea voturilor asociaților prezenți. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală a Asociației se convoacă pentru o dată ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală a Asociației este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenți, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociaților prezenți. (la 11-04-2023, Alineatul (3) din Articolul 20, Capitolul V , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (4) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) se iau în prezența a jumătate plus unu din numărul asociaților și cu majoritatea voturilor asociaților prezenți. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală a Asociației se convoacă pentru o dată ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală a Asociației este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenți, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociaților prezenți. (la 11-04-2023, Alineatul (4) din Articolul 20, Capitolul V , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (5) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i) se iau în prezența și cu votul favorabil al tuturor asociaților, cvorum și majoritate obligatorii la oricare convocare. (la 10-09-2014, Alin. (5) al art. 20 din Anexa nr. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 742 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014. ) (6) Potrivit art. 10 alin. (5^1) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale nu se pronunță asupra hotărârilor privind acordarea mandatelor speciale, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, atunci se prezumă că unitățile administrativ-teritoriale au acceptat tacit delegarea atribuțiilor. (la 11-04-2023, Alineatul (6) din Articolul 20, Capitolul V , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (7) În cazul în care reprezentantul de drept al unuia dintre asociați nu poate participa la ședința unei adunări generale a Asociației la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentant al unității administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop prin dispoziție. (la 11-04-2023, Alineatul (7) din Articolul 20, Capitolul V , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) Art. 21. - (1) Hotărârile adunării generale a Asociației luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)-j) și art. 16 alin. (3) lit. ... [Se vor indica acele litere de la art. 16 alin. (3) care prevăd atribuții pentru a căror exercitare este necesar un mandat special prealabil, conform art. 10 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată] nu pot fi votate de reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este. (la 10-09-2014, Alin. (1) al art. 21 din Anexa nr. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 742 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014. ) (2) Hotărârile luate de adunarea generală a Asociației trebuie aduse la cunoștința autorităților deliberative ale asociaților sau asociaților implicați, după caz, în termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice (Acesta este un termen maxim, asociații putând stabili și un termen mai mic.) de la data ședinței. De asemenea, Asociația este obligată să publice toate hotărârile adunării generale pe propria pagină de internet.(3) Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-o hotărâre a adunării generale a Asociației dintre cele luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) din prezentul statut poate iniția acțiune în justiție în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(4) Adunarea generală a Asociației poate delega consiliului director, prin hotărâre adoptată în aceleași condiții ca cele prevăzute la art. 20 alin. (3), atribuția privind aprobarea schimbării sediului Asociației.Consiliul directorArt. 22. - (1) Consiliul director este organul executiv de conducere a asociației de dezvoltare intercomunitară și este format din președintele asociației de dezvoltare intercomunitară și încă cel puțin 4 membri aleși din rândul membrilor adunării generale a Asociației, desemnați prin vot secret. Prin statut, asociații pot să prevadă și un număr mai mare de membri, cu condiția ca numărul total de membri în consiliul director, inclusiv președintele, să fie impar. Durata mandatului este convenită de asociați, dar nu va fi mai mare de 4 ani. Componența consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației, utilizând principiul reprezentării prin rotație. (la 11-04-2023, Alineatul (1) din Articolul 22, Capitolul V a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (2) Președintele Asociației este și președinte al consiliul director.(3) Membrii consiliului director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislația în vigoare.Art. 23. - (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale a Asociației și exercită atribuțiile prevăzute de prezentul statut și cele ce îi vor fi delegate de adunarea generală.(2) Consiliul director exercită următoarele atribuții privind activitatea proprie a Asociației:a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al exercițiului financiar viitor și proiectul programelor Asociației;b) propune cuantumul cotizației pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociației, supus spre aprobare adunării generale;c) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, cu excepția contractelor a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de ......... euro;d) angajează personalul Asociației, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobate de adunarea generală a Asociației și ținând cont de bugetul aprobat de aceasta;e) în relația cu asociații, monitorizează plata cotizației anuale de către aceștia la bugetul Asociației și decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaților care nu și-au achitat cotizația datorată în termenul prevăzut de prezentul statut;f) orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.(3) Consiliul director are următoarele atribuții cu privire la exercitarea mandatului acordat de Asociați conform art. 5 alin. (2):a) ..........;b) ..........;c) ..........;etc.Se completează cu acele atribuții a căror exercitare nu presupune adoptarea unei hotărâri de către adunarea generală, de exemplu: elaborarea strategiei de dezvoltare a Serviciului, caietului de sarcini al Serviciului și regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului ce vor fi supuse aprobării adunării generale, consultarea asociațiilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a Serviciului; medierea conflictelor dintre utilizatori și operator, la cererea uneia dintre părți; solicitarea de informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului furnizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, încredințate pentru realizarea Serviciului; invitarea operatorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii Serviciului.Art. 24. - (1) Pentru realizarea scopului și obiectivelor sale, Asociația va constitui un aparat tehnic propriu.(2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de consiliul director ca urmare a promovării concursului de ocupare a funcției. Directorul executiv are drept de semnătură în numele Asociației în operațiunile bancare și de trezorerie, aprobă și semnează documentele financiar-contabile legate de activitatea curentă a Asociației, semnează în numele acesteia delegațiile de reprezentare în fața instanțelor judecătorești de orice grad și poate reprezenta Asociația în relațiile cu terții. Membrii aparatului tehnic vor avea statut de salariați ai Asociației. (la 11-04-2023, Alineatul (2) din Articolul 24, Capitolul V , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (3) Din aparatul tehnic vor face parte cel puțin următoarele persoane:a) un secretar;b) un contabil;c) unul sau mai mulți consilieri juridici;d) un număr suficient de specialiști pentru monitorizarea executării contractului/contractelor de delegare, conform mandatului acordat Asociației prin prezentul statut.(4) La calculul cuantumului propus al cotizației anuale, consiliul director va lua în considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a aparatului tehnic al Asociației.Art. 25. - (1) Consiliul director se întrunește în ședințe, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui Asociației.(2) Deciziile consiliului director se iau în prezența și cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului director.(3) Consiliul director va alege dintre participanții la ședință un secretar care va redacta procesul-verbal al ședinței. Procesele-verbale se semnează de președinte și de secretar și se comunică tuturor membrilor consiliului director. Deciziile consiliului director se consemnează în registrul de procese- verbale, care se păstrează la sediul Asociației. (la 11-04-2023, Alineatul (3) din Articolul 25, Capitolul V , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (4) Ședințele consiliului director pot avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, iar deciziile consiliului director pot fi semnate de asociați inclusiv cu semnătura electronică extinsă. Modalitatea de desfășurare a ședințelor va fi menționată în convocator. (la 11-04-2023, Articolul 25 din Capitolul V, Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 30, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) Controlul financiar al AsociațieiArt. 26 -(1) Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori formată din minimum 3 membri, desemnați de adunarea generală dintre membrii adunării sau aleși din cadrul altor categorii de personal, pentru o perioadă de patru ani, cu posibilitatea prelungirii. (la 11-04-2023, Alineatul (1) din Articolul 26, Capitolul V, Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (2) Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.(3) Comisia de cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare. Ședințele comisiei de cenzori pot avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, iar actele adoptate de comisia de cenzori pot fi semnate de membri inclusiv cu semnătură electronică extinsă. (la 11-04-2023, Alineatul (3) din Articolul 26, Capitolul V , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (4) Comisia de cenzori are atribuțiile prevăzute la art. 27^2 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.  +  Capitolul VI Dizolvarea și lichidareaArt. 27. - Asociația se dizolvă:a) de drept;b) prin hotărârea instanței judecătorești competente;c) prin hotărârea adunării generale.Art. 28. - Asociația se dizolvă de drept prin:a) imposibilitatea realizării scopului și obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu prezentul statut, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;c) reducerea numărului de asociați sub limita de 3, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest scop.Art. 29. - Asociația se dizolvă prin hotărârea instanței judecătorești competente, când:a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicită, sau contrară ordinii publice;b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;c) asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;d) asociația a devenit insolvabilă.Art. 30. - (1) Lichidarea Asociației se va face în condițiile prevăzute de legislația privind asociațiile.(2) Bunurile Asociației rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii adunării generale sau a instanței judecătorești competente.Art. 31. - (1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.(2) Asociația își încetează existența la data radierii ei din Registrul asociațiilor și fundațiilor.  +  Capitolul VII Dispoziții finaleArt. 32 - (1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiționale, aprobate cu respectarea condițiilor de cvorum prevăzute la art. 20 alin. (3). (la 11-04-2023, Alineatul (1) din Articolul 32, Capitolul VII, Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (2) Prezentul statut este guvernat de legea română. În situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu, prezentul statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.(3) Toate litigiile născute din sau în legătură cu acest statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.Prezentul statut a fost semnat în ... (...) exemplare originale, astăzi, data autentificării sale.ASOCIAȚIIJudețul ........,Prin președintele Consiliului Județean ...........[semnătura și ștampila]Municipiul/Orașul/Comuna ..........,Prin primar .........[semnătura și ștampila]Municipiul/Orașul/Comuna ..........,Prin primar ..........[semnătura și ștampila]................................. etc.
   +  Anexa nr. 3Abrogată. (la 11-04-2023, Anexa nr. 3 a fost abrogată de Punctul 33, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 )  +  Anexa nr. 4
  STATUTUL-CADRU
  al Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și pentru serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale ................................. (denumirea asociației) (la 11-04-2023, Titlul Anexei nr. 4 a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 )
  Asociații: 1. județul ..............., prin Consiliul Județean ............, cu sediul în ......................, str. ..................... nr. ......, județul ..............., cod ..........., reprezentat de drept prin ........., în calitate de președinte al Consiliului Județean ..........., potrivit prevederilor art. 175 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;2. municipiul/orașul/comuna ...................., prin Consiliul Local al ................., cu sediul în ....................., str. ................... nr. ...., județul ................., cod ............................., reprezentat de drept prin........................, în calitate de primar, potrivit prevederilor art. 132 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;3. municipiul/orașul/comuna ...................., prin Consiliul Local al ..................., cu sediul în ......................, str. ................... nr. ...., județul ................., cod ............................., reprezentat de drept prin........................, în calitate de primar, potrivit prevederilor art. 132 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;4. municipiul/orașul/comuna ......................., prin Consiliul Local al .................., cu sediul în ......................, str. ................. nr. ...., județul ................., cod ............................., reprezentat de drept prin........................, în calitate de primar, potrivit prevederilor art. 132 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;5. ..............................................................;6. .............................................................. etc.,denumiți colectiv asociații și individual asociatul,ne exprimăm voința de a coopera și de a ne asocia potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și pentru serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale ............. (denumirea asociației), denumită în continuare Asociația, persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, în scopurile prevăzute la art. 4 din prezentul statut. (la 11-04-2023, Preambulul din Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 )  +  Capitolul I Denumirea, sediul și durata AsociațieiArt. 1. - Denumirea Asociației este "...............", conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. ........ din ............., eliberată de Ministerul Justiției. Asociația va avea ștampilă și însemne proprii.Art. 2. - (1) Sediul Asociației este în România, .........(adresa)..............(2) Sediul Asociației va putea fi mutat în orice alt loc aflat pe raza unităților administrativ-teritoriale membre, în baza unei hotărâri a adunării generale a Asociației sau a consiliului director, conform prezentului statut.Art. 3. - Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor.  +  Capitolul II Scopul și obiectivele AsociațieiArt. 4. - (1) Asociația se constituie în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre (denumită în continuare aria Serviciului), precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită în continuare strategia de dezvoltare);(2) Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul "poluatorul plătește", atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.(3) Alegerea modalității de gestiune a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale se face prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre, potrivit prevederilor art. 22 alin. (2) și (3) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (4) și art. 18 alin. (1) și (2) din Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 11-04-2023, Alineatul (3) din Articolul 4, Capitolul II , Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 36, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) Art. 5. - (1) Obiectivele Asociației sunt următoarele:a) să încheie contractul cu operatorul, prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din prezentul statut, în numele și pe seama asociaților, care vor avea împreună calitatea de delegatar, potrivit art. 29 alin. (7) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (la 11-04-2023, Litera a) din Alineatul (1), Articolul 5, Capitolul II , Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 37, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) b) să exercite drepturile specifice de control și informare privind operatorul, conform prezentului statut și actului constitutiv al acestuia;c) să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes intercomunitar;d) să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului;e) să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;f) să monitorizeze executarea contractului de delegare și să informeze regulat asociații despre aceasta;g) să identifice și să propună orice acțiuni vizând realizarea obiectivelor Asociaților în legătură cu Serviciul:1. asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare și/sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parțial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depășească limitele de suportabilitate ale populației;2. aplicarea principiului solidarității;3. implementarea și aplicarea permanentă a principiului "poluatorul plătește";4. creșterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciului;5. buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului și gestiunea administrativă și comercială eficientă a acestuia;6. menținerea calității tehnice și întreținerea eficientă a echipamentelor și lucrărilor legate de Serviciu;7. buna gestiune a resurselor umane;h) să acorde sprijin asociaților și operatorului în vederea obținerii resurselor financiare necesare implementării strategiei de dezvoltare.Acest articol poate fi completat și cu alte obiective, în funcție de condițiile specifice Serviciului și de particularitățile locale.(2) Pentru realizarea obiectivelor Asociației, prin prezentul statut asociații mandatează Asociația, potrivit art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile Legii nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să exercite în numele și pe seama lor următoarele drepturi și obligații legate de serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și de serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale: (la 11-04-2023, Partea introductivă a alineatului (2) din Articolul 5, Capitolul II , Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 38, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) a) elaborarea și aprobarea strategiei Asociației privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și privind serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale, care conține planul de investiții și lista investițiilor prioritare, elaborată potrivit master- planului județean/zonal, aprobat potrivit art. 129 alin. (4) lit. e) și art. 173 alin. (3) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; (la 11-04-2023, Litera a) din Alineatul (2), Articolul 5, Capitolul II , Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 38, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) b) abrogată; (la 11-04-2023, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 5, Capitolul II , Anexa nr. 4 a fost abrogată de Punctul 39, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) b^1) aprobarea modificărilor la contractul încheiat între Asociație și operator; (la 11-04-2023, Alineatul (2) din Articolul 5, Capitolul II , Anexa nr. 4 a fost completat de Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) c) urmărirea, monitorizarea și raportarea indicatorilor de performanță ai Serviciului, stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii în vederea asigurării gestionării și administrării Serviciului de către operator pe criterii de eficiență economică și managerială și aplicarea măsurilor corective și a penalităților prevăzute de contractul de delegare, în situația în care operatorul nu respectă nivelul indicatorilor de performanță și eficiență la care s-a obligat și nu asigură continuitatea Serviciului;d) consultarea asociațiilor de utilizatori în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a Serviciului;e) medierea conflictelor dintre utilizatori și operator, la cererea uneia dintre părți;f) monitorizarea și controlul modului de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de operator prin contractul de delegare cu privire la:(i) modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operator, în special respectarea indicatorilor de performanță, inclusiv în relația cu utilizatorii;(ii) modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice, mai ales exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al asociaților, afectate Serviciului;(iii) asigurarea protecției mediului și a domeniului public;(iv) asigurarea protecției utilizatorilor;g) solicitarea de informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului furnizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a asociaților, încredințate pentru realizarea Serviciului;h) invitarea operatorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii Serviciului;i) stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a delegării prevăzute în contractul de delegare;j) aprobarea, de la data la care asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic, a modulului de formare și a stabilirii prețurilor și tarifelor, respectiv ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor propuse de operator;k) monitorizarea respectării angajamentelor asumate de către delegatar față de operator prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii Serviciului;l) elaborarea și aprobarea caietului de sarcini și a regulamentului Serviciului, consolidat și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului;m) păstrarea, în condițiile legii, a confidențialității datelor și informațiilor economico-financiare privind activitatea Operatorului, altele decât cele de interes public.  +  Capitolul III Patrimoniul AsociațieiArt. 6. - (1) Patrimoniul Asociației este compus din bunurile și resursele proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare și desfășurării activităților proprii, pe de o parte, și din dreptul de folosință gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociaților, acordat sau ce va fi acordat Asociației de către asociați.(2) Patrimoniul inițial al Asociației este de .......... lei, constituit din contribuția în numerar și/sau în natură a asociaților, după cum urmează:Pentru fiecare membru al Asociației se specifică în ce constă contribuția - în numerar și/sau natură, cu indicarea în acest caz a bunurilor cu care contribuie - și valoarea contribuției.(3) Patrimoniul inițial al Asociației include și dreptul de folosință gratuită, pe termen limitat, a următoarelor bunuri aparținând domeniului public și/sau privat al asociaților, altele decât bunurile ce compun sistemele de alimentare cu apă și de canalizare aferente Serviciului:– ..........(datele de identificare ale bunului).........., aparținând patrimoniului public/privat al ............(Se indică unitatea administrativ-teritorială.)............ conform Hotărârii Consiliului Județean/Local nr. ....../.......(Se specifică bunurile care se dau în folosință gratuită Asociației, dacă sunt din domeniul public sau privat, local ori județean, termenul pentru care sunt date în folosință - dreptul de folosință nu poate fi acordat pentru o durată nedeterminată, conform art. 124 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu indicarea hotărârii autorității deliberative a asociatului, prin care se aprobă darea în folosință a acestora.)– .................................;– etc.Alin. (3) al acestui articol este opțional, după cum asociații dau în folosință gratuită sau nu Asociației bunuri aflate din domeniul public sau privat al lor.Art. 7 - (1) Asociația se finanțează prin contribuții din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre, precum și din alte surse, în condițiile art. 90 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(2) Finanțarea Asociației se realizează cu asigurarea, de către autoritatea publică finanțatoare, a respectării legislației naționale și europene în materia ajutorului de stat. (la 11-04-2023, Articolul 7 din Capitolul III din Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 41, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) Art. 8 - Asociația nu poate avea calitatea de operator în înțelesul art. 2 lit. g) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nu desfășoară activități economice. (la 11-04-2023, Articolul 8 din Capitolul III, Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 42, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) Art. 9. - Asociația are un buget propriu de venituri și cheltuieli. Situațiile financiare se întocmesc și se publică în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Capitolul IV AsociațiiArt. 10. - Asociații au următoarele drepturi:a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației, prin reprezentanții lor în aceste organe;b) să participe la luarea hotărârilor care privesc activitatea Asociației, conform prevederilor prezentului statut;c) să primească, la cerere, toate informațiile disponibile care privesc activitatea Asociației.Art. 11. - Asociații au următoarele obligații:a) să respecte statutul, actul constitutiv și hotărârile organelor de conducere ale Asociației;b) să plătească cotizația anuală, plata urmând să se facă până la............ . Cotizația pentru primul an este fixată prin prezentul statut la suma de .......... lei/an;c) să promoveze și să participe activ la acțiunile desfășurate de Asociație;d) să participe, prin reprezentanții lor, la ședințele adunării generale a Asociației.Art. 12. - (1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din Asociație, conform prevederilor prezentului articol.(2) Retragerea din Asociație nu poate avea loc decât în situația în care asociatul respectiv se retrage unilateral din contractul de delegare. Dacă oricare dintre asociați dorește să se retragă din contractul de delegare și, respectiv, din Asociație, acest asociat va notifica președintelui Asociației și celorlalți asociați intenția sa. Președintele Asociației va convoca adunarea generală a Asociației în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări.(2^1) Potrivit art. 10 alin. (11) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și pentru serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale, care au delegat împreună gestiunea de utilități publice către același operator/operator regional, se pot retrage din Asociație înainte de data expirării contractelor de delegare a gestiunii serviciilor numai cu acordul majorității celorlalte unități administrativ-teritoriale membre, exprimat prin hotărâri ale autorităților deliberative ale acestora, precum și cu acordul scris al entităților finanțatoare, în situația în care beneficiază de proiecte de investiții cofinanțate din fonduri europene, și numai după plata despăgubirilor prevăzute în contractele de delegare a gestiunii serviciilor sau, după caz, în statutul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice. (la 11-04-2023, Articolul 12 din Capitolul IV, Anexa nr. 4 a fost completat de Punctul 43, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (3) Adunarea generală a Asociației va analiza consecințele retragerii și modificările care se impun la actul constitutiv al operatorului căruia i s-a atribuit direct contractul de delegare a gestiunii serviciului și/sau la contractul de delegare (în special în ceea ce privește investițiile), conform prevederilor contractului de delegare, și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut și a actului constitutiv al Asociației.(4) În cazul în care un asociat nu aprobă documentațiile de atribuire în vederea organizării procedurilor pentru delegarea serviciilor, inclusiv proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi încheiat cu operatorul desemnat și anexele obligatorii la acesta, sau se retrage unilateral din acest contract, indiferent dacă retragerea are loc înainte sau după intrarea în vigoare a respectivului contract de delegare, acesta va fi exclus din Asociație. Președintele Asociației va convoca adunarea generală în cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat cunoștință despre respectiva situație. Adunarea generală va hotărî excluderea din Asociație, va analiza consecințele excluderii și modificările ce se impun la contractele de delegare, în special cu privire la investiții, potrivit prevederilor contractelor de delegare respective, și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut al Asociației, precum și cuantumul despăgubirilor datorate. (la 11-04-2023, Alineatul (4) din Articolul 12, Capitolul IV , Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 44, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (4^1) În situația în care mai multe unități administrativ-teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară au delegat împreună gestiunea serviciilor de utilitate publică pentru două sau mai multe activități componente ale Serviciului prin intermediul unor contracte de delegare distincte, iar unitățile administrativ-teritoriale înțeleg să se retragă din oricare dintre aceste contracte sau să retragă mandatul acordat Asociației pentru o parte dintre activitățile delegate, adunarea generală va hotărî excluderea acestora din Asociație. Președintele Asociației va convoca adunarea generală în cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat cunoștință despre respectiva situație. Adunarea generală va hotărî excluderea din Asociație, va analiza consecințele excluderii și modificările ce se impun a fi efectuate la contract, în special cu privire la investiții, potrivit prevederilor contractului respectiv și va hotărî modificarea corespunzătoare a statutului Asociației, precum și cuantumul despăgubirilor datorate. (la 11-04-2023, Articolul 12 din Capitolul IV, Anexa nr. 4 a fost completat de Punctul 45, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (5) Orice asociat care se retrage sau este exclus din Asociație este obligat să plătească:a) sumele corespunzătoare rambursării de către operator a împrumuturilor contractate pentru finanțarea dezvoltării (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri) infrastructurii aferente Serviciului respectivului asociat, de care a beneficiat în perioada în care a fost membru al Asociației, plus cheltuielile aferente acestor împrumuturi;b) sumele corespunzătoare investițiilor de care a beneficiat în perioada în care a fost membru al Asociației, altele decât cele prevăzute la lit. a);c) sumele prevăzute ca despăgubiri în contractul de delegare.d) prejudiciul creat membrilor asociați generat de creșterea costurilor de operare în sarcina acestora prin retragere/ excludere; modul de calcul al prejudiciului creat membrilor pentru creșterea costurilor de operare și durata pentru care se calculează sunt stabilite în baza unui audit; (la 11-04-2023, Alineatul (5) din Articolul 12, Capitolul IV , Anexa nr. 4 a fost completat de Punctul 46, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) e) sumele impuse cu titlu de penalități/despăgubiri/daune/ obligație de restituire de către entitățile finanțatoare, în situația în care beneficiază/a beneficiat de proiecte de investiții cofinanțate din fonduri europene. (la 11-04-2023, Alineatul (5) din Articolul 12, Capitolul IV , Anexa nr. 4 a fost completat de Punctul 46, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) Art. 13. - Asociația poate accepta noi membri, cu acordul asociaților și cu încheierea unui act adițional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menționați în preambulul statutului. Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile prezentului statut și deleagă gestiunea Serviciului operatorului, prin act adițional la contractul de delegare, ce va fi semnat de Asociație în numele și pe seama unității administrativ-teritoriale respective. Pentru a vota hotărârea de acceptare a noi membri, reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau județean, după caz. (la 10-09-2014, Art. 13 din anexa 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 742 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014. )  +  Capitolul V Organele AsociațieiAdunarea generală a AsociațieiArt. 14 - (1) Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, format din primarii de municipii, orașe și comune, respectiv președintele consiliului județean, care sunt reprezentanți de drept ai unităților administrativ-teritoriale membre. (la 11-04-2023, Alineatul (1) din Articolul 14, Capitolul V, Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 47, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (1^1) Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarului, secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, conducătorilor compartimentelor funcționale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, precum și conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes local, în funcție de competențele ce le revin în domeniile respective. (la 11-04-2023, Articolul 14 din Capitolul V, Anexa nr. 4 a fost completat de Punctul 48, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (1^2) Președintele consiliului județean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările generale unuia dintre vicepreședinți, conducătorilor compartimentelor funcționale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, secretarului general al județului, precum și conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes județean. (la 11-04-2023, Articolul 14 din Capitolul V, Anexa nr. 4 a fost completat de Punctul 48, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (1^3) Primarii și, respectiv, președinții consiliilor județene își pot delega calitatea de reprezentant în adunarea generală a Asociației, prin dispoziție. (la 11-04-2023, Articolul 14 din Capitolul V, Anexa nr. 4 a fost completat de Punctul 48, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (2) Fiecare asociat va depune toate diligențele pentru a-și asigura reprezentarea permanentă în cadrul adunării generale a Asociației.(3) Dispozițiile de delegare a reprezentanților vor fi transmise, în copie, asociaților și președintelui Asociației, în termen de trei zile lucrătoare de la data emiterii lor. (la 11-04-2023, Alineatul (3) din Articolul 14, Capitolul V , Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 49, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) Art. 15. - Adunarea generală a Asociației alege dintre membrii săi președintele Asociației, care are atribuțiile prevăzute în prezentul statut și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.Art. 16 - (1) Adunarea generală a Asociației îndeplinește atribuțiile care îi revin potrivit art. 21 alin. (2) lit. a)-d) și f)-h) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și atribuțiile speciale prevăzute de prezentul statut în exercitarea competențelor privind Serviciul, potrivit mandatului încredințat Asociației de către membrii săi, precum și drepturile speciale de control asupra operatorului prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din prezentul statut. (la 11-04-2023, Alineatul (1) din Articolul 16, Capitolul V din Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 50, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (2) Atribuțiile adunării generale a Asociației cu privire la activitatea proprie sunt:a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului director pentru perioada încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat adunării generale de consiliul director;c) aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru exercițiul financiar încheiat și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru următorul exercițiu financiar;d) alegerea și revocarea membrilor consiliului director;e) alegerea și revocarea membrilor comisiei de cenzori și stabilirea regulilor generale de organizare și funcționare a comisiei de cenzori;f) aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociației, inclusiv a organizării aparatului tehnic al Asociației;g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de......... euro;h) modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației;i) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;j) aprobarea primirii de noi membri în Asociație, precum și a retragerii și excluderii unor membri din Asociație;j^1) cu scopul de a facilita fuziunea operatorilor regionali ai serviciilor de utilități publice, aprobă fuziunea, în condițiile legii, cu alte asociații de dezvoltare intercomunitară, în baza hotărârilor autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv principiile autonomiei locale și descentralizării serviciilor publice. (la 11-04-2023, Alineatul (2) din Articolul 16, Capitolul V , Anexa nr. 4 a fost completat de Punctul 51, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) k) aprobarea cotizației anuale;l) orice alte atribuții prevăzute de lege sau de prezentul statut.Acestea constituie clauze minimale care pot fi completate cu alte atribuții.(3) Atribuțiile adunării generale a Asociației cu privire la exercitarea mandatului acordat acesteia de asociați potrivit art. 5 alin. (2) sunt:a) aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului, elaborate și prezentate de consiliul director al Asociației, potrivit art. 23 alin. (3) lit. a);b) aprobarea măsurilor propuse în rapoartele de monitorizare a executării contractului de delegare, elaborate și prezentate de consiliul director, potrivit art. 23 alin. (3) lit. f);c) aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a Serviciului prevăzute în contractul de delegare;d) aprobarea strategiei de tarifare aferente planului de afaceri, în condițiile Legii nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;e) aprobarea cotei de pierderi de apă justificate de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă pe baza bilanțului apei; f) adoptarea de hotărâri privind aplicarea măsurilor corective și a penalităților prevăzute de contractul încheiat între Asociație și operator, în situația în care acesta nu respectă nivelul indicatorilor de performanță;g) aprobarea caietului de sarcini și a regulamentului Serviciului, consolidat și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului, elaborate și prezentate de consiliul director potrivit art. 23 alin. (3) lit. b). (la 11-04-2023, Alineatul (3) din Articolul 16, Capitolul V , Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 52, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (4) Adunarea generală a Asociației adoptă, de asemenea, orice hotărâri în exercitarea drepturilor speciale de informare și de control asupra operatorului, acordate Asociației conform art. 17 alin. (2) lit. a) pct. 4 din prezentul statut.Art. 17. - (1) În temeiul art. 16 alin. (3), adunarea generală a Asociației hotărăște asupra aspectelor legate de obiectivele Asociației, având în vedere interesul comun al asociaților, în special:a) operatorul;b) strategia de dezvoltare;c) politica tarifară;d) contractul de delegare.(2) În legătură cu acestea, asociații convin:a) Operatorul1. Operatorul, înființat potrivit art. 31^1 din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, va fi o societate comercială înființată în una dintre formele prevăzute de legislația privind societățile comerciale, având ca acționari/asociați toate sau o parte din unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației.2. Operatorul va avea ca obiect principal de activitate furnizarea Serviciului pentru asociați.3. Asociația va fi consultată cu privire la propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului înainte de aprobarea acestora. Autoritățile deliberative ale asociaților care sunt în același timp și acționari/asociați ai operatorului vor respecta avizul Asociației.4. În aplicarea prevederilor art. 28 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea exercitării de către Asociație a atribuțiilor de autoritate tutelară prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, privind controlul direct și influența dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului, asociații care sunt acționari/asociați ai operatorului acordă Asociației, potrivit prezentului statut, dreptul de a: (la 11-04-2023, Partea introductivă a Punctului 4. din Litera a) , Alineatul (2) , Articolul 17, Capitolul V , Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 53, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) a) propune lista de persoane din rândul cărora adunarea generală a operatorului are dreptul să numească membrii consiliului de administrație al operatorului;b) propune revocarea membrilor consiliului de administrație al operatorului;c) propune introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor consiliului de administrație al operatorului pentru prejudiciile aduse acestuia;d) acorda avizul conform asupra regulamentului de organizare și funcționare al operatorului înainte de aprobarea acestuia de către consiliul de administrație al societății;e) acorda avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de consiliul de administrație al societății înainte de aprobarea acestora de către adunarea generală a operatorului;f) acorda avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale, cu condiția ca obiectul principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600) sau colectarea și epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700);g) acorda avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de legea societăților comerciale și a celor prevăzute în contractul de delegare, asupra destinației și cuantumului acestora, necesar pentru ca adunarea generală a Operatorului să poată lua o hotărâre în acest domeniu;h) aviza propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului înainte de adoptarea lor;i) fi informată, în aceeași măsură ca oricare acționar/asociat al operatorului, despre activitatea acestuia.b) Strategia de dezvoltare1. Asociația va asigura elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare. Pe baza strategiei de dezvoltare vor fi stabilite investițiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de această strategie și prioritizarea acestora, precum și planul de implementare și analiza macrosuportabilității. Planurile de investiții vor fi actualizate periodic, ținând seama de strategia de dezvoltare.2. Sursele de finanțare a investițiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau de instituții financiare, fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ale asociaților, fondurile proprii sau atrase ale operatorului.3. Planurile de investiții propuse de operator se aprobă de către adunarea generală a Asociației în corelare cu strategia asociației de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare și, după caz, cu strategia serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale. Acestea vor fi anexate la contract și fac parte integrantă din acesta. (la 11-04-2023, Punctul 3. din Litera b) , Alineatul (2) , Articolul 17, Capitolul V , Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 54, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) 4. Studiile de fezabilitate aferente listelor de investiții vor fi supuse avizului consultativ al Asociației înainte de a fi aprobate de autoritățile deliberative ale Asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor).c) Politica tarifară1. Strategia de tarifare aferentă planului de afaceri se aprobă de către adunarea generală a Asociației, în baza mandatului special primit de la unitățile administrative-teritoriale membre ale Asociației, cu respectarea avizului conform al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. 2. Formula de ajustare tarifară se aprobă de către adunarea generală a Asociației pe baza avizului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. (la 11-04-2023, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 17, Capitolul V , Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 55, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) d) Contractul de delegare a gestiunii Serviciului1. Contractul de delegare va fi semnat, pe de o parte, de Asociație, în numele și pe seama asociaților care vor avea împreună calitatea de delegatar, și, pe de altă parte, de operator.2. Prin contractul de delegare Asociația, în numele și pe seama asociaților, va conferi operatorului dreptul exclusiv de a furniza Serviciul ca serviciu comunitar de utilități publice pe raza lor de competență teritorială, precum și concesiunea exclusivă asupra bunurilor publice, care constituie sistemele de alimentare cu apă și de canalizare aferente Serviciului. Operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investiții, va întreține, moderniza, reabilita și extinde sistemele de alimentare cu apă și de canalizare și va gestiona Serviciul pe riscul și răspunderea sa, conform dispozițiilor contractului de delegare. Realizarea acestor responsabilități se face prin indicatori de performanță care pot monitoriza implementarea sistemului.3. Asociația va monitoriza îndeplinirea de către operator a obligațiilor ce îi incumbă în temeiul contractului de delegare.4. Asociația, în temeiul mandatului conferit de asociați prin prezentul statut, va exercita în numele și pe seama acestora drepturile și obligațiile contractuale care le revin în calitate de delegatar.Art. 18. - Reprezentanții în adunarea generală sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislația în vigoare.Art. 19 - (1) Adunarea generală a Asociației va fi convocată, ori de câte ori este necesar, în ședințe ordinare sau extraordinare, de către președintele Asociației sau de un număr de cel puțin .... asociați. (la 11-04-2023, Alineatul (1) din Articolul 19, Capitolul V din Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 56, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (2) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puțin cinci zile calendaristice pentru ședințele ordinare sau trei zile calendaristice pentru ședințele extraordinare, înainte de data ședinței, și va cuprinde data, ora, locul și ordinea de zi ale ședinței. Pentru motive întemeiate care justifică urgența, convocarea poate fi transmisă cu cel puțin 48 de ore înainte de ședință. (la 11-04-2023, Alineatul (2) din Articolul 19, Capitolul V , Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 56, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (3) În funcție de problemele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, convocarea va fi trimisă numai reprezentanților asociaților care au dreptul să participe și să voteze cu privire la luarea respectivelor hotărâri conform prevederilor prezentului statut.(4) Ședințele adunării generale a Asociației vor fi conduse de președintele Asociației sau, în absența acestuia (inclusiv în cazul în care asociatul al cărui reprezentant este președintele Asociației nu participă la ședință deoarece nu este asociat implicat), de persoana desemnată de adunarea generală dintre membrii săi.(5) Secretariatul ședințelor adunării generale va fi asigurat de un salariat din aparatul tehnic, care va redacta procesul-verbal al ședinței. (la 11-04-2023, Alineatul (5) din Articolul 19, Capitolul V , Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 56, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (6) Procesul-verbal este semnat de președinte și de secretar și este supus aprobării membrilor adunării generale în ședința următoare. O copie a procesului-verbal va fi transmisă, în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data ședinței, fiecărui asociat, indiferent dacă reprezentantul acestuia a fost sau nu prezent la ședință. Acesta este un termen maxim, părțile putând stabili și un termen mai mic. (la 11-04-2023, Alineatul (6) din Articolul 19, Capitolul V , Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 56, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (7) Pe baza proceselor-verbale ale ședințelor, secretarul redactează hotărârile adunării generale, care vor fi semnate de președinte Asociației. Hotărârile adunării generale se înregistrează într-un registru distinct. (la 11-04-2023, Alineatul (7) din Articolul 19, Capitolul V , Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 56, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (8) Adunarea generală poate avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de asociați inclusiv cu semnătura electronică extinsă. (la 11-04-2023, Articolul 19 din Capitolul V, Anexa nr. 4 a fost completat de Punctul 57, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (9) Modalitatea de desfășurare a ședințelor adunării generale va fi menționată în convocator. (la 11-04-2023, Articolul 19 din Capitolul V, Anexa nr. 4 a fost completat de Punctul 57, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) Art. 20. - (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în adunarea generală a Asociației.(2) Pentru luarea hotărârilor care privesc numai anumiți asociați, respectiv asociații în competența cărora este organizat și funcționează Serviciul la data ședinței adunării generale, asociații beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor), precum și asociații deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor, denumiți în prezentul statut asociați implicați, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul ședinței adunării generale doar pe reprezentanții acestora.(3) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a)-h) și lit. j)-l) și alin. (3) se iau în prezența a jumătate plus unu din numărul asociaților și cu majoritatea voturilor asociaților prezenți. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală a Asociației se convoacă pentru o dată ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală a Asociației este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenți, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociaților prezenți. (la 11-04-2023, Alineatul (3) din Articolul 20, Capitolul V , Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 58, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (4) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (3), precum și în oricare alte situații nespecificate expres se iau în prezența a jumătate plus unu din numărul asociaților și cu majoritatea voturilor asociaților prezenți. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală a Asociației se convoacă pentru o dată ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală a Asociației este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenți, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociaților prezenți. (la 11-04-2023, Alineatul (4) din Articolul 20, Capitolul V , Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 58, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (5) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i) se iau în prezența și cu votul favorabil al tuturor asociaților, cvorum și majoritate obligatorii la orice convocare. (la 10-09-2014, Alin. (5) al art. 20 din Anexa nr. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 742 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014. ) (6) Potrivit art. 10 alin. (5^1) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale nu se pronunță asupra hotărârilor privind acordarea mandatelor speciale, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, atunci se prezumă că unitățile administrativ-teritoriale au acceptat tacit delegarea atribuțiilor. (la 11-04-2023, Alineatul (6) din Articolul 20, Capitolul V , Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 59, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (7) În cazul în care reprezentantul de drept al unuia dintre asociați nu poate participa la ședința unei adunări generale a Asociației la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentant al unității administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop prin dispoziție. (la 11-04-2023, Alineatul (7) din Articolul 20, Capitolul V , Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 60, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) Art. 21. - (1) Hotărârile adunării generale a Asociației luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)-j) și art. 16 alin. (3) lit. a), c), d) și f) nu pot fi votate de reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este. (la 10-09-2014, Alin. (1) al art. 21 din Anexa nr. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 742 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014. ) (2) Hotărârile luate de adunarea generală a Asociației trebuie aduse la cunoștința asociaților în termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței (Acesta este un termen maxim, părțile putând stabili și un termen mai mic.). De asemenea, Asociația este obligată să publice toate hotărârile adunării generale pe propria pagină de internet sau pe pagina de internet a consiliului județean.(3) Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-o hotărâre a adunării generale a Asociației, dintre cele luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) din prezentul statut, poate iniția acțiune în justiție, conform prevederilor legale în vigoare.(4) Adunarea generală a Asociației poate delega consiliului director, prin hotărâre adoptată în aceleași condiții ca cele prevăzute la art. 20 alin. (3), atribuția privind aprobarea schimbării sediului Asociației.(5) Hotărârile adunării generale a Asociației sunt obligatorii atât pentru membri, cât și pentru operator. (la 11-04-2023, Articolul 21 din Capitolul V, Anexa nr. 4 a fost completat de Punctul 61, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) Consiliul directorArt. 22 - (1) Consiliul director este organul executiv de conducere a asociației de dezvoltare intercomunitară și este format din președintele asociației de dezvoltare intercomunitară și încă cel puțin 4 membri aleși din rândul membrilor adunării generale a Asociației, desemnați prin vot secret. Prin statut, asociații pot să prevadă și un număr mai mare de membri, cu condiția ca numărul total de membri în consiliul director, inclusiv președintele, să fie impar. Durata mandatului este convenită de asociați, dar nu va fi mai mare de 4 ani. Componența consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației, utilizând principiul reprezentării prin rotație. (la 11-04-2023, Alineatul (1) din Articolul 22, Capitolul V din Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 62, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (2) Președintele Asociației este și președinte al consiliul director.(3) Membrii consiliului director sunt răspunzători pentru activitatea lor, în conformitate cu legislația în vigoare.Art. 23. - (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale și exercită atribuțiile prevăzute de prezentul statut și cele ce îi vor fi delegate de adunarea generală.(2) Consiliul director exercită următoarele atribuții privind activitatea proprie a Asociației:a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al exercițiului financiar viitor și proiectul programelor Asociației;b) propune cuantumul cotizației pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociației, supus spre aprobare adunării generale;c) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, cu excepția contractelor a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de......... euro;d) angajează personalul Asociației, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobate de adunarea generală și ținând cont de bugetul aprobat de adunarea generală;e) în relația cu Asociații, monitorizează plata cotizației anuale de către aceștia la bugetul Asociației și decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaților care nu și-au achitat cotizația datorată în termenul prevăzut de prezentul statut;f) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.(3) Consiliul director are următoarele atribuții cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociați, conform art. 5 alin. (2):a) asigură elaborarea strategiei de dezvoltare, utilizând principiul planificării strategice multianuale, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorului, precum și a programelor de protecție a mediului, pe care le supune spre aprobare adunării generale a Asociației;b) asigură elaborarea caietului de sarcini și a regulamentului Serviciului, consolidat și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului, pe care le supune spre aprobare adunării generale;c) abrogată; (la 11-04-2023, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 23, Capitolul V , Anexa nr. 4 a fost abrogată de Punctul 63, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) d) asigură consultarea asociațiilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a Serviciului;e) solicită informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului furnizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a asociaților, încredințate pentru realizarea Serviciului;f) monitorizează și controlează modul de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de operator prin contractul de delegare, cu privire la:(i) modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operator, în special respectarea indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de delegare, inclusiv în relația cu utilizatorii;(ii) gestionarea și administrarea Serviciului de către operator pe criterii de eficiență economică și managerială;(iii) modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice, mai ales exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al asociaților, afectate Serviciului;(iv) asigurarea protecției mediului și a domeniului public;(v) asigurarea protecției utilizatorilor, și în acest sens elaborează rapoarte de monitorizare trimestriale pe care le prezintă adunării generale a Asociației;g) asigură medierea conflictelor dintre utilizatori și operator, la cererea uneia dintre părți;h) invită operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii.Art. 24. - (1) Pentru realizarea scopului și obiectivelor sale, Asociația va constitui un aparat tehnic propriu.(2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de consiliul director ca urmare a promovării concursului de ocupare a funcției. Directorul executiv are drept de semnătură în numele Asociației în operațiunile bancare și de trezorerie, aprobă și semnează documentele financiar-contabile legate de activitatea curentă a Asociației, semnează în numele acesteia delegațiile de reprezentare în fața instanțelor judecătorești de orice grad și poate reprezenta Asociația în relațiile cu terții. Membrii aparatului tehnic vor avea statut de salariați ai Asociației. (la 11-04-2023, Alineatul (2) din Articolul 24, Capitolul V , Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 64, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (3) Din aparatul tehnic vor face parte cel puțin următoarele persoane:a) un secretar;b) un contabil;c) unul sau mai mulți consilieri juridici;d) un număr suficient de specialiști pentru monitorizarea executării contractului de delegare, conform mandatului acordat Asociației prin prezentul statut.(4) La calculul cuantumului propus al cotizației anuale, consiliul director va lua în considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a aparatului tehnic al Asociației.Art. 25. - (1) Consiliul director se întrunește în ședințe, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui Asociației.(2) Deciziile consiliului director se iau în prezența și cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului director.(3) Consiliul director va alege dintre participanții la ședință un secretar, care va redacta procesul-verbal al ședinței. Procesele-verbale se semnează de președinte și de secretar și se comunică tuturor membrilor consiliului director. Deciziile consiliului director se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației. (la 11-04-2023, Alineatul (3) din Articolul 25, Capitolul V , Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 65, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (4) Ședințele consiliului director pot avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, iar deciziile consiliului director pot fi semnate de asociați inclusiv cu semnătura electronică extinsă. Modalitatea de desfășurare a ședințelor va fi menționată în convocator. (la 11-04-2023, Articolul 25 din Capitolul V, Anexa nr. 4 a fost completat de Punctul 66, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) Controlul financiar intern al AsociațieiArt. 26 - (1) Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori, formată din minimum 3 membri, desemnați de adunarea generală dintre membrii adunării sau aleși din cadrul altor categorii de personal, pentru o perioadă de patru ani, cu posibilitatea prelungirii. (la 11-04-2023, Alineatul (1) din Articolul 26, Capitolul V din Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 67, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (2) Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.(3) Comisia de cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare. Ședințele comisiei de cenzori pot avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, iar actele adoptate de comisia de cenzori pot fi semnate de membri inclusiv cu semnătura electronică extinsă. (la 11-04-2023, Alineatul (3) din Articolul 26, Capitolul V din Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 67, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (4) Comisia de cenzori are atribuțiile prevăzute la art. 27^2 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.  +  Capitolul VI Dizolvarea și lichidareaArt. 27. - Asociația se dizolvă:a) de drept;b) prin hotărârea instanței judecătorești competente;c) prin hotărârea adunării generale.Art. 28. - Asociația se dizolvă de drept prin:a) imposibilitatea realizării scopului și obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu prezentul statut, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;c) reducerea numărului de asociați sub limita de 3, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest scop.Art. 29. - Asociația se dizolvă prin hotărârea instanței judecătorești competente când:a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;c) asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;d) asociația a devenit insolvabilă.Art. 30. - (1) Lichidarea Asociației se va face în condițiile prevăzute de legislația privind asociațiile.(2) Bunurile Asociației rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii adunării generale sau a instanței judecătorești competente.Art. 31. - (1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.(2) Asociația își încetează existența la data radierii ei din Registrul asociațiilor și fundațiilor.  +  Capitolul VII Dispoziții finaleArt. 32 - (1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiționale, aprobate cu respectarea condițiilor de cvorum prevăzute la art. 20 alin. (3). (la 11-04-2023, Alineatul (1) din Articolul 32, Capitolul VII, Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 68, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 11 aprilie 2023 ) (2) Prezentul statut este guvernat de legea română. În situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu, prezentul statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.(3) Toate disputele născute din sau în legătură cu acest statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.Prezentul statut a fost semnat în... (...) exemplare originale, astăzi, data autentificării sale.ASOCIAȚII:Județul ............................................,Prin președintele Consiliului Județean ............................,[semnătura și ștampila]Municipiul/Orașul/Comuna .....................................,Prin primar ..................................................[semnătura și ștampila]Municipiul/Orașul/Comuna .....................................,Prin primar ..................................................[semnătura și ștampila]......................... etc.
  -----------