HOTĂRÂRE nr. 918 din 20 august 2008privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea din Piteşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 28 august 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea din Piteşti, în scopul desfăşurării de activităţi de învăţământ superior de către filiala din Râmnicu Vâlcea a acesteia. (2) După preluare, spaţiile existente în imobilul prevăzut la alin. (1) se reabilitează şi se modernizează în vederea desfăşurării procesului de învăţământ, iar terenurile fără construcţii se utilizează în scopul realizării unui campus universitar pentru un număr de 6.000 de studenţi, care va cuprinde clădiri de locuit şi administrative, bază sportivă, cantină studenţească, obiective cu destinaţie social-culturală şi alte clădiri necesare pentru desfăşurarea procesului de învăţământ superior la standarde ridicate.  +  Articolul 2Predarea-preluarea părţii din imobil transmise potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────────p. Ministrul apărării,Corneliu Dobriţoiu,secretar de statMinistrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Cristian Mihai AdomniţeiMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 20 august 2008.Nr. 918.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale părţii de imobil aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea din Piteşti
  *Font 8*
  Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării, care alcătuiesc domeniul public al statului Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite
  Str. Ştirbei Vodă nr. 140, municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea Statul român, Ministerul Apărării Statul român, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului - pentru Universitatea din Piteşti - imobil 481 (parţial) - cod 8.29.09 - nr. M.F. 103.905 -suprafaţa construită = 12.359 mp -suprafaţa desfăşurată= 24.753 mp -suprafaţa terenului = 239.134,94 mp
  _________