HOTĂRÂRE nr. 106 din 7 februarie 2002 (*actualizată*)privind etichetarea alimentelor(actualizată până la data de 6 august 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 6 august 2008, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 568 din 5 iunie 2002; HOTĂRÂREA nr. 511 din 7 aprilie 2004**); HOTĂRÂREA nr. 1.719 din 14 octombrie 2004**); HOTĂRÂREA nr. 1.822 din 22 decembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.870 din 22 decembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 173 din 9 februarie 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.357 din 27 septembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.529 din 12 decembrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 751 din 9 iulie 2008.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 511 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 21 aprilie 2004, prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005; produsele aflate în stoc sau contractate înainte de data intrării în vigoare a acesteia pot fi comercializate cu elementele de identificare şi caracterizare marcate iniţial, până la data de 1 iulie 2005.Conform art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.719 din 14 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 3 noiembrie 2004, prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005. Produsele aflate în stoc înainte de data intrării în vigoare pot fi comercializate cu elementele de identificare şi caracterizare marcate iniţial, dar nu mai târziu de data de 1 iulie 2006.HOTĂRÂREA nr. 1.822 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2006 prevede abrogarea art. 1 alin. (1) lit. c) şi a anexei 3 din Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 incepând cu data de 1 ianuarie 2007.Art. 12 din HOTĂRÂREA nr. 173 din 9 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 6 martie 2006, emisă şi publicată ulterior hotărârii menţionate mai sus, prevede abrogarea anexei 3 din Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 la data de 30 iunie 2006, data intrării în vigoare a HOTĂRÂRII nr. 173 din 9 februarie 2006.Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 751 din 9 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 6 august 2008, alimentele introduse pe piaţă sau etichetate înainte de 31 mai 2009 şi care sunt conforme cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.357/2006 pentru modificarea Normelor metodologice privind etichetarea alimentelor, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, se comercializează până la epuizarea stocurilor.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 6 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă: a) Normele metodologice privind etichetarea alimentelor, prevăzute în anexa nr. 1; b) Normele metodologice privind etichetarea nutritionala a alimentelor, prevăzute în anexa nr. 2;-------------Lit. c) a alin. (1) al art. 1 a fost abrogată de lit. c) a art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.822 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007. (2) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Nerespectarea prevederilor art. 4-6, ale art. 7 alin. (2), (3), (5) şi (7), art. 8 alin. (1) şi alin. (4)-(6), art. 9 alin. (1)-(3), art. 10 alin. (1)-(4), art. 11, art. 2 alin. (1), art. 13 alin. (2) şi (3), art. 14, 15, art. 16 alin. (1) şi alin. (3)-(6), art. 17, art. 18 alin. (1) şi ale art. 19, 21 şi 22 din normele metodologice prevăzute în anexa nr. 1, ale art. 2 alin. (2), art. 3, art. 4 alin. (4) şi ale art. 7 şi 8 din normele metodologice prevăzute în anexa nr. 2 şi ale art. 2 alin. (1) şi ale art. 4 şi 6 din normele metodologice prevăzute în anexa nr. 3 constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 46 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, ai Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi ai Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  +  Articolul 4Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor poate include în cadrul normelor metodologice privind alimentele prevederi suplimentare referitoare la etichetarea acestora.  +  Articolul 5Produsele aflate în stoc sau contractate înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri pot fi comercializate cu elementele de identificare şi caracterizare marcate iniţial, până la lichidarea acestor stocuri, dar nu mai târziu de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 784/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind etichetarea produselor alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 23 septembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuAutoritatea Naţionalapentru Protecţia Consumatorilor,Rovana Plumb,secretar de stat  +  Anexa 1NORMA 07/02/2002  +  Anexa 2NORMA 07/02/2002NORMA 07/02/2002