ORDIN nr. 138 din 17 aprilie 1995 privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România (C.O.R.)(actualizat până la data de 15 martie 2006*)
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 138/17 aprilie 1995
  • COMISIA NAȚIONALA PENTRU STATISTICA Nr. 1.949/9 mai 1995
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 23 noiembrie 1995    --------------*) Textul inițial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 23 noiembrie 1995. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamț până la data de 15 martie 2006, cu modificările și completările aduse de ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996; ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997; ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998; ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000; ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001; ORDINUL nr. 2.502 din 10 mai 2001; ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003; ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005; ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005; ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006.În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general,ministrul muncii și protecției sociale și președintele Comisiei Naționale pentru Statistica emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Clasificarea ocupațiilor din România (C.O.R.)*), cuprinsă în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Muncii și Protecției Sociale va asigura periodic actualizarea Clasificării ocupatiilor din România (C.O.R.) în concordanță cu modificările intervenite în structura forței de muncă și cu cerințele economiei naționale.  +  Articolul 3Direcțiile de specialitate din Ministerul Muncii și Protecției Sociale și din Comisia Naționala pentru Statistică, precum și unitățile teritoriale ale acestora vor urmări aplicarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la 15 zile după publicarea lui în Monitorul Oficial al României.-------*)Agenții economici, instituțiile și organizațiile interesate în achiziționarea Clasificării ocupatiilor din România (C.O.R.) se pot adresa Editurii Tehnice, Piața Presei Libere nr. 1, sectorul 1, București, telefon 222.33.21, fax 222.37.76.Ministru de stat,ministrul muncii și protecției sociale,Dan Mircea PopescuPreședinteleComisiei Naționale pentru Statistică,Alexandru Radocea  +  Anexă  +  Partea ÎNTÂI I. Elemente de metodologie a elaborării și mod de utilizareII. Descrierea grupelor majoreI. ELEMENTE DE METODOLOGIE A ELABORĂRII ȘI MOD DE UTILIZAREI.1 . Clasificarea ocupațiilor - parte a sistemului integrat de clasificari și nomenclatoareÎn practica economică se utilizează SISTEME STANDARDIZATE DE CLASIFICĂRI, care constituie componentele de bază ale SISTEMULUI INFORMAȚIONAL ECONOMIC. Acesta se constituie în instrumente indispensabile pentru asigurarea în mod unitar a culegerii, stocării, prelucrării și analizei datelor.Ansamblul acestora reprezintă SISTEMUL UNITAR DE CLASIFICĂRI ȘI NOMENCLATOARE, care funcționează la nivel macroeconomic.Elaborarea noii clasificări a ocupațiilor din România (COR) a avut ca obiectiv prioritar alinierea la standardele internaționale elaborate de Uniunea Europeană (ISCO-88-COM) și ONU (ISCO-88), asigurându-se transparența informației economico-sociale în domeniul resurselor și utilizării forței de muncă.Lucrarea are un caracter inedit prin aceea că, pentru prima dată în România, s-a realizat o clasificare a ocupațiilor care cuprinde și elemente de descriere pe fiecare treaptă a acesteia (grupă majoră, subgrupă majoră, grupa minoră și de bază).Alinierea la standardele internaționale a COR s-a realizat cu luarea în considerare a specificului economiei romănești. Concret, aceasta a însemnat constituirea unor grupe minore și de bază pentru categorii de ocupații semnificative ca pondere și specific în economia românească, cu asigurarea integrării în standardele internaționale.La elaborarea clasificării s-au avut în vedere următoarele principii și criterii:- Principiul grupării unităților de clasificat după criterii economice și sociale obiective. Constituirea categoriilor de clasificare s-a facut în concordanță cu diviziunea socială a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice obiective, în succesiunea importanței lor pentru activitatea practică.- Principiul omogenității maxime în constituirea categoriilor de clasificat (grupe, subgrupe etc.). Pentru fiecare nivel de clasificare s-a folosit un singur criteriu, fiecare subîmpărțire reflectând aspecte din ce în ce mai amănunțite ale criteriului aplicat la subîmpărțirile precedente, ca de exemplu:- gradul de instruire (nivelul școlii absolvite);- nivelul competențelor determinat de amploarea și complexitatea activităților care definesc ocupațiile;- gradul de specializare în cadrul aceleiași activități;- felul materiilor prime și utilajelor folosite, proceselor tehnologice utilizate.- Principiul univocității grupării unităților, care presupune și impune repartizarea fiecărei unități de clasificat, numai într-o singură grupă sau subgrupă, numai într-un singur loc, indiferent de numărul locurilor și unităților de clasificat.- Principiul actualității, al luării în considerare a celor mai noi ocupații, a celor mai noi tehnici de construire a clasificărilor, inclusiv optimizării și economicității folosirii codurilor.- Principiul stabilității pe o perioadă mai îndelungată de timp, prin crearea unui sistem elastic care să permită adaptarea permanentă la noile condiții de dezvoltare economico-socială.- Principiul multilateralității folosirii pe diverse structuri organizatorice și activități (strategii guvernamentale, statistică etc.). Posibilitatea utilizării clasificării în comparațiile internaționale.În baza acestor principii, CLASIFICAREA OCUPAȚIILOR este operația de sistematizare a ocupațiilor (funcțiilor și meseriilor) populației active, în care o ocupație este clasificată o singură dată.OCUPAȚIA este activitatea utilă, aducătoare de venit (în bani sau natură), pe care o desfășoară o persoană în mod obișnuit, într-o unitate economico-socială și care constituie pentru această sursă de existență. Ocupația este, deci, proprie persoanelor active, care practică o activitate recunoscută de societate ca utilă pentru sine și semenii săi. Ocupația unei persoane poate fi exprimată prin: funcția sau meseria exercitată de aceasta.FUNCȚIA este activitatea desfășurată de o persoană într-o ierarhie funcțională de conducere sau execuție. În clasificarea de față, funcțiile sunt cuprinse în grupele majore de la 1 la 5.MESERIA este complexul de cunoștințe obținute prin școlarizare și prin practică, necesare pentru executarea anumitor operații de transformare și prelucrare a obiectelor muncii, sau pentru prestarea anumitor servicii. Meseriile sunt clasificate în grupele majore de la 6 la 8.Pentru definirea corecta a noțiunii de ocupație și evitarea confuziei, este necesar să se definească și noțiunea de PROFESIE, care, în unele cazuri, poate fi și ocupație, iar în altele nu.Deci, PROFESIA este specialitatea (calificarea) obținută prin studii, iar ocupația este specialitatea (calificarea) exercitata efectiv la locul de muncă.Asa, de exemplu: ┌─────────────┬───────────────────┬───────────────────────────┐ │SPECIFICAȚIE │ PROFESIE │ OCUPAȚIE │ ├────────────-┼──────────────────-┼──────────────────────────-┤ │ │1. Inginer metalurg│1. Inginer metalurg │ │ Profesia │2. Învățător │2. Învățător │ │corespunde cu│3. Strungar │3. Strungar │ │ ocupația │4. Conducător auto │4. Conducător auto │ ├────────────-┼──────────────────-┼──────────────────────────-┤ │ │1. Jurist │1. Senator │ │ Profesia │2. Inginer chimist │2. Referent de specialitate│ │ diferă de │3. Medic │3. Director │ │ ocupație │4. Inginer agronom │4. Șef fermă agricolă │ │ │5. Economist │5. Secretar de stat │ └─────────────┴───────────────────┴───────────────────────────┘Clasificarea ocupațiilor este concepută pe patru niveluri de clasificare, astfel:- nivelul I - Grupe majore;- nivelul II - Subgrupe majore;- nivelul III - Grupe minore;- nivelul IV - Grupe de baza.Structurarea clasificării ocupațiilor pe cele patru nivele s-a facut în raport cu modul de acțiune a cerințelor și principiilor de grupare.Grupa de bază fiind ultimul nivel de clasificare, include ocupația sau grupul de ocupații cu cel mai detaliat nivel de omogenitate, din punct de vedere al activității desfășurate de persoanele cu astfel de ocupații.Pentru codificare s-a adoptat SISTEMUL ZECIMAL DE CLASIFICARE, constituindu-se grupări conform sistemului, astfel:- 10 grupe majore, fiecare grupă majoră dezagregându-se în 9 subgrupe majore;- fiecare subgrupă majoră se dezagregă în 9 grupe minore;- fiecare grupă minora se dezagrega în 9 grupe de baza.CODUL UNEI OCUPAȚII va fi reprezentat de 6 cifre:- prima cifră va reprezenta grupa majoră;- a două cifră va reprezenta subgrupa majoră;- a treia cifră va reprezenta grupa minoră;- a patra cifră va reprezenta grupa de bază;- ultimele două cifre identifică ocupația în cadrul grupei de bază.Asa, de exemplu: ┌───┬─┬────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Grupă majoră - meseriași lucrători calificați│ │ │ │ în meserii de tip artizanal, de reglare și │ │Cod│7│ întreținere a mașinilor și instalațiilor │ ├───┼─┼─┬──────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod│7│1│ Subgrupă majoră- meseriași și muncitori │ │ │ │ │ calificați în industria extractivă și │ │ │ │ │ construcții │ ├───┼─┼─┼─┬─┬──────────────────────────────────────────────────┤ │Cod│7│1│1│ │ Grupă minoră- mineri și artificieri, tăietori│ │ │ │ │ │ │ și cioplitori în piatră │ ├───┼─┼─┼─┼─┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Cod│7│1│1│1│ Grupă de bază - mineri și lucrători în │ │ │ │ │ │ │ carieră │ ├───┼─┼─┼─┼─┼─┬─┬──────────────────────────────────────────────┤ │Cod│7│1│1│1│0│1│Ocupația - miner în subteran │ └───┴─┴─┴-┴─┴─┴─┴──────────────────────────────────────────────┘Pentru necesități de cercetare mai analitică, ocupațiile din grupa de bază pot fi detaliate până la nivelul care interesează, asociind acestora una sau mai multe caractere cifrice, cu posibilitatea obținerii unor noi grupări.I.2. Necesitatea noii clasificări a ocupațiilor din RomâniaClasificări ale ocupațiilor s-au mai facut în țara noastră, având la bază criterii și principii de grupare specifice perioadei istorice și lucrărilor pentru care s-au elaborat. Se pot exemplifica:- gruparea ocupațiilor după locul de muncă;- gruparea ocupațiilor după unitatea economico-socială;- gruparea muncitorilor și personalului operativ din comerț și servicii pe ramuri ale economiei naționale și subramuri ale industriei.Aceste clasificări au servit pentru a determina latura cantitativă a structurii ocupațiilor, fără a oferi însă, în suficientă măsura, date de analiză privind structura omogen-calitativă a activității persoanelor ocupate.În cadrul clasificărilor anterioare pot fi exemplificate o serie de grupări neomogene, cum sunt:- ocupațiile de muncitori la un loc cu personalul operativ din servicii și comerț;- funcții specifice personalului economic și de evidență care cuprind funcții cu nivele de instruire și complexitate a sarcinilor diferite;- funcții specifice din activitatea de ocrotire a sănătății, asistenței sociale, sportului, care cuprind funcții cu diferite niveluri de instruire și grade de specializare și altele.Oportunitatea unei noi clasificări a ocupațiilor, valabilă pentru toate țările și în primul rând pentru România, este determinată în principal de:a) apariția de ocupații noi ca urmare a rezultatelor spectaculoase în activitatea de cercetare-dezvoltare, a introducerii tehnologiilor noi, materiilor prime și a diversificării din sfera serviciilor (crupier, informatician - designer, detectiv, astronaut etc.);b) schimbările în structurile economico-sociale, mai ales în țările care trec la economia de piață, impun noi grupări de ocupații (conducători de întreprinderi mari și mici, specialiști cu ocupații intelectuale și științifice, manageri etc);c) alinierea întregului sistem de clasificări și nomenclatoare la sistemele standard internaționale, mai ales la cele din țările Uniunii Europene, devine necesară cel puțin din următoarele considerente:- creșterea posibilităților de cunoaștere, evaluare, comparare și comunicare a indicatorilor de dezvoltare și abordarea lor în mod unitar;- asigurarea unor informații corecte și comparabile după aceleași criterii și principii.I.3 . Clasificarea ocupațiilor din România (COR)În baza HG nr. 575 bis/1992, cu privire la "Realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România", Ministerului Muncii și Protecției Sociale îi revine responsabilitatea de a realiza, împreună cu Comisia Naționala pentru Statistică, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Industriei și Comerțului, Clasificarea Ocupațiilor din România, precum și de a a sigura întreținerea la zi a acestui nomenclator.Pentru facilitarea comparațiilor internaționale, dar și a reflectării restructurărilor ce țin de trecerea la economia de piață, factorii de decizie au optat pentru armonizarea clasificării ocupațiilor din România cu cea a țărilor din Uniunea Europeană.În acest scop, la nivelul Ministerului Muncii și Protecției Sociale s-a constituit un colectiv de elaborare a Clasificării Ocupațiilor din România (COR), care a cuprins și reprezentanții Comisiei Naționale pentru Statistică. Pe parcursul elaborării primei variante a lucrării, colectivul a beneficiat de consultanță tehnică, din partea unei echipe de experți britanici, în cadrul unui contract de asistență tehnică finanțat de Banca Mondială.Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) are la bază principiile de clasificare recunoscute pe plan internațional și recomandările corpului de experți britanici ai Uniunii Europene și O.N.U.Pentru realizarea clasificării și descrierea ocupațiilor s-au mai avut în vedere următoarele lucrări:- Clasificarea internațională standard a ocupațiilor recomandată de UE ISCO-88 (COM);- Clasificarea internațională standard a ocupațiilor ISCO (88);- Nomenclatorul ocupațiilor utilizat pentru Recensământul Populației și Locuințelor din 1977 și 1992;- Nomenclatorul meseriilor pentru care s-au elaborat indicatoarele tarifare de calificare din anul 1964, completat cu denumirea meseriilor avizate "la zi";- Dictionnaire des professions - Ofice Național de l'emploi - Bruxelles;- Legislația în vigoare privind denumirea funcțiilor, meseriilor și stabilirea salariilor;- Informațiile culese de la diferiți agenți economici, privind lista ocupațiilor specifice acestora.Comparativ cu clasificările internaționale, varianta româneasca (COR) prezintă următoarele grupări:ISCO 88 ISCO 88 (COM) COR10 grupe majore; 10 grupe majore; 10 grupe majore;28 subgrupe majore; 27 subgrupe majore; 27 subgrupe majore;116 grupe minore; 111 grupe minore; 125 grupe minore;390 grupe de bază; 372 grupe de bază; 415 grupe de bază.Încadrarea ocupațiilor pe cele 4 niveluri ierarhice s-a facut în funcție de criteriile de clasificare, astfel:1. Nivelul de instruire (școala absolvită)Opt din cele 10 grupe majore sunt descrise în raport cu cele 4 niveluri de instruire, conform tabelului următor: ┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐ │ │ NIVEL │ │ GRUPA MAJORĂ │DE INSTRUIRE│ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │1. Legiuitori, înalți funcționari și conducători │ - │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │2. Specialiști (cu ocupații intelectuale și științifice)│ 4 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │3. Tehnicieni │ 3 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │4. Funcționari │ 2 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │5. Lucrători, operatori în comerț și asimilați │ 2 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │6. Muncitori din agricultură și pescuit │ 2 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │7. Muncitori și meseriași │ 2 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │8. Operatori pe instalații, mașini și asamblori de │ │ │ mașini, echipamente și alte produse │ 2 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │9. Muncitori necalificați │ 1 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │0. Forțele armate │ - │ └────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘*STIerarhizând nivelurile de pregatire de la 1 la 4, grupa majoră 9 "Muncitori necalificați", corespunde nivelului de instruire 1. Grupele 4, 5, 6, 7 și 8 sunt considerate la același nivel de instruire 2, iar grupele 2 și 3 corespund unor niveluri de instruire diferențiate 4 și respectiv 3.În definițiile a doua grupe majore, "Legislatori, înalți funcționari și conducători" (grupa majoră 1) și la "Forțele armate" (grupa majoră 0), nu se face referire la nivelul de calificare, întrucât în cadrul acestora intervin alte elemente, ținând de natura muncii, considerate drept criterii de similaritate mai importante, cum ar fi decizia politică și atribuțiile de conducere, respectiv obligațiile militare.Totuși, subgrupele majore și grupele minore ale grupei majore 1 au fost astfel construite încât să includă ocupații cu niveluri de pregătire similare.2. Nivelul de competență și complexitatea sarcinilor de îndeplinit acționează la formarea subgrupelor majore, grupelor minore și grupelor de bază din cadrul grupei majore 1.3. Gradul de specializare se manifestă în constituirea subgrupelor majore, grupelor minore și grupelor de bază ce compun grupele majore 2 și 8.4. Procesele tehnologice, materiile prime utilizate sau mașinile și instalațiile cu care se lucrează sunt criterii de alcătuire a subgrupelor majore, grupelor minore și grupelor de bază ce compun grupele majore 3, 7 și 8.Respectând criteriile de clasificare menționate și cele 4 nivele ierarhice de agregare, în varianta românească a clasificării s-au constituit noi grupe minore și grupe de bază ce se consideră necesare, specifice activităților ocupaționale din țara noastră și care nu se regăsesc în varianta ISCO 88 COM, astfel:A. - La grupa majoră 2. - Specialiști cu ocupații intelectuale și științifice, grupe noi constituite:Grupa minoră - cod 215 - Ingineri în industria textilă, pielarie și industriaalimentară, cu două grupe de bază:Grupa de bază - cod 2151 - Ingineri în industria textilă și pielarie;Grupa de bază - cod 2152 - Ingineri în industria alimentară.Grupa minoră - cod 216 - Ingineri în industria lemnului și materialelor deconstrucții (materiale oxidice) cu două grupe debază:Grupa de bază - cod 2161 - Ingineri în industria lemnului;Grupa de bază - cod 2162 - Ingineri în industria materialelor de construcții(materiale oxidice).Ocupațiile specifice acestor activități, după ISCO 88 COM, se clasifică la grupa de bază cod 2149 "Alți arhitecți, ingineri și asimilați".Faptul că numărul ocupațiilor de ingineri din astfel de activități este mare, constituie motivul introducerii acestor grupe.Tot la grupa majoră 2 s-au alcătuit 11 grupe minore și 33 grupe de bază, care cuprind funcțiile de execuție din activitatea de cercetare-dezvoltare (codurile 248-2581.Motivația introducerii acestora constă în:a) faptul că în cadrul grupei majore 1 (funcții de conducere) există o grupă de bază (1237) care cuprinde "conducătorii din cercetare - dezvoltare", ceea ce face necesară introducerea funcțiilor corespunzătoare, de execuție din acest sector de activitate;b) în CAEN (Clasificarea Activităților din Economia Națională) există diviziunea 73 "Cercetare - dezvoltare" cu 6 clase de activități specifice, în care lucrează persoane cu funcții de conducere și de execuție;c) nevoia de cunoaștere a structurii ocupațiilor la un moment dat, precum și de comparare cu perioadele trecute.B. - La grupa majoră 3 - Tehnicieni și asimilati, pentru aceleasi motive ca la ocupatiile de ingineri din industriile textilă, pielărie, alimentară, lemnului și materiale oxidice (materialelor de construcții) s-au constituit grupe separate și pentru tehnicienii și maistrii care lucrează în activitățile menționate, astfel:Grupa minoră - cod 316 - Tehnicieni în industria textilă, pielarie șiindustria alimentară, cu două grupe de bază:Grupa de bază - cod 3161 - Tehnicieni în industria textilă și pielărie;Grupa de bază - cod 3162 - Tehnicieni în industria alimentară.Grupa minora - cod 317 - Tehnicieni în industria lemnului și materialeloroxidice (materialelor de construcții), cu douăgrupe de bază:Grupa de bază - cod 3171 - Tehnicieni în industria lemnului;Grupa de bază - cod 3172 - Tehnicieni în industria materialelor oxidice.C. - La grupa majoră 6 - Agricultori și lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit.Din grupa de bază ISCO 88 (COM) - Gradinări, horticultori și lucrători înpepiniere s-au constituit două grupe de bază:Grupa de bază - cod 6112 - Arboricultori și floricultori;Grupa de bază - cod 6115 - Viticultori și pomicultori.Din grupa de bază ISCO 88 (COM) - Crescători de animale și alți lucrătorineclasificați s-au constituit trei grupe de bază:Grupa de bază - cod 6123 - Apicultori și sericicultori;Grupa de bază - cod 6124 - Crescători - îngrijitori de cabaline;Grupa de bază - cod 6125 - Crescători de animale mici.Aceste grupe exprimă mai pregnant ocupațiile și activitățile specifice față de cele din ISCO 88 (COM) din care s-au desprins și care sunt eterogene.Noile grupe de ocupații introduse în varianta românească a clasificării, față de ISCO 88 (COM), au determinat:a) cresterea numarului de grupe minore cu 14 grupe și a grupelor de baza cu 43;b) adoptarea unui sistem de codificare propriu, care s-a constituit prin acordarea codurilor libere existente în ISCO 88 (COM), la grupele nou introduse.Clasificarea în ansamblu și sistemul de codificare "deschis" permit cu usurință conversia datelor despre ocupații în sistemul de clasificare ISCO 88 (COM) și ISCO 88, și agregarea pe 4 niveluri a datelor, completarea și întreținerea "la zi" a ediției actuale, pe măsura apariției (dispariției) unor ocupații.I.4 . Modul de utilizare a clasificării ocupaționale din RomâniaLucrarea este concepută ca un instrument necesar, adresându-se tuturor celor care gestionează și prelucrează informații statistice referitoare la ocupații, la nivel macro- sau microeconomic, și este destinată, în principal, clasificării și codificării corecte a ocupațiilor înregistrate cu privire la populația ocupată, șomeri, locuri vacante etc.Modul în care este concepută și sistematizată lucrarea facilitează identificarea locului și codului fiecărei ocupații în cadrul clasificării.Prima parte a lucrării explică natura clasificării ocupațiilor din România, fundamentează conceptele de bază utilizate în realizarea ei, prezintă avantajele utilizării standardelor internaționale pentru asemenea clasificări și schițează câteva din principalele utilizări ale acesteia.Partea a II-a, principala parte a acestei lucrări, conține clasificarea sistematică a ocupațiilor, precum și o scurtă descriere pentru cele patru niveluri de clasificare.Partea a III-a cuprinde indexul alfabetic al denumirilor ocupațiilor, cu prezentarea locului acestora în cadrul clasificării și codului corespunzător.Indexul alfabetic al ocupațiilor cuprinde totalitatea ocupațiilor din clasificarea sistematică, precum și codul numeric al acestora.Pentru a identifica o anumita ocupație în cadrul Clasificării Ocupațiilor din România și a stabili grupa de bază, grupa minoră, subgrupa majoră și grupa majoră în care se incadrează, se va proceda astfel:- dacă este cunoscută denumirea corectă a ocupației se va căuta în indexul alfabetic ocupația și codul numeric corespunzător acesteia după care se va identifica grupa de bază și celelalte diviziuni ale clasificării;- dacă nu este cunoscută denumirea corectă a ocupației se va căuta în indexul alfabetic o ocupație înrudită a cărei denumire corectă este cunoscută și prin intermediul acesteia se va identifica grupa de bază în care se regăsește ocupația căutată.Descrierile ocupațiilor, în mod obișnuit, constau în titlul ocupației însoțit de unele informații care descriu sarcinile cele mai importante pe care aceasta le implică.Titlul ocupației poate fi considerat ca având un cuvânt cheie și alături, câteva cuvinte de caracterizare; spre exemplu: inginer mecanică fină, titlu în care inginer este cuvântul cheie, care descrie natura ocupației și mecanică fină cuvintele care descriu ocupația.Cuvântul cheie servește drept ghid pentru grupa majoră în care se va afla ocupația. În exemplul de mai sus ocupațiile inginerești se găsesc în grupa majoră 2. În aceasta grupă majoră inginerii sunt înscriși la subgrupa 21 "Fizicieni, matematicieni și ingineri". În cadrul subgrupei, inginerii se regăsesc la grupa minoră 214 "Arhitecți, ingineri și asimilați (exclusiv ingineri din industria textilă, pielărie, alimentară, lemn și materiale de construcții)", iar inginerii mecanici în grupa de bază 2145 "Ingineri mecanici". Parcurgând lista ocupațiilor din grupa de bază se găsește și ocupația de inginer mecanică fină, cod 214509.O importantă utilizare a acestei clasificări constă în identificarea necesităților de calificare prin intermediul informațiilor codificate privind locurile de muncă vacante. Analog, informațiile cu privire la calificările persoanelor aflate în șomaj sunt codificate și centralizate utilizând clasificarea ocupațiilor din România (COR).Prin suprapunerea informațiilor privind ocupațiile anterioare ale șomerilor cu locurile vacante, este posibil să se surprindă meseriile deficitare în vederea recalificării. Aceasta poate fi făcută prin utilizarea conceptului de calificare pe care se bazează clasificarea la nivelul grupei majore, împreună cu conceptul de tip de muncă, care delimitează grupele minore de grupele de bază.În plus, astfel sistematizată, clasificarea ocupațiilor asociată cu unul din elementele sistemului de clasificări oferă date despre ocupații cu grade de integrare diferite, astfel:- asociată clasificării activităților economiei naționale (CAEN), asigură date referitoare la structura ocupațiilor pe activități în economia națională;- asociată clasificării instituțiilor de învățământ pentru absolvenții acestora, asigură date referitoare la structura ocupațiilor după nivelul de instruire;- asociată clasificării unităților administrativ-teritoriale oferă date despre structura ocupațiilor în profil teritorial.Clasificarea ocupațiilor este un instrument util în studierea fenomenelor demografice, a fenomenelor legate de piața muncii, ca de exemplu structura ocupațională a șomerilor și orientarea forței de muncă, oferind un plus de cunoaștere în domeniile analizate.II. DESCRIEREA GRUPELOR MAJOREGRUPA MAJORĂ 1Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalți conducători și funcționari superiori din unitățile economico-sociale și politiceMembrii corpului legislativ, ai executivului, inalții conducători ai administrației publice, conducătorii și funcționarii superiori din unitățile economico-sociale și politice, adoptă, modifică și abrogă legi constituționale, organice și legi ordinare; aprobă programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne și externe; exercită conducerea generală a administrației publice pe întreg teritoriul țării; contribuie la apărarea drepturilor și la promovarea intereselor profesionale economice și sociale ale salariaților, în raport cu statutele lor; reprezintă voința politică a cetățenilor, cu respectarea ordinii de drept și principiilor democrației.GRUPA MAJORĂ 2Specialiști cu ocupații intelectuale și științificeSpecialiștii cu ocupații intelectuale și științifice îndeplinesc sarcini profesionale care necesită cunoștințe de înalt nivel în științe fizice, biologice, sociale și umane; întreprind analize și cercetări, elaborează concepte, teorii și metode; aplică în practică cunoștințele dobândite sau avizează lucrări realizate în domeniul respectiv; predau în învățământ de diverse grade, teoria și practica uneia sau a mai multor discipline; instruiesc și educă persoane handicapate; oferă consultații în domeniul comercial, juridic și social; creează și interpretează opere de artă; susțin comunicări științifice și întocmesc rapoarte.GRUPA MAJORĂ 3Tehnicieni, maiștri și asimilațiTehnicienii și asimilații acestora sunt absolvenți ai învățământului liceal, postliceal și de maiștri, în subordinea cadrelor de conducere sau specialiștilor cu profesiuni intelectuale și științifice, îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic și înrudite cu cercetarea, din domeniile științelor fizice (inclusiv ingineria și tehnologia), științelor vieții (inclusiv profesiunile medicale), precum și stiințelor sociale și umaniste. Sarcinile acestora constau în instruirea copiilor din învățământul primar, preșcolar și învățământul special, prestarea de servicii tehnice legate de comerț, finanțe, administrație și activități sociale, exercitarea de activități artistice, sportive și de divertisment; îndeplinesc unele funcții cu caracter religios.GRUPA MAJORĂ 4Funcționari administrativiFuncționarii administrativi, având un nivel de pregâtire medie și eventual cursuri de specializare, înregistrează și realizează prelucrarea informațiilor; execută lucrări de birou și secretariat; țin registre de evidență pentru aprovizionare și transport; realizează lucrări de birou în biblioteci; clasifică documente; realizează trierea, înregistrarea și distribuirea corespondenței; pregătesc și colaționează manuscrise înaintea tipăririi; realizează operațiuni de casă; furnizează informații clienților în legatură cu organizarea de călătorii, s.a.; asigură serviciul în centrale telefonice.GRUPA MAJORĂ 5Lucrători operativi în servicii, comerț și asimilațiLucrătorii operativi din servicii, comerț și asimilații acestora organizează și oferă diverse servicii pasagerilor în timpul voiajelor, prestează lucrări casnice și asigură supravegherea copiilor la domiciliu sau instituții; pregătesc și servesc gustări și băuturi, oferă servicii de igienă personală (coafură, cosmetică, manichiură, pedichiură); organizează funeralii; protejează persoanele și bunurile împotriva incendiilor și actelor de delicvență și supraveghează păstrarea ordinii publice; prezintă noi modele vestimentare în cadrul manifestărilor de specialitate sau bunuri de folosință îndelungată în cadrul întreprinderilor comerciale cu ridicata și amănuntul.GRUPA MAJORĂ 6Agricultori și lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuitAgricultorii și lucrătorii calificați, în agricultură, silvicultură și pescuit efectuează lucrări de pregătire a solului, însămânțări, plantări, tratamente fitosanitare, fertilizare și recoltare a culturilor de câmp; plantează pomi fructiferi, arbori și arbuști; recoltează culturi de gradină și flori; culeg fructe de pădure; cresc, îngrijesc, valorifică animale, în principal, pentru carne, lapte, par, blană și piele; cresc viermi de mătase și albine; întrețin și exploatează păduri și ape; cultivă și recoltează diferite specii acvatice; depozitează și prelucrează produse apicole; valorifică produse către organisme specializate sau cumpărători.GRUPA MAJORĂ 7Mesteșugari și lucrători calificați în meserii de tip artizanal, de reglare și întreținere a mașinilor și instalațiilorMuncitorii clasificați în această grupă execută lucrări manuale sau cu ajutorul unor scule, utilaje și dispozitive parțial mecanizate.Majoritatea ocupațiilor din această grupa necesită cunostințe profesionale care se dobândesc în școli profesionale, licee industriale sau cursuri de calificare.Lucrările specifice constau în: extragerea de materii prime și prelucrarea acestora; executarea, construirea, întreținerea și repararea construcțiilor și altor lucrari; turnarea, sudarea și modelarea metalelor; construirea și montarea aparatelor, motoarelor și accesoriilor; reglarea mașinilor-unelte, întretinerea și repararea mașinilor industriale, inclusiv a motoarelor vehiculelor, aparatelor electrice și electronice; fabricarea instrumentelor de precizie, bijuteriilor, veselei și altor obiecte din metale prețioase, sticlărie și produse similare; executarea lucrărilor de imprimerie, precum și producerea și prelucrarea bunurilor alimentare și a obiectelor din lemn, textile, piele și altele.GRUPA MAJORĂ 8Operatori la instalații și mașini și asamblori de mașini, echipamente și alte produseOperatorii (conducătorii) la instalații, mașini și asamblorii conduc și supraveghează mașini și instalații industriale și agricole; asamblează echipamente, părți componente sau alte produse, conform unor specificații stabilite sau procese tehnologice de fabricație. Calificarea necesară îndeplinirii sarcinilor se dobândește în licee de specialitate, școli profesionale sau prin practică la locul de muncă, în urma cărora se obțin cunoștințe cu privire la: supravegherea funcționarii sistemelor de comandă a mașinilor și instalațiilor; ordinea operațiilor de montaj a pieselor componente produselor în fabricație; desfășurarea proceselor tehnologice de fabricație; cunoașterea modului de funcționare și conducere a mașinilor mobile și altele.GRUPA MAJORĂ 9Muncitori necalificațiMuncitorii necalificați execută sarcini care necesită folosirea uneltelor manuale și, în cele mai multe cazuri, depunerea unui efort fizic: vânzarea mărfurilor pe stradă și în alte locuri publice: furnizarea de servicii diverse pe stradă: curățarea, spălarea și călcarea rufelor; asigurarea întreținerii imobilelor de locuit, hotelurilor și altor clădiri; spălarea geamurilor și vitrinelor; livrarea mărfurilor, transportarea bagajelor, asigurarea pazei imobilelor și bunurilor, colectarea gunoaielor, curățarea străzilor și altor locuri publice; realizarea de lucrări simple în industria minieră, construcții, lucrări publice și în industria prelucrătoare; ambalarea manuală, citirea contoarelor, încasarea banilor, manipularea mărfurilor și conducerea vehiculelor cu tracțiune animală. Executarea activităților de către persoanele clasificate în această grupă majoră nu necesită o pregătire profesională specială.GRUPA MAJORĂ 0Forțele armateForțele armate cuprind persoanele care, în baza obligațiilor de serviciu sau în virtutea obligației stabilite de legislația în vigoare, prestează activități în cadrul diferitelor arme sau servicii auxiliare, fără permisiunea de a cumula și alte activități din viața civilă.În această grupă se incadrează cadrele permanente ale armatei terestre, marinei, aviației sau ale altor arme sau servicii, precum și cele recrutate pentru o perioadă reglementară, în vederea îndeplinirii serviciului militar sau a altor servicii.Nu se cuprind în această grupă persoanele ocupate în instituții publice cu atribuțiuni de apărare: vameșii și membrii altor servicii civile înarmate; persoanele temporar chemate pentru îndeplinirea unei scurte perioade reglementare de instrucție sau exercițiu militar; cadrele militare în rezervă (rezerviști), care nu mai sunt în serviciul militar activ.Pentru clasificarea în această grupă nu se fac referiri la nivelul de pregătire profesională.  +  Partea A DOUA III. Structura arborescentă a CORIV. Descrierea grupelor de ocupații - în structura arborescentă - sub raportul competențelor profesionaleIII. STRUCTURA ARBORESCENTĂ A CLASIFICĂRII OCUPAȚIILOR DIN ROMÂNIAIII. 1. GRUPA MAJORĂ 1Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalți conducători ai administrației publice, conducători și funcționari superiori din unitățile economico-sociale și politice11 LEGISLATORI, MEMBRI AI EXECUTIVULUI ȘI ÎNALȚI CONDUCĂTORI AI ADMINISTRAȚIEIPUBLICE111 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrațieipublice1110 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrațieipublice114 Președinti și alți funcționari superiori din organizații politice,profesionale, patronale, sindicale și alte organizații obștești1141 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile politice1142 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile profesionale,patronale, sindicale și alte organizații similare1143 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile umanitare șialte organizații similare (UNICEF, ecologice etc.)12 CONDUCĂTORI DE UNITĂȚI ECONOMICO-SOCIALE MARI (CORPORAȚII)121 Directori generali, directori din unități economico-sociale mari șiasimilați1210 Directori generali, directori și asimilați1211 Conducători și alți funcționari superiori în sistemul bancar------------Grupa de bază 1211 "Conducători și alți funcționari superiori în sistemul bancar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.122 Conducatori de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cuactivități de producție și sociale din unități economico-sociale mari1221 Conducători în agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură, pescuitși protecția mediului1222 Conducători în industria extractivă și prelucrătoare1223 Conducători în construcții1224 Conducători în comerțul cu ridicata și cu amănuntul1225 Conducători în turism, activități ospitaliere, activități de alimentație și activități de agrement------------Denumirea grupei de bază 1225 a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.1226 Conducători în transporturi poștă și telecomunicații1227 Conducători de firme de afaceri, intermedieri ți alte servicii comerciale1228 Conducători de întreprinderi de prestări servicii pentru populație(reparații obiecte de uz casnic, curățătorii, spălătorii, frizerii etc.)1229 Conducători în alte activități de producție și servicii sociale (sănătate,cultură, învățământ, sport, afaceri externe etc.)123 Alți conducători de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.)cu activități nelucrative din unități economico-sociale mari1231 Conducători în servicii de administratie și financiare1232 Conducători în servicii de personal, pregătirea personalului și alterelații de muncă1233 Conducători în activitatea de vânzare și marketing1234 Conducători în servicii de publicitate și relații publice1235 Conducători în aprovizionare și desfacere1236 Conducători în informatică1237 Conducători în cercetare-dezvoltare, proiectare1239 Conducători în alte activități și servicii nelucrative13 CONDUCĂTORI DE UNITĂȚI ECONOMICO-SOCIALE MICI (GIRANȚI)131 Conducători (șefi de unități) de unități economico-sociale mici1311 Conducători de întreprinderi mici din agricultură, silvicultură, vânătoare,piscicultură și pescuit1312 Conducători de întreprinderi mici din industria extractivă și prelucrătoare1313 Conducători de întreprinderi mici din construcții1314 Conducători de întreprinderi mici din comerțul cu ridicata și amănuntul1315 Conducători de întreprinderi mici din turism, activități ospitaliere, activități de alimentație și activități de agrement------------Denumirea grupei de bază 1315 a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.1316 Conducători de întreprinderi mici din transporturi, poștă șitelecomunicații1317 Conducători la firme mici de afaceri, intermedieri și alte serviciicomerciale1318 Conducători de întreprinderi mici de prestări servicii pentru populație(reparații obiecte de uz casnic, curățătorii, spălătorii, frizerii etc.)1319 Conducători de alte întreprinderi miciIII. 2. GRUPA MAJORĂ 2Specialiști cu ocupații intelectuale și științifice21 FIZICIENI, MATEMATICIENI ȘI INGINERI211 Fizicieni, chimiști și asimilați2111 Fizicieni și astronomi2112 Meteorologi2113 Chimiști2114 Geologi, geofizicieni212 Matematicieni, specialiști statisticieni și asimilați2121 Matematicieni și asimilați2122 Specialiști statisticieni213 Specialiști în informatică2131 Analiști, programatori, informaticieni designeri2139 Specialiști în informatică neclasificați în grupele de bază anterioare214 Arhitecți, ingineri și asimilați (exclusiv ingineri din industria textilă,pielărie, alimentară, lemn și materiale de construcții)2141 Arhitecți în urbanistică și amenajarea teritoriului2142 Ingineri constructori2143 Ingineri energeticieni și electricieni2144 Ingineri electroniști în transporturi, poștă și telecomunicații2145 Ingineri mecanici2146 Ingineri petrochimiști și în chimia industrială2147 Ingineri mineri, petroliști și metalurgiști2148 Ingineri geodezi, cartografi și topografi2149 Arhitecți, ingineri și asimilați neclasificați în grupele de bazăanterioare215 Ingineri în industria textilă-pielărie și industria alimentară2151 Ingineri în industria textilă și pielărie2152 Ingineri în industria alimentară216 Ingineri în industria lemnului, industria sticlei și ceramicii, industriacelulozei și hârtiei și materialelor de construcții (materiale oxidice)2161 Ingineri în industria lemnului2162 Ingineri în industria sticlei, ceramicii și materialelor de construcții(materiale oxidice)2163 Ingineri în industria celulozei și hârtiei22 SPECIALIȘTI ÎN BIOLOGIE, AGRONOMIE ȘI STIINȚELE VIEȚII221 Specialiști în biologie și agronomie2211 Biologi, botaniști, zoologi, ecologi și asimilați2212 Bacteriologi, farmacologi și asimilați2213 Ingineri agronomi, zootehniști și silvici2214 Ingineri clinici222 Medici și asimilați2221 Medici medicină generală2222 Medici stomatologi2223 Medici veterinari2224 Farmaciști2229 Medici și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare23 PROFESORI ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL SUPERIOR, SECUNDAR ȘI ASIMILAȚI231 Profesori universitari, conferențiari, lectori, asistenți și asimilațiocupați în învățământul superior2310 Profesori universitari, conferențiari, lectori, asistenți și asimilațiocupați în învățământul superior232 Profesori în învățâmântul secundar2321 Profesori în învățâmântul liceal, postliceal, profesional și de maiștri2322 Profesori în învățâmântul gimnazial233 Profesori în învățâmântul primar2331 Profesori în învățâmântul primar2332 Profesori în învățâmântul preșcolar234 Profesori specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților2340 Profesori specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților235 Alți specialisti în învățământ2351 Cercetători în domeniul didactic și pedagogic2352 Inspectori în învățământ2359 Specialiști în învățământ, neclasificați în grupele de bază anterioare24 ALTI SPECIALIȘTI CU OCUPAȚII INTELECTUALE ȘI ȘTIINȚIFICE241 Specialiști cu funcții administrative și comerciale2411 Specialiști în sistemul financiar-bancar2412 Specialiști cu probleme de personal și de pregătire profesională apersonalului2413 Specialiști în logistică-----------Grupa de baza 2413 "Specialiști în logistică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.2414 Specialiști în cumpărări produse, repere, ansamble și subansamble-----------Grupa de baza 2414 "Specialiști în cumpărări produse, repere, ansamble și subansamble" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.2415 Specialiști în domeniul bancar------------Grupa de baza 2415 "Specialiști în domeniul bancar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.2416 Specialiști în domeniul asigurărilor------------Grupa de baza 2416 "Specialiști în domeniul asigurărilor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.2417 Specialiști în evaluare------------Grupa de baza 2417 "Specialiști în evaluare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.2418 Experți tehnici extrajudiciari------------Grupa de baza 2418 "Experți tehnici extrajudiciari" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.2419 Alți specialiști cu funcții administrative și comerciale242 Juriști2421 Avocați2422 Magistrați (judecători, procurori)2423 Specialiști în domeniul standardizarii, auditului și evaluării conformității----------Grupa de bază 2423 "Specialiști în domeniul standardizarii, auditului și evaluării conformității" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.2429 Juriști neclasificați în grupele de bază anterioare243 Arhiviști, bibliotecari, documentariști și asimilați2431 Arhiviști și conservatori ai operelor de artă și monumentelor istorice2432 Bibliotecari, documentariști și asimilați244 Specialiști în științe economice sociale și umaniste2441 Economiști (exclusiv specialiști statisticieni și cei din sistemulfinanciar-bancar)2442 Sociologi, antropologi, geografi și asimilați2443 Filozofi, istorici și specialiști în științe politice2444 Lingviști, traducători și interpreți2445 Psihologi2446 Specialiști în activitatea socială2447 Specialiști în relații publice------------Grupa de baza 2447 a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.245 Scriitori și artiști creatori, interpreți și asimilați2451 Scriitori, ziariști și asimilați2452 Sculptori, pictori și asimilați2453 Compozitori, muzicieni și cântăreți2454 Coregrafi și dansatori2455 Actori și regizori de film, teatru și alte spectacole246 Membri ai clerului2460 Membri ai clerului247 Specialiști în administrația publică2470 Specialiști în administrația publică248 Cercetători și asistenți de cercetare în stiințe fizice și chimice2481 Cercetători și asistenți de cercetare în fizică și astronomie2482 Cercetători și asistenți de cercetare în meteorologie2483 Cercetători și asistenți de cercetare în chimie2484 Cercetători și asistenți de cercetare în geologie și geofizică249 Cercetători și asistenți de cercetare în matematică și statistică2491 Cercetători și asistenți de cercetare în matematică2492 Cercetători și asistenți de cercetare în statistică250 Cercetători și asistenți de cercetare în informatică2501 Cercetători și asistenți de cercetare în informatică251 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în științetehnice2511 Cercetători și asistenți de cercetare în arhitectură și urbanism2512 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în construcții2513 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în energeticăși electrotehnică2514 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare înelectronică, transporturi și telecomunicații2515 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în mecanică2516 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în petrochimieși chimie industrială2517 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în minerit,petrol și metalurgie2518 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în geodezie252 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare îndomeniile textile, pielărie, industrie alimentară2521 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare întextile-pielărie2522 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în industriaalimentară253 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniullemnului și materialelor oxidice2531 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniullemnului2532 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniulmaterialelor oxidice254 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare înștiințele vieții2541 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare înbacteriologie, botanică, zoologie, microbiologie și ecologie2542 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în anatomie,biochimie, biofizică, farmacologie și fiziologie2543 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare înagricultură, zootehnie și silvicultură255 Cercetători și asistenți de cercetare în medicină2551 Cercetători și asistenți de cercetare în medicină2552 Cercetători și asistenți de cercetare în medicină stomatologică2553 Cercetători și asistenți de cercetare în medicină veterinară2559 Cercetători și asistenți de cercetare în educație fizică și sport256 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul financiar bancar2560 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul financiar-bancar257 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul științelor juridice2570 Cercetători și asistenti de cercetare în domeniul științelor juridice258 Cercetători și asistenți de cercetare în științe economice, sociale șiumaniste2581 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul economic2582 Cercetători și asistenți de cercetare în sociologie, antropologie,arheologie și geografie2583 Cercetători și asistenți de cercetare în filozofie, istorie și politologie2584 Cercetători și asistenți de cercetare în lingvistică și filologie2585 Cercetători și asistenți de cercetare în psihologieIII. 3. GRUPA MAJORĂ 3Tehnicieni, maiștri și asimilați31 TEHNICIENI ÎN DOMENIUL FIZICII ȘI TEHNICII311 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei și tehnicii (exclusiv cei dinindustria textilă, pielărie, alimentară, lemn și materiale de construcții)3111 Tehnicieni în fizică și chimie3112 Tehnicieni constructori3113 Tehnicieni energeticieni și electricieni3114 Tehnicieni în electronică, transporturi, poștă și telecomunicații3115 Tehnicieni și maiștri mecanici3116 Tehnicieni și maiștri petroliști, petrochimiști și în chimia industrială3117 Tehnicieni mineri și metalurgiști3118 Desenatori tehnici3119 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei, tehnicii și asimilați,neclasificați în grupele de bază anterioare312 Operatori și tehnicieni echipamente de calcul și roboți industriali(exploatare întreținere)3121 Asistenți, analiști-programatori și asimilați3122 Tehnicieni-operatori echipamente calcul3123 Tehnicieni-operatori roboți industriali313 Tehnicieni la echipamente optice și electronice (exploatare întreținere)3131 Tehnicieni de echipamente de înregistrare imagine și sunet3132 Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie, televiziune șitelecomunicații3133 Tehnicieni de aparate electro-medicale3139 Tehnicieni pentru alte aparate optice și electronice314 Tehnicieni de nave maritime, fluviale și aeriene3141 Ofițeri mecanici de nave3142 Ofițeri de punte și pilotaj nave3143 Piloți de avioane și asimilați3144 Controlori și navigatori de trafic aerian3145 Tehnicieni pentru siguranța traficului aerian315 Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentruprotecția și igiena muncii și controlori de calitate3151 Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor3152 Inspectori pentru protecția și igiena muncii și controlori de calitate316 Tehnicieni și maiștri în industriile textilă, pielărie și alimentară3161 Tehnicieni și maiștri în industria textilă și pielărie3162 Tehnicieni și maiștri în industria alimentară317 Tehnicieni și maiștri în industria lemnului, industria sticlei șiceramicii, industria celulozei și hârtiei și materialelor de construcții(materiale oxidice)3171 Tehnicieni și maiștri în industria lemnului3172 Tehnicieni și maiștri în industria sticlei, ceramicii și materialelor deconstrucții (materiale oxidice)3173 Tehnicieni și maistri în industria celulozei și hârtiei32 TEHNICIENI ÎN ȘTIINȚELE VIEȚII, OCROTIREA SĂNĂTĂȚII ȘI ASIMILAȚI321 Tehnicieni în științele vieții, ocrotirea sănătății și asimilați3211 Tehnicieni în științele vieții și ecologiei3212 Tehnicieni în activitatea de cercetare din domeniul agriculturii șisilviculturii3213 Tehnicieni agronomi, zootehniști și silvici în unități de producție322 Tehnicieni și alți lucrători în ocrotirea sănătății (exclusiv surorimedicale)3221 Asistenți medicali generaliști3222 Igieniști3223 Asistenți dieteticieni și de nutriție3224 Optometricieni și opticieni3225 Tehnicieni dentari3226 Fizioterapeuți și asimilați3227 Asistenți și tehnicieni veterinari3228 Asistenți farmaciști și laboranți3229 Tehnicieni în medicina modernă, neclasificați în grupele de bază anterioare323 Surori medicale, surori puericultoare, moașe și laboranți3230 Tehnicieni proteziști - orteziști------------Grupa de bază "3230 Tehnicieni proteziști - orteziști" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.3231 Surori medicale și laborante3232 Moașe și surori puericultoare33 ÎNVĂȚĂTORI ȘI ASIMILAȚI331 Învățători3310 Învățători în învățământul primar332 Educatoare3320 Educatoare333 Instructori-educatori în unități de handicapați3330 Instructori-educatori în unități de handicapați3331 Instructori - educatori în centrele de reeducare și penitenciare------------Grupa de bază "3331 Instructori - educatori în centrele de reeducare și penitenciare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.334 Alt personal în învățământ3340 Personal în învățământ, neclasificat în grupele de bază anterioare34 ALTE OCUPAȚII ASIMILATE TEHNICIENILOR341 Agenți în activitatea financiară și comercială3411 Agenți de valori și cambiști (brokeri valori)3412 Agenți de asigurări3413 Agenți imobiliari3414 Agenți de turism-----------Denumirea grupei de bază "3414 Agenți de voiaj" a fost înlocuită cu denumirea "Agenți de turism" conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.3415 Reprezentanți tehnici și comerciali3416 Agenți contractari și achiziții3417 Experți în evaluarea bunurilor și vânzători la licitație3419 Agenți în activitatea financiară și comercială, neclasificați în grupelede bază anterioare342 Agenți comerciali și mijlocitori de afaceri3421 Agenți comerciali3422 Agenți concesionari3423 Agenți de încadrare, repartizare, recalificare a forței de muncă șireintegrare a șomerilor3429 Agenți comerciali și de afaceri, neclasificați în grupele de bazăanterioare343 Alți lucrători cu studii medii în gestiunea economică și administrativă3431 Secretari administrativi și asimilați3432 Ocupatii auxiliare în activitatea juridică, comercială și administrativă3433 Contabili3434 Statisticieni în gestiunea economică, administrativă și asimilați344 Inspectori și agenți financiari3441 Inspectori de vamă și frontieră (vameși)3442 Inspectori de taxe și impozite3443 Inspectori de pensii și asigurări sociale3444 Inspectori pentru acordarea de permise, licențe sau autorizații3449 Inspectori și agenti financiari, neclasificați în grupele de bazăanterioare345 Inspectori de poliție și detectivi3450 Inspectori de poliție și detectivi346 Asistenți sociali3460 Asistenți sociali347 Tehnicieni în domeniul creației artistice, spectacole și sport3471 Designeri, decoratori și alți tehnicieni în domeniul artei3472 Prezentatori (crainici) la televiziune, radio și spectacole3473 Muzicieni, cântăreți, dansatori în localuri publice și asimilați3474 Clovni, magicieni, acrobați și asimilați3475 Sportivi, antrenori și asimilați3476 Tehnicieni în domeniul publicității----------Grupa de bază "3476 Tehnicieni în domeniul publicității" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.348 Personal laic din culte3480 Personal laic din culte349 Tehnicieni în turism, activități ospitaliere, activități de alimentație și activități de agrement----------Grupa minoră "349 Tehnicieni în turism, activități ospitaliere, activități de alimentație și activități de agrement" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.3491 Tehnicieni în turism și asimilați----------Grupa de bază "3491 Tehnicieni în turism și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.3492 Tehnicieni în activități ospitaliere și asimilați----------Grupa de bază "3492 Tehnicieni în activități ospitaliere și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.3493 Tehnicieni în activități de alimentație și asimilați----------Grupa de bază "3493 Tehnicieni în activități de alimentație și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.3494 Tehnicieni în activități de agrement și asimilați----------Grupa de bază "3494 Tehnicieni în activități de agrement și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.III. 4. GRUPA MAJORĂ 4Funcționari administrativi41 FUNCȚIONARI DE BIROU411 Secretari și operatori la mașini de scris și de calcul4111 Stenografe și dactilografe4112 Operatori la prelucrarea textelor și asimilați4113 Operatori introducere, validare și prelucrare date4114 Operatori la mașini de calcul4115 Secretare412 Funcționari în serviciile de evidență contabilă și financiare4121 Registratori ai operațiunilor de evidență contabilă4122 Funcționari în activități financiare413 Funcționari în evidența materialelor, producției și în transporturi4131 Magazineri4132 Funcționari de programare și urmărire a producției4133 Funcționari în transporturi414 Funcționari în bibliotecă, arhivă, corespondență și asimilați4141 Bibliotecari și arhivari4142 Funcționari expediție și alți agenți poștali4143 Codificatori, corectori de tipar și asimilați419 Alți funcționari de birou4190 Alți funcționari de birou42 FUNCȚIONARI ÎN SERVICII CU PUBLICUL421 Casieri, operatori la ghișeu și asimilați4211 Casieri, numărători de bani și vânzători de bilete4212 Operatori la ghișee4213 Crupieri și asimilați4214 Cămătări4215 Colectori de note de plată, polițe și bani cash422 Funcționari la recepție și de informare a clientelei4221 Functionari la agențiile de voiaj4222 Funcționari la serviciile de informare și recepționeri4223 Operatori la serviciile de telefoane (telefoniste)III. 5. GRUPA MAJORĂ 5Lucrători operativi în servicii, comerț și asimilați51 LUCRĂTORI ÎN SERVICII PERSONALE ȘI DE PROTECȚIE511 Însoțitori de zbor și organizatori de activități turistice-----------Denumirea grupei minore "511 Însotițori de zbor și ghizi" a fost înlocuită cu denumirea "Însoțitori de zbor și organizatori de activități turistice" conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.5111 Însotițori de zbor și stewardese5112 Conductori și controlori în transporturi publice5113 Organizatori de activități turistice-------------Denumirea grupei de bază 5113 a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.512 Administratori și alți lucrători operativi în restaurante cantine,pensiuni etc.5121 Administratori (Intendenți)5122 Bucătari5123 Ospătari și barmani513 Personal de îngrijire și asimilat5131 Îngrijitoare de copii5132 Infirmiere și ingrijitoare în instituții de ocrotire socială și sanitară5133 Personal specializat pentru îngrijire și supraveghere la domiciliu-------------Denumirea grupei de bază 5133 a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.5139 Lucrători în serviciu pentru populație, neclasificați în grupele de bazăanterioare514 Alti lucrători în servicii pentru populație5141 Coafori, frizeri, cosmeticieni și asimilați5142 Valeți, cameriste și însoțitori5143 Agenți de pompe funebre și îmbălsămători5149 Lucrători în servicii pentru populație, neclasificați în grupele de bazăanterioare516 Personal de pază și ordine publică5161 Pompieri5163 Lucrători în penitenciare (gardieni de inchisoare)5169 Personal de pază și ordine publică, neclasificat în grupele de bazăanterioare52 MODELE, MANECHINE ȘI VÂNZĂTORI ÎN MAGAZINE ȘI PIEȚE521 Manechine și asimilați5210 Manechine și asimilați522 Vânzători în magazine și piețe5220 Vânzători în magazine și piețeIII. 6. GRUPA MAJORĂ 6Agricultori și lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit61 AGRICULTORI ȘI LUCRĂTORI CALIFICAȚI ÎN AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT611 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale6111 Agricultori și lucrători calificați în culturi de câmp și legumicultură6112 Arboricultori și floricultori6115 Viticultori și pomicultori612 Crescători de animale6121 Crescători-ingrijitori de animale domestice pentru producția de lapteși carne6122 Crescători de păsări și fazanieri6123 Apicultori și sericicultori6124 Crescători - îngrijitori de cabaline6125 Crescători de animale mici6126 Crescători ingrijitori animale sălbatice captive sau semicaptive-----------Grupa de bază "6126 Crescători ingrijitori animale sălbatice captive sau semicaptive" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.613 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale și crescători deanimale6130 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale și crescători deanimale614 Lucrători forestieri și asimilați6141 Lucrători forestieri6142 Preparatori mangal615 Pescari și vânători6151 Lucrători în culturi acvatice6152 Pescari în ape interioare și de coastă6153 Pescari în mari și oceane6154 Paznici de vânătoare-------------Grupa de bază "Vânători" a devenit grupa de bază "Paznici de vânătoare" conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.III. 7. GRUPA MAJORĂ 7Meșteșugari și lucrători calificați în meserii de tip artizanal, de reglare și întreținere a mașinilor și instalațiilor71 MESERIAȘI ȘI MUNCITORI CALIFICAȚI ÎN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ȘI CONTRUCȚII711 Mineri și artificieri, tăietori și cioplitori în piatră7111 Mineri și lucrători în carieră7112 Artificieri7113 Spărgători, tăietori și cioplitori în piatră712 Muncitori constructori și asimilați7121 Muncitori constructori care utilizează tehnici și materiale tradiționale7122 Zidari7123 Constructori în beton armat și asimilați7124 Dulgheri7129 Muncitori constructori neclasificați în grupele de bază anterioare713 Muncitori constructori la lucrări de finisare7131 Constructori de acoperișuri7132 Parchetari, linoliști, mozaicari și faianțari7133 Ipsosari7134 Montatori de izolații termice și acustice7135 Geamgii7136 Instalatori și montatori de tevi7137 Electricieni în construcții714 Zugravi, vopsitori, curățitori de fațade și asimilați7141 Zugravi, tapetari, lăcuitori și vopsitori7143 Curățitori de fațade și coșari72 MESERIAȘI ȘI MUNCITORI CALIFICAȚI ÎN METALURGIE, CONSTRUCȚII METALICE ȘIASIMILAȚI721 Turnători, sudori, tinichigii-cazangii și alți lucrători în construcțiimetalice7211 Turnători, formatori, miezuitori7212 Sudori și debitatori autogeni7213 Tinichigii-cazangii7214 Constructori și montatori de structuri metalice7215 Lucrători la montarea și întreținerea de instalații de ridicat șitransportat7216 Scafandri și alți lucrători subacvatici722 Forjori, matrițeri, reglori și asimilați7221 Forjori, ștanțatori și presători7222 Sculeri7223 Reglori și reglori conductori de mașini unelte7224 Lucrători la mașini de polizat, rectificat și ascuțit723 Mecanici, montatori și reparatori de mașini și utilaje7231 Mecanici, montatori și reparatori de autovehicule7232 Mecanici, montatori și reparatori de motoare de avioane7233 Mecanici, montatori și reparatori de mașini agricole și industriale724 Montatori și reparatori de aparate și echipamente electronice șielectrotehnice7241 Electromecanici montatori și reparatori de aparate și echipamenteelectrice și energetice7242 Electronisti montatori și reparatori de aparate și echipamenteelectronice7244 Electromecanici montatori și reparatori de instalații telegrafice șitelefonice7245 Electricieni montatori și reparatori de linii electrice aeriene șisubterane73 MESERIAȘI ȘI MUNCITORI CALIFICAȚI ÎN MECANICĂ FINĂ, ARTIZANAT, IMPRIMERIEȘI ASIMILAȚI731 Lucrători în mecanica fină și asimilați7311 Confecționeri și reparatori de instrumente și aparate de precizie7312 Confecționeri și acordori de instrumente muzicale7313 Giuvaergii și alți lucrători de precizie în metal și alte materiale732 Olari, sticlari și lucrători asimilați7321 Olari și formatori în ceramică și materiale abrazive7322 Sticlari (suflători, tăietori de sticlă, polizori de sticlă etc.)7323 Gravori pe sticlă7324 Pictori, decoratori pe sticlă și ceramică733 Lucrători meseriași în executarea de produse artizanale din lemn, textile,piele și alte materiale7331 Lucrători-meseriași în executarea de produse artizanale din lemn și altemateriale7332 Lucrători-meseriași în executarea de produse artizanale din textile, pieleși materiale similare734 Lucrători poligrafi și asimilați7341 Zețari și linotipiști7342 Stereotipari și galvanotipiști7343 Gravori de imprimerie și fotogravori7344 Personal de fotografiere și asimilat7345 Legători și lucrători înrudiți7346 Imprimatori pe mătăse, lemn și textile74 MESERIAȘI ȘI MUNCITORI CALIFICAȚI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ ȘI ALTE MESERIIARTIZANALE741 Meseriași și lucrători în industria alimentară7411 Măcelari și alți lucrători în prelucrarea cărnii și peștelui7412 Brutari, patiseri și cofetari7413 Lucrători în fabricarea produselor lactate7414 Lucrători în conservarea fructelor și legumelor7415 Degustători și controlori de calitate de mâncăruri și băuturi7416 Lucrători în prelucrarea tutunului și produselor din tutun742 Meseriași și lucrători în trătarea și prelucrarea lemnului7421 Lucrători în pregătirea și tratarea lemnului7422 Tâmplari și lucrători asimilați7423 Reglori-montatori mașini de prelucrat lemn7424 Împletitori de coșuri, confecționeri de perii și asimilați743 Lucrători în industria textilă și confecții7431 Filatori7432 Țesători și tricotori7433 Confecționeri industriali de îmbrăcăminte, pălărieri și modiste7434 Blănari și asimilați7435 Meșteri, croitori în textile și piele7436 Lucrători în broderie și asimilați7437 Tapițeri și asimilați744 Lucrători în prelucrarea pielii și fabricarea încălțămintei7441 Tăbăcari și pielari7442 Cizmari și meșteșugariIII. 8. GRUPA MAJORĂ 8Operatori la instalații și mașini și asamblori de mașini, echipamente și alte produse81 OPERATORI LA INSTALAȚIILE FIXE ȘI LUCRĂTORI ASIMILAȚI811 Operatori la instalațiile de exploatare minieră și petrolieră de extracțieși preparare a substanțelor minerale utile8111 Operatori la instalații și utilaje miniere8112 Operatori la instalații de preparare a minereurilor și rocilor8113 Operatori la instalații de foraj și sonde de extracție a țițeiului812 Operatori la instalațiile de producere și prelucrare a metalului8121 Operatori la cuptoare pentru minereuri, furnaliști și oțelari8122 Operatori la cuptoare și instalații pentru turnarea și laminarea metalelor8123 Operatori la instalațiile de tratament termic al metalelor8124 Operatori la instalațiile de trefilare a metalelor813 Operatori la cuptoarele și instalațiile de obținere a sticlei, ceramiciiși produselor refractare, abrazive din carbune și grafit8131 Operatori la cuptoarele și instalațiile de producere a sticlei șiproduselor din sticlă8139 Operatori la instalațiile de obținere a ceramicii și produselor refractare,abrazive din cărbune și grafit814 Operatori la instalațiile de prelucrare a lemnului și fabricare a hârtiei8141 Operatori la instalațiile de prelucrare a lemnului8142 Operatori la instalațiile de fabricare a pastei de hârtie8143 Operatori la instalațiile de fabricare a hârtiei815 Operatori la instalațiile de prelucrare chimică8151 Operatori la instalațiile de fragmentare, de amestecare, măcinare șimalaxare chimică8152 Operatori la aparatele de tratament termic în chimie8153 Operatori la aparatele de filtrare și separare chimică8154 Operatori la instalațiile de distilare și tratamente chimice (cu excepțiarafinării petrolului și gazelor)8155 Operatori la instalațiile de rafinare a petrolului și gazelor naturale8159 Operatori la instalațiile de prelucrare chimică, neclasificați în grupelede bază anterioare816 Operatori la instalațiile de producere a energiei și tratarea apei8161 Operatori la instalațiile de producere a energiei8162 Fochisti la mașini mobile cu abur și cazane de locomotivă8163 Operatori la incineratoare, instalații de tratare a apei și asimilați817 Operatori la liniile de montaj automat și roboți industriali8170 Operatori la liniile de montaj automat și roboți industriali82 OPERATORI LA MAȘINI, UTILAJE ȘI ASAMBLORI DE MAȘINI, ECHIPAMENTE ȘI ALTEPRODUSE821 Operatori la mașinile pentru prelucrarea metalelor și produselor minerale8211 Operatori prelucratori la mașini unelte8212 Operatori la mașini și instalații pentru fabricarea cimentului și a altorproduse minerale822 Operatori la instalațiile și utilajele pentru fabricarea produselorchimice8221 Operatori la instalațiile pentru producerea medicamentelor și produselorcosmetice8222 Operatori la instalațiile de fabricare a muniției chimice și explozibililor8223 Operatori la instalațiile de tratare chimică a metalelor8224 Operatori la instalațiile de fabricare a produselor fotografice8229 Operatori la instalațiile de fabricare a altor produse chimice823 Operatori la instalațiile și utilajele pentru fabricarea articolelor dincauciuc și mase plastice8231 Operatori la instalațiile, utilajele și mașinile pentru fabricareaproduselor din cauciuc8232 Operatori la instalațiile, utilajele și mașinile pentru fabricareaarticolelor din materiale plastice824 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din lemn8240 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din lemn825 Operatori la mașinile și utilajele din tipografii și legătorii8251 Operatori la mașinile și utilajele de imprimat8252 Operatori la mașinile și utilajele de legat cărți8253 Operatori la mașinile de papetărie, fabricarea diferitelor articole dinhârtie, carton și materiale similare826 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor șiarticolelor din textile, blănuri și piele8261 Operatori la utilajele de filatură8262 Operatori la mașini de țesut și tricotat8263 Operatori la mașini și utilaje pentru industria confecțiilor8264 Operatori la utilajele și instalațiile de finisare textilă8265 Operatori la mașini pentru tratarea blănurilor și pieilor8266 Operatori la mașini utilaje și instalații din industria încălțămintei8269 Operatori la mașini de prelucrare a altor articole din textile, blănuri șialte materiale similare827 Operatori la mașinile pentru fabricarea produselor alimentare8271 Operatori la mașinile și utilajele de prelucrare a cărnii și peștelui8272 Operatori la mașinile și utilajele de fabricare a produselor lactate8273 Operatori la mașinile de măcinat cereale și mirodenii8274 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea pâinii, pastelorfăinoase, a produselor de patiserie, cofetărie și zaharoase8275 Operatori la mașinile și utilajele pentru prelucrarea fructelor, legumelorși fabricarea uleiurilor alimentare8276 Operatori la utilajele de producere și rafinare a zaharului8277 Operatori la mașinile și utilajele de prelucrare a cafelei și a ceaiului8278 Operatori la mașinile și instalațiile de fabricare a berii, vinurilor șialtor băuturi8279 Operatori la utilajele de prelucrare a tutunului și produselor din tutun828 Asamblori de mașini, echipamente și alte produse8281 Montatori în construcții mecanice8282 Montatori de mașini și echipamente electrotehnice8283 Asamblori de echipamente electronice8284 Asamblori de produse și articole din metal, cauciuc și materiale plastice8285 Asamblori de produse și articole din lemn8286 Asamblori de produse și articole din carton, textile și materiale similare8287 Montatori de subansamble829 Alți operatori la mașini și asamblori8290 Operatori la mașini și asamblori neclasificați în grupele de bazăanterioare83 CONDUCĂTORI DE VEHICULE ȘI OPERATORI LA INSTALAȚII MOBILE831 Mecanici de locomotivă și asimilați8311 Mecanici de locomotivă8312 Frânari, acari și agenți de manevră832 Conducători auto8321 Conducători de motociclete8322 Șoferi de autoturisme și camionete8323 Conducători de autobuze, troleibuze și tramvaie8324 Șoferi de autocamioane și mașini de mare tonaj833 Conducători de mașini agricole și alte mașini de transportat și ridicat8331 Tractoriști și alți conducători de mașini agricole și forestiere8332 Conducători de mașini și utilaje terasiere8333 Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane și asimilați8334 Operatori la instalațiile de transport mărfuri paletizate834 Marinari, navigatori și asimilați8340 Marinari, navigatori și asimilațiIII. 9. GRUPA 9Muncitori necalificați91 MUNCITORI NECALIFICAȚI, ÎN SERVICII ȘI VÂNZĂRI911 Vânzători ambulanți și asimilați9111 Vânzători ambulanți9113 Vânzători la domiciliul clientelei sau la comandă prin telefon912 Lustragii și alți prestatori de mici servicii pentru populație9120 Lustragii și alți prestatori de mici servicii pentru populație913 Personal casnic, spălătorese și asimilați9131 Menajere9132 Femei de serviciu la birouri, hoteluri și alte instituții9133 Spălătorese și călcătorese914 Îngrijitori de clădiri, spălători de vehicule, vitrine și geamuri9141 Îngrijitori de clădiri9142 Spălători de vehicule, vitrine și geamuri915 Personal de manipulare și supraveghere bagaje, mesageri, portari, pazniciși asimilați9151 Personal de manipulare și supraveghere bagaje9152 Portari, paznici și asimilați9153 Cititori de contoare și încasatori916 Muncitori necalificați în servicii publice9161 Gunoieri și măturători9162 Muncitori necalificați în servicii publice, neclasificați în grupele debază anterioare92 MUNCITORI NECALIFICAȚI ÎN AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT921 Muncitori necalificați în agricultură, silvicultură și pescuit9211 Muncitori necalificați în agricultură9212 Muncitori necalificați în silvicultură9213 Muncitori necalificați în pescuit și vânătoare93 MUNCITORI NECALIFICAȚI ÎN INDUSTRIA MINIERĂ, CONSTRUCȚII, LUCRĂRI PUBLICE,INDUSTRIA PRELUCRATOARE ȘI TRANSPORTURI931 Muncitori necalificați în industria minieră, construcții și lucrăripublice9311 Muncitori necalificați în mine și cariere9312 Muncitori necalificați la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, barajeetc.9313 Muncitori necalificați în construcția de locuințe932 Muncitori necalificați în industria prelucrătoare9320 Muncitori necalificați în industria prelucrătoare933 Muncitori necalificați în transporturi și manipulanți mărfuri9330 Muncitori necalificați în transporturi și manipulanți mărfuri94 UCENICI------------Subgrupa majoră "94 Ucenici" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.941 Ucenici------------Grupa minoră "941 Ucenici" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.9411 Ucenici------------Grupa de bază "9411 Ucenici" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.III. 10. GRUPA MAJORĂ 0Forțele armate01 FORȚELE ARMATE011 Forțele armate0111 Forțele armateIV. DESCRIEREA GRUPELOR DE OCUPAȚII - ÎN STRUCTURA ARBORESCENTĂ - SUB RAPORTUL COMPETENȚELOR PROFESIONALEIV. 1. GRUPA MAJORĂ 1Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalți conducători ai administrației publice, conducători și funcționari superiori din unitățile economico-sociale și politiceMembrii corpului legislativ, ai executivului, înalții conducători ai administrației publice, conducătorii și funcționarii superiori din unitățile economico-sociale și politice adoptă, modifică și abrogă legi constituționale, organice și legi ordinare; aprobă programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne și externe; exercită conducerea generală a administrației publice pe întreg teritoriul țării; contribuie la apărarea drepturilor și la promovarea intereselor profesionale economice și sociale ale salariaților în raport cu statutele lor; reprezintă voința politică a cetățenilor, cu respectarea ordinii de drept și principiilor democrației.Subgrupe majore componente:11 Legislatori, membri ai executivului și inalți conducători ai administrațieipublice12 Conducători de unități economico-sociale mari (corporații)13 Conducători de unități economico-sociale mici (giranți)IV. 1.1. SUBGRUPA MAJORĂ 11Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publiceMembrii corpului legislativ, ai executivului și inalții conducători ai administrației publice adoptă, modifică și abrogă legi constituționale, organice și ordinare; formulează, aprobă programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne și externe; exercită conducerea generală a administrației publice pe întreg teritoriul țării, în baza legii.Grupe minore componente:111 Legislatori, membri ai executivului și înalti conducători ai administrațieipublice114 Presedinți și alți funcționari superiori din organizații politice,profesionale, patronale, sindicale și alte organizații obșteștiIV. 1.1.1. GRUPA MINORĂ 111Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publiceMembrii corpului legislativ, ai executivului și inaltii conducatori ai administrației publice formuleaza, adopta, modifica și abroga legi constituționale, organice și legi ordinare; aprobă programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne și externe; exercită conducerea generală a administrației publice pe întreg teritoriul țării, în baza legii.Grupe de bază componente:1110 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrațieipublice1110 LEGISLATORI, MEMBRI AI EXECUTIVULUI ȘI ÎNALȚI CONDUCĂTORI AI ADMINISTRAȚIEIPUBLICEMembrii corpului legislativ, ai executivului și înalții conducători ai administrației publice formulează, adoptă, modifică și abrogă legi constituționale, organice și legi ordinare; aprobă programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne și externe; exercită conducerea generală a administrației publice pe întreg teritoriul țării, în baza legii.Ocupații componente:111001 adjunct al procurorului general111002 ambasador111003 chestor Parlament111004 comandant unic aviație111005 comisar general111006 comisar general adjunct111007 consilier diplomatic111008 consilier guvernamental111009 consilier și consultant juridic111010 consilier instituții publice111011 consilier al ministrului111012 consul general111013 consultant prezidențial și guvernamental111014 senator111015 director instituție publică și asimilați111016 director adjunct instituție publică și asimilați111017 director de cabinet111018 director general instituție publică și asimilați111019 consilier economic111020 grefier șef (judecătorie, parchet)111021 grefier șef de secție (Curte de Apel, tribunal, parchete)111022 guvernator111023 inspector de stat șef111024 inspector șef în administrația publică111025 magistrat asistent șef111026 ministru și asimilați111027 ministru consilier111028 ministru de stat111029 ministru plenipotențiar111030 notar șef111031 notar șef adjunct111032 prefect111033 președinte Academie111034 președinte Curtea Supremă de Justiție111035 președinte Curte de Apel111036 președinte Curte de conturi111037 președinte de judecătorie111038 președinte Camera Deputaților111039 președinte de secție (la Curtea Supremă de Justiție, Curte de Apel, tribunal)111040 președinte tribunal111041 președintele României111042 prim grefier111043 prim procuror111044 prim procuror adjunct111045 prim adjunct al procurorului general111046 prim-ministru111047 primar111048 procuror general111049 procuror șef de secție111050 procuror șef de secție adjunct111051 secretar general111052 secretar general al guvernului111053 secretar Parlament111054 secretar de stat și asimilați111055 secretar general Academie111056 secretar șef notariat111057 secretar primărie, prefectură, procuratură111058 șef laborator criminalistică111059 șef birou instituție publică111060 șef cabinet111061 șef birou senatorial111062 șef departament111063 șef protocol de stat111064 șef serviciu instituție publică111065 subprefect111066 viceguvernator111067 viceprimar111068 deputat111069 vicepreședinte (la Curtea Supremă de Justiție, Curtea de Apel, tribunal, judecătorie)111070 consilier prezidențial111071 consilier parlamentar111072 președinte Senat111073 președinte instituție publică-------------Ocupația "președinte instituție publică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.111074 vicepreședinte instituție publică-------------Ocupația "vicepreședinte instituție publică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.111075 inspector general judecătoresc șef-------------Ocupația "inspector general judecătoresc șef" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.IV. 1.1.2. GRUPA MINORĂ 114Președinti și alți funcționari superiori din organizații politice, profesionale, patronale, sindicale și alte organizații obșteștiPresedinții și alți funcționari superiori din organizații politice, profesionale, patronale, sindicale și alte organizații obștești reprezintă voința politică a cetățenilor; apără drepturile și promovează interesele organizațiilor pe care le conduc, în fața administrației și în relațiile dintre ele, pe baza statutelor proprii, cu respectarea ordinii de drept și principiilor democratice; definesc, formulează și urmăresc aplicarea politicii organizației pe care o reprezintă (partide politice, sindicate, organizații patronale, asociații profesionale, sportive sau umanitare).Grupe de bază componente:1141 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile politice1142 Conducatori și alți functionari superiori din organizațiile profesionale, patronale, sindicale și alteorganizații similare1143 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile umanitare și alte organizații similare (UNICEF,ecologice etc.)1141 CONDUCĂTORI ȘI ALȚI FUNCȚIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZAȚIILE POLITICEConducătorii și alti functionari superiori din organizațiile politice definesc politica, statutul și regulamentul intern al organizațiilor, îndeplinesc funcția de reprezentare a acestora și de coordonare a activității respective.Ocupații componente:114101 consilier organizație politică114102 președinte organizație politică114103 vicepreședinte organizație politică114104 secretar organizație politică1142 CONDUCĂTORI ȘI ALȚI FUNCȚIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZAȚIILE PROFESIONALE, PATRONALE, SINDICALE ȘI ALTE ORGANIZAȚII SIMILAREConducătorii și înalții funcționari din organizațiile profesionale, patronale, sindicale și alte organizații similare definesc și formulează politica, statutul și regulamentele de ordine interioară ale organizațiilor pe care le conduc, supraveghează aplicarea politicii organizațiilor respective, reprezintă aceste organizații și acționează în numele lor, reprezentându-le interesele în Parlament și în fața puterii publice.Ocupații componente:114201 conducător de asociații, filiale și organizații obștești114202 locțiitor al conducătorului de asociații, filiale organizații obștești114203 secretar și secretar adjunct ai asociațiilor, filialelor și organizațiilor obștești114204 președinte organizație sindicală-----------Ocupația "președinte organizație sindicală" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.114205 vicepreședinte organizație sindicală-----------Ocupația "vicepreședinte organizație sindicala" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.114206 secretar organizație sindicală-----------Ocupația "secretar organizație sindicala" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.114207 delegat sindical național------------Ocupația "delegat sindical național" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.114208 președinte asociație naționala cooperatistă------------Ocupația "președinte asociație naționala cooperatistă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.114209 vicepreședinte asociație naționala cooperatistă------------Ocupația "vicepreședinte asociație naționala cooperatistă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.114210 secretar general asociație naționala cooperatistă------------Ocupația "secretar general asociație naționala cooperatistă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.114211 președinte asociație teritorială de organizații cooperatiste------------Ocupația "președinte asociație teritorială de organizații cooperatiste" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.114212 vicepreședinte asociație teritorială de organizații cooperatiste------------Ocupația "vicepreședinte asociație teritorială de organizații cooperatiste" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.114213 secretar asociație teritorială de organizații cooperatiste------------Ocupația "secretar asociație teritorială de organizații cooperatiste" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.114213 șef departament------------Ocupația "șef departament" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.114215 președinte organizație cooperatistă-------------Ocupația "președinte organizație cooperatistă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.114216 vicepreședinte organizație cooperatistă-------------Ocupația "vicepreședinte organizație cooperatistă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.1143 CONDUCĂTORI ȘI ALȚI FUNCȚIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZAȚIILE UMANITARE ȘI ALTE ORGANIZAȚII SIMILARE (UNICEF, ECOLOGICE)Conducătorii și alți funcționari superiori din organizațiile umanitare și alte organizații similare definesc și formulează politica, statutul, și regulamentul intern al organizațiilor respective, îndeplinesc funcții de coordonare a aplicării politicii proprii, precum și de reprezentare a organizațiilor în relațiile cu alte organe și organizații.Ocupații componente:114301 conducător de organizații umanitare și asimilați114302 secretar al organizațiilor umanitare și asimilațiIV. 1.2. SUBGRUPA MAJORĂ 12Conducători de unități economico-sociale mari (corporații)Conducătorii de întreprinderi mari - întreprinderi, organisme sau secțiile componente ale acestora, conduse de cel puțin trei cadre de conducere definesc și formulează politica economico-socială a întreprinderii sau a mai multor secții, pentru care planifică și coordonează desfășurarea activității și îndeplinesc funcții de reprezentare a întreprinderilor respective.Grupe minore componente:121 Directori generali, directori de unități economico-sociale mari și asimilați122 Conducatori de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cu activități de producție și sociale dinunități economico-sociale mari123 Alți conducători de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cu activități nelucrative dinunități economico-sociale mariIV. 1.2.1. GRUPA MINORĂ 121Directori generali, directori din unităti economico-sociale mari și asimilațiDirectorii generali, directorii din unități economico-sociale mari și asimilații acestora definesc și formuleaza politica economică a întreprinderii, planifică și coordonează activitatea acesteia, cu consultarea organului director în fața căruia răspund de deciziile luate și de rezultatele obținute, îndeplinind și funcții de reprezentare a unităților respective.Grupe de bază componente:1210 Directori generali, directori și asimilați1211 Conducători și alți funcționari superiori în sistemul bancar------------Grupa de bază 1211 "Conducători și alți funcționari superiori în sistemul bancar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.1210 DIRECTORI GENERALI, DIRECTORI ȘI ASIMILAȚIDirectorii generali, directorii și asimilații acestora definesc și formulează politica economico-socială a unităților respective, planifică și coordonează activitatea, apreciază rezultatele obținute, raportează în fața consiliului de administrație sau a altui organ director și reprezintă unitatea în tranzacțiile cu terții.Ocupații componente:121001 comandant și comandant adjunct aviație121002 comandant port, flotă121003 decan, rector, prorector, prodecan121004 director societate comercială121005 director adjunct societate comercială121006 inspector general școlar121007 director științific cercetare-dezvoltare și asimilați121008 inspector sanitar șef121009 medic (farmacist) director și asimilați121010 medic (farmacist) director adjunct121011 director general societate comercială121012 director general adjunct societate comercială121013 director de program121014 director general regie autonomă121015 director general adjunct regie autonomă121016 director control risc------------Ocupația "director control risc" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.121017 director comercial-------------Ocupația "director comercial" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.121018 director vânzări-------------Ocupația "director vânzări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.121019 director/director adjunct, inspector șef și asimilați-------------Ocupația "director/director adjunct, inspector șef și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.121020 director economic-------------Ocupația "director economic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.121021 director magazin-------------Ocupația "director magazin" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.121022 șef corp executori bancari-------------Ocupația "șef corp executori bancari" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.121023 director sucursală și asimilați--------------Ocupația "director sucursală și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.121024 director tehnic--------------Ocupația "director tehnic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.121025 director general institut național cercetare-dezvoltare și asimilați--------------Ocupația "director general institut național cercetare-dezvoltare și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.121026 director incubator tehnologic de afaceri--------------Ocupația "director incubator tehnologic de afaceri" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.121027 director departament cercetare-dezvoltare--------------Ocupația "director departament cercetare-dezvoltare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.121028 director de societate comercială agricolă---------------Ocupația "director de societate comercială agricolă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.1211 CONDUCĂTORI ȘI ALȚI FUNCȚIONARI SUPERIORI ÎN SISTEMUL BANCARPreședinții, vicepreședinții și alți funcționari superiori din sistemul bancar reprezintă și angajează unitatea bancară în relațiile cu clienții, precum și în fața organelor de jurisdicție; semnează actele de angajare a cheltuielilor materiale și bănești, precum și toate celelalte acte ce se emit de către bancă, potrivit normelor; organizează și coordonează activitatea băncii conform dispozițiilor legale în vigoare.------------Grupa de bază 1211 "Conducători și alți funcționari superiori în sistemul bancar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.121101 președinte bancă/vicepreședinte/prim vicepreședinte------------Ocupația "președinte bancă/vicepreședinte/prim vicepreședinte" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.121102 economist șef------------Ocupația "economist șef" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.121103 director general/director general adjunct/ bancă/societate leasing-------------Ocupația "director general bancă/director general adjunct" a fost înlocuită cu ocupația "director general/director general adjunct/ bancă/societate leasing" conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.121104 director executiv bancă/director/director adjunct------------Ocupația "director executiv bancă/director/director adjunct" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.121105 șef departament bancă/șef adjunct departament------------Ocupația "șef departament bancă/șef adjunct departament" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.121106 șef proiect bancă------------Ocupația "șef proiect bancă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.121107 șef serviciu /șef birou/ bancă; societate leasing-------------Ocupația "șef serviciu bancă/șef birou" a fost înlocuită cu ocupația "șef serviciu /șef birou/ bancă; societate leasing" conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.121108 coordonator compartiment/colectiv bancă------------Ocupația "coordonator compartiment/colectiv bancă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.121109 dealer șef (arbitragist bancă)------------Ocupația "dealer șef (arbitragist bancă)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.121110 director unitate bancară operațională/director adjunct unitate bancară operațională------------Ocupația "director unitate bancară operațională/director adjunct unitate bancară operațională" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.121111 șef agenție bancară------------Ocupația "șef agenție bancară" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.121112 contabil șef/ director financiar/bancă/societate leasing-------------Ocupația "contabil șef /director financiar bancă" a fost înlocuită cu ocupația "contabil șef/ director financiar/bancă/societate leasing" conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.121113 director de arhivă bancă------------Ocupația "director de arhivă bancă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.121114 director/director adjunct divizie/direcție leasing-------------Ocupația "director/director adjunct divizie/direcție leasing" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.IV. 1.2.2. GRUPA MINORĂ 122Conducători de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cu activități de producție și sociale din unități economico-sociale mariConducătorii de compartimente cu activități de producție și sociale din unitățile economico-sociale mari răspund, planifică și conduc activitatea de producție a bunurilor și prestărilor de servicii, în limitele stabilite de cadrele ierarhic superioare, avizează recrutarea și formarea personalului, apreciază randamentul muncii acestuia, reprezintă interesele unității pe care o conduc în relațiile de muncă cu alte compartimente similare din cadrul întreprinderii (instituției) proprii sau cu terții.Grupe de bază componente:1221 Conducatori în agricultura, silvicultura, vânătoare piscicultura, pescuit și protectia mediului1222 Conducatori în industria extractiva și prelucratoare1223 Conducatori în constructii1224 Conducatori în comertul cu ridicata și cu amanuntul1225 Conducători în turism, activități ospitaliere, activități de alimentație și activități de agrement------------Denumirea grupei de bază 1225 a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.1226 Conducatori în transporturi, posta și telecomunicatii1227 Conducatori de firme de afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale1228 Conducatori de întreprinderi de prestări servicii pentru populație reparații obiecte de uz casnic, curățătorii, spălătorii, frizerii etc.)1229 Conducători în alte activități de producție și servicii sociale (sănătate, cultură, învățământ, sport, afaceri externe etc.)1221 CONDUCĂTORI ÎN AGRICULTURA SILVICULTURĂ, VÂNĂTOARE PISCICULTURĂ, PESCUIT ȘI PROTECȚIA MEDIULUIConducătorii din agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură, pescuit și protecția mediului, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alte cadre de conducere de direcții și servicii, planifică și coordonează activitatea de producție a bunurilor agricole, supraveghează utilizarea resurselor materiale, financiare și umane, stabilesc modalitățile de execuție a lucrărilor de specialitate, avizează recrutarea și formarea profesională a personalului, reprezintă unitatea pe care o conduc în relațiile cu alte sectoare ale aceleiași întreprinderi sau cu terții.Ocupații componente:122101 hidrometeorolog șef122102 inginer șef agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură, pescuit122103 inspector general vânătoare122104 medic veterinar șef122105 șef centru protecția plantelor și mediului122106 șef centru reproducția și selecția animalelor122107 șef district, centru, ocol silvic122108 șef circumscripție sanitar-veterinar și control al alimentelor122109 șef complex zootehnic122110 șef fazanerie122111 șef fermă agricolă (agrozootehnică)122112 șef laborator analize pedologice și asimilați122113 șef oficiu cadastru122114 șef parchet122115 șef păstrăvărie122116 șef pepinieră silvicolă, pomicolă, viticolă122117 șef stație hidrologică, meteorologică și incubație122118 șef stație producție, exploatare, întreținere în agricultură122119 șef stație vinificație122120 șef stație lucrări de irigație și ameliorare a solului122121 inspector veterinar șef122122 șef secție mecanizare1222 CONDUCĂTORI ÎN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ȘI PRELUCRĂTOAREConducătorii din industria extractivă și prelucrătoare, în subordinea directorilor responsabili, în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii planifică și coordonează activitatea de extracție a carbunelui și minereurilor, de producție și distribuție a electricității, gazului și apei; supraveghează aplicarea regulilor de protecție a muncii, precum și recrutarea și formarea profesională a personalului; reprezintă organizația proprie în relațiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia sau cu terții.Ocupații componente:122201 inginer șef exploatare nucleară122202 inginer șef industria extractivă și prelucratoare122203 inginer șef radioprotecție122204 inspector șef conservarea energiei122205 șef atelier industria extractivă și prelucrătoare122206 șef sector, industria extractivă și prelucrătoare122207 șef centru prelucrare122208 șef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear122209 șef unități miniere și asimilate122210 șef brigadă exploatare miniera122211 șef serviciu tehnic și componente nucleare122212 șef serviciu termo-chimic122213 șef uzină, centrală electrică, gaze, apă și asimilați122214 șef laborator în industria prelucratoare122215 șef modul în industria extractivă și prelucrătoare122216 șef centrală electrică, gaze și apă122217 șef secție industrie extractivă și prelucrătoare122218 șef serviciu industrie extractivă și prelucrătoare122219 șef birou industrie extractivă și prelucrătoare122220 șef atelier reparații capitale122221 inspector general industria petrolieră------------Ocupația "inspector general industria petrolieră" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122222 șef formație industria petrolieră/petrochimică------------Ocupația "șef formație industria petrolieră/petrochimică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122223 șef instalație petrolieră------------Ocupația "șef instalatie petrolieră" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122224 șef laborator industria petrolieră------------Ocupația "șef laborator industria petrolieră" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122225 șef stație epurare ape reziduale------------Ocupația "șef stație epurare ape reziduale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122226 supervizor geolog și foraj------------Ocupația "supervizor geolog și foraj" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122227 șef formație în industria de mașini și echipamente------------Ocupația "șef formație în industria de mașini și echipamente" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.122228 șef/șef adjunct stație electrică-------------Ocupația "șef/șef adjunct stație electrică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.122229 șef/șef adjunct centru exploatare rețele electrice-------------Ocupația "șef/șef adjunct centru exploatare rețele electrice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.122230 șef dispecer energetic central (DEC)-------------Ocupația "șef dispecer energetic central (DEC)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.122231 manager securitate instalații industria extractivă și prelucrătoare-------------Ocupația "manager securitate instalații industria extractivă și prelucrătoare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.122232 șef dispecer energetic teritorial (DET)-------------Ocupația "șef dispecer energetic teritorial (DET)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.1223 CONDUCĂTORI ÎN CONSTRUCȚIIConducătorii din construcții, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii, planifică și coordonează activitatea de producție, exploatare și întreținere în construcții și lucrări publice; supraveghează aplicarea regulilor de protecție a muncii, precum și recrutarea și formarea profesională a personalului din subordine și randamentul acestuia; reprezintă organizația proprie în relațiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia sau cu terții.Ocupații componente:122301 ajutor șef brigadă, în construcții122302 inginer șef în construcții122303 conducător antrepriză construcții montaj122304 șef atelier în construcții122305 șef brigadă complexă sau specializată122306 șef laborator în construcții122307 șef lot122308 șef șantier122309 șef sector (secție) drumuri-poduri122310 șef secție producție, exploatare, întreținere, reparații în construcții și lucrări publice122311 șef serviciu în construcții122312 șef birou în construcții122313 șef sector exploatare, îmbunătățiri funciare122314 șef sistem exploatare îmbunătățiri funciare1224 CONDUCĂTORI ÎN COMERȚUL CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTULConducătorii din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii, planifică și coordonează activitatea comercială a întreprinderii; supraveghează respectarea normelor practicate în regimul schimbului de mărfuri și cheltuielile specifice; supraveghează recrutarea și formarea profesională a personalului din subordine și randamentul acestuia; reprezintă organizația proprie în relațiile cu alte sectoare interne sau cu terții.Ocupații componente:122401 președinte cooperativă de consum-------------Ocupația "președinte cooperativă de producție, achiziție și desfacere a mărfurilor" a fost înlocuită cu ocupația "președinte cooperativă de consum" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122402 șef bază recepție122403 șef serviciu comerț cu ridicata și amănuntul122404 șef birou comerț cu ridicata și amănuntul122405 vicepreședinte cooperativă de consum-------------Ocupația "vicepreședinte cooperativă de producție, achiziție și desfacere" a fost înlocuită cu ocupația "vicepreședinte cooperativă de consum" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122406 șef stație PECO-------------Ocupația "șef stație PECO" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122407 șef departament de mărfuri alimentare/nealimentare-------------Ocupația "șef departament de mărfuri alimentare/nealimentare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122408 manager zonă-------------Ocupația "manager zonă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.1225 CONDUCĂTORI ÎN TURISM, ACTIVITĂȚI OSPITALIERE, ACTIVITĂȚI DE ALIMENTAȚIE ȘI ACTIVITĂȚI DE AGREMENTConducătorii din turism, activități ospitaliere, activități de alimentație și activități de agrement în subordinea directorilor responsabili, planifică, coordonează și supraveghează activitatea de care răspund și utilizează eficient resursele aflate în administrare.------------Denumirea grupei de bază 1225 și conținutul acesteia au fost modificate conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.Ocupații componente:122501 manager în activitatea de turism------------Ocupația "responsabil complex hotel-restaurant" a fost înlocuită cu ocupația "manager în activitatea de turism" conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.122502 șef complex hotelier122503 manager în activitatea de turism---------------Ocupația "manager în activitatea de turism" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.1226 CONDUCĂTORI ÎN TRANSPORTURI, POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚIIConducătorii din transporturi, poștă și telecomunicații în subordinea directorilor responsabili, planifică și coordonează activitatea specifică din transporturi, poștă și telecomunicații; supraveghează utilizarea resurselor materiale și financiare și respectarea normativelor și tarifelor; avizează recrutarea, formarea profesională șieficientă a personalului din subordine; reprezintă organizația proprie în relațiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia și cu terții.Ocupații componente:122601 capitan șef port122602 comandant pentru nave maritime------------Ocupația "comandant navă" a fost înlocuită cu ocupația "comandant pentru nave maritime" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122603 comandant coordonator grup mare pescuit oceanic122604 conducător (director și director adjunct) Administrația Filiala Dunărea de Jos (AFDJ)122605 director zbor122606 inginer șef transporturi122607 picher șef district122608 revizor general siguranța circulației122609 șef agenție navală122610 șef atelier aeroport122611 șef atelier telecomunicații122612 șef atelier transporturi122613 șef autobază122614 șef birou aeroport122615 șef birou exploatare poștală122616 șef birou radiotelecomunicații122617 șef birou, serviciu relații internaționale122618 șef birou, serviciu transport maritim și fluvial122619 șef centrală telefonică122620 șef centru control calitate emisie radiofonică122621 șef centru control calitate emisie televiziune122622 șef centru control local comunicații122623 șef centru dirijare zbor122624 șef centru postal și asimilați122625 șef centru (secție, sector) radiodifuziune și asimilați122626 șef centru (secție, sector) telecomunicații și asimilați122627 șef centru zonal intervenții radiorelee122628 șef centru zonal de intervenții translatare TV122629 șef coloană auto122630 șef depou122631 șef district căi ferate, poduri, drumuri122632 șef divizie căi ferate122633 șef formație comunicații122634 șef formație operațională telecomunicații122635 șef laborator aeroport122636 șef laborator măsurători telecomunicații122637 șef laborator radio-televiziune122638 șef laborator telecomunicații122639 șef lot telecomunicații122640 șef port122641 șef regulator circulație căi ferate122642 șef rețea telecomunicații122643 șef revizie locomotive, automotoare122644 șef revizie vagoane122645 șef secție (sector) transporturi și asimilați122646 șef serviciu, centru, stație, aeroport și asimilați122647 șef serviciu control zonal comunicații122648 șef serviciu exploatare poștală122649 șef serviciu filială Administrația Filiala Dunărea de Jos122650 șef serviciu informare zbor122651 șef serviciu stație, tură meteo122652 șef serviciu navigație122653 șef serviciu radiotelecomunicații și asimilați122654 șef stație căi ferate122655 șef stație comunicații prin satelit122656 șef stație radiorelee122657 șef stație teleferic122658 șef stație televiziune122659 șef studio122660 șef agenție pilotaj122661 șef cart122662 telefonist șef122663 telegrafist șef122664 șef oficiu zonal poștă122665 șef oficiu special poștă122666 diriginte oficiu transporturi și telecomunicații122667 șef turn telecomunicații122668 șef garaj122669 comandant instructor122670 șef mecanic instructor122671 șef mecanic maritim/fluvial-------------Ocupația "șef mecanic nave maritime" a fost înlocuită cu ocupația "șef mecanic maritim/fluvial" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122672 șef electrician maritim-------------Ocupația "șef electrician nave maritime" a fost înlocuită cu ocupația "șef electrician maritim" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122673 șef stație radiotelegrafie (RTG)122675 conducător activitate de transport rutier-------------Ocupația "conducător activitate de transport rutier" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.1227 CONDUCĂTORI LA FIRME DE AFACERI, INTERMEDIERI ȘI ALTE SERVICII COMERCIALEConducătorii firmelor de intermediere a afacerilor și a altor servicii comerciale, în subordinea directorilor responsabili, planifică și coordonează activitatea de prestare servicii bancare, asigurare și gestiune imobiliară, prelucrări informatice, studii de piață, contabilitate, arhitectură, inginerie, curățare a clădirilor, expertize și analize tehnice, publicitate și condiționare (ambalare) a mărfurilor; supraveghează utilizarea resurselor materiale și financiare și avizează recrutarea, formarea profesională și randamentul personalului în subordine; reprezintă organizația proprie în relațiile de lucru cu alte sectoare din interiorul acesteia și cu terții; supraveghează aplicarea regulilor de protecție a muncii.Ocupații componente:122701 inginer șef firme de afaceri și alte servicii comerciale122702 șef agenție comercială122703 șef expoziții și târguri122704 șef vamă și asimilați122705 șef serviciu/șef birou/asigurări-----------Ocupația "șef serviciu/șef birou/asigurări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.122706 șef serviciu/șef birou/daune-----------Ocupația "șef serviciu/șef birou/daune" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.1228 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU POPULAȚIE (REPARAȚII OBIECTE DE UZ CASNIC, CURĂȚĂTORII, SPĂLĂTORII, FRIZERII ETC.)Conducătorii din întreprinderile de prestări de servicii pentru populație, în subordinea directorilor responsabili, planifică și coordonează prestările de servicii pentru populație: supraveghere persoane la domiciliu, curățenie și alte prestații similare; planifică și coordonează activitatea de executare a lucrărilor de reparații sau altor prestații; supraveghează utilizarea rațională a resurselor materiale și financiare și urmăresc respectarea termenelor planificate pentru executarea diferitelor servicii; avizează recrutarea și formarea profesională a personalului din subordine și randamentul acestuia; reprezintă organizația proprie în relațiile de lucru cu alte sectoare interne sau cu terții.Ocupații componente:122801 inginer șef întreprinderi de reparații obiecte de uz casnic, curățătorii și alte servicii pentru populație122802 șef atelier reparații obiecte de uz casnic, curățătorii și alte servicii pentru populație122803 șef centru reparații122804 șef centru dezinfecție, deratizare și dezinsecție1229 CONDUCĂTORI ÎN ALTE ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE ȘI SERVICII SOCIALE (SĂNĂTATE, CULTURĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT, SPORT, AFACERI EXTERNE ETC.)Conducătorii din alte activități de producție și servicii sociale, în subordinea directorilor responsabili, planifică și coordonează activitatea din domeniile de sănătate și asistență socială, învățământ public și particular, activitate recreativă, culturală și sportivă, precum și a instituțiilor și organismelor extrateritoriale.Ocupații componente:122901 antrenor federație sportivă122902 asistent medical șef122903 biochimist șef secție, laborator122904 biolog șef secție, laborator122905 chimist șef secție, laborator122906 comandant aeroclub122907 conducător tabară școlară122908 consilier teritorial șef inspectoratul pentru cultură122909 coordonator presă122910 director în învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și de maiștri122911 farmacist șef secție, laborator122912 farmacist diriginte122913 laborant medical șef122914 medic șef (policlinică, stație de salvare, centru de recoltare sânge)122915 medic șef secție, laborator122916 moașă șefă122917 oficiant medical șef122918 președinte federație sportivă și asimilați122919 președinte complex, club sportiv și asimilați122920 psiholog șef secție, laborator122921 redactor șef presă122922 secretar general agenție presă, edituri122923 secretar general redacție122924 secretar general federație sport122925 secretar științific învățământ, cercetare122926 șef agenție, oficiu turism122927 șef atelier presă122928 șef birou exploatare-coordonare presă122929 șef birou redacție122930 șef birou relații unități presă și asimilați122931 șef laborator conservare-restaurare opere de artă122932 șef lectorat122933 șef oficiu juridic122934 șef oficiu, serviciu, secție, redacție și asimilați122935 șef serviciu control tehnic presă-------------Ocupația "șef unitate balneoclimaterică" a fost mutată de la codul "122936" la codul "131504" conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.122937 soră medicală șefă122938 tehnician sanitar șef122939 șef catedră122940 șef agenție concursuri hipice122941 șef producție film122942 șef secție producție film122943 șef atelier producție film122944 șef oficiu interjudețean difuzare film122945 librar-șef------------Ocupația "librar-șef" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.122946 șef atelier decorator------------Ocupația "șef atelier decorator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.122947 șef serviciu și asimilați-------------Ocupația "șef serviciu și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122948 șef atelier și asimilați-------------Ocupația "șef atelier și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122949 șef secție și asimilați-------------Ocupația "șef secție și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122950 șef birou și asimilați-------------Ocupația "șef birou și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122951 șef serviciu reintegrare socială și supraveghere-------------Ocupația "șef serviciu reintegrare socială și supraveghere" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122952 șef unitate elementară de lucru-------------Ocupația "șef unitate elementară de lucru" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122953 director așezământ cultural-------------Ocupația "director așezământ cultural" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.IV. 1.2.3. GRUPA MINORA 123Alți conducători de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cu activități nelucrative din unități economico-sociale mariAlți conducători de compartimente cu activități nelucrative din unitățile economico-sociale mari sub conducerea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii planifică și coordonează activitatea compartimentului de specialitate, avizează recrutarea și formarea personalului din subordine, urmărește randamentul și eficiența acestuia; reprezintă organizația în relațiile cu alți conducători de organizații, în relațiile de lucru cu alte sectoare din interior sau cu terții.Grupe de bază componente:1231 Conducători în servicii de administrație și financiare1232 Conducători în servicii de personal, pregătirea personalului și alte relații de muncă1233 Conducători în activitatea de vânzare și marketing1234 Conducători în servicii de publicitate și relații publice1235 Conducători în aprovizionare și desfacere1236 Conducători în informatică1237 Conducători în cercetare-dezvoltare-proiectare1239 Conducători în alte activități și servicii nelucrative1231 CONDUCĂTORI ÎN SERVICII DE ADMINISTRAȚIE ȘI FINANCIAREConducătorii din serviciile de administrație și financiare, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători, planifică și coordonează activitatea administrativă, evaluează resursele financiare, stabilesc bugetul și supraveghează operațiunile financiare ale întreprinderilor sau instituțiilor; supraveghează utilizarea rațională a resurselor financiare și efectuarea cheltuielilor; avizează recrutarea, formarea profesională și randamentul personalului din subordine; reprezintă organizația în relațiile de lucru cu alte sectoare interne sau cu terții.Ocupații componente:123101 comisar șef divizie garda financiară123102 contabil șef123103 controlor financiar123104 controlor revizor financiar123105 procuror șef birou/șef serviciu/secție123106 șef agenție CEC123107 șef birou, serviciu administrativ123108 șef birou, serviciu, secție, circumscripție financiară123109 șef birou, serviciu financiar-contabilitate123110 manager financiar------------Ocupația "manager financiar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.123111 manager relații financiare externe-------------Ocupația "manager relații financiare externe" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.1232 CONDUCĂTORI ÎN SERVICII DE PERSONAL, PREGĂTIREA PERSONALULUI ȘI ALTE RELAȚII DE MUNCĂConducătorii din servicii de personal, pregătire a personalului și alte relații de muncă, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii planifică și coordonează activitatea de recrutare, formare și promovare a personalului, de negociere a salariilor, de consultare a lucrătorilor; avizează programele de protecție a muncii și reprezintă sectorul propriu în relațiile cu alte sectoare ale organizației și cu terții.Ocupații componente:123201 șef birou calificare și recalificare123202 șef birou pensii123203 șef birou șomaj123204 șef oficiu șomaj123205 șef serviciu resurse umane123206 șef serviciu evaluarea resurselor de muncă123207 manager resurse umane------------Ocupația "manager resurse umane" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.123208 șef centru perfecționare------------Ocupația "șef centru perfecționare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.1233 CONDUCĂTORI DIN ACTIVITATEA DE VÂNZARE ȘI MARKETINGConducătorii din activitatea de vânzare și marketing, sub conducerea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii, planifică și coordonează activitatea de comerț interior sau exterior și marketing a întreprinderii sau a instituției; fundamentează programele de desfacere a mărfurilor pe seama rezultatelor studiilor de piață; stabilesc baremuri pentru nivelul prețurilor și rabatului comercial, condițiile de livrare și metodele de vânzare; supraveghează utilizarea rațională a resurselor umane, materiale și financiare, recrutarea și formarea profesională a personalului; reprezintă sectorul propriu în relațiile cu alte sectoare ale organizației și cu terții.Ocupații componente:123301 șef serviciu marketing123302 șef birou marketing123303 șef licitație123304 director operații-tranzacții123305 șef casă compensație123306 șef agenție bursieră123307 manager marketing (tarife, contracte, achiziții)------------Ocupația "manager marketing (tarife, contracte, achiziții)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.1234 CONDUCĂTORI ÎN SERVICII DE PUBLICITATE ȘI RELAȚII PUBLICEConducătorii din serviciile de publicitate și relații publice, sub conducerea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii, planifică și coordonează activitatea de publicitate din întreprinderi sau instituții, negociază contractele de publicitate cu mijloacele de comunicare în masă (mass-media) și agențiile de publicitate; stabilesc programele de informare a autorităților și publicului și organizează campanii de colectare a fondurilor în contul organizațiilor umanitare sau fără scop lucrativ; urmăresc utilizarea rațională a resurselor și efectuarea cheltuielilor; avizează recrutarea și formarea profesională a personalului din subordine și supraveghează randamentul acestuia; reprezintă sectorul propriu în relațiile cu alte sectoare ale organizației sau cu terții.Ocupații componente:123401 șef agenție reclamă publicitară123402 șef birou reclamă publicitară123403 șef serviciu reclamă publicitară1235 CONDUCĂTORI ÎN APROVIZIONARE ȘI DESFACEREConducătorii din activitatea de aprovizionare și desfacere, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii, planifică și coordonează activitatea de achiziționare, constituire a stocurilor, distribuire a materiilor prime și materialelor; negociază cu furnizorii asupra prețurilor de achiziție și calității materiilor prime și materialelor care fac obiectul contractului; planifică și stabilesc sistemul de inventariere; supraveghează utilizarea rațională a resurselor și efectuarea cheltuielilor; avizează recrutarea, pregătirea profesională și randamentul personalului; reprezintă sectorul propriu în relațiile cu alte sectoare ale organizației și cu terții.Ocupații componente:123501 șef birou aprovizionare-desfacere123502 șef depozit123503 șef serviciu aprovizionare-desfacere123504 șef siloz123505 șef stație uscare-condiționare cereale123506 manager achiziții-----------Ocupația "manager achiziții" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.123507 manager farmacii-----------Ocupația "manager farmacii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.123508 manager aprovizionare-----------Ocupația "manager aprovizionare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.123509 manager relații furnizori-----------Ocupația "manager relații furnizori" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.1236 CONDUCĂTORI ÎN INFORMATICĂConducătorii din informatică coordonează activitatea compartimentelor de informatică din unități (întreprindere, instituție, societate, comercială etc.); coordonează alegerea, instalarea, utilizarea și întreținerea echipamentelor de calcul, precum și achiziționarea, din exteriorul unității, de programe de calculator; stabilesc modalitățile de prelucrare a datelor la nivelul unității; supraveghează utilizarea eficientă și rațională a resurselor materiale și financiare; se preocupă de recrutarea și pregătirea profesională și urmăresc eficiența personalului din subordine; reprezintă sectorul propriu în relațiile cu alte sectoare ale organizației sau cu terți.În contextul diversității structurilor organizatorice actuale (divizie, departament, direcție, direcție generală, atelier, laborator, centru de calcul, oficiu de calcul etc.), ocupațiile corespunzătoare se pot concretiza prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al fiecărei organizații.Ocupații componente:123601 director centru de calcul123602 șef oficiu de calcul123603 șef atelier informatică123604 șef laborator informatică123605 director divizie informatică123606 director departament informatică123607 manager tehnologia informației și comunicației-------------Ocupația "manager tehnologia informației și comunicației" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.1237 CONDUCĂTORI ÎN CERCETARE - DEZVOLTARE - PROIECTAREConducătorii din cercetare-dezvoltare, din subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii, planifică și coordonează activitatea de cercetare-dezvoltare din întreprinderi, instituții, în domeniul proceselor tehnice, tehnologice sau de producție; stabilesc obiectivele cercetării în limitele bugetare și supraveghează utilizarea rațională a resurselor; avizează recrutarea, formarea profesională a personalului și randamentul acestuia; reprezintă sectorul propriu în relațiile cu alte sectoare ale organizației, sau cu terții.Ocupații componente:123701 arhitect șef123702 geolog șef123703 secretar științific și asimilați123704 șef formație lucrări geologice123705 șef formație cercetare-dezvoltare123706 meteorolog șef123707 director filială cercetare-proiectare123708 șef atelier ediții, multiplicare, expediție123709 șef proiect cercetare-proiectare123710 șef secție cercetare-proiectare123711 șef atelier cercetare-proiectare123712 responsabil CTE (control tehnic-economic) în cercetare-proiectare123713 director proiect------------Ocupația "director proiect" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.123714 șef proiect, program și asimilați------------Ocupația "șef proiect, program și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.123715 inspector șef inspecția meteorologică națională------------Ocupația "inspector șef inspecția meteorologică națională" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.1239 CONDUCĂTORI ÎN ALTE ACTIVITĂȚI ȘI SERVICII NELUCRATIVEÎn aceasta grupă sunt incluși conducătorii care nu pot fi clasificați în celelalte grupe de bază ale subgrupei minore 123 alți conducatori.Managerul de securitate la incendiu asigură păstrarea permanentă a eficienței și performanțele necesare a sistemului de protecție la incendiu dintr-o unitate-------------Grupa de bază "1239 Conducători în alte activități și servicii nelucrative" a fost completată conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.Ocupații componente:123901 șef birou organizație politică, obștească, umanitară123902 șef serviciu organizație politică, obștească, umanitară123903 inspector de protecție civilă-----------Ocupația "șef stat major apărare civilă" a fost înlocuită cu ocupația "inspector de protecție civilă" conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.123904 coordonator în protecție și securitate privată------------Ocupația "coordonator în protecție și securitate privată" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.123905 șef structură de securitate-------------Ocupația "șef structură de securitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.123906 manager securitate la incendiu-------------Ocupația "manager securitate la incendiu" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.IV. 1.3. SUBGRUPĂ MAJORĂ 13Conducători de unități economico-sociale mici (giranți)Conducătorii de unități economico-sociale mici (giranți) coordonează activitatea unităților proprii sau ale proprietarilor (giranților); asistați de un alt conducător sau de un grup de subalterni, definesc cifră de afaceri și profilul activității, negociază prețurile cu furnizorii și clienții, planifică și centralizează utilizarea resurselor materiale, financiare și umane.Grupe minore componente:131 Conducători (șefi de unități) de unități economico-sociale miciIV. 1.3.1. GRUPA MINORĂ 131Conducători (șefi de unități) unități economico-sociale miciConducătorii de unități economico-sociale mici coordonează activitatea unităților proprii sau ale proprietarilor; asistați de un alt conducător sau de un grup de subalterni planifică, definesc și înfăptuiesc obiectivele economice, urmăresc realizarea sarcinilor zilnice; negociază prețurile cu furnizorii și clienții, supraveghează utilizarea resurselor materiale și financiare și avizează recrutarea personalului din subordine pentru desfășurarea sarcinilor specifice.Notă: Grupele de bază cuprinse în această subgrupă clasează funcțiile respective în cele 9 ramuri de activitate.Grupe de bază componente:1311 Conducători de întreprinderi mici din agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură și pescuit1312 Conducători de întreprinderi mici din industria extractivă și prelucrătoare1313 Conducători de întreprinderi mici din construcții1314 Conducători de întreprinderi mici din comerțul cu ridicata și amănuntul1315 Conducători de întreprinderi mici din turism, activități ospitaliere, activități de alimentație și activități de agrement------------Denumirea grupei de bază 1315 a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.1316 Conducători de întreprinderi mici din transporturi, poștă și telecomunicații1317 Conducatori firme mici de afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale1318 Conducatori de întreprinderi mici de prestări servicii pentru populație (reparații obiecte de uz casnic,curățătorii, spălătorii, frizerii etc.)1319 Conducători de alte întreprinderi miciSarcinile persoanelor cuprinse în aceste grupe de bază sunt, în general, comune și se regăsesc în definirea subgrupei 131 "CONDUCĂTORI (ȘEFI DE UNITĂȚI) DE SOCIETĂȚI COMERCIALE ȘI ÎNTREPRINDERI MICI", fiind particularizate numai de specificul activității.1311 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, VÂNATOARE, PISCICULTURĂ ȘI PESCUITConducători de întreprinderi mici din agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultura și pescuit organizează activitățile de cultivare a pământului în scopul obținerii de cereale, plante tehnice, legume fructe și furaje și creșterea diferitelor specii și categorii de animale-----------Grupa de bază 1311 "Conducători de întreprinderi mici din agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultura și pescuit" a fost completată conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.Ocupații componente:131101 conducător întreprindere mică - patron (girant) agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură și pescuit131102 fermier în producția vegetală------------Ocupația "fermier în producția vegetală" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.131103 fermier în horticultură------------Ocupația "fermier în horticultură" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.131104 fermier în producția animală------------Ocupația "fermier în producția animală" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.131105 conducător de pensiune turistică rurală/agroturistică/montană-------------Ocupația "conducător de pensiune turistică rurală/agroturistică/montană" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.1312 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ȘI PRELUCRĂTOAREOcupații componente:131201 conducător întreprindere mică - patron (girant) industrie extractivă și prelucrătoare1313 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN CONSTRUCȚIIOcupații componente:131301 conducător întreprindere mică-patron (girant) în construcții1314 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN COMERȚUL CU RIDICATA ȘI AMĂNUNTULOcupații componente:131401 conducător întreprindere mică patron (girant) în comerț1315 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN TURISM, ACTIVITĂȚI OSPITALIERE, ACTIVITĂȚI DE ALIMENTAȚIE ȘI ACTIVITĂȚI DE AGREMENTConducătorii de întreprinderi mici din turism, activități ospitaliere, activități de alimentație și activități de agrement coordonează activitatea unităților, planifică și urmăresc realizarea activităților de care răspund și utilizează eficient resursele aflate în administrare.------------Denumirea grupei de bază 1315 și conținutul acesteia au fost modificate conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.Ocupații componente:131501 conducător întreprindere mică-patron (girant) în activitatea hotelieră și restaurante131502 șef complex hotelier-------------Ocupația "patron unitate agrement" a fost înlocuită cu ocupația "șef complex hotelier" conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.131503 șef agenție/oficiu turism-------------Ocupația "patron unitate alimentație publică" a fost înlocuită cu ocupația "șef agenție/oficiu turism" conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.131504 șef unitate balneoclimaterică-------------Ocupația "șef unitate balneoclimaterică" a fost mutată de la codul "122936" la codul "131504" conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.131505 administrator hotel-----------Ocupația "administrator hotel" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.131506 șef restaurant-----------Ocupația "șef restaurant" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.131507 director de hotel/motel/hotel pentru tineret/hostel/camping/ sat de vacanță/popas turistic-------------Ocupația "director de hotel/motel/hotel pentru tineret/hostel/camping/ sat de vacanță/popas turistic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.131508 director restaurant/rotiserie/cramă/braserie/berărie/grădină de vară/bar de noapte/bar de zi//cafe bar-cafenea/disco-bar (discotecă-videotecă)/bufet bar/unități tip fast-food/cofetărie/patiserie-------------Ocupația "director restaurant/rotiserie/cramă/braserie/berărie/grădină de vară/bar de noapte/bar de zi//cafe bar-cafenea/disco-bar (discotecă-videotecă)/bufet bar/unități tip fast-food/cofetărie/patiserie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.131509 director de agenție de turism, touroperatoare, detailistă/filială/sucursală-------------Ocupația "director de agenție de turism, touroperatoare, detailistă/filială/sucursală" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.131510 director de club (hotelier)-------------Ocupația "director de club (hotelier)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.131511 director de cazare-------------Ocupația "director de cazare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.131512 cabanier-------------Ocupația "cabanier" a fost mutată de la codul "512103" la codul "131512" conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.131513 director de centru de informare turistică-------------Ocupația "director de centru de informare turistică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.131514 director de departament organizare evenimente/banqueting-------------Ocupația "director de departament organizare evenimente/banqueting" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.131515 director de departament alimentație-------------Ocupația "director de departament alimentație" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.131516 director de departament catering-------------Ocupația "director de departament catering" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.131517 director de departament ticketing-------------Ocupația "director de departament ticketing" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.1316 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN TRANSPORTURI, POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚIIOcupații componente:131601 conducător întreprindere mică-patron (girant) în transporturi și comunicații1317 CONDUCĂTORI FIRME MICI DE AFACERI, INTERMEDIERI ȘI ALTE SERVICII COMERCIALEOcupații componente:131701 conducător firmă mică-patron (girant) în afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale1318 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU POPULAȚIE (REPARAȚII OBIECTE DE UZ CASNIC, CURĂȚĂTORII, SPĂLĂTORII, FRIZERII ETC)Ocupații componente:131801 conducător întreprindere mică-patron (girant) în prestări servicii1319 CONDUCĂTORI DE ALTE ÎNTREPRINDERI MICIOcupații componente:131901 conducător de întreprindere mică patron (girant) învățământ, sănătate, sport, informatică-------------Ocupația "conducător de întreprindere mică patron (girant) învățământ, sănătate, sport, turism, informatică etc." a fost înlocuită cu ocupația "conducător de întreprindere mică patron (girant) învățământ, sănătate, sport, informatică" conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.IV. 2. GRUPA MAJORĂ 2Specialiști cu ocupații intelectuale și științificeSpecialiștii cu ocupații intelectuale și științifice îndeplinesc sarcini profesionale care necesită cunoștințe de înalt nivel în științe fizice, biologice, sociale și umane; întreprind analize și cercetări, elaborează concepte, teorii și metode; aplică în practică cunoștințele dobândite sau avizează lucrări realizate în domeniul respectiv; predau în învățământul de diverse grade, teoria și practica uneia sau mai multor discipline; instruiesc și educă persoane handicapate; oferă consultații în domeniul comercial, juridic și social; creează și interpretează opere de artă; susțin comunicări științifice și întocmesc rapoarte.Subgrupe majore componente:21 Fizicieni, matematicieni și ingineri22 Specialiști în biologie, agronomie și științele vieții23 Profesori în învățământul superior secundar și asimilați24 Alți specialiști cu ocupații intelectuale și științificeIV. 2.1. SUBGRUPA MAJORĂ 21Fizicieni, matematicieni și ingineriFizicienii, matematicienii și inginerii efectuează cercetări asupra teoriilor, conceptelor și procedeelor, le ameliorează sau actualizează; aplică în practică cunoșțintele din domeniul fizicii, astronomiei, meteorologiei, chimiei, geofizicii, geologiei, matematicii, statisticii, informaticii, arhitecturii, ingineriei și tehnologiei; avizează proiecte de construcții, sistematizare, rețele de circulație rutieră, echipamente, mașini, metode de exploatare minieră; efectuează ridicări topografice și submarine și întocmesc hărți; studiază aspectele tehnologice ale unor materiale, produse și procedee; susțin comunicări științifice și întocmesc rapoarte tehnice de specialitate.Grupe minore componente:211 Fizicieni, chimiști și asimilați212 Matematicieni, specialiști statisticieni și asimilați213 Specialiști în informatică214 Arhitecti, ingineri și asimilați (exclusiv ingineri din industria textilă, pielărie, alimentară, lemn șimateriale de construcții)215 Ingineri în industria textilă, pielărie și alimentară216 Ingineri în industria lemnului și materialelor de construcțiiIV. 2.1.1. GRUPA MINORĂ 211Fizicieni, chimiști și asimilațiFizicienii, chimiștii și specialiștii asimilați aplică cunoștințele științifice în domeniul fizicii, astronomiei, meteorologiei, chimiei, geologiei și geofizicii; aplică cunoștințele dobândite în domeniul prelucrării industriale, agriculturii, medicinei, navigației, explorării spatiale, exploatării resurselor de petrol și gaze, altor resurse minerale și apei; în telecomunicații și alte servicii sau construcții civile; susțin comunicări științifice și întocmesc rapoarte tehnice de specialitate.Grupe de bază componente:2111 Fizicieni și astronomi2112 Meteorologi2113 Chimiști2114 Geologi, geofizicieni2111 FIZICIENI ȘI ASTRONOMIFizicienii și astronomii efectuează experimente, teste și analize asupra structurii și proprietăților materiei în stare solidă și a modificărilor posibile în funcție de temperatură și presiune; evaluează rezultatele experimentelor pe baza modelelor matematice; observă și analizează fenomenele cerești; aplică cunoștințele legate de fizică și astronomie în industrie, medicină și în domeniul militar.Ocupații componente:211101 fizician2112 METEOROLOGIMeteorologii conduc (dirijează) cercetarea, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale care se referă la compoziția, structura și dinamica atmosferei; investighează direcția și viteza deplasărilor aerului, presiunii temperaturii, umidității și alte fenomene ca formarea ceței și precipitațiilor, pregătesc detalierea pe termen lung a hârtilor meteorologice și prognozelor meteo folosite în aviație, în marină, agricultură și alte domenii pentru informarea publicului.Ocupații componente:211201 meteorolog211202 meteorolog previzionist----------Ocupația "prognozator meteo" a fost înlocuită cu ocupația "meteorolog previzionist" conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.211203 climatolog211204 meteorolog aeronautic211205 consilier/expert în meteorologie și domenii conexe----------Ocupația "consilier/expert în meteorologie și domenii conexe" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.2113 CHIMIȘTIChimiștii efectuează cercetări aplicative și analize pentru determinarea compoziției chimice a diferitelor substanțe, materii și produse naturale, artificiale sau sintetice; întocmesc rapoarte cu concluziile rezultate în vederea îmbunătățirii calității materialelor, produselor și procedeelor farmaceutice și industriale.Ocupații componente:211301 chimist211302 consilier chimist211303 expert chimist211304 inspector de specialitate chimist211305 referent de specialitate chimist2114 GEOLOGI, GEOFIZICIENIGeologii, geofizicienii și geografii studiază compoziția și structura scoarței terestre, analizează rocile, mineralele și fosilele pentru determinarea naturii și cronologiei diferitelor formațiuni geologice; studiază și măsoară intensitatea seismelor și a forței gravitaționale; studiază fenomenele optice și acustice din atmosferă; identifică zăcăminte de petrol, gaze naturale, pânza freatică etc. și stabilesc procedeele de exploatare a acestora.Ocupații componente:211401 consilier geolog211402 expert geolog211403 inspector specialitate geolog211404 referent de specialitate geolog211405 consilier geofizician211406 expert geofizician211407 inspector specialitate geofizician211408 referent de specialitate geofizician211409 consilier hidrogeolog211410 expert hidrogeolog211411 inspector specialitate hidrogeolog211412 referent de specialitate hidrogeolog211413 consilier hidrolog211414 expert hidrolog211415 inspector specialitate hidrolog211416 referent de specialitate hidrolog211417 consilier pedolog211418 expert pedolog211419 inspector specialitate pedolog211420 referent de specialitate pedolog211421 inginer geolog-------------Ocupația "inginer geolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.IV. 2.1.2. GRUPA MINORĂ 212Matematicieni, specialiști statisticieni și asimilațiMatematicienii, statisticienii și asimilații acestora avizează aplicarea unor metode și principii matematice, actuariale și statistice; pregătesc și efectuează culegeri de date statistice, le evaluează, le organizează și le interpretează, întocmind rapoarte și comunicări științifice.Grupe de bază componente:2121 Matematicieni și asimilați2122 Specialiști statisticieni2121 MATEMATICIENI ȘI ASIMILAȚIMatematicienii și asimilații acestora studiază și elaborează teorii și metode matematice și actuariale, avizează utilizarea acestora în științele tehnice, agronomie, medicină și alte sectoare; efectuează analize logice ale problemelor de gestiune, elaborează modele matematice în vederea programării și rezolvării computerizate a acestor probleme.Ocupații componente:212101 consilier matematician212102 expert matematician212103 inspector specialitate matematician212104 referent de specialitate matematician212105 consilier actuar212106 expert actuar212107 inspector specialitate actuar212108 referent de specialitate actuar2122 SPECIALIȘTI STATISTICIENIStatisticienii proiectează și organizează anchete și alte culegeri de date statistice, concep chestionarele și celelalte instrumente specifice; evaluează, prelucrează, analizează și interpretează informații statistice și se ocupă de publicarea lor.Ocupații componente:212201 consilier statistician212202 expert statistician212203 inspector specialitate statistician212204 referent de specialitate statisticianIV. 2.1.3. GRUPA MINORĂ 213Specialiști în informaticăSpecialiștii în informatică concep, proiectează, elaborează, testează, implementează și dezvoltă sisteme informatice și programe de calculator în diferite domenii de activitate, în conformitate cu cerințele și opțiunile de informatizare.Grupe de bază componente:2131 Analiști, programatori, proiectanți sisteme informatice, consultanți în informatică2139 Specialiști în informatică neclasificați în grupele de bază anterioare2131 ANALIȘTI, PROGRAMATORI, PROIECTANȚI SISTEME INFORMATICE, CONSULTANȚI ÎN INFORMATICĂAnaliștii, programatorii, proiectanții de sisteme informatice, consultanții în informatică concep, proiectează, elaborează, testează, implementează și dezvoltă sisteme informatice, programe și documentația tehnică aferentă; proiectează structura bazelor de date; concep și proiectează rețele de calculatoare; oferă consultații de specialitate utilizatorilor de tehnică de calcul.Ocupații componente:213101 analist213102 programator213103 proiectant sisteme informatice213104 consultant în informatică2139 SPECIALIȘTI ÎN INFORMATICĂ, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARESpecialiștii în informatică neclasificați în grupa de bază anterioară concep, realizează și aplică metode de asigurare a integrității și securității datelor și programelor; instalează, întrețin și mențin în exploatare echipamente de calcul; gestionează rețele de calculatoare.Ocupații componente:213901 inginer de sistem în informatică213902 administrator de rețea de calculatoare213903 administrator baze de date------------Ocupația "administrator baze de date" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.213904 programator de sistem informatic-------------Ocupația "programator de sistem informatic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.213905 inginer de sistem software-------------Ocupația "inginer de sistem software" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.213906 manager proiect informatic-------------Ocupația "manager proiect informatic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.IV. 2.1.4. GRUPA MINORĂ 214Arhitecți, ingineri și asimilați (exclusiv ingineri din industria textilă, pielarie, alimentară, lemn și materiale de construcții)Arhitecții, inginerii și asimilații acestora proiectează și avizează proiecte de construcții, de sistematizare urbană, rețele de circulație rutieră și de amenajare peisagistică; avizează și supraveghează lucrările de construcții civile și industriale, sistemele electrice și electronice, mașinile, echipamentul și instalațiile industriale; aplică la scară industrială procedee chimice pentru producerea diferitelor substanțe; aplică metode de extragere din sol la scară industrială a apei, petrolului, gazelor naturale și altor substanțe minerale utile; întocmesc reprezentări grafice sau fotografice; supraveghează tehnologia specifică materialelor și produselor.Grupe de bază componente:2141 Arhitecți în urbanistică și amenajarea teritoriului2142 Ingineri constructori2143 Ingineri energeticieni și electricieni2144 Ingineri electroniști în transporturi, poștă și telecomunicații2145 Ingineri mecanici2146 Ingineri petrochimiști și în chimia industrială2147 Ingineri minieri, petroliști și metalurgiști2148 Ingineri geodezi, cartografi și topografi2149 Arhitecți, ingineri și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare2141 ARHITECȚI ÎN URBANISTICĂ ȘI AMENAJAREA TERITORIULUIArhitecții în urbanistică și amenajarea teritoriului proiectează zonele de locuit, comerciale, industriale și căi rutiere; elaboreaza schițe și planuri de detaliu pentru construcții și restaurări; identifică și găsesc cele mai bune soluții privind asigurarea calității mediului înconjurător, elaborează planuri de amenajare urbanistică și peisagistică, urmăresc în teren realizarea proiectelor de desfășurare a activităților și diverselor reglementări în vigoare.Ocupații componente:214101 arhitect clădiri214102 conductor arhitect214103 arhitect urbanism, peisagistică și amenajarea teritoriului214104 arhitect restaurări214105 consilier arhitect214106 expert arhitect214107 inspector specialitate arhitect214108 referent de specialitate arhitect214109 proiectant arhitect2142 INGINERI CONSTRUCTORIInginerii constructori analizează și avizează proiectele de construcție a podurilor, docurilor, drumurilor, canalelor, sistemelor de indiguire etc. Stabilesc materialele și normele de calitate specifice; organizează și conduc șantierele de construcții, întreținere și reparații ale construcțiilor existente; supraveghează respectarea normelor tehnice, a tehnologiilor specifice la standardele de construcții.Ocupații componente:214201 inginer construcții civile, industriale și agricole214202 subinginer construcții civile, industriale și agricole214203 inginer instalații pentru construcții214204 inginer căi ferate, drumuri și poduri214205 inginer construcții hidrotehnice214206 inginer constructor instalații214207 proiectant inginer instalații214208 proiectant inginer construcții214209 consilier inginer construcții214210 expert inginer construcții214211 inspector specialitate inginer construcții214212 referent de specialitate inginer construcții214213 conducător de lucrări civile-------------Ocupația "conducător de lucrări civile" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.2143 INGINERI ENERGETICIENI ȘI ELECTRICIENIInginerii energeticieni și electricieni proiectează și avizează realizarea motoarelor electrice, a sistemelor de producere, transmisie și distribuție a energiei; stabilesc controlul standard și procedeele de asigurare a funcționării eficiente a motoarelor și echipamentelor, urmărind securitatea sistemelor de distribuție a energiei.Ocupații componente:214301 dispecer energetic feroviar214302 dispecer centrală, hidrocentru, cascadă, dispecerate teritoriale214303 dispecer rețea distribuție214304 dispecer rețele de înaltă tensiune214305 inginer electroenergetică214306 radiochimist214307 subinginer electroenergetică214308 inginer energetică industrială214309 inginer termoenergetică214310 proiectant inginer electrotehnic214311 proiectant inginer energetician214312 inginer rețele electrice214313 subinginer rețele electrice214314 inginer hidroenergetică214315 inginer centrale nuclearo-electrice214316 subinginer centrale termoelectrice214317 inginer exploatare instalații nucleare-------------Ocupația "inginer exploatare instalații nucleare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214318 proiectant subinginer electrotehnic-------------Ocupația "proiectant subinginer electrotehnic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.214319 șef/șef adjunct tură stație electrică---------------Ocupația " șef/șef adjunct tură stație electrică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.214320 șef tură dispecer energetic---------------Ocupația "șef tură dispecer energetic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.2144 INGINERI ELECTRONIȘTI ÎN TRANSPORTURI, POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚIIInginerii electroniști, în transporturi, poștă și telecomunicații construiesc sisteme electronice, avizează funcționarea lor, le asigură întreținerea și repararea, nominalizează și conduc producția, instalațiile și sistemele de telecomunicații, stabilesc controlul standardelor și modalitaților de funcționare eficientă și în siguranță a dispozitivelor, motoarelor, echipamentelor.Ocupații componente:214401 inginer electromecanic SCB214402 inginer automatist214403 inginer emisie214404 inginer montaj214405 inginer navigație214406 inginer electronist, transporturi, telecomunicații214407 inginer electrotehnist214408 inginer imagine214409 inginer producție214410 inginer sunet214411 instructor instalații214412 instructor linii214413 revizor siguranță circulației feroviare214414 subinginer automatist214415 subinginer electronist, transporturi, telecomunicații214416 subinginer reglaje subansamble214417 inginer de recepție și control aeronave214418 proiectant inginer electronist214419 proiectant inginer de sisteme și calculatoare214420 proiectant inginer electromecanic214421 inginer electromecanic214422 subinginer electromecanic214423 ofițer de punte maritim-------------Ocupația "ofiter punte" a fost înlocuită cu ocupația "ofițer de punte maritim" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214424 ofițer mecanic maritim-------------Ocupația "ofiter mecanic" a fost înlocuită cu ocupația "ofițer mecanic maritim" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214425 ofițer electrician maritim-------------Ocupația "ofiter electrician" a fost înlocuită cu ocupația "ofițer electrician maritim" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214426 căpitan secund214427 ofițer de punte/mecanic/electrician maritim aspirant-------------Ocupația "ofiter aspirant" a fost înlocuită cu ocupația "ofițer de punte/mecanic/electrician maritim aspirant" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214428 căpitan de port214429 specialist mentenanță electromecanică-automatică echip.industr.-------------Ocupația "specialist mentenanta electromecanica-automatica echip.industr." a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214430 inginer șef car reportaj-------------Ocupația "inginer șef car reportaj" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214431 subinginer șef car reportaj-------------Ocupația "subinginer șef car reportaj" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214432 inginer șef schimb emisie-------------Ocupația "inginer șef schimb emisie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214433 subinginer iluminat tehnologic-------------Ocupația "subinginer iluminat tehnologic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214434 inspector aeronautic-------------Ocupația "inspector aeronautic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.2145 INGINERI MECANICIInginerii mecanici construiesc mașini, mecanisme și instalații industriale, avizează funcționarea acestora, asigură întreținerea și repararea lor; studiază anumite materiale, produse sau procedee tehnologice.Ocupații componente:214501 inginer mecanic214502 subinginer mecanic214503 inginer electromecanic miner214504 inginer material rulant cale ferată214505 inginer mecanică agricolă214506 inginer aviație214507 inginer nave214508 inginer mașini unelte214509 inginer mecanică fină214510 inginer mașini termice214511 inginer mașini hidraulice și pneumatice214512 inginer autovehicule rutiere214513 inginer mecanic utilaj tehnologic chimic214514 inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier214515 inginer mecanic utilaj tehnologic masini agricole214516 inginer mecanic utilaj tehnologic textil214517 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru constructii214518 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald214519 inginer mecanic masini instalații miniere214520 subinginer mecanic tehnologia construcțiilor de masini214521 subinginer mecanic utilajul și tehnica sudurii214522 subinginer mecanic mecanica fina214523 subinginer mecanic material rulant de cale ferata214524 subinginer mecanic mecanica agricola214525 subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie214526 subinginer mecanic utilaje pentru constructii214527 subinginer mecanic avioane și motoare de aviatie214528 subinginer mecanic constructii corp de nava214529 subinginer mecanic instalații navale de bord214530 subinginer mecanic automobile214531 subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului214532 subinginer mecanic utilaje pentru materiale de construcție214533 consilier inginer mecanic214534 expert inginer mecanic214535 inspector specialitate inginer mecanic214536 referent de specialitate inginer mecanic214537 proiectant inginer aeronave214538 proiectant inginer mecanic214539 subinginer imbunatatiri funciare214540 inginer pilot de încercare-----------Ocupația "inginer pilot de încercare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.214541 subinginer proiectant mecanic-----------Ocupația "subinginer proiectant mecanic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.214542 specialist reglementări/cărți identitate vehicule/verificări tehnice înmatriculare/inspecții tehnice/omologări oficiale-------------Ocupația "specialist reglementări/cărți identitate vehicule/verificări tehnice înmatriculare/inspecții tehnice/omologări oficiale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214543 specialist prestații vehicule-------------Ocupația "specialist prestații vehicule" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214544 specialist mentenanță mecanică echipamente industriale-------------Ocupația "specialist mentenanta mecanică echipamente industriale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214545 inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice-------------Ocupația "inginer/subinginer tehnolog prelucrari mecanice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.2146 INGINERI PETROCHIMISTI ȘI ÎN CHIMIA INDUSTRIALĂInginerii petrochimiști și în chimia industrială avizează procedee aplicabile la scară industrială, pentru producția diferitelor substanțe și articole chimice (petrol brut, derivate din petrol, produse alimentare, medicamente etc.); urmăresc aplicarea și respectarea tehnologiilor de producție, colaborează cu inginerii mecanici și automatiștii în asigurarea funcționării instalațiilor specifice.Ocupații componente:214601 inginer petrochimist214602 subinginer petrochimist214603 proiectant inginer chimist214604 consilier inginer chimist214605 expert inginer chimist214606 inspector de specialitate inginer chimist214607 referent de specialitate inginer chimist214608 consilier inginer petrochimist214609 expert inginer petrochimist214610 inspector de specialitate inginer petrochimist214611 referent de specialitate petrochimist214612 biochimist------------Ocupația "biochimist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214613 inginer chimist------------Ocupația "inginer chimist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.2147 INGINERI MINIERI, PETROLIȘTI ȘI METALURGISTIInginerii minieri, petroliști și metalurgiști avizează tehnici aplicabile la scară industrială pentru extragerea metalelor din minereu și a mineralelor, apei, petrolului, gazelor naturale din sol; realizează aliaje noi, produse ceramice și alte materiale; soluționează problemele tehnologice legate de diferite materiale, produse sau procese specifice.Ocupații componente:214701 inginer metalurgie extractivă214702 inginer minier214703 subinginer metalurgist214704 subinginer minier214705 inginer preparator minier214706 consilier inginer metalurg214707 expert inginer metalurg214708 inspector de specialitate inginer metalurg214709 referent de specialitate inginer metalurg214710 consilier inginer minier214711 expert inginer minier214712 inspector de specialitate inginer minier214713 referent de specialitate inginer minier214714 inginer prelucrări metalurgice214715 inginer metalurgie neferoasă214716 inginer petrolist214717 subinginer petrolist214718 consilier inginer petrolist214719 expert inginer petrolist214720 referent inginer petrolist214721 proiectant inginer petrolist214722 inginer tehnolog metalurg214723 proiectant inginer metalurg214724 proiectant inginer în minerit214725 inginer mineralurg2148 INGINERI GEODEZI, CARTOGRAFI ȘI TOPOGRAFIInginerii geodezi, cartografi și topografi aplică metode și tehnici de ridicare topografică pentru determinarea situației exacte a zonelor construite, delimitarea suprafețelor solului și amplasamentelor subterane pentru realizarea și revizuirea reprezentărilor numerice, grafice și fotografice.Ocupații componente:214801 cartograf214802 inginer geodez214803 subinginer geodez214804 inginer topograf214805 inginer topograf minier214806 proiectant inginer geodez2149 ARHITECȚI, INGINERI ȘI ASIMILAȚI, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOAREArhitecții, inginerii și asimilații acestora care nu sunt cuprinși în celelalte grupe de bază urmăresc organizarea muncii, cresterea randamentului producției, acordă consultații și stabilesc procedeele optime în aceste domenii; efectuează măsurări și verificări, studiază aspectele tehnologice ale procedeelor de fabricație.Ocupații componente:214901 alti arhitecți, ingineri și asimilați214902 conceptor/conceptor CAO------------Ocupația "conceptor/conceptor CAO" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214903 specialist încercări componente vehicule/ grup motopropulsor/optimizare energetică/ sisteme de măsurare-------------Ocupația "specialist încercări componente vehicule" a fost înlocuită cu ocupația "specialist încercări componente vehicule/ grup motopropulsor/optimizare energetică/ sisteme de măsurare" conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.214904 specialist documentație studii------------Ocupația "specialist documentație studii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214905 instructor ameliorare/standardizare post de lucru------------Ocupația "instructor ameliorare/standardizare post de lucru" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214906 metodist/responsabil afacere------------Ocupația "metodist/responsabil afacere" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.IV. 2.1.5. GRUPA MINORĂ 215Ingineri în industria textilă-pielărie și industria alimentarăInginerii din industria textilă-pielărie și industria alimentară elaborează tehnologii noi sau le modernizează pe cele existente, pentru fabricarea produselor textile, de pielărie și alimentare; colaborează cu inginerii mecanici și alți specialiști de profil la montarea și funcționarea instalațiilor și masinilor de prelucrare a acestor produse.Grupe de bază componente:2151 Ingineri în industria textilă și pielărie2152 Ingineri în industria alimentară2151 INGINERI ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ ȘI PIELĂRIEInginerii din industria textilă și pielărie elaborează și îmbunătățesc tehnologii, supraveghează și urmăresc prelucrarea pieilor și blănurilor, fabricația de fire, țesături, tricotaje, confecții (din textile, blănuri, piei) și încălțăminte; contribuie la optimizarea fluxurilor tehnologice.Ocupații componente:215101 inginer confecții piele și înlocuitori215102 inginer textile, pielărie215103 inginer tricotaje, confecții215104 subinginer textile, pielărie215105 proiectant inginer textile, pielărie215106 consilier inginer textile, pielărie215107 expert inginer textile, pielărie215108 inspector specialitate inginer textile, pielărie215109 referent de specialitate inginer textile, pielărie2152 INGINERI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂInginerii din industria alimentară elaborează și îmbunătățesc tehnologii pentru fabricarea sau conservarea produselor alimentare.Ocupații componente:215201 inginer în industria alimentară215202 subinginer în industria alimentară215203 proiectant inginer produse alimentare215204 consilier inginer industria alimentară215205 expert inginer industria alimentară215206 inspector specialitate inginer industria alimentară215207 referent de specialitate inginer industria alimentarăIV. 2.1.6. GRUPA MINORĂ 216Ingineri în industria lemnului, industria sticlei și ceramicii, industria celulozei și hârtiei și materialelor de construcțiiInginerii din industriile lemnului, sticlei și ceramicii, celulozei și hârtiei și materialelor de construcții elaborează și îmbunătățesc tehnologii de fabricație a mobilei, stratificatelor și furnirelor; elaborează rețetele de fabricație a amestecurilor de sticlă și controlează regimurile de ardere în cuptoare; întocmesc procesul tehnologic de prelucrare și finisare a produselor de sticlă și geamuri; elaborează rețetele maselor ceramice și a glazurilor pentru produsele ceramice; stabilesc curbele de ardere a maselor de porțelan, faianță și vitros în faze de biscuit și a produselor glazurate, decorate; stabilesc rețetele de fabricație a celulozei și hârtiei, precum și parametrii tehnici pentru produsele derivate ale acestora.Grupe de bază componente:2161 Ingineri în industria lemnului2162 Ingineri în industria sticlei, ceramicii și materialelor de construcții(materiale oxidice)2163 Ingineri în industria celulozei și hârtiei2161 INGINERI ÎN INDUSTRIA LEMNULUIInginerii din industria lemnului elaborează și îmbunătățesc tehnologiile de fabricare a mobilei, stratificatelor și furnirelor, proiectează și supraveghează executarea de produse finite.Ocupații componente:216101 inginer industrializarea lemnului216102 subinginer industrializarea lemnului216103 consilier inginer industrializarea lemnului216104 expert inginer industrializarea lemnului216105 inspector specialitate inginer industrializarea lemnului216106 referent de specialitate inginer industrializarea lemnului2162 INGINERI ÎN INDUSTRIA STICLEI, CERAMICII ȘI MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII (MATERIALE OXIDICE)Inginerii din industria sticlei și ceramicii elaborează rețete de fabricație a amestecurilor de sticlă și ceramică, controlează regimul de ardere în cuptoare și stabilesc procesul tehnologic de prelucrare și finisare a produselor finite; elaborează tehnologii noi sau le îmbunătățesc pe cele existente acestora (piatră, ciment, var, prefabricate, cherestea etc.).Ocupații componente:216201 inginer prelucrarea sticlei și ceramicii216202 subinginer prelucrarea sticlei și ceramicii216203 inginer materiale de construcții216204 subinginer materiale de construcții216205 consilier inginer prelucrarea sticlei și ceramicii216206 expert inginer prelucrarea sticlei și ceramicii216207 inspector specialitate inginer prelucrarea sticlei și ceramicii216208 referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei și ceramicii216209 proiectant inginer ceramică sticlă216210 chimist în materiale oxidice (sticlă, ceramică)2163 INGINERI ÎN INDUSTRIA CELULOZEI ȘI HÂRTIEIInginerii din industria celulozei și hârtiei stabilesc rețetele pentru fabricarea celulozei și hârtiei, stabilesc parametrii tehnici în procesul de fabricare a produselor derivate din celuloză și hârtie.Ocupații componente:216301 subinginer tehnologia celulozei și hârtiei216302 proiectant inginer celuloză și hârtie216303 consilier inginer tehnologia celulozei și hârtiei216304 expert inginer tehnologia celulozei și hârtiei216305 inspector specialitate inginer tehnologia celulozei și hârtiei216306 referent de specialitate inginer tehnologia celulozei și hârtieiIV. 2.2. SUBGRUPA MAJORĂ 22Specialiști în biologie, agronomie și științele viețiiSpecialiștii în biologie, agronomie și științele vieții efectuează cercetări asupra teoriilor, conceptelor și procedeelor, le îmbunătățesc și le ameliorează, aplicând cunoștințele științifice în domeniul biologiei, zoologiei, botanicii, ecologiei, psihologiei, biochimiei, microbiologiei, farmacologiei și medicinei; aplică cunoștințele dobândite cu prilejul studiilor pe care le efectuează asupra vieții umane, animale sau vegetale în toate manifestările sale, inclusiv studii de organe, țesuturi, celule și microorganisme și a efectelor determinate de factorii de mediu, medicamente sau alte substanțe; studiază bolile care afectează plantele, ființele umane sau animale; își dau avizul asupra tratamentelor profilactice sau curative; întocmesc și susțin comunicări științifice și rapoarte pe teme de specialitate.Grupe minore componente:221 Specialiști în biologie și agronomie222 Medici și asimilațiIV. 2.2.1. GRUPA MINORĂ 221Specialiști în biologie și agronomieSpecialiștii din biologie și agronomie aplică cunoștințele dobândite la studiul vieții umane, animale și vegetale, în toate manifestările sale, inclusiv organe, țesuturi celule, microorganisme și la studierea efectelor pe care le exercită asupra acestora factorii de mediu, medicamentele sau alte substante; își dau avizul în activitățile specifice agriculturii, industriei farmaceutice sau medicinei; întocmesc și susțin comunicări științifice și rapoarte de specialitate.Grupe de bază componente:2211 Biologi, botaniști, zoologi, ecologi și asimilați2212 Bacteriologi, microbiologi, farmacologi și asimilați2213 Ingineri agronomi, zootehniști și silvici2214 Ingineri clinici2211 BIOLOGI, BOTANIȘTI, ZOOLOGI, ECOLOGI ȘI ASIMILAȚIBiologii, botaniștii, zoologii, ecologii și asimilații acestora aplică cunoștințele de specialitate în industrie și medicină și urmăresc ameliorarea speciilor de plante și animale și protecția mediului natural; întocmesc rapoarte și susțin comunicări științifice în domeniile proprii de specialitate.Ocupații componente:221101 consilier biolog221102 expert biolog221103 inspector specialitate biolog221104 referent de specialitate biolog221105 consilier botanist221106 expert botanist221107 inspector specialitate botanist221108 referent de specialitate botanist221109 consilier zoolog221110 expert zoolog221111 inspector specialitate zoolog221112 referent de specialitate zoolog221113 consilier ecolog221114 expert ecolog221115 inspector specialitate ecolog221116 referent de specialitate ecolog221117 inginer ecolog221118 biolog-----------Ocupația "biolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.2212 BACTERIOLOGI, MICROBIOLOGI, FARMACOLOGI ȘI ASIMILAȚIBacteriologii, farmacologii și asimilații acestora aplică cunoștințele tehnice în domeniul propriu de activitate, contribuie la îmbunătățirea calității medicamentelor existente experimentându-le pe cele noi.Ocupații componente:221201 consilier bacteriolog221202 expert bacteriolog221203 inspector specialitate bacteriolog221204 referent de specialitate bacteriolog221205 consilier biochimist221206 expert biochimist221207 inspector specialitate biochimist221208 referent de specialitate biochimist221209 consilier farmacolog221210 expert farmacolog221211 inspector specialitate farmacolog221212 referent de specialitate farmacolog221213 consilier microbiolog221214 expert microbiolog221215 inspector specialitate microbiolog221216 referent de specialitate microbiolog2213 INGINERI AGRONOMI, ZOOTEHNIȘTI ȘI SILVICIInginerii agronomi, zootehniști și silvici supraveghează și îndrumă activitatea din zootehnie și culturile horticole; asigură creșterea suprafețelor împădurite; coordonează exploatarea fondului forestier, conservarea faunei; întocmesc rapoarte și susțin comunicări științifice în domeniul de specialitate; acordă consultanță în domeniul culturii de cereale, plante tehnice și furaje pentru realizarea producțiilor performante și folosirea profitabilă a pământului-------------Grupa de bază "2213 Ingineri agronomi, zootehniști și silvici" a fost completată conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.Ocupații componente:221301 consilier inginer agronom221302 expert inginer agronom221303 inspector specialitate inginer agronom221304 referent de specialitate inginer agronom221305 consilier inginer horticol221306 expert inginer horticol221307 inspector specialitate inginer horticol221308 referent de specialitate inginer horticol221309 consilier inginer zootehnist221310 expert inginer zootehnist221311 inspector specialitate inginer zootehnist221312 referent de specialitate inginer zootehnist221313 subinginer agronom221314 subinginer zootehnist221315 inginer tehnolog în zootehnie221316 proiectant inginer în agricultură221317 proiectant inginer în zootehnie221318 proiectant inginer în silvicultură221319 consilier inginer silvic221320 expert inginer silvic221321 inspector specialitate inginer silvic221322 referent specialitate inginer silvic221323 inginer îmbunătățiri funciare221324 subinginer silvic221327 consultant tehnic în producția de cereale plante tehnice și furaje-----------Ocupația "consultant tehnic în producția de cereale plante tehnice și furaje" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.2214 INGINERI CLINICIOcupații componente:221401 inginer clinic------------Ocupația "inginer clinic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.IV. 2.2.2. GRUPA MINORĂ 222Medici și asimilațiMedicii și asimilații acestora tratează tulburările și maladiile care afectează ființele umane și animalele; avizează măsurile preventive și curative, întocmesc rapoarte și susțin comunicări cu prilejul manifestărilor științifice de specialitate.Grupe de bază componente:2221 Medici medicină generală2222 Medici stomatologi2223 Medici veterinari2224 Farmaciști2229 Medici și asimilați, neclasificați în grupele de bază anterioare2221 MEDICI MEDICINĂ GENERALĂMedicii de medicina generală și pediatrie acordă consultații și tratează tulburările și maladiile care afectează ființele umane; stabilesc metodele de tratament preventiv sau curativ; examinează pacienții, prescriu și administrează tratamente medicale sau chirurgicale în funcție de natura afecțiunilor.Ocupații componente:222101 medic medicină generală222102 medic rezident222103 medic specialist-------------Ocupația "medic de specialitate" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.222104 consilier medic222105 expert medic222106 inspector de specialitate medic222107 referent de specialitate medic222108 medic primar-------------Ocupația "medic primar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.222109 medic medicină în familie-------------Ocupația "medic medicină în familie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.2222 MEDICI STOMATOLOGIMedicii stomatologi efectuează cercetări teoretice, acordă consultații și aplică tratamente profilactice și curative în afecțiunile dentare și ale cavității bucale; întocmesc rapoarte și susțin comunicări științifice la reuniunile științifice de specialitate.Ocupații componente:222201 medic stomatolog222202 medic stomatolog rezident222203 medic stomatolog de specialitate2223 MEDICI VETERINARIMedicii veterinari efectuează cercetări teoretice, examinează, pun diagnosticul și administrează tratamente medicale sau chirurgicale și vaccinează animalele; avizează consumul produselor de origine animală; participă la supravegherea epidemiologică și radiologică a sănătății animalelor și a hranei acestora; întocmesc rapoarte și susțin comunicări științifice în domeniul de specialitate cu prilejul manifestărilor științifice.Ocupații componente:222301 epizotolog222302 medic veterinar2224 FARMACIȘTIFarmaciștii aplică cunoștințele de farmacologie la prepararea și eliberarea medicamentelor; prepară medicamentele după prescripția medicilor, stomatologilor sau practicienilor veterinari; verifică dozele prescrise, fac recomandări pacienților referitoare la posologia și riscul de incompatibilitate a unor medicamente; eliberează medicamente în spitale, vând medicamente în farmacii; țin evidența medicamentelor toxice, farmacodependente și a stupefiantelor; controlează natura, puritatea și eficacitatea medicamentelor și iau măsuri de control a acestora.Ocupatii componente:222401 farmacist222402 farmacist rezident222403 farmacist de specialitate2229 MEDICI ȘI ASIMILAȚI, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOAREMedicii specializați în alte domenii decât cele nominalizate și asimilații acestora examinează pacienții, stabilesc diagnosticul, capacitatea de muncă, acuitatea vizuală și auditivă a acestora, fac analize și teste de laborator; avizează desfășurarea unor activități în condiții igienice; examinează cadavre și stabilesc cauza și imprejurările în care s-au produs decesele; coordonează și îndrumă exercițiile de gimnastică medicală prescrise de medici specialiști în vederea recuperării capacității de muncă a pacienților; fac parte din echipele de asistență, diagnostică, curativă, preventivă și de cercetare medicală, asigură siguranță în exploatarea, întreținerea și manipularea echipamentului medical; asigură securitatea radiației și contribuie la îmbunătățirea tehnicilor terapeutice, colaborează cu radioterapeuții pentru întocmirea planului de tratament și monitorizează echipamentul și procedurile-------------Grupa de bază "2229 Medici și asimilați" a fost completată conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.Ocupații componente:222901 medic igienist222902 medic expertiză a capacității de muncă222903 medic legist222904 profesor de cultură fizică medicală222905 kinetoterapeut-----------Ocupația "kinetoterapeut" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.222906 fiziokinetoterapeut-----------Ocupația "fiziokinetoterapeut" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.222907 bioinginer medical-----------Ocupația "bioinginer medical" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.222908 asistent medical (studii superioare)-----------Ocupația "asistent medical (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.222909 fizioterapeut-------------Ocupația "fizioterapeut" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.222910 fizician medical--------------Ocupația "fizician medical" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.IV. 2.3. SUBGRUPA MAJORĂ 23Profesori în învațamântul superior, secundar și asimilațiProfesorii din învățământul superior, secundar și asimilații acestora predau, la diferite niveluri, teoria și practica uneia sau mai multor discipline, studiază conceptele, teoriile și metodele în cadrul propriei discipline, pe care le îmbunătățesc sau completează; își pregătesc prelegerile sau lucrările de specialitate; coordonează studiul individual, meditează elevi, pregătesc și educă handicapați; elaborează și modifică programe de studii; verifică și avizează metode și mijloace pedagogice; participă la luarea deciziilor cu privire la organizarea învățământului și activităților scolare și universitare.Grupe minore componente:231 Profesori universitari, conferențiari, lectori, asistenți și asimilați ocupați în învățământul superior232 Profesori în învățământul secundar233 Profesori în învățământul primar234 Profesori specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților235 Alți specialiști în invățământIV. 2.3.1. GRUPA MINORĂ 231Profesori universitari, conferențiari, lectori, asistenți și asimilați ocupați în învățământul superiorProfesorii universitari, conferențiarii, lectorii, asistenții și asimilații acestora concep și modifică programele de studii, predau cursuri, organizează seminarii, supraveghează studiul individual și susțin prelegeri; participă la luarea deciziilor privind organizarea învățământului universitar și activităților anexe.Grupe de bază componente:2310 Profesori universitari, conferențiari, lectori, asistenți și asimilați ocupați în învățământul superior2310 PROFESORI UNIVERSITARI, CONFERENȚIARI, LECTORI, ASISTENȚI ȘI ASIMILAȚI OCUPAȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIORProfesorii universitari, conferențiarii, lectorii, asistenții și asimilații acestora concep și modifică programele de studii, predau cursuri, organizează seminarii, supraveghează studiul individual și susțin prelegeri; participă la luarea deciziilor privind organizarea învățământului universitar și activităților anexe.Ocupații componente:231001 asistent universitar231002 conferentiar universitar231003 expert (centre de perfecționare)231004 lector universitar231005 preparator învățământul universitar231006 profesor universitarIV. 2.3.2. GRUPA MINORĂ 232Profesori în învățământul secundarProfesorii din învățământul secundar predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii sau formării profesionale a elevilor din învățământul secundar; participă la luarea deciziilor privind organizarea învățământului secundar și desfășoară alte activități conexe.Grupe de bază componente:2321 Profesori în învățământul liceal, postliceal, profesional și de maiștri2322 Profesori în învățământul gimnazial2321 PROFESORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL, POSTLICEAL, PROFESIONAL ȘI DE MAIȘTRIProfesorii din învățământul liceal, postliceal, profesional și de maiștri predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii profesionale a elevilor din învățământul liceal, postliceal, profesional și de maiștri; pregătesc cursuri și planuri de predare, testează cunoștințele elevilor, le corectează temele, îi examinează și îi notează pentru a le aprecia progresele; întocmesc referate privind munca elevilor, consultându-se în acest sens cu parinții elevilor și cu alte cadre didactice; participă la intâlnirile cu alte cadre de specialitate pentru orientarea programelor și organizarea activităților în afara programelor școlare (cercuri pe discipline, programe artistice, cluburi etc.)Ocupații componente:232101 profesor în învățământul liceal, postliceal, profesional și de maistri2322 PROFESORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIALProfesorii din învățământul gimnazial predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii elevilor în învățământul gimnazial; pregătesc planuri de predare a cursurilor, testează și examinează elevii, le corectează temele, îi noteaza pentru a le urmări progresele; fac caracterizari ale elevilor consultându-se în acest sens cu părinții acestora, precum și cu celelalte cadre didactice; organizează activități extrașcolare (programe artistice, cercuri pe discipline etc.).Ocupații componente:232201 profesor în învățământul gimnazialIV. 2.3.3. GRUPA MINORĂ 233Profesori în învățământul primarProfesorii din învățământul primar și preșcolar predau diferite discipline în școlile primare și grădinițe și organizează activități educative pentru copiii care nu au atins vârsta școlii primare.Grupe de bază componente:2331 Profesori în învățământul primar2332 Profesori în învățământul preșcolar2331 PROFESORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMARProfesorii din învățământul primar predau diferite discipline în instituții de învățământ primar, în cadrul programului de studii impus.Ocupații componente:233101 profesor în învățământul primar2332 PROFESORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLARProfesorii din învățământul preșcolar organizează jocuri colective și individuale, activități educative, predau limbi străine pentru a ajuta și favoriza dezvoltarea fizică, mentală și socială a copiilor care nu au atins vârsta școlii primare.Ocupații componente:233201 profesor în învățământul preșcolarIV. 2.3.4. GRUPA MINORĂ 234Profesori specializați pentru recuperarea și educarea handicapațilorProfesorii specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților supraveghează copii, adolescenți sau adulți handicapați fizic sau mintal, a celor care își însușesc cu dificultate cunoștințele elementare; adaptează programele școlare diferitelor categorii de handicapați care le sunt încredintați; predau una sau mai multe discipline surdo-muților, nevăzătorilor (folosind alfabetul Braille, labiolectura sau alte mijloace speciale).Grupe de bază componente:2340 Profesori specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților2340 PROFESORI SPECIALIZAȚI PENTRU RECUPERAREA ȘI EDUCAREA HANDICAPAȚILORProfesorii specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților utilizează metode sau mijloace speciale de instruire (alfabetul Braille sau labiolectura) adaptate tipului de handicap; redau încrederea în sine elevilor, ajutându-i să descopere metode proprii pentru depășirea handicapului; îi testează, îi notează și le urmăresc progresele; colaborează cu parinții, conducerea școlii, personalul de îngrijire și asistenții sociali în vederea recuperării elevilor handicapați.Ocupații componente:234001 defectolog234002 logoped234003 audiolog-------------Ocupația "audiolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.234004 interpret în limbaj mimico-gestual (studii superioare)-------------Ocupația "interpret în limbaj mimico-gestual (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.IV. 2.3.5. GRUPA MINORĂ 235Alți specialiști în învățământSpecialiștii din învățământ, alții decât cei încadrați în grupele anterioare, efectuează cercetări asupra metodelor și mijloacelor de pregătire școlară, le actualizează și le avizează, controlează activitatea personalului din învățământ și rezultatele obținute în aplicarea programelor școlare și, dacă este cazul, propun unele reforme sau ameliorări de program.Grupe de bază componente:2351 Cercetători în domeniul didactic și pedagogic2352 Inspectori în învățământ2359 Specialiști în învățământ, neclasificați în grupele de bază anterioare2351 CERCETATORI ÎN DOMENIUL DIDACTIC ȘI PEDAGOGICCercetătorii din domeniul didactic și pedagogic cercetează mijloacele și metodele de predare, le îmbunătățesc și avizează eventuale restructurări; avizează conținutul programelor de curs și metodele de verificare a cunoștințelor.Ocupații componente:235101 cercetător în pedagogie235102 asistent de cercetare în pedagogie2352 INSPECTORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTInspectorii din învățământ controlează și examinează munca personalului didactic, rezultatele obținute prin aplicarea programelor de studiu și, dacă este cazul, propun reforme și fac recomandări în acest sens factorilor responsabili cu educația.Ocupații componente:235201 consilier învățământ235202 expert învățământ235203 inspector învățământ235204 referent de specialitate în învățământ2359 SPECIALIȘTI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOAREÎn această grupă de bază sunt cuprinși specialiștii din învățămant care nu se regăsesc în grupele de bază enumerate anterior în cadrul grupei minore 235.Ocupații componente:235901 secretar institut, facultateIV. 2.4. SUBGRUPĂ MAJORĂ 24Alți specialiști cu ocupații intelectuale și științificeSpecialiștii cu ocupații intelectuale și științifice, altele decât cele clasificate în subgrupele majore anterioare, efectuează cercetări teoretice și aplicative în domeniul difuzării informației, organizării și conducerii afacerilor, filozofiei, filologiei, sociologiei și altor științe sociale și artei; practică dreptul, concep, creează sau execută opere de artă; îmbogățesc sau aplică cunoștințele dobândite prin studiul comportamentelor individuale sau colective precum și al doctrinelor, conceptelor, teoriilor, sistemelor și organismelor filozofice, politice, economice, juridice, religioase și altele; întocmesc rapoarte de specialitate, susțin comunicări științifice și publică lucrări.Grupe minore componente:241 Specialiști cu funcții administrative și comerciale242 Juriști243 Arhiviști, bibliotecari, documentariști și asimilați244 Specialiști în științe economice, sociale și umaniste245 Scriitori și artiști creatori, interpreți și asimilați246 Membri ai clerului247 Specialiști în administrația publică248 Cercetători și asistenți de cercetare în științe fizice și chimice249 Cercetători și asistenți de cercetare în matematică și statistică250 Cercetători și asistenți de cercetare în informatică251 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în științe tehnice252 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniile textile, pielărie, industriealimentară253 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniul lemnului și materialelor oxidice254 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în științele vieții255 Cercetători și asistenți de cercetare în medicină256 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul financiar bancar257 Cercetători și asistenți de cercetare în științele juridice258 Cercetători și asistenți de cercetare în științe economice, sociale și umanisticeIV. 2.4.1. GRUPA MINORĂ 241Specialiști cu funcții administrative și comercialeSpecialiștii cu funcții administrative și comerciale studiază, organizează și execută operații contabile sau operații legate de politică de personal și orientare profesională; se consacră activității organizatorice în domeniul comercial, publicitar, aplicării legislației în materie de brevete sau de noi întreprinderi.Grupe de bază componente:2411 Specialiști în sistemul financiar-bancar2412 Specialisti în probleme de personal și de pregătire profesională a personalului2413 Specialiști în logistică-----------Grupa de baza 2413 "Specialiști în logistică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.2414 Specialiști în cumpărări produse, repere, ansamble și subansamble-----------Grupa de baza 2414 "Specialiști în cumpărări produse, repere, ansamble și subansamble" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.2415 Specialiști în domeniul bancar------------Grupa de baza 2415 "Specialiști în domeniul bancar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.2416 Specialiști în domeniul asigurărilor------------Grupa de baza 2416 "Specialiști în domeniul asigurărilor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.2417 Specialiști în evaluare------------Grupa de baza 2417 "Specialiști în evaluare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.2418 Experți tehnici extrajudiciari------------Grupa de baza 2418 "Experți tehnici extrajudiciari" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.2419 Specialiști cu funcții administrative și comerciale, neclasificați în grupele de bază anterioare2411 SPECIALIȘTI ÎN SISTEMUL FINANCIAR-BANCARSpecialiștii în domeniul financiar-bancar avizează operațiuni financiar-bancare, efectuează operațiuni financiare și contabile; întocmesc și vizează state financiare; stabilesc nivelul impozitelor pe baza declarațiilor; acordă consultații în domeniul fiscal și stabilesc previziuni privind beneficiile și bugetul; verifică lucrările contabile și întreprind anchete și revizii financiar-contabile.Ocupații componente:241101 cenzor241102 comisar garda financiară241103 consilier financiar-bancar241104 controlor tezaur241105 expert contabil-verificator241106 expert financiar-bancar241107 inspector financiar-bancar241108 inspector asigurări241109 revizor contabil241110 referent de specialitate financiar-contabilitate241111 comisar principal241112 consultant bugetar-----------Ocupația "consultant bugetar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.241113 dealer-----------Ocupația "dealer" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.241114 evaluator-----------Ocupația "evaluator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.241115 analist investiții-----------Ocupația "analist investiții" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.241116 manager de fond acțiuni/obligațiuni-----------Ocupația "manager de fond acțiuni/obligațiuni" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.241117 consultant plasamente valori mobiliare-----------Ocupația "consultant plasamente valori mobiliare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.241118 agent capital de risc-----------Ocupația "agent capital de risc" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.241119 administrator de credite-----------Ocupația "administrator de credite" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.241120 specialist control risc-----------Ocupația "specialist control risc" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.241121 specialist evaluare daune-----------Ocupația "specialist evaluare daune" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.241122 lichidator-----------Ocupația "lichidator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.241123 administrator judiciar-----------Ocupația "administrator judiciar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.241124 executor bancar-----------Ocupația "executor bancar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.241125 auditor intern------------Ocupația "auditor intern" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241126 controlor de gestiune------------Ocupația "controlor de gestiune" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241127 analist preț de revenire------------Ocupația "analist preț de revenire" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241128 expert fiscal------------Ocupația "expert fiscal" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.2412 SPECIALIȘTI ÎN PROBLEME DE PERSONAL ȘI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A PERSONALULUISpecialiștii în probleme de personal și pregătire profesională a personalului prestează servicii administrative legate de politica de personal, în special în ce privește recrutarea sau formarea profesională a personalului, analiza locurilor de muncă și orientarea profesională; întocmesc materiale de informare profesională și acordă consultații celor interesați în legatură cu perspectivele de ocupare, alegerea unei cariere, instruire sau formare complementară.Ocupații componente:241201 consilier forță de muncă și șomaj241202 expert forță de muncă și șomaj241203 inspector de specialitate forță de muncă și șomaj241204 inspector protecția muncii241205 formator------------Ocupația "instructor pregatire profesionala" a fost înlocuită cu ocupația "formator" conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241206 referent de specialitate forță de muncă și șomaj241207 formator de formatori------------Ocupația "expert instructor pregatire profesionala" a fost înlocuită cu ocupația "formator de formatori" conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241208 consilier orientare privind cariera241209 consultant în domeniul forței de muncă-----------Ocupația "consultant în domeniul forței de muncă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.241210 analist piața muncii-----------Ocupația "analist piața muncii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.241211 analist recrutare/integrare salariați-----------Ocupația "consilier orientare privind cariera" a fost înlocuită cu ocupația "analist recrutare/integrare salariați" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241212 analist sisteme salarizare-----------Ocupația "analist sisteme salarizare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241213 consultant reconversie-mobilitate personal-----------Ocupația "consultant reconversie-mobilitate personal" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241214 consultant condiții de muncă-----------Ocupația "consultant condiții de muncă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241215 specialist sisteme de calificare-----------Ocupația "specialist sisteme de calificare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241216 specialist resurse umane-----------Ocupația "specialist resurse umane" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241217 organizator/conceptor/consultant formare-----------Ocupația "formator-organizator/conceptor/consultant formare" a fost înlocuită cu ocupația "organizator/conceptor/consultant formare" conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241218 inspector de specialitate formare, evaluare și selecție profesională-----------Ocupația "inspector de specialitate formare, evaluare și selecție profesională" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241219 evaluator de competențe profesionale-----------Ocupația "evaluator de competențe profesionale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.2413 SPECIALIȘTI ÎN LOGISTICĂSpecialiștii în logistică stabilesc, lansează și urmăresc programele de fabricație; planifică și coordonează inceputurile și transferurile de fabricație; gestionează informațiile de aprovizionare între client și furnizor; inițiază și actualizează documentația tehnica de specialitate care servește ca baza de date la gestionarea pieselor; hotărăște începutul, modificarea și sfârșitul fabricației.-----------Grupa de baza 2413 "Specialiști în logistica" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241301 logistician gestiune flux-----------Ocupația "logistician gestiune flux" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241302 programator fabricație/lansator fabricație-----------Ocupația "programator fabricație/lansator fabricație" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241303 documentarist ordonare logistică-----------Ocupația "documentarist ordonare logistică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.2414 SPECIALIȘTI ÎN CUMPĂRĂRI PRODUSE, REPERE, ANSAMBLE ȘI SUBANSAMBLESpecialiștii în cumpărări stabilesc listele cu furnizorii potențiali pentru achiziționarea produselor necesare fabricației; negociază prețurile și încheie contractele de cumpărări cu furnizorii; întocmesc documentele administrative pentru cumpărare și urmăresc derularea contractului; urmăresc îmbunătățirea performantelor furnizorilor pentru atingerea obiectivelor de calitate, costuri, termene.-----------Grupa de baza 2414 "Specialiști în cumpărări produse, repere, ansamble și subansamble" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241401 analist cumpărări-----------Ocupația "analist cumpărări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.2415 SPECIALIȘTI ÎN DOMENIUL BANCARSpecialiștii în domeniul bancar aplică politica băncii în domeniul promovării și vânzării produselor și serviciilor bancare (creditarea clienților băncii, administrarea conturilor în lei și în valută ale persoanelor fizice și juridice, prin operațiuni executate la ordinul acestora, derularea operațiunilor de încasări și plăți în lei și în valută, monitorizarea acestor operațiuni etc.), realizând interfața cu clientul; gestionează activitatea de management al clientelei prin întreținerea și dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu clienții băncii; evaluează bunurile aduse în garanția creditelor și realizează studiile de fezabilitate; efectuează operațiuni de decontare între unitățile bancare dispuse de persoane fizice sau juridice și cele proprii ale băncii etc.------------Grupa de baza 2415 "Specialiști în domeniul bancar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241501 inspector general de bancă------------Ocupația "inspector general de bancă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241502 economist bancă------------Ocupația "economist bancă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241503 manager bancă------------Ocupația "manager bancă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241504 manager de operațiuni/produs------------Ocupația "manager de operațiuni/produs" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241505 manager relații/cu clienții băncii/societate leasing-------------Ocupația "manager relații cu clienții băncii" a fost înlocuită cu ocupația "manager relații/cu clienții băncii/societate leasing" conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.241506 trezorier------------Ocupația "trezorier" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241507 analist bancar/societate leasing-------------Ocupația "analist bancar" a fost înlocuită cu ocupația "analist bancar/societate leasing" conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.241508 ofițer bancar (credite, marketing, produse și servicii bancare)------------Ocupația "ofițer bancar (credite, marketing, produse și servicii bancare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241509 administrator bancar/produs leasing (client, certificate de depozit, grupă operațiuni)-------------Ocupația "administrator bancar (client, certificate de depozit, grupă operațiuni)" a fost înlocuită cu ocupația "administrator bancar/produs leasing" conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.241510 operator cifru (mesaje cifrate)------------Ocupația "operator cifru (mesaje cifrate)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241511 proiectant produse bancare------------Ocupația "proiectant produse bancare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241512 consultant bancar------------Ocupația "consultant bancar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241513 agent compensare (interbancară)------------Ocupația "agent compensare (interbancară)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241514 referent bancar/societate leasing-------------Ocupația "referent bancar" a fost înlocuită cu ocupația "referent bancar/societate leasing" conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.2416 SPECIALIȘTI ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILORSpecialiștii în domeniul asigurărilor negociază și încheie contractele de asigurare și reasigurare, încasează primele de asigurare, execută activitatea de contractare a evenimentelor asigurate și plata despăgubirilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate, acordă consultații clienților în domeniul asigurărilor, evaluează riscul de producere a unor evenimente asigurate, concep și îmbunătățesc produsele de asigurare, formează și administrează rețele de vânzare asigurări.------------Grupa de baza 2416 "Specialiști în domeniul asigurărilor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241601 inspector de specialitate asigurări------------Ocupația "inspector de specialitate asigurări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241602 inspector de specialitate subscriere------------Ocupația "inspector de specialitate subscriere" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241603 referent de specialitate asigurări------------Ocupația "referent de specialitate asigurări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241604 consilier vânzări asigurări------------Ocupația "consilier vânzări asigurări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241605 inspector coordonator asigurări------------Ocupația "inspector coordonator asigurări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241606 inspector de risc------------Ocupația "inspector de risc" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241607 inspector de specialitate daune------------Ocupația "inspector de specialitate daune" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241608 inspector coordonator daune------------Ocupația "inspector coordonator daune" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241609 specialist sistem asigurări------------Ocupația "specialist sistem asigurări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.2417 SPECIALIȘTI ÎN EVALUARESpecialiștii în evaluare execută lucrări de evaluare aferente celor 4 tipuri de proprietate; cunosc, înțeleg și pot aplica în mod corect acele metode și tehnici recunoscute de evaluare, care sunt necesare pentru efectuarea unei evaluări credibile; evaluează întreprinderi, proprietăți (bunuri) imobiliare, mărfuri sau diverse obiecte, active financiare; efectuează evaluări în scopul asigurării.------------Grupa de baza 2417 "Specialiști în evaluare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241701 expert evaluator de întreprinderi------------Ocupația "expert evaluator de întreprinderi" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241702 expert evaluator de proprietăți imobiliare------------Ocupația "expert evaluator de proprietăți imobiliare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241703 expert evaluator de bunuri mobile------------Ocupația "expert evaluator de bunuri mobile" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241704 expert evaluator de active financiare------------Ocupația "expert evaluator de active financiare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.2418 EXPERȚI TEHNICI EXTRAJUDICIARISpecialiștii în domeniul tehnic întocmesc expertize tehnice extrajudiciare pentru stabilirea și precizarea unor «împrejurări de fapt», analizează aspectele tehnice și economice ale unei întreprinderi în vederea reorganizării, dezvoltă sau îmbunătățesc procedeele de producție sau comerciale și întocmesc rapoarte de expertiză tehnică și economică pentru terțe persoane.------------Grupa de baza 2418 "Experți tehnici extrajudiciari" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241801 expert tehnic extrajudiciar------------Ocupația "expert tehnic extrajudiciar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.2419 SPECIALIȘTI CU FUNCȚII ADMINISTRATIVE ȘI COMERCIALE, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARESpecialiștii cu funcții administrative și comerciale care nu se regăsesc în grupele anterioare se consacră activităților de analiză și stabilire a volumului de vânzare a unor produse sau servicii și evoluției în perspectivă a cererii; organizează și coordonează campaniile publicitare. Studiază și avizează problemele pe care le ridică crearea și gestiunea unei întreprinderi în plan financiar și juridic, organizatoric și comercial; acordă consultații pe problemele legate de acordarea brevetelor; examinează cererile, redactează rapoartele și motivează acordarea/neacordarea brevetelor.Ocupații componente:241901 administrator editură241902 administrator publicații241903 agent consular241904 organizator activitate turism241905 atașat diplomatic241906 consul241907 expert/inspector vamal------------Ocupația "controlor vamal (studii superioare)" a fost înlocuită cu ocupația "expert/inspector vamal" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241908 curier diplomatic241909 organizator protocol241910 organizator relații241911 organizator târguri și expoziții241912 prezentator expoziții241913 referent relații externe241914 secretar diplomatic241915 viceconsul241916 corespondent comercial241917 secretar economic241918 consilier de proprietate industrială autorizat------------Ocupația "Consilier de proprietate industriala autorizat" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.241919 manager proiect------------Ocupația "manager proiect" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241920 controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal(studii sup.)------------Ocupația "ofițer de legătură (vamal)" a fost înlocuită cu ocupația "controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal(studii sup.)" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241921 specialist marketing------------Ocupația "specialist marketing" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241922 analist servicii client------------Ocupația "analist servicii client" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241923 asistent comercial------------Ocupația "asistent comercial" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241924 asistent director/responsabil de funcțiune (studii sup.)-------------Ocupația "asistent director (studii sup.)" a fost înlocuită cu ocupația "asistent director/responsabil de funcțiune (studii sup.)" conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241925 specialist relații sociale------------Ocupația "specialist relații sociale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241926 corespondent securitate - confidențialitate produs------------Ocupația "corespondent securitate - confidențialitate produs" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241927 planificator/specialist plan sinteze------------Ocupația "planificator/specialist plan sinteze" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241928 specialist plan progres------------Ocupația "specialist plan progres" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241929 specialist strategie industrială------------Ocupația "specialist strategie industriala" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241930 specialist garanții auto------------Ocupația "specialist garanții auto" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241931 organizator de procese funcționale------------Ocupația "organizator de procese functionale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241932 expert relații externe------------Ocupația "expert relații externe" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241933 referent de specialitate TIR și tranzite (studii superioare)------------Ocupația "referent de specialitate TIR și tranzite (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241934 coordonator secretariat studiouri teritoriale------------Ocupația "coordonator secretariat studiouri teritoriale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241935 expert aplicare legislație armonizată în domeniul industriei și comerțului-------------Ocupația "consultant afaceri în agricultură" a fost înlocuită cu ocupația "expert aplicare legislație armonizată în domeniul industriei și comerțului" conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.IV. 2.4.2. GRUPA MINORĂ 242JuriștiJuriștii specialiști în drept efectuează cercetări asupra problemelor de drept, redactează proiecte de acte normative, acordă consultații juridice, pledează sau susțin procese în fața instanțelor judecătorești, judecă și pronunță hotărări judecatorești; reprezintă Ministerul Public și cer aplicarea legii.Grupe de bază componente:2421 Avocați2422 Magistrați (judecători, procurori)2423 Specialiști în domeniul standardizării, auditului și evaluării conformității----------Grupa de bază 2423 "Specialiști în domeniul standardizării, auditului și evaluării conformității" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.2429 Juriști neclasificați în grupele de bază anterioare2421 AVOCAȚIAvocații acordă asistență juridică persoanelor fizice și juridice în scopul apărării drepturilor și intereselor legitime ale acestora, pentru realizarea ordinii de drept și a justiției.Ocupații componente:242101 avocat242102 jurisconsult242103 consilier juridic2422 MAGISTRAȚI (JUDECĂTORI, PROCURORI)Magistrații pot fi judecători în cadrul instanțelor judecătorești, inamovibili investiți, prin lege, cu atribuții de judecare a proceselor civile, comerciale, penale, de contencios administrativ și alte cauze, sau procurori, aparținând Ministerului Public, însărcinați să sesizeze instanțele judecătorești pentru aplicarea legii în vederea apărării intereselor generale ale societății; efectuează sau supraveghează urmarirea penală, sesizează instanțele de judecată și îndeplinesc alte atribuții stabilite de lege.Ocupații componente:242201 procuror242202 judecător și asimilați242203 magistrat asistent242204 judecător inspector----------Ocupația "judecător inspector" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.242205 magistrat consultant----------Ocupația "magistrat consultant" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.2423 SPECIALIȘTI ÎN DOMENIUL STANDARDIZĂRII, AUDITULUI ȘI EVALUĂRII CONFORMITĂȚIISpecialiștii în domeniul standardizarii, auditului și evaluării conformității realizează standarde profesionale și naționale; proiectează, realizează și dezvoltă sistemele de management pentru domeniul calității, mediului, securității informatiei, securității și sănătății în muncă; propun politici și obiective pentru domeniul calității, mediului, securității informatiei și sănătății profesionale; organizează și efectuează audituri prin care constata eficacitatea acestor sisteme de management; evaluează conformitatea produselor și a sistemelor de management față de reglementările sau standardele stabilite și față de prevederile conducerii organizației.----------Grupa de bază 2423 "Specialiști în domeniul standardizarii, auditului și evaluării conformității" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.Ocupațiile componente:242301 specialist în domeniul calității----------Ocupația "specialist în domeniul calității" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.242302 manager al sistemelor de management al calității----------Ocupația "manager al sistemelor de management al calității" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.242303 auditor în domeniul calității----------Ocupația "auditor în domeniul calității" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.242304 manager al sistemelor de management de mediu----------Ocupația "manager al sistemelor de management de mediu" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.242305 auditor de mediu----------Ocupația "auditor de mediu" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.242306 expert/specialist standardizare----------Ocupația "expert/specialist standardizare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.242307 analist de calitate----------Ocupația "analist de calitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.242308 analist măsurări metrologice----------Ocupația "analist masurari metrologice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.242309 analist studiul materialelor----------Ocupația "analist studiul materialelor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.242310 consultant sistem de calitate----------Ocupația "consultant sistem de calitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.242311 monitor mediu înconjurător----------Ocupația "monitor mediu înconjurător" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.242312 inspector pentru conformare ecologică----------Ocupația "inspector pentru conformare ecologică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.242313 asistent standardizare----------Ocupația "asistent standardizare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.2429 JURIȘTI NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOAREJuriștii, alții decât cei clasificați în grupele de bază anterioare, exercită funcții juridice care constau în elaborarea unor acte juridice sau contracte, facilitarea transferurilor de proprietate, anchetarea împrejurărilor în care s-au produs decese în afara cauzelor naturale.Ocupații componente:242901 expert criminalist242902 executor judecătoresc242903 inspector justiție242904 expert jurist242905 consilier de justiție242906 referent de specialitate în justiție242907 notar242908 inspector general judecătoresc----------Ocupația "inspector general judecătoresc" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.242909 inspector general notarial----------Ocupația "inspector general notarial" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.242910 inspector general penitenciare----------Ocupația "inspector general penitenciare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.242911 consilier armonizare legislativă----------Ocupația "consilier armonizare legislativă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.242912 expert armonizare legislativă----------Ocupația "expert armonizare legislativă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.242913 analist armonizare legislativă----------Ocupația "analist armonizare legislativă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.IV. 2.4.3. GRUPA MINORĂ 243Arhiviști, bibliotecari, documentariști și asimilațiArhiviștii, bibliotecarii, documentariștii și specialiștii asimilați dezvoltă și conservă colecțiile din arhive, biblioteci, muzee, galerii și instituții similare; cercetează colecțiile de arhivă, obiectele de interes istoric, cultural, artistic, valoarea acestora, le completează și le ordonează; organizează colecțiile și expozițiile din muzee, galerii și instituții similare.Grupe de bază componente:2431 Arhiviști și conservatori ai operelor de artă și monumentelor istorice2432 Bibliotecari, documentariști și asimilați2431 ARHIVIȘTI ȘI CONSERVATORI AI OPERELOR DE ARTĂ ȘI MONUMENTELOR ISTORICEArhiviștii și conservatorii operelor de artă și monumentelor istorice efectuează cercetări asupra colecțiilor de artă și a altor obiecte de interes istoric, cultural sau artistic, opere de artă și alte piese sau obiecte și organizează expoziții în muzee și galerii; evaluează obiectele de arhivă, le completează, le țin evidență, le clasifică și le conservă.Ocupații componente:243101 arhivist243102 conservator opere de artă și monumente istorice243103 muzeograf243104 restaurator opere de artă și monumente istorice243105 conservator arhivă243106 restaurator arhivă243107 restaurator bunuri culturale (studii sup.)-------------Ocupația "restaurator bunuri culturale (studii sup.)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.2432 BIBLIOTECARI, DOCUMENTARIȘTI ȘI ASIMILAȚIBibliotecarii, documentariștii și specialiștii asimilați colecționează, completează și conservă în mod sistematic cărți, periodice și alte documente sau înregistrări audio-vizuale; selecționează lucrări și alte documente în vederea achiziționării; oferă informații din fondul documentar propriu sau obținute prin rețeaua de schimb între bibliotecari, cercetători specializați sau alți utilizatori; efectuează cercetări de biblioteconomie și analizează sau modifică serviciile, în funcție de necesitățile formulate de utilizatori.Ocupații componente:243201 bibliograf243202 bibliotecar cu studii superioare243203 documentarist243204 referent difuzare carte243205 lector carte243206 bibliotecar arhivist-----------Ocupația "bibliotecar arhivist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.243207 referent de specialitate așezământ cultural-------------Ocupația "referent de specialitate așezământ cultural" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.IV. 2.4.4. GRUPA MINORĂ 244Specialiști în științe economice, sociale și umanisteSpecialiștii în stiințe economice, sociale și umaniste efectuează cercetări teoretice și aplicative; aplică cunoștințele acumulate în filozofie, politică, economie, sociologie, antropologie, istorie, filologie, psihologie și alte științe sociale; prestează servicii cu caracter social în interesul indivizilor și familiilor dintr-o colectivitate; identifică, oferă și aplică soluții în domeniile enunțate; studiază originea și evoluția omului, a limbilor, a comportamentelor individuale și colective, asigură traduceri și interpretări din alte limbi.Grupe de bază componente:2441 Economiști (exclusiv specialiști statisticieni și cei din sistemul financiar-bancar)2442 Sociologi, antropologi, geografi și asimilați2443 Filozofi, istorici și specialiști în știinte politice2444 Lingviști, traducători și interpreți2445 Psihologi2446 Specialisti în activitatea socială2447 Specialiști în relații publice------------Grupa de baza 2447 a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.2441 ECONOMIȘTI (EXCLUSIV SPECIALIȘTI STATISTICIENI ȘI CEI DIN SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR)Economiștii activează pe piețele naționale de bunuri, servicii și forță de muncă și rezolvă probleme economice vizând producția, costurile acesteia, activitatea umană și mediul social și pun la dispoziția factorilor de decizie consultații în acest sens.Ocupații componente:244101 consilier/expert/inspector/referent/economist în management244102 consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală244103 consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului244104 consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing244105 consilier/expert/inspector/referent/economist în relații economice internaționale244106 consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică244107 consultant în management244108 tehnician economist244109 inginer economist------------Ocupația "inginer economist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.244110 inspector de concurență------------Ocupația "inspector de concurență" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.2442 SOCIOLOGI, ANTROPOLOGI, GEOGRAFI ȘI ASIMILAȚISociologii, antropologii și asimilații acestora efectuează cercetări asupra structurii sociale, originii și evoluției umanitații și relației dintre activitatea umană și mediul social și pun la dispoziția factorilor de decizie rezultatele cercetărilor întreprinse; avizează aplicarea cunoștințelor acumulate la definirea politicilor economice și sociale, aplicabile anumitor categorii de populație și regiuni.Ocupații componente:244201 sociolog244202 geograf244203 analist de mediu------------Ocupația "analist de mediu" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.244204 analist în turism-------------Ocupația "analist în turism" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.244205 analist teritorial-------------Ocupația "analist teritorial" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.244206 arheolog-------------Ocupația "arheolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.2443 FILOZOFI, ISTORICI ȘI SPECIALIȘTI ÎN ȘTIINȚE POLITICEFilozofii, istoricii și specialiștii în științe politice studiază, interpretează și dezvoltă concepte și teorii filozofice; evidențiază cauzele, principiile și semnificația inițiativelor, experienței și existenței umane; consultă și compară surse primare, în special documente originale sau contemporane pe care le raportează la evenimente anterioare, precum și surse secundare cum ar fi lucrări de arheologie sau antropologie; efectuează cercetări în domeniul filozofiei politice și prezintă constatările și concluziile sub formă de publicații sau rapoarte care servesc guvernelor, partidelor politice, altor organizații sau persoane interesate.Ocupații componente:244301 filozof244302 istoric244303 istoriograf244304 politolog2444 LINGVIȘTI, TRADUCĂTORI ȘI INTERPREȚILingviștii, traducătorii și interpreții studiază relațiile existente între limbile materne, originea și evoluția cuvintelor, gramatica și sintaxa; stabilesc sisteme de clasificare a limbilor, gramaticilor, dicționarelor și lucrârilor analoge; traduc texte scrise dintr-o limbă în alta, cu asigurarea transpunerii corecte a textelor și terminologiei; elaborează metode de utilizare a calculatoarelor și altor instrumente, în vederea creșterii productivității și ameliorării calității traducerilor; interpretează texte sau asigură translația directă cu ocazia conferințelor, dezbaterilor sau altor reuniuni, cu respectarea sensului real din limba de origine.Ocupații componente:244401 filolog244402 interpret244403 interpret relații diplomatice244404 referent literar244405 secretar literar244406 traducător244407 translator2445 PSIHOLOGIPsihologii efectuează cercetări asupra proceselor mentale, studiază comportamente umane, individuale și colective și aplică cunoștințele dobândite la promovarea adaptării ființelor umane pe plan profesional, social, educativ; testează și determină caracteristicile mentale și aptitudinile și acordă consultații; analizează influența eredității și factorilor sociali și profesionali asupra mentalității și comportamentului indivizilor.Ocupații componente:244501 psiholog244502 psihopedagog244503 specialist poligraf-------------Ocupația "specialist poligraf" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.2446 SPECIALIȘTI ÎN ACTIVITATEA SOCIALĂSpecialiștii în activitatea socială oferă consultații în probleme sociale și conexe, în scopul unei mai bune valorificări a resurselor și depășirii dificultăților personale sau sociale; culeg informații necesare acordării de consultații privind drepturile și obligațiile asistaților; analizează situația persoanelor asistate și a handicapaților și propun măsuri de ajutorare sau recuperare a acestora.Ocupații componente:244601 asistent social nivel superior244602 consilier de reintegrare socială și supraveghere------------Ocupația "consilier de reintegrare socială și supraveghere" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.244603 inspector de reintegrare socială și supraveghere------------Ocupația "inspector de reintegrare socială și supraveghere" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.2447 SPECIALISTI ÎN RELAȚII PUBLICESpecialiștii în relații publice creează și gestionează imaginea publică a unor instituții, societăți comerciale, partide și organizații politice, organizații non-guvernamentale etc.; mediază conflictele și consiliază negocierile, gestionează relațiile organizației cu mass-media în calitate de purtător de cuvânt sau funcționar în cadrul biroului de presă, redactează mesaje scrise și audiovizuale; organizează evenimente mediatice (conferințe de presă, expoziții, lansări de bunuri și servicii etc.)Ocupații componente:------------Grupa de baza 2447 a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.244701 specialist în relații publice------------Ocupația "specialist în relații publice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.244702 mediator------------Ocupația "mediator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.244703 referent de specialitate marketing------------Ocupația "referent de specialitate marketing" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.244704 specialist în protocol și ceremonial------------Ocupația "specialist în protocol și ceremonial" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.IV. 2.4.5. GRUPA MINORĂ 245Scriitori și artisti creatori, interpreți și asimilațiScriitorii, artiștii creatori și interpreții concep și creează opere literare, dramatice, muzicale sau alte opere de artă; apreciază operele realizate de autori; sculptează, pictează, gravează sau restaurează opere de artă, compun muzică, dansează sau interpretează roluri în diferite reprezentații, sau le regizează.Grupe de bază componente:2451 Scriitori, ziariști și asimilați2452 Sculptori, pictori și asimilați2453 Compozitori, muzicieni și cântăreți2454 Coregrafi și dansatori2455 Actori și regizori de film, teatru și alte spectacole2451 SCRIITORI, ZIARIȘTI ȘI ASIMILAȚIScriitorii, ziariștii și asimilații acestora creează opere literare în vederea publicării sau reprezentării în spectacole, apreciază calitatea acestora și a altor creații artistice; redactează și corectează informații, articole, comentarii; intervievează personalități politice în timpul conferințelor de presă și cu alte ocazii sau înregistrează dezbaterile din timpul întâlnirilor pentru radio și televiziune; concep și redactează manuale, broșuri și publicații analoge.Ocupații componente:245101 caricaturist245102 comentator publicist245103 corector245104 corespondent special (țară și străinătate)245105 corespondent radio245106 corespondent presă245107 critic de artă245108 editorialist245109 fotoreporter245110 lector presă/editură245111 poet245112 publicist comentator245113 redactor245114 reporter245115 reporter operator245116 scriitor245117 secretar de emisie245118 secretar de redacție245119 secretar responsabil de agenție245120 șef agenție publicitate245121 tehnoredactor245122 translator emisie245123 ziarist245124 critic literar245125 critic muzical245126 comentator radio TV-----------Ocupația "comentator politic" a fost înlocuită cu ocupația "comentator radio TV" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245127 desenator artistic245128 redactor rubrică-----------Ocupația "redactor rubrică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.2452 SCULPTORI, PICTORI ȘI ASIMILAȚISculptorii, pictorii și asimilații acestora creează și execută opere de artă prin sculptură, pictură, desen, gravură sau alte tehnici asemănătoare; restaurează picturile sau alte obiecte de artă degradate sau amenințate cu degradarea.Ocupații componente:245201 artist plastic245202 desenator film animație245203 grafician245204 machetist245205 pictor245206 pictor scenograf245207 sculptor245208 sculptor păpuși245209 restaurator tablouri245210 art director------------Ocupația "art director" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.245211 designer pagini web (studii sup.)-----------Ocupația "designer pagini web (studii sup.)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245212 designer grafică (studii superioare)-----------Ocupația "designer grafica (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.2453 COMPOZITORI, MUZICIENI ȘI CÂNTĂREȚICompozitorii, muzicienii și cântăreții compun și aranjează opere muzicale, dirijează execuția sau participă la interpretarea lor; cântă ca soliști sau ca membri ai unor formații; interpretează piese muzicale la unul sau mai multe instrumente ca soliști sau membri ai unei orchestre; îndeplinesc activități conexe în domeniul propriu de activitate.Ocupații componente:245301 acompaniator245302 artist liric245303 concert maestru245304 corepetitor245305 corist245306 dirijor245307 ilustrator muzical245308 maestru studii canto245309 instrumentist245310 maestru cor245311 referent muzical245312 secretar muzical245313 sef orchestra245314 solist instrumentist245315 solist vocal245316 sufleur opera245317 copiator note muzicale245318 specialist instrumente de suflat-------------Ocupația "specialist instrumente de suflat" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245319 artist instrumentist-------------Ocupația "artist instrumentist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245320 solist concertist-------------Ocupația "solist concertist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245321 dirijor cor-------------Ocupația "artist instrumentist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245322 maestru corepetitor-------------Ocupația "maestru corepetitor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245323 artist liric operă-------------Ocupația "artist liric operă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245324 corist operă-------------Ocupația "corist opera" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245325 maestru acordor pian clavecin-------------Ocupația "maestru acordor pian clavecin" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245326 maestru lutier-------------Ocupația "maestru lutier" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245327 specialist orgă-------------Ocupația "specialist orgă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245328 regizor muzical-------------Ocupația "regizor muzical" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.2454 COREGRAFI ȘI DANSATORICoregrafii și dansatorii concep dansuri pe o temă dată sau pe bază de inspirație; execută dansuri ca solist, cu partener sau ca membru al unei trupe de dansatori.Ocupații componente:245401 balerin245402 coregraf245403 maestru studii de balet245404 maestru de balet245405 solist balet245406 maestru dans-------------Ocupația "maestru dans" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.2455 ACTORI ȘI REGIZORI DE FILM, TEATRU ȘI ALTE SPECTACOLEActorii și regizorii de film, teatru și alte spectacole interpretează roluri în producțiile teatrale, cinematografice, radiofonice sau de televiziune; coordonează aceste producții, aleg actorii potriviți pentru rolurile respective, iau decizii privind costumele, decorurile, efectele sonore și luminoase; coordonează activitatea de producție a filmelor artistice de lung și scurt metraj, seriale TV, coordonează echipa de filmare în vederea realizării filmelor------------Grupa de bază 2455 "Actori și regizori de film, teatru și alte spectacole" a fost completată conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.Ocupații componente:245501 actor245502 actor mânuitor de păpuși245503 artist circ245504 consultant artistic245505 corector transmisie245506 instructor film245507 instructor rețea cinematografică245508 lector scenarii245509 intermediarist film de desene animate (studii superioare)------------Ocupația "macheur" a fost înlocuită cu ocupația "intermediarist film de desene animate (studii superioare)" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245510 stilizator film de desene animate (studii superioare)------------Ocupația "peruchier" a fost înlocuită cu ocupația "stilizator film de desene animate (studii superioare)" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245511 producător delegat film245512 realizator emisiuni RTV245513 regizor artistic245514 regizor emisie245515 regizor studio245516 regizor sunet245517 regizor tehnic245518 secretar șef producție film245519 sufleur teatru245520 maestru artist circ------------Ocupația "maestru artist circ" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.245521 producător RTV știri------------Ocupația "producător RTV știri" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245522 editor RTV știri------------Ocupația "editor RTV știri" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.245523 director imagine------------Ocupația "director imagine" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245524 referent de specialitate selecție programe TV------------Ocupația "referent de specialitate selecție programe TV" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245525 copywriter publicitate (studii superioare)------------Ocupația "copywriter publicitate (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245526 mediaplanner------------Ocupația "mediaplanner" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245527 producător delegat evenimente de marketing------------Ocupația "producător delegat evenimente de marketing" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245528 redactor prezentator de televiziune------------Ocupația "redactor prezentator de televiziune" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245529 animator film de animație(studii superioare)------------Ocupația "animator film de animație(studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245530 director producție film-------------Ocupația "director producție film" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.245531 coordonator producție film-------------Ocupația "coordonator producție film" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.245532 asistent producție film-------------Ocupația "asistent producție film" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.245533 producător audio video-------------Ocupația "producător audio video" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.245534 editor coordonator programe TV-------------Ocupația "editor coordonator programe TV" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.245535 director de creație-------------Ocupația "director de creație" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.IV. 2.4.6. GRUPA MINORĂ 246Membri ai cleruluiMembrii clerului sunt angajați în practici de perpetuare a tradițiilor și convingerilor religioase, celebrare sau administrare a ritualurilor de inițiere; în acest sens, oficiază servicii religioase și își asumă diverse funcții administrative și sociale în cadrul unor comunități religioase și acordă consultații spirituale și morale, potrivit religiei profesate.Grupe de bază componente:2460 Membri ai clerului2460 MEMBRI AI CLERULUIMembrii clerului propagă tradițiile, practicile și credințele religioase, oficiază servicii religioase de celebrare sau administrare a ritualurilor de inițiere, de reconstituire a evenimentelor legate de creație, rugăciune, ofrande.Ocupatii componente:246001 arhiepiscop246002 arhiereu vicar246003 arhondar246004 cantor246005 capelan246006 cardinal246007 chevrasameș246008 cântăreț bisericesc246009 consilier culte246010 conducător arhiepiscopal246011 diacon246012 episcop246013 exarh246014 haham246015 harmonist246016 hatip246017 imam246018 inspector culte246019 majghian246020 melamed246021 mitropolit246022 muezin246023 muftiu246024 organist246025 pastor246026 patriarh246027 preot246028 președinte culte246029 protopop246030 provicar246031 rabin246032 secretar culte246033 stareț - stareță246034 treibar246035 vestitor246036 vicarIV. 2.4.7. GRUPA MINORĂ 247Specialiști în administrația publicăSpecialiștii din administrația publică elaborează proiecte de acte normative, aplică reglementările legale în vigoare și supraveghează respectarea acestora, centralizează, prelucrează și analizează informații transmise de aparatul de specialitate din teritoriu, elaborează metodologii, organizează instruiri pe teme de specialitate ale personalului din subordine, rezolvă cereri și acordă audiențe solicitanților.Grupe de bază componente:2470 Specialiști în administrația publică2470 SPECIALIȘTI ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂSpecialiștii în administrația publică elaborează proiecte de acte normative, aplică legislația în vigoare, centralizează și prelucrează date și informații culese de aparatul din teritoriu, elaborează metodologii, acordă audiențe; se ocupă cu informarea asupra programelor și posibilităților de finanțare a proiectelor, informare privind strategia de dezvoltare preconizată, stabilirea și menținerea parteneriatelor la nivel local sau mai larg, urmărirea derulării proiectelor.-----------Grupa de bază 2470 "Specialiști în administrația publică" a fost completată conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.Ocupații componente:247001 consilier administrația publică247002 expert administrația publică247003 inspector de specialitate administrația publică247004 referent de specialitate administrația publică247005 consultant administrație publică247006 reglementator-------------Ocupația "reglementator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.247007 agent de dezvoltare-------------Ocupația "agent de dezvoltare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.IV. 2.4.8. GRUPA MINORĂ 248Cercetători și asistenți de cercetare în științe fizice și chimiceCercetătorii și asistenții de cercetare din domeniul științelor fizice și chimice efectuează cercetări fundamentale și aplicative asupra conceptelor, teoriilor și procedeelor cunoscute, le perfecționează sau dezvoltă, elaborează noi teorii, metode și tehnici.Grupe de bază componente:2481 Cercetători și asistenți de cercetare în fizică și astronomie2482 Cercetători și asistenți de cercetare în meteorologie2483 Cercetători și asistenți de cercetare în chimie2484 Cercetători și asistenți de cercetare în geologie și geofizică2481 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN FIZICĂ ȘI ASTRONOMIECercetătorii și asistenții de cercetare din domeniul fizicii și astronomiei efectuează studii și cercetări fundamentale și aplicative asupra nucleului și particulelor elementare, structurii materialelor, proprietăților fizice din focarele cutremurelor, structurii interne, dinamice și proprietăților fizice ale pământului. Elaborează cercetări asupra magnetismului, plasmei, laserului, opticii și spectroscopiei, a stării condensate a materiei.Ocupații componente:248101 cercetător în fizica248102 asistent de cercetare în fizică248103 cercetator în fizică-chimie248104 asistent de cercetare în fizică-chimie248105 cercetător în fizică tehnologică248106 asistent de cercetare în fizică tehnologică248107 cercetator în astronomie248108 asistent de cercetare în astronomie2482 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN METEOROLOGIECercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul meteorologiei efectuează studii și cercetări asupra factorilor care influențează și determină starea vremii; fac determinări și studii asupra vitezei de deplasare a aerului, modificarea temperaturii și umidității, formarea și deplasarea norilor și curenților de aer, radiațiilor solare, pe baza cărora întocmesc hărți, prognoze pe termen scurt și lung.Ocupații componente:248201 cercetător în meteorologie248202 asistent de cercetare în meteorologie2483 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN CHIMIECercetătorii și asistenții de cercetare în chimie efectuează cercetări fundamentale și aplicative privind mecanismele de reacție, caracterizarea și determinarea compozițiilor substanțelor naturale și sintetice utilizabile în industrie, agricultură, protecția mediului, medicină, energetică. Elaborează procedee și metode pentru identificarea compozițiilor chimice și a caracteristicilor acestora, utilizând tehnici și principii noi.Ocupații componente:248301 cercetător în chimie248302 asistent de cercetare în chimie248303 cercetător în biochimie tehnologică248304 asistent de cercetare în biochimie tehnologică248305 cercetator în chimie fizică248306 asistent de cercetare în chimie fizică2484 CERCETĂTORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE ÎN GEOLOGIE ȘI GEOFIZICĂCercetătorii și asistenții de cercetare din geologie și geofizică efectuează cercetări fundamentale și aplicative pentru descifrarea alcătuirii și evoluției geologice a teritoriului, punerea în evidența de noi resurse minerale, petrol, ape geotermale și ape minerale; elaborează metode, procedee și tehnici pentru identificarea zonelor cu substanțe utile, întocmesc hârți.Ocupații componente:248401 cercetător în geologie248402 asistent de cercetare în geologie248403 cercetător în geologie tehnică248404 asistent de cercetare în geologie tehnică248405 cercetător în geofizică248406 asistent de cercetare în geofizică248407 cercetător în mineralogia tehnică și experimentală248408 asistent de cercetare în mineralogia tehnică și experimentală248409 cercetător în geochimie248410 asistent de cercetare în geochimie248411 cercetător în geologie petrolieră248412 asistent de cercetare în geologie petrolierăIV. 2.4.9. GRUPA MINORĂ 249Cercetători și asistenți de cercetare în matematică și statisticăCercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul matematicii și statisticii efectuează studii și cercetări fundamentale și aplicative, referitoare la teorii și aplicații ale matematicii și statisticii matematice în diferite domenii tehnice, economice și științifice.Grupe de bază componente:2491 Cercetători și asistenți de cercetare în matematică2492 Cercetători și asistenți de cercetare în statistică2491 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN MATEMATICĂCercetătorii și asistenții de cercetare în matematică desfășoară activități de cercetare fundamentală și aplicativă, referitoare la analiza matematică, analiza conexă, teoria operatorilor, ecuații diferențiale, fizică matematică, geometrie algebrică, mecanica mediilor continue, mecanica fluidelor, aerodinamică, termodinamică, stabilitate, modelele matematice ale proceselor fizice.Ocupații componente:249101 cercetător în matematică249102 asistent de cercetare în matematică249103 cercetător în matematica mecanică249104 asistent de cercetare în matematica-mecanică249105 cercetător în matematică aplicată249106 asistent de cercetare în matematică aplicată249107 cercetător în matematică-fizică249108 asistent de cercetare în matematică-fizică249109 cercetător în matematică informatică249110 asistent de cercetare în matematică informatică2492 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE STATISTICĂCercetătorii și asistenții de cercetare în statistică desfășoară cercetări fundamentale și aplicative, referitoare la variabile aleatoare dependente, inferența statistică pentru procese stohastice, modele stohastice în medicină, biologie, științe sociale, metode statistice robuste, modele lineare, analiza multidimensională, teoria fiabilității, controlul statistic al calității.Ocupații componente:249201 cercetător în statistică249202 asistent de cercetare în statistică249203 cercetător în demografie249204 asistent de cercetare în demografieIV. 2.4.10. GRUPA MINORĂ 250Cercetători și asistenți de cercetare în informaticăCercetătorii și asistenții de cercetare din informatică efectuează cercetări avansate și aplicative privind sistemele informatice, elaborează și dezvoltă programe; elaborează metode, tehnici, produse informatice și metodologii.Grupe de bază componente:2501 Cercetători și asistenți de cercetare în informatică2501 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN INFORMATICĂCercetătorii și asistenții de cercetare în informatică efectuează cercetări avansate și aplicative în domeniul informaticii; inovează tehnologiile și mijloacele de prelucrare a informației; efectuează cercetări suport, inclusiv privind metodologii, norme și standarde specifice; identifică soluții conceptuale tehnice și organizaționale de informatizare; întocmesc comunicări științifice și rapoarte de cercetare în domeniul informaticii.Ocupații componente:250101 cercetător în informatică250102 asistent de cercetare în informaticăIV. 2.4.11. GRUPA MINORĂ 251Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în științe tehniceCercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în științe tehnice efectuează lucrări de cercetare fundamentală, aplicativă și de dezvoltare prin care se obțin tehnologii, produse, sisteme utilizabile în diferite domenii, elaborează metode, tehnici de calcul, de investigare și de prelucrare a substanțelor și a materialelor, de manipulare și servire a instalațiilor, utilajelor și aparatelor.Grupe de bază componente:2511 Cercetători și asistenți de cercetare în arhitectură și urbanism2512 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în construcții2513 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în energetică și electrotehnică2514 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în electronică, transporturi și telecomunicații2515 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în mecanică2516 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în petrochimie și chimie industrială2517 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în minerit, petrol și metalurgie2518 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în geodezie2511 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN ARHITECTURĂ ȘI URBANISMCercetătorii științifici și asistenții de cercetare în arhitectură și urbanism efectuează cercetări și elaborează proiecte referitoare la arhitectura clădirilor de locuit, pentru instituții de cultură, învățământ, cult, instituții publice și de sănătate, amenajări de localități, creează design-ul produselor industriale și a bunurilor de consum.Ocupații componente:251101 cercetător în arhitectură251102 asistent de cercetare în arhitectură251103 cercetator în arte plastice-design industrial251104 asistent de cercetare în arte plastice-design industrial251105 cercetător în arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi, modă, imprimeuri)251106 asistent de cercetare în arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi, modă, imprimeuri)251107 cercetator în arte plastice-sticlă, ceramică, metal251108 asistent de cercetare în arte plastice-sticlă, ceramică, metal2512 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN CONSTRUCȚIICercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în construcții efectuează studii și lucrări de cercetare-dezvoltare din domeniul construcțiilor civile, industriale, drumuri și poduri; studii și cercetări legate de fizica construcțiilor; sistemele de construcții, metode și tehnici de testare a elementelor de construcții și ale construcțiilor.Ocupații componente:251201 cercetător în construcții civile, industriale și agricole251202 inginer de cercetare în construcții civile, industriale și agricole251203 asistent de cercetare în construcții civile, industriale și agricole251204 cercetător în constructii de căi ferate, drumuri și poduri251205 inginer de cercetare în construcții de căi ferate, drumuri și poduri251206 asistent de cercetare în construcții de căi ferate, drumuri și poduri251207 cercetător în construcții hidrotehnice251208 inginer de cercetare în construcții hidrotehnice251209 asistent de cercetare în construcții hidrotehnice251210 inginer de cercetare în ingineria sanitară și protecția mediului251211 cercetător în construcții miniere251212 inginer de cercetare în construcții miniere251213 asistent de cercetare în construcții miniere251214 cercetător în instalații251215 inginer de cercetare în instalații251216 asistent de cercetare în instalații2513 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN ENERGETICĂ ȘI ELECTROTEHNICĂCercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniul energeticii și electrotehnicii desfășoară activități de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de produse electrice: motoare, servomotoare, transformatoare, aparate de joasă și înaltă tensiune, instrumente de control, precum și tehnologii de obținere a acestora; elaboreaza tehnologii pentru producerea, transportul și distribuirea energiei electrice, precum și sisteme pentru asigurarea funcționării și securității sistemului energetic.Ocupații componente:251301 cercetător în electrotehnică251302 inginer de cercetare în electrotehnică251303 asistent de cercetare în electrotehnică251304 cercetător în electrofizică251305 inginer de cercetare în electrofizică251306 asistent de cercetare în electrofizică251307 cercetător în metrologie251308 inginer de cercetare în metrologie251309 asistent de cercetare în metrologie251310 cercetător în electromecanică251311 inginer de cercetare în electromecanică251312 asistent de cercetare în electromecanică251313 cercetător roboți industriali251314 inginer de cercetare roboți industriali251315 asistent de cercetare roboți industriali251316 cercetător în centrale termoelectrice251317 inginer de cercetare în centrale termoelectrice251318 asistent de cercetare în centrale termoelectrice251319 cercetător în centrale nuclearo-electrice251320 inginer de cercetare în centrale nuclearo-electrice251321 asistent de cercetare în centrale nuclearo-electrice251322 cercetător în electroenergetică251323 inginer de cercetare în electroenergetică251324 asistent de cercetare în electroenergetică251325 cercetător în centrale hidroelectrice în ingineria mediului251326 inginer de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului251327 asistent de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului251328 cercetător în energetica industrială251329 inginer de cercetare în energetică industrială251330 asistent de cercetare în energetică industrială2514 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN ELECTRONICĂ, TRANSPORTURI ȘI TELECOMUNICAȚIICercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în domeniul electronicii, transportului și telecomunicațiilor desfășoară activitate de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de calculatoare, componente electronice și microelectronice, dispozitive, aparatură electronică și de radiocomunicații, sisteme de conversie text-voce, imagine-voce; elaborează tehnologii din domeniul electronicii, microelectronicii, sisteme de automatizare.Ocupații componente:251401 cercetător în electronică aplicată251402 inginer de cercetare în electronică aplicată251403 asistent de cercetare în electronică aplicată251404 cercetator în comunicații251405 inginer de cercetare în comunicații251406 asistent de cercetare în comunicații251407 cercetător în microelectronică251408 inginer de cercetare în microelectronică251409 asistent de cercetare în microelectronică251410 cercetător în telecomenzi și electronică în transporturi251411 inginer de cercetare în telecomenzi și electronică în transporturi251412 asistent de cercetare în telecomenzi și electronică în transporturi251413 cercetător în calculatoare251414 inginer de cercetare în calculatoare251415 asistent de cercetare în calculatoare251416 cercetător în automatică251417 inginer de cercetare în automatică251418 asistent de cercetare în automatică2515 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN MECANICĂCercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniul științelor tehnice cu profil mecanic efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a metalelor la rece și la cald, pentru obținerea de piese subansamble și utilaje. Elaborează tehnologii și proiectează nave, aeronave, mașini și sisteme de mașini, echipamente, instalații, aparatură, destinate industriei, agriculturii, protecției mediului, transportului și ambalării produselor.Ocupații componente:251501 cercetător de aeronave251502 inginer de cercetare de aeronave251503 asistent de cercetare de aeronave251504 cercetător în construcții aerospațiale251505 inginer de cercetare în construcții aerospațiale251506 asistent de cercetare în construcții aerospațiale251507 cercetător în sisteme de propulsie251508 inginer de cercetare în sisteme de propulsie251509 asistent de cercetare în sisteme de propulsie251510 cercetător în echipamente și instalații bord251511 inginer de cercetare în echipamente și instalații bord251512 asistent de cercetare în echipamente și instalații bord251513 cercetător în mașini și echipamente termice251514 inginer de cercetare în mașini și echipamente termice251515 asistent de cercetare în mașini și echipamente termice251516 cercetător în mașini hidraulice și pneumatice251517 inginer de cercetare în mașini hidraulice și pneumatice251518 asistent de cercetare în mașini hidraulice și pneumatice251519 cercetător în echipamente de proces251520 inginer de cercetare în echipamente de proces251521 asistent de cercetare în echipamente de proces251522 cercetător în mecanică fina251523 inginer de cercetare în mecanică fină251524 asistent de cercetare în mecanică fină251525 cercetător în tehnologia construcțiilor de mașini251526 inginer de cercetare în tehnologia construcțiilor de mașini251527 asistent de cercetare în tehnologia construcțiilor de mașini251528 cercetător în construcții de mașini agricole251529 inginer de cercetare în construcții de mașini agricole251530 asistent de cercetare în construcții de mașini agricole251531 cercetător în autovehicule rutiere251532 inginer de cercetare în autovehicule rutiere251533 asistent de cercetare în autovehicule rutiere251534 cercetător în utilaje și instalații portuare251535 inginer de cercetare în utilaje și instalații portuare251536 asistent de cercetare în utilaje și instalații portuare251537 cercetător în utilaje și tehnologia ambalării251538 inginer de cercetare în utilaje și tehnologia ambalării251539 asistent de cercetare în utilaje și tehnologia ambalării251540 cercetător în creația tehnică în construcția de mașini251541 inginer de cercetare în creația tehnică în construcția de mașini251542 asistent de cercetare în creația tehnică în construcția de mașini251543 cercetător în mașini și instalații mecanice251544 inginer de cercetare în mașini și instalații mecanice251545 asistent de cercetare în mașini și instalații mecanice251546 cercetător în instalații și utilaje pentru transportul și depozitarea produselor petroliere251547 inginer de cercetare în instalații și utilaje pentru transportul și depozitarea produselor petroliere251548 asistent de cercetare în instalații și utilaje pentru transportul și depozitarea produselor petroliere251549 cercetător în tehnologie și echipamente neconvenționale251550 inginer de cercetare în tehnologie și echipamente neconvenționale251551 asistent de cercetare în tehnologie și echipamente neconvenționale2516 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN PETROCHIMIE ȘI CHIMIE INDUSTRIALĂCercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în domeniul petrochimiei și chimiei industriale efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru sinteză și tehnologia de obținere și prelucrare de produse chimice cu parametri caracteristici și performanțe noi, utilizabile în industrie, privind extracția metalelor, minereurilor, apei, petrolului și gazelor, medicină, agricultură, protecția mediului, energetică, alimentației.Ocupații componente:251601 cercetător în tehnologia substanțelor anorganice251602 inginer de cercetare în tehnologia substanțelor anorganice251603 asistent de cercetare în tehnologia substanțelor anorganice251604 cercetător în tehnologia substanțelor organice251605 inginer de cercetare în tehnologia substanțelor organice251606 asistent de cercetare în tehnologia substanțelor organice251607 cercetător în petrochimie și carbochimie251608 inginer de cercetare în petrochimie și carbochimie251609 asistent de cercetare în petrochimie și carbochimie251610 cercetător în tehnologia compușilor macromoleculari251611 inginer de cercetare în tehnologia compușilor macromoleculari251612 asistent de cercetare în tehnologia compușilor macromoleculari251613 cercetător în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei și fibrelor251614 inginer de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei și fibrelor251615 asistent de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei și fibrelor2517 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN MINERIT, PETROL ȘI METALURGIECercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniul mineritului, petrolului și metalurgiei, efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind sisteme și procedee de extracție și preparare a carbunilor, substanțelor utile - metale și nemetalifere, conținute în minereuri, obținerea de fonte, oțeluri și alte metale, aliaje, cocs și produse carbunoase și refractare.Ocupații componente:251701 cercetător în exploatări miniere251702 inginer de cercetare în exploatări miniere251703 asistent de cercetare în exploatări miniere251704 cercetător în prepararea substanțelor minerale utile251705 inginer de cercetare în prepararea substanțelor minerale utile251706 asistent de cercetare în prepararea substanțelor minerale utile251707 cercetător în petrol (extracție-prospecțiune)251708 inginer de cercetare în petrol (extracție-prospecțiune)251709 asistent de cercetare în petrol (extracție-prospecțiune)251710 cercetător în topografie minieră251711 inginer de cercetare în topografie minieră251712 asistent de cercetare în topografie minieră251713 cercetător în ingineria proceselor siderurgice251714 inginer de cercetare în ingineria proceselor siderurgice251715 asistent de cercetare în ingineria proceselor siderurgice251716 cercetător în metalurgia neferoasă251717 inginer de cercetare în metalurgia neferoasă251718 asistent de cercetare în metalurgia neferoasă251719 cercetător în turnarea metalelor251720 inginer de cercetare în turnarea metalelor251721 asistent de cercetare în turnarea metalelor251722 cercetător în prelucrări plastice și tratamente termice251723 inginer de cercetare în prelucrări plastice și tratamente termice251724 asistent de cercetare în prelucrări plastice și tratamente termice251725 cercetător în știința materialelor251726 inginer de cercetare în știința materialelor251727 asistent de cercetare în știința materialelor251728 cercetător în tehnologii carbochimice251729 inginer de cercetare în tehnologii carbochimice251730 asistent de cercetare în tehnologii carbochimice2518 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN GEODEZIECercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în geodezie efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare referitoare la stabilirea și dezvoltarea metodelor și tehnicilor de măsurare a configurației pământului, precum și de redare grafică a acestora; întocmesc hărți topografice.Ocupații componente:251801 cercetător în geodezie251802 inginer de cercetare în geodezie251803 asistent de cercetare în geodezie251804 cercetător în cadastru251805 inginer de cercetare în cadastru251806 asistent de cercetare în cadastruIV. 2.4.12. GRUPA MINORĂ 252Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniile textile, pielărie, industrie alimentarăCercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniile textile, pielărie și industrie alimentară efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a firelor și fibrelor textile, a pieilor și blănurilor, a materiilor prime agroalimentare, în scopul obținerii de bunuri de consum de uz casnic, industrial și alimentar.Grupe de bază componente:2521 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în textile, pielărie2522 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în industria alimentară2521 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN TEXTILE, PIELĂRIECercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în textile, pielărie efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a fibrelor textile, de obținere de țesături și tricoturi, de obținere a pielii și înlocuitorilor, de confecționare a produselor de uz personal, casnic și industrial din țesături, tricoturi, piele și înlocuitori din piele.Ocupații componente:252101 cercetător în filatură-țesătorie252102 inginer de cercetare în filatură-țesătorie252103 asistent de cercetare în filatură-țesătorie252104 cercetător în tricotaje-confecții textile252105 inginer de cercetare în tricotaje-confecții textile252106 asistent de cercetare în tricotaje-confecții textile252107 cercetător în tehnologia chimică a produselor textile, pielii, blănurilor și înlocuitorilor252108 inginer de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pielii, blănurilor și înlocuitorilor252109 asistent de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pielii, blănurilor și înlocuitorilor252110 cercetător în confecții din piele și înlocuitori252111 inginer de cercetare în confecții din piele și înlocuitori252112 asistent de cercetare în confecții din piele și înlocuitori2522 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂCercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în industria alimentară efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru transformarea materiilor prime agricole în produse alimentare și băuturi, creșterea intensivă a peștilor în captivitate; elaborează metode și tehnici de control privind calitatea nutritivă a alimentelor.Ocupații componente:252201 cercetător în tehnologia prelucrării produselor agricole252202 inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole252203 asistent de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole252204 cercetător în controlul calității produselor alimentare252205 inginer de cercetare în controlul calității produselor alimentare252206 asistent de cercetare în controlul calității produselor alimentare252207 cercetător în pescuit și acvacultură252208 inginer de cercetare în pescuit și acvacultură252209 asistent de cercetare în pescuit și acvaculturăIV. 2.4.13. GRUPA MINORĂ 253Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniul prelucrării lemnului și materialelor de construcții (materiale oxidice)Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în domeniul prelucrării lemnului și materialelor de construcții (materiale oxidice) efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind amenajările silvice, exploatarea și prelucrarea lemnului, prelucrarea silicaților și a oxizilor metalici.Grupe de bază componente:2531 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniul prelucrării lemnului2532 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniul materialelor de construcții(materiale oxidice)2531 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL PRELUCRĂRII LEMNULUICercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniul prelucrării lemnului efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind amenajarile silvice, sisteme, procedee și metode de menținere a fondului forestier, de combatere a dăunătorilor; elaborează tehnologii și procedee de exploatare și prelucrare a lemnului, pentru obținerea de mobilier.Ocupații componente:253101 cercetător în exploatări forestiere253102 inginer de cercetare în exploatări forestiere253103 asistent de cercetare în exploatări forestiere253104 inginer de cercetare în proiectarea mobilei și produselor finite din lemn253105 cercetător în prelucrarea lemnului253106 inginer de cercetare în prelucrarea lemnului253107 asistent de cercetare în prelucrarea lemnului2532 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII (MATERIALE OXIDICE)Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în domeniul materialelor de construcții (materiale oxidice) efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind prelucrarea silicaților și oxizilor metalici pentru obținerea de lianți anorganici, produse din sticlă și ceramică.Ocupații componente:253201 cercetător în știința și ingineria materialelor oxidice253202 inginer de cercetare în ingineria materialelor oxidice253203 asistent de cercetare în ingineria materialelor oxidiceIV. 2.4.14. GRUPA MINORĂ 254Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în științele viețiiCercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în științele vieții efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare referitoare la genetica organismelor macro- și microscopice, structura și funcționarea sistemelor ecologice, procesele fundamentale ale viului la nivel celular, molecular și de organism. Studiază geneza și evoluția solurilor, fiziologia genetică și patologia plantelor și animalelor.Grupe de bază componente:2541 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în bacteriologie, botanică, zoologie,microbiologie și ecologie2542 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în anatomie, biochimie, biofizică, farmacologie și fiziologie2543 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în agricultură, zootehnie și silvicultură2541 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN BIOLOGIE, BACTERIOLOGIE, BOTANICĂ, ZOOLOGIE, MICROBIOLOGIE ȘI ECOLOGIECercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în biologie efectuează cercetări fundamentale și aplicative, referitoare la studierea și cunoașterea mecanismelor genetice ale organismelor, macro- și microscopiei, a impactului poluarii asupra organismelor, cunoașterea activității enzimatice în procesele metabolice, a țesuturilor conjunctive și a matricei extracelulare în cursul dezvoltării organismelor, funcționarea și protecția ecosistemelor, faună și floră terestră, faună de mamifere fosile din depozitele carstice și stratificate.Ocupații componente:254101 cercetător în biologie254102 asistent de cercetare în biologie254103 cercetător în microbiologie-bacteriologie254104 asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie254105 cercetător în biologie chimie254106 asistent de cercetare în biologie chimie254107 cercetător în botanică254108 asistent de cercetare în botanică254109 cercetător în domeniul zoologic254110 asistent de cercetare în domeniul zoologic254111 cercetător în ecologie și protecția mediului254112 asistent de cercetare în ecologie și protecția mediului2542 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN ANATOMIE, BIOCHIMIE, BIOFIZICĂ, FARMACOLOGIE ȘI FIZIOLOGIECercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în anatomie, biochimie, biofizică, farmacologie și fiziologie efectuează cercetări teoretice fundamentale și aplicative în domeniul morfologiei, structurii și altor caracteristici ale organismelor vii, precum și sistemelor proprii organismului uman, animal și vegetal, în condiții normale și anormale; studiază cauzele și evoluția tulburărilor și maladiilor specifice organismelor vii; studiază efectele medicamentelor și altor substanțe asupra țesuturilor, contribuie la îmbunătățirea calității medicamentelor, experimentându-le pe cele noi; efectuează cercetări pentru depistarea de noi principii active în diferite plante și stabilesc tehnologii de izolare și extracție a acestora și de preparare a medicamentelor.Ocupații componente:254201 cercetător științific în bacteriologie, microbiochimie, farmacologie254202 asistent de cercetare în bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie2543 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN AGRICULTURĂ, ZOOTEHNIE ȘI SILVICULTURĂCercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în agricultură, zootehnie și silvicultură efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare care se referă la structura și compoziția solului, geneza și evoluția solului, elaborarea de tehnologii și metode de fertilizare, combaterea poluării și degradării solului. Creează genotipuri de cereale și plante, ameliorează genetic rasele de animale; elaborează metode și tehnici de combatere a bolilor și dăunătorilor; elaborează tehnologii de cultură și tehnologii de control al animalelor.Ocupații componente:254301 cercetător în agricultură254302 inginer de cercetare în agricultură254303 asistent de cercetare în agricultură254304 cercetător în pedologie-agrochimie254305 inginer de cercetare în pedologie-agrochimie254306 asistent de cercetare în pedologie-agrochimie254307 cercetător în horticultură254308 inginer de cercetare în horticultură254309 asistent de cercetare în horticultură254310 cercetător în agromontanologie254311 inginer de cercetare în agromontanologie254312 asistent de cercetare în agromontanologie254313 cercetător în ingineria genetică254314 asistent de cercetare în ingineria genetică254315 cercetător în silvicultură254316 inginer de cercetare în silvicultură254317 asistent de cercetare în silvicultură254318 cercetător în zootehnie254319 asistent de cercetare în zootehnie254320 cercetător în biotehnologie pentru agricultură254321 asistent de cercetare în biotehnologie pentru agriculturăIV. 2.4.15. GRUPA MINORĂ 255Cercetători și asistenți de cercetare în medicinăCercetătorii și asistenții de cercetare în medicină efectuează cercetări fundamentale, de laborator și clinice referitoare la realizarea de tehnici, procedee și metode de prevenire a bolilor, de tratament, de ameliorare și eliminare a efectelor bolilor, de iradiere. Elaborează tehnici și procedee de substituire, prin grefe, a unor organe bolnave cu alte organe naturale sau sintetice.Grupe de bază componente:2551 Cercetători și asistenți de cercetare în medicină2552 Cercetători și asistenți de cercetare în medicina stomatologică2553 Cercetători și asistenți de cercetare în medicina veterinară2559 Cercetători și asistenți de cercetare în educație-fizică și sport2551 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN MEDICINĂCercetătorii și asistenții de cercetare în medicină generală efectuează cercetări prin care stabilesc cauzele care provoacă bolile și elaborează metodele, procedeele și tehnicile de tratament și combatere a bolilor (bronhopulmonare și TBC, canceroase, gastroenterologice, cardiovasculare, abdominale, glandulare, diabet, dermatologice). Elaborează cercetări de imunologie, anatomie patologică, fiziopatologie normală și patologică, psihiatrie, neurologie.Ocupații componente:255101 cercetător în medicina generală255102 asistent de cercetare în medicina generală255103 cercetător în medicina tradițională255104 asistent de cercetare în medicina tradițională255105 cercetător în fiziokinetoterapie255106 asistent de cercetare în fiziokinetoterapie2552 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN MEDICINA STOMATOLOGICĂCercetătorii și asistenții de cercetare în medicina stomatologică efectuează cercetări prin care stabilesc cauzele care provoacă bolile stomatologice și elaborează tehnici și metode de prevenire, tratament și combatere.Ocupații componente:255201 cercetător în medicina stomatologică255202 asistent de cercetare în medicina stomatologică2553 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN MEDICINA VETERINARĂCercetătorii și asistenții de cercetare în medicina veterinară efectuează cercetări fundamentale și aplicative în domeniul patologiei și igienei publice sanitar-veterinare. Efectuează cercetări prin care stabilesc metode și tehnici de diagnostic și tratamente ale bolilor la animale, precum și producerea și administrarea de biopreparate.Ocupații componente:255301 cercetător în medicina veterinară255302 asistent de cercetare în medicina veterinară2559 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTCercetătorii și asistenții de cercetare în educație fizică și sport efectuează cercetări privind tehnicile și metodele de formare-perfecționare și evaluare a sporturilor de performanță.Ocupații componente:255901 cercetător în educație fizică și sport255902 asistent de cercetare în educație fizică și sportIV. 2.4.16. GRUPA MINORĂ 256Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul financiar-bancarCercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul financiar-bancar efectuează studii și cercetări asupra mecanismului financiar, sistemului bancar, gestionar și control financiar.Grupe de bază componente:2560 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul financiar-bancar2560 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL FINANCIAR-BANCARCercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul financiar-bancar efectuează cercetări privind mecanismul financiar, sistemul bancar și gestionar și al controlului financiar, promovează informatizarea în sistemul financiar-bancar la nivel macro- și microeconomic.Ocupații componente:256001 cercetător în finanțe-bănci256002 asistent de cercetare în finanțe-bănci256003 cercetător în gestiune, contabilitate, control, financiar256004 asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control, financiarIV. 2.4.17. GRUPA MINORĂ 257Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul științelor juridiceCercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul științelor juridice efectuează cercetări asupra mecanismului legislativ, a sistemului instituțional, a relațiilor dintre puterile din stat, a limitelor de acționare a fiecăreia dintre ele.Grupe de bază componente:2570 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul științelor juridice2570 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL ȘTIINȚELOR JURIDICECercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul științelor juridice efectuează studii și cercetări asupra mecanismului, a sistemului instituțional a relațiilor dintre puterile din stat, a limitelor acestora de acționare; efectuează studii asupra dreptului civil, penal și comercial-administrativ.Ocupații componente:257001 cercetător în domeniul științelor juridice257002 asistent de cercetare în domeniul științelor juridiceIV. 2.4.18. GRUPA MINORĂ 258Cercetători și asistenți de cercetare în științe economice, sociale și umanisteCercetătorii și asistenții de cercetare în științe economice, sociale și umaniste efectuează studii și cercetări asupra legităților fenomenelor și proceselor economice, interdependenței ramurilor economiei, cercetări asupra factorilor care asigură creșterea economică; elaborează studii și cercetări privind dezvoltarea și evoluția societății, dezvoltarea urbanistică a localităților, evoluția alimentației, realitățile societății contemporane.Grupe de bază componente:2581 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul economic2582 Cercetători și asistenți de cercetare în sociologie, antropologie, arheologie și geografie2583 Cercetători și asistenți de cercetare în filozofie, istorie și politologie2584 Cercetători și asistenți de cercetare în lingvistică și filologie2585 Cercetători și asistenți de cercetare în psihologie2581 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL ECONOMICCercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul economic efectuează cercetări și studii asupra legităților fenomenelor și proceselor economice, mecanismului economic de piață, modalității de formare și utilizare a capitalului, factorilor care asigură creșterea economică, conjuncturii pieții, studiilor economice, rolului și importanței turismului și serviciilor în economie, căilor de colaborare și cooperare eficientă internațională.Ocupații componente:258101 cercetător economist în management258102 asistent de cercetare economist în management258103 cercetător economist în economia mediului258104 asistent de cercetare economist în economia mediului258105 cercetator economist în economia generală258106 asistent de cercetare economist în economia generală258107 cercetător economist în economie agro-alimentară258108 asistent de cercetare economist în economie agro-alimentară258109 cercetător economist în marketing258110 asistent de cercetare economist în marketing258111 cercetător economist în relații economice internaționale258112 asistent de cercetare economist în relații economice internaționale258113 cercetător economist în gestiunea economică258114 asistent de cercetare economist în gestiunea economică2582 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN SOCIOLOGIE, ANTROPOLOGIE, ARHEOLOGIE ȘI GEOGRAFIECercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul sociologiei, antropologiei, arheologiei și geografiei efectuează studii referitoare la evoluția și dezvoltarea societății, analiza fenomenelor lumii contemporane, dezvoltarea sociologiei; elaborează studii și cercetări privind antropologia, antropologia social-demografică și culturală, mutațiile produse, identificarea surselor arheologice, evoluția locuirii umane, civilizația geto-traco-daco-romană; organizarea spațiului geografic, dinamica și structura componentelor mediului geografic, influența proceselor de restructurare a societății.Ocupații componente:258201 cercetător în sociologie258202 asistent de cercetare în sociologie258203 cercetător în antropologie258204 asistent de cercetare în antropologie258205 cercetător în geografie258206 asistent de cercetare în geografie258207 cercetător în asistență socială258208 asistent de cercetare în asistență socială258209 cercetător în arheologie258210 asistent de cercetare în arheologie258211 cercetător în etnologie258212 asistent de cercetare în etnologie2583 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN FILOZOFIE, ISTORIE ȘI POLITOLOGIECercetătorii și asistenții de cercetare din filozofie, istorie și politologie efectuează studii și cercetări referitoare la teoria culturii, eticii, esteticii și logicii, rolul minorităților naționale, mentalitățile în relația limbaj-societate, cunoașterea trecutului și prezentului ariei europene în care trăiește poporul român, istoria românilor în context european.Ocupații componente:258301 cercetător în filozofie258302 asistent de cercetare în filozofie258303 cercetător în istorie258304 asistent de cercetare în istorie258305 cercetător în științele politice258306 asistent de cercetare în științele politice2584 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN LINGVISTICĂ ȘI FILOLOGIECercetătorii și asistenții de cercetare în lingvistică și filologie efectuează studii și cercetări referitoare la limba română, lingvistică romanică legată de limba română, studiul graiurilor și dialectelor românești, structura sonoră a limbii române, fonetică experimentală și acustică, folclor și obiceiuri populare, elaborează atlase lingvistice pe regiuni.Ocupații componente:258401 cercetător în lingvistică258402 asistent de cercetare în lingvistică258403 cercetător în filologie258404 asistent de cercetare în filologie2585 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN PSIHOLOGIECercetătorii și asistenții de cercetare în psihologie efectuează studii și cercetări fundamentale referitoare la psihologia personalității și creativității, dinamica comportamentului interpersonal, psihologia dezvoltării umane, modalitățile de investigare psihologică în activitatea nervoasă la om, calitatea vieții sub aspectul economic, social, cultural.Ocupații componente:258501 cercetător în psihologie258502 asistent de cercetare în psihologie258503 cercetător în psihopedagogie specială258504 asistent de cercetare în psihopedagogie specialăIV. 3. GRUPA MAJORĂ 3Tehnicieni, maiștri și asimilațiTehnicienii și asimilații acestora sunt absolvenți ai învățământului liceal, postliceal și de maiștri, în subordinea cadrelor de conducere sau specialiștilor cu profesiuni intelectuale și științifice, îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic și înrudite cu cercetarea, din domeniile științelor fizice (inclusiv ingineria și tehnologia), științelor vieții (inclusiv profesiunile medicale), precum și științelor sociale și umaniste. Sarcinile acestora constau în instruirea copiilor din învățământul primar, preșcolar și învățâmantul special; prestarea de servicii tehnice legate de comerț, finanțe, administrație și activități sociale; exercitarea de activități artistice, sportive și de divertisment; indeplinesc unele funcții cu caracter religios.Subgrupe majore componente:31 Tehnicieni în domeniul fizicii și tehnicii32 Tehnicieni în științele vieții, ocrotirea sănătății și asimilați33 Învățători și asimilați34 Alte ocupații asimilate tehnicienilorIV. 3.1. SUBGRUPA MAJORĂ 31Tehnicieni în domeniul fizicii și tehniciiTehnicienii din domeniul fizicii și tehnicii execută lucrări cu caracter tehnic în domeniul informaticii și ingineriei; acționează și verifică aparate și sisteme optice, electronice sau înrudite; pilotează avioane și conduc nave, efectuează inspecții pentru verificarea conformității cu normele de securitate specifice construcțiilor, instalațiilor sau procedeelor de fabricație.Grupe minore componente:311 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei și tehnicii (exclusiv cei din industria textilă, pielărie, alimentară,lemn și materiale de construcții)312 Operatori și tehnicieni echipamente de calcul și roboți industriali (exploatare-întreținere)313 Tehnicieni la echipamente optice și electronice (exploatare-întreținere)314 Tehnicieni de nave maritime, fluviale și aeriene315 Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentru protecția și igiena muncii și controloride calitate316 Tehnicieni și maiștri în industriile textilă, pielărie și alimentară317 Tehnicieni și maiștri în industria lemnului, industria sticlei și ceramicii, industria celulozei și hârtiei șimaterialelor de construcții (materiale oxidice)IV. 3.1.1. GRUPA MINORĂ 311Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei și tehnicii (exclusiv cei din industriile textilă, pielărie, alimentară, lemnului și materialelor de construcții)Tehnicienii din domeniul fizicii, chimiei și tehnicii execută lucrări cu caracter tehnic în domeniul chimiei, fizicii, geologiei, desenului tehnic și evaluează eficiența economică a proceselor de producție.Grupe de bază componente:3111 Tehnicieni în fizică și chimie3112 Tehnicieni constructori3113 Tehnicieni energeticieni și electricieni3114 Tehnicieni în electronică, transporturi, poștă și telecomunicații3115 Tehnicieni și maiștri mecanici3116 Tehnicieni și maiștri petroliști, petrochimiști și în chimia industrială3117 Tehnicieni minieri și metalurgiști3118 Desenatori tehnici3119 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei, tehnicii și asimilați, neclasificați în grupele de bază anterioare3111 TEHNICIENI ÎN FIZICĂ ȘI CHIMIETehnicienii din fizică și chimie culeg eșantioane și pregătesc instalațiile și aparatura necesară în vederea experimentelor, încercărilor și analizelor și le asigură execuția; fac estimări de cantități și costuri de materiale și forță de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreținerea și repararea instalațiilor de cercetare.Ocupații componente:311102 tehnician chimist311101 laborant chimist311103 laborant determinări fizico-mecanice311104 tehnician determinări fizico-mecanice311105 laborant determinări geologice și geotehnice311106 laborant tehnică nucleară311107 tehnician meteorolog311108 tehnician geolog311109 tehnician hidrometru311110 prospector - prospecții geologice, geofizice311111 tehnician hidrolog311112 tehnician hidrogeolog311113 laborant operator centrale termice------------Ocupația "laborant operator centrale termice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.311114 metrolog------------Ocupația "metrolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.311115 tehnician metrolog------------Ocupația "tehnician metrolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.311116 asistent fizică și chimie------------Ocupația "asistent fizică și chimie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.311117 operator meteorolog------------Ocupația "operator meteorolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.3112 TEHNICIENI CONSTRUCTORITehnicienii constructori efectuează pe teren și în laboratoare încercări asupra solurilor și materialelor de construcții; contribuie tehnic la activitatea de construcție a locuințelor și altor lucrări, evaluare lucrări și pregătire de meseriași; reprezintă arhitecții și inginerii civili pe șantierele de construcții pentru a asigura efectuarea lucrărilor în conformitate cu specificațiile din planuri și schițe, precum și pentru respectarea normelor de consum a materialelor; contribuie potrivit planurilor și schițelor pe care le primesc la estimarea detaliată a cantităților și costurilor de materiale și a forței de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreținerea și reparațiile utilajelor.Ocupații componente:311201 maistru construcții civile, industriale și agricole311202 maistru normator311203 tehnician constructor311204 tehnician hidroameliorații311205 tehnician hidrotehnic311206 tehnician topometrist311207 tehnician proiectant în construcții311208 maistru instalator în construcții311209 tehnician instalații în construcții311210 diriginte șantier------------Ocupația "diriginte șantier" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.3113 TEHNICIENI ENERGETICIENI ȘI ELECTRICIENITehnicienii energeticieni și electricieni îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic de montaj, construcție, funcționare, întreținere și reparare a aparatelor, instalațiilor și sistemelor de distribuție a energiei electrice; asigură funcționarea aparatelor și instalațiilor; testează prototipurile; concep și realizează scheme de montaj ale instalațiilor și circuitelor electrice; contribuie la estimarea cantităților și costurilor de materiale și a forței de muncă necesare; asigură controlul tehnic al instalațiilor; întrețin sistemele și aparatele electrice în vederea funcționării conform specificațiilor și reglementărilor.Ocupații componente:311301 dispecer gestiune uraniu311302 maistru electromecanic311303 maistru energetician/electrician311304 tehnician electro-energetician, termo-energetician311305 tehnician electromecanic311306 tehnician energetician/electrician311307 tehnician proiectant energetician/electrician311308 maistru electrician în construcții311309 tehnician mentenanță electromecanică-automatică echip.ind.------------Ocupația "tehnician mentenanță electromecanică-automatică echip.ind." a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.311310 șef/șef adjunct tură stație electrică (studii medii)-------------Ocupația "șef/șef adjunct tură stație electrică (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.3114 TEHNICIENI ÎN ELECTRONICĂ, TRANSPORTURI, POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚIITehnicienii din electronică, transporturi, poștă și telecomunicații îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării din electronică și telecomunicații legate de concepție, fabricație, montare, instalare, utilizare, întreținere și reparare de materiale electronice și sisteme electronice și electromecanice din telecomunicații; asigură funcționarea aparatelor electronice și de telecomunicații sau încearcă prototipuri; concep și realizează circuite electronice potrivit schemelor; participă la estimarea cantităților și costurilor de materiale și a forței de muncă necesare fabricației și instalării de materiale electronice și telecomunicații; asigură controlul tehnic al fabricării, utilizării, întreținerii și reparării aparatelor electronice și sistemelor de telecomunicații și buna lor funcționare.Ocupații componente:311401 maistru aviație311402 maistru electronică, transporturi, poștă și telecomunicații311403 șef formație sisteme radiante (antene)311404 tehnician aviație311405 tehnician construcții telefonice311406 tehnician electronică, transporturi, poștă și telecomunicații311407 tehnician radiolocații311408 tehnician turn parașutism311409 tehnician proiectant electronică/transporturi/comunicații311410 inspector exploatare poștală311411 tehnician stații de emisie radio-tv------------Ocupația "tehnician stații de emisie radio-tv" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.311412 tehnician stații radiorelee și satelit------------Ocupația "tehnician stații radiorelee și satelit" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.3115 TEHNICIENI ȘI MAIȘTRI MECANICITehnicienii mecanici îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării din activitatea de construcții mașini: concepție, construcție, montaj, utilizare, întreținere și reparații mașini, motoare și instalații mecanice; asigură funcționarea mașinilor, motoarelor și instalațiilor mecanice și a elementelor acestora sau încercarea prototipurilor; concep și asamblează mașini, motoare și instalații mecanice, potrivit schemelor stabilite; estimează cantitățile și costurile materialelor și forței de muncă necesare fabricației; asigură controlul tehnic al fabricației, al utilizării întreținerii și reparației mașinilor, motoarelor și instalațiilor; identifică și rezolvă problemele tehnice care apar în procesul muncii; coordonează activitatea muncitorilor ocupați cu curățarea, vopsirea și repararea navelor maritime.Ocupații componente:311501 maistru cazangerie311502 maistru instalații navale311503 maistru întreținere și reparații mașini unelte, utilități, service, prototipuri311504 maistru lăcătuș, construcții metalice311505 maistru lăcătuș mecanic311506 tehnician proiectant mecanic311507 mecanic pentru întreținerea aparatelor de lansare la zbor311508 maistru mecanic311509 maistru mecanic auto311510 maistru mecanică agricolă311511 maistru mecanică fină311512 maistru montaj311513 maistru prelucrări mecanice311514 maistru sculer matrițer311515 maistru sudură311516 tehnician construcții navale311517 tehnician instalații bord (avion)311518 tehnician mașini și utilaje311519 tehnician mecanic311520 tehnician prelucrări mecanice311521 tehnician sudură311522 tehnician tehnolog mecanic311523 maistru mecanic mașini și utilaje pentru construcții311525 tehnician încercări componente vehicule/ grup motopropulsor/optimizare energetică/ sisteme de măsurare-------------Ocupația "tehnician încercări componente vehicule" a fost înlocuită cu ocupația "tehnician încercări componente vehicule/ grup motopropulsor/optimizare energetică/ sisteme de măsurare" conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.311526 tehnician documentație studii-------------Ocupația "tehnician documentație studii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.311527 tehnician prestații vehicule-------------Ocupația "tehnician prestații vehicule" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.311528 tehnician reglementări/omologări oficiale-------------Ocupația "tehnician reglementări/omologări oficiale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.311529 tehnician/responsabil afacere, metode implementare-------------Ocupația "tehnician mentenanta mecanică echipamente industriale" a fost înlocuită cu ocupația "tehnician/responsabil afacere, metode implementare" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.311530 tehnician/responsabil afacere, metode gestiune mijloace și utilaje-------------Ocupația "tehnician/responsabil afacere, metode gestiune mijloace și utilaje" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.311531 tehnician/responsabil afacere, metode pregătire de industrializare-------------Ocupația "tehnician/responsabil afacere, metode pregătire de industrializare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.311532 tehnician/responsabil afacere, metode logistică-------------Ocupația "tehnician/responsabil afacere, metode logistică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.311533 tehnician/responsabil afacere, metode org. și măsurarea muncii-------------Ocupația "tehnician/responsabil afacere, metode org. și măsurarea muncii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.311534 maistru fabricarea armamentului-------------Ocupația "maistru fabricarea armamentului" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.3116 TEHNICIENI, MAIȘTRI PETROLIȘTI, PETROCHIMIȘTI ȘI DIN CHIMIA INDUSTRIALĂTehnicienii și maiștrii petroliști, petrochimiști și din chimia industrială îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării chimice: concepție, montaj, utilizare, întreținere, reparații de instalații și experimentarea prototipurilor din industria chimică; identifică și rezolvă problemele tehnice care apar în procesul muncii; estimează cantitățile și costurile materialelor și forței de muncă necesare fabricării sau montării instalațiilor.Ocupații componente:311601 decontaminator311602 laborant apă și apă grea311603 laborant control dozimetrie311604 laborant petrolist/industrie chimică311605 maistru petrolist/industrie chimică311606 laborant apă potabilă311607 tehnician petrolist chimie industrială311608 laborant petrochimist-------------Ocupația "laborant apa potabilă" a fost înlocuită cu ocupația "laborant petrochimist" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.311609 maistru la fabricarea muniției--------------Ocupația "maistru la fabricarea muniției" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.3117 TEHNICIENI MINIERI ȘI METALURGIȘTITehnicienii minieri și tehnicienii metalurgiști îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării metalurgice în vederea ameliorării metodelor de extracție a substanțelor minerale solide, petrolului și gazelor, sistemelor de transport, depozitare a petrolului, gazelor și materialelor destinate extracției de metale din mineralele respective; contribuie în plan tehnic la stabilirea procedeelor de determinare a proprietăților metalelor și noilor aliaje și participă la experimentarea prototipurilor; contribuie în plan tehnic la realizarea studiilor geologice și topografice, precum și a celor de tratament, rafinare și purificare a mineralelor și metalelor; estimează cantitățile și costurile de materiale și forță de muncă necesare realizării proiectelor.Ocupații componente:311701 laborant structura macroscopică și microscopică311702 maistru metalurgie311703 maistru minier311704 maistru presator metale311705 maistru termotehnist311706 tehnician metalurgie311707 tehnician minier311708 tehnician proiectant minier311709 tehnician proiectant metalurg311710 tehnician mineralurg311711 maistru mineralurg311712 maistru termist tratamentist------------Ocupația "maistru termist tratamentist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.3118 DESENATORI TEHNICIDesenatorii tehnici realizează desene tehnice pe baza schițelor și specificațiilor stabilite de ingineri și proiectanți, în vederea fabricării, instalării și montării mașinilor și echipamentelor sau în vederea construcției, transformării, întreținerii și reparării locuințelor, barajelor, podurilor, arterelor de circulație și a altor lucrări; utilizează aparatură de desen asistată de calculator pentru crearea, modificarea și producerea de copii și reprezentări grafice; utilizează instrumente stereoscopice pentru prelucrarea datelor topografice și pentru realizarea și revizuirea hărților topografice și hidrografice; realizează și revizuiesc ilustrații, broșuri și manuale tehnice care tratează probleme de montaj, instalare, funcționare, întreținere și reparare a mașinilor și a altor instalații și produse; copiază desene și tablouri pe plăci sensibile din piatră și metal.Ocupații componente:311801 desenator tehnic311802 trasator311803 desenator311804 topograf311805 trasator naval-desenator311806 trasator optic311807 tehnician proiectant------------Ocupația "tehnician proiectant" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.3119 TEHNICIENI ÎN DOMENIUL FIZICII, CHIMIEI, TEHNICII ȘI ASIMILAȚI, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARETehnicienii din domeniul fizicii, chimiei și asimilații acestora, alții decât cei cuprinși în grupele de bază anterioare asigură, din punct de vedere tehnic, planificarea și producția, utilizarea eficace, sigură și economică a personalului, materiilor prime, materialelor, metodelor de muncă; supraveghează fluxul operațiilor și controlul tehnic; rezolvă probleme de organizare a muncii; culeg date în vederea estimării costurilor și stabilirii cantităților necesare realizării proiectelor arhitectonice și de construcții.Ocupații componente:311901 maistru tipograf311902 paginator tipograf311903 tehnician normare, salarizare, organizare311904 tehnician preț de cost311905 tehnician programare, lansare, urmărirea producției311906 tehnician preț revenire------------Ocupația "tehnician preț revenire" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.311907 tehnician gestiune salarială------------Ocupația "tehnician gestiune salarială" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.311908 tehnician gestiunea producției------------Ocupația "tehnician gestiunea producției" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.311909 tehnician gestiune stoc------------Ocupația "tehnician gestiune stoc" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.IV. 3.1.2. GRUPA MINORĂ 312Operatori și tehnicieni echipamente de calcul și roboți industriali (exploatare întreținere)Operatorii și tehnicienii de echipamente de calcul și roboți industriali asigură funcționarea și comanda calculatoarelor și a perifericelor aferente; execută lucrări de instalare, întreținere și reparare a echipamentelor de calcul; pun în funcțiune roboți industriali, îi programează pentru a îndeplini operații speciale și le comandă funcționarea.Grupe de bază componente:3121 Programatori ajutori3122 Tehnicieni, operatori echipamente calcul3123 Tehnicieni, operatori roboți industriali3121 PROGRAMATORI AJUTORIProgramatorii ajutori codifică, testează și întrețin programe de calculator pe diferite tipuri de echipamente de calcul și sisteme de operare; utilizează instrumente specifice care-i ajută în realizarea sarcinilor.Ocupații componente:312101 programator ajutor312102 analist ajutor3122 TEHNICIENI, OPERATORI ECHIPAMENTE DE CALCULTehnicienii și operatorii la echipamente de calcul asigură funcționarea și comanda calculatoarelor și a perifericelor aferente pentru prelucrarea, memorarea, transmiterea și prelucrarea datelor; gestionează resursele de calcul pentru a satisface cerințele utilizatorilor; manipulează suporți magnetici și asigură imprimarea situațiilor de ieșire în condiții de calitate.Ocupații componente:312201 operator calculator electronic și rețele312202 șef tură exploatare în centre sau oficii de calcul312203 tehnician echipamente de calcul și rețele312204 operator în domeniul proiectării asistate pe calculator------------Ocupația "operator în domeniul proiectării asistate pe calculator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.312205 administrator sistem documentar------------Ocupația "administrator sistem documentar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.312206 operator prompter------------Ocupația "operator prompter" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.3123 TEHNICIENI OPERATORI ROBOȚI INDUSTRIALITehnicienii operatori la roboții industriali pun în funcțiune, programează, reprogramează, supraveghează buna funcționare a roboților industriali, le asigură întreținerea și reglajele simple.Ocupații componente:312301 maistru-operator la roboți industriali312302 tehnician-operator la roboți industrialiIV. 3.1.3. GRUPA MINORĂ 313Tehnicieni la echipamente optice și electronice (exploatare întreținere)Tehnicienii de echipamente optice și electronice execută fotografii, manipulează și reglează camerele cinematografice și alte aparate destinate înregistrării și montării de imagini sau sunet; asigură funcționarea, întreținerea și repararea aparatelor emitatoare radio sau aparatelor de diagnosticare sau tratament medical; emit și receptionează semnale radio.Grupe de bază componente:3131 Tehnicieni de echipamente de înregistrare imagine și sunet3132 Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie, televiziune și telecomunicații3133 Tehnicieni de aparate electro-medicale3139 Tehnicieni pentru alte aparate optice și electronice3131 TEHNICIENI DE ECHIPAMENTE DE ÎNREGISTRARE IMAGINE ȘI SUNETTehnicienii de echipamente pentru înregistrare imagine și sunet execută fotografii, utilizează și reglează camere cinematografice și alte aparate destinate înregistrării de imagini (inclusiv fotografice) montării și mixării imaginilor cu sunetul; execută fotografii în scopuri publicitare, științifice, industriale sau comerciale.Ocupații componente:313101 fotograf și tehnician la echipamente de înregistrare imagine și sunet313102 acustician cinematografic313103 controlor și recondiționer filme313104 electrician iluminare filmare313105 etaloner313106 fotograf313107 laborant foto313108 maistru aparate video și sunet313109 mașinist mecanic traweling313110 mecanic cameră filmare313111 montor imagine313112 montor negative și de pregătire a peliculei313113 montor pozitive313114 operator cameră diafilm, diapozitive313115 operator emisie-recepție313116 operator producție RTV313117 preparator filmare313118 proiecționist313119 retușor foto313120 senzitometrist313121 ștanțator de filme313122 operator prelucrare peliculă313123 operator truka313124 editor imagine-----------Ocupația "editor imagine" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.313125 tehnician iluminat tehnologic-----------Ocupația "tehnician iluminat tehnologic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.313126 ilustrator muzical-------------Ocupația "ilustrator muzical" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.3132 TEHNICIENI DE ECHIPAMENTE PENTRU RADIO-EMISIE, TELEVIZIUNE ȘI TELECOMUNICAȚIITehnicienii de echipamente radio-emisie, televiziune și telecomunicații asigură funcționarea aparatelor pentru transmisie în direct sau retransmisii de emisiuni de radio și televiziune și telecomunicații terestre sau la bordul navelor și avioanelor; asigură reglarea și funcționarea sistemelor emitatoare și a sistemelor satelit pentru transmisia programelor radio și de televiziune; asigură reglarea și funcționarea sistemelor de radiocomunicație, servicii difuzate prin satelit și sisteme multiplexor și aparate de proiecție; asigură monitorizarea video a căilor de acces.Ocupații componente:313201 controlor emisii RTV313202 maistru materiale emisie RTV și telecomunicații313203 montor emisie-----------Ocupația "montator montaj emisie" a fost înlocuită cu ocupația "montor emisie" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.313204 operator imagine313205 operator radio-radioficare313206 operator sunet313207 tehnician radioelectronist313208 tehnician CATV------------Ocupația "tehnician CATV" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.313209 operator dispecer sisteme de monitorizare și pentru aparatură de control-----------Ocupația "operator dispecer sisteme de monitorizare și pentru aparatură de control" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.313210 tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video și de monitorizare control acces și comunicații-----------Ocupația "tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video și de monitorizare control acces și comunicații" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.313211 pilonist antenist------------Ocupația "pilonist antenist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.313212 cameraman------------Ocupația "cameraman" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.313213 tehnician de echipamente TV------------Ocupația "tehnician de echipamente TV" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.313214 tehnician rețele de telecomunicații------------Ocupația "tehnician rețele de telecomunicații" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.313215 operator rețele de telecomunicații------------Ocupația "operator rețele de telecomunicații" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.313216 radioelectronist stații de emisie radio-tv------------Ocupația "radioelectronist stații de emisie radio-tv" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.313217 radioelectronist stații radiorelee și satelit------------Ocupația "radioelectronist stații radiorelee și satelit" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.3133 TEHNICIENI DE APARATE ELECTRO-MEDICALETehnicienii de aparate electro-medicale asigură funcționarea și reglarea de aparatură tehnică pentru diagnosticarea și tratarea afecțiunilor, pentru radiografii, radioscopii.Ocupații componente:313301 maistru aparate electro-medicale313302 tehnician aparate electro-medicale3139 TEHNICIENI PENTRU ALTE APARATE OPTICE ȘI ELECTRONICETehnicienii pentru alte aparate optice și electronice, care nu se regăsesc în celelalte grupe de bază din grupa minoră 313 se clasifică în grupa 3139.IV. 3.1.4. GRUPA MINORĂ 314Tehnicieni de nave maritime, fluviale și aerieneTehnicienii de nave maritime, fluviale și aeriene asigură comanda și pilotarea avioanelor și navelor maritime, supravegherea și funcționarea motoarelor și instalațiilor mecanice, electrice și electronice.Grupe de bază componente:3141 Ofițeri mecanici de nave3142 Ofițeri de punte și pilotaj nave3143 Piloți de avioane și asimilați3144 Controlori și navigatori de trafic aerian3145 Tehnicieni pentru siguranța traficului aerian3141 OFIȚERI MECANICI DE NAVEOfițerii mecanici de nave asigură comanda aparatelor mecanice, electrice și electronice și a mașinilor de bord; participă la conducerea și repararea acestor aparate și mașini sau exercită funcțiuni similare de întreținere a navelor în porturi; asigură și supraveghează aprovizionarea cu carburant și alte materiale necesare sălii de mașini; țin registrul de operații.Ocupații componente:314101 ofițer ajutor fluvial/portuar-----------Ocupația "ofițer mecanic" a fost înlocuită cu ocupația "ofițer ajutor fluvial/portuar" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.314102 ofițer RTG314103 ofițer electrician fluvial/portuar-----------Ocupația "ofiter electrician" a fost înlocuită cu ocupația "ofițer electrician fluvial/portuar" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.314104 ajutor ofițer mecanic fluvial3142 OFIȚERI DE PUNTE ȘI PILOTAJ NAVEOfițerii de punte și pilotaj de nave asigură comanda și navigarea vapoarelor și ambarcațiunilor similare pe mare sau pe alte cursuri de navigație interioară; manevrează navele la intrare sau ieșire din port, la traversarea canalelor, strâmtorilor și altor pasaje care impun cunoștințe deosebite de navigație; supraveghează securitatea pasagerilor, a încărcării și descarcării cargourilor, precum și respectarea reglementărilor și normelor specifice de securitate; asigură supravegherea tehnică a întreținerii și reparării navelor; asigură aprovizionarea navelor și recrutarea membrilor echipajului și întocmesc registrul de operații.Ocupații componente:314201 căpitan fluvial-------------Ocupația "capitan nava maritimă și fluvială" a fost înlocuită cu ocupația "căpitan fluvial" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.314202 căpitan port314203 ofițer intendent314204 ofițer port314205 ofițer de punte fluvial/portuar-------------Ocupația "ofițer punte" a fost înlocuită cu ocupația "ofițer de punte fluvial/portuar" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.314206 pilot de Dunăre maritimă-------------Ocupația "pilot fluvial" a fost înlocuită cu ocupația "pilot de Dunăre maritima" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.314207 șef echipaj maritim/fluvial-------------Ocupația "sef echipaj" a fost înlocuită cu ocupația "șef echipaj maritim/fluvial" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.314208 pilot de mare largă, pilot de port maritim-------------Ocupația "pilot maritim" a fost înlocuită cu ocupația "pilot de mare larga, pilot de port maritim" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.314209 dragor maritim/fluvial-------------Ocupația "dragor" a fost înlocuită cu ocupația "dragor maritim/fluvial" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.314210 pilot de port maritim aspirant, pilot de Dunăre aspirant------------Ocupația "aspirant" a fost înlocuită cu ocupația "pilot de port maritim aspirant, pilot de Dunăre aspirant" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.3143 PILOȚI DE AVIOANE ȘI ASIMILAȚIPiloții de avioane și asimilații acestora pilotează avioanele de transport al pasagerilor sau mărfurilor, verifică și asigură funcționarea corectă a aparatelor mecanice, electrice și electronice de bord; studiază și stabilesc planul de zbor; identifică și rezolvă problemele tehnice care apar în funcționarea avioanelor.Ocupații componente:314301 comandant detașament zbor314302 comandant însoțitor de bord314303 copilot314304 inspector pilotaj314305 mecanic navigant aviație314306 pilot aeronave314307 pilot comandant avion------------Ocupația "pilot comandant" a fost înlocuită cu ocupația "pilot comandant avion" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.314308 pilot încercare314309 pilot recepție și control aeronave314310 parașutist recepție și control314311 parașutist încercător314312 pilot parașutism încercător3144 CONTROLORI ȘI NAVIGATORI DE TRAFIC AERIANControlorii și navigatorii de trafic aerian conduc traficul avioanelor în spațiul aerian și pe sol, cu ajutorul aparaturii radio și de comunicații, radarului și sistemelor de semnalizare luminoasă; aprobă și dirijează decolarea și aterizarea avioanelor, informează echipajele prin radio despre condițiile meteorologice.Ocupații componente:314401 controlor dirijare nonradar314402 controlor sol314403 controlor trafic aviația civilă314404 dispecer sol314405 navigator dirijare radar314406 navigator aviația civilă314407 navigator dirijare nonradar314408 navigator dirijare zbor314409 navigator instructor dirijare radar și nonradar314410 navigator sol314411 operator radar314412 operator radiotelecomunicații aeronautice3145 TEHNICIENI PENTRU SIGURANȚA TRAFICULUI AERIANTehnicienii pentru siguranța traficului aerian îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic, legate de punerea în funcțiune a aparaturii electronice și electromecanice, utilizate în sistemele de navigație aeriană și încercarea de prototipuri; contribuie la concepția și punerea în funcțiune a circuitelor de legatură pentru navigația aeriană și sistemele de detectare sau urmărire a navelor; participă la estimarea costurilor, stabilesc specificații tehnice și comenzi pentru controlul circulației aeriene și pentru utilizarea dispozitivelor de securitate; contribuie la controlul tehnic al navei, la asigurarea stării de funcționare a navelor situate la sol, la întreținerea și repararea acestora, verificarea aplicării normelor și recomandărilor tehnice specifice.Ocupații componente:314501 agent salvare aeroportuară și instalații de stins incendii314502 mașinist agregate aerodrom314503 operator instalații control antiterorist, antideturnare314504 operator radio-navigant aviație314505 operator radio-navigant instructor aviație314506 tehnician securitate aeriană314507 operator de handling-------------Ocupația "operator de handling" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.314508 inspector siguranță operațională-------------Ocupația "inspector siguranța operațională" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.314509 agent de securitate aeroportuară--------------Ocupația "agent de securitate aeroportuară" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.IV. 3.1.5. GRUPA MINORĂ 315Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentru protecția și igiena muncii și controlori de calitateInspectorii pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentru protecția și igiena muncii și controlorii de calitate controlează aplicarea reglementărilor în vigoare și a normelor referitoare la prevenirea riscurilor de incendii și altor riscuri, securitatea muncii, protecția sănătății muncitorilor și mediului înconjurător, securitatea proceselor de fabricație a bunurilor și serviciilor produse, utilizate sau puse în vânzare; inspectează sistemele de prevenire a incendiilor și acordă consultații în acest sens; intreprind anchete la locurile de producere a incendiilor pentru stabilirea cauzelor; inspectează întreprinderile industriale în legatură cu problemele de securitate a muncii, proceselor de fabricație a bunurilor produse, utilizate sau puse în vânzare.Grupe de bază componente:3151 Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor3152 Inspectori pentru protecția și igiena muncii și controlori de calitate3151 INSPECTORI PENTRU ASIGURAREA CLĂDIRILOR ÎMPOTRIVA INCENDIILORInspectorii pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor inspectează imobilele, instalațiile industriale, hotelurile și alte construcții noi sau existente, pentru a se asigura că îndeplinesc condițiile prevăzute de normele și reglementările referitoare la construcții, urbanism și amenajarea teritoriului; inspectează sistemele de prevenire a incendiilor; anchetează și stabilesc cauzele incendiilor; acordă consultații cu privire la instalațiile de detectare a incendiilor, sistemele de stingere și materialele utilizate pentru construcțiile de locuințe, în vederea reducerii riscurilor de incendii.Ocupații componente:315101 inspector de specialitate pentru prevenirea și stingerea incendiilor------------Ocupația "tehnician PSI" a fost înlocuită cu ocupația "inspector de specialitate pentru prevenirea și stingerea incendiilor" conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.315102 evaluator de risc de incendiu-------------Ocupația "evaluator de risc de incendiu" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.315103 specialist coordonator de securitate la incendiu-------------Ocupația "specialist coordonator de securitate la incendiu" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.3152 INSPECTORI PENTRU PROTECȚIA ȘI IGIENA MUNCII ȘI CONTROLORI DE CALITATEInspectorii pentru protecția și igiena muncii și controlorii de calitate instruiesc reprezentanții întreprinderilor în vederea aplicării normelor și reglementărilor legale în vigoare, cu privire la securitatea muncii și mediului de muncă; inspectează locurile de muncă pentru a se asigura ca mediul de muncă, mașinile și echipamentul corespund normelor și reglementărilor legale; se informează prin contacte directe, observări sau alte mijloace, asupra condițiilor de muncă și riscurilor de accidente; verifică respectarea normelor de securitate a muncii; inspectează locurile de producție, prelucrare, depozitare și vanzare a produselor, pentru a se asigura ca sunt respectate normele și reglementarile specifice; verifică produsele finite pentru a se asigura de conformitatea acestora cu specificațiile de calitate ale producătorului; informează publicul și reprezentanții întreprinderilor cu privire la aplicarea normelor și reglementărilor referitoare la igienă și salubritate, puritatea produselor și mărfurilor alimentare, medicamentelor, produselor cosmetice și altor produse analoge; informează pe cei care produc, utilizează, întrețin și repară mijloace de transport, despre măsurile și reglementările în vigoare referitoare la condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele respective; inspectează întreprinderile pentru a se asigura că acestea nu contravin normelor referitoare la poluare, deșeuri și reziduuri periculoase.Ocupații componente:315201 controlor calitate315202 inspector ISCIR315203 inspector protecție socială315204 operator control nedistructiv315205 probator hidraulic piese turnate315206 tehnician protecția muncii315207 tehnician condiții de muncă și securitate-------------Ocupația "tehnician condiții de muncă și securitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.315208 tehnician asigurarea calității-------------Ocupația "tehnician asigurarea calității" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.315209 tehnician analist de calitate-------------Ocupația "tehnician analist de calitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.315210 tehnician cotator calitate-------------Ocupația "tehnician cotator calitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.315212 operator control nedistructiv cu radiații penetrante---------------Ocupația "operator control nedistructiv cu radiații penetrante" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.315213 operator control nedistructiv cu ultrasunete---------------Ocupația "operator control nedistructiv cu ultrasunete" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.315214 operator control nedistructiv cu lichide penetrante---------------Ocupația "operator control nedistructiv cu lichide penetrante" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.315215 operator control nedistructiv cu particule magnetice---------------Ocupația "operator control nedistructiv cu particule magnetice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.315216 operator control nedistructiv cu curenți turbionari---------------Ocupația "operator control nedistructiv cu curenți turbionari" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.315217 operator control nedistructiv pentru verificarea etanșietății---------------Ocupația "operator control nedistructiv pentru verificarea etanșietății" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.IV. 3.1.6. GRUPA MINORĂ 316Tehnicieni și maiștri în industriile textilă, pielărie și alimentarăTehnicienii din industriile textilă, pielărie și alimentară își desfășoară activitatea sub directa conducere a inginerilor, se ocupă de supravegherea proceselor tehnologice de fabricare a produselor textile, de pielărie și a produselor alimentare, precum și la aplicarea normelor de muncă și alte sarcini privind organizarea muncii.Grupe de bază componente:3161 Tehnicieni și maiștri în industriile textilă și pielărie3162 Tehnicieni și maiștri în industria alimentară3161 TEHNICIENI ȘI MAIȘTRI ÎN INDUSTRIILE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIETehnicienii din industriile textilă și pielărie, în subordinea directă a inginerilor, supraveghează procesul tehnologic de fabricare a firelor, țesăturilor, tricotajelor și încălțămintei; urmăresc respectarea calității materiilor prime, semifabricatelor și produselor finite.Ocupații componente:316101 maistru în industriile textilă, pielărie316102 tehnician în industria confecțiilor din piele și înlocuitori316103 tehnician în industria confecțiilor și tricotajelor316104 tehnician în industria încălțămintei316105 tehnician în industria pielăriei316106 tehnician în industria textilă316107 tehnician proiectant textile, pielărie316108 laborant în industriile textilă, pielărie316109 șef formație industria confecțiilor îmbrăcăminte-------------Ocupația "șef formație industria confecțiilor îmbrăcăminte" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.3162 TEHNICIENI ȘI MAIȘTRI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂTehnicienii din industria alimentară și frigului, în subordinea directă a inginerilor, execută sarcini privind tehnologia de fabricație, aplicarea și respectarea normelor de muncă; efectuează analize de laborator privind calitățile nutritive ale materiilor prime folosite și ale produselor finite.Ocupații componente:316201 maistru frigotehnist316202 tehnician frigotehnist316203 tehnician în industria alimentară316204 tehnician laborant analize produse alimentare316205 tehnician în industria alimentară extractivă316206 tehnician în industria alimentară fermentativă316207 tehnician în industria cărnii, laptelui și conservelor316208 tehnician în morărit și panificație316209 tehnician proiectant în industria alimentară316210 maistru industria alimentarăIV. 3.1.7. GRUPA MINORĂ 317Tehnicieni și maiștri în industria lemnului, industria sticlei și ceramicii, industria celulozei și hârtiei și materialelor de construcții (materiale oxidice)Tehnicienii și maiștrii din industriile lemnului, sticlei și ceramicii, celulozei și hârtiei și materialelor de construcții (materiale oxidice) execută sarcini de supraveghere a procesului de prelucrare a lemnului, de întreținere și reparare a mașinilor și instalațiilor specifice; urmăresc respectarea parametrilor tehnici prevăzuți în procesele tehnologice de fabricare a sticlei, geamurilor, ceramicii, celulozei și produselor derivate din celuloză și hârtie, a materialelor de construcții.Grupe de bază componente:3171 Tehnicieni și maiștri în industria lemnului3172 Tehnicieni și maiștri în industria sticlei, ceramicii și materialelor de construcții (materiale oxidice)3173 Tehnicieni și maiștri în industria celulozei și hârtiei3171 TEHNICIENI ȘI MAIȘTRI ÎN INDUSTRIA LEMNULUITehnicienii și maiștrii din industria lemnului execută sarcini de supraveghere a procesului de prelucrare a lemnului de întreținere și reparare a mașinilor și instalațiilor specifice; execută analize de laborator, de testare și încercare a diferitelor esențe de lemn sau înlocuitori de material lemnos.Ocupații componente:317101 tehnician în industrializarea lemnului317102 tehnician proiectant în industrializarea lemnului317103 maistru în industrializarea lemnului3172 TEHNICIENI ȘI MAIȘTRI ÎN INDUSTRIA STICLEI ȘI CERAMICII ȘI MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII (MATERIALE OXIDICE)Tehnicienii și maiștrii din industriile sticlei, ceramicii și a materialelor de construcții (materiale oxidice), în subordinea inginerilor de specialitate, supraveghează procesul de fabricatie a materialelor cu aceasta destinatie; întrețin și repară instalațiile aferente, efectuează analize de laborator privind testarea rezistenței și proprietățile materialelor respective; urmăresc respectarea parametrilor tehnici prevăzuți de procesele tehnologice de fabricare a sticlei, geamurilor, ceramicii, cimentului și prefabricatelor din beton.Ocupații componente:317201 tehnician industria sticlei și ceramicii317202 maistru industria sticlei și ceramicii317203 tehnician industria materialelor de construcții317204 maistru industria materialelor de construcții317205 tehnician proiectant industria materialelor de construcții3173 TEHNICIENI ȘI MAIȘTRI ÎN INDUSTRIA CELULOZEI ȘI HÂRTIEITehnicienii și maiștrii din industria celulozei și hârtiei, în subordinea inginerilor de specialitate, execută sarcini de supraveghere a proceselor de producere a celulozei și hârtiei și produselor derivate din celuloză și hârtie.Ocupații componente:317301 tehnician în industria celulozei și hârtiei317302 maistru în industria celulozei și hârtieiIV. 3.2. SUBGRUPA MAJORĂ 32Tehnicieni în științele vieții, ocrotirea sănătății și asimilațiTehnicienii din științele vieții, sănătate și asimilații acestora îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării și aplicării conceptelor, teoriilor, principiilor și metodelor specifice științelor vieții, inclusiv din agricultură, silvicultură, medicină, medicină veterinară, farmacie și alte discipline înrudite; acordă îngrijiri medicale.Grupe minore componente:321 Tehnicieni în științele vietii, ocrotirea sănătății și asimilați322 Tehnicieni și alți lucrători în ocrotirea sănătății (exclusiv surori medicale)323 Surori medicale, surori puericultoare, moașe și laboranțiIV. 3.2.1. GRUPA MINORĂ 321Tehnicieni în științele vieții, ocrotirea sănătății și asimilațiTehnicienii din științele vieții, sănătate și asimilații acestora execută lucrări cu caracter tehnic, fie în cercetarea aplicativă a științelor vieții, fie pentru aplicarea conceptelor, principiilor și metodelor, cu deosebire în domeniul medicinei, agriculturii sau producției din industria medicamentelor.Grupe de bază componente:3211 Tehnicieni în științele vieții și ecologiei3212 Tehnicieni în activitatea de cercetare din domeniile agriculturii și silviculturii3213 Tehnicieni agronomi, zootehniști și silvici în unități de producție3211 TEHNICIENI ÎN ȘTIINȚELE VIEȚII ȘI ECOLOGIEITehnicienii din științele vieții și ecologiei pregătesc instalațiile și aparatele pentru experiențe, încercări și analize; recoltează și prepară probele supuse experimentării: celule, țesuturi, părți de plante, organe; participă sau conduc experimente, încercări sau analize; efectuează citiri pe aparate de măsurare a poluării aerului, apei și efectuează diagrame de transcriere a rezultatelor; centralizează date și estimează cantitățile și costurile de materiale și a forței de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreținerea și repararea aparatelor și instrumentelor necesare cercetărilor; utilizează cunoștințele teoretice și practice acumulate pentru identificarea și rezolvarea problemelor care se ivesc în activitatea profesională.Ocupații componente:321101 tehnician în bacteriologie321102 tehnician în biochimie321103 tehnician în hematologie321104 tehnician în serologie321105 tehnician în biologie321106 tehnician protecția mediului (tehnician ecolog)321107 evaluator și auditor de mediu------------Ocupația "evaluator și auditor de mediu" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.3212 TEHNICIENI ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE DIN DOMENIILE AGRICULTURII ȘI SILVICULTURIITehnicienii agronomi și silvici din centrele experimentale îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării aplicative din agronomie și silvicultură; pregătesc instalațiile și aparatele necesare experiențelor, încercărilor și analizelor; recoltează și pregătesc materiale pentru experimentări: celule, țesuturi, segmente de plante, organe etc. Participă la experimente sau chiar le conduc, analizează calitatea, puritatea sau indicii de germinație a eșantioanelor de semințe; centralizează date sau estimează cantități și costuri de materiale și forță de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreținerea și repararea aparatelor și instrumentelor necesare în activitatea de cercetare.Ocupații componente:321201 tehnician agronom-cercetare321202 tehnician zootehnist-cercetare321203 tehnician silvic-cercetare321204 tehnician pedolog3213 TEHNICIENI AGRONOMI, ZOOTEHNIȘTI ȘI SILVICI ÎN UNITĂȚI DE PRODUCȚIETehnicienii din activitatea de producție agricolă și silvică acordă asistență tehnică cu privire la metodele de exploatare; acordă consultații tehnice privind metodele de ameliorare a calității produselor și de creștere a randamentului; pentru eliminarea factorilor de eroziune a solului sau de infestare parazitară; centralizează date și estimează costurile materiale și de forță de muncă necesare realizării lucrărilor; organizează demonstrații, țin conferințe și distribuie materiale documentare pentru favorizarea adoptării unor metode de muncă îmbunătățite; utilizează cunoștințele teoretice și practice acumulate, pentru identificarea și rezolvarea problemelor care apar în timpul activității.Tehnicienii din activitatea de producție agricolă vegetală, zootehnie și silvicultură realizează activități și servicii cu caracter tehnic pentru creșterea randamentului de producție și ameliorarea calității produselor, acordă asistență tehnică și consultanță privind tehnologiile de cultură a plantelor, tehnologiile de creștere și reproducție a animalelor, lucrări specifice silviculturii.-----------Grupa de bază 3213 "Tehnicieni agronomi, zootehniști și silvici în unități de producție" a fost completată conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.Ocupații componente:321301 agent agricol321302 brigadier silvic321303 pădurar321304 tehnician agronom-exploatare321305 tehnician zootehnist-exploatare321306 tehnician silvic-exploatare321307 clasificator carcase-----------Ocupația "clasificator carcase" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.321308 operator de însămânțări artificiale la animale-----------Ocupația "operator de însămânțări artificiale la animale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.321309 administrator bunuri agricole------------Ocupația "administrator bunuri agricole" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:Ocupația "paznic de vânătoare" a fost exclusă de la codul "321310" și inclusă la codul "615401" conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.IV. 3.2.2. GRUPA MINORĂ 322Tehnicieni și alți lucrători în ocrotirea sănătății (exclusiv surori medicale)Tehnicienii și alți lucrători din medicină, în subordinea medicilor și în limitele pregătirii, îndeplinesc sarcini de diagnosticare și asistență în domeniul medical, stomatologic, veterinar, atât în scop preventiv, cât și curativ; acordă consultații privind măsurile care trebuie întreprinse pentru ameliorarea igienei și salubrității; stabilesc și aplică metode nutritive și regimuri alimentare; examinează pacienți și prescriu tratamente în funcție de afecțiunile sau infirmitățile constatate.Grupe de bază componente:3221 Asistenți medicali generaliști3222 Igieniști3223 Asistenți dieteticieni și de nutriție3224 Optometricieni și opticieni3225 Tehnicieni dentari3226 Fizioterapeuți și asimilați3227 Asistenți și tehnicieni veterinari3228 Asistenți farmaciști și laboranți3229 Tehnicieni în medicina modernă, neclasificați în grupele de bază anterioare3221 ASISTENȚI MEDICALI GENERALIȘTIAsistenții medicali generaliști îndeplinesc sarcini, în limitele pregătirii de nivel mediu, acordă în subordinea medicilor, consultații medicale pentru diagnosticare și tratament preventiv sau curativ (pentru rezolvarea cazurilor mai dificile solicită sprijinul medicilor de specialitate); execută intervenții chirurgicale simple; acordă consultații de specialitate - în colectivități și individual - cu privire la igienă, regim alimentar și întreprind alte măsuri medicale preventive.Ocupații componente:322101 asistent medical generalist322102 autopsier322103 oficiant medical322104 tehnician sanitar322105 asistent medical consiliere HIV/SIDA------------Ocupația "asistent medical consiliere HIV/SIDA" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.3222 IGIENIȘTIIgieniștii inspectează și acordă consultații cu privire la problemele și măsurile preventive și curative legate de igiena mediului; acționează în vederea ameliorării și prevenirii poluării apei, aerului, bunurilor alimentare sau solului; promovează măsuri preventive și corective de manipulare igienică a bunurilor alimentare, de curățare a locurilor publice sau de luptă împotriva substanțelor nocive și focarelor de microbi; organizează conferințe și demonstrații, difuzează materiale documentare și de popularizare a practicilor și măsurilor igienice; centralizează date și estimează cantitățile și costurile de materiale și forță de muncă necesare realizării unor programe sau proiecte cu caracter preventiv sau curativ.Ocupații componente:322201 igienist322202 inspector sanitar3223 ASISTENȚI DIETETICIENI ȘI DE NUTRIȚIEAsistenții dieteticieni și de nutriție stabilesc și experimentează rețete dietetice și de regim alimentar; organizează și supraveghează prepararea regimurilor alimentare, terapeutice, pentru grupuri de pacienți spitalizați, muncitori ocupați în sectoarele deosebite sau individuale; participă la executarea programelor educative pe teme de nutriție și readaptare alimentară; contribuie, prin consultații dietetice, la rezolvarea problemelor de nutriție care apar în colectivități; se documentează asupra progresului înregistrat de cunoștințele din domeniul de specialitate și cele conexe; organizează conferințe și susțin expozeuri pe teme de regimuri alimentare și nutriție.Ocupații componente:322301 asistent de nutriție322302 dietetician3224 OPTOMETRICIENI ȘI OPTICIENIOptometricienii și opticienii examinează pacienții cu acuitate vizuală deficitară, prescriu și montează ochelari și lentile de contact, acordă consultații cu privire la utilizarea acestora sau a altor aparate de corecție a vederii.Ocupații componente:322401 optician medical322402 optometrist------------Ocupația "optometrician" a fost înlocuită cu ocupația "optometrist" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.3225 TEHNICIENI DENTARITehnicienii dentari acordă consultații individuale sau colective, cu privire la igiena dentară, alimentație și la alte precauții referitoare la dentiție; efectuează examene dentare pentru diagnosticare (cazurile mai dificile le efectuează medicul stomatolog); efectuează operații de detartrare, obturații, lucrări de protezare; pregătesc instrumentele, materialele necesare pentru tratamente dentare, precum și pacienții înainte de examinare și tratament.Tehnicienii dentari execută proteze dentare fixe și mobile, aparate ortodontice și proteze chirurgicale conform unui plan protetic stabilit de medicul dentist cu respectarea tehnologiilor de lucru pentru obținerea unei proteze dentare, instruind în procesul de învățământ profesional.------------Grupa de bază 3225 "Tehnicieni dentari" a fost completată conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.Ocupații componente:322501 tehnician dentar3226 FIZIOTERAPEUȚI ȘI ASIMILAȚIFizioterapeuții și asimilații acestora tratează afecțiunile locomotorii, musculare, circulatorii și neuro-psihice cu ajutorul ultrasunetelor, fasciculelor laser, helioterapiei, hidroterapiei sau altor metode similare pentru tratarea unor afecțiuni sau consolidarea tratamentelor de specialitate; execută masajul clienților sau pacienților pentru ameliorarea circulației sanguine, redarea sau stimularea activității nervoase sau pentru obținerea altor efecte terapeutice.Ocupații componente:322601 instructor educație - fizică322602 maseur322603 asistent medical fizioterapie322604 ergoterapeut-----------Ocupația "ergoterapeut" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.322605 reflexoterapeut------------Ocupația "reflexoterapeut" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.3227 ASISTENȚI ȘI TEHNICIENI VETERINARIAsistenții și tehnicienii veterinari acordă consultații individuale sau colective, cu privire la tratamentul animalelor, afecțiunile și leziunile acestora; examinează animalele pentru stabilirea diagnosticelor sau, în unele situații, se adresează medicului veterinar; tratează animalele bolnave sau rănite, în cazul afecțiunilor simple, obișnuite; pregătesc instrumentele și materialele utilizate în tratamentele animalelor; pregătesc animalele pentru examen sau tratament și, dacă este cazul, le supraveghează și asistă în timpul fătărilor.Ocupații componente:322701 agent veterinar322702 asistent veterinar322703 autopsier la ecarisaj322704 tehnician veterinar3228 ASISTENȚI FARMACIȘTI ȘI LABORANȚIAsistenții farmaciști și laboranții din farmacii, sub îndrumarea și supravegherea farmaciștilor, prepară și eliberează în farmacii, spitale și dispensare, medicamente, loțiuni și mixturi; fac recomandări scrise sau verbale cu privire la utilizarea medicamentelor prescrise de medici; asigură curățarea, recondiționarea aparaturii și recipientelor utilizate pentru prepararea și eliberarea medicamentelor și preparatelor farmaceutice.Ocupații componente:322801 asistent farmacist322802 laborant farmacie3229 TEHNICIENI DIN MEDICINA MODERNĂ, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARETehnicienii de medicină modernă (alții decât cei clasificați în grupele de bază descrise anterior ca făcând parte din grupa minoră 322) practică homeopatia și alte tratamente terapeutice pentru alinarea suferințelor și dezechilibrelor fizice și mentale; aplică tratamente terapeutice cu caracter educativ sau recreativ; tratează defecte de pronunție, corectează tulburările vizuale oculo-motorii.Ocupații componente:322901 instructor ergoterapie322902 instructor logoped322903 tehnician homeopat322904 instructor de educație sanitară322905 bioenergetician322906 inforenergetician radiestezist-------------Ocupația "inforenergetician radiestezist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.322907 terapeut în terapii complementare-------------Ocupația "terapeut în terapii complementare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.322908 asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice--------------Ocupația "asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.322909 interpret în limbaj mimico-gestual (studii medii)--------------Ocupația "interpret în limbaj mimico-gestual (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.IV. 3.2.3. GRUPA MINORA 323Surori medicale, surori puericultoare, moașe și laboranțiSurorile medicale, moașele și laborantele îi asistă pe medici, în aplicarea măsurilor preventive și curative și fac față urgențelor în absența acestora; oferă îngrijiri și sfaturi bolnavilor, răniților, handicapaților fizici și mental, precum și altor persoane a căror stare necesită îngrijiri de această natură; ajuta la nașterea copiilor și instruiesc mamele cu privire la îngrijirea sugarilor și copiilor mici; efectuează analize medicale, sub îndrumarea medicului sau farmacistului, în vederea facilitării diagnosticării și tratamentului bolnavilor.Grupe de bază componente:3230 Tehnicieni proteziști - orteziști------------Grupa de bază "3230 Tehnicieni proteziști - orteziști" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.3231 Surori medicale și laborante3232 Moașe și surori puericultoare3230 TEHNICIENI PROTEZIȘTI - ORTEZIȘTITehnicienii proteziști - orteziști identifică, concep, fabrică, adaptează și montează orice tip de proteze și orteze pacienților cu deficiențe funcționale. Protezele (aparatele care înlocuiesc un membru amputat sau absent), ortezele (aparate de susținere a trunchiului sau a membrului cu deficiențe) sunt realizate din diferite materiale: piele, oțel, lemn, aliaje ușoare, materiale plastice etc.Acusticianul-audioprotezist evaluează auzul, amprentează urechea, recomandă tipul de proteză auditivă, o reglează, confecționează olive și asigură service-ul protezei.-----------Grupa de bază "3230 Tehnicieni proteziști-orteziști" a fost completată conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.323001 tehnician protezist-ortezist------------Ocupația "tehnician protezist-ortezist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.323002 tehnician acustician - audioprotezist-----------Ocupația "tehnician acustician - audioprotezist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.3231 SURORI MEDICALE ȘI LABORANTESurorile medicale și laborantele acordă îngrijiri, tratamente și sfaturi medicale bolnavilor, răniților, handicapaților și altor persoane care necesită îngrijiri; administrează medicamente, aplică pansamente și alte forme de tratament, sub îndrumarea medicului; participă la acordarea primului ajutor în caz de urgență; ajută la pregătirea tratamentului fizic sau psihic pentru bolnavii mentali; ajută la pregătirea necesară integrării sociale a handicapaților mentali sau fizic; oferă îngrijiri la domiciliu pentru bolnavi; efectuează analize medicale, sub îndrumarea medicului sau farmacistului, în vederea facilitării diagnosticării și tratamentului bolnavului.Ocupații componente:323101 laborant în ocrotirea sănătății323102 soră medicală3232 MOAȘE ȘI SURORI PUERICULTOAREMoașele și surorile puericultoare ajută la nașterea copiilor, oferă îngrijiri prenatale și postnatale; instruiesc mamele cu privire la îngrijirea copiilor mici și nou-născuților.Ocupații componente:323201 moașă323202 asistentă puericultoareIV. 3.3. SUBGRUPA MAJORĂ 33Învățători și asimilațiÎnvățătorii și asimilații acestora pregătesc programele de instruire și organizează cursuri pentru toate disciplinele de grad prescolar și școlar; pregătesc și organizează activități destinate să favorizeze dezvoltarea limbajului sau facultăților fizice și sociale ale copiilor; adaptează programele școlare pentru grupurile de handicapați fizic sau mental, îi instruiesc cu ajutorul alfabetului Braille; pregătesc și organizează cursuri de pilotare a avioanelor sau de conducere a autovehiculelor.Grupe minore componente:331 Învățători332 Educatoare333 Instructori-educatori în unități de handicapați334 Alt personal în învățământIV. 3.3.1. GRUPA MINORĂ 331ÎnvățătoriÎnvățătorii din învățământul primar predau diferite discipline, pregătesc programe de instruire, organizează activități educative pentru elevii din primul grad școlar.Grupe de bază componente:3310 Învățători în învățământul primar3310 ÎNVĂȚĂTORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMARÎnvățătorii din învățământul primar pregătesc programe de instruire și predare a disciplinelor din primul grad școlar - cititul, scrisul și aritmetica; corectează temele și evaluează progresele realizate de copii; organizează activități extrașcolare pentru recreerea elevilor; supraveghează elevii în clase și alte locuri din incinta școlii.Ocupații componente:331001 învățător331002 institutorIV. 3.3.2. GRUPA MINORĂ 332EducatoareEducatoarele din învățământul preșcolar pregătesc și organizează activități destinate să favorizeze dezvoltarea limbajului sau a facultăților fizice, mentale și sociale ale copiilor aflați sub vârsta școlară.Grupe de bază componente:3320 Educatoare3320 EDUCATOAREEducatoarele din învățământul preșcolar organizează jocuri colective și individuale și activități educative, pentru dezvoltarea fizică, mentală și socială a copiilor; promovează dezvoltarea exprimării orale prin povestiri, cântece și conversație liberă; observă copiii pentru a le evalua progresele și le supraveghează evoluția.Ocupații componente:332001 educatoare332002 educator-puericultorIV. 3.3.3. GRUPA MINORĂ 333Instructori-educatori în unități de handicapațiInstructorii-educatori din unitățile de handicapați predau și adaptează programele de studii pentru diferitele categorii - grupe speciale de handicapați mental sau fizic sau persoane care învață cu dificultate; instruiesc deficienții cu ajutorul alfabetului Braille, labiolecturii sau a altor mijloace speciale.Grupe de bază componente:3330 Instructori-educatori în unități de handicapați3331 Instructori - educatori în centrele de reeducare și penitenciare------------Grupa de bază "3331 Instructori - educatori în centrele de reeducare și penitenciare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.3330 INSTRUCTORI-EDUCATORI ÎN UNITĂȚI DE HANDICAPAȚIInstructorii-educatori din unitățile de handicapați concep sau modifică programe de studiu pentru diferite categorii de handicapați, pregătesc lecții și activități în funcție de nevoi; instruiesc prin metode sau mijloace speciale în vederea reducerii handicapului elevului, urmăresc progresele înregistrate.Ocupații componente:333001 educator în unități de handicapați333002 instructor - educator în unități de handicapați333003 pedagog de recuperare-----------Ocupația "pedagog de recuperare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.3331 INSTRUCTORI - EDUCATORI ÎN CENTRELE DE REEDUCARE ȘI PENITENCIAREInstructorii - educatori în centrele de reeducare și penitenciare prin activitatea pe care o desfășoară pregătesc minorii și tinerii pentru reabilitarea și reintegrarea socială, prin formarea unei atitudini corecte față de societate și regulile de conviețuire socială contribuie la dobândirea de către aceștia a deprinderilor intelectuale și sociale care, după eliberare, să le permită un comportament constructiv, autonom și responsabil.------------Grupa de bază "3331 Instructori - educatori în centrele de reeducare și penitenciare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.333101 instructor educator pentru activități de resocializare------------Ocupația "instructor educator pentru activități de resocializare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.IV. 3.3.4. GRUPA MINORĂ 334Alt personal în învățământAlt personal din învățământ se ocupă cu învățarea pilotării avioanelor, a conducerii automobilelor, locomotivelor etc., îndeplinind și alte activități cum ar fi cea de secretariat.Grupe de bază componente:3340 Personal în învățământ, neclasificat în grupele de bază anterioare3340 PERSONAL ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT NECLASIFICAT ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOAREAlt personal din învățământ predă cunoștințe legate de pilotajul avioanelor, conducerea vehiculelor cu motor, locomotivelor sau altor mașini, prin explicarea manipulării comenzilor, însoțirea elevilor în ieșiri de antrenament, efectuarea de demonstrații și prezentarea reglementărilor legate de conducerea vehiculelor cu motor, pilotarea avioanelor sau altor mașini.Ocupații componente:334001 instructor școlar-auto334002 laborant în învățământ334003 maistru instructor334004 pedagog școlar334005 secretar școala334006 șef atelier școală334007 pilot instructor aeronavă334008 instructor parașutism334009 mecanic navigant instructor334010 mediator școlar------------Ocupația "mediator școlar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.334011 instructor auto-------------Ocupația "instructor auto" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.IV. 3.4. SUBGRUPA MAJORĂ 34Alte ocupații asimilate tehnicienilorPersonalul cuprins în această subgrupă majoră realizează activități specializate în domeniile: intermedierilor imobiliare, financiar, comercial, administrării întreprinderilor, tinerii registrelor contabile, juridic, statistic, administrație publică, vamă, turism, fiscal, plasarea forței de muncă, eliberarea de autorizații, polițe, asistență socială, spectacole, sport și religie.Grupe minore componente:341 Agenți în activitatea financiară și comercială342 Agenți comerciali și mijlocitori de afaceri343 Alți lucrători cu studii medii în gestiunea economică și administrativă344 Inspectori și agenți financiari345 Inspectori de poliție și detectivi346 Asistenți sociali347 Tehnicieni în domeniul creației artistice, spectacole și sport348 Personal laic din culte349 Tehnicieni în turism, activități ospitaliere, activități de alimentație și activități de agrement----------Grupa minoră "349 Tehnicieni în turism, activități ospitaliere, activități de alimentație și activități de agrement" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.IV. 3.4.1. GRUPA MINORĂ 341Agenți în activitatea financiară și comercialăAgenții din activitatea financiară și comercială cumpără și vând titluri de valoare, plasează polițe de asigurare, vând mărfuri, materiale și instalații tehnice în contul producătorilor; estimează valoarea obiectelor, bunurilor imobiliare sau altor proprietăți și coordonează vânzarea la licitație a acestora; furnizează servicii de voiaj.Grupe de bază componente:3411 Agenți de valori și cambiști (brokeri valori)3412 Agenți de asigurări3413 Agenți imobiliari3414 Agenți de turism-----------Denumirea grupei de bază "3414 Agenți de voiaj" a fost înlocuită cu denumirea "Agenți de turism" conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.3415 Reprezentanți tehnici și comerciali3416 Agenți contractări și achiziții3417 Experți în evaluarea bunurilor și vânzători la licitație3419 Agenți în activitatea financiară și comercială, neclasificați în grupele de bază anterioare3411 AGENȚI DE VALORI ȘI CAMBIȘTI (BROKERI VALORI)Agenții de valori și cambiștii cumpără și vând titluri de valoare, acțiuni, obligațiuni și devize străine în contul propriei societăți, sau în contul clienților, pe bază de comision.Ocupații componente:341101 cambist (broker valori)341102 agent de schimb3412 AGENȚI DE ASIGURĂRIAgenții de asigurări acordă consultații în domeniul asigurărilor și plasează clienților polițe de asigurare pe viață pentru caz de accidente, asigurare a automobilelor, asigurare mixtă, asigurare în caz de incendiu, asigurare maritimă și alte forme de asigurare.Ocupații componente:341201 agent de asigurare3413 AGENȚI IMOBILIARIAgenții imobiliari se ocupă de vânzări, cumpărări, locații și închirieri de bunuri imobiliare în contul clienților, pe bază de comision.Ocupații componente:341301 agent imobiliar (broker imobiliar)3414 AGENȚI DE TURISMAgenții de turism concep, rezervă, oferă, și vând pachete de servicii turistice , fac rezervări de locuri la unități ospitaliere, unități de alimentație și unități de agrement pentru clienți, fac rezervări pentru transportul aerian, auto, feroviar și maritim, organizează excursii, drumeții și evenimente pentru turiști, oameni de afaceri persoane cu motivații diferite (tratament, practicanți de sport, participanți la manifestări sportive, culturale, religioase etc.).-----------Denumirea grupei de bază 3414 și conținutul acesteia au fost modificate conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.Ocupații componente:341401 agent de voiaj341402 agent de turism------------Ocupația "agent de turism" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.341403 agent de turism touroperator------------Ocupația "agent de turism touroperator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.341404 agent de turism transport turistic intern/internațional/ticketing/rezervări/cazare/publicitate/marketing/asistențăturistică/ plecări externe (outgoing)/sosiri externe (incoming)/turism de afaceri------------Ocupația "agent de turism transport turistic intern/internațional/ticketing/rezervări/cazare/publicitate/marketing/asistențăturistică/ plecări externe (outgoing)/sosiri externe (incoming)/turism de afaceri" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.3415 REPREZENTANȚI TEHNICI ȘI COMERCIALIReprezentanții tehnici și comerciali se ocupă cu vânzări en gros de bunuri diverse, în special, instalații și echipamente tehnologice și serviciile corespunzătoare acestora, furnizează informații specializate asupra caracteristicilor și funcționării instalațiilor și fac demonstrații privind modul de utilizare a acestora.Ocupații componente:341501 reprezentant tehnic și comercial341502 reprezentant comercial------------Ocupația "reprezentant comercial" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.341503 reprezentant medical------------Ocupația "reprezentant medical" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.3416 AGENȚI CONTRACTĂRI ȘI ACHIZIȚIIAgenții de contractări și achiziții se ocupă cu negocierea și încheierea de contracte pentru cumpărarea de materiale, materii prime și produse, în contul unităților industriale, comerciale, administrației publice și al altor instituții; întrețin baza de date a furnizorilor potențiali, întocmesc documentele administrative pentru cumpărări, analizează cererile de cumpărare și propun oferta cea mai bună, urmăresc performanțele furnizorilor pentru a atinge obiectivele de calitate, costuri, termene-------------Grupa de bază "3416 Agenți contractări și achiziții" a fost completată conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.Ocupații componente:341601 agent contractări și achiziții (broker mărfuri)341602 recepționer contractări-achiziții341603 administrator cumpărări------------Ocupația "administrator cumpărări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.341604 agent cumpărări------------Ocupația "agent cumpărări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.3417 EXPERȚI ÎN EVALUAREA BUNURILOR ȘI VÂNZĂTORI LA LICITAȚIEExperții în evaluarea bunurilor și vânzătorii la licitație evaluează bunuri imobiliare, mărfuri sau diverse obiecte; estimează daunele ce pot fi acoperite prin polițe de asigurare; coordonează vânzarea la licitație a bunurilor imobiliare, automobilelor, materiilor prime, operelor de artă, bijuteriilor și altor obiecte.Ocupații componente:341701 estimator licitații341702 evaluator asigurări3419 AGENȚI ÎN ACTIVITATEA FINANCIARĂ ȘI COMERCIALĂ, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOAREAceastă grupă de bază cuprinde agenți în activitatea financiară și comercială care nu au fost clasificați în grupa minoră 341.Ocupații componente:341901 intermediar în activitatea financiară și comercială (broker)341902 referent comerț exterior-------------Ocupația "referent comerț exterior" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.341903 operator vânzări prin telefon-------------Ocupația "operator vânzări prin telefon" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.341904 agent vânzări-------------Ocupația "agent vânzări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.IV. 3.4.2. GRUPA MINORĂ 342Agenți comerciali și mijlocitori de afaceriAgenții comerciali și mijlocitorii de afaceri pun în legătură cumpărătorii cu vânzătorii, cumpără și vând mărfuri, în general, în vrac; îndeplinesc formalitățile de declarare vamală; se asigură că formalitățile de asigurare și licențele de import sau export au fost îndeplinite corespunzător; informează solicitanții de locuri de muncă asupra ofertelor înregistrate la birourile de plasare a forței de muncă; prospectează piața muncii pentru identificarea posturilor vacante sau recrutează muncitori pentru lucrări particulare; furnizează diverse alte servicii întreprinderilor.Grupe de bază componente:3421 Agenți comerciali3422 Agenți concesionari3423 Agenți de încadrare, repartizare, recalificare a forței de muncă și reintegrare a șomerilor3429 Agenți comerciali și de afaceri, neclasificați în grupele de bază anterioare3421 AGENȚI COMERCIALIAgenții comerciali pun în legatură cumpărătorii cu vânzătorii de mărfuri, cumpără și vând marfuri, în general, în vrac, se ocupă cu rezervarea spațiilor de depozitare și fixarea taxelor de consignație.Ocupații componente:342101 agent comercial3422 AGENȚI CONCESIONARIAgenții concesionari îndeplinesc formalitățile de declarare vamală și vămuirea exporturilor și importurilor; se asigură că formalitățile de asigurare și licențele de import sau export au fost îndeplinite corespunzător; semnează și eliberează note de avizare.Ocupații componente:342201 declarant vamal342202 agent tranzit342203 agent maritim3423 AGENȚI DE ÎNCADRARE, REPARTIZARE, RECALIFICARE A FORȚEI DE MUNCĂ ȘI REINTEGRARE A ȘOMERILORAgenții de încadrare, repartizare, recalificare a forței de muncă și reintegrare a șomerilor informează solicitanții de locuri de muncă asupra ofertelor înregistrate la birourile de plasare a forței de muncă; prospectează piața muncii pentru identificarea posturilor vacante; recrutează muncitori pentru sectorul particular sau proiecte speciale, la cererea întreprinderilor și altor instituții.Ocupații componente:342301 agent repartizare a forței de muncă342302 agent informare privind cariera342303 agent evidență și plată a ajutorului de șomaj342304 inspector (referent) resurse umane342305 agent ocupare-----------Ocupația "agent ocupare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.342306 analist resurse umane------------Ocupația "analist resurse umane" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.342307 tehnician mobilitate personal------------Ocupația "tehnician mobilitate personal" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.342308 tehnician reconversie personal------------Ocupația "tehnician reconversie personal" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.342309 instructor/preparator formare------------Ocupația "instructor/preparator formare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.342310 tehnician calificare gestiune competențe------------Ocupația "tehnician calificare gestiune competențe" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.342311 tehnician resurse umane------------Ocupația "tehnician resurse umane" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.3429 AGENȚI COMERCIALI ȘI DE AFACERI, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOAREAceastă grupă cuprinde agenții comerciali care nu au fost clasificați în grupa minoră 342. Se clasifică aici agenții care se ocupă cu: furnizarea de servicii către întreprinderi, de exemplu spații publicitare în mass-media, mijloace de transport sau alte amplasamente; informații privind acordarea de credite și alte informații comerciale; realizarea contractelor pentru reprezentații artistice, spectacole, manifestări sportive, publicarea cărților, înregistrarea discurilor muzicale și vânzarea lor; reprezentare în baza unui contract de mandat a intereselor navelor românești și străine în fața autorităților portuare și agenților economiciAici se clasifică și operatorii de interviu care se ocupă cu culegerea de date în vederea prelucrării în cadrul cercetărilor de piață și de opinie publică.--------------Grupa de bază 3429 "Agenți comerciali și de afaceri" a fost completată conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.Ocupații componente:342901 agent reclamă publicitară342902 agent literar342903 impresar muzical342904 impresar teatru342905 manager sportiv342906 asistent în relații publice și comunicare(studii medii)-------------Ocupația "asistent în relații publice și comunicare(studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.342907 agent servicii client-------------Ocupația "agent servicii client" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.342908 impresar artistic-------------Ocupația "impresar artistic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.342909 organizator de spectacole-------------Ocupația "organizator de spectacole" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.342910 operator de interviu-------------Ocupația "operator de interviu" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.342911 agent de navă--------------Ocupația "agent de navă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.IV. 3.4.3. GRUPA MINORĂ 343Alți lucrători cu studii medii în gestiunea economică și administrativăFuncționarii din gestiunea economică și administrativă și asimilații acestora asistă șeful de unitate în probleme de comunicare, documentare și coordonare a gestiunii interne a unei unități administrative; examinează și fac rezumatul proceselor verbale și documentelor juridice; țin evidența completă a operațiilor financiare; centralizează, prelucrează și prezintă datele matematice, statistice sau actuariale.Grupe de bază componente:3431 Secretari administrativi și asimilați3432 Ocupații auxiliare în activitatea juridică, comercială și administrativă3433 Contabili3434 Statisticieni în gestiunea economică, administrativă și asimilați3431 SECRETARI ADMINISTRATIVI ȘI ASIMILAȚISecretarii administrativi și asimilații acestora asistă șeful de unitate în probleme de comunicare, documentare și coordonare a gestiunii interne a unei unități administrative; redactează scrisori cu caracter comercial și răspund la scrisorile primite.Ocupații componente:343101 secretar administrativ343102 secretar-asistent director-----------Ocupația "secretar-asistent director" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.343103 asistent manager-----------Ocupația "asistent manager" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.343104 asistent de cabinet-----------Ocupația "asistent de cabinet" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.3432 OCUPAȚII AUXILIARE ÎN ACTIVITATEA JURIDICĂ, COMERCIALĂ ȘI ADMINISTRATIVĂMembrii ocupatiilor auxiliare din activitatea juridică, comercială și administrativă își desfășoară activitatea în subordinea directorilor de societăți, giranților, juriștilor și altor specialiști cu funcții administrative și comerciale, în rezolvarea problemelor juridice referitoare la contractele de asigurare, acordare de credite și alte operații financiare.Ocupații componente:343201 agent procedural343202 conducător carte funciară343203 grefier343204 secretar notariat343205 tehnician criminalist343206 funcționar în activități comerciale, administrative și prețuri343207 executor judecătoresc (tribunal, judecătorie)343208 arhivar notariat343209 arhivar registrator (Curtea de Apel, tribunal, judecătorie)343210 grefier-dactilograf (Curtea de Apel, tribunal, judecătorie)343211 grefier statistician-----------Ocupația "grefier statistician" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.343212 grefier documentarist-----------Ocupația "grefier documentarist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.343213 secretar dactilograf laborator de expertize criminalistice-----------Ocupația "secretar dactilograf laborator de expertize criminalistice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.3433 CONTABILIContabilii țin evidență contabilă a operațiilor financiare ale unei întreprinderi, în conformitate cu principiile generale ale contabilității; verifică calitatea și tipodimensiunile materiilor prime și materialelor, exactitatea documentelor și operațiilor contabile referitoare la încasări și vărsăminte și a altor operații financiare; întocmesc state financiare și evidențe contabile pentru o perioadă determinată de timp.Ocupații componente:343301 calculator devize343302 contabil343303 tehnician merceolog343304 planificator343305 revizor gestiune343306 contabil bugetar-----------Ocupația "contabil bugetar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.343307 secretar economic-----------Ocupația "secretar economic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.3434 STATISTICIENI ÎN GESTIUNEA ECONOMICĂ, ADMINISTRATIVĂ ȘI ASIMILAȚIStatisticienii din gestiunea economică și administrativă și asimilații acestora centralizează și prezintă datele statistice sau actuariale.Ocupații componente:343401 referent statistician343402 statistician343403 statistician medical343404 registrator medical343405 actuarist343406 tehnician planificare/urmărire sinteze-----------Ocupația "tehnician planificare/urmărire sinteze" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.IV. 3.4.4. GRUPA MINORĂ 344Inspectori și agenți financiariInspectorii și agenții financiari aplică reglementările în vigoare în limitele frontierelor naționale, percep impozite, furnizează servicii sociale; acordă permise, licențe sau autorizații de călătorie, de export sau import de mărfuri, de înființare a unei societăți, de construire a imobilelor și de exercitare a altor activități sau examinează cererile pentru acordare de permise, licențe sau autorizații.Grupe de bază componente:3441 Inspectori de vamă și frontieră (vameși)3442 Inspectori de taxe și impozite3443 Inspectori de pensii și asigurări sociale3444 Inspectori pentru acordarea de permise, licențe sau autorizații3449 Inspectori și agenți financiari, neclasificați în grupele de bază anterioare3441 INSPECTORI DE VAMĂ ȘI FRONTIERĂ (VAMEȘI)Inspectorii de vamă și frontieră patrulează de-a lungul frontierelor și apelor de coastă pentru a împiedica intrarea/ieșirea ilegală în/din țară a persoanelor, sau importul/exportul ilegal de mărfuri sau devize; controlează documentele de călătorie și bagajele persoanelor care trec frontierele țării; controlează documentele de transport și încărcătura vehiculelor pentru a se asigura că sunt în conformitate cu normele și reglementările naționale privind tranzitul, importul și exportul de mărfuri.Ocupații componente:344101 controlor vamal, controlor pt. datoria vamală(studii medii)-----------Ocupația "controlor vamal" a fost înlocuită cu ocupația "controlor vamal, controlor pt. datoria vamală(studii medii)" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.344102 revizor vamal344103 referent TIR și tranzite (studii medii)-----------Ocupația "referent TIR și tranzite (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.344104 referent vamal(studii medii)-----------Ocupația "referent vamal(studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.3442 INSPECTORI DE TAXE ȘI IMPOZITEInspectorii de taxe și impozite examinează declarațiile de venituri și alte documente pentru determinarea tipului și nivelului de impozit, a drepturilor și obligațiilor pe care persoanele fizice sau societățile le au de plătit.Ocupații componente:344201 inspector taxe și impozite344202 operator rol344203 perceptor3443 INSPECTORI DE PENSII ȘI ASIGURĂRI SOCIALEInspectorii de pensii și asigurări sociale informează persoanele, organizațiile sau întreprinderile, asupra interpretării corecte a legilor, normelor și reglementărilor naționale referitoare la acordarea de pensii și asigurări sociale, calculul cotizațiilor, drepturilor și obligațiilor solicitanților; examinează cererile și alte documente pentru determinarea tipului de pensii, asigurări sociale și asistență socială la care au dreptul persoanele solicitante.Ocupații componente:344301 inspector de pensii, asigurări sociale și asistență socială344302 referent de pensii, asigurări sociale și asistență socială3444 INSPECTORI PENTRU ACORDAREA DE PERMISE, LICENȚE SAU AUTORIZAȚIIInspectorii pentru acordarea de permise, licențe sau autorizații, examinează cererile de permise sau licențe pentru exportul sau importul de mărfuri, construirea de case sau alte clădiri, înființarea unei societăți, obținerea de pașapoarte; supun cazurile excepționale sau dificile cadrelor de conducere din administrația publică, pentru elucidare.Ocupații componente:344401 inspector pentru acordarea de permise, licențe sau autorizații3449 INSPECTORI ȘI AGENȚI FINANCIARI, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOAREAlți inspectori și agenți financiari se ocupă cu inspectarea întreprinderilor și amplasamentelor comerciale, pentru a se asigura că greutățile și măsurile sunt corecte; controlează aplicarea reglementărilor referitoare la prețuri și salarii.Ocupații componente:344901 inspector metrolog344902 inspector prețuri344903 inspector salarii344904 comisarIV. 3.4.5. GRUPA MINORĂ 345Inspectori de poliție și detectiviInspectorii de poliție și detectivii anchetează crimele și delictele comise și circumstanțele în care s-au produs acestea, în vederea identificării vinovaților; centralizează informațiile referitoare la persoane și întreprinderi în scopul împiedicării comiterii de crime sau delicte; supraveghează persoanele suspecte din întreprinderi, magazine și alte locuri publice, acționează în judecată, sau dacă este cazul, procedează la arestări.Grupe de bază componente:3450 Inspectori de poliție și detectivi3450 INSPECTORI DE POLIȚIE ȘI DETECTIVIInspectorii de poliție și detectivii anchetează crimele și delictele comise, circumstanțele în care s-au produs acestea în vederea identificării vinovaților; anchetează furturile de mărfuri, bani sau informații, din întreprinderi industriale sau comerciale; anchetează evenimentele și circumstanțele presupuse a fi delictuale în vederea obținerii probelor și identificării vinovaților; anchetează comportamentele suspecte din întreprinderi și locuri publice; acționează în judecată, sau dacă este cazul, procedează la arestări.Ocupații componente:345001 inspector de poliție345002 detectiv345003 anchetator poliție345004 detectiv particularIV. 3.4.6. GRUPA MINORĂ 346Asistenți socialiAsistenții sociali acordă ajutor indivizilor și familiilor cu probleme personale și sociale; inițiază acțiuni pentru prevenirea delincvenței sau pentru readaptarea delincvenților; acordă ajutor handicapaților fizic sau mental, pentru ameliorarea capacității de integrare socială a acestora.Grupe de bază componente:3460 Asistenți sociali3460 ASISTENȚI SOCIALIAsistenții sociali acordă consultații asupra problematicii sociale; inițiază acțiuni pentru prevenirea delincvenței sau pentru readaptarea delincvenților; acordă ajutor handicapaților fizic sau mental în scopul ameliorării capacității de integrare socială a acestora; prestează activități care de regulă se adresează unor persoane din grupul-țintă pentru ameliorarea capacității de integrare a acestora, inițiază acțiuni pentru readaptarea persoanelor dependente, acordă consultații pentru prevenirea și diminuarea efectelor dependenței.-------------Grupa de bază 3460 "Asistenți sociali" a fost completată conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.Ocupații componente:346001 asistent social nivel mediu346002 pedagog social------------Ocupația "pedagog social" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.346003 lucrător social pentru persoane cu probleme de dependență-------------Ocupația "lucrator social" a fost înlocuită cu ocupația "lucrător social pentru persoane cu probleme de dependență" conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.IV. 3.4.7. GRUPA MINORĂ 347Tehnicieni în domeniul creației artistice, spectacole și sportTehnicienii în domeniul creației artistice, spectacolelor și sportului desfășoară activitate de concepție în domeniul producției industriale și comerciale și realizează decorațiuni interioare; prezintă programele la radio, televiziune și spectacole; cântă sau dansează în localuri publice; execută numere comice, de iluzionism sau de acrobație; participă la competiții sportive.Grupe de bază componente:3471 Designeri, decoratori și alți tehnicieni în domeniul artei3472 Prezentatori (crainici) la televiziune, radio și spectacole3473 Muzicieni, cântăreți, dansatori în localuri publice și asimilați3474 Clovni, magicieni, acrobați și asimilați3475 Sportivi, antrenori și asimilați3476 Tehnicieni în domeniul publicității----------Grupa de bază "3476 Tehnicieni în domeniul publicității" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.3471 DESIGNERI, DECORATORI ȘI ALȚI TEHNICIENI ÎN DOMENIUL ARTEIDesignerii, decoratorii și desenatorii artistici creează modele vestimentare și accesorii pentru acestea; realizează decorațiuni interioare; concep și execută decoruri pentru scenele teatrelor, pentru amenajarea vitrinelor și expozițiilor.Ocupații componente:347101 butafor347102 decorator interioare347103 desenator artistic347104 designer industrial347105 grafician industrial347106 lucrător în ateliere de modele347107 costumier347108 mânuitor, montator decor347109 tehnician machetist347110 tehnician reclame (decorator)347111 pictor creator costume347112 modelier confecții347113 maestru lumini347114 maestru sunet347115 decorator vitrine347116 designer vestimentar347117 documentarist347118 traducător347119 caricaturist347120 corector347121 tehnoredactor347122 secretar redacție347123 organizator de producție-----------Ocupația "organizator de producție" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.347124 asistent regizor artistic-----------Ocupația "asistent regizor artistic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.347125 pictor decor-----------Ocupația "pictor decor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.347126 reporter-----------Ocupația "reporter " a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.347127 designer grafică (studii medii)-----------Ocupația "designer grafică (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.347128 machior spectacole------------Ocupația "machior spectacole" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.347129 peruchier------------Ocupația "peruchier" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.347130 secretar emisie------------Ocupația "secretar emisie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.347131 animator film de animație (studii medii)-----------Ocupația "animator film de animație (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.347132 intermediarist film de desene animate (studii medii)-----------Ocupația "intermediarist film de desene animate (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.347133 stilizator film de desene animate(studii medii)-----------Ocupația "stilizator film de desene animate(studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.3472 PREZENTATORI (CRAINICI) LA TELEVIZIUNE, RADIO ȘI SPECTACOLEPrezentatorii (crainicii) la televiziune, radio și în spectacole prezintă buletinele de știri, realizează interviuri și fac diverse anunțuri sau prezentări la radio, televiziune, teatre, etc.Ocupații componente:347201 prezentator (crainic) radio347202 prezentator (crainic) televiziune3473 MUZICIENI, CANTĂREȚI, DANSATORI ÎN LOCALURI PUBLICE ȘI ASIMILAȚIMuzicienii, cântăreții, dansatorii în localurile publice și asimilații acestora cântă la unul sau mai multe instrumente muzicale, ca soliști sau ca membri ai unei orchestre; înterpretează melodii ca soliști sau ca membri ai unui ansamblu coral în localuri publice; execută dansuri ca soliști sau în cadrul unui ansamblu coregrafic în localuri publice, circuri etc.Ocupații componente:347301 cântăreț347302 dansator347303 muzician347304 diskjokey347305 videojokey-----------Ocupația "videojokey" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.347306 maestru de ceremonii-----------Ocupația "maestru de ceremonii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.3474 CLOVNI, MAGICIENI, ACROBAȚI ȘI ASIMILAȚIClovnii, magicienii, acrobații și asimilații acestora execută numere comice, de iluzionism și prestidigitație, ședințe de hipnotism; execută numere de acrobație, gimnastică și jonglerie; dresează animale și execută cu ele diverse numere de circ.Ocupații componente:347401 acrobat347402 clovn347403 magician347404 hipnotizator347405 trapezist347406 cascador347407 figurant347408 dresor3475 SPORTIVI, ANTRENORI ȘI ASIMILAȚISportivii, antrenorii și asimilații acestora participă la competiții sportive, se ocupă de antrenamentul sportivilor pentru dezvoltarea aptitudinilor fizice ale acestora, supraveghează și stabilesc reguli privitoare la desfășurarea competițiilor sportive; organizează și desfășoară activitățile pentru pregătirea și executarea tragerilor cu diferite categorii de arme-------------Grupa de bază "3475 Sportivi, antrenori și asimilați" a fost completată conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.Ocupații componente:347501 antrenor347502 instructor sportiv347503 secretar federație347504 fotbalist profesionist347505 sportiv profesionist alte discipline sportive347506 antrenor de fotbal profesionist347507 instructor arte marțiale347508 instructor (monitor) schi/călărie/golf/tenis/înot/sporturi extreme, etc.-------------Ocupația "monitor schi" a fost înlocuită cu ocupația "instructor (monitor) schi/călărie/golf/tenis/înot/sporturi extreme, etc." conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.347509 jucător de rugby------------Ocupația "jucător de rugby" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.347510 animator sportiv------------Ocupația "animator sportiv" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.347511 antrenor coordonator------------Ocupația "antrenor coordonator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.347512 arbitru judecător sportiv------------Ocupația "arbitru judecător sportiv" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.347513 preparator sportiv------------Ocupația "preparator sportiv" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.347514 impresar sportiv------------Ocupația "impresar sportiv" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.347515 oficial sportiv acreditat------------Ocupația "oficial sportiv acreditat" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.347516 instructor în poligonul de tir------------Ocupația "instructor în poligonul de tir" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.347517 supraveghetor în poligonul de tir------------Ocupația "supraveghetor în poligonul de tir" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.347518 instructor de fitness-------------Ocupația "instructor de fitness" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.347519 antrenor de fitness-------------Ocupația "antrenor de fitness" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.3476 TEHNICIENI ÎN DOMENIUL PUBLICITĂȚIITehnicienii în domeniul publicității se ocupă de realizarea strategiei de creație, întocmesc planurile media și urmăresc implementarea lor, cumpăra în condiții favorabile spații media, selecteaza tipurile de media, aleg furnizorii, întocmesc bugetul, analizează competitorii, păstraza relația cu clienții.----------Grupa de bază "3476 Tehnicieni în domeniul publicității" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.347601 art director publicitate (studii medii)----------Ocupația "art director publicitate (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.347602 copywriter publicitate (studii medii)----------Ocupația "copywriter publicitate (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.IV. 3.4.8. GRUPA MINORĂ 348Personal laic din cultePersonalul laic al cultelor participă la servicii religioase; își consacră viața rugăciunii sau meditației; predică și propagă învățăturile specifice religiei practicate.Grupe de bază componente:3480 Personal laic din culte3480 PERSONAL LAIC DIN CULTEPersonalul laic din culte îndeplinește funcții cu caracter religios: participă la servicii religioase; își consacră viața rugăciunii sau meditației; predică și propagă învățăturile specifice religiei practicate.Ocupații componente:348001 călugăr348002 călugărița348003 predicator3.4.9. GRUPA MINORĂTehnicieni în turism, activități ospitaliere, activități de alimentație și activități de agrementTehnicienii în turism, activități ospitaliere, activități de alimentație, activități de agrement și asimilați se ocupă de asigurarea serviciilor specifice destinate clienților, informează clientela asupra particularităților serviciilor ofertate, furnizează diverse servicii solicitate de clienți organizează activitatea la locul lor de muncă.----------Grupa minoră "349 Tehnicieni în turism, activități ospitaliere, activități de alimentație și activități de agrement" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.Grupe de bază componente:3491 Tehnicieni în turism și asimilați----------Grupa de bază "3491 Tehnicieni în turism și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.3492 Tehnicieni în activități ospitaliere și asimilați----------Grupa de bază "3492 Tehnicieni în activități ospitaliere și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.3493 Tehnicieni în activități de alimentație și asimilați----------Grupa de bază "3493 Tehnicieni în activități de alimentație și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.3494 Tehnicieni în activități de agrement și asimilați----------Grupa de bază "3494 Tehnicieni în activități de agrement și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.3491 TEHNICIENI ÎN TURISM ȘI ASIMILAȚITehnicieni în turism și asimilați promovează și vând programe și servicii turistice, planifică și organizează servicii turistice pentru clienți, comunică informații necesare clienților despre serviciile cazare, masă, transport, agrement, acces la atracțiile din zonă, rezolvă prompt solicitările și reclamațiile, în măsura competenței lor, oferă explicații privind contractul cadru și clauzele contractuale (condițiile generale de efectuare a programului turistic, drepturile și obligațiile clientului, drepturile și obligațiile furnizorilor de servicii, termenele de plată, penalizări în caz de retragere, situații de forță majoră); asistă turiștii care au aderat la oferta furnizorilor de servicii turistice, contribuie la asigurarea serviciilor contractate, întrețin un dialog permanent cu turiștii și acționează pentru îmbunătățirea programelor turistice pe care le derulează/organizează și însoțesc persoanele sau grupuri de persoane în plimbări călare sau cu atelaje.----------Grupa de bază "3491 Tehnicieni în turism și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.Ocupații componente:349101 ghid de turism----------Ocupația "ghid de turism" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.349102 ghid de turism intern (local)-----------Ocupația "ghid de turism intern (local)" a fost mutată de la codul "511304" la codul "349102" conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.349103 ghid național de turism (touroperator)----------Ocupația "ghid național de turism (touroperator)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.349104 ghid de turism montan, drumeție montană/galerii de artă/interpret/habitat natural floră, faună, zonă montană/habitat natural floră, faună zonă umedă/supraveghetor/turism ornitologic/turism speologic/turism ecvestru/----------Ocupația "ghid de turism montan, drumeție montană/galerii de artă/interpret/habitat natural floră, faună, zonă montană/habitat natural floră, faună zonă umedă/supraveghetor/turism omitologic/turism speologic/turism ecvestru/" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.349105 ghid de turism sportiv/alpinism și cățărări pe stânci/schi/bob/înot/canotaj/iahting/zbor cu aparate ultra ușoare (deltaplan, parapantă)----------Ocupația "ghid de turism sportiv/alpinism și cățărări pe stânci/schi/bob/înot/canotaj/iahting/zbor cu aparate ultra ușoare (deltaplan, parapantă)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.3492 TEHNICIENI ÎN ACTIVITĂȚI OSPITALIERE ȘI ASIMILAȚITehnicienii în activități ospitaliere și asimilați se ocupă de asigurarea unui sejur agreabil în structurile de cazare turistice; rezervă spații de cazare, primesc clientul, îl cazează, îl asistă pe toată durate sejurului, prestează servicii suplimentare, întocmesc nota de plată și încasează contravaloarea serviciilor prestate, rezolvă solicitările clienților, reclamațiile, situațiile particulare, țin evidența consumurilor clientului, asigură corespondența cu clienții conform normelor interne, gestionează mijloacele de plată, gestionează documentele de evidență specifică și materialele promoționale, reprezintă hotelul în fața clientului în toate etapele sejurului său în hotel.----------Grupa de bază "3492 Tehnicieni în activități ospitaliere și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.Ocupații componente:349201 recepționer de hotel-----------Ocupația "recepționer de hotel" a fost mutată de la codul "422202" la codul "349201" conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.349202 lucrător concierge-----------Ocupația "lucrător concierge" a fost mutată de la codul "422205" la codul "349202" conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.349203 șef de recepție hotel-----------Ocupația "șef de recepție hotel" a fost mutată de la codul "422203" la codul "349203" conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.349204 guvernantă de hotel/etaj-----------Ocupația "guvernantă de hotel/etaj" a fost mutată de la codul "514205" la codul "349204" conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.349205 tehnician compartiment securitate hotel----------Ocupația "tehnician compartiment securitate hotel" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.3493 TEHNICIENI ÎN ACTIVITĂȚI DE ALIMENTAȚIE ȘI ASIMILAȚITehnicienii în activități de alimentație și asimilați se ocupă de asigurarea condițiilor pentru a satisface cerințele clienților în unitățile de alimentație; coordonează activitățile din salonul de restaurant, organizează serviciile, participă efectiv la realizarea lor, efectuează operațiuni de mare îndemânare în fața clientului, încasează nota de plată, oferă servicii personalizate, ținând cont de obiceiuri, gusturi ale clienților, gestionează reclamațiile clienților, participă la organizarea de evenimente.----------Grupa de bază "3493 Tehnicieni în activități de alimentație și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.Ocupații componente:349301 șef de sală restaurant (maître d'hotel)-----------Ocupația "șef de sală restaurant (maître d'hotel)" a fost mutată de la codul "512110" la codul "349301" conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.349302 tehnolog alimentație publică-----------Ocupația "tehnolog alimentație publică" a fost mutată de la codul "512204" la codul "349302" conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.349303 barman șef----------Ocupația "barman șef" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.349304 bucătar șef-----------Ocupația "bucătar șef" a fost mutată de la codul "512203" la codul "349304" conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.349305 cofetar șef----------Ocupația "cofetar șef" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.349306 inspector calitate producție culinară----------Ocupația "inspector calitate producție culinară" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.3494 TEHNICIENI ÎN ACTIVITĂȚI DE AGREMENT ȘI ASIMILAȚITehnicienii în activități de agrement și asimilați se ocupă de asigurarea unui sejur agreabil pentru clientela care aderă la programe turistice sau utilizează structuri ospitaliere, organizează activitățile de agrement oferite, asigură necesarul de terenuri, spații, echipamente, materiale, personal pentru fiecare activitate de agrement, permanenta funcționare a dotărilor, echipamentelor, stabilește sistemul de reguli pentru fiecare activitate de agrement, coordonează activitatea instructorilor pe activități.----------Grupa de bază "3494 Tehnicieni în activități de agrement și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.Ocupații componente:349401 ghid de animație----------Ocupația "ghid de animație" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.349402 animator de hotel----------Ocupația "animator de hotel" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.IV. 4. GRUPA MAJORĂ 4Funcționari administrativiFuncționarii administrativi, având un nivel de pregătire medie și, eventual, cursuri de specializare, înregistrează și realizează prelucrarea informațiilor; execută lucrări de birou și secretariat; țin registre de evidență pentru aprovizionare și transport; realizează lucrări de birou în biblioteci; clasifică documente; realizează trierea, înregistrarea și distribuirea corespondenței; pregătesc și colaționează manuscrise înaintea tipăririi; realizează operațiuni de casă; furnizează informații clienților în legatură cu organizarea de călătorii ș.a; asigură serviciul în centrale telefonice.Subgrupe majore componente:41 Funcționari de birou42 Funcționari în servicii cu publiculIV. 4.1. SUBGRUPA MAJORĂ 41Funcționari de birouFuncționarii de birou înregistrează, ordonează, stochează și realizează prelucrarea informațiilor; execută lucrări de birou și secretariat; înregistrează și prelucrează date contabile, statistice, financiare și clasifică documente; realizează trierea, înregistrarea și distribuirea corespondenței; pregătesc și colaționează manuscrise înaintea tipăririi.Grupe minore componente:411 Secretari și operatori la mașini de scris și de calcul412 Funcționari în serviciile de evidență contabilă și financiare413 Funcționari în evidența materialelor, producției și în transporturi414 Funcționari în bibliotecă, arhivă, corespondență și asimilați419 Alți funcționari de birouIV. 4.1.1. GRUPA MINORĂ 411Secretari și operatori la mașini de scris și de calculSecretarii și operatorii la mașini de scris și de calcul notează prin stenografie texte dictate; dactilografiază pe hârtie, pe mașini de prelucrare a textelor sau teleimprimantă; introduc date în mașini electronice, perforatoare de cartele sau benzi speciale; operează cu mașini contabile sau de calculat; pregătesc și transcriu corespondența și documentele, respectând dispozițiile interne.Grupe de bază componente:4111 Stenografe și dactilografe4112 Operatori la prelucrarea textelor și asimilați4113 Operatori introducere, validare și prelucrare date4114 Operatori la mașini de calcul4115 Secretare4111 STENOGRAFE ȘI DACTILOGRAFEStenografele și dactilografele notează, prin stenografie și dactilografie, texte scrise sau orale și, cu ajutorul unei mașini de scris, le transcriu pe hârtie; execută lucrări de birou de importanță limitată cum sunt: clasarea dosarelor sau utilizarea de fotocopiatoare.Ocupații componente:411101 dactilografă411102 stenodactilografă4112 OPERATORI LA PRELUCRAREA TEXTELOR ȘI ASIMILAȚIOperatorii la prelucrarea textelor realizează dactilografierea corespondenței, formularelor comerciale sau altor documente pe mașini de prelucrare a textelor; pregătesc, realizează punerea în pagină și prezentarea de texte; modifică și ordonează textele dactilografiate; expediază și recepționează mesaje pe teleimprimantă, telefax sau mașini similare.Ocupații componente:411201 referent transmitere411202 telefaxist411203 teletipist411204 telexist411205 telebanker------------Ocupația "telebanker" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.4113 OPERATORI INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATEOperatorii introducere date realizează introducerea și prelucrarea datelor din documente (texte, imagini grafice), video, alte medii, pe echipamente electronice de calcul; gestionează suporții magnetici; răspund de conformitatea datelor introduse cu documentele primare.Ocupații componente:411301 operator introducere, validare și prelucrare date411302 grafician calculator-----------Ocupația "grafician calculator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.411303 designer pagini WEB-----------Ocupația "designer pagini WEB" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.411304 operator tehnică poligraf-----------Ocupația "operator tehnică poligraf" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.411305 operator procesare texte, imagini------------Ocupația "operator procesare texte, imagini" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.4114 OPERATORI LA MAȘINI DE CALCULOperatorii la mașini de calcul realizează operații financiare sau contabile cu ajutorul mașinilor de calcul electrice sau manuale.Ocupații componente:411401 operator mașină contabilizat411402 operator mașină de calculat4115 SECRETARESecretarele realizează colaționarea și transcrierea corespondenței, proceselor verbale și rapoartelor, la mașina de scris sau la mașina de prelucrare a textelor; selecționează și expediază corespondențe și alte documente.Ocupații componente:411501 secretară411502 secretară dactilografă411503 secretară prelucrare texteIV. 4.1.2. GRUPA MINORĂ 412Funcționari în serviciile de evidență contabilă și financiarăFuncționarii din serviciile de evidență contabilă și financiară realizează operații financiare și contabile; calculează salariile; realizează operațiuni de casă și plăți în numerar; culeg, colaționează date contabile; financiare și alte date numerice; realizează operațiuni financiare la bănci sau instituții financiare.Grupe de bază componente:4121 Registratori ai operațiunilor de evidență contabilă4122 Funcționari în activități financiare4121 REGISTRATORI AI OPERAȚIUNILOR DE EVIDENȚĂ CONTABILĂRegistratorii operațiunilor de evidență contabilă efectuează operații de înscriere în registrele financiare și contabile; calculează salariile pe bază statelor de ore lucrate sau a muncii prestate de fiecare salariat; realizează ținerea unei case și consemnează manipulările curente, în numerar, într-un registru.Ocupații componente:412101 pontator4122 FUNCȚIONARI ÎN ACTIVITĂȚI FINANCIAREFuncționarii în activități financiare pregătesc documentele financiare și calculează dobânzile, comisioanele etc; țin un registru de obligații, acțiuni și alte valori cumpărate sau vândute în contul clienților sau patronului.Ocupații componente:412201 calculator preț cost412202 funcționar economic412203 operator devize412204 șef secție inventar412205 agent bursă-------------Ocupația "agent bursă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.412206 contabil financiar bancar-------------Ocupația "contabil financiar bancar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.IV. 4.1.3. GRUPA MINORĂ 413Funcționari în evidența materialelor, producției și în transporturiFuncționarii în evidența materialelor, producției și în transporturi înregistrează mărfurile produse și introduse în stoc, precum și mărfurile comandate și expediate; înregistrează recepția, introducerea în stoc și distribuirea materiilor și materialelor destinate producției; calculează cantitățile de materii și materiale necesare la anumite date și colaborează la stabilirea și controlul necesităților de producție; țin registrul de evidență a transportului de pasageri și de mărfuri și coordonează orarele de circulație ale acestora.Grupe de bază componente:4131 Magazineri4132 Funcționari de programare și urmărire a producției4133 Funcționari în transporturi4131 MAGAZINERIMagazinerii organizează și controlează recepția și expediția de mărfuri și țin evidența, la zi, a registrelor de stocuri; verifică distribuirea mărfurilor și evaluează necesarul pentru reînnoirea stocurilor; recepționează, înmagazinează și eliberează utilajele, piesele de schimb și alte articole; cântăresc mărfurile primite în stoc; realizează inventare de mobilier și alte articole depuse în stoc.Ocupații componente:413101 gestionar depozit413102 magaziner413103 operator siloz (silozar)413104 primitor-distribuitor materiale și scule413105 recuziter413106 sortator produse413107 trezorier413108 gestionar custode sală413109 pivnicer413110 primitor - distribuitor benzină și motorină-------------Ocupația "primitor - distribuitor benzină și motorină" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.413111 lucrător gestionar-------------Ocupația "lucrător gestionar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.413112 șef raion/adjunct șef raion de mărfuri alimentare/nealimentare-------------Ocupația "șef raion/adjunct șef raion de mărfuri alimentare/nealimentare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.413113 lenjereasă de hotel-------------Ocupația "lenjereasă de hotel" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.4132 FUNCȚIONARI DE PROGRAMARE ȘI URMĂRIRE A PRODUCȚIEIFuncționarii de programare și urmărire a producției stabilesc cantitatea și calitatea materiilor și materialelor necesare pentru realizarea unui program de producție; stabilesc necesitățile de producție în funcție de comenzile făcute de clienți și de capacitatea de producție; controlează stocurile și organizează livrările.Ocupații componente:413201 dispecer413202 facturist413203 lansator produse413204 programator producție4133 FUNCȚIONARI ÎN TRANSPORTURIFuncționarii din transporturi țin registre de evidență și coordonează orarele transportului de pasageri și mărfuri; dirijează mersul trenurilor pe un sector al rețelei feroviare și țin evidențe corespunzătoare; dirijează și controlează manipularea mărfurilor într-o gară de triaj; coordonează operațiile unei întreprinderi de transport rutier, stabilesc orarele și repartizarea șoferilor și vehiculelor, încărcarea și descărcarea vehiculelor și stocarea mărfurilor în tranzit; coordonează operațiile unei întreprinderi de transport aerian și întocmesc listele de pasageri și evidența mărfurilor și a corespondenței.Ocupații componente:413301 agent transporturi413302 funcționar informații413303 controlor trafic413304 impiegat auto413305 impiegat informații aviatie413306 impiegat registru mișcare413307 însoțitor vagoane413308 inspector RNR (Registrul Naval Român)413309 inspector exploatare trafic413310 instructor depou413311 instructor revizie vagoane413312 instructor stație413313 operator circulație mișcare413314 operator comercial413315 operator dană413316 operator programare413317 picher413318 rediționar413319 revizor tehnic vagoane------------Ocupația "revizor tehnic" a fost înlocuită cu ocupația "revizor tehnic vagoane" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.413320 scriitor vagoane413321 șef agenție colectare și expediție mărfuri413322 șef autogară413323 avizier căi ferate413324 șef haltă413325 șef stație taxare413326 șef tură la comandă personalului de tren413327 șef tură pregătirea personalului la vagon restaurant și de dormit413328 șef tură revizie vagoane413329 veghetor încărcare-descărcare413330 verificator documente expediție413331 expeditor internațional-------------Ocupația "expeditor internațional" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.IV. 4.1.4. GRUPA MINORĂ 414Funcționari în bibliotecă, arhivă, corespondență și asimilațiFuncționarii din bibliotecă, arhivă, corespondență și asimilații acestora țin registre de prețuri de achiziție și restituire a cărților; clasează și arhivează documente; înregistrează, triază și distribuie corespondența la birourile de poștă și în cadrul întreprinderilor; colaționează și corectează erorile de tipar.Grupe de bază componente:4141 Bibliotecari și arhivari4142 Funcționari expediție și alți agenți poștali4143 Codificatori, corectori de tipar și asimilați4141 BIBLIOTECARI ȘI ARHIVARIBibliotecarii, arhivarii și restauratorii țin registrele și fișierele unei biblioteci, referitoare la achiziționarea, prețul și restituirea de cărți și alte publicații; triază și clasează acte și documente; copiază documente cu ajutorul fotocopiatoarelor sau al altor aparate; redau bunurilor culturale un aspect cât mai apropiat de cel original.------------Grupa de bază 4141 "Bibliotecari și arhivari" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.Ocupații componente:414101 arhivar414102 secretar platou414103 bibliotecar studii medii414104 discotecar414105 filmotecar414106 fonotecar414107 fototecar414108 funcționar documentare414109 mânuitor carte414110 restaurator arhivă414111 conservator arhivă414112 restaurator opere de artă și monumente istorice414113 conservator opere de artă și monumente istorice414114 regizor culise414115 regizor scenă414117 restaurator bunuri culturale (studii medii)-----------Ocupația "restaurator bunuri culturale (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.414118 videotecar-----------Ocupația "videotecar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.414119 conservator bunuri culturale------------Ocupația "conservator bunuri culturale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.4142 FUNCȚIONARI EXPEDIȚIE ȘI ALȚI AGENȚI POȘTALICurierii și alți agenți poștali îndeplinesc activități specifice în birouri publice de poștă; triază, înregistrează și distribuie corespondența la adrese particulare sau întreprinderi.Ocupații componente:414201 agent poștal414202 cartator poștal414203 cartator presă414204 cartator telegrame414205 diriginte poștă414206 factor poștal414207 inspector telegrame414208 oficiant poștă telegrame414209 oficiant presă414210 prelucrător presă scrisă414211 responsabil tură expediție414212 șef vagon poștal4143 CODIFICATORI, CORECTORI DE TIPAR ȘI ASIMILAȚICodificatorii, corectorii de tipar și asimilații acestora realizează codificarea informațiilor și clasarea după codurile atribuite în vederea prelucrării datelor; compară probele de tipar cu manuscrisul, corectează erorile și scriu pe textul destinat tiparului semnele convenționale codurilor tipografice; triază formulare și aplică numere de ordine; triază documente în vederea clasării lor sau asamblează paginile documentelor copiate.Ocupații componente:414301 codificator414302 corector editură presă414303 corector-revizor poligrafieIV. 4.1.5. GRUPA MINORĂ 419Alți funcționari de birouAlti funcționari de birou țin diverse registre de evidență a personalului unei întreprinderi; actualizează repertoarele de adrese și numerele de telefon ale întreprinderii; țin la zi listele de corespondență ale întreprinderii etc.Grupe de bază componente:4190 Alți funcționari de birou4190 ALȚI FUNCȚIONARI DE BIROUAlți funcționari de birou țin diverse registre de evidență a personalului unei întreprinderi; actualizează repertoarele de adrese și numerele de telefon ale întreprinderii; țin la zi listele de corespondență ale întreprinderii etc.Ocupații componente:419001 funcționar administrativ-----------Ocupația "inspector apărare civilă" a fost anulată conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.419003 inspector documente secrete419004 delegat sindical de întreprindere------------Ocupația "delegat sindical de întreprindere" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.IV. 4.2. SUBGRUPA MAJORĂ 42Funcționari în servicii cu publiculFuncționarii în serviciile cu publicul efectuează operații de casă, într-o bancă sau birou de poștă, agenție de pariuri sau într-o casă de jocuri; tratează direct cu clienții în legatură cu organizarea de călătorii; furnizează informații clienților; asigură serviciul unei centrale telefonice.Grupe minore componente:421 Casieri, operatori la ghișeu și asimilați422 Funcționari la recepție și de informare a clienteleiIV. 4.2.1. GRUPA MINORĂ 421Casieri, operatori la ghișeu și asimilațiCasierii, operatorii la ghișeu și asimilații acestora încasează sumele plătite de clienți pentru mărfuri sau servicii; tratează cu clienții băncilor sau birourilor de poștă în cadrul operațiilor de casă sau serviciilor poștale; încasează pariurile în timpul manifestațiilor sportive și plătesc sumele ce revin câștigătorilor; dirijează jocurile de noroc; tratează cu clientela și asigură împrumuturi bânești pentru obiectele amanetate; încasează creanțe sau alte vărsăminte.Grupe de bază componente:4211 Casieri, numărători de bani și vânzători de bilete4212 Operatori la ghișee4213 Crupieri și asimilați4214 Cămătari4215 Colectori de note de plată, polițe și bani cash4211 CASIERI, NUMĂRĂTORI DE BANI ȘI VÂNZĂTORI DE BILETECasierii, numărătorii de bani și vânzătorii de bilete încasează și verifică plățile în numerar, prin cecuri sau cărți de credit în magazine, birouri de distribuire a biletelor ș.a; întocmesc monetarul și eliberează chitanțe; vând bilete și încasează sumele corespunzătoare; efectuează plăți în numerar, în bănci, pe bază de cărți de credit; țin contabilitatea și verifică concordanța cu soldul de casă; încasează numerar în contul unei întreprinderi și verifică concordanța cu listele de vânzări și alte documente și pregătesc fondurile pentru depunerea în bancă; plătesc salariile personalului întreprinderii.Ocupații componente:421101 casier421102 casier tezaur421103 casier valută421104 mânuitor valori (presă, poștă)421105 numărător bani421106 taxator421107 verificator bani421108 verificator valori421109 vânzător bilete421110 casier trezorier421111 șef casierie centrală-------------Ocupația "șef casierie centrală" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.421112 șef supraveghere case-------------Ocupația "șef supraveghere case" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.4212 OPERATORI LA GHIȘEEOperatorii la ghișee încasează bani sau cecuri de la clienți și efectuează plăți către clienți; achită facturi și efectuează viramente în contul clienților; realizează operații de schimb monetar, la cererea clienților; înregistrează toate operațiile efectuate și verifică concordanța cu soldurile de casă; efectuează plata facturilor, primirea corespondenței, vânzarea de timbre poștale și alte servicii de ghișeu într-un birou de poștă.Ocupații componente:421201 operator ghișeu bancă421202 operator ghișeu birouri de schimb421203 administrator cont------------Ocupația "administrator cont" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.421204 referent operații între sedii------------Ocupația "referent operații între sedii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.4213 CRUPIERI ȘI ASIMILAȚICrupierii și asimilații acestora evaluează riscurile și probabilitățile în vederea acceptării sau refuzării de pariuri, în timpul manifestărilor sportive sau a altor competiții, încasează mizele pariurilor și plătesc sumele ce revin câștigătorilor sau dirijează jocurile de noroc în casele de jocuri.Ocupații componente:421301 crupier421302 schimbător fise - changeur (cazino)421303 supraveghetor jocuri (cazino)421304 șef de masă (cazino)421305 cap de masă (cazino)4214 CĂMĂTARICămătarii estimează valoarea obiectelor amanetate, calculează dobânda și plătesc sumele de bani; restituie obiectele amanetate sau se ocupă cu vânzarea acestor obiecte.Ocupații componente:421401 amanetar421402 cămătar4215 COLECTORI DE NOTE DE PLATĂ, POLIȚE ȘI BANI CASHColectorii de note de plată, polițe și bani cash realizează încasări de la adresele clienților, procedează la urmărire în cazul în care nu există alt mijloc de acoperire a sumelor, solicită și încasează contribuții pentru opere de binefacere etc.Ocupații componente:421501 agent fiscalIV. 4.2.2. GRUPA MINORĂ 422Funcționari la recepție și de informare a clienteleiFuncționarii la recepție și de informare a clientelei stabilesc itinerarii și asigură rezervarea de locuri pentru transport și cazare pentru clienți; furnizează informații solicitate de clienți; realizează programări în contul clienților cu diverse instituții cum sunt: spitale, cabinete medicale și dentare; asigură servicii telefonice.Grupe de baza componente:4221 Funcționari la agențiile de voiaj4222 Funcționari la serviciile de informare și recepționeri4223 Operatori la serviciile de telefoane (telefoniste)4221 FUNCȚIONARI LA AGENȚIILE DE VOIAJFuncționarii la agențiile de voiaj furnizează informații clienților în legatură cu itinerarul și modul de transport și realizează rezervările necesare; distribuie bilete, bonuri și alte documente și, dacă este nevoie, obțin vize; realizează facturi și încasează sumele datorate.Ocupații componente:422101 agent transporturi externe422102 agent transporturi interne422103 agent turism422104 funcționar agenție voiaj4222 FUNCTIONARI LA SERVICIILE DE INFORMARE ȘI RECEPȚIONERIFuncționarii la serviciile de informare și recepționerii furnizează informații și realizează programări pentru spitale, cabinete medicale și dentare; realizează rezervări și înscrieri în contul clienților pentru hotel, țin registrele de evidență și prezintă note clienților în momentul plecării acestora; distribuie pliante, broșuri și formulare de informare a clienților.Ocupații componente:422201 impiegat informații-----------Ocupația "recepționer de hotel" a fost mutată de la codul "422202" la codul "349201" conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.-----------Ocupația "șef de recepție hotel" a fost mutată de la codul "422203" la codul "349203" conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.422204 responsabil cazare-----------Ocupația "lucrător concierge" a fost mutată de la codul "422205" la codul "349202" conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.422206 funcționar informații clienți-----------Ocupația "funcționar informații clienți" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.422207 recepționist-----------Ocupația "recepționist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.4223 OPERATORI LA SERVICIILE DE TELEFOANE (TELEFONISTE)Operatorii la serviciile de telefoane stabilesc legătură telefonică între apelant și apelat; realizează comunicații cu exteriorul și transmiterea apelurilor la distanță; înregistrează taxele de apel; răspund la cereri telefonice de informare și înregistrează mesaje.Ocupații componente:422301 oficiant telefoane422302 oficiant telegraf422303 radiotelegrafist422304 telefonist422305 telefonist instructor422306 telegrafist (teleimprimatorist)IV. 5. GRUPA MAJORĂ 5Lucrători operativi în servicii, comerț și asimilațiLucrătorii operativi din servicii, comerț și asimilații acestora organizează și oferă diverse servicii pasagerilor în timpul voiajelor, prestează lucrări casnice și asigură supravegherea copiilor la domiciliu sau în instituții; pregătesc și servesc gustări și băuturi, oferă servicii de igienă personală (coafură, cosmetică, manichiură, pedichiură); organizează funeralii; protejează persoanele și bunurile împotriva incendiilor și actelor de delicvență și supraveghează păstrarea ordinii publice; prezintă noi modele vestimentare în cadrul manifestărilor de specialitate sau bunuri de folosință îndelungată în cadrul întreprinderilor comerciale cu ridicata și amănuntul.Subgrupe majore componente:51 Lucrători în servicii personale și de protecție52 Modele, manechine și vânzători în magazine și piețeIV. 5.1. SUBGRUPA MAJORĂ 51Lucrători în servicii personale și de protecțieLucrătorii din serviciile personale și de protecție organizează și oferă servicii pasagerilor în timpul zborului, gestionează și vând bunuri de consum alimentar la bordul avionului, prestează activități menajere, supraveghează copii și oferă servicii necalificate pentru îngrijirea bolnavilor la domiciliu sau în instituții specializate; oferă servicii de igienă personală (coafură, cosmetică, manichiură și pedichiură), de îmbălsămare, organizează funeralii, protejează persoanele și bunurile împotriva incendiilor și actelor de delicvență și supraveghează păstrarea ordinii publice.Grupe minore componente:511 Însoțitori de zbor și organizatori de activități turistice-----------Denumirea grupei minore "511 Însotițori de zbor și ghizi" a fost înlocuită cu denumirea "Însoțitori de zbor și organizatori de activități turistice" conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.512 Administratori și alți lucrători operativi în restaurante, cantine, pensiuni etc.513 Personal de îngrijire și asimilat514 Alți lucrători în servicii pentru populație516 Personal de pază și ordine publicăIV. 5.1.1. GRUPA MINORĂ 511511 Însoțitori de zbor și organizatori de activități turistice-----------Denumirea grupei minore "511 Însotițori de zbor și ghizi" a fost înlocuită cu denumirea "Însoțitori de zbor și organizatori de activități turistice" conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.Însoțitorii de zbor și stewardesele asigură confortul și securitatea pasagerilor cărora le furnizează informații legate de călătorie și le servesc mici gustări și băuturi răcoritoare; însoțesc persoane sau grupuri de persoane în voiaj, excursii sau excursii turistice și oferă explicații pe traseu asupra punctelor de interes turistic.Grupe de bază componente:5111 Însoțitori de zbor și stewardese5112 Conductori și controlori în transporturi publice5113 Organizatori de activități turistice-------------Denumirea grupei de bază 5113 a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.5111 INSOȚITORI DE ZBOR ȘI STEWARDESEÎnsoțitorii de zbor și stewardesele primesc pasagerii la bordul avioanelor, supraveghează fixarea centurilor de siguranță și respectarea interdicțiilor legate de fumat, explică utilizarea dispozitivelor de securitate și oferă informații utile; servesc gustări gata preparate și bauturi, asigură asistență medicală minoră și întreprind măsurile impuse în caz de urgență și accident; însoțesc pasagerii în aeroport, de la și până la avion.Ocupații componente:511101 însoțitor de bord511102 stewardesă5112 CONDUCTORI ȘI CONTROLORI ÎN TRANSPORTURI PUBLICEConductorii și controlorii din transporturile publice controlează sau eliberează bilete, încasează banii pentru bilete, asigură serviciile din vagoanele de dormit, oferă informații utile călătorilor, supraveghează respectarea regulilor de securitate, întreprind măsurile impuse în caz de urgență și accident.Ocupații componente:511201 conductor tren511202 revizor bilete511203 controlor bilete511204 conductor vagon de dormit și cușetă-----------Ocupația "conductor vagon de dormit și cușetă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.511205 șef tură comandă vagon de dormit-cușetă-----------Ocupația "șef tură comandă vagon de dormit-cușetă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.5113 ORGANIZATORI DE ACTIVITĂȚI TURISTICEOrganizatorii însoțesc persoane sau grupuri de persoane în vizite, excursii sau plimbări, le asigură confortul și oferă explicații asupra punctelor de interes turistic, organizează cursuri de inițiere și perfecționare în practicarea diferitelor discipline sportive de către turiști în timpul sejurului supraveghează copii aflați în stațiune, organizează activități de agrement sau acțiuni turistice pentru turiștii români și străini.-------------Denumirea grupei de bază 5113 și conținutul acesteia au fost modificate conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.Ocupații componente:511301 însoțitor grup turistic------------Ocupația "conducător grup turistic" a fost înlocuită cu ocupația "însoțitor grup turistic" conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.-------------Ocupația "ghid galerii artă" a fost exclusă de la grupa de bază 5113 și inclusă în ocupația "349104" conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.511302 organizator activitate turism (studii medii)-------------Ocupația "organizator activitate turism (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.-------------Ocupația "ghid montan" a fost exclusă de la grupa de bază 5113 și inclusă în ocupația "349104" conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.511303 animator socio-educativ-------------Ocupația "animator socio-educativ" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.-----------Ocupația "ghid de turism intern (local)" a fost mutată de la codul "511304" la codul "349102" conform anexei la ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFIC