ORDIN nr. 138 din 17 aprilie 1995 privind aprobarea Clasificării ocupatiilor din România (C.O.R.)(actualizat până la data de 26 iunie 2001*)
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 138/17 aprilie 1995
  • COMISIA NAȚIONALA PENTRU STATISTICA Nr. 1.949/9 mai 1995
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 23 noiembrie 1995    --------------*) Textul inițial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 23 noiembrie 1995. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 26 iunie 2001, cu modificările și completările aduse de ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996; ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997; ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998; ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000; ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001; ORDINUL nr. 2.502 din 10 mai 2001.În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general,ministrul muncii și protecției sociale și președintele Comisiei Naționale pentru Statistica emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Clasificarea ocupatiilor din România (C.O.R.)*), cuprinsă în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Muncii și Protecției Sociale va asigura periodic actualizarea Clasificării ocupatiilor din România (C.O.R.) în concordanta cu modificările intervenite în structura forței de muncă și cu cerințele economiei naționale.  +  Articolul 3Direcțiile de specialitate din Ministerul Muncii și Protecției Sociale și din Comisia Naționala pentru Statistica, precum și unitățile teritoriale ale acestora vor urmări aplicarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la 15 zile după publicarea lui în Monitorul Oficial al României.-------*)Agenții economici, instituțiile și organizațiile interesate în achiziționarea Clasificării ocupatiilor din România (C.O.R.) se pot adresa Editurii Tehnice, Piața Presei Libere nr. 1, sectorul 1, București, telefon 222.33.21, fax 222.37.76.Ministru de stat,ministrul muncii și protecției sociale,Dan Mircea PopescuPreședinteleComisiei Naționale pentru Statistica,Alexandru Radocea-------------------------  +  Anexă  +  Partea INTAI I. Elemente de metodologie a elaborarii și mod de utilizareII. Descrierea grupelor majoreI. ELEMENTE DE METODOLOGIE A ELABORARII ȘI MOD DE UTILIZAREI.1 . Clasificarea ocupatiilor - parte a sistemului integrat de clasificari și nomenclatoareÎn practica economica se utilizeaza SISTEME STANDARDIZATE DE CLASIFICARI, care constituie componentele de baza ale SISTEMULUI INFORMATIONAL ECONOMIC. Acesta se constituie în instrumente indispensabile pentru asigurarea în mod unitar a culegerii, stocarii, prelucrarii și analizei datelor.Ansamblul acestora reprezinta SISTEMUL UNITAR DE CLASIFICARI ȘI NOMENCLATOARE, care funcționează la nivel macroeconomic.Elaborarea noii clasificari a ocupatiilor din România (COR) a avut ca obiectiv prioritar alinierea la standardele internationale elaborate de Uniunea Europeana (ISCO-88-COM) și ONU (ISCO-88), asigurandu-se transparenta informatiei economico-sociale în domeniul resurselor și utilizarii forței de muncă.Lucrarea are un caracter inedit prin aceea ca, pentru prima data în România, s-a realizat o clasificare a ocupatiilor care cuprinde și elemente de descriere pe fiecare treapta a acesteia (grupa majoră, subgrupa majoră, grupa minora și de baza).Alinierea la standardele internationale a COR s-a realizat cu luarea în considerare a specificului economiei românești. Concret, aceasta a insemnat constituirea unor grupe minore și de baza pentru categorii de ocupatii semnificative ca pondere și specific în economia românească, cu asigurarea integrarii în standardele internationale.La elaborarea clasificarii s-au avut în vedere urmatoarele principii și criterii:- Principiul gruparii unităților de clasificat după criterii economice și sociale obiective. Constituirea categoriilor de clasificare s-a facut în concordanta cu diviziunea sociala a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice obiective, în succesiunea importantei lor pentru activitatea practica.- Principiul omogenitatii maxime în constituirea categoriilor de clasificat (grupe, subgrupe etc.). Pentru fiecare nivel de clasificare s-a folosit un singur criteriu, fiecare subimpartire reflectand aspecte din ce în ce mai amanuntite ale criteriului aplicat la subîmpărțirile precedente, ca de exemplu:- gradul de instruire (nivelul scolii absolvite);- nivelul competentelor determinat de amploarea și complexitatea activităților care definesc ocupatiile;- gradul de specializare în cadrul aceleiasi activități;- felul materiilor prime și utilajelor folosite, proceselor tehnologice utilizate.- Principiul univocității gruparii unităților, care presupune și impune repartizarea fiecarei unități de clasificat, numai intr-o singura grupa sau subgrupa, numai într-un singur loc, indiferent de numărul locurilor și unităților de clasificat.- Principiul actualitatii, al luării în considerare a celor mai noi ocupatii, a celor mai noi tehnici de construire a clasificarilor, inclusiv optimizarii și economicitatii folosirii codurilor.- Principiul stabilitatii pe o perioadă mai indelungata de timp, prin crearea unui sistem elastic care să permită adaptarea permanenta la noile condiții de dezvoltare economico-sociala.- Principiul multilateralității folosirii pe diverse structuri organizatorice și activități (strategii guvernamentale, statistica etc.). Posibilitatea utilizarii clasificarii în comparatiile internationale.În baza acestor principii, CLASIFICAREA OCUPATIILOR este operatia de sistematizare a ocupatiilor (functiilor și meseriilor) populatiei active, în care o ocupatie este clasificata o singură dată.OCUPATIA este activitatea utila, aducatoare de venit (în bani sau natura), pe care o desfășoară o persoană în mod obisnuit, intr-o unitate economico-sociala și care constituie pentru aceasta sursa de existenta. Ocupatia este, deci, proprie persoanelor active, care practica o activitate recunoscută de societate ca utila pentru sine și semenii săi. Ocupatia unei persoane poate fi exprimata prin: functia sau meseria exercitata de aceasta.FUNCTIA este activitatea desfășurată de o persoană intr-o ierarhie functionala de conducere sau execuție. În clasificarea de fața, functiile sunt cuprinse în grupele majore de la 1 la 5.MESERIA este complexul de cunoștințe obtinute prin scolarizare și prin practica, necesare pentru executarea anumitor operații de transformare și prelucrare a obiectelor muncii, sau pentru prestarea anumitor servicii. Meseriile sunt clasificate în grupele majore de la 6 la 8.Pentru definirea corecta a notiunii de ocupatie și evitarea confuziei, este necesar să se defineasca și notiunea de PROFESIE, care, în unele cazuri, poate fi și ocupatie, iar în altele nu.Deci, PROFESIA este specialitatea (calificarea) obtinuta prin studii, iar ocupatia este specialitatea (calificarea) exercitata efectiv la locul de muncă.Asa, de exemplu: ┌─────────────┬───────────────────┬───────────────────────────┐ │SPECIFICATIE │ PROFESIE │ OCUPATIE │ ├────────────-┼──────────────────-┼──────────────────────────-┤ │ │1. Inginer metalurg│1. Inginer metalurg │ │ Profesia │2. Invatator │2. Invatator │ │corespunde cu│3. Strungar │3. Strungar │ │ ocupatia │4. Conducator auto │4. Conducator auto │ ├────────────-┼──────────────────-┼──────────────────────────-┤ │ │1. Jurist │1. Senator │ │ Profesia │2. Inginer chimist │2. Referent de specialitate│ │ difera de │3. Medic │3. Director │ │ ocupatie │4. Inginer agronom │4. Sef ferma agricola │ │ │5. Economist │5. Secretar de stat │ └─────────────┴───────────────────┴───────────────────────────┘Clasificarea ocupatiilor este conceputa pe patru niveluri de clasificare, astfel:- nivelul I - Grupe majore;- nivelul II - Subgrupe majore;- nivelul III - Grupe minore;- nivelul IV - Grupe de baza.Structurarea clasificarii ocupatiilor pe cele patru nivele s-a facut în raport cu modul de actiune a cerințelor și principiilor de grupare.Grupa de baza fiind ultimul nivel de clasificare, include ocupatia sau grupul de ocupatii cu cel mai detaliat nivel de omogenitate, din punct de vedere al activității desfășurate de persoanele cu astfel de ocupatii.Pentru codificare s-a adoptat SISTEMUL ZECIMAL DE CLASIFICARE, constituindu-se grupari conform sistemului, astfel:- 10 grupe majore, fiecare grupa majoră dezagregându-se în 9 subgrupe majore;- fiecare subgrupa majoră se dezagrega în 9 grupe minore;- fiecare grupa minora se dezagrega în 9 grupe de baza.CODUL UNEI OCUPATII va fi reprezentat de 6 cifre:- prima cifra va reprezenta grupa majoră;- a doua cifra va reprezenta subgrupa majoră;- a treia cifra va reprezenta grupa minora;- a patra cifra va reprezenta grupa de baza;- ultimele doua cifre identifica ocupatia în cadrul grupei de baza.Asa, de exemplu: ┌───┬─┬────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Grupa majoră - meseriasi lucrători calificati│ │ │ │ în meserii de tip artizanal, de reglare și │ │Cod│7│ întreținere a masinilor și instalațiilor │ ├───┼─┼─┬──────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod│7│1│ Subgrupa majoră- meseriasi și muncitori │ │ │ │ │ calificati în industria extractiva și │ │ │ │ │ constructii │ ├───┼─┼─┼─┬─┬──────────────────────────────────────────────────┤ │Cod│7│1│1│ │ Grupa minora- mineri și artificieri, taietori│ │ │ │ │ │ │ și cioplitori în piatra │ ├───┼─┼─┼─┼─┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Cod│7│1│1│1│ Grupa de baza - mineri și lucrători în │ │ │ │ │ │ │ cariera │ ├───┼─┼─┼─┼─┼─┬─┬──────────────────────────────────────────────┤ │Cod│7│1│1│1│0│1│Ocupatia - miner în subteran │ └───┴─┴─┴-┴─┴─┴─┴──────────────────────────────────────────────┘Pentru necesități de cercetare mai analitica, ocupatiile din grupa de baza pot fi detaliate până la nivelul care intereseaza, asociind acestora una sau mai multe caractere cifrice, cu posibilitatea obtinerii unor noi grupari.I.2 . Necesitatea noii clasificari a ocupatiilor din RomâniaClasificari ale ocupatiilor s-au mai facut în tara noastra, având la baza criterii și principii de grupare specifice perioadei istorice și lucrărilor pentru care s-au elaborat. Se pot exemplifica:- gruparea ocupatiilor după locul de muncă;- gruparea ocupatiilor după unitatea economico-sociala;- gruparea muncitorilor și personalului operativ din comert și servicii pe ramuri ale economiei naționale și subramuri ale industriei.Aceste clasificari au servit pentru a determina latura cantitativa a structurii ocupatiilor, fără a oferi însă, în suficienta măsura, date de analiza privind structura omogen-calitativa a activității persoanelor ocupate.În cadrul clasificarilor anterioare pot fi exemplificate o serie de grupari neomogene, cum sunt:- ocupatiile de muncitori la un loc cu personalul operativ din servicii și comert;- functii specifice personalului economic și de evidenta care cuprind functii cu nivele de instruire și complexitate a sarcinilor diferite;- functii specifice din activitatea de ocrotire a sănătății, asistentei sociale, sportului, care cuprind functii cu diferite niveluri de instruire și grade de specializare și altele.Oportunitatea unei noi clasificari a ocupatiilor, valabila pentru toate tarile și în primul rand pentru România, este determinata în principal de:a) aparitia de ocupatii noi ca urmare a rezultatelor spectaculoase în activitatea de cercetare-dezvoltare, a introducerii tehnologiilor noi, materiilor prime și a diversificarii din sfera serviciilor (crupier, informatician - designer, detectiv, astronaut etc.);b) schimbările în structurile economico-sociale, mai ales în tarile care trec la economia de piața, impun noi grupari de ocupatii (conducatori de întreprinderi mari și mici, specialisti cu ocupatii intelectuale și stiintifice, manageri etc);c) alinierea intregului sistem de clasificari și nomenclatoare la sistemele standard internationale, mai ales la cele din tarile Uniunii Europene, devine necesară cel puțin din urmatoarele considerente:- cresterea posibilitatilor de cunoastere, evaluare, comparare și comunicare a indicatorilor de dezvoltare și abordarea lor în mod unitar;- asigurarea unor informații corecte și comparabile după aceleasi criterii și principii.I.3 . Clasificarea ocupatiilor din România (COR)În baza HG nr. 575 bis/1992, cu privire la "Realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în conceptia generală a informatizarii în România", Ministerului Muncii și Protectiei Sociale îi revine responsabilitatea de a realiza, împreună cu Comisia Naționala pentru Statistica, Ministerul Educatiei Naționale și Ministerul Industriei și Comerțului, Clasificarea Ocupatiilor din România, precum și de a a sigura întreținerea la zi a acestui nomenclator.Pentru facilitarea comparatiilor internationale, dar și a reflectarii restructurarilor ce țin de trecerea la economia de piața, factorii de decizie au optat pentru armonizarea clasificarii ocupatiilor din România cu cea a tarilor din Uniunea Europeana.În acest scop, la nivelul Ministerului Muncii și Protectiei Sociale s-a constituit un colectiv de elaborare a Clasificarii Ocupatiilor din România (COR), care a cuprins și reprezentantii Comisiei Naționale pentru Statistica. Pe parcursul elaborarii primei variante a lucrării, colectivul a beneficiat de consultanță tehnica, din partea unei echipe de experti britanici, în cadrul unui contract de asistența tehnica finanțat de Banca Mondiala.Clasificarea Ocupatiilor din România (COR) are la baza principiile de clasificare recunoscute pe plan international și recomandarile corpului de experti britanici ai Uniunii Europene și O.N.U.Pentru realizarea clasificarii și descrierea ocupatiilor s-au mai avut în vedere urmatoarele lucrari:- Clasificarea internationala standard a ocupatiilor recomandata de UE ISCO-88 (COM);- Clasificarea internationala standard a ocupatiilor ISCO (88);- Nomenclatorul ocupatiilor utilizat pentru Recensamantul Populatiei și Locuintelor din 1977 și 1992;- Nomenclatorul meseriilor pentru care s-au elaborat indicatoarele tarifare de calificare din anul 1964, completat cu denumirea meseriilor avizate "la zi";- Dictionnaire des professions - Ofice Național de l'emploi - Bruxelles;- Legislatia în vigoare privind denumirea functiilor, meseriilor și stabilirea salariilor;- Informațiile culese de la diferiti agenti economici, privind lista ocupatiilor specifice acestora.Comparativ cu clasificarile internationale, varianta românească (COR) prezinta urmatoarele grupari:ISCO 88 ISCO 88 (COM) COR10 grupe majore; 10 grupe majore; 10 grupe majore;28 subgrupe majore; 27 subgrupe majore; 27 subgrupe majore;116 grupe minore; 111 grupe minore; 125 grupe minore;390 grupe de baza; 372 grupe de baza; 415 grupe de baza.Incadrarea ocupatiilor pe cele 4 niveluri ierarhice s-a facut în functie de criteriile de clasificare, astfel:1. Nivelul de instruire (școala absolvita)Opt din cele 10 grupe majore sunt descrise în raport cu cele 4 niveluri de instruire, conform tabelului următor: ┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐ │ │ NIVEL │ │ GRUPA MAJORA │DE INSTRUIRE│ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │1. Legiuitori, inalti functionari și conducatori │ - │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │2. Specialisti (cu ocupatii intelectuale și stiintifice)│ 4 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │3. Tehnicieni │ 3 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │4. Functionari │ 2 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │5. Lucrători, operatori în comert și asimilati │ 2 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │6. Muncitori din agricultura și pescuit │ 2 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │7. Muncitori și meseriasi │ 2 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │8. Operatori pe instalații, masini și asamblori de │ │ │ masini, echipamente și alte produse │ 2 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │9. Muncitori necalificati │ 1 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │0. Fortele armate │ - │ └────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘*STIerarhizând nivelurile de pregatire de la 1 la 4, grupa majoră 9 "Muncitori necalificati", corespunde nivelului de instruire 1. Grupele 4, 5, 6, 7 și 8 sunt considerate la acelasi nivel de instruire 2, iar grupele 2 și 3 corespund unor niveluri de instruire diferentiate 4 și respectiv 3.În definițiile a doua grupe majore, "Legislatori, inalti functionari și conducatori" (grupa majoră 1) și la "Fortele armate" (grupa majoră 0), nu se face referire la nivelul de calificare, intrucat în cadrul acestora intervin alte elemente, ținând de natura muncii, considerate drept criterii de similaritate mai importante, cum ar fi decizia politica și atribuțiile de conducere, respectiv oblibațiile militare.Totusi, subgrupele majore și grupele minore ale grupei majore 1 au fost astfel construite încât sa includa ocupatii cu niveluri de pregatire similare.2. Nivelul de competența și complexitatea sarcinilor de indeplinit acționează la formarea subgrupelor majore, grupelor minore și grupelor de baza din cadrul grupei majore 1.3. Gradul de specializare se manifesta în constituirea subgrupelor majore, grupelor minore și grupelor de baza ce compun grupele majore 2 și 8.4. Procesele tehnologice, materiile prime utilizate sau masinile și instalatiile cu care se lucreaza sunt criterii de alcatuire a subgrupelor majore, grupelor minore și grupelor de baza ce compun grupele majore 3, 7 și 8.Respectand criteriile de clasificare menționate și cele 4 nivele ierarhice de agregare, în varianta românească a clasificarii s-au constituit noi grupe minore și grupe de baza ce se considera necesare, specifice activităților ocupationale din tara noastra și care nu se regăsesc în varianta ISCO 88 COM, astfel:A. - La grupa majoră 2. - Specialisti cu ocupatii intelectuale și stiintifice, grupe noi constituite:Grupa minora - cod 215 - Ingineri în industria textila, pielarie și industriaalimentara, cu doua grupe de baza:Grupa de baza - cod 2151 - Ingineri în industria textila și pielarie;Grupa de baza - cod 2152 - Ingineri în industria alimentara.Grupa minora - cod 216 - Ingineri în industria lemnului și materialelor deconstructii (materiale oxidice) cu doua grupe debaza:Grupa de baza - cod 2161 - Ingineri în industria lemnului;Grupa de baza - cod 2162 - Ingineri în industria materialelor de constructii(materiale oxidice).Ocupatiile specifice acestor activități, după ISCO 88 COM, se clasifica la grupa de baza cod 2149 "Alti arhitecti, ingineri și asimilati".Faptul ca numărul ocupatiilor de ingineri din astfel de activități este mare, constituie motivul introducerii acestor grupe.Tot la grupa majoră 2 s-au alcătuit 11 grupe minore și 33 grupe de baza, care cuprind functiile de execuție din activitatea de cercetare-dezvoltare (codurile 248-2581.Motivatia introducerii acestora consta în:a) faptul ca în cadrul grupei majore 1 (functii de conducere) exista o grupa de baza (1237) care cuprinde "conducătorii din cercetare - dezvoltare", ceea ce face necesară introducerea functiilor corespunzătoare, de execuție din acest sector de activitate;b) în CAEN (Clasificarea Activităților din Economia Naționala) exista diviziunea 73 "Cercetare - dezvoltare" cu 6 clase de activități specifice, în care lucreaza persoane cu functii de conducere și de execuție;c) nevoia de cunoastere a structurii ocupatiilor la un moment dat, precum și de comparare cu perioadele trecute.B. - La grupa majoră 3 - Tehnicieni și asimilati, pentru aceleasi motive ca la ocupatiile de ingineri din industriile textila, pielarie, alimentara, lemnului și materiale oxidice (materialelor de constructii) s-au constituit grupe separate și pentru tehnicienii și maistrii care lucreaza în activitățile menționate, astfel:Grupa minora - cod 316 - Tehnicieni în industria textila, pielarie șiindustria alimentara, cu doua grupe de baza:Grupa de baza - cod 3161 - Tehnicieni în industria textila și pielarie;Grupa de baza - cod 3162 - Tehnicieni în industria alimentara.Grupa minora - cod 317 - Tehnicieni în industria lemnului și materialeloroxidice (materialelor de constructii), cu douagrupe de baza:Grupa de baza - cod 3171 - Tehnicieni în industria lemnului;Grupa de baza - cod 3172 - Tehnicieni în industria materialelor oxidice.C. - La grupa majoră 6 - Agricultori și lucrători calificati în agricultura, silvicultura și pescuit.Din grupa de baza ISCO 88 (COM) - Gradinari, horticultori și lucrători înpepiniere s-au constituit doua grupe de baza:Grupa de baza - cod 6112 - Arboricultori și floricultori;Grupa de baza - cod 6115 - Viticultori și pomicultori.Din grupa de baza ISCO 88 (COM) - Crescatori de animale și alti lucrătorineclasificati s-au constituit trei grupe de baza:Grupa de baza - cod 6123 - Apicultori și sericicultori;Grupa de baza - cod 6124 - Crescatori - ingrijitori de cabaline;Grupa de baza - cod 6125 - Crescatori de animale mici.Aceste grupe exprima mai pregnant ocupatiile și activitățile specifice față de cele din ISCO 88 (COM) din care s-au desprins și care sunt eterogene.Noile grupe de ocupatii introduse în varianta românească a clasificarii, față de ISCO 88 (COM), au determinat:a) cresterea numarului de grupe minore cu 14 grupe și a grupelor de baza cu 43;b) adoptarea unui sistem de codificare propriu, care s-a constituit prin acordarea codurilor libere existente în ISCO 88 (COM), la grupele nou introduse.Clasificarea în ansamblu și sistemul de codificare "deschis" permit cu usurinta conversia datelor despre ocupatii în sistemul de clasificare ISCO 88 (COM) și ISCO 88, și agregarea pe 4 niveluri a datelor, completarea și întreținerea "la zi" a editiei actuale, pe măsura aparitiei (disparitiei) unor ocupatii.I.4 . Modul de utilizare a clasificarii ocupationale din RomâniaLucrarea este conceputa ca un instrument necesar, adresandu-se tuturor celor care gestioneaza și prelucreaza informații statistice referitoare la ocupatii, la nivel macro- sau microeconomic, și este destinata, în principal, clasificarii și codificarii corecte a ocupatiilor înregistrate cu privire la populatia ocupata, șomeri, locuri vacante etc.Modul în care este conceputa și sistematizata lucrarea faciliteaza identificarea locului și codului fiecarei ocupatii în cadrul clasificarii.Prima parte a lucrării explica natura clasificarii ocupatiilor din România, fundamentează conceptele de baza utilizate în realizarea ei, prezinta avantajele utilizarii standardelor internationale pentru asemenea clasificari și schiteaza cateva din principalele utilizari ale acesteia.Partea a II-a, principala parte a acestei lucrari, contine clasificarea sistematica a ocupatiilor, precum și o scurta descriere pentru cele patru niveluri de clasificare.Partea a III-a cuprinde indexul alfabetic al denumirilor ocupatiilor, cu prezentarea locului acestora în cadrul clasificarii și codului corespunzător.Indexul alfabetic al ocupatiilor cuprinde totalitatea ocupatiilor din clasificarea sistematica, precum și codul numeric al acestora.Pentru a identifica o anumita ocupatie în cadrul Clasificarii Ocupatiilor din România și a stabili grupa de baza, grupa minora, subgrupa majoră și grupa majoră în care se încadrează, se va proceda astfel:- dacă este cunoscuta denumirea corecta a ocupatiei se va cauta în indexul alfabetic ocupatia și codul numeric corespunzător acesteia după care se va identifica grupa de baza și celelalte diviziuni ale clasificarii;- dacă nu este cunoscuta denumirea corecta a ocupatiei se va cauta în indexul alfabetic o ocupatie inrudita a carei denumire corecta este cunoscuta și prin intermediul acesteia se va identifica grupa de baza în care se regaseste ocupatia cautata.Descrierile ocupatiilor, în mod obisnuit, constau în titlul ocupatiei insotit de unele informații care descriu sarcinile cele mai importante pe care aceasta le implica.Titlul ocupatiei poate fi considerat ca având un cuvant cheie și alaturi, cateva cuvinte de caracterizare; spre exemplu: inginer mecanica fina, titlu în care inginer este cuvantul cheie, care descrie natura ocupatiei și mecanica fina cuvintele care descriu ocupatia.Cuvantul cheie serveste drept ghid pentru grupa majoră în care se va afla ocupatia. În exemplul de mai sus ocupatiile ingineresti se gasesc în grupa majoră 2. În aceasta grupa majoră inginerii sunt inscrisi la subgrupa 21 "Fizicieni, matematicieni și ingineri". În cadrul subgrupei, inginerii se regăsesc la grupa minora 214 "Arhitecti, ingineri și asimilati (exclusiv ingineri din industria textila, pielarie, alimentara, lemn și materiale de constructii)", iar inginerii mecanici în grupa de baza 2145 "Ingineri mecanici". Parcurgand lista ocupatiilor din grupa de baza se găsește și ocupatia de inginer mecanica fina, cod 214509.O importanța utilizare a acestei clasificari consta în identificarea necesitatilor de calificare prin intermediul informațiilor codificate privind locurile de muncă vacante. Analog, informațiile cu privire la calificarile persoanelor aflate în șomaj sunt codificate și centralizate utilizand clasificarea ocupatiilor din România (COR).Prin suprapunerea informațiilor privind ocupatiile anterioare ale somerilor cu locurile vacante, este posibil să se surprinda meseriile deficitare în vederea recalificarii. Aceasta poate fi facuta prin utilizarea conceptului de calificare pe care se bazeaza clasificarea la nivelul grupei majore, împreună cu conceptul de tip de muncă, care delimiteaza grupele minore de grupele de baza.În plus, astfel sistematizata, clasificarea ocupatiilor asociata cu unul din elementele sistemului de clasificari ofera date despre ocupatii cu grade de integrare diferite, astfel:- asociata clasificarii activităților economiei naționale (CAEN), asigura date referitoare la structura ocupatiilor pe activități în economia naționala;- asociata clasificarii instituțiilor de invatamant pentru absolventii acestora, asigura date referitoare la structura ocupatiilor după nivelul de instruire;- asociata clasificarii unităților administrativ-teritoriale ofera date despre structura ocupatiilor în profil teritorial.Clasificarea ocupatiilor este un instrument util în studierea fenomenelor demografice, a fenomenelor legate de piața muncii, ca de exemplu structura ocupationala a somerilor și orientarea forței de muncă, oferind un plus de cunoastere în domeniile analizate.II. DESCRIEREA GRUPELOR MAJOREGRUPA MAJORA 1Membri ai corpului legislativ ai executivului, inalti conducatori și functionari superiori din unitatile economico-sociale și politiceMembrii corpului legislativ, ai executivului, inaltii conducatori ai administrației publice, conducătorii și funcționarii superiori din unitatile economico-sociale și politice, adopta, modifica și abroga legi constitutionale, organice și legi ordinare; aproba programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne și externe; exercita conducerea generală a administrației publice pe intreg teritoriul tarii; contribuie la apararea drepturilor și la promovarea intereselor profesionale economice și sociale ale salariatilor, în raport cu statutele lor; reprezinta voința politica a cetatenilor, cu respectarea ordinii de drept și principiilor democratiei.GRUPA MAJORA 2Specialisti cu ocupatii intelectuale și stiintificeSpecialistii cu ocupatii intelectuale și stiintifice indeplinesc sarcini profesionale care necesita cunoștințe de înalt nivel în stiinte fizice, biologice, sociale și umane; intreprind analize și cercetari, elaboreaza concepte, teorii și metode; aplica în practica cunoștințele dobandite sau avizeaza lucrari realizate în domeniul respectiv; predau în invatamant de diverse grade, teoria și practica uneia sau a mai multor discipline; instruiesc și educa persoane handicapate; ofera consultații în domeniul comercial, juridic și social; creează și interpreteaza opere de arta; sustin comunicari stiintifice și intocmesc rapoarte.GRUPA MAJORA 3Tehnicieni, maistri și asimilatiTehnicienii și asimilatii acestora sunt absolventi ai învățământului liceal, postliceal și de maistri, în subordinea cadrelor de conducere sau specialistilor cu profesiuni intelectuale și stiintifice, indeplinesc sarcini cu caracter tehnic și inrudite cu cercetarea, din domeniile stiintelor fizice (inclusiv ingineria și tehnologia), stiintelor vietii (inclusiv profesiunile medicale), precum și stiintelor sociale și umaniste. Sarcinile acestora constau în instruirea copiilor din învățământul primar, prescolar și învățământul special, prestarea de servicii tehnice legate de comert, finante, administratie și activități sociale, exercitarea de activități artistice, sportive și de divertisment; indeplinesc unele functii cu caracter religios.GRUPA MAJORA 4Functionari administrativiFuncționarii administrativi, având un nivel de pregatire medie și eventual cursuri de specializare, înregistrează și realizează prelucrarea informațiilor; executa lucrari de birou și secretariat; țin registre de evidenta pentru aprovizionare și transport; realizează lucrari de birou în biblioteci; clasifica documente; realizează trierea, inregistrarea și distribuirea corespondentei; pregatesc și colaționează manuscrise inaintea tiparirii; realizează operațiuni de casa; furnizeaza informații clientilor în legătură cu organizarea de calatorii, s.a.; asigura serviciul în centrale telefonice.GRUPA MAJORA 5Lucrători operativi în servicii, comert și asimilatiLucratorii operativi din servicii, comert și asimilatii acestora organizeaza și ofera diverse servicii pasagerilor în timpul voiajelor, presteaza lucrari casnice și asigura supravegherea copiilor la domiciliu sau institutii; pregatesc și servesc gustari și bauturi, ofera servicii de igiena personala (coafura, cosmetica, manichiura, pedichiura); organizeaza funeralii; protejeaza persoanele și bunurile împotriva incendiilor și actelor de delicventa și supraveghează pastrarea ordinii publice; prezinta noi modele vestimentare în cadrul manifestarilor de specialitate sau bunuri de folosință indelungata în cadrul întreprinderilor comerciale cu ridicata și amanuntul.GRUPA MAJORA 6Agricultori și lucrători calificati în agricultura, silvicultura și pescuitAgricultorii și lucratorii calificati, în agricultura, silvicultura și pescuit efectueaza lucrari de pregatire a solului, însămânțări, plantari, tratamente fitosanitare, fertilizare și recoltare a culturilor de camp; planteaza pomi fructiferi, arbori și arbusti; recolteaza culturi de gradina și flori; culeg fructe de padure; cresc, ingrijesc, valorifica animale, în principal, pentru carne, lapte, par, blana și piele; cresc viermi de matase și albine; intretin și exploateaza paduri și ape; cultiva și recolteaza diferite specii acvatice; depozitează și prelucreaza produse apicole; valorifica produse către organisme specializate sau cumpărători.GRUPA MAJORA 7Mestesugari și lucrători calificati în meserii de tip artizanal, de reglare și întreținere a masinilor și instalațiilorMuncitorii clasificati în aceasta grupa executa lucrari manuale sau cu ajutorul unor scule, utilaje și dispozitive parțial mecanizate.Majoritatea ocupatiilor din aceasta grupa necesita cunoștințe profesionale care se dobândesc în scoli profesionale, licee industriale sau cursuri de calificare.Lucrarile specifice constau în: extragerea de materii prime și prelucrarea acestora; executarea, construirea, întreținerea și repararea construcțiilor și altor lucrari; turnarea, sudarea și modelarea metalelor; construirea și montarea aparatelor, motoarelor și accesoriilor; reglarea masinilor-unelte, întreținerea și repararea masinilor industriale, inclusiv a motoarelor vehiculelor, aparatelor electrice și electronice; fabricarea instrumentelor de precizie, bijuteriilor, veselei și altor obiecte din metale pretioase, sticlarie și produse similare; executarea lucrărilor de imprimerie, precum și producerea și prelucrarea bunurilor alimentare și a obiectelor din lemn, textile, piele și altele.GRUPA MAJORA 8Operatori la instalații și masini și asamblori de masini, echipamente și alte produseOperatorii (conducătorii) la instalații, masini și asamblorii conduc și supraveghează masini și instalații industriale și agricole; asambleaza echipamente, părți componente sau alte produse, conform unor specificatii stabilite sau procese tehnologice de fabricatie. Calificarea necesară indeplinirii sarcinilor se dobandeste în licee de specialitate, scoli profesionale sau prin practica la locul de muncă, în urma cărora se obtin cunoștințe cu privire la: supravegherea funcționarii sistemelor de comanda a masinilor și instalațiilor; ordinea operațiilor de montaj a pieselor componente produselor în fabricatie; desfășurarea proceselor tehnologice de fabricatie; cunoasterea modului de functionare și conducere a masinilor mobile și altele.GRUPA MAJORA 9Muncitori necalificatiMuncitorii necalificati executa sarcini care necesita folosirea uneltelor manuale și, în cele mai multe cazuri, depunerea unui efort fizic: vanzarea marfurilor pe strada și în alte locuri publice: furnizarea de servicii diverse pe strada: curatarea, spalarea și calcarea rufelor; asigurarea intretinerii imobilelor de locuit, hotelurilor și altor cladiri; spalarea geamurilor și vitrinelor; livrarea marfurilor, transportarea bagajelor, asigurarea pazei imobilelor și bunurilor, colectarea gunoaielor, curatarea strazilor și altor locuri publice; realizarea de lucrari simple în industria miniera, constructii, lucrari publice și în industria prelucratoare; ambalarea manuala, citirea contoarelor, incasarea banilor, manipularea marfurilor și conducerea vehiculelor cu tractiune animala. Executarea activităților de către persoanele clasificate în aceasta grupa majoră nu necesita o pregatire profesionala speciala.GRUPA MAJORA 0Fortele armateFortele armate cuprind persoanele care, în baza obligațiilor de serviciu sau în virtutea obligației stabilite de legislatia în vigoare, presteaza activități în cadrul diferitelor arme sau servicii auxiliare, fără permisiunea de a cumula și alte activități din viața civila.În aceasta grupa se încadrează cadrele permanente ale armatei terestre, marinei, aviației sau ale altor arme sau servicii, precum și cele recrutate pentru o perioadă reglementara, în vederea indeplinirii serviciului militar sau a altor servicii.Nu se cuprind în aceasta grupa persoanele ocupate în institutii publice cu atributiuni de aparare: vamesii și membrii altor servicii civile inarmate; persoanele temporar chemate pentru indeplinirea unei scurte perioade reglementare de instructie sau exercitiu militar; cadrele militare în rezerva (rezervisti), care nu mai sunt în serviciul militar activ.Pentru clasificarea în aceasta grupa nu se fac referiri la nivelul de pregatire profesionala.  +  Partea A DOUA III. Structura arborescenta a CORIV. Descrierea grupelor de ocupatii - în structura arborescenta - sub raportul competentelor profesionaleIII. STRUCTURA ARBORESCENTA A CLASIFICARII OCUPATIILOR DIN ROMÂNIAIII. 1. GRUPA MAJORA 1Membri ai corpului legislativ ai executivului, inalti conducatori ai administrației publice, conducatori și functionari superiori din unitatile economico-sociale și politice11 LEGISLATORI, MEMBRI AI EXECUTIVULUI ȘI INALTI CONDUCATORI AI ADMINISTRATIEIPUBLICE111 Legislatori, membri ai executivului și inalti conducatori ai administrațieipublice1110 Legislatori, membri ai executivului și inalti conducatori ai administrațieipublice114 Presedinti și alti functionari superiori din organizații politice,profesionale, patronale, sindicale și alte organizații obstesti1141 Conducatori și alti functionari superiori din organizațiile politice1142 Conducatori și alti functionari superiori din organizațiile profesionale,patronale, sindicale și alte organizații similare1143 Conducatori și alti functionari superiori din organizațiile umanitare șialte organizații similare (UNICEF, ecologice etc.)12 CONDUCATORI DE UNITATI ECONOMICO-SOCIALE MARI (CORPORATII)121 Directori generali, directori din unități economico-sociale mari șiasimilati1210 Directori generali, directori și asimilati122 Conducatori de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cuactivități de productie și sociale din unități economico-sociale mari1221 Conducatori în agricultura, silvicultura, vânătoare, piscicultura, pescuitși protectia mediului1222 Conducatori în industria extractiva și prelucratoare1223 Conducatori în constructii1224 Conducatori în comertul cu ridicata și cu amanuntul1225 Conducatori în activitatea hoteliera și restaurante1226 Conducatori în transporturi posta și telecomunicatii1227 Conducatori de firme de afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale1228 Conducatori de întreprinderi de prestări servicii pentru populatie(reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii, spalatorii, frizerii etc.)1229 Conducatori în alte activități de productie și servicii sociale (sănătate,cultura, invatamant, sport, afaceri externe etc.)123 Alti conducatori de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.)cu activități nelucrative din unități economico-sociale mari1231 Conducatori în servicii de administratie și financiare1232 Conducatori în servicii de personal, pregătirea personalului și alterelatii de muncă1233 Conducatori în activitatea de vanzare și marketing1234 Conducatori în servicii de publicitate și relatii publice1235 Conducatori în aprovizionare și desfacere1236 Conducatori în informatica1237 Conducatori în cercetare-dezvoltare, proiectare1239 Conducatori în alte activități și servicii nelucrative13 CONDUCATORI DE UNITATI ECONOMICO-SOCIALE MICI (GIRANTI)131 Conducatori (șefi de unități) de unități economico-sociale mici1311 Conducatori de întreprinderi mici din agricultura, silvicultura, vânătoare,piscicultura și pescuit1312 Conducatori de întreprinderi mici din industria extractiva și prelucratoare1313 Conducatori de întreprinderi mici din constructii1314 Conducatori de întreprinderi mici din comertul cu ridicata și amanuntul1315 Conducatori de întreprinderi mici din activitatea hoteliera și restaurante1316 Conducatori de întreprinderi mici din transporturi, posta șitelecomunicatii1317 Conducatori la firme mici de afaceri, intermedieri și alte serviciicomerciale1318 Conducatori de întreprinderi mici de prestări servicii pentru populatie(reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii, spalatorii, frizerii etc.)1319 Conducatori de alte întreprinderi miciIII. 2. GRUPA MAJORA 2Specialisti cu ocupatii intelectuale și stiintifice21 FIZICIENI, MATEMATICIENI ȘI INGINERI211 Fizicieni, chimisti și asimilati2111 Fizicieni și astronomi2112 Meteorologi2113 Chimisti2114 Geologi, geofizicieni212 Matematicieni, specialisti statisticieni și asimilati2121 Matematicieni și asimilati2122 Specialisti statisticieni213 Specialisti în informatica2131 Analisti, programatori, informaticieni designeri2139 Specialisti în informatica neclasificati în grupele de baza anterioare214 Arhitecti, ingineri și asimilati (exclusiv ingineri din industria textila,pielarie, alimentara, lemn și materiale de constructii)2141 Arhitecti în urbanistica și amenajarea teritoriului2142 Ingineri constructori2143 Ingineri energeticieni și electricieni2144 Ingineri electronisti în transporturi, posta și telecomunicatii2145 Ingineri mecanici2146 Ingineri petrochimisti și în chimia industriala2147 Ingineri mineri, petrolisti și metalurgisti2148 Ingineri geodezi, cartografi și topografi2149 Arhitecti, ingineri și asimilati neclasificati în grupele de bazaanterioare215 Ingineri în industria textila-pielarie și industria alimentara2151 Ingineri în industria textila și pielarie2152 Ingineri în industria alimentara216 Ingineri în industria lemnului, industria sticlei și ceramicii, industriacelulozei și hartiei și materialelor de constructii (materiale oxidice)2161 Ingineri în industria lemnului2162 Ingineri în industria sticlei, ceramicii și materialelor de constructii(materiale oxidice)2163 Ingineri în industria celulozei și hartiei22 SPECIALISTI IN BIOLOGIE, AGRONOMIE ȘI STIINTELE VIETII221 Specialisti în biologie și agronomie2211 Biologi, botanisti, zoologi, ecologi și asimilati2212 Bacteriologi, farmacologi și asimilati2213 Ingineri agronomi, zootehnisti și silvici2214 Ingineri clinici222 Medici și asimilati2221 Medici medicina generală2222 Medici stomatologi2223 Medici veterinari2224 Farmacisti2229 Medici și asimilati neclasificati în grupele de baza anterioare23 PROFESORI IN INVATAMANTUL SUPERIOR, SECUNDAR ȘI ASIMILATI231 Profesori universitari, conferentiari, lectori, asistenti și asimilatiocupati în învățământul superior2310 Profesori universitari, conferentiari, lectori, asistenti și asimilatiocupati în învățământul superior232 Profesori în învățământul secundar2321 Profesori în învățământul liceal, postliceal, profesional și de maistri2322 Profesori în învățământul gimnazial233 Profesori în învățământul primar2331 Profesori în învățământul primar2332 Profesori în învățământul prescolar234 Profesori specializati pentru recuperarea și educarea handicapatilor2340 Profesori specializati pentru recuperarea și educarea handicapatilor235 Alti specialisti în invatamant2351 Cercetatori în domeniul didactic și pedagogic2352 Inspectori în invatamant2359 Specialisti în invatamant, neclasificati în grupele de baza anterioare24 ALTI SPECIALISTI CU OCUPATII INTELECTUALE ȘI ȘTIINȚIFICE241 Specialisti cu functii administrative și comerciale2411 Specialisti în sistemul financiar-bancar2412 Specialisti cu probleme de personal și de pregatire profesionala apersonalului2419 Alti specialisti cu functii administrative și comerciale242 Juristi2421 Avocati2422 Magistrați (judecatori, procurori)2423 Specialiști în domeniul standardizarii, auditului și evaluării conformității----------Grupa de bază 2423 "Specialiști în domeniul standardizarii, auditului și evaluării conformității" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.2429 Juristi neclasificati în grupele de baza anterioare243 Arhivisti, bibliotecari, documentaristi și asimilati2431 Arhivisti și conservatori ai operelor de arta și monumentelor istorice2432 Bibliotecari, documentaristi și asimilati244 Specialisti în stiinte economice sociale și umaniste2441 Economisti (exclusiv specialisti statisticieni și cei din sistemulfinanciar-bancar)2442 Sociologi, antropologi, geografi și asimilati2443 Filozofi, istorici și specialisti în stiinte politice2444 Lingvisti, traducatori și interpreți2445 Psihologi2446 Specialisti în activitatea sociala2447 Specialiști în relații publice------------Grupa de baza 2447 a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.245 Scriitori și artisti creatori, interpreți și asimilati2451 Scriitori, ziaristi și asimilati2452 Sculptori, pictori și asimilati2453 Compozitori, muzicieni și cantareti2454 Coregrafi și dansatori2455 Actori și regizori de film, teatru și alte spectacole246 Membri ai clerului2460 Membri ai clerului247 Specialisti în administratia publică2470 Specialisti în administratia publică248 Cercetatori și asistenti de cercetare în stiinte fizice și chimice2481 Cercetatori și asistenti de cercetare în fizica și astronomie2482 Cercetatori și asistenti de cercetare în meteorologie2483 Cercetatori și asistenti de cercetare în chimie2484 Cercetatori și asistenti de cercetare în geologie și geofizica249 Cercetatori și asistenti de cercetare în matematica și statistica2491 Cercetatori și asistenti de cercetare în matematica2492 Cercetatori și asistenti de cercetare în statistica250 Cercetatori și asistenti de cercetare în informatica2501 Cercetatori și asistenti de cercetare în informatica251 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în stiintetehnice2511 Cercetatori și asistenti de cercetare în arhitectura și urbanism2512 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în constructii2513 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în energeticași electrotehnica2514 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare înelectronică, transporturi și telecomunicatii2515 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în mecanica2516 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în petrochimieși chimie industriala2517 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în minerit,petrol și metalurgie2518 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în geodezie252 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare îndomeniile textile, pielarie, industrie alimentara2521 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare întextile-pielarie2522 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în industriaalimentara253 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în domeniullemnului și materialelor oxidice2531 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în domeniullemnului2532 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în domeniulmaterialelor oxidice254 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare înstiintele vietii2541 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare înbacteriologie, botanica, zoologie, microbiologie și ecologie2542 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în anatomie,biochimie, biofizica, farmacologie și fiziologie2543 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare înagricultura, zootehnie și silvicultura255 Cercetatori și asistenti de cercetare în medicina2551 Cercetatori și asistenti de cercetare în medicina2552 Cercetatori și asistenti de cercetare în medicina stomatologica2553 Cercetatori și asistenti de cercetare în medicina veterinara2559 Cercetatori și asistenti de cercetare în educatie fizica și sport256 Cercetatori și asistenti de cercetare în domeniul financiar bancar2560 Cercetatori și asistenti de cercetare în domeniul financiar-bancar257 Cercetatori și asistenti de cercetare în domeniul stiintelor juridice2570 Cercetatori și asistenti de cercetare în domeniul stiintelor juridice258 Cercetatori și asistenti de cercetare în stiinte economice, sociale șiumaniste2581 Cercetatori și asistenti de cercetare în domeniul economic2582 Cercetatori și asistenti de cercetare în sociologie, antropologie,arheologie și geografie2583 Cercetatori și asistenti de cercetare în filozofie, istorie și politologie2584 Cercetatori și asistenti de cercetare în lingvistica și filologie2585 Cercetatori și asistenti de cercetare în psihologieIII. 3. GRUPA MAJORA 3Tehnicieni, maistri și asimilati31 TEHNICIENI IN DOMENIUL FIZICII ȘI TEHNICII311 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei și tehnicii (exclusiv cei dinindustria textila, pielarie, alimentara, lemn și materiale de constructii)3111 Tehnicieni în fizica și chimie3112 Tehnicieni constructori3113 Tehnicieni energeticieni și electricieni3114 Tehnicieni în electronică, transporturi, posta și telecomunicatii3115 Tehnicieni și maistri mecanici3116 Tehnicieni și maistri petrolisti, petrochimisti și în chimia industriala3117 Tehnicieni mineri și metalurgisti3118 Desenatori tehnici3119 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei, tehnicii și asimilati,neclasificati în grupele de baza anterioare312 Operatori și tehnicieni echipamente de calcul și roboti industriali(exploatare întreținere)3121 Asistenti, analisti-programatori și asimilati3122 Tehnicieni-operatori echipamente calcul3123 Tehnicieni-operatori roboti industriali313 Tehnicieni la echipamente optice și electronice (exploatare întreținere)3131 Tehnicieni de echipamente de înregistrare imagine și sunet3132 Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie, televiziune șitelecomunicatii3133 Tehnicieni de aparate electro-medicale3139 Tehnicieni pentru alte aparate optice și electronice314 Tehnicieni de nave maritime, fluviale și aeriene3141 Ofiteri mecanici de nave3142 Ofiteri de punte și pilotaj nave3143 Piloti de avioane și asimilati3144 Controlori și navigatori de trafic aerian3145 Tehnicieni pentru siguranța traficului aerian315 Inspectori pentru asigurarea cladirilor împotriva incendiilor, pentruprotectia și igiena muncii și controlori de calitate3151 Inspectori pentru asigurarea cladirilor împotriva incendiilor3152 Inspectori pentru protectia și igiena muncii și controlori de calitate316 Tehnicieni și maistri în industriile textila, pielarie și alimentara3161 Tehnicieni și maistri în industria textila și pielarie3162 Tehnicieni și maistri în industria alimentara317 Tehnicieni și maistri în industria lemnului, industria sticlei șiceramicii, industria celulozei și hartiei și materialelor de constructii(materiale oxidice)3171 Tehnicieni și maistri în industria lemnului3172 Tehnicieni și maistri în industria sticlei, ceramicii și materialelor deconstructii (materiale oxidice)3173 Tehnicieni și maistri în industria celulozei și hartiei32 TEHNICIENI IN STIINTELE VIETII, OCROTIREA SĂNĂTĂȚII ȘI ASIMILATI321 Tehnicieni în stiintele vietii, ocrotirea sănătății și asimilati3211 Tehnicieni în stiintele vietii și ecologiei3212 Tehnicieni în activitatea de cercetare din domeniul agriculturii șisilviculturii3213 Tehnicieni agronomi, zootehnisti și silvici în unități de productie322 Tehnicieni și alti lucrători în ocrotirea sănătății (exclusiv surorimedicale)3221 Asistenti medicali generalisti3222 Igienisti3223 Asistenti dieteticieni și de nutriție3224 Optometricieni și opticieni3225 Tehnicieni dentari3226 Fizioterapeuti și asimilati3227 Asistenti și tehnicieni veterinari3228 Asistenti farmacisti și laboranti3229 Tehnicieni în medicina moderna, neclasificati în grupele de baza anterioare323 Surori medicale, surori puericultoare, moase și laboranti3231 Surori medicale și laborante3232 Moase și surori puericultoare33 INVATATORI ȘI ASIMILATI331 Invatatori3310 Invatatori în învățământul primar332 Educatoare3320 Educatoare333 Instructori-educatori în unități de handicapati3330 Instructori-educatori în unități de handicapati334 Alt personal în invatamant3340 Personal în invatamant, neclasificat în grupele de baza anterioare34 ALTE OCUPATII ASIMILATE TEHNICIENILOR341 Agenti în activitatea financiară și comerciala3411 Agenti de valori și cambisti (brokeri valori)3412 Agenti de asigurări3413 Agenti imobiliari3414 Agenti de voiaj3415 Reprezentanti tehnici și comerciali3416 Agenti contractari și achizitii3417 Experti în evaluarea bunurilor și vânzători la licitație3419 Agenti în activitatea financiară și comerciala, neclasificati în grupelede baza anterioare342 Agenti comerciali și mijlocitori de afaceri3421 Agenti comerciali3422 Agenti concesionari3423 Agenti de încadrare, repartizare, recalificare a forței de muncă șireintegrare a somerilor3429 Agenti comerciali și de afaceri, neclasificati în grupele de bazaanterioare343 Alti lucrători cu studii medii în gestiunea economica și administrativa3431 Secretari administrativi și asimilati3432 Ocupatii auxiliare în activitatea juridica, comerciala și administrativa3433 Contabili3434 Statisticieni în gestiunea economica, administrativa și asimilati344 Inspectori și agenti financiari3441 Inspectori de vama și frontiera (vamesi)3442 Inspectori de taxe și impozite3443 Inspectori de pensii și asigurări sociale3444 Inspectori pentru acordarea de permise, licente sau autorizații3449 Inspectori și agenti financiari, neclasificati în grupele de bazaanterioare345 Inspectori de politie și detectivi3450 Inspectori de politie și detectivi346 Asistenti sociali3460 Asistenti sociali347 Tehnicieni în domeniul creatiei artistice, spectacole și sport3471 Designeri, decoratori și alti tehnicieni în domeniul artei3472 Prezentatori (crainici) la televiziune, radio și spectacole3473 Muzicieni, cantareti, dansatori în localuri publice și asimilati3474 Clovni, magicieni, acrobati și asimilati3475 Sportivi, antrenori și asimilati348 Personal laic din culte3480 Personal laic din culteIII. 4. GRUPA MAJORA 4Functionari administrativi41 FUNCTIONARI DE BIROU411 Secretari și operatori la masini de scris și de calcul4111 Stenografe și dactilografe4112 Operatori la prelucrarea textelor și asimilati4113 Operatori introducere, validare și prelucrare date4114 Operatori la masini de calcul4115 Secretare412 Functionari în serviciile de evidența contabilă și financiare4121 Registratori ai operațiunilor de evidența contabilă4122 Functionari în activități financiare413 Functionari în evidenta materialelor, productiei și în transporturi4131 Magazineri4132 Functionari de programare și urmărire a productiei4133 Functionari în transporturi414 Functionari în biblioteca, arhiva, corespondenta și asimilati4141 Bibliotecari și arhivari4142 Functionari expeditie și alti agenti postali4143 Codificatori, corectori de tipar și asimilati419 Alti functionari de birou4190 Alti functionari de birou42 FUNCTIONARI IN SERVICII CU PUBLICUL421 Casieri, operatori la ghiseu și asimilati4211 Casieri, numaratori de bani și vânzători de bilete4212 Operatori la ghisee4213 Crupieri și asimilati4214 Camatari4215 Colectori de note de plată, polite și bani cash422 Functionari la receptie și de informare a clientelei4221 Functionari la agentiile de voiaj4222 Functionari la serviciile de informare și receptioneri4223 Operatori la serviciile de telefoane (telefoniste)III. 5. GRUPA MAJORA 5Lucrători operativi în servicii, comert și asimilati51 LUCRATORI IN SERVICII PERSONALE ȘI DE PROTECTIE511 Insotitori de zbor și ghizi5111 Insotitori de zbor și stewardese5112 Conductori și controlori în transporturi publice5113 Ghizi512 Administratori și alti lucrători operativi în restaurante cantine,pensiuni etc.5121 Administratori (Intendenti)5122 Bucatari5123 Ospatari și barmani513 Personal de ingrijire și asimilat5131 Ingrijitoare de copii5132 Infirmiere și ingrijitoare în institutii de ocrotire sociala și sanitara5133 Personal specializat pentru îngrijire și supraveghere la domiciliu-------------Denumirea grupei de bază 5133 a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.5139 Lucrători în serviciu pentru populatie, neclasificati în grupele de bazaanterioare514 Alti lucrători în servicii pentru populatie5141 Coafori, frizeri, cosmeticieni și asimilati5142 Valeti, cameriste și insotitori5143 Agenti de pompe funebre și imbalsamatori5149 Lucrători în servicii pentru populatie, neclasificati în grupele de bazaanterioare516 Personal de paza și ordine publică5161 Pompieri5163 Lucrători în penitenciare (gardieni de inchisoare)5169 Personal de paza și ordine publică, neclasificat în grupele de bazaanterioare52 MODELE, MANECHINE ȘI VÂNZĂTORI IN MAGAZINE ȘI PIETE521 Manechine și asimilati5210 Manechine și asimilati522 Vânzători în magazine și piete5220 Vânzători în magazine și pieteIII. 6. GRUPA MAJORA 6Agricultori și lucrători calificati în agricultura, silvicultura și pescuit61 AGRICULTORI ȘI LUCRATORI CALIFICATI IN AGRICULTURA, SILVICULTURA ȘI PESCUIT611 Agricultori și lucrători calificati în culturi vegetale6111 Agricultori și lucrători calificati în culturi de camp și legumicultura6112 Arboricultori și floricultori6115 Viticultori și pomicultori612 Crescatori de animale6121 Crescatori-ingrijitori de animale domestice pentru producția de lapteși carne6122 Crescatori de păsări și fazanieri6123 Apicultori și sericicultori6124 Crescatori - ingrijitori de cabaline6125 Crescatori de animale mici613 Agricultori și lucrători calificati în culturi vegetale și crescatori deanimale6130 Agricultori și lucrători calificati în culturi vegetale și crescatori deanimale614 Lucrători forestieri și asimilati6141 Lucrători forestieri6142 Preparatori mangal615 Pescari și vânători6151 Lucrători în culturi acvatice6152 Pescari în ape interioare și de coasta6153 Pescari în mari și oceane6154 VânătoriIII. 7. GRUPA MAJORA 7Mestesugari și lucrători calificati în meserii de tip artizanal, de reglare și întreținere a masinilor și instalațiilor71 MESERIASI ȘI MUNCITORI CALIFICATI IN INDUSTRIA EXTRACTIVA ȘI CONSTRUCTII711 Mineri și artificieri, taietori și cioplitori în piatra7111 Mineri și lucrători în cariera7112 Artificieri7113 Spargatori, taietori și cioplitori în piatra712 Muncitori constructori și asimilati7121 Muncitori constructori care utilizeaza tehnici și materiale traditionale7122 Zidari7123 Constructori în beton armat și asimilati7124 Dulgheri7129 Muncitori constructori neclasificati în grupele de baza anterioare713 Muncitori constructori la lucrari de finisare7131 Constructori de acoperisuri7132 Parchetari, linolisti, mozaicari și faiantari7133 Ipsosari7134 Montatori de izolatii termice și acustice7135 Geamgii7136 Instalatori și montatori de tevi7137 Electricieni în constructii714 Zugravi, vopsitori, curatitori de fatade și asimilati7141 Zugravi, tapetari, lacuitori și vopsitori7143 Curatitori de fatade și cosari72 MESERIASI ȘI MUNCITORI CALIFICATI IN METALURGIE, CONSTRUCTII METALICE ȘIASIMILATI721 Turnatori, sudori, tinichigii-cazangii și alti lucrători în constructiimetalice7211 Turnatori, formatori, miezuitori7212 Sudori și debitatori autogeni7213 Tinichigii-cazangii7214 Constructori și montatori de structuri metalice7215 Lucrători la montarea și întreținerea de instalații de ridicat șitransportat7216 Scafandri și alti lucrători subacvatici722 Forjori, matriteri, reglori și asimilati7221 Forjori, stantatori și presatori7222 Sculeri7223 Reglori și reglori conductori de masini unelte7224 Lucrători la masini de polizat, rectificat și ascutit723 Mecanici, montatori și reparatori de masini și utilaje7231 Mecanici, montatori și reparatori de autovehicule7232 Mecanici, montatori și reparatori de motoare de avioane7233 Mecanici, montatori și reparatori de masini agricole și industriale724 Montatori și reparatori de aparate și echipamente electronice șielectrotehnice7241 Electromecanici montatori și reparatori de aparate și echipamenteelectrice și energetice7242 Electronisti montatori și reparatori de aparate și echipamenteelectronice7244 Electromecanici montatori și reparatori de instalații telegrafice șitelefonice7245 Electricieni montatori și reparatori de linii electrice aeriene șisubterane73 MESERIASI ȘI MUNCITORI CALIFICATI IN MECANICA FINA, ARTIZANAT, IMPRIMERIEȘI ASIMILATI731 Lucrători în mecanica fina și asimilati7311 Confectioneri și reparatori de instrumente și aparate de precizie7312 Confectioneri și acordori de instrumente muzicale7313 Giuvaergii și alti lucrători de precizie în metal și alte materiale732 Olari, sticlari și lucrători asimilati7321 Olari și formatori în ceramica și materiale abrazive7322 Sticlari (suflatori, taietori de sticlă, polizori de sticlă etc.)7323 Gravori pe sticlă7324 Pictori, decoratori pe sticlă și ceramica733 Lucrători meseriasi în executarea de produse artizanale din lemn, textile,piele și alte materiale7331 Lucrători-meseriasi în executarea de produse artizanale din lemn și altemateriale7332 Lucrători-meseriasi în executarea de produse artizanale din textile, pieleși materiale similare734 Lucrători poligrafi și asimilati7341 Zetari și linotipisti7342 Stereotipari și galvanotipiști7343 Gravori de imprimerie și fotogravori7344 Personal de fotografiere și asimilat7345 Legatori și lucrători Înrudiți7346 Imprimatori pe matase, lemn și textile74 MESERIASI ȘI MUNCITORI CALIFICAtI IN INDUSTRIA ALIMENTARA ȘI ALTE MESERIIARTIZANALE741 Meseriasi și lucrători în industria alimentara7411 Macelari și alti lucrători în prelucrarea carnii și peștelui7412 Brutari, patiseri și cofetari7413 Lucrători în fabricarea produselor lactate7414 Lucrători în conservarea fructelor și legumelor7415 Degustatori și controlori de calitate de mancaruri și bauturi7416 Lucrători în prelucrarea tutunului și produselor din tutun742 Meseriasi și lucrători În tratarea și prelucrarea lemnului7421 Lucrători în pregătirea și tratarea lemnului7422 Tamplari și lucrători asimilati7423 Reglori-montatori masini de prelucrat lemn7424 Impletitori de cosuri, confectioneri de perii și asimilati743 Lucrători în industria textila și confectii7431 Filatori7432 Tesatori și tricotori7433 Confectioneri industriali de imbracaminte, palarieri și modiste7434 Blanari și asimilati7435 Mesteri, croitori în textile și piele7436 Lucrători în broderie și asimilati7437 Tapiteri și asimilati744 Lucrători în prelucrarea pielii și fabricarea incaltamintei7441 Tabacari și pielari7442 Cizmari și mestesugariIII. 8. GRUPA MAJORA 8Operatori la instalații și masini și asamblori de masini, echipamente și alte produse81 OPERATORI LA INSTALATIILE FIXE ȘI LUCRATORI ASIMILATI811 Operatori la instalatiile de exploatare miniera și petroliera de extractieși preparare a substanțelor minerale utile8111 Operatori la instalații și utilaje miniere8112 Operatori la instalații de preparare a minereurilor și rocilor8113 Operatori la instalații de foraj și sonde de extractie a titeiului812 Operatori la instalatiile de producere și prelucrare a metalului8121 Operatori la cuptoare pentru minereuri, furnalisti și otelari8122 Operatori la cuptoare și instalații pentru turnarea și laminarea metalelor8123 Operatori la instalatiile de tratament termic al metalelor8124 Operatori la instalatiile de trefilare a metalelor813 Operatori la cuptoarele și instalatiile de obtinere a sticlei, ceramiciiși produselor refractare, abrazive din carbune și grafit8131 Operatori la cuptoarele și instalatiile de producere a sticlei șiproduselor din sticlă8139 Operatori la instalatiile de obtinere a ceramicii și produselor refractare,abrazive din carbune și grafit814 Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului și fabricare a hartiei8141 Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului8142 Operatori la instalatiile de fabricare a pastei de hartie8143 Operatori la instalatiile de fabricare a hartiei815 Operatori la instalatiile de prelucrare chimica8151 Operatori la instalatiile de fragmentare, de amestecare, macinare șimalaxare chimica8152 Operatori la aparatele de tratament termic în chimie8153 Operatori la aparatele de filtrare și separare chimica8154 Operatori la instalatiile de distilare și tratamente chimice (cu excepțiarafinarii petrolului și gazelor)8155 Operatori la instalatiile de rafinare a petrolului și gazelor naturale8159 Operatori la instalatiile de prelucrare chimica, neclasificati în grupelede baza anterioare816 Operatori la instalatiile de producere a energiei și tratarea apei8161 Operatori la instalatiile de producere a energiei8162 Fochisti la masini mobile cu abur și cazane de locomotiva8163 Operatori la incineratoare, instala(îi de tratare a apei și asimila(i817 Operatori la liniile de montaj automat și roboti industriali8170 Operatori la liniile de montaj automat și roboti industriali82 OPERATORI LA MASINI, UTILAJE ȘI ASAMBLORI DE MASINI, ECHIPAMENTE ȘI ALTEPRODUSE821 Operatori la masinile pentru prelucrarea metalelor și produselor minerale8211 Operatori prelucratori la masini unelte8212 Operatori la masini și instalații pentru fabricarea cimentului și a altorproduse minerale822 Operatori la instalatiile și utilajele pentru fabricarea produselorchimice8221 Operatori la instalatiile pentru producerea medicamentelor și produselorcosmetice8222 Operatori la instalatiile de fabricare a munitiei chimice și explozibililor8223 Operatori la instalatiile de tratare chimica a metalelor8224 Operatori la instalatiile de fabricare a produselor fotografice8229 Operatori la instalatiile de fabricare a altor produse chimice823 Operatori la instalatiile și utilajele pentru fabricarea articolelor dincauciuc și mase plastice8231 Operatori la instalatiile, utilajele și masinile pentru fabricareaproduselor din cauciuc8232 Operatori la instalatiile, utilajele și masinile pentru fabricareaarticolelor din materiale plastice824 Operatori la masinile și utilajele pentru fabricarea produselor din lemn8240 Operatori la masinile și utilajele pentru fabricarea produselor din lemn825 Operatori la masinile și utilajele din tipografii și legatorii8251 Operatori la masinile și utilajele de imprimat8252 Operatori la masinile și utilajele de legat cărți8253 Operatori la masinile de papetarie, fabricarea diferitelor articole dinhartie, carton și materiale similare826 Operatori la masinile și utilajele pentru fabricarea produselor șiarticolelor din textile, blanuri și piele8261 Operatori la utilajele de filatura8262 Operatori la masini de tesut și tricotat8263 Operatori la masini și utilaje pentru industria confectiilor8264 Operatori la utilajele și instalatiile de finisare textila8265 Operatori la masini pentru tratarea blanurilor și pieilor8266 Operatori la masini utilaje și instalații din industria incaltamintei8269 Operatori la masini de prelucrare a altor articole din textile, blanuri șialte materiale similare827 Operatori la masinile pentru fabricarea produselor alimentare8271 Operatori la masinile și utilajele de prelucrare a carnii și peștelui8272 Operatori la masinile și utilajele de fabricare a produselor lactate8273 Operatori la masinile de macinat cereale și mirodenii8274 Operatori la masinile și utilajele pentru fabricarea painii, pastelorfainoase, a produselor de patiserie, cofetarie și zaharoase8275 Operatori la masinile și utilajele pentru prelucrarea fructelor, legumelorși fabricarea uleiurilor alimentare8276 Operatori la utilajele de producere și rafinare a zaharului8277 Operatori la masinile și utilajele de prelucrare a cafelei și a ceaiului8278 Operatori la masinile și instalatiile de fabricare a berii, vinurilor șialtor bauturi8279 Operatori la utilajele de prelucrare a tutunului și produselor din tutun828 Asamblori de masini, echipamente și alte produse8281 Montatori în constructii mecanice8282 Montatori de masini și echipamente electrotehnice8283 Asamblori de echipamente electronice8284 Asamblori de produse și articole din metal, cauciuc și materiale plastice8285 Asamblori de produse și articole din lemn8286 Asamblori de produse și articole din carton, textile și materiale similare8287 Montatori de subansamble829 Alti operatori la masini și asamblori8290 Operatori la masini și asamblori neclasificati în grupele de bazaanterioare83 CONDUCATORI DE VEHICULE ȘI OPERATORI LA INSTALATII MOBILE831 Mecanici de locomotiva și asimilati8311 Mecanici de locomotiva8312 Franari, acari și agenti de manevra832 Conducatori auto8321 Conducatori de motociclete8322 Soferi de autoturisme și camionete8323 Conducatori de autobuze, troleibuze și tramvaie8324 Soferi de autocamioane și masini de mare tonaj833 Conducatori de masini agricole și alte masini de transportat și ridicat8331 Tractoristi și alti conducatori de masini agricole și forestiere8332 Conducatori de masini și utilaje terasiere8333 Conducatori de macarale, poduri mobile, lifturi subterane și asimilati8334 Operatori la instalatiile de transport marfuri paletizate834 Marinari, navigatori și asimilati8340 Marinari, navigatori și asimilatiIII. 9. GRUPA 9Muncitori necalificati91 MUNCITORI NECALIFICATI, IN SERVICII ȘI VANZARI911 Vânzători ambulanti și asimilati9111 Vânzători ambulanti9113 Vânzători la domiciliul clientelei sau la comanda prin telefon912 Lustragii și alti prestatori de mici servicii pentru populatie9120 Lustragii și alti prestatori de mici servicii pentru populatie913 Personal casnic, spalatorese și asimilati9131 Menajere9132 Femei de serviciu la birouri, hoteluri și alte institutii9133 Spalatorese și călcătorese914 Ingrijitori de cladiri, spalatori de vehicule, vitrine și geamuri9141 Ingrijitori de cladiri9142 Spalatori de vehicule, vitrine și geamuri915 Personal de manipulare și supraveghere bagaje, mesageri, portari, pazniciși asimilati9151 Personal de manipulare și supraveghere bagaje9152 Portari, paznici și asimilati9153 Cititori de contoare și incasatori916 Muncitori necalificati în servicii publice9161 Gunoieri și maturatori9162 Muncitori necalificati în servicii publice, neclasificati în grupele debaza anterioare92 MUNCITORI NECALIFICATI IN AGRICULTURA, SILVICULTURA ȘI PESCUIT921 Muncitori necalificati în agricultura, silvicultura și pescuit9211 Muncitori necalificati în agricultura9212 Muncitori necalificati în silvicultura9213 Muncitori necalificati în pescuit și vânătoare93 MUNCITORI NECALIFICATI IN INDUSTRIA MINIERA, CONSTRUCTII, LUCRARI PUBLICE,INDUSTRIA PRELUCRATOARE ȘI TRANSPORTURI931 Muncitori necalificati în industria miniera, constructii și lucraripublice9311 Muncitori necalificati în mine și cariere9312 Muncitori necalificati la întreținerea de drumuri, sosele, poduri, barajeetc.9313 Muncitori necalificati în construcția de locuinte932 Muncitori necalificati în industria prelucratoare9320 Muncitori necalificati în industria prelucratoare933 Muncitori necalificati în transporturi și manipulanti marfuri9330 Muncitori necalificati în transporturi și manipulanti marfuriIII. 10. GRUPA MAJORA 0Fortele armate01 FORTELE ARMATE011 Fortele armate0111 Fortele armateIV. DESCRIEREA GRUPELOR DE OCUPATII - IN STRUCTURA ARBORESCENTA - SUB RAPORTUL COMPETENTELOR PROFESIONALEIV. 1. GRUPA MAJORA 1Membri ai corpului legislativ ai executivului, inalti conducatori ai administrației publice, conducatori și functionari superiori din unitatile economico-sociale și politiceMembrii corpului legislativ, ai executivului, inaltii conducatori ai administrației publice, conducătorii și funcționarii superiori din unitatile economico-sociale și politice adopta, modifica și abroga legi constitutionale, organice și legi ordinare; aproba programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne și externe; exercita conducerea generală a administrației publice pe intreg teritoriul tarii; contribuie la apararea drepturilor și la promovarea intereselor profesionale economice și sociale ale salariatilor în raport cu statutele lor; reprezinta voința politica a cetatenilor, cu respectarea ordinii de drept și principiilor democratiei.Subgrupe majore componente:11 Legislatori, membri ai executivului și inalti conducatori ai administrațieipublice12 Conducatori de unități economico-sociale mari (corporatii)13 Conducatori de unități economico-sociale mici (giranti)IV. 1.1. SUBGRUPA MAJORA 11Legislatori, membri ai executivului și inalti conducatori ai administrației publiceMembrii corpului legislativ, ai executivului și inaltii conducatori ai administrației publice adopta, modifica și abroga legi constitutionale, organice și ordinare; formuleaza, aproba programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne și externe; exercita conducerea generală a administrației publice pe intreg teritoriul tarii, în baza legii.Grupe minore componente:111 Legislatori, membri ai executivului și inalti conducatori ai administrațieipublice114 Presedinti și alti functionari superiori din organizații politice,profesionale, patronale, sindicale și alte organizații obstestiIV. 1.1.1. GRUPA MINORA 111Legislatori, membri ai executivului și inalti conducatori ai administrației publiceMembrii corpului legislativ, ai executivului și inaltii conducatori ai administrației publice formuleaza, adopta, modifica și abroga legi constitutionale, organice și legi ordinare; aproba programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne și externe; exercita conducerea generală a administrației publice pe intreg teritoriul tarii, în baza legii.Grupe de baza componente:1110 Legislatori, membri ai executivului și inalti conducatori ai administrațieipublice1110 LEGISLATORI, MEMBRI AI EXECUTIVULUI ȘI INALTI CONDUCATORI AI ADMINISTRATIEIPUBLICEMembrii corpului legislativ, ai executivului și inaltii conducatori ai administrației publice formuleaza, adopta, modifica și abroga legi constitutionale, organice și legi ordinare; aproba programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne și externe; exercita conducerea generală a administrației publice pe intreg teritoriul tarii, în baza legii.Ocupatii componente:111001 adjunct al procurorului general111002 ambasador111003 chestor Parlament111004 comandant unic aviatie111005 comisar general111006 comisar general adjunct111007 consilier diplomatic111008 consilier guvernamental111009 consilier și consultant juridic111010 consilier institutii publice111011 consilier al ministrului111012 consul general111013 consultant prezidential și guvernamental111014 senator111015 director institutie publică și asimilati111016 director adjunct institutie publică și asimilati111017 director de cabinet111018 director general institutie publică și asimilati111019 consilier economic111020 grefier sef (judecatorie, parchet)111021 grefier sef de secție (Curte de Apel, tribunal, parchete)111022 guvernator111023 inspector de stat sef111024 inspector sef în administratia publică111025 magistrat asistent sef111026 ministru și asimilati111027 ministru consilier111028 ministru de stat111029 ministru plenipotentiar111030 notar sef111031 notar sef adjunct111032 prefect111033 presedinte Academie111034 presedinte Curtea Suprema de Justiție111035 presedinte Curte de Apel111036 presedinte Curte de conturi111037 presedinte de judecatorie111038 presedinte Camera Deputatilor111039 presedinte de secție (la Curtea Suprema de Justiție, Curte de Apel,tribunal)111040 presedinte tribunal111041 președintele României111042 prim grefier111043 prim procuror111044 prim procuror adjunct111045 prim adjunct al procurorului general111046 prim-ministru111047 primar111048 procuror general111049 procuror sef de secție111050 procuror sef de secție adjunct111051 secretar general111052 secretar general al guvernului111053 secretar Parlament111054 secretar de stat și asimilati111055 secretar general Academie111056 secretar sef notariat111057 secretar primarie, prefectura, procuratura111058 sef laborator criminalistica111059 sef birou institutie publică111060 sef cabinet111061 sef birou senatorial111062 sef departament111063 sef protocol de stat111064 sef serviciu institutie publică111065 subprefect111066 viceguvernator111067 viceprimar111068 deputat111069 vicepresedinte (la Curtea Suprema de Justiție, Curtea de Apel, tribunal,judecatorie)111070 consilier prezidential111071 consilier parlamentar111072 presedinte SenatIV. 1.1.2. GRUPA MINORA 114Presedinti și alti functionari superiori din organizații politice, profesionale, patronale, sindicale și alte organizații obstestiPresedintii și alti functionari superiori din organizații politice, profesionale, patronale, sindicale și alte organizații obstesti reprezinta voința politica a cetatenilor; apara drepturile și promovează interesele organizațiilor pe care le conduc, în fața administrației și în relatiile dintre ele, pe baza statutelor proprii, cu respectarea ordinii de drept și principiilor democratice; definesc, formuleaza și urmaresc aplicarea politicii organizației pe care o reprezinta (partide politice, sindicate, organizații patronale, asociații profesionale, sportive sau umanitare).Grupe de baza componente:1141 Conducatori și alti functionari superiori din organizațiile politice1142 Conducatori și alti functionari superiori din organizațiile profesionale,patronale, sindicale și alte organizații similare1143 Conducatori și alti functionari superiori din organizațiile umanitare șialte organizații similare (UNICEF, ecologice etc.)1141 CONDUCATORI ȘI ALTI FUNCTIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZAȚIILE POLITICEConducătorii și alti functionari superiori din organizațiile politice definesc politica, statutul și regulamentul intern al organizațiilor, indeplinesc functia de reprezentare a acestora și de coordonare a activității respective.Ocupatii componente:114101 consilier organizație politica114102 presedinte organizație politica114103 vicepresedinte organizație politica114104 secretar organizație politica1142 CONDUCATORI ȘI ALTI FUNCTIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZAȚIILE PROFESIONALE, PATRONALE, SINDICALE ȘI ALTE ORGANIZAȚII SIMILAREConducătorii și inaltii functionari din organizațiile profesionale, patronale, sindicale și alte organizații similare definesc și formuleaza politica, statutul și regulamentele de ordine interioara ale organizațiilor pe care le conduc, supraveghează aplicarea politicii organizațiilor respective, reprezinta aceste organizații și acționează în numele lor, reprezentandu-le interesele în Parlament și în fața puterii publice.Ocupatii componente:114201 conducator de asociații, filiale și organizații obstesti114202 loctiitor al conducătorului de asociații, filiale organizații obstesti114203 secretar și secretar adjunct ai asociațiilor, filialelor șiorganizațiilor obstesti114204 președinte organizație sindicala-----------Ocupația "președinte organizație sindicala" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.114205 vicepreședinte organizație sindicala-----------Ocupația "vicepreședinte organizație sindicala" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.114206 secretar organizație sindicala-----------Ocupația "secretar organizație sindicala" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.114207 delegat sindical național------------Ocupația "delegat sindical național" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.1143 CONDUCATORI ȘI ALTI FUNCTIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZAȚIILE UMANITARE ȘI ALTE ORGANIZAȚII SIMILARE (UNICEF, ECOLOGICE)Conducătorii și alti functionari superiori din organizațiile umanitare și alte organizații similare definesc și formuleaza politica, statutul, și regulamentul intern al organizațiilor respective, indeplinesc functii de coordonare a aplicarii politicii proprii, precum și de reprezentare a organizațiilor în relatiile cu alte organe și organizații.Ocupatii componente:114301 conducator de organizații umanitare și asimilati114302 secretar al organizațiilor umanitare și asimilatiIV. 1.2. SUBGRUPA MAJORA 12Conducatori de unități economico-sociale mari (corporatii)Conducătorii de întreprinderi mari - întreprinderi, organisme sau sectiile componente ale acestora, conduse de cel puțin trei cadre de conducere definesc și formuleaza politica economico-sociala a intreprinderii sau a mai multor sectii, pentru care planifica și coordonează desfășurarea activității și indeplinesc functii de reprezentare a întreprinderilor respective.Grupe minore componente:121 Directori generali, directori de unități economico-sociale mari și asimilati122 Conducatori de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cuactivități de productie și sociale din unități economico-sociale mari123 Alti conducatori de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.)cu activități nelucrative din unități economico-sociale mariIV. 1.2.1. GRUPA MINORA 121Directori generali, directori din unități economico-sociale mari și asimilatiDirectorii generali, directorii din unități economico-sociale mari și asimilatii acestora definesc și formuleaza politica economica a intreprinderii, planifica și coordonează activitatea acesteia, cu consultarea organului director în fața caruia raspund de deciziile luate și de rezultatele obtinute, indeplinind și functii de reprezentare a unităților respective.Grupe de baza componente:1210 Directori generali, directori și asimilati1210 DIRECTORI GENERALI, DIRECTORI ȘI ASIMILATIDirectorii generali, directorii și asimilatii acestora definesc și formuleaza politica economico-sociala a unităților respective, planifica și coordonează activitatea, apreciaza rezultatele obtinute, raporteaza în fața consiliului de administratie sau a altui organ director și reprezinta unitatea în tranzactiile cu tertii.Ocupatii componente:121001 comandant și comandant adjunct aviatie121002 comandant port, flota121003 decan, rector, prorector, prodecan121004 director societate comerciala121005 director adjunct societate comerciala121006 inspector general scolar121007 director științific cercetare-dezvoltare și asimilati121008 inspector sanitar sef121009 medic (farmacist) director și asimilati121010 medic (farmacist) director adjunct121011 director general societate comerciala121012 director general adjunct societate comerciala121013 director de program121014 director general regie autonoma121015 director general adjunct regie autonoma121016 director control risc------------Ocupația "director control risc" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.IV. 1.2.2. GRUPA MINORA 122Conducatori de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cu activități de productie și sociale din unități economico-sociale mariConducătorii de compartimente cu activități de productie și sociale din unitatile economico-sociale mari raspund, planifica și conduc activitatea de productie a bunurilor și prestarilor de servicii, în limitele stabilite de cadrele ierarhic superioare, avizeaza recrutarea și formarea personalului, apreciaza randamentul muncii acestuia, reprezinta interesele unității pe care o conduc în relatiile de muncă cu alte compartimente similare din cadrul intreprinderii (institutiei) proprii sau cu tertii.Grupe de baza componente:1221 Conducatori în agricultura, silvicultura, vânătoare piscicultura, pescuitși protectia mediului1222 Conducatori în industria extractiva și prelucratoare1223 Conducatori în constructii1224 Conducatori în comertul cu ridicata și cu amanuntul1225 Conducatori în activitatea hoteliera și restaurante1226 Conducatori în transporturi, posta și telecomunicatii1227 Conducatori de firme de afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale1228 Conducatori de întreprinderi de prestări servicii pentru populatie(reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii, spalatorii, frizerii etc.)1229 Conducatori în alte activități de productie și servicii sociale (sănătate,cultura, invatamant, sport, afaceri externe etc.)1221 CONDUCATORI IN AGRICULTURA SILVICULTURA, VANATOARE PISCICULTURA, PESCUIT ȘI PROTECTIA MEDIULUIConducătorii din agricultura, silvicultura, vânătoare, piscicultura, pescuit și protectia mediului, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alte cadre de conducere de direcții și servicii, planifica și coordonează activitatea de productie a bunurilor agricole, supraveghează utilizarea resurselor materiale, financiare și umane, stabilesc modalitatile de execuție a lucrărilor de specialitate, avizeaza recrutarea și formarea profesionala a personalului, reprezinta unitatea pe care o conduc în relatiile cu alte sectoare ale aceleiasi întreprinderi sau cu tertii.Ocupatii componente:122101 hidrometeorolog sef122102 inginer sef agricultura, silvicultura, vânătoare, piscicultura, pescuit122103 inspector general vânătoare122104 medic veterinar sef122105 sef centru protectia plantelor și mediului122106 sef centru reproductia și selecția animalelor122107 sef district, centru, ocol silvic122108 sef circumscriptie sanitar-veterinar și control al alimentelor122109 sef complex zootehnic122110 sef fazanerie122111 sef ferma agricola (agrozootehnica)122112 sef laborator analize pedologice și asimilati122113 sef oficiu cadastru122114 sef parchet122115 sef pastravarie122116 sef pepiniera silvicola, pomicola, viticola122117 sef statie hidrologica, meteorologica și incubație122118 sef statie productie, exploatare, întreținere în agricultura122119 sef statie vinificație122120 sef statie lucrari de irigatie și ameliorare a solului122121 inspector veterinar sef122122 sef secție mecanizare1222 CONDUCATORI IN INDUSTRIA EXTRACTIVA ȘI PRELUCRATOAREConducătorii din industria extractiva și prelucratoare, în subordinea directorilor responsabili, în colaborare cu alti conducatori de direcții și servicii planifica și coordonează activitatea de extractie a carbunelui și minereurilor, de productie și distribuție a electricitatii, gazului și apei; supraveghează aplicarea regulilor de protecție a muncii, precum și recrutarea și formarea profesionala a personalului; reprezinta organizația proprie în relatiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia sau cu tertii.Ocupatii componente:122201 inginer sef exploatare nucleara122202 inginer sef industria extractiva și prelucratoare122203 inginer sef radioprotectie122204 inspector sef conservarea energiei122205 sef atelier industria extractiva și prelucratoare122206 sef sector, industria extractiva și prelucratoare122207 sef centru prelucrare122208 sef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear122209 sef unități miniere și asimilate122210 sef brigada exploatare miniera122211 sef serviciu tehnic și componente nucleare122212 sef serviciu termo-chimic122213 sef uzina, centrala electrica, gaze, apa și asimilati122214 sef laborator în industria prelucratoare122215 sef modul în industria extractiva și prelucratoare122216 sef centrala electrica, gaze și apa122217 sef secție industrie extractiva și prelucratoare122218 sef serviciu industrie extractiva și prelucratoare122219 sef birou industrie extractiva și prelucratoare122220 sef atelier reparatii capitale1223 CONDUCATORI IN CONSTRUCTIIConducătorii din constructii, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alti conducatori de direcții și servicii, planifica și coordonează activitatea de productie, exploatare și întreținere în constructii și lucrari publice; supraveghează aplicarea regulilor de protecție a muncii, precum și recrutarea și formarea profesionala a personalului din subordine și randamentul acestuia; reprezinta organizația proprie în relatiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia sau cu tertii.Ocupatii componente:122301 ajutor sef brigada, în constructii122302 inginer sef în constructii122303 conducator antrepriza constructii montaj122304 sef atelier în constructii122305 sef brigada complexa sau specializata122306 sef laborator în constructii122307 sef lot122308 sef santier122309 sef sector (secție) drumuri-poduri122310 sef secție productie, exploatare, întreținere, reparatii în constructiiși lucrari publice122311 sef serviciu în constructii122312 sef birou în constructii122313 sef sector exploatare, imbunatatiri funciare122314 sef sistem exploatare imbunatatiri funciare1224 CONDUCATORI IN COMERTUL CU RIDICATA ȘI CU AMANUNTULConducătorii din comertul cu ridicata și cu amanuntul, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alti conducatori de direcții și servicii, planifica și coordonează activitatea comerciala a intreprinderii; supraveghează respectarea normelor practicate în regimul schimbului de marfuri și cheltuielile specifice; supraveghează recrutarea și formarea profesionala a personalului din subordine și randamentul acestuia; reprezinta organizația proprie în relatiile cu alte sectoare interne sau cu tertii.Ocupatii componente:122401 presedinte cooperativa de productie, achizitie și desfacere a marfurilor122402 sef baza receptie122403 sef serviciu comert cu ridicata și amanuntul122404 sef birou comert cu ridicata și amanuntul122405 vicepresedinte cooperativa de productie, achizitie și desfacere1225 CONDUCATORI IN ACTIVITATEA HOTELIERA ȘI RESTAURANTEConducătorii din activitatea hoteliera și restaurante, în subordinea directorilor responsabili, planifica și coordonează activitatea hoteliera și de alimentatie publică; supraveghează utilizarea resurselor materiale și financiare; avizeaza recrutarea și formarea profesionala a personalului din subordine și urmaresc eficienta muncii acestora; reprezinta interesele organizației proprii în relatiile de lucru cu alte sectoare din interiorul acesteia sau cu tertii.Ocupatii componente:122501 responsabil complex hotel-restaurant122502 sef complex hotelier1226 CONDUCATORI IN TRANSPORTURI, POSTA ȘI TELECOMUNICATIIConducătorii din transporturi, posta și telecomunicatii în subordinea directorilor responsabili, planifica și coordonează activitatea specifică din transporturi, posta și telecomunicatii; supraveghează utilizarea resurselor materiale și financiare și respectarea normativelor și tarifelor; avizeaza recrutarea, formarea profesionala și eficienta personalului în subordine; reprezinta organizația proprie în relatiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia și cu tertii.Ocupatii componente:122601 capitan sef port122602 comandant nava122603 comandant coordonator grup mare pescuit oceanic122604 conducator (director și director adjunct) Administratia Filiala Dunareade Jos (AFDJ)122605 director zbor122606 inginer sef transporturi122607 picher sef district122608 revizor general siguranța circulației122609 sef agentie navala122610 sef atelier aeroport122611 sef atelier telecomunicatii122612 sef atelier transporturi122613 sef autobaza122614 sef birou aeroport122615 sef birou exploatare postala122616 sef birou radiotelecomunicatii122617 sef birou, serviciu relatii internationale122618 sef birou, serviciu transport maritim și fluvial122619 sef centrala telefonica122620 sef centru control calitate emisie radiofonica122621 sef centru control calitate emisie televiziune122622 sef centru control local comunicatii122623 sef centru dirijare zbor122624 sef centru postal și asimilati122625 sef centru (secție, sector) radiodifuziune și asimilati122626 sef centru (secție, sector) telecomunicatii și asimilati122627 sef centru zonal interventii radiorelee122628 sef centru zonal de interventii translatare TV122629 sef coloana auto122630 sef depou122631 sef district cai ferate, poduri, drumuri122632 sef divizie cai ferate122633 sef formatie comunicatii122634 sef formatie operationala telecomunicatii122635 sef laborator aeroport122636 sef laborator masuratori telecomunicatii122637 sef laborator radio-televiziune122638 sef laborator telecomunicatii122639 sef lot telecomunicatii122640 sef port122641 sef regulator circulatie cai ferate122642 sef retea telecomunicatii122643 sef revizie locomotive, automotoare122644 sef revizie vagoane122645 sef secție (sector) transporturi și asimilati122646 sef serviciu, centru, statie, aeroport și asimilati122647 sef serviciu control zonal comunicatii122648 sef serviciu exploatare postala122649 sef serviciu filiala Administratia Filiala Dunarea de Jos122650 sef serviciu informare zbor122651 sef serviciu statie, tura meteo122652 sef serviciu navigatie122653 sef serviciu radiotelecomunicatii și asimilati122654 sef statie cai ferate122655 sef statie comunicatii prin satelit122656 sef statie radiorelee122657 sef statie teleferic122658 sef statie televiziune122659 sef studio122660 sef agentie pilotaj122661 sef cart122662 telefonist sef122663 telegrafist sef122664 sef oficiu zonal posta122665 sef oficiu special posta122666 diriginte oficiu transporturi și telecomunicatii122667 sef turn telecomunicatii122668 sef garaj122669 comandant instructor122670 sef mecanic instructor122671 sef mecanic nave maritime122672 sef electrician nave maritime122673 sef statie radiotelegrafie (RTG)1227 CONDUCATORI LA FIRME DE AFACERI, INTERMEDIERI ȘI ALTE SERVICII COMERCIALEConducătorii firmelor de intermediere a afacerilor și a altor servicii comerciale, în subordinea directorilor responsabili, planifica și coordonează activitatea de prestare servicii bancare, asigurare și gestiune imobiliara, prelucrari informatice, studii de piața, contabilitate, arhitectura, inginerie, curatare a cladirilor, expertize și analize tehnice, publicitate și condiționare (ambalare) a marfurilor; supraveghează utilizarea resurselor materiale și financiare și avizeaza recrutarea, formarea profesionala și randamentul personalului în subordine; reprezinta organizația proprie în relatiile de lucru cu alte sectoare din interiorul acesteia și cu tertii; supraveghează aplicarea regulilor de protecție a muncii.Ocupatii componente:122701 inginer sef firme de afaceri și alte servicii comerciale122702 sef agentie comerciala122703 sef expozitii și targuri122704 sef vama și asimilati1228 CONDUCATORI DE iNTREPRINDERI DE PRESTARI SERVICII PENTRU POPULATIE (REPARATII OBIECTE DE UZ CASNIC, CURATATORII, SPALATORII, FRIZERII ETC.)Conducătorii din intreprinderile de prestări de servicii pentru populatie, în subordinea directorilor responsabili, planifica și coordonează prestarile de servicii pentru populatie: supraveghere persoane la domiciliu, curățenie și alte prestatii similare; planifica și coordonează activitatea de executare a lucrărilor de reparatii sau altor prestatii; supraveghează utilizarea rationala a resurselor materiale și financiare și urmaresc respectarea termenelor planificate pentru executarea diferitelor servicii; avizeaza recrutarea și formarea profesionala a personalului în subordine și randamentul acestuia; reprezinta organizația proprie în relatiile de lucru cu alte sectoare interne sau cu tertii.Ocupatii componente:122801 inginer sef întreprinderi de reparatii obiecte de uz casnic, curatatoriiși alte servicii pentru populatie122802 sef atelier reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii și alte serviciipentru populatie122803 sef centru reparatii122804 sef centru dezinfectie, deratizare și dezinsectie1229 CONDUCATORI IN ALTE ACTIVITĂȚI DE PRODUCTIE ȘI SERVICII SOCIALE (SĂNĂTATE, CULTURA, INVATAMANT, SPORT, AFACERI EXTERNE ETC.)Conducătorii din alte activități de productie și servicii sociale, în subordinea directorilor responsabili, planifica și coordonează activitatea din domeniile de sănătate și asistența sociala, invatamant public și particular, activitate recreativa, culturala și sportiva, precum și a instituțiilor și organismelor extrateritoriale.Ocupatii componente:122901 antrenor federatie sportiva122902 asistent medical sef122903 biochimist sef secție, laborator122904 biolog sef secție, laborator122905 chimist sef secție, laborator122906 comandant aeroclub122907 conducator tabara scolara122908 consilier teritorial sef inspectoratul pentru cultura122909 coordonator presa122910 director în învățământul prescolar, primar, gimnazial, liceal și demaistri122911 farmacist sef secție, laborator122912 farmacist diriginte122913 laborant medical sef122914 medic sef (policlinica, statie de salvare, centru de recoltare sange)122915 medic sef secție, laborator122916 moasa sefa122917 oficiant medical sef122918 presedinte federatie sportiva și asimilati122919 presedinte complex, club sportiv și asimilati122920 psiholog sef secție, laborator122921 redactor sef presa122922 secretar general agentie presa, edituri122923 secretar general redactie122924 secretar general federatie sport122925 secretar științific invatamant, cercetare122926 sef agentie, oficiu turism122927 sef atelier presa122928 sef birou exploatare-coordonare presa122929 sef birou redactie122930 sef birou relatii unități presa și asimilati122931 sef laborator conservare-restaurare opere de arta122932 sef lectorat122933 sef oficiu juridic122934 sef oficiu, serviciu, secție, redactie și asimilati122935 sef serviciu control tehnic presa122936 sef unitate balneoclimaterica122937 sora medicală sefa122938 tehnician sanitar sef122939 sef catedra122940 sef agentie concursuri hipice122941 sef productie film122942 sef secție productie film122943 sef atelier productie film122944 sef oficiu interjudetean difuzare film122945 librar-șef------------Ocupația "librar-șef" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.122946 șef atelier decorator------------Ocupația "șef atelier decorator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.IV. 1.2.3. GRUPA MINORA 123Alti conducatori de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cu activități nelucrative din unități economico-sociale mariAlti conducatori de compartimente cu activități nelucrative din unitatile economico-sociale mari sub conducerea directorilor responsabili și în colaborare cu alti conducatori de direcții și servicii planifica și coordonează activitatea compartimentului de specialitate, avizeaza recrutarea și formarea personalului din subordine, urmareste randamentul și eficienta acestuia; reprezinta organizația în relatiile cu alti conducatori de organizații, în relatiile de lucru cu alte sectoare din interior sau cu tertii.Grupe de baza componente:1231 Conducatori în servicii de administratie și financiare1232 Conducatori în servicii de personal, pregătirea personalului și alterelatii de muncă1233 Conducatori în activitatea de vanzare și marketing1234 Conducatori în servicii de publicitate și relatii publice1235 Conducatori în aprovizionare și desfacere1236 Conducatori în informatica1237 Conducatori în cercetare-dezvoltare-proiectare1239 Conducatori în alte activități și servicii nelucrative1231 CONDUCATORI IN SERVICII DE ADMINISTRATIE ȘI FINANCIAREConducătorii din serviciile de administratie și financiare, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alti conducatori, planifica și coordonează activitatea administrativa, evalueaza resursele financiare, stabilesc bugetul și supraveghează operațiunile financiare ale întreprinderilor sau instituțiilor; supraveghează utilizarea rationala a resurselor financiare și efectuarea cheltuielilor; avizeaza recrutarea, formarea profesionala și randamentul personalului din subordine; reprezinta organizația în relatiile de lucru cu alte sectoare interne sau cu tertii.Ocupatii componente:123101 comisar sef divizie garda financiară123102 contabil sef123103 controlor financiar123104 controlor revizor financiar123105 procuror sef birou/sef serviciu/secție123106 sef agentie CEC123107 sef birou, serviciu administrativ123108 sef birou, serviciu, secție, circumscriptie financiară123109 sef birou, serviciu financiar-contabilitate1232 CONDUCATORI IN SERVICII DE PERSONAL, PREGATIREA PERSONALULUI ȘI ALTE RELATII DE MUNCĂConducătorii din servicii de personal, pregatire a personalului și alte relatii de muncă, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alti conducatori de direcții și servicii planifica și coordonează activitatea de recrutare, formare și promovare a personalului, de negociere a salariilor, de consultare a lucratorilor; avizeaza programele de protecție a muncii și reprezinta sectorul propriu în relatiile cu alte sectoare ale organizației și cu tertii.Ocupatii componente:123201 sef birou calificare și recalificare123202 sef birou pensii123203 sef birou șomaj123204 sef oficiu șomaj123205 sef serviciu resurse umane123206 sef serviciu evaluarea resurselor de muncă1233 CONDUCATORI DIN ACTIVITATEA DE VANZARE ȘI MARKETINGConducătorii din activitatea de vanzare și marketing, sub conducerea directorilor responsabili și în colaborare cu alti conducatori de direcții și servicii, planifica și coordonează activitatea de comert interior sau exterior și marketing a intreprinderii sau institutiei; fundamentează programele de desfacere a marfurilor pe seama rezultatelor studiilor de piața; stabilesc baremuri pentru nivelul preturilor și rabatului comercial, condițiile de livrare și metodele de vanzare; supraveghează utilizarea rationala a resurselor umane, materiale și financiare, recrutarea și formarea profesionala a personalului; reprezinta sectorul propriu în relatiile cu alte sectoare ale organizației și cu tertii.Ocupatii componente:123301 sef serviciu marketing123302 sef birou marketing123303 sef licitație123304 director operații-tranzactii123305 sef casa compensatie123306 sef agentie bursiera1234 CONDUCATORI IN SERVICII DE PUBLICITATE ȘI RELATII PUBLICEConducătorii din serviciile de publicitate și relatii publice, sub conducerea directorilor responsabili și în colaborare cu alti conducatori de direcții și servicii, planifica și coordonează activitatea de publicitate din întreprinderi sau institutii, negociaza contractele de publicitate cu mijloacele de comunicare în masa (mass-media) și agentiile de publicitate; stabilesc programele de informare a autorităților și publicului și organizeaza campanii de colectare a fondurilor în contul organizațiilor umanitare sau fără scop lucrativ; urmaresc utilizarea rationala a resurselor și efectuarea cheltuielilor; avizeaza recrutarea și formarea profesionala a personalului în subordine și supraveghează randamentul acestuia; reprezinta sectorul propriu în relatiile cu alte sectoare ale organizației sau cu tertii.Ocupatii componente:123401 sef agentie reclama publicitara123402 sef birou reclama publicitara123403 sef serviciu reclama publicitara1235 CONDUCATORI IN APROVIZIONARE ȘI DESFACEREConducătorii din activitatea de aprovizionare și desfacere, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alti conducatori de direcții și servicii, planifica și coordonează activitatea de achizitionare, constituire a stocurilor, distribuire a materiilor prime și materialelor; negociaza cu furnizorii asupra preturilor de achizitie și calității materiilor prime și materialelor care fac obiectul contractului; planifica și stabilesc sistemul de inventariere; supraveghează utilizarea rationala a resurselor și efectuarea cheltuielilor; avizeaza recrutarea, pregătirea profesionala și randamentul personalului; reprezinta sectorul propriu în relatiile cu alte sectoare ale organizației și cu tertii.Ocupatii componente:123501 sef birou aprovizionare-desfacere123502 sef depozit123503 sef serviciu aprovizionare-desfacere123504 sef siloz123505 sef statie uscare-condiționare cereale1236 CONDUCATORI IN INFORMATICAConducătorii din informatica coordonează activitatea compartimentelor de informatica din unități (intreprindere, institutie, societate, comerciala etc.); coordonează alegerea, instalarea, utilizarea și întreținerea echipamentelor de calcul, precum și achizitionarea, din exteriorul unității, de programe de calculator; stabilesc modalitatile de prelucrare a datelor la nivelul unității; supraveghează utilizarea eficienta și rationala a resurselor materiale și financiare; se preocupa de recrutarea și pregătirea profesionala și urmaresc eficienta personalului în subordine; reprezinta sectorul propriu în relatiile cu alte sectoare ale organizației sau cu terti.În contextul diversitatii structurilor organizatorice actuale (divizie, departament, direcție, direcție generală, atelier, laborator, centru de calcul, oficiu de calcul etc.), ocupatiile corespunzătoare se pot concretiza prin Regulamentul de Organizare și Functionare al fiecarei organizații.Ocupatii componente:123601 director centru de calcul123602 sef oficiu de calcul123603 sef atelier informatica123604 sef laborator informatica123605 director divizie informatica123606 director departament informatica1237 CONDUCATORI IN CERCETARE - DEZVOLTARE - PROIECTAREConducătorii din cercetare-dezvoltare, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alti conducatori de direcții și servicii, planifica și coordonează activitatea de cercetare-dezvoltare din întreprinderi, institutii, în domeniul proceselor tehnice, tehnologice sau de productie; stabilesc obiectivele cercetării în limitele bugetare și supraveghează utilizarea rationala a resurselor; avizeaza recrutarea, formarea profesionala a personalului și randamentul acestuia; reprezinta sectorul propriu în relatiile cu alte sectoare ale organizației, sau cu tertii.Ocupatii componente:123701 arhitect sef123702 geolog sef123703 secretar științific și asimilati123704 sef formatie lucrari geologice123705 sef formatie cercetare-dezvoltare123706 meteorolog sef123707 director filiala cercetare-proiectare123708 sef atelier editii, multiplicare, expeditie123709 sef proiect cercetare-proiectare123710 sef secție cercetare-proiectare123711 sef atelier cercetare-proiectare123712 responsabil CTE (control tehnic-economic) în cercetare-proiectare1239 CONDUCATORI IN ALTE ACTIVITĂȚI ȘI SERVICII NELUCRATIVEÎn aceasta grupa sunt inclusi conducătorii care nu pot fi clasificati în celelalte grupe de baza ale subgrupei minore 123 alti conducatori.Ocupatii componente:123901 sef birou organizație politica, obsteasca, umanitara123902 sef serviciu organizație politica, obsteasca, umanitara123903 inspector de protecție civilă-----------Ocupația "șef stat major apărare civilă" a fost înlocuită cu ocupația "inspector de protecție civilă" conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.IV. 1.3. SUBGRUPA MAJORA 13Conducatori de unități economico-sociale mici (giranti)Conducătorii de unități economico-sociale mici (giranti) coordonează activitatea unităților proprii sau ale proprietarilor (girantilor); asistati de un alt conducator sau de un grup de subalterni, definesc cifra de afaceri și profilul activității, negociaza preturile cu furnizorii și clientii, planifica și centralizeaza utilizarea resurselor materiale, financiare și umane.Grupe minore componente:131 Conducatori (șefi de unități) de unități economico-sociale miciIV. 1.3.1. GRUPA MINORA 131Conducatori (șefi de unități) unități economico-sociale miciConducătorii de unități economico-sociale mici coordonează activitatea unităților proprii sau ale proprietarilor; asistati de un alt conducator sau de un grup de subalterni planifica, definesc și infaptuiesc obiectivele economice, urmaresc realizarea sarcinilor zilnice; negociaza preturile cu furnizorii și clientii, supraveghează utilizarea resurselor materiale și financiare și avizeaza recrutarea personalului în subordine pentru desfășurarea sarcinilor specifice.Notă: Grupele de baza cuprinse în aceasta subgrupa claseaza functiile respective în cele 9 ramuri de activitate.Grupe de baza componente:1311 Conducatori de întreprinderi mici din agricultura, silvicultura, vânătoare,piscicultura și pescuit1312 Conducatori de întreprinderi mici din industria extractiva și prelucratoare1313 Conducatori de întreprinderi mici din constructii1314 Conducatori de întreprinderi mici din comertul cu ridicata și amanuntul1315 Conducatori de întreprinderi mici din activitatea hoteliera și restaurante1316 Conducatori de întreprinderi mici din transporturi, posta șitelecomunicatii1317 Conducatori firme mici de afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale1318 Conducatori de întreprinderi mici de prestări servicii pentru populatie(reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii, spalatorii, frizerii etc.)1319 Conducatori de alte întreprinderi miciSarcinile persoanelor cuprinse în aceste grupe de baza sunt, în general, comune și se regăsesc în definirea subgrupei 131 "CONDUCATORI (SEFI DE UNITATI) DE SOCIETATI COMERCIALE ȘI INTREPRINDERI MICI", fiind particularizate numai de specificul activității.1311 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DIN AGRICULTURA, SILVICULTURA, VANATOARE, PISCICULTURA ȘI PESCUITOcupatii componente:131101 conducator intreprindere mica - patron (girant) agricultura,silvicultura, vânătoare, piscicultura și pescuit1312 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DIN INDUSTRIA EXTRACTIVA ȘI PRELUCRATOAREOcupatii componente:131201 conducator intreprindere mica - patron (girant) industrie extractiva șiprelucratoare1313 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DIN CONSTRUCTIIOcupatii componente:131301 conducator intreprindere mica-patron (girant) în constructii1314 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DIN COMERTUL CU RIDICATA ȘI AMANUNTULOcupatii componente:131401 conducator intreprindere mica patron (girant) în comert1315 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DIN ACTIVITATEA HOTELIERA ȘI RESTAURANTEOcupatii componente:131501 conducator intreprindere mica-patron (girant) în activitatea hotelierași restaurante131502 patron unitate agrement131503 patron unitate alimentatie publică1316 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DIN TRANSPORTURI, POSTA ȘI TELECOMUNICATIIOcupatii componente:131601 conducator intreprindere mica-patron (girant) în transporturi șicomunicatii1317 CONDUCATORI FIRME MICI DE AFACERI, INTERMEDIERI ȘI ALTE SERVICII COMERCIALEOcupatii componente:131701 conducator firma mica-patron (girant) în afaceri, intermedieri șialte servicii comerciale1318 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DE PRESTARI SERVICII PENTRU POPULATIE (REPARATII OBIECTE DE UZ CASNIC, CURATATORII, SPALATORII, FRIZERII ETC)Ocupatii componente:131801 conducator intreprindere mica-patron (girant) în prestări servicii1319 CONDUCATORI DE ALTE INTREPRINDERI MICIOcupatii componente:131901 conducator de intreprindere mica patron (girant) invatamant, sănătate,sport, turism, informatica etc.IV. 2. GRUPA MAJORA 2Specialisti cu ocupatii intelectuale și stiintificeSpecialistii cu ocupatii intelectuale și stiintifice indeplinesc sarcini profesionale care necesita cunoștințe de înalt nivel în stiinte fizice, biologice, sociale și umane; intreprind analize și cercetari, elaboreaza concepte, teorii și metode; aplica în practica cunoștințele dobandite sau avizeaza lucrari realizate în domeniul respectiv; predau în învățământul de diverse grade, teoria și practica uneia sau mai multor discipline; instruiesc și educa persoane handicapate; ofera consultații în domeniul comercial, juridic și social; creeaza și interpreteaza opere de arta; sustin comunicari stiintifice și intocmesc rapoarte.Subgrupe majore componente:21 Fizicieni, matematicieni și ingineri22 Specialisti în biologie, agronomie și stiintele vietii23 Profesori în învățământul superior secundar și asimilati24 Alti specialisti cu ocupatii intelectuale și stiintificeIV. 2.1. SUBGRUPA MAJORA 21Fizicieni, matematicieni și ingineriFizicienii, matematicienii și inginerii efectueaza cercetari asupra teoriilor, conceptelor și procedeelor, le amelioreaza sau actualizeaza; aplica în practica cunoștințele din domeniul fizicii, astronomiei, meteorologiei, chimiei, geofizicii, geologiei, matematicii, statisticii, informaticii, arhitecturii, ingineriei și tehnologiei; avizeaza proiecte de constructii, sistematizare, retele de circulatie rutiera, echipamente, masini, metode de exploatare miniera; efectueaza ridicari topografice și submarine și intocmesc harti; studiaza aspectele tehnologice ale unor materiale, produse și procedee; sustin comunicari stiintifice și intocmesc rapoarte tehnice de specialitate.Grupe minore componente:211 Fizicieni, chimisti și asimilati212 Matematicieni, specialisti statisticieni și asimilati213 Specialisti în informatica214 Arhitecti, ingineri și asimilati (exclusiv ingineri din industria textila,pielarie, alimentara, lemn și materiale de constructii)215 Ingineri în industria textila, pielarie și alimentara216 Ingineri în industria lemnului și materialelor de constructiiIV. 2.1.1. GRUPA MINORA 211Fizicieni, chimisti și asimilatiFizicienii, chimistii și specialistii asimilati aplica cunoștințele stiintifice în domeniul fizicii, astronomiei, meteorologiei, chimiei, geologiei și geofizicii; aplica cunoștințele dobandite în domeniul prelucrarii industriale, agriculturii, medicinei, navigatiei, explorarii spatiale, exploatarii resurselor de petrol și gaze, altor resurse minerale și apei; în telecomunicatii și alte servicii sau constructii civile; sustin comunicari stiintifice și intocmesc rapoarte tehnice de specialitate.Grupe de baza componente:2111 Fizicieni și astronomi2112 Meteorologi2113 Chimisti2114 Geologi, geofizicieni2111 FIZICIENI ȘI ASTRONOMIFizicienii și astronomii efectueaza experimente, teste și analize asupra structurii și proprietăților materiei în stare solida și a modificarilor posibile în functie de temperatura și presiune; evalueaza rezultatele experimentelor pe baza modelelor matematice; observa și analizeaza fenomenele ceresti; aplica cunoștințele legate de fizica și astronomie în industrie, medicina și în domeniul militar.Ocupatii componente:211101 fizician2112 METEOROLOGIMeteorologii conduc (dirijeaza) cercetarea, imbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii și metode operationale care se referă la compozitia, structura și dinamica atmosferei; investigheaza directia și viteza deplasarilor aerului, presiunii temperaturii, umiditatii și alte fenomene ca formarea cetei și precipitatiilor, pregatesc detalierea pe termen lung a hartilor meteorologice și prognozelor meteo folosite în aviatie, în marina, agricultura și alte domenii pentru informarea publicului.Ocupatii componente:211201 meteorolog211202 prognozator meteo211203 climatolog211204 meteorolog aeronautic2113 CHIMISTIChimistii efectueaza cercetari aplicative și analize pentru determinarea compozitiei chimice a diferitelor substante, materii și produse naturale, artificiale sau sintetice; intocmesc rapoarte cu concluziile rezultate în vederea îmbunătățirii calității materialelor, produselor și procedeelor farmaceutice și industriale.Ocupatii componente:211301 chimist211302 consilier chimist211303 expert chimist211304 inspector de specialitate chimist211305 referent de specialitate chimist2114 GEOLOGI, GEOFIZICIENIGeologii, geofizicienii și geografii studiaza compozitia și structura scoartei terestre, analizeaza rocile, mineralele și fosilele pentru determinarea naturii și cronologiei diferitelor formatiuni geologice; studiaza și masoara intensitatea seismelor și a forței gravitationale; studiaza fenomenele optice și acustice din atmosfera; identifica zacaminte de petrol, gaze naturale, panza freatica etc. și stabilesc procedeele de exploatare a acestora.Ocupatii componente:211401 consilier geolog211402 expert geolog211403 inspector specialitate geolog211404 referent de specialitate geolog211405 consilier geofizician211406 expert geofizician211407 inspector specialitate geofizician211408 referent de specialitate geofizician211409 consilier hidrogeolog211410 expert hidrogeolog211411 inspector specialitate hidrogeolog211412 referent de specialitate hidrogeolog211413 consilier hidrolog211414 expert hidrolog211415 inspector specialitate hidrolog211416 referent de specialitate hidrolog211417 consilier pedolog211418 expert pedolog211419 inspector specialitate pedolog211420 referent de specialitate pedologIV. 2.1.2. GRUPA MINORA 212Matematicieni, specialisti statisticieni și asimilatiMatematicienii, statisticienii și asimilatii acestora avizeaza aplicarea unor metode și principii matematice, actuariale și statistice; pregatesc și efectueaza culegeri de date statistice, le evalueaza, le organizeaza și le interpreteaza, intocmind rapoarte și comunicari stiintifice.Grupe de baza componente:2121 Matematicieni și asimilati2122 Specialisti statisticieni2121 MATEMATICIENI ȘI ASIMILATIMatematicienii și asimilatii acestora studiaza și elaboreaza teorii și metode matematice și actuariale, avizeaza utilizarea acestora în stiintele tehnice, agronomie, medicina și alte sectoare; efectueaza analize logice ale problemelor de gestiune, elaboreaza modele matematice în vederea programarii și rezolvarii computerizate a acestor probleme.Ocupatii componente:212101 consilier matematician212102 expert matematician212103 inspector specialitate matematician212104 referent de specialitate matematician212105 consilier actuar212106 expert actuar212107 inspector specialitate actuar212108 referent de specialitate actuar2122 SPECIALISTI STATISTICIENIStatisticienii proiecteaza și organizeaza anchete și alte culegeri de date statistice, concep chestionarele și celelalte instrumente specifice; evalueaza, prelucreaza, analizeaza și interpreteaza informații statistice și se ocupa de publicarea lor.Ocupatii componente:212201 consilier statistician212202 expert statistician212203 inspector specialitate statistician212204 referent de specialitate statisticianIV. 2.1.3. GRUPA MINORA 213Specialisti în informaticaSpecialistii în informatica concep, proiecteaza, elaboreaza, testeaza, implementeaza și dezvolta sisteme informatice și programe de calculator în diferite domenii de activitate, în conformitate cu cerințele și optiunile de informatizare.Grupe de baza componente:2131 Analisti, programatori, proiectanti sisteme informatice, consultanti îninformatica2139 Specialisti în informatica neclasificati în grupele de baza anterioare2131 ANALISTI, PROGRAMATORI, PROIECTANTI SISTEME INFORMATICE, CONSULTANTI IN INFORMATICAAnalistii, programatorii, proiectantii de sisteme informatice, consultantii în informatica concep, proiecteaza, elaboreaza, testeaza, implementeaza și dezvolta sisteme informatice, programe și documentația tehnica aferenta; proiecteaza structura bazelor de date; concep și proiecteaza retele de calculatoare; ofera consultații de specialitate utilizatorilor de tehnica de calcul.Ocupatii componente:213101 analist213102 programator213103 proiectant sisteme informatice213104 consultant în informatica2139 SPECIALISTI IN INFORMATICA, NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARESpecialistii în informatica neclasificati în grupa de baza anterioara concep, realizează și aplica metode de asigurare a integritatii și securitatii datelor și programelor; instaleaza, intretin și mentin în exploatare echipamente de calcul; gestioneaza retele de calculatoare.Ocupatii componente:213901 inginer de sistem în informatica213902 administrator de retea de calculatoare213903 administrator baze de date------------Ocupația "administrator baze de date" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.IV. 2.1.4. GRUPA MINORA 214Arhitecti, ingineri și asimilati (exclusiv ingineri din industria textila, pielarie, alimentara, lemn și materiale de constructii)Arhitectii, inginerii și asimilatii acestora proiecteaza și avizeaza proiecte de constructii, de sistematizare urbana, retele de circulatie rutiera și de amenajare peisagistica; avizeaza și supraveghează lucrarile de constructii civile și industriale, sistemele electrice și electronice, masinile, echipamentul și instalatiile industriale; aplica la scara industriala procedee chimice pentru producerea diferitelor substante; aplica metode de extragere din sol la scara industriala a apei, petrolului, gazelor naturale și altor substante minerale utile; intocmesc reprezentari grafice sau fotografice; supraveghează tehnologia specifică materialelor și produselor.Grupe de baza componente:2141 Arhitecti în urbanistica și amenajarea teritoriului2142 Ingineri constructori2143 Ingineri energeticieni și electricieni2144 Ingineri electronisti în transporturi, posta și telecomunicatii2145 Ingineri mecanici2146 Ingineri petrochimisti și în chimia industriala2147 Ingineri minieri, petrolisti și metalurgisti2148 Ingineri geodezi, cartografi și topografi2149 Arhitecti, ingineri și asimilati neclasificati în grupele de bazaanterioare2141 ARHITECTI IN URBANISTICA ȘI AMENAJAREA TERITORIULUIArhitectii în urbanistica și amenajarea teritoriului proiecteaza zonele de locuit, comerciale, industriale și cai rutiere; elaboreaza schite și planuri de detaliu pentru constructii și restaurari; identifica și gasesc cele mai bune solutii privind asigurarea calității mediului înconjurător, elaboreaza planuri de amenajare urbanistica și peisagistica, urmaresc în teren realizarea proiectelor de desfășurare a activităților și diverselor reglementari în vigoare.Ocupatii componente:214101 arhitect cladiri214102 conductor arhitect214103 arhitect urbanism, peisagistica și amenajarea teritoriului214104 arhitect restaurari214105 consilier arhitect214106 expert arhitect214107 inspector specialitate arhitect214108 referent de specialitate arhitect214109 proiectant arhitect2142 INGINERI CONSTRUCTORIInginerii constructori analizeaza și avizeaza proiectele de construcție a podurilor, docurilor, drumurilor, canalelor, sistemelor de indiguire etc. Stabilesc materialele și normele de calitate specifice; organizeaza și conduc santierele de constructii, întreținere și reparatii ale construcțiilor existente; supraveghează respectarea normelor tehnice, a tehnologiilor specifice la standardele de constructii.Ocupatii componente:214201 inginer constructii civile, industriale și agricole214202 subinginer constructii civile, industriale și agricole214203 inginer instalații pentru constructii214204 inginer cai ferate, drumuri și poduri214205 inginer constructii hidrotehnice214206 inginer constructor instalații214207 proiectant inginer instalații214208 proiectant inginer constructii214209 consilier inginer constructii214210 expert inginer constructii214211 inspector specialitate inginer constructii214212 referent de specialitate inginer constructii2143 INGINERI ENERGETICIENI ȘI ELECTRICIENIInginerii energeticieni și electricieni proiecteaza și avizeaza realizarea motoarelor electrice, a sistemelor de producere, transmisie și distribuție a energiei; stabilesc controlul standard și procedeele de asigurare a funcționarii eficiente a motoarelor și echipamentelor, urmarind securitatea sistemelor de distribuție a energiei.Ocupatii componente:214301 dispecer energetic feroviar214302 dispecer centrala, hidrocentru, cascada, dispecerate teritoriale214303 dispecer retea distribuție214304 dispecer retele de înaltă tensiune214305 inginer electroenergetica214306 radiochimist214307 subinginer electroenergetica214308 inginer energetica industriala214309 inginer termoenergetica214310 proiectant inginer electrotehnic214311 proiectant inginer energetician214312 inginer retele electrice214313 subinginer retele electrice214314 inginer hidroenergetica214315 inginer centrale nuclearo-electrice214316 subinginer centrale termoelectrice2144 INGINERI ELECTRONISTI IN TRANSPORTURI, POSTA ȘI TELECOMUNICATIIInginerii electronisti, în transporturi, posta și telecomunicatii construiesc sisteme electronice, avizeaza functionarea lor, le asigura întreținerea și repararea, nominalizeaza și conduc producția, instalatiile și sistemele de telecomunicatii, stabilesc controlul standardelor și modalitatilor de functionare eficienta și în siguranța a dispozitivelor, motoarelor, echipamentelor.Ocupatii componente:214401 inginer electromecanic SCB214402 inginer automatist214403 inginer emisie214404 inginer montaj214405 inginer navigatie214406 inginer electronist, transporturi, telecomunicatii214407 inginer electrotehnist214408 inginer imagine214409 inginer productie214410 inginer sunet214411 instructor instalații214412 instructor linii214413 revizor siguranța circulației feroviare214414 subinginer automatist214415 subinginer electronist, transporturi, telecomunicatii214416 subinginer reglaje subansamble214417 inginer de receptie și control aeronave214418 proiectant inginer electronist214419 proiectant inginer de sisteme și calculatoare214420 proiectant inginer electromecanic214421 inginer electromecanic214422 subinginer electromecanic214423 ofiter punte214424 ofiter mecanic214425 ofiter electrician214426 capitan secund214427 ofiter aspirant214428 capitan de port2145 INGINERI MECANICIInginerii mecanici construiesc masini, mecanisme și instalații industriale, avizeaza functionarea acestora, asigura întreținerea și repararea lor; studiaza anumite materiale, produse sau procedee tehnologice.Ocupatii componente:214501 inginer mecanic214502 subinginer mecanic214503 inginer electromecanic miner214504 inginer material rulant cale ferata214505 inginer mecanica agricola214506 inginer aviatie214507 inginer nave214508 inginer masini unelte214509 inginer mecanica fina214510 inginer masini termice214511 inginer masini hidraulice și pneumatice214512 inginer autovehicule rutiere214513 inginer mecanic utilaj tehnologic chimic214514 inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier214515 inginer mecanic utilaj tehnologic masini agricole214516 inginer mecanic utilaj tehnologic textil214517 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru constructii214518 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald214519 inginer mecanic masini instalații miniere214520 subinginer mecanic tehnologia construcțiilor de masini214521 subinginer mecanic utilajul și tehnica sudurii214522 subinginer mecanic mecanica fina214523 subinginer mecanic material rulant de cale ferata214524 subinginer mecanic mecanica agricola214525 subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie214526 subinginer mecanic utilaje pentru constructii214527 subinginer mecanic avioane și motoare de aviatie214528 subinginer mecanic constructii corp de nava214529 subinginer mecanic instalații navale de bord214530 subinginer mecanic automobile214531 subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului214532 subinginer mecanic utilaje pentru materiale de construcție214533 consilier inginer mecanic214534 expert inginer mecanic214535 inspector specialitate inginer mecanic214536 referent de specialitate inginer mecanic214537 proiectant inginer aeronave214538 proiectant inginer mecanic214539 subinginer imbunatatiri funciare214540 inginer pilot de încercare-----------Ocupația "inginer pilot de încercare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.214541 subinginer proiectant mecanic-----------Ocupația "subinginer proiectant mecanic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.2146 INGINERI PETROCHIMISTI ȘI IN CHIMIA INDUSTRIALAInginerii petrochimisti și în chimia industriala avizeaza procedee aplicabile la scara industriala, pentru producția diferitelor substante și articole chimice (petrol brut, derivate din petrol, produse alimentare, medicamente etc.); urmaresc aplicarea și respectarea tehnologiilor de productie, colaboreaza cu inginerii mecanici și automatiștii în asigurarea funcționarii instalațiilor specifice.Ocupatii componente:214601 inginer petrochimist214602 subinginer petrochimist214603 proiectant inginer chimist214604 consilier inginer chimist214605 expert inginer chimist214606 inspector de specialitate inginer chimist214607 referent de specialitate inginer chimist214608 consilier inginer petrochimist214609 expert inginer petrochimist214610 inspector de specialitate inginer petrochimist214611 referent de specialitate petrochimist2147 INGINERI MINIERI, PETROLISTI ȘI METALURGISTIInginerii minieri, petrolisti și metalurgisti avizeaza tehnici aplicabile la scara industriala pentru extragerea metalelor din minereu și a mineralelor, apei, petrolului, gazelor naturale din sol; realizează aliaje noi, produse ceramice și alte materiale; solutioneaza problemele tehnologice legate de diferite materiale, produse sau procese specifice.Ocupatii componente:214701 inginer metalurgie extractiva214702 inginer minier214703 subinginer metalurgist214704 subinginer minier214705 inginer preparator minier214706 consilier inginer metalurg214707 expert inginer metalurg214708 inspector de specialitate inginer metalurg214709 referent de specialitate inginer metalurg214710 consilier inginer minier214711 expert inginer minier214712 inspector de specialitate inginer minier214713 referent de specialitate inginer minier214714 inginer prelucrari metalurgice214715 inginer metalurgie neferoasa214716 inginer petrolist214717 subinginer petrolist214718 consilier inginer petrolist214719 expert inginer petrolist214720 referent inginer petrolist214721 proiectant inginer petrolist214722 inginer tehnolog metalurg214723 proiectant inginer metalurg214724 proiectant inginer în minerit214725 inginer mineralurg2148 INGINERI GEODEZI, CARTOGRAFI ȘI TOPOGRAFIInginerii geodezi, cartografi și topografi aplica metode și tehnici de ridicare topografica pentru determinarea situației exacte a zonelor construite, delimitarea suprafețelor solului și amplasamentelor subterane pentru realizarea și revizuirea reprezentarilor numerice, grafice și fotografice.Ocupatii componente:214801 cartograf214802 inginer geodez214803 subinginer geodez214804 inginer topograf214805 inginer topograf minier214806 proiectant inginer geodez2149 ARHITECTI, INGINERI ȘI ASIMILATI, NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREArhitectii, inginerii și asimilatii acestora care nu sunt cuprinși în celelalte grupe de baza urmaresc organizarea muncii, cresterea randamentului productiei, acorda consultații și stabilesc procedeele optime în aceste domenii; efectueaza masurari și verificări, studiaza aspectele tehnologice ale procedeelor de fabricatie.Ocupatii componente:214901 alti arhitecti, ingineri și asimilatiIV. 2.1.5. GRUPA MINORA 215Ingineri în industria textila-pielarie și industria alimentaraInginerii din industria textila-pielarie și industria alimentara elaboreaza tehnologii noi sau le modernizeaza pe cele existente, pentru fabricarea produselor textile, de pielarie și alimentare; colaboreaza cu inginerii mecanici și alti specialisti de profil la montarea și functionarea instalațiilor și masinilor de prelucrare a acestor produse.Grupe de baza componente:2151 Ingineri în industria textila și pielarie2152 Ingineri în industria alimentara2151 INGINERI IN INDUSTRIA TEXTILA ȘI PIELARIEInginerii din industria textila și pielarie elaboreaza și imbunatatesc tehnologii, supraveghează și urmaresc prelucrarea pieilor și blanurilor, fabricatia de fire, tesaturi, tricotaje, confectii (din textile, blanuri, piei) și încălțăminte; contribuie la optimizarea fluxurilor tehnologice.Ocupatii componente:215101 inginer confectii piele și inlocuitori215102 inginer textile, pielarie215103 inginer tricotaje, confectii215104 subinginer textile, pielarie215105 proiectant inginer textile, pielarie215106 consilier inginer textile, pielarie215107 expert inginer textile, pielarie215108 inspector specialitate inginer textile, pielarie215109 referent de specialitate inginer textile, pielarie2152 INGINERI IN INDUSTRIA ALIMENTARAInginerii din industria alimentara elaboreaza și imbunatatesc tehnologii pentru fabricarea sau conservarea produselor alimentare.Ocupatii componente:215201 inginer în industria alimentara215202 subinginer în industria alimentara215203 proiectant inginer produse alimentare215204 consilier inginer industria alimentara215205 expert inginer industria alimentara215206 inspector specialitate inginer industria alimentara215207 referent de specialitate inginer industria alimentaraIV. 2.1.6. GRUPA MINORA 216Ingineri în industria lemnului, industria sticlei și ceramicii, industria celulozei și hartiei și materialelor de constructiiInginerii din industriile lemnului, sticlei și ceramicii, celulozei și hartiei și materialelor de constructii elaboreaza și imbunatatesc tehnologii de fabricatie a mobilei, stratificatelor și furnirelor; elaboreaza retetele de fabricatie a amestecurilor de sticlă și controlează regimurile de ardere în cuptoare; intocmesc procesul tehnologic de prelucrare și finisare a produselor de sticlă și geamuri; elaboreaza retetele maselor ceramice și a glazurilor pentru produsele ceramice; stabilesc curbele de ardere a maselor de portelan, faianta și vitros în faze de biscuit și a produselor glazurate, decorate; stabilesc retetele de fabricatie a celulozei și hartiei, precum și parametrii tehnici pentru produsele derivate ale acestora.Grupe de baza componente:2161 Ingineri în industria lemnului2162 Ingineri în industria sticlei, ceramicii și materialelor de constructii(materiale oxidice)2163 Ingineri în industria celulozei și hartiei2161 INGINERI IN INDUSTRIA LEMNULUIInginerii din industria lemnului elaboreaza și imbunatatesc tehnologiile de fabricare a mobilei, stratificatelor și furnirelor, proiecteaza și supraveghează executarea de produse finite.Ocupatii componente:216101 inginer industrializarea lemnului216102 subinginer industrializarea lemnului216103 consilier inginer industrializarea lemnului216104 expert inginer industrializarea lemnului216105 inspector specialitate inginer industrializarea lemnului216106 referent de specialitate inginer industrializarea lemnului2162 INGINERI IN INDUSTRIA STICLEI, CERAMICII ȘI MATERIALELOR DE CONSTRUCTII (MATERIALE OXIDICE)Inginerii din industria sticlei și ceramicii elaboreaza retete de fabricatie a amestecurilor de sticlă și ceramica, controlează regimul de ardere în cuptoare și stabilesc procesul tehnologic de prelucrare și finisare a produselor finite; elaboreaza tehnologii noi sau le imbunatatesc pe cele existente acestora (piatra, ciment, var, prefabricate, cherestea etc.).Ocupatii componente:216201 inginer prelucrarea sticlei și ceramicii216202 subinginer prelucrarea sticlei și ceramicii216203 inginer materiale de constructii216204 subinginer materiale de constructii216205 consilier inginer prelucrarea sticlei și ceramicii216206 expert inginer prelucrarea sticlei și ceramicii216207 inspector specialitate inginer prelucrarea sticlei și ceramicii216208 referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei și ceramicii216209 proiectant inginer ceramica sticlă216210 chimist în materiale oxidice (sticlă, ceramica)2163 INGINERI IN INDUSTRIA CELULOZEI ȘI HARTIEIInginerii din industria celulozei și hartiei stabilesc retetele pentru fabricarea celulozei și hartiei, stabilesc parametrii tehnici în procesul de fabricare a produselor derivate din celuloza și hartie.Ocupatii componente:216301 subinginer tehnologia celulozei și hartiei216302 proiectant inginer celuloza și hartie216303 consilier inginer tehnologia celulozei și hartiei216304 expert inginer tehnologia celulozei și hartiei216305 inspector specialitate inginer tehnologia celulozei și hartiei216306 referent de specialitate inginer tehnologia celulozei și hartieiIV. 2.2. SUBGRUPA MAJORA 22Specialisti în biologie, agronomie și stiintele vietiiSpecialistii în biologie, agronomie și stiintele vietii efectueaza cercetari asupra teoriilor, conceptelor și procedeelor, le imbunatatesc și le amelioreaza, aplicand cunoștințele stiintifice în domeniul biologiei, zoologiei, botanicii, ecologiei, psihologiei, biochimiei, microbiologiei, farmacologiei și medicinei; aplica cunoștințele dobandite cu prilejul studiilor pe care le efectueaza asupra vietii umane, animale sau vegetale în toate manifestarile sale, inclusiv studii de organe, tesuturi, celule și microorganisme și a efectelor determinate de factorii de mediu, medicamente sau alte substante; studiaza bolile care afectează plantele, fiintele umane sau animale; își dau avizul asupra tratamentelor profilactice sau curative; intocmesc și sustin comunicari stiintifice și rapoarte pe teme de specialitate.Grupe minore componente:221 Specialisti în biologie și agronomie222 Medici și asimilatiIV. 2.2.1. GRUPA MINORA 221Specialisti în biologie și agronomieSpecialistii din biologie și agronomie aplica cunoștințele dobandite la studiul vietii umane, animale și vegetale, în toate manifestarile sale, inclusiv organe, tesuturi celule, microorganisme și la studierea efectelor pe care le exercita asupra acestora factorii de mediu, medicamentele sau alte substante; își dau avizul în activitățile specifice agriculturii, industriei farmaceutice sau medicinei; intocmesc și sustin comunicari stiintifice și rapoarte de specialitate.Grupe de baza componente:2211 Biologi, botanisti, zoologi, ecologi și asimilati2212 Bacteriologi, microbiologi, farmacologi și asimilati2213 Ingineri agronomi, zootehnisti și silvici2214 Ingineri clinici2211 BIOLOGI, BOTANISTI, ZOOLOGI, ECOLOGI ȘI ASIMILATIBiologii, botaniștii, zoologii, ecologii și asimilatii acestora aplica cunoștințele de specialitate în industrie și medicina și urmaresc ameliorarea speciilor de plante și animale și protectia mediului natural; intocmesc rapoarte și sustin comunicari stiintifice în domeniile proprii de specialitate.Ocupatii componente:221101 consilier biolog221102 expert biolog221103 inspector specialitate biolog221104 referent de specialitate biolog221105 consilier botanist221106 expert botanist221107 inspector specialitate botanist221108 referent de specialitate botanist221109 consilier zoolog221110 expert zoolog221111 inspector specialitate zoolog221112 referent de specialitate zoolog221113 consilier ecolog221114 expert ecolog221115 inspector specialitate ecolog221116 referent de specialitate ecolog221117 inginer ecolog2212 BACTERIOLOGI, MICROBIOLOGI, FARMACOLOGI ȘI ASIMILATIBacteriologii, farmacologii și asimilatii acestora aplica cunoștințele tehnice în domeniul propriu de activitate, contribuie la îmbunătățirea calității medicamentelor existente experimentându-le pe cele noi.Ocupatii componente:221201 consilier bacteriolog221202 expert bacteriolog221203 inspector specialitate bacteriolog221204 referent de specialitate bacteriolog221205 consilier biochimist221206 expert biochimist221207 inspector specialitate biochimist221208 referent de specialitate biochimist221209 consilier farmacolog221210 expert farmacolog221211 inspector specialitate farmacolog221212 referent de specialitate farmacolog221213 consilier microbiolog221214 expert microbiolog221215 inspector specialitate microbiolog221216 referent de specialitate microbiolog2213 INGINERI AGRONOMI, ZOOTEHNISTI ȘI SILVICIInginerii agronomi, zootehnisti și silvici supraveghează și îndrumă activitatea din zootehnie și culturile horticole; asigura cresterea suprafețelor impadurite; coordonează exploatarea fondului forestier, conservarea faunei; intocmesc rapoarte și sustin comunicari stiintifice în domeniul de specialitate.Ocupatii componente:221301 consilier inginer agronom221302 expert inginer agronom221303 inspector specialitate inginer agronom221304 referent de specialitate inginer agronom221305 consilier inginer horticol221306 expert inginer horticol221307 inspector specialitate inginer horticol221308 referent de specialitate inginer horticol221309 consilier inginer zootehnist221310 expert inginer zootehnist221311 inspector specialitate inginer zootehnist221312 referent de specialitate inginer zootehnist221313 subinginer agronom221314 subinginer zootehnist221315 inginer tehnolog în zootehnie221316 proiectant inginer în agricultura221317 proiectant inginer în zootehnie221318 proiectant inginer în silvicultura221319 consilier inginer silvic221320 expert inginer silvic221321 inspector specialitate inginer silvic221322 referent specialitate inginer silvic221323 inginer imbunatatiri funciare221324 subinginer silvic2214 INGINERI CLINICIOcupatii componente:221401 inginer clinic------------Ocupația "inginer clinic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.IV. 2.2.2. GRUPA MINORA 222Medici și asimilatiMedicii și asimilatii acestora trateaza tulburarile și maladiile care afectează fiintele umane și animalele; avizeaza masurile preventive și curative, intocmesc rapoarte și sustin comunicari cu prilejul manifestarilor stiintifice de specialitate.Grupe de baza componente:2221 Medici medicina generală2222 Medici stomatologi2223 Medici veterinari2224 Farmacisti2229 Medici și asimilati, neclasificati în grupele de baza anterioare2221 MEDICI MEDICINA GENERALĂMedicii de medicina generală și pediatrie acorda consultații și trateaza tulburarile și maladiile care afectează fiintele umane; stabilesc metodele de tratament preventiv sau curativ; examineaza pacientii, prescriu și administreaza tratamente medicale sau chirurgicale în functie de natura afectiunilor.Ocupatii componente:222101 medic medicina generală222102 medic rezident222103 medic specialist-------------Ocupația "medic de specialitate" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.222104 consilier medic222105 expert medic222106 inspector de specialitate medic222107 referent de specialitate medic222108 medic primar-------------Ocupația "medic primar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.222109 medic medicina în familie-------------Ocupația "medic medicina în familie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.2222 MEDICI STOMATOLOGIMedicii stomatologi efectueaza cercetari teoretice, acorda consultații și aplica tratamente profilactice și curative în afectiunile dentare și ale cavitatii bucale; intocmesc rapoarte și sustin comunicari stiintifice la reuniunile stiintifice de specialitate.Ocupatii componente:222201 medic stomatolog222202 medic stomatolog rezident222203 medic stomatolog de specialitate2223 MEDICI VETERINARIMedicii veterinari efectueaza cercetari teoretice, examineaza, pun diagnosticul și administreaza tratamente medicale sau chirurgicale și vaccineaza animalele; avizeaza consumul produselor de origine animala; participa la supravegherea epidemiologica și radiologica a sănătății animalelor și a hranei acestora; intocmesc rapoarte și sustin comunicari stiintifice în domeniul de specialitate cu prilejul manifestarilor stiintifice.Ocupatii componente:222301 epizotolog222302 medic veterinar2224 FARMACISTIFarmacistii aplica cunoștințele de farmacologie la prepararea și eliberarea medicamentelor; prepara medicamentele după prescriptia medicilor, stomatologilor sau practicienilor veterinari; verifica dozele prescrise, fac recomandari pacientilor referitoare la posologia și riscul de incompatibilitate a unor medicamente; elibereaza medicamente în spitale, vand medicamente în farmacii; țin evidenta medicamentelor toxice, farmacodependente și a stupefiantelor; controlează natura, puritatea și eficacitatea medicamentelor și iau măsuri de control a acestora.Ocupatii componente:222401 farmacist222402 farmacist rezident222403 farmacist de specialitate2229 MEDICI ȘI ASIMILATI, NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREMedicii specializati în alte domenii decat cele nominalizate și asimilatii acestora examineaza pacientii, stabilesc diagnosticul, capacitatea de muncă, acuitatea vizuala și auditiva a acestora, fac analize și teste de laborator; avizeaza desfășurarea unor activități în condiții igienice; examineaza cadavre și stabilesc cauza și imprejurarile în care s-au produs decesele; coordonează și îndrumă exercitiile de gimnastica medicală prescrise de medici specialisti în vederea recuperării capacității de muncă a pacientilor; fac parte din echipele de asistența, diagnostica, curativa, preventiva și de cercetare medicală, asigura siguranța în exploatarea, întreținerea și manipularea echipamentului medical.Ocupatii componente:222901 medic igienist222902 medic expertiza a capacității de muncă222903 medic legist222904 profesor de cultura fizica medicală222905 kinetoterapeut-----------Ocupația "kinetoterapeut" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.222906 fiziokinetoterapeut-----------Ocupația "fiziokinetoterapeut" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.222907 bioinginer medical-----------Ocupația "bioinginer medical" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.222908 asistent medical (studii superioare)-----------Ocupația "asistent medical (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.IV. 2.3. SUBGRUPA MAJORA 23Profesori în învățământul superior, secundar și asimilatiProfesorii din învățământul superior, secundar și asimilatii acestora predau, la diferite niveluri, teoria și practica uneia sau mai multor discipline, studiaza conceptele, teoriile și metodele în cadrul propriei discipline, pe care le imbunatatesc sau completeaza; își pregatesc prelegerile sau lucrarile de specialitate; coordonează studiul individual, meditează elevi, pregatesc și educa handicapati; elaboreaza și modifica programe de studii; verifica și avizeaza metode și mijloace pedagogice; participa la luarea deciziilor cu privire la organizarea învățământului și activităților scolare și universitare.Grupe minore componente:231 Profesori universitari, conferentiari, lectori, asistenti și asimilatiocupati în învățământul superior232 Profesori în învățământul secundar233 Profesori în învățământul primar234 Profesori specializati pentru recuperarea și educarea handicapatilor235 Alti specialisti în invatamantIV. 2.3.1. GRUPA MINORA 231Profesori universitari, conferentiari, lectori, asistenti și asimilati ocupati în învățământul superiorProfesorii universitari, conferentiarii, lectorii, asistenții și asimilatii acestora concep și modifica programele de studii, predau cursuri, organizeaza seminarii, supraveghează studiul individual și sustin prelegeri; participa la luarea deciziilor privind organizarea învățământului universitar și activităților anexe.Grupe de baza componente:2310 Profesori universitari, conferentiari, lectori, asistenti și asimilatiocupati în învățământul superior2310 PROFESORI UNIVERSITARI, CONFERENTIARI, LECTORI, ASISTENTI ȘI ASIMILATI OCUPATI IN INVATAMANTUL SUPERIORProfesorii universitari, conferentiarii, lectorii, asistenții și asimilatii acestora concep și modifica programele de studii, predau cursuri, organizeaza seminarii, supraveghează studiul individual și sustin prelegeri; participa la luarea deciziilor privind organizarea învățământului universitar și activităților anexe.Ocupatii componente:231001 asistent universitar231002 conferentiar universitar231003 expert (centre de perfectionare)231004 lector universitar231005 preparator învățământul universitar231006 profesor universitarIV. 2.3.2. GRUPA MINORA 232Profesori în învățământul secundarProfesorii din învățământul secundar predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii sau formarii profesionale a elevilor din învățământul secundar; participa la luarea deciziilor privind organizarea învățământului secundar și desfășoară alte activități conexe.Grupe de baza componente:2321 Profesori în învățământul liceal, postliceal, profesional și de maistri2322 Profesori în învățământul gimnazial2321 PROFESORI IN INVATAMANTUL LICEAL, POSTLICEAL, PROFESIONAL ȘI DE MAISTRIProfesorii din învățământul liceal, postliceal, profesional și de maistri predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii profesionale a elevilor din învățământul liceal, postliceal, profesional și de maistri; pregatesc cursuri și planuri de predare, testeaza cunoștințele elevilor, le corecteaza temele, îi examineaza și îi noteaza pentru a le aprecia progresele; intocmesc referate privind munca elevilor, consultandu-se în acest sens cu parintii elevilor și cu alte cadre didactice; participa la intalnirile cu alte cadre de specialitate pentru orientarea programelor și organizarea activităților în afara programelor scolare (cercuri pe discipline, programe artistice, cluburi etc.)Ocupatii componente:232101 profesor în învățământul liceal, postliceal, profesional și de maistri2322 PROFESORI IN INVATAMANTUL GIMNAZIALProfesorii din învățământul gimnazial predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii elevilor în învățământul gimnazial; pregatesc planuri de predare a cursurilor, testeaza și examineaza elevii, le corecteaza temele, îi noteaza pentru a le urmări progresele; fac caracterizari ale elevilor consultandu-se în acest sens cu parintii acestora, precum și cu celelalte cadre didactice; organizeaza activități extrascolare (programe artistice, cercuri pe discipline etc.).Ocupatii componente:232201 profesor în învățământul gimnazialIV. 2.3.3. GRUPA MINORA 233Profesori în învățământul primarProfesorii din învățământul primar și prescolar predau diferite discipline în scolile primare și gradinite și organizeaza activități educative pentru copiii care nu au atins vârsta scolii primare.Grupe de baza componente:2331 Profesori în învățământul primar2332 Profesori în învățământul prescolar2331 PROFESORI IN INVATAMANTUL PRIMARProfesorii din învățământul primar predau diferite discipline în institutii de invatamant primar, în cadrul programului de studii impus.Ocupatii componente:233101 profesor în învățământul primar2332 PROFESORI IN INVATAMANTUL PRESCOLARProfesorii din învățământul prescolar organizeaza jocuri colective și individuale, activități educative, predau limbi straine pentru a ajuta și favoriza dezvoltarea fizica, mentala și sociala a copiilor care nu au atins vârsta scolii primare.Ocupatii componente:233201 profesor în învățământul prescolarIV. 2.3.4. GRUPA MINORA 234Profesori specializati pentru recuperarea și educarea handicapatilorProfesorii specializati pentru recuperarea și educarea handicapatilor supraveghează copii, adolescenti sau adulti handicapati fizic sau mintal, a celor care își insusesc cu dificultate cunoștințele elementare; adapteaza programele scolare diferitelor categorii de handicapati care le sunt incredintati; predau una sau mai multe discipline surdo-mutilor, nevazatorilor (folosind alfabetul Braille, labiolectura sau alte mijloace speciale).Grupe de baza componente:2340 Profesori specializati pentru recuperarea și educarea handicapatilor2340 PROFESORI SPECIALIZATI PENTRU RECUPERAREA ȘI EDUCAREA HANDICAPATILORProfesorii specializati pentru recuperarea și educarea handicapatilor utilizeaza metode sau mijloace speciale de instruire (alfabetul Braille sau labiolectura) adaptate tipului de handicap; redau increderea în sine elevilor, ajutandu-i sa descopere metode proprii pentru depășirea handicapului; îi testeaza, îi noteaza și le urmaresc progresele; colaboreaza cu parintii, conducerea scolii, personalul de ingrijire și asistenții sociali în vederea recuperării elevilor handicapati.Ocupatii componente:234001 defectolog234002 logopedIV. 2.3.5. GRUPA MINORA 235Alti specialisti în invatamantSpecialistii din invatamant, altii decat cei incadrati în grupele anterioare, efectueaza cercetari asupra metodelor și mijloacelor de pregatire scolara, le actualizeaza și le avizeaza, controlează activitatea personalului din invatamant și rezultatele obtinute în aplicarea programelor scolare și, dacă este cazul, propun unele reforme sau ameliorari de program.Grupe de baza componente:2351 Cercetatori în domeniul didactic și pedagogic2352 Inspectori în invatamant2359 Specialisti în invatamant, neclasificati în grupele de baza anterioare2351 CERCETATORI IN DOMENIUL DIDACTIC ȘI PEDAGOGICCercetatorii din domeniul didactic și pedagogic cerceteaza mijloacele și metodele de predare, le imbunatatesc și avizeaza eventuale restructurari; avizeaza conținutul programelor de curs și metodele de verificare a cunoștințelor.Ocupatii componente:235101 cercetator în pedagogie235102 asistent de cercetare în pedagogie2352 INSPECTORI IN INVATAMANTInspectorii din invatamant controlează și examineaza munca personalului didactic, rezultatele obtinute prin aplicarea programelor de studiu și, dacă este cazul, propun reforme și fac recomandari în acest sens factorilor responsabili cu educatia.Ocupatii componente:235201 consilier invatamant235202 expert invatamant235203 inspector invatamant235204 referent de specialitate în invatamant2359 SPECIALISTI IN INVATAMANT NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREÎn aceasta grupa de baza sunt cuprinși specialistii din invatamant care nu se regăsesc în grupele de baza enumerate anterior în cadrul grupei minore 235.Ocupatii componente:235901 secretar institut, facultateIV. 2.4. SUBGRUPA MAJORA 24Alti specialisti cu ocupatii intelectuale și stiintificeSpecialistii cu ocupatii intelectuale și stiintifice, altele decat cele clasificate în subgrupele majore anterioare, efectueaza cercetari teoretice și aplicative în domeniul difuzarii informatiei, organizarii și conducerii afacerilor, filozofiei, filologiei, sociologiei și altor stiinte sociale și artei; practica dreptul, concep, creeaza sau executa opere de arta; imbogatesc sau aplica cunoștințele dobandite prin studiul comportamentelor individuale sau colective precum și al doctrinelor, conceptelor, teoriilor, sistemelor și organismelor filozofice, politice, economice, juridice, religioase și altele; intocmesc rapoarte de specialitate, sustin comunicari stiintifice și publică lucrari.Grupe minore componente:241 Specialisti cu functii administrative și comerciale242 Juristi243 Arhivisti, bibliotecari, documentaristi și asimilati244 Specialisti în stiinte economice, sociale și umaniste245 Scriitori și artisti creatori, interpreți și asimilati246 Membri ai clerului247 Specialisti în administratia publică248 Cercetatori și asistenti de cercetare în stiinte fizice și chimice249 Cercetatori și asistenti de cercetare în matematica și statistica250 Cercetatori și asistenti de cercetare în informatica251 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în stiintetehnice252 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în domeniiletextile, pielarie, industrie alimentara253 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în domeniullemnului și materialelor oxidice254 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în stiintelevietii255 Cercetatori și asistenti de cercetare în medicina256 Cercetatori și asistenti de cercetare în domeniul financiar bancar257 Cercetatori și asistenti de cercetare în stiintele juridice258 Cercetatori și asistenti de cercetare în stiinte economice, sociale șiumanisticeIV. 2.4.1. GRUPA MINORA 241Specialisti cu functii administrative și comercialeSpecialistii cu functii administrative și comerciale studiaza, organizeaza și executa operații contabile sau operații legate de politica de personal și orientare profesionala; se consacra activității organizatorice în domeniul comercial, publicitar, aplicarii legislației în materie de brevete sau de noi întreprinderi.Grupe de baza componente:2411 Specialisti în sistemul financiar-bancar2412 Specialisti în probleme de personal și de pregatire profesionala apersonalului2419 Specialisti cu functii administrative și comerciale, neclasificati îngrupele de baza anterioare2411 SPECIALISTI IN SISTEMUL FINANCIAR-BANCARSpecialistii în domeniul financiar-bancar avizeaza operațiuni financiar-bancare, efectueaza operațiuni financiare și contabile; intocmesc și vizeaza state financiare; stabilesc nivelul impozitelor pe baza declaratiilor; acorda consultații în domeniul fiscal și stabilesc previziuni privind beneficiile și bugetul; verifica lucrarile contabile și intreprind anchete și revizii financiar-contabile.Ocupatii componente:241101 cenzor241102 comisar garda financiară241103 consilier financiar-bancar241104 controlor tezaur241105 expert contabil-verificator241106 expert financiar-bancar241107 inspector financiar-bancar241108 inspector asigurări241109 revizor contabil241110 referent de specialitate financiar-contabilitate241111 comisar principal241112 consultant bugetar-----------Ocupația "consultant bugetar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.241113 dealer-----------Ocupația "dealer" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.241114 evaluator-----------Ocupația "evaluator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.241115 analist investiții-----------Ocupația "analist investiții" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.241116 manager de fond acțiuni/obligațiuni-----------Ocupația "manager de fond acțiuni/obligațiuni" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.241117 consultant plasamente valori mobiliare-----------Ocupația "consultant plasamente valori mobiliare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.241118 agent capital de risc-----------Ocupația "agent capital de risc" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.241119 administrator de credite-----------Ocupația "administrator de credite" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.241120 specialist control risc-----------Ocupația "specialist control risc" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.241121 specialist evaluare daune-----------Ocupația "specialist evaluare daune" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.241122 lichidator-----------Ocupația "lichidator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.241123 administrator judiciar-----------Ocupația "administrator judiciar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.241124 executor bancar-----------Ocupația "executor bancar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.2412 SPECIALISTI IN PROBLEME DE PERSONAL ȘI PREGATIRE PROFESIONALA A PERSONALULUISpecialistii în probleme de personal și pregatire profesionala a personalului presteaza servicii administrative legate de politica de personal, în special în ce priveste recrutarea sau formarea profesionala a personalului, analiza locurilor de muncă și orientarea profesionala; intocmesc materiale de informare profesionala și acorda consultații celor interesati în legătură cu perspectivele de ocupare, alegerea unei cariere, instruire sau formare complementara.Ocupatii componente:241201 consilier forta de muncă și șomaj241202 expert forta de muncă și șomaj241203 inspector de specialitate forta de muncă și șomaj241204 inspector protectia muncii241205 instructor pregatire profesionala241206 referent de specialitate forta de muncă și șomaj241207 expert instructor pregatire profesionala241208 consilier orientare privind cariera241209 consultant în domeniul forței de muncă-----------Ocupația "consultant în domeniul forței de muncă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.241210 analist piața muncii-----------Ocupația "analist piața muncii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.241211 consilier orientare privind cariera-----------Ocupația "consilier orientare privind cariera" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.2419 SPECIALISTI CU FUNCTII ADMINISTRATIVE ȘI COMERCIALE, NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARESpecialistii cu functii administrative și comerciale care nu se regăsesc în grupele anterioare se consacra activităților de analiza și stabilire a volumului de vanzare a unor produse sau servicii și evolutiei în perspectiva a cererii; organizeaza și coordonează campaniile publicitare. Studiaza și avizeaza problemele pe care le ridica crearea și gestiunea unei întreprinderi în plan financiar și juridic, organizatoric și comercial; acorda consultații pe problemele legate de acordarea brevetelor; examineaza cererile, redacteaza rapoartele și motiveaza acordarea/neacordarea brevetelor.Ocupatii componente:241901 administrator editura241902 administrator publicatii241903 agent consular241904 organizator activitate turism241905 atasat diplomatic241906 consul241907 controlor vamal (studii superioare)------------Ocupația "ofițer de legătura (vamal)" a fost înlocuită cu ocupația "controlor vamal (studii superioare)" conform art. 1 din ORDINUL nr. 2.502 din 10 mai 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 26 iunie 2001.241908 curier diplomatic241909 organizator protocol241910 organizator relatii241911 organizator targuri și expozitii241912 prezentator expozitii241913 referent relatii externe241914 secretar diplomatic241915 viceconsul241916 corespondent comercial241917 secretar economic241918 consilier de proprietate industriala autorizat------------Ocupația "Consilier de proprietate industriala autorizat" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.241920 ofițer de legătura (vamal)------------Ocupația "ofițer de legătura (vamal)" a fost introdusă de art. 1 din ORDINUL nr. 2.502 din 10 mai 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 26 iunie 2001.IV. 2.4.2. GRUPA MINORA 242JuristiJuristii specialisti în drept efectueaza cercetari asupra problemelor de drept, redacteaza proiecte de acte normative, acorda consultații juridice, pledeaza sau sustin procese în fața instanțelor judecătorești, judeca și pronunță hotărâri judecătorești; reprezinta Ministerul Public și cer aplicarea legii.Grupe de baza componente:2421 Avocati2422 Magistrați (judecatori, procurori)2423 Specialiști în domeniul standardizarii, auditului și evaluării conformității----------Grupa de bază 2423 "Specialiști în domeniul standardizarii, auditului și evaluării conformității" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.2429 Juristi neclasificati în grupele de baza anterioare2421 AVOCATIAvocatii acorda asistența juridica persoanelor fizice și juridice în scopul apararii drepturilor și intereselor legitime ale acestora, pentru realizarea ordinii de drept și a justiției.Ocupatii componente:242101 avocat242102 jurisconsult242103 consilier juridic2422 MAGISTRATI (JUDECATORI, PROCURORI)Magistratii pot fi judecatori în cadrul instanțelor judecătorești, inamovibili investiti, prin lege, cu atribuții de judecare a proceselor civile, comerciale, penale, de contencios administrativ și alte cauze, sau procurori, aparținând Ministerului Public, insarcinati sa sesizeze instantele judecătorești pentru aplicarea legii în vederea apararii intereselor generale ale societatii; efectueaza sau supraveghează urmarirea penala, sesizeaza instantele de judecată și indeplinesc alte atribuții stabilite de lege.Ocupatii componente:242201 procuror242202 judecator și asimilati242203 magistrat asistent2423 SPECIALIȘTI ÎN DOMENIUL STANDARDIZĂRII, AUDITULUI ȘI EVALUĂRII CONFORMITĂȚIISpecialiștii în domeniul standardizarii, auditului și evaluării conformității realizează standarde profesionale și naționale; proiectează, realizează și dezvolta sistemele de management pentru domeniul calității, mediului, securității informatiei, securității și sănătății în munca; propun politici și obiective pentru domeniul calității, mediului, securității informatiei și sănătății profesionale; organizează și efectuează audituri prin care constata eficacitatea acestor sisteme de management; evaluează conformitatea produselor și a sistemelor de management față de reglementările sau standardele stabilite și față de prevederile conducerii organizației.Ocupatiile componente:242301 specialist în domeniul calității242302 manager al sistemelor de management al calității242303 auditor în domeniul calității242304 manager al sistemelor de management de mediu242305 auditor de mediu242306 expert/specialist standardizare----------Grupa de bază 2423 "Specialiști în domeniul standardizarii, auditului și evaluării conformității" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.2429 JURISTI NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREJuristii, altii decat cei clasificati în grupele de baza anterioare, exercita functii juridice care constau în elaborarea unor acte juridice sau contracte, facilitarea transferurilor de proprietate, anchetarea imprejurarilor în care s-au produs decese în afara cauzelor naturale.Ocupatii componente:242901 expert criminalist242902 executor judecătoresc242903 inspector justiție242904 expert jurist242905 consilier de justiție242906 referent de specialitate în justiție242907 notarIV. 2.4.3. GRUPA MINORA 243Arhivisti, bibliotecari, documentaristi și asimilatiArhivistii, bibliotecarii, documentaristii și specialistii asimilati dezvolta și conserva colectiile din arhive, biblioteci, muzee, galerii și institutii similare; cerceteaza colectiile de arhiva, obiectele de interes istoric, cultural, artistic, valoarea acestora, le completeaza și le ordoneaza; organizeaza colectiile și expozitiile din muzee, galerii și institutii similare.Grupe de baza componente:2431 Arhivisti și conservatori ai operelor de arta și monumentelor istorice2432 Bibliotecari, documentaristi și asimilati2431 ARHIVISTI ȘI CONSERVATORI AI OPERELOR DE ARTA ȘI MONUMENTELOR ISTORICEArhivistii și conservatorii operelor de arta și monumentelor istorice efectueaza cercetari asupra colectiilor de arta și a altor obiecte de interes istoric, cultural sau artistic, opere de arta și alte piese sau obiecte și organizeaza expozitii în muzee și galerii; evalueaza obiectele de arhiva, le completeaza, le țin evidenta, le clasifica și le conserva.Ocupatii componente:243101 arhivist243102 conservator opere de arta și monumente istorice243103 muzeograf243104 restaurator opere de arta și monumente istorice243105 conservator arhiva243106 restaurator arhiva2432 BIBLIOTECARI, DOCUMENTARISTI ȘI ASIMILATIBibliotecarii, documentaristii și specialistii asimilati colectioneaza, completeaza și conserva în mod sistematic cărți, periodice și alte documente sau înregistrări audio-vizuale; selectioneaza lucrari și alte documente în vederea achizitionarii; ofera informații din fondul documentar propriu sau obtinute prin reteaua de schimb între bibliotecari, cercetatori specializati sau alti utilizatori; efectueaza cercetari de biblioteconomie și analizeaza sau modifica serviciile, în functie de necesitatile formulate de utilizatori.Ocupatii componente:243201 bibliograf243202 bibliotecar cu studii superioare243203 documentarist243204 referent difuzare carte243205 lector carteIV. 2.4.4. GRUPA MINORA 244Specialisti în stiinte economice, sociale și umanisteSpecialistii în stiinte economice, sociale și umaniste efectueaza cercetari teoretice și aplicative; aplica cunoștințele acumulate în filozofie, politica, economie, sociologie, antropologie, istorie, filologie, psihologie și alte stiinte sociale; presteaza servicii cu caracter social în interesul indivizilor și familiilor dintr-o colectivitate; identifica, ofera și aplica solutii în domeniile enuntate; studiaza originea și evolutia omului, a limbilor, a comportamentelor individuale și colective, asigura traduceri și interpretari din alte limbi.Grupe de baza componente:2441 Economisti (exclusiv specialisti statisticieni și cei din sistemulfinanciar-bancar)2442 Sociologi, antropologi, geografi și asimilati2443 Filozofi, istorici și specialisti în stiinte politice2444 Lingvisti, traducatori și interpreți2445 Psihologi2446 Specialisti în activitatea sociala2447 Specialiști în relații publice------------Grupa de baza 2447 a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.2441 ECONOMISTI (EXCLUSIV SPECIALIȘTI STATISTICIENI ȘI CEI DIN SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR)Economistii activeaza pe piețele naționale de bunuri, servicii și forta de muncă și rezolva probleme economice vizand producția, costurile acesteia, activitatea umana și mediul social și pun la dispoziția factorilor de decizie consultații în acest sens.Ocupatii componente:244101 consilier/expert/inspector/referent/economist în management244102 consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală244103 consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului244104 consilier/expert/inspector/referent/economist în comert și marketing244105 consilier/expert/inspector/referent/economist în relatii economiceinternationale244106 consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economica244107 consultant în management244108 tehnician economist244109 inginer economist------------Ocupația "inginer economist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.2442 SOCIOLOGI, ANTROPOLOGI, GEOGRAFI ȘI ASIMILATISociologii, antropologii și asimilatii acestora efectueaza cercetari asupra structurii sociale, originii și evolutiei umanitatii și relatiei dintre activitatea umana și mediul social și pun la dispoziția factorilor de decizie rezultatele cercetarilor intreprinse; avizeaza aplicarea cunoștințelor acumulate la definirea politicilor economice și sociale, aplicabile anumitor categorii de populatie și regiuni.Ocupatii componente:244201 sociolog244202 geograf2443 FILOZOFI, ISTORICI ȘI SPECIALISTI IN STIINTE POLITICEFilozofii, istoricii și specialistii în stiinte politice studiaza, interpreteaza și dezvolta concepte și teorii filozofice; evidentiaza cauzele, principiile și semnificatia initiativelor, experientei și existentei umane; consulta și compara surse primare, în special documente originale sau contemporane pe care le raporteaza la evenimente anterioare, precum și surse secundare cum ar fi lucrari de arheologie sau antropologie; efectueaza cercetari în domeniul filozofiei politice și prezinta constatarile și concluziile sub forma de publicatii sau rapoarte care servesc guvernelor, partidelor politice, altor organizații sau persoane interesate.Ocupatii componente:244301 filozof244302 istoric244303 istoriograf244304 politolog2444 LINGVISTI, TRADUCATORI ȘI INTERPREȚILingvistii, traducatorii și interpreții studiaza relatiile existente între limbile materne, originea și evolutia cuvintelor, gramatica și sintaxa; stabilesc sisteme de clasificare a limbilor, gramaticilor, dictionarelor și lucrărilor analoge; traduc texte scrise dintr-o limbă în alta, cu asigurarea transpunerii corecte a textelor și terminologiei; elaboreaza metode de utilizare a calculatoarelor și altor instrumente, în vederea cresterii productivitatii și ameliorarii calității traducerilor; interpreteaza texte sau asigura translatia directa cu ocazia conferintelor, dezbaterilor sau altor reuniuni, cu respectarea sensului real din limba de origine.Ocupatii componente:244401 filolog244402 interpret244403 interpret relatii diplomatice244404 referent literar244405 secretar literar244406 traducator244407 translator2445 PSIHOLOGIPsihologii efectueaza cercetari asupra proceselor mentale, studiaza comportamente umane, individuale și colective și aplica cunoștințele dobandite la promovarea adaptarii fiintelor umane pe plan profesional, social, educativ; testeaza și determina caracteristicile mentale și aptitudinile și acorda consultații; analizeaza influența ereditatii și factorilor sociali și profesionali asupra mentalitatii și comportamentului indivizilor.Ocupatii componente:244501 psiholog244502 psihopedagog2446 SPECIALISTI IN ACTIVITATEA SOCIALASpecialistii în activitatea sociala ofera consultații în probleme sociale și conexe, în scopul unei mai bune valorificari a resurselor și depasirii dificultatilor personale sau sociale; culeg informații necesare acordarii de consultații privind drepturile și oblibațiile asistatilor; analizeaza situația persoanelor asistate și a handicapatilor și propun măsuri de ajutorare sau recuperare a acestora.Ocupatii componente:244601 asistent social nivel superior244602 consilier de reintegrare socială și supraveghere------------Ocupația "consilier de reintegrare socială și supraveghere" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.244603 inspector de reintegrare socială și supraveghere------------Ocupația "inspector de reintegrare socială și supraveghere" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.2447 SPECIALISTI ÎN RELAȚII PUBLICESpecialistii în relatii publice creează și gestioneaza imaginea publică a unor institutii, societăți comerciale, partide și organizații politice, organizații non-guvernamentale etc.; mediaza conflictele și consiliaza negocierile, gestioneaza relatiile organizației cu mass-media în calitate de purtator de cuvant sau functionar în cadrul biroului de presa, redacteaza mesaje scrise și audiovizuale; organizeaza evenimente mediatice (conferinte de presa, expozitii, lansari de bunuri și servicii etc.)Ocupatii componente:------------Grupa de baza 2447 a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.244701 specialist în relații publice------------Ocupația "specialist în relații publice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.244702 mediator------------Ocupația "mediator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.IV. 2.4.5. GRUPA MINORA 245Scriitori și artisti creatori, interpreți și asimilatiScriitorii, artistii creatori și interpreții concep și creeaza opere literare, dramatice, muzicale sau alte opere de arta; apreciaza operele realizate de autori; sculptează, pictează graveaza sau restaureaza opere de arta, compun muzica, danseaza sau interpreteaza roluri în diferite reprezentatii, sau le regizeaza.Grupe de baza componente:2451 Scriitori, ziaristi și asimilati2452 Sculptori, pictori și asimilati2453 Compozitori, muzicieni și cantareti2454 Coregrafi și dansatori2455 Actori și regizori de film, teatru și alte spectacole2451 SCRIITORI, ZIARISTI ȘI ASIMILATIScriitorii, ziaristii și asimilatii acestora creeaza opere literare în vederea publicarii sau reprezentarii în spectacole, apreciaza calitatea acestora și a altor creatii artistice; redacteaza și corecteaza informații, articole, comentarii; intervieveaza personalitati politice în timpul conferintelor de presa și cu alte ocazii sau înregistrează dezbaterile din timpul intalnirilor pentru radio și televiziune; concep și redacteaza manuale, brosuri și publicatii analoge.Ocupatii componente:245101 caricaturist245102 comentator publicist245103 corector245104 corespondent special (tara și strainatate)245105 corespondent radio245106 corespondent presa245107 critic de arta245108 editorialist245109 fotoreporter245110 lector presa/editura245111 poet245112 publicist comentator245113 redactor245114 reporter245115 reporter operator245116 scriitor245117 secretar de emisie245118 secretar de redactie245119 secretar responsabil de agentie245120 sef agentie publicitate245121 tehnoredactor245122 translator emisie245123 ziarist245124 critic literar245125 critic muzical245126 comentator politic245127 desenator artistic2452 SCULPTORI, PICTORI ȘI ASIMILATISculptorii, pictorii și asimilatii acestora creeaza și executa opere de arta prin sculptura, pictura, desen, gravura sau alte tehnici asemanatoare; restaureaza picturile sau alte obiecte de arta degradate sau amenintate cu degradarea.Ocupatii componente:245201 artist plastic245202 desenator film animatie245203 grafician245204 machetist245205 pictor245206 pictor scenograf245207 sculptor245208 sculptor papusi245209 restaurator tablouri245210 art director------------Ocupația "art director" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.2453 COMPOZITORI, MUZICIENI ȘI CANTARETICompozitorii, muzicienii și cantaretii compun și aranjeaza opere muzicale, dirijeaza execuția sau participa la interpretarea lor; canta ca solisti sau ca membri ai unor formatii; interpreteaza piese muzicale la unul sau mai multe instrumente ca solisti sau membri ai unei orchestre; indeplinesc activități conexe în domeniul propriu de activitate.Ocupatii componente:245301 acompaniator245302 artist liric245303 concert maestru245304 corepetitor245305 corist245306 dirijor245307 ilustrator muzical245308 maestru studii canto245309 instrumentist245310 maestru cor245311 referent muzical245312 secretar muzical245313 sef orchestra245314 solist instrumentist245315 solist vocal245316 sufleur opera245317 copiator note muzicale2454 COREGRAFI ȘI DANSATORICoregrafii și dansatorii concep dansuri pe o tema data sau pe bază de inspiratie; executa dansuri ca solist, cu partener sau ca membru al unei trupe de dansatori.Ocupatii componente:245401 balerin245402 coregraf245403 maestru studii de balet245404 maestru de balet245405 solist balet2455 ACTORI ȘI REGIZORI DE FILM, TEATRU ȘI ALTE SPECTACOLEActorii și regizorii de film, teatru și alte spectacole interpreteaza roluri în productiile teatrale, cinematografice, radiofonice sau de televiziune; coordonează aceste productii, aleg actorii potriviti pentru rolurile respective, iau decizii privind costumele, decorurile, efectele sonore și luminoase.Ocupatii componente:245501 actor245502 actor manuitor de papusi245503 artist circ245504 consultant artistic245505 corector transmisie245506 instructor film245507 instructor retea cinematografica245508 lector scenarii245509 macheur245510 peruchier245511 producător delegat film245512 realizator emisiuni RTV245513 regizor artistic245514 regizor emisie245515 regizor studio245516 regizor sunet245517 regizor tehnic245518 secretar sef productie film245519 sufleur teatru245520 maestru artist circ------------Ocupația "maestru artist circ" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.IV. 2.4.6. GRUPA MINORA 246Membri ai cleruluiMembrii clerului sunt angajați în practici de perpetuare a traditiilor și convingerilor religioase, celebrare sau administrare a ritualurilor de inițiere; în acest sens, oficiaza servicii religioase și își asuma diverse functii administrative și sociale în cadrul unor comunitati religioase și acorda consultații spirituale și morale, potrivit religiei profesate.Grupe de baza componente:2460 Membri ai clerului2460 MEMBRI AI CLERULUIMembrii clerului propaga traditiile, practicile și credintele religioase, oficiaza servicii religioase de celebrare sau administrare a ritualurilor de inițiere, de reconstituire a evenimentelor legate de creatie, rugaciune, ofrande.Ocupatii componente:246001 arhiepiscop246002 arhiereu vicar246003 arhondar246004 cantor246005 capelan246006 cardinal246007 chevrasames246008 cantaret bisericesc246009 consilier culte246010 conducator arhiepiscopal246011 diacon246012 episcop246013 exarh246014 haham246015 harmonist246016 hatip246017 imam246018 inspector culte246019 majghian246020 melamed246021 mitropolit246022 muezin246023 muftiu246024 organist246025 pastor246026 patriarh246027 preot246028 presedinte culte246029 protopop246030 provicar246031 rabin246032 secretar culte246033 staret - stareta246034 treibar246035 vestitor246036 vicarIV. 2.4.7. GRUPA MINORA 247Specialisti în administratia publicăSpecialistii din administratia publică elaboreaza proiecte de acte normative, aplica reglementarile legale în vigoare și supraveghează respectarea acestora, centralizeaza, prelucreaza și analizeaza informații transmise de aparatul de specialitate din teritoriu, elaboreaza metodologii, organizeaza instruiri pe teme de specialitate ale personalului din subordine, rezolva cereri și acorda audiente solicitantilor.Grupe de baza componente:2470 Specialisti în administratia publică2470 SPECIALISTI IN ADMINISTRATIA PUBLICASpecialistii în administratia publică elaboreaza proiecte de acte normative, aplica legislatia în vigoare, centralizeaza și prelucreaza date și informații culese de aparatul din teritoriu, elaboreaza metodologii, acorda audiente.Ocupatii componente:247001 consilier administratia publică247002 expert administratia publică247003 inspector de specialitate administratia publică247004 referent de specialitate administratia publică247005 consultant administratie publicăIV. 2.4.8. GRUPA MINORA 248Cercetatori și asistenti de cercetare în stiinte fizice și chimiceCercetatorii și asistenții de cercetare din domeniul stiintelor fizice și chimice efectueaza cercetari fundamentale și aplicative asupra conceptelor, teoriilor și procedeelor cunoscute, le perfectioneaza sau dezvolta, elaboreaza noi teorii, metode și tehnici.Grupe de baza componente:2481 Cercetatori și asistenti de cercetare în fizica și astronomie2482 Cercetatori și asistenti de cercetare în meteorologie2483 Cercetatori și asistenti de cercetare în chimie2484 Cercetatori și asistenti de cercetare în geologie și geofizica2481 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN FIZICA ȘI ASTRONOMIECercetatorii și asistenții de cercetare din domeniul fizicii și astronomiei efectueaza studii și cercetari fundamentale și aplicative asupra nucleului și particulelor elementare, structurii materialelor, proprietăților fizice din focarele cutremurelor, structurii interne, dinamice și proprietăților fizice ale pamantului. Elaboreaza cercetari asupra magnetismului, plasmei, laserului, opticii și spectroscopiei, a stării condensate a materiei.Ocupatii componente:248101 cercetator în fizica248102 asistent de cercetare în fizica248103 cercetator în fizica-chimie248104 asistent de cercetare în fizica-chimie248105 cercetator în fizica tehnologica248106 asistent de cercetare în fizica tehnologica248107 cercetator în astronomie248108 asistent de cercetare în astronomie2482 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN METEOROLOGIECercetatorii și asistenții de cercetare în domeniul meteorologiei efectueaza studii și cercetari asupra factorilor care influențează și determina starea vremii; fac determinari și studii asupra vitezei de deplasare a aerului, modificarea temperaturii și umiditatii, formarea și deplasarea norilor și curentilor de aer, radiatiilor solare, pe baza cărora intocmesc harti, prognoze pe termen scurt și lung.Ocupatii componente:248201 cercetator în meteorologie248202 asistent de cercetare în meteorologie2483 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN CHIMIECercetatorii și asistenții de cercetare în chimie efectueaza cercetari fundamentale și aplicative privind mecanismele de reactie, caracterizarea și determinarea compozitiilor substanțelor naturale și sintetice utilizabile în industrie, agricultura, protectia mediului, medicina, energetica. Elaboreaza procedee și metode pentru identificarea compozitiilor chimice și a caracteristicilor acestora, utilizand tehnici și principii noi.Ocupatii componente:248301 cercetator în chimie248302 asistent de cercetare în chimie248303 cercetator în biochimie tehnologica248304 asistent de cercetare în biochimie tehnologica248305 cercetator în chimie fizica248306 asistent de cercetare în chimie fizica2484 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN GEOLOGIE ȘI GEOFIZICACercetatorii și asistenții de cercetare din geologie și geofizica efectueaza cercetari fundamentale și aplicative pentru descifrarea alcatuirii și evolutiei geologice a teritoriului, punerea în evidenta de noi resurse minerale, petrol, ape geotermale și ape minerale; elaboreaza metode, procedee și tehnici pentru identificarea zonelor cu substante utile, intocmesc harti.Ocupatii componente:248401 cercetator în geologie248402 asistent de cercetare în geologie248403 cercetator în geologie tehnica248404 asistent de cercetare în geologie tehnica248405 cercetator în geofizica248406 asistent de cercetare în geofizica248407 cercetator în mineralogia tehnica și experimentala248408 asistent de cercetare în mineralogia tehnica și experimentala248409 cercetator în geochimie248410 asistent de cercetare în geochimie248411 cercetator în geologie petroliera248412 asistent de cercetare în geologie petrolieraIV. 2.4.9. GRUPA MINORA 249Cercetatori și asistenti de cercetare în matematica și statisticaCercetatorii și asistenții de cercetare în domeniul matematicii și statisticii efectueaza studii și cercetari fundamentale și aplicative, referitoare la teorii și aplicații ale matematicii și statisticii matematice în diferite domenii tehnice, economice și stiintifice.Grupe de baza componente:2491 Cercetatori și asistenti de cercetare în matematica2492 Cercetatori și asistenti de cercetare în statistica2491 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN MATEMATICACercetatorii și asistenții de cercetare în matematica desfășoară activități de cercetare fundamentala și aplicativa, referitoare la analiza matematica, analiza conexa, teoria operatorilor, ecuatii diferentiale, fizica matematica, geometrie algebrica, mecanica mediilor continue, mecanica fluidelor, aerodinamica, termodinamica, stabilitate, modelele matematice ale proceselor fizice.Ocupatii componente:249101 cercetator în matematica249102 asistent de cercetare în matematica249103 cercetator în matematica mecanica249104 asistent de cercetare în matematica-mecanica249105 cercetator în matematica aplicata249106 asistent de cercetare în matematica aplicata249107 cercetator în matematica-fizica249108 asistent de cercetare în matematica-fizica249109 cercetator în matematica informatica249110 asistent de cercetare în matematica informatica2492 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE STATISTICACercetatorii și asistenții de cercetare în statistica desfășoară cercetari fundamentale și aplicative, referitoare la variabile aleatoare dependente, inferenta statistica pentru procese stohastice, modele stohastice în medicina, biologie, stiinte sociale, metode statistice robuste, modele lineare, analiza multidimensionala, teoria fiabilitatii, controlul statistic al calității.Ocupatii componente:249201 cercetator în statistica249202 asistent de cercetare în statistica249203 cercetator în demografie249204 asistent de cercetare în demografieIV. 2.4.10. GRUPA MINORA 250Cercetatori și asistenti de cercetare în informaticaCercetatorii și asistenții de cercetare din informatica efectueaza cercetari avansate și aplicative privind sistemele informatice, elaboreaza și dezvolta programe; elaboreaza metode, tehnici, produse informatice și metodologii.Grupe de baza componente:2501 Cercetatori și asistenti de cercetare în informatica2501 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN INFORMATICACercetatorii și asistenții de cercetare în informatica efectueaza cercetari avansate și aplicative în domeniul informaticii; inoveaza tehnologiile și mijloacele de prelucrare a informatiei; efectueaza cercetari suport, inclusiv privind metodologii, norme și standarde specifice; identifica solutii conceptuale tehnice și organizaționale de informatizare; intocmesc comunicari stiintifice și rapoarte de cercetare în domeniul informaticii.Ocupatii componente:250101 cercetator în informatica250102 asistent de cercetare în informaticaIV. 2.4.11. GRUPA MINORA 251Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în stiinte tehniceCercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în stiinte tehnice efectueaza lucrari de cercetare fundamentala, aplicativa și de dezvoltare prin care se obtin tehnologii, produse, sisteme utilizabile în diferite domenii, elaboreaza metode, tehnici de calcul, de investigare și de prelucrare a substanțelor și a materialelor, de manipulare și servire a instalațiilor, utilajelor și aparatelor.Grupe de baza componente:2511 Cercetatori și asistenti de cercetare în arhitectura și urbanism2512 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în constructii2513 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în energeticași electrotehnica2514 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare înelectronică, transporturi și telecomunicatii2515 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în mecanica2516 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în petrochimieși chimie industriala2517 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în minerit,petrol și metalurgie2518 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în geodezie2511 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN ARHITECTURA ȘI URBANISMCercetatorii stiintifici și asistenții de cercetare în arhitectura și urbanism efectueaza cercetari și elaboreaza proiecte referitoare la arhitectura cladirilor de locuit, pentru institutii de cultura, invatamant, cult, institutii publice și de sănătate, amenajari de localități, creeaza design-ul produselor industriale și a bunurilor de consum.Ocupatii componente:251101 cercetator în arhitectura251102 asistent de cercetare în arhitectura251103 cercetator în arte plastice-design industrial251104 asistent de cercetare în arte plastice-design industrial251105 cercetator în arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi, moda,imprimeuri)251106 asistent de cercetare în arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi,moda, imprimeuri)251107 cercetator în arte plastice-sticlă, ceramica, metal251108 asistent de cercetare în arte plastice-sticlă, ceramica, metal2512 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN CONSTRUCTIICercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în constructii efectueaza studii și lucrari de cercetare-dezvoltare din domeniul construcțiilor civile, industriale, drumuri și poduri; studii și cercetari legate de fizica construcțiilor; sistemele de constructii, metode și tehnici de testare a elementelor de constructii și ale construcțiilor.Ocupatii componente:251201 cercetator în constructii civile, industriale și agricole251202 inginer de cercetare în constructii civile, industriale și agricole251203 asistent de cercetare în constructii civile, industriale și agricole251204 cercetator în constructii de cai ferate, drumuri și poduri251205 inginer de cercetare în constructii de cai ferate, drumuri și poduri251206 asistent de cercetare în constructii de cai ferate, drumuri și poduri251207 cercetator în constructii hidrotehnice251208 inginer de cercetare în constructii hidrotehnice251209 asistent de cercetare în constructii hidrotehnice251210 inginer de cercetare în ingineria sanitara și protectia mediului251211 cercetator în constructii miniere251212 inginer de cercetare în constructii miniere251213 asistent de cercetare în constructii miniere251214 cercetator în instalații251215 inginer de cercetare în instalații251216 asistent de cercetare în instalații2513 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN ENERGETICA ȘI ELECTROTEHNICACercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniul energeticii și electrotehnicii desfășoară activități de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de produse electrice: motoare, servomotoare, transformatoare, aparate de joasa și înaltă tensiune, instrumente de control, precum și tehnologii de obtinere a acestora; elaboreaza tehnologii pentru producerea, transportul și distribuirea energiei electrice, precum și sisteme pentru asigurarea funcționarii și securitatii sistemului energetic.Ocupatii componente:251301 cercetator în electrotehnica251302 inginer de cercetare în electrotehnica251303 asistent de cercetare în electrotehnica251304 cercetator în electrofizica251305 inginer de cercetare în electrofizica251306 asistent de cercetare în electrofizica251307 cercetator în metrologie251308 inginer de cercetare în metrologie251309 asistent de cercetare în metrologie251310 cercetator în electromecanica251311 inginer de cercetare în electromecanica251312 asistent de cercetare în electromecanica251313 cercetator roboti industriali251314 inginer de cercetare roboti industriali251315 asistent de cercetare roboti industriali251316 cercetator în centrale termoelectrice251317 inginer de cercetare în centrale termoelectrice251318 asistent de cercetare în centrale termoelectrice251319 cercetator în centrale nuclearo-electrice251320 inginer de cercetare în centrale nuclearo-electrice251321 asistent de cercetare în centrale nuclearo-electrice251322 cercetator în electroenergetica251323 inginer de cercetare în electroenergetica251324 asistent de cercetare în electroenergetica251325 cercetator în centrale hidroelectrice în ingineria mediului251326 inginer de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului251327 asistent de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului251328 cercetator în energetica industriala251329 inginer de cercetare în energetica industriala251330 asistent de cercetare în energetica industriala2514 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN ELECTRONICA, TRANSPORTURI ȘI TELECOMUNICATIICercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în domeniul electronicii, transportului și telecomunicatiilor desfășoară activitate de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de calculatoare, componente electronice și microelectronice, dispozitive, aparatura electronică și de radiocomunicatii, sisteme de conversie text-voce, imagine-voce; elaboreaza tehnologii din domeniul electronicii, microelectronicii, sisteme de automatizare.Ocupatii componente:251401 cercetator în electronică aplicata251402 inginer de cercetare în electronică aplicata251403 asistent de cercetare în electronică aplicata251404 cercetator în comunicatii251405 inginer de cercetare în comunicatii251406 asistent de cercetare în comunicatii251407 cercetator în microelectronica251408 inginer de cercetare în microelectronica251409 asistent de cercetare în microelectronica251410 cercetator în telecomenzi și electronică în transporturi251411 inginer de cercetare în telecomenzi și electronică în transporturi251412 asistent de cercetare în telecomenzi și electronică în transporturi251413 cercetator în calculatoare251414 inginer de cercetare în calculatoare251415 asistent de cercetare în calculatoare251416 cercetator în automatica251417 inginer de cercetare în automatica251418 asistent de cercetare în automatica2515 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN MECANICACercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniul stiintelor tehnice cu profil mecanic efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a metalelor la rece și la cald, pentru obtinerea de piese subansamble și utilaje. Elaboreaza tehnologii și proiecteaza nave, aeronave, masini și sisteme de masini, echipamente, instalații, aparatura, destinate industriei, agriculturii, protectiei mediului, transportului și ambalarii produselor.Ocupatii componente:251501 cercetator de aeronave251502 inginer de cercetare de aeronave251503 asistent de cercetare de aeronave251504 cercetator în constructii aerospatiale251505 inginer de cercetare în constructii aerospatiale251506 asistent de cercetare în constructii aerospatiale251507 cercetator în sisteme de propulsie251508 inginer de cercetare în sisteme de propulsie251509 asistent de cercetare în sisteme de propulsie251510 cercetator în echipamente și instalații bord251511 inginer de cercetare în echipamente și instalații bord251512 asistent de cercetare în echipamente și instalații bord251513 cercetator în masini și echipamente termice251514 inginer de cercetare în masini și echipamente termice251515 asistent de cercetare în masini și echipamente termice251516 cercetator în masini hidraulice și pneumatice251517 inginer de cercetare în masini hidraulice și pneumatice251518 asistent de cercetare în masini hidraulice și pneumatice251519 cercetator în echipamente de proces251520 inginer de cercetare în echipamente de proces251521 asistent de cercetare în echipamente de proces251522 cercetator în mecanica fina251523 inginer de cercetare în mecanica fina251524 asistent de cercetare în mecanica fina251525 cercetator în tehnologia construcțiilor de masini251526 inginer de cercetare în tehnologia construcțiilor de masini251527 asistent de cercetare în tehnologia construcțiilor de masini251528 cercetator în constructii de masini agricole251529 inginer de cercetare în constructii de masini agricole251530 asistent de cercetare în constructii de masini agricole251531 cercetator în autovehicule rutiere251532 inginer de cercetare în autovehicule rutiere251533 asistent de cercetare în autovehicule rutiere251534 cercetator în utilaje și instalații portuare251535 inginer de cercetare în utilaje și instalații portuare251536 asistent de cercetare în utilaje și instalații portuare251537 cercetator în utilaje și tehnologia ambalarii251538 inginer de cercetare în utilaje și tehnologia ambalarii251539 asistent de cercetare în utilaje și tehnologia ambalarii251540 cercetator în creatia tehnica în construcția de masini251541 inginer de cercetare în creatia tehnica în construcția de masini251542 asistent de cercetare în creatia tehnica în construcția de masini251543 cercetator în masini și instalații mecanice251544 inginer de cercetare în masini și instalații mecanice251545 asistent de cercetare în masini și instalații mecanice251546 cercetator în instalații și utilaje pentru transportul și depozitareaproduselor petroliere251547 inginer de cercetare în instalații și utilaje pentru transportul șidepozitarea produselor petroliere251548 asistent de cercetare în instalații și utilaje pentru transportul șidepozitarea produselor petroliere251549 cercetator în tehnologie și echipamente neconventionale251550 inginer de cercetare în tehnologie și echipamente neconventionale251551 asistent de cercetare în tehnologie și echipamente neconventionale2516 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN PETROCHIMIE ȘI CHIMIE INDUSTRIALACercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în domeniul petrochimiei și chimiei industriale efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare pentru sinteza și tehnologia de obtinere și prelucrare de produse chimice cu parametri caracteristici și performante noi, utilizabile în industrie, privind extractia metalelor, minereurilor, apei, petrolului și gazelor, medicina, agricultura, protectia mediului, energetica, alimentatiei.Ocupatii componente:251601 cercetator în tehnologia substanțelor anorganice251602 inginer de cercetare în tehnologia substanțelor anorganice251603 asistent de cercetare în tehnologia substanțelor anorganice251604 cercetator în tehnologia substanțelor organice251605 inginer de cercetare în tehnologia substanțelor organice251606 asistent de cercetare în tehnologia substanțelor organice251607 cercetator în petrochimie și carbochimie251608 inginer de cercetare în petrochimie și carbochimie251609 asistent de cercetare în petrochimie și carbochimie251610 cercetator în tehnologia compusilor macromoleculari251611 inginer de cercetare în tehnologia compusilor macromoleculari251612 asistent de cercetare în tehnologia compusilor macromoleculari251613 cercetator în tehnologia celulozei, hartiei, poligrafiei și fibrelor251614 inginer de cercetare în tehnologia celulozei, hartiei, poligrafiei șifibrelor251615 asistent de cercetare în tehnologia celulozei, hartiei, poligrafiei șifibrelor2517 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN MINERIT, PETROL ȘI METALURGIECercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniul mineritului, petrolului și metalurgiei, efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare privind sisteme și procedee de extractie și preparare a carbunilor, substanțelor utile - metale și nemetalifere, continute în minereuri, obtinerea de fonte, oteluri și alte metale, aliaje, cocs și produse carbunoase și refractare.Ocupatii componente:251701 cercetator în exploatari miniere251702 inginer de cercetare în exploatari miniere251703 asistent de cercetare în exploatari miniere251704 cercetator în prepararea substanțelor minerale utile251705 inginer de cercetare în prepararea substanțelor minerale utile251706 asistent de cercetare în prepararea substanțelor minerale utile251707 cercetator în petrol (extractie-prospecțiune)251708 inginer de cercetare în petrol (extractie-prospecțiune)251709 asistent de cercetare în petrol (extractie-prospecțiune)251710 cercetator în topografie miniera251711 inginer de cercetare în topografie miniera251712 asistent de cercetare în topografie miniera251713 cercetator în ingineria proceselor siderurgice251714 inginer de cercetare în ingineria proceselor siderurgice251715 asistent de cercetare în ingineria proceselor siderurgice251716 cercetator în metalurgia neferoasa251717 inginer de cercetare în metalurgia neferoasa251718 asistent de cercetare în metalurgia neferoasa251719 cercetator în turnarea metalelor251720 inginer de cercetare în turnarea metalelor251721 asistent de cercetare în turnarea metalelor251722 cercetator în prelucrari plastice și tratamente termice251723 inginer de cercetare în prelucrari plastice și tratamente termice251724 asistent de cercetare în prelucrari plastice și tratamente termice251725 cercetator în stiinta materialelor251726 inginer de cercetare în stiinta materialelor251727 asistent de cercetare în stiinta materialelor251728 cercetator în tehnologii carbochimice251729 inginer de cercetare în tehnologii carbochimice251730 asistent de cercetare în tehnologii carbochimice2518 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN GEODEZIECercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în geodezie efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare referitoare la stabilirea și dezvoltarea metodelor și tehnicilor de măsurare a configuratiei pamantului, precum și de redare grafica a acestora; intocmesc harti topografice.Ocupatii componente:251801 cercetator în geodezie251802 inginer de cercetare în geodezie251803 asistent de cercetare în geodezie251804 cercetator în cadastru251805 inginer de cercetare în cadastru251806 asistent de cercetare în cadastruIV. 2.4.12. GRUPA MINORA 252Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în domeniile textile, pielarie, industrie alimentaraCercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniile textile, pielarie și industrie alimentara efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a firelor și fibrelor textile, a pieilor și blanurilor, a materiilor prime agroalimentare, în scopul obtinerii de bunuri de consum de uz casnic, industrial și alimentar.Grupe de baza componente:2521 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în textile,pielarie2522 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în industriaalimentara2521 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN TEXTILE, PIELARIECercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în textile, pielarie efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a fibrelor textile, de obtinere de tesaturi și tricoturi, de obtinere a pielii și inlocuitorilor, de confectionare a produselor de uz personal, casnic și industrial din tesaturi, tricoturi, piele și inlocuitori din piele.Ocupatii componente:252101 cercetator în filatura-tesatorie252102 inginer de cercetare în filatura-tesatorie252103 asistent de cercetare în filatura-tesatorie252104 cercetator în tricotaje-confectii textile252105 inginer de cercetare în tricotaje-confectii textile252106 asistent de cercetare în tricotaje-confectii textile252107 cercetator în tehnologia chimica a produselor textile, pielii, blanurilorși inlocuitorilor252108 inginer de cercetare în tehnologia chimica a produselor textile, pielii,blanurilor și inlocuitorilor252109 asistent de cercetare în tehnologia chimica a produselor textile, pielii,blanurilor și inlocuitorilor252110 cercetator în confectii din piele și inlocuitori252111 inginer de cercetare în confectii din piele și inlocuitori252112 asistent de cercetare în confectii din piele și inlocuitori2522 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN INDUSTRIA ALIMENTARACercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în industria alimentara efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare pentru transformarea materiilor prime agricole în produse alimentare și bauturi, cresterea intensiva a pestilor în captivitate; elaboreaza metode și tehnici de control privind calitatea nutritiva a alimentelor.Ocupatii componente:252201 cercetator în tehnologia prelucrarii produselor agricole252202 inginer de cercetare în tehnologia prelucrarii produselor agricole252203 asistent de cercetare în tehnologia prelucrarii produselor agricole252204 cercetator în controlul calității produselor alimentare252205 inginer de cercetare în controlul calității produselor alimentare252206 asistent de cercetare în controlul calității produselor alimentare252207 cercetator în pescuit și acvacultura252208 inginer de cercetare în pescuit și acvacultura252209 asistent de cercetare în pescuit și acvaculturaIV. 2.4.13. GRUPA MINORA 253Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în domeniul prelucrarii lemnului și materialelor de constructii (materiale oxidice)Cercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în domeniul prelucrarii lemnului și materialelor de constructii (materiale oxidice) efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare privind amenajarile silvice, exploatarea și prelucrarea lemnului, prelucrarea silicatilor și a oxizilor metalici.Grupe de baza componente:2531 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în domeniulprelucrarii lemnului2532 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în domeniulmaterialelor de constructii (materiale oxidice)2531 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN DOMENIUL PRELUCRARII LEMNULUICercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniul prelucrarii lemnului efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare privind amenajarile silvice, sisteme, procedee și metode de mentinere a fondului forestier, de combatere a daunatorilor; elaboreaza tehnologii și procedee de exploatare și prelucrare a lemnului, pentru obtinerea de mobilier.Ocupatii componente:253101 cercetator în exploatari forestiere253102 inginer de cercetare în exploatari forestiere253103 asistent de cercetare în exploatari forestiere253104 inginer de cercetare în proiectarea mobilei și produselor finite din lemn253105 cercetator în prelucrarea lemnului253106 inginer de cercetare în prelucrarea lemnului253107 asistent de cercetare în prelucrarea lemnului2532 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN DOMENIUL MATERIALELOR DE CONSTRUCTII (MATERIALE OXIDICE)Cercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în domeniul materialelor de constructii (materiale oxidice) efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare privind prelucrarea silicatilor și oxizilor metalici pentru obtinerea de lianti anorganici, produse din sticlă și ceramica.Ocupatii componente:253201 cercetator în stiinta și ingineria materialelor oxidice253202 inginer de cercetare în ingineria materialelor oxidice253203 asistent de cercetare în ingineria materialelor oxidiceIV. 2.4.14. GRUPA MINORA 254Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în stiintele vietiiCercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în stiintele vietii efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare referitoare la genetica organismelor macro- și microscopice, structura și functionarea sistemelor ecologice, procesele fundamentale ale viului la nivel celular, molecular și de organism. Studiaza geneza și evolutia solurilor, fiziologia genetica și patologia plantelor și animalelor.Grupe de baza componente:2541 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare înbacteriologie, botanica, zoologie, microbiologie și ecologie2542 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în anatomie,biochimie, biofizica, farmacologie și fiziologie2543 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare înagricultura, zootehnie și silvicultura2541 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN BIOLOGIE, BACTERIOLOGIE, BOTANICA, ZOOLOGIE, MICROBIOLOGIE ȘI ECOLOGIECercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în biologie efectueaza cercetari fundamentale și aplicative, referitoare la studierea și cunoasterea mecanismelor genetice ale organismelor, macro- și microscopiei, a impactului poluarii asupra organismelor, cunoasterea activității enzimatice în procesele metabolice, a tesuturilor conjunctive și a matricei extracelulare în cursul dezvoltării organismelor, functionarea și protectia ecosistemelor, fauna și flora terestra, fauna de mamifere fosile din depozitele carstice și stratificate.Ocupatii componente:254101 cercetator în biologie254102 asistent de cercetare în biologie254103 cercetator în microbiologie-bacteriologie254104 asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie254105 cercetator în biologie chimie254106 asistent de cercetare în biologie chimie254107 cercetator în botanica254108 asistent de cercetare în botanica254109 cercetator în domeniul zoologic254110 asistent de cercetare în domeniul zoologic254111 cercetator în ecologie și protectia mediului254112 asistent de cercetare în ecologie și protectia mediului2542 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN ANATOMIE, BIOCHIMIE, BIOFIZICA, FARMACOLOGIE ȘI FIZIOLOGIECercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în anatomie, biochimie, biofizica, farmacologie și fiziologie efectueaza cercetari teoretice fundamentale și aplicative în domeniul morfologiei, structurii și altor caracteristici ale organismelor vii, precum și sistemelor proprii organismului uman, animal și vegetal, în condiții normale și anormale; studiaza cauzele și evolutia tulburarilor și maladiilor specifice organismelor vii; studiaza efectele medicamentelor și altor substante asupra tesuturilor, contribuie la îmbunătățirea calității medicamentelor, experimentându-le pe cele noi; efectueaza cercetari pentru depistarea de noi principii active în diferite plante și stabilesc tehnologii de izolare și extractie a acestora și de preparare a medicamentelor.Ocupatii componente:254201 cercetator științific în bacteriologie, microbiochimie, farmacologie254202 asistent de cercetare în bacteriologie, microbiologie, biochimie,farmacologie2543 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN AGRICULTURA, ZOOTEHNIE ȘI SILVICULTURACercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în agricultura, zootehnie și silvicultura efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare care se referă la structura și compozitia solului, geneza și evolutia solului, elaborarea de tehnologii și metode de fertilizare, combaterea poluarii și degradării solului. Creeaza genotipuri de cereale și plante, amelioreaza genetic rasele de animale; elaboreaza metode și tehnici de combatere a bolilor și daunatorilor; elaboreaza tehnologii de cultura și tehnologii de control al animalelor.Ocupatii componente:254301 cercetator în agricultura254302 inginer de cercetare în agricultura254303 asistent de cercetare în agricultura254304 cercetator în pedologie-agrochimie254305 inginer de cercetare în pedologie-agrochimie254306 asistent de cercetare în pedologie-agrochimie254307 cercetator în horticultura254308 inginer de cercetare în horticultura254309 asistent de cercetare în horticultura254310 cercetator în agromontanologie254311 inginer de cercetare în agromontanologie254312 asistent de cercetare în agromontanologie254313 cercetator în ingineria genetica254314 asistent de cercetare în ingineria genetica254315 cercetator în silvicultura254316 inginer de cercetare în silvicultura254317 asistent de cercetare în silvicultura254318 cercetator în zootehnie254319 asistent de cercetare în zootehnie254320 cercetator în biotehnologie pentru agricultura254321 asistent de cercetare în biotehnologie pentru agriculturaIV. 2.4.15. GRUPA MINORA 255Cercetatori și asistenti de cercetare în medicinaCercetatorii și asistenții de cercetare în medicina efectueaza cercetari fundamentale, de laborator și clinice referitoare la realizarea de tehnici, procedee și metode de prevenire a bolilor, de tratament, de ameliorare și eliminare a efectelor bolilor, de iradiere. Elaboreaza tehnici și procedee de substituire, prin grefe, a unor organe bolnave cu alte organe naturale sau sintetice.Grupe de baza componente:2551 Cercetatori și asistenti de cercetare în medicina2552 Cercetatori și asistenti de cercetare în medicina stomatologica2553 Cercetatori și asistenti de cercetare în medicina veterinara2559 Cercetatori și asistenti de cercetare în educatie-fizica și sport2551 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN MEDICINACercetatorii și asistenții de cercetare în medicina generală efectueaza cercetari prin care stabilesc cauzele care provoaca bolile și elaboreaza metodele, procedeele și tehnicile de tratament și combatere a bolilor (bronhopulmonare și TBC, canceroase, gastroenterologice, cardiovasculare, abdominale, glandulare, diabet, dermatologice). Elaboreaza cercetari de imunologie, anatomie patologica, fiziopatologie normala și patologica, psihiatrie, neurologie.Ocupatii componente:255101 cercetator în medicina generală255102 asistent de cercetare în medicina generală255103 cercetator în medicina traditionala255104 asistent de cercetare în medicina traditionala255105 cercetator în fiziokinetoterapie255106 asistent de cercetare în fiziokinetoterapie2552 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN MEDICINA STOMATOLOGICACercetatorii și asistenții de cercetare în medicina stomatologica efectueaza cercetari prin care stabilesc cauzele care provoaca bolile stomatologice și elaboreaza tehnici și metode de prevenire, tratament și combatere.Ocupatii componente:255201 cercetator în medicina stomatologica255202 asistent de cercetare în medicina stomatologica2553 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN MEDICINA VETERINARACercetatorii și asistenții de cercetare în medicina veterinara efectueaza cercetari fundamentale și aplicative în domeniul patologiei și igienei publice sanitar-veterinare. Efectueaza cercetari prin care stabilesc metode și tehnici de diagnostic și tratamente ale bolilor la animale, precum și producerea și administrarea de biopreparate.Ocupatii componente:255301 cercetator în medicina veterinara255302 asistent de cercetare în medicina veterinara2559 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN EDUCATIE FIZICA ȘI SPORTCercetatorii și asistenții de cercetare în educatie fizica și sport efectueaza cercetari privind tehnicile și metodele de formare-perfectionare și evaluare a sporturilor de performanță.Ocupatii componente:255901 cercetator în educatie fizica și sport255902 asistent de cercetare în educatie fizica și sportIV. 2.4.16. GRUPA MINORA 256Cercetatori și asistenti de cercetare în domeniul financiar-bancarCercetatorii și asistenții de cercetare în domeniul financiar-bancar efectueaza studii și cercetari asupra mecanismului financiar, sistemului bancar, gestionar și control financiar.Grupe de baza componente:2560 Cercetatori și asistenti de cercetare în domeniul financiar-bancar2560 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN DOMENIUL FINANCIAR-BANCARCercetatorii și asistenții de cercetare în domeniul financiar-bancar efectueaza cercetari privind mecanismul financiar, sistemul bancar și gestionar și al controlului financiar, promovează informatizarea în sistemul financiar-bancar la nivel macro- și microeconomic.Ocupatii componente:256001 cercetator în finante-bănci256002 asistent de cercetare în finante-bănci256003 cercetator în gestiune, contabilitate, control, financiar256004 asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control, financiarIV. 2.4.17. GRUPA MINORA 257Cercetatori și asistenti de cercetare în domeniul stiintelor juridiceCercetatorii și asistenții de cercetare în domeniul stiintelor juridice efectueaza cercetari asupra mecanismului legislativ, a sistemului instituțional, a relatiilor dintre puterile din stat, a limitelor de actionare a fiecareia dintre ele.Grupe de baza componente:2570 Cercetatori și asistenti de cercetare în domeniul stiintelor juridice2570 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN DOMENIUL STIINTELOR JURIDICECercetatorii și asistenții de cercetare în domeniul stiintelor juridice efectueaza studii și cercetari asupra mecanismului, a sistemului instituțional a relatiilor dintre puterile din stat, a limitelor acestora de actionare; efectueaza studii asupra dreptului civil, penal și comercial-administrativ.Ocupatii componente:257001 cercetator în domeniul stiintelor juridice257002 asistent de cercetare în domeniul stiintelor juridiceIV. 2.4.18. GRUPA MINORA 258Cercetatori și asistenti de cercetare în stiinte economice, sociale și umanisteCercetatorii și asistenții de cercetare în stiinte economice, sociale și umaniste efectueaza studii și cercetari asupra legităților fenomenelor și proceselor economice, interdependentei ramurilor economiei, cercetari asupra factorilor care asigura cresterea economica; elaboreaza studii și cercetari privind dezvoltarea și evolutia societatii, dezvoltarea urbanistica a localitatilor, evolutia alimentatiei, realitatile societatii contemporane.Grupe de baza componente:2581 Cercetatori și asistenti de cercetare în domeniul economic2582 Cercetatori și asistenti de cercetare în sociologie, antropologie,arheologie și geografie2583 Cercetatori și asistenti de cercetare în filozofie, istorie și politologie2584 Cercetatori și asistenti de cercetare în lingvistica și filologie2585 Cercetatori și asistenti de cercetare în psihologie2581 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN DOMENIUL ECONOMICCercetatorii și asistenții de cercetare în domeniul economic efectueaza cercetari și studii asupra legităților fenomenelor și proceselor economice, mecanismului economic de piața, modalitatii de formare și utilizare a capitalului, factorilor care asigura cresterea economica, conjuncturii pietii, studiilor economice, rolului și importantei turismului și serviciilor în economie, cailor de colaborare și cooperare eficienta internationala.Ocupatii componente:258101 cercetator economist în management258102 asistent de cercetare economist în management258103 cercetator economist în economia mediului258104 asistent de cercetare economist în economia mediului258105 cercetator economist în economia generală258106 asistent de cercetare economist în economia generală258107 cercetator economist în economie agro-alimentara258108 asistent de cercetare economist în economie agro-alimentara258109 cercetator economist în marketing258110 asistent de cercetare economist în marketing258111 cercetator economist în relatii economice internationale258112 asistent de cercetare economist în relatii economice internationale258113 cercetator economist în gestiunea economica258114 asistent de cercetare economist în gestiunea economica2582 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN SOCIOLOGIE, ANTROPOLOGIE, ARHEOLOGIE ȘI GEOGRAFIECercetatorii și asistenții de cercetare în domeniul sociologiei, antropologiei, arheologiei și geografiei efectueaza studii referitoare la evolutia și dezvoltarea societatii, analiza fenomenelor lumii contemporane, dezvoltarea sociologiei; elaboreaza studii și cercetari privind antropologia, antropologia social-demografica și culturala, mutatiile produse, identificarea surselor arheologice, evolutia locuirii umane, civilizatia geto-traco-daco-română; organizarea spatiului geografic, dinamica și structura componentelor mediului geografic, influența proceselor de restructurare a societatii.Ocupatii componente:258201 cercetator în sociologie258202 asistent de cercetare în sociologie258203 cercetator în antropologie258204 asistent de cercetare în antropologie258205 cercetator în geografie258206 asistent de cercetare în geografie258207 cercetator în asistența sociala258208 asistent de cercetare în asistența sociala258209 cercetator în arheologie258210 asistent de cercetare în arheologie258211 cercetator în etnologie258212 asistent de cercetare în etnologie2583 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN FILOZOFIE, ISTORIE ȘI POLITOLOGIECercetatorii și asistenții de cercetare din filozofie, istorie și politologie efectueaza studii și cercetari referitoare la teoria culturii, eticii, esteticii și logicii, rolul minoritatilor naționale, mentalitatile în relația limbaj-societate, cunoasterea trecutului și prezentului ariei europene în care traieste poporul român, istoria românilor în context european.Ocupatii componente:258301 cercetator în filozofie258302 asistent de cercetare în filozofie258303 cercetator în istorie258304 asistent de cercetare în istorie258305 cercetator în stiintele politice258306 asistent de cercetare în stiintele politice2584 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN LINGVISTICA ȘI FILOLOGIECercetatorii și asistenții de cercetare în lingvistica și filologie efectueaza studii și cercetari referitoare la limba română, lingvistica romanica legata de limba română, studiul graiurilor și dialectelor românești, structura sonora a limbii române, fonetica experimentala și acustica, folclor și obiceiuri populare, elaboreaza atlase lingvistice pe regiuni.Ocupatii componente:258401 cercetator în lingvistica258402 asistent de cercetare în lingvistica258403 cercetator în filologie258404 asistent de cercetare în filologie2585 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN PSIHOLOGIECercetatorii și asistenții de cercetare în psihologie efectueaza studii și cercetari fundamentale referitoare la psihologia personalitatii și creativitatii, dinamica comportamentului interpersonal, psihologia dezvoltării umane, modalitatile de investigare psihologica în activitatea nervoasa la om, calitatea vietii sub aspectul economic, social, cultural.Ocupatii componente:258501 cercetator în psihologie258502 asistent de cercetare în psihologie258503 cercetator în psihopedagogie speciala258504 asistent de cercetare în psihopedagogie specialaIV. 3. GRUPA MAJORA 3Tehnicieni, maistri și asimilatiTehnicienii și asimilatii acestora sunt absolventi ai învățământului liceal, postliceal și de maistri, în subordinea cadrelor de conducere sau specialistilor cu profesiuni intelectuale și stiintifice, indeplinesc sarcini cu caracter tehnic și inrudite cu cercetarea, din domeniile stiintelor fizice (inclusiv ingineria și tehnologia), stiintelor vietii (inclusiv profesiunile medicale), precum și stiintelor sociale și umaniste. Sarcinile acestora constau în instruirea copiilor din învățământul primar, prescolar și învățământul special; prestarea de servicii tehnice legate de comert, finante, administratie și activități sociale; exercitarea de activități artistice, sportive și de divertisment; indeplinesc unele functii cu caracter religios.Subgrupe majore componente:31 Tehnicieni în domeniul fizicii și tehnicii32 Tehnicieni în stiintele vietii, ocrotirea sănătății și asimilati33 Invatatori și asimilati34 Alte ocupatii asimilate tehnicienilorIV. 3.1. SUBGRUPA MAJORA 31Tehnicieni în domeniul fizicii și tehniciiTehnicienii din domeniul fizicii și tehnicii executa lucrari cu caracter tehnic în domeniul informaticii și ingineriei; acționează și verifica aparate și sisteme optice, electronice sau inrudite; piloteaza avioane și conduc nave, efectueaza inspecții pentru verificarea conformitatii cu normele de securitate specifice construcțiilor, instalațiilor sau procedeelor de fabricatie.Grupe minore componente:311 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei și tehnicii (exclusiv cei dinindustria textila, pielarie, alimentara, lemn și materiale de constructii)312 Operatori și tehnicieni echipamente de calcul și roboti industriali(exploatare-întreținere)313 Tehnicieni la echipamente optice și electronice (exploatare-întreținere)314 Tehnicieni de nave maritime, fluviale și aeriene315 Inspectori pentru asigurarea cladirilor împotriva incendiilor, pentruprotectia și igiena muncii și controlori de calitate316 Tehnicieni și maistri în industriile textila, pielarie și alimentara317 Tehnicieni și maistri în industria lemnului, industria sticlei și ceramicii,industria celulozei și hartiei și materialelor de constructii (materialeoxidice)IV. 3.1.1. GRUPA MINORA 311Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei și tehnicii (exclusiv cei din industriile textila, pielarie, alimentara, lemnului și materialelor de constructii)Tehnicienii din domeniul fizicii, chimiei și tehnicii executa lucrari cu caracter tehnic în domeniul chimiei, fizicii, geologiei, desenului tehnic și evalueaza eficienta economica a proceselor de productie.Grupe de baza componente:3111 Tehnicieni în fizica și chimie3112 Tehnicieni constructori3113 Tehnicieni energeticieni și electricieni3114 Tehnicieni în electronică, transporturi, posta și telecomunicatii3115 Tehnicieni și maistri mecanici3116 Tehnicieni și maistri petrolisti, petrochimisti și în chimia industriala3117 Tehnicieni minieri și metalurgisti3118 Desenatori tehnici3119 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei, tehnicii și asimilati,neclasificati în grupele de baza anterioare3111 TEHNICIENI IN FIZICA ȘI CHIMIETehnicienii din fizica și chimie culeg esantioane și pregatesc instalatiile și aparatura necesară în vederea experimentelor, incercarilor și analizelor și le asigura execuția; fac estimari de cantitati și costuri de materiale și forta de muncă necesare realizării proiectelor; organizeaza întreținerea și repararea instalațiilor de cercetare.Ocupatii componente:311102 tehnician chimist311101 laborant chimist311103 laborant determinari fizico-mecanice311104 tehnician determinari fizico-mecanice311105 laborant determinari geologice și geotehnice311106 laborant tehnica nucleara311107 tehnician meteorolog311108 tehnician geolog311109 tehnician hidrometru311110 prospector - prospectii geologice, geofizice311111 tehnician hidrolog311112 tehnician hidrogeolog311113 laborant operator centrale termice------------Ocupația "laborant operator centrale termice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.311114 metrolog------------Ocupația "metrolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.311115 tehnician metrolog------------Ocupația "tehnician metrolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.3112 TEHNICIENI CONSTRUCTORITehnicienii constructori efectueaza pe teren și în laboratoare încercări asupra solurilor și materialelor de constructii; contribuie tehnic la activitatea de construcție a locuintelor și altor lucrari, evaluare lucrari și pregatire de meseriasi; reprezinta arhitectii și inginerii civili pe santierele de constructii pentru a asigura efectuarea lucrărilor în conformitate cu specificatiile din planuri și schite, precum și pentru respectarea normelor de consum a materialelor; contribuie potrivit planurilor și schitelor pe care le primesc la estimarea detaliata a cantităților și costurilor de materiale și a forței de muncă necesare realizării proiectelor; organizeaza întreținerea și reparatiile utilajelor.Ocupatii componente:311201 maistru constructii civile, industriale și agricole311202 maistru normator311203 tehnician constructor311204 tehnician hidroamelioratii311205 tehnician hidrotehnic311206 tehnician topometrist311207 tehnician proiectant în constructii311208 maistru instalator în constructii311209 tehnician instalații în constructii3113 TEHNICIENI ENERGETICIENI ȘI ELECTRICIENITehnicienii energeticieni și electricieni indeplinesc sarcini cu caracter tehnic de montaj, construcție, functionare, întreținere și reparare a aparatelor, instalațiilor și sistemelor de distribuție a energiei electrice; asigura functionarea aparatelor și instalațiilor; testeaza prototipurile; concep și realizează scheme de montaj ale instalațiilor și circuitelor electrice; contribuie la estimarea cantităților și costurilor de materiale și a forței de muncă necesare; asigura controlul tehnic al instalațiilor; intretin sistemele și aparatele electrice în vederea funcționarii conform specificatiilor și reglementarilor.Ocupatii componente:311301 dispecer gestiune uraniu311302 maistru electromecanic311303 maistru energetician/electrician311304 tehnician electro-energetician, termo-energetician311305 tehnician electromecanic311306 tehnician energetician/electrician311307 tehnician proiectant energetician/electrician311308 maistru electrician în constructii3114 TEHNICIENI IN ELECTRONICA, TRANSPORTURI, POSTA ȘI TELECOMUNICATIITehnicienii din electronică, transporturi, posta și telecomunicatii indeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării din electronică și telecomunicatii legate de conceptie, fabricatie, montare, instalare, utilizare, întreținere și reparare de materiale electronice și sisteme electronice și electromecanice din telecomunicatii; asigura functionarea aparatelor electronice și de telecomunicatii sau incearca prototipuri; concep și realizează circuite electronice potrivit schemelor; participa la estimarea cantităților și costurilor de materiale și a forței de muncă necesare fabricatiei și instalarii de materiale electronice și telecomunicatii; asigura controlul tehnic al fabricarii, utilizarii, intretinerii și repararii aparatelor electronice și sistemelor de telecomunicatii și buna lor functionare.Ocupatii componente:311401 maistru aviatie311402 maistru electronică, transporturi, posta și telecomunicatii311403 sef formatie sisteme radiante (antene)311404 tehnician aviatie311405 tehnician constructii telefonice311406 tehnician electronică, transporturi, posta și telecomunicatii311407 tehnician radiolocatii311408 tehnician turn parasutism311409 tehnician proiectant electronică/transporturi/comunicatii311410 inspector exploatare postala3115 TEHNICIENI ȘI MAISTRI MECANICITehnicienii mecanici indeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării din activitatea de constructii masini: conceptie, construcție, montaj, utilizare, întreținere și reparatii masini, motoare și instalații mecanice; asigura functionarea masinilor, motoarelor și instalațiilor mecanice și a elementelor acestora sau încercarea prototipurilor; concep și asambleaza masini, motoare și instalații mecanice, potrivit schemelor stabilite; estimeaza cantitatile și costurile materialelor și forței de muncă necesare fabricatiei; asigura controlul tehnic al fabricatiei, al utilizarii intretinerii și reparatiei masinilor, motoarelor și instalațiilor; identifica și rezolva problemele tehnice care apar în procesul muncii; coordonează activitatea muncitorilor ocupati cu curatarea, vopsirea și repararea navelor maritime.Ocupatii componente:311501 maistru cazangerie311502 maistru instalații navale311503 maistru întreținere și reparatii masini unelte, utilitati, service,prototipuri311504 maistru lacatus, constructii metalice311505 maistru lacatus mecanic311506 tehnician proiectant mecanic311507 mecanic pentru întreținerea aparatelor de lansare la zbor311508 maistru mecanic311509 maistru mecanic auto311510 maistru mecanica agricola311511 maistru mecanica fina311512 maistru montaj311513 maistru prelucrari mecanice311514 maistru sculer matriter311515 maistru sudura311516 tehnician constructii navale311517 tehnician instalații bord (avion)311518 tehnician masini și utilaje311519 tehnician mecanic311520 tehnician prelucrari mecanice311521 tehnician sudura311522 tehnician tehnolog mecanic311523 maistru mecanic masini și utilaje pentru constructii3116 TEHNICIENI, MAISTRI PETROLISTI, PETROCHIMISTI ȘI DIN CHIMIA INDUSTRIALATehnicienii și maistrii petrolisti, petrochimisti și din chimia industriala indeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării chimice: conceptie, montaj, utilizare, întreținere, reparatii de instalații și experimentarea prototipurilor din industria chimica; identifica și rezolva problemele tehnice care apar în procesul muncii; estimeaza cantitatile și costurile materialelor și forței de muncă necesare fabricarii sau montarii instalațiilor.Ocupatii componente:311601 decontaminator311602 laborant apa și apa grea311603 laborant control dozimetrie311604 laborant petrolist/industrie chimica311605 maistru petrolist/industrie chimica311606 laborant apa potabila311607 tehnician petrolist chimie industriala311608 laborant apa potabilă-----------Ocupația "laborant apa potabilă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.3117 TEHNICIENI MINIERI ȘI METALURGISTITehnicienii minieri și tehnicienii metalurgisti indeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării metalurgice în vederea ameliorarii metodelor de extractie a substanțelor minerale solide, petrolului și gazelor, sistemelor de transport, depozitare a petrolului, gazelor și materialelor destinate extractiei de metale din mineralele respective; contribuie în plan tehnic la stabilirea procedeelor de determinare a proprietăților metalelor și noilor aliaje și participa la experimentarea prototipurilor; contribuie în plan tehnic la realizarea studiilor geologice și topografice, precum și a celor de tratament, rafinare și purificare a mineralelor și metalelor; estimeaza cantitatile și costurile de materiale și forta de muncă necesare realizării proiectelor.Ocupatii componente:311701 laborant structura macroscopica și microscopica311702 maistru metalurgie311703 maistru minier311704 maistru presator metale311705 maistru termotehnist311706 tehnician metalurgie311707 tehnician minier311708 tehnician proiectant minier311709 tehnician proiectant metalurg311710 tehnician mineralurg311711 maistru mineralurg3118 DESENATORI TEHNICIDesenatorii tehnici realizează desene tehnice pe baza schitelor și specificatiilor stabilite de ingineri și proiectanti, în vederea fabricarii, instalarii și montarii masinilor și echipamentelor sau în vederea construcției, transformarii, intretinerii și repararii locuintelor, barajelor, podurilor, arterelor de circulatie și a altor lucrari; utilizeaza aparatura de desen asistată de calculator pentru crearea, modificarea și producerea de copii și reprezentari grafice; utilizeaza instrumente stereoscopice pentru prelucrarea datelor topografice și pentru realizarea și revizuirea hartilor topografice și hidrografice; realizează și revizuiesc ilustratii, brosuri și manuale tehnice care trateaza probleme de montaj, instalare, functionare, întreținere și reparare a masinilor și a altor instalații și produse; copiaza desene și tablouri pe placi sensibile din piatra și metal.Ocupatii componente:311801 desenator tehnic311802 trasator311803 desenator311804 topograf311805 trasator naval-desenator311806 trasator optic3119 TEHNICIENI IN DOMENIUL FIZICII, CHIMIEI, TEHNICII ȘI ASIMILATI, NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARETehnicienii din domeniul fizicii, chimiei și asimilatii acestora, altii decat cei cuprinși în grupele de baza anterioare asigura, din punct de vedere tehnic, planificarea și producția, utilizarea eficace, sigura și economica a personalului, materiilor prime, materialelor, metodelor de muncă; supraveghează fluxul operațiilor și controlul tehnic; rezolva probleme de organizare a muncii; culeg date în vederea estimarii costurilor și stabilirii cantităților necesare realizării proiectelor arhitectonice și de constructii.Ocupatii componente:311901 maistru tipograf311902 paginator tipograf311903 tehnician normare, salarizare, organizare311904 tehnician pret de cost311905 tehnician programare, lansare, urmarirea productieiIV. 3.1.2. GRUPA MINORA 312Operatori și tehnicieni echipamente de calcul și roboti industriali (exploatare întreținere)Operatorii și tehnicienii de echipamente de calcul și roboti industriali asigura functionarea și comanda calculatoarelor și a perifericelor aferente; executa lucrari de instalare, întreținere și reparare a echipamentelor de calcul; pun în functiune roboti industriali, îi reprogramează pentru a îndeplini operații speciale și le comanda functionarea.Grupe de baza componente:3121 Programatori ajutori3122 Tehnicieni, operatori echipamente calcul3123 Tehnicieni, operatori roboti industriali3121 PROGRAMATORI AJUTORIProgramatorii ajutori codifica, testeaza și intretin programe de calculator pe diferite tipuri de echipamente de calcul și sisteme de operare; utilizeaza instrumente specifice care-i ajuta în realizarea sarcinilor.Ocupatii componente:312101 programator ajutor312102 analist ajutor3122 TEHNICIENI, OPERATORI ECHIPAMENTE DE CALCULTehnicienii și operatorii la echipamente de calcul asigura functionarea și comanda calculatoarelor și a perifericelor aferente pentru prelucrarea, memorarea, transmiterea și prelucrarea datelor; gestioneaza resursele de calcul pentru a satisface cerințele utilizatorilor; manipuleaza suporti magnetici și asigura imprimarea situațiilor de iesire în condiții de calitate.Ocupatii componente:312201 operator calculator electronic și retele312202 sef tura exploatare în centre sau oficii de calcul312203 tehnician echipamente de calcul și retele3123 TEHNICIENI OPERATORI ROBOTI INDUSTRIALITehnicienii operatori la robotii industriali pun în functiune, reprogramează, reprogrameaza, supraveghează buna functionare a robotilor industriali, le asigura întreținerea și reglajele simple.Ocupatii componente:312301 maistru-operator la roboti industriali312302 tehnician-operator la roboti industrialiIV. 3.1.3. GRUPA MINORA 313Tehnicieni la echipamente optice și electronice (exploatare întreținere)Tehnicienii de echipamente optice și electronice executa fotografii, manipuleaza și regleaza camerele cinematografice și alte aparate destinate înregistrării și montarii de imagini sau sunet; asigura functionarea, întreținerea și repararea aparatelor emitatoare radio sau aparatelor de diagnosticare sau tratament medical; emit și receptioneaza semnale radio.Grupe de baza componente:3131 Tehnicieni de echipamente de înregistrare imagine și sunet3132 Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie, televiziune șitelecomunicatii3133 Tehnicieni de aparate electro-medicale3139 Tehnicieni pentru alte aparate optice și electronice3131 TEHNICIENI DE ECHIPAMENTE DE INREGISTRARE IMAGINE ȘI SUNETTehnicienii de echipamente pentru înregistrare imagine și sunet executa fotografii, utilizeaza și regleaza camere cinematografice și alte aparate destinate înregistrării de imagini (inclusiv fotografice) montarii și mixarii imaginilor cu sunetul; executa fotografii în scopuri publicitare, stiintifice, industriale sau comerciale.Ocupatii componente:313101 fotograf și tehnician la echipamente de înregistrare imagine și sunet313102 acustician cinematografic313103 controlor și recondiționer filme313104 electrician iluminare filmare313105 etaloner313106 fotograf313107 laborant foto313108 maistru aparate video și sunet313109 masinist mecanic traweling313110 mecanic camera filmare313111 montor imagine313112 montor negative și de pregatire a peliculei313113 montor pozitive313114 operator camera diafilm, diapozitive313115 operator emisie-receptie313116 operator productie RTV313117 preparator filmare313118 proiectionist313119 retusor foto313120 senzitometrist313121 stantator de filme313122 operator prelucrare pelicula313123 operator truka3132 TEHNICIENI DE ECHIPAMENTE PENTRU RADIO-EMISIE, TELEVIZIUNE ȘI TELECOMUNICATIITehnicienii de echipamente radio-emisie, televiziune și telecomunicatii asigura functionarea aparatelor pentru transmisie în direct sau retransmisii de emisiuni de radio și televiziune și telecomunicatii terestre sau la bordul navelor și avioanelor; asigura reglarea și functionarea sistemelor emitatoare și a sistemelor satelit pentru transmisia programelor radio și de televiziune; asigura reglarea și functionarea sistemelor de radiocomunicatie, servicii difuzate prin satelit și sisteme multiplexor și aparate de proiectie; asigura monitorizarea video a cailor de acces.Ocupatii componente:313201 controlor emisii RTV313202 maistru materiale emisie RTV și telecomunicatii313203 montator montaj emisie313204 operator imagine313205 operator radio-radioficare313206 operator sunet313207 tehnician radioelectronist313208 tehnician CATV------------Ocupația "tehnician CATV" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.313209 operator dispecer sisteme de monitorizare și pentru aparatura de control-----------Ocupația "operator dispecer sisteme de monitorizare și pentru aparatura de control" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.313210 tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video și de monitorizare control acces și comunicații-----------Ocupația "tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video și de monitorizare control acces și comunicații" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.313211 pilonist antenist------------Ocupația "pilonist antenist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.3133 TEHNICIENI DE APARATE ELECTRO-MEDICALETehnicienii de aparate electro-medicale asigura functionarea și reglarea de aparatura tehnica pentru diagnosticarea și tratarea afectiunilor, pentru radiografii, radioscopii.Ocupatii componente:313301 maistru aparate electro-medicale313302 tehnician aparate electro-medicale3139 TEHNICIENI PENTRU ALTE APARATE OPTICE ȘI ELECTRONICETehnicienii pentru alte aparate optice și electronice, care nu se regăsesc în celelalte grupe de baza din grupa minora 313 se clasifica în grupa 3139.IV. 3.1.4. GRUPA MINORA 314Tehnicieni de nave maritime, fluviale și aerieneTehnicienii de nave maritime, fluviale și aeriene asigura comanda și pilotarea avioanelor și navelor maritime, supravegherea și functionarea motoarelor și instalațiilor mecanice, electrice și electronice.Grupe de baza componente:3141 Ofiteri mecanici de nave3142 Ofiteri de punte și pilotaj nave3143 Piloti de avioane și asimilati3144 Controlori și navigatori de trafic aerian3145 Tehnicieni pentru siguranța traficului aerian3141 OFITERI MECANICI DE NAVEOfiterii mecanici de nave asigura comanda aparatelor mecanice, electrice și electronice și a masinilor de bord; participa la conducerea și repararea acestor aparate și masini sau exercita functiuni similare de întreținere a navelor în porturi; asigura și supraveghează aprovizionarea cu carburant și alte materiale necesare salii de masini; țin registrul de operații.Ocupatii componente:314101 ofiter mecanic314102 ofiter RTG314103 ofiter electrician314104 ajutor ofiter mecanic fluvial3142 OFITERI DE PUNTE ȘI PILOTAJ NAVEOfiterii de punte și pilotaj de nave asigura comanda și navigarea vapoarelor și ambarcatiunilor similare pe mare sau pe alte cursuri de navigatie interioara; manevreaza navele la intrare sau iesire din port, la traversarea canalelor, stramtorilor și altor pasaje care impun cunoștințe deosebite de navigatie; supraveghează securitatea pasagerilor, a incarcarii și descarcarii cargourilor, precum și respectarea reglementarilor și normelor specifice de securitate; asigura supravegherea tehnica a intretinerii și repararii navelor; asigura aprovizionarea navelor și recrutarea membrilor echipajului și intocmesc registrul de operații.Ocupatii componente:314201 capitan nava maritima și fluviala314202 capitan port314203 ofiter intendent314204 ofiter port314205 ofiter punte314206 pilot fluvial314207 sef echipaj314208 pilot maritim314209 dragor314210 aspirant3143 PILOTI DE AVIOANE ȘI ASIMILATIPilotii de avioane și asimilatii acestora piloteaza avioanele de transport al pasagerilor sau marfurilor, verifica și asigura functionarea corecta a aparatelor mecanice, electrice și electronice de bord; studiaza și stabilesc planul de zbor; identifica și rezolva problemele tehnice care apar în functionarea avioanelor.Ocupatii componente:314301 comandant detasament zbor314302 comandant însoțitor de bord314303 copilot314304 inspector pilotaj314305 mecanic navigant aviatie314306 pilot aeronave314307 pilot comandant314308 pilot incercare314309 pilot receptie și control aeronave314310 parasutist receptie și control314311 parasutist incercator314312 pilot parasutism incercator3144 CONTROLORI ȘI NAVIGATORI DE TRAFIC AERIANControlorii și navigatorii de trafic aerian conduc traficul avioanelor în spatiul aerian și pe sol, cu ajutorul aparaturii radio și de comunicatii, radarului și sistemelor de semnalizare luminoasa; aproba și dirijeaza decolarea și aterizarea avioanelor, informeaza echipajele prin radio despre condițiile meteorologice.Ocupatii componente:314401 controlor dirijare nonradar314402 controlor sol314403 controlor trafic aviatia civila314404 dispecer sol314405 navigator dirijare radar314406 navigator aviatia civila314407 navigator dirijare nonradar314408 navigator dirijare zbor314409 navigator instructor dirijare radar și nonradar314410 navigator sol314411 operator radar314412 operator radiotelecomunicatii aeronautice3145 TEHNICIENI PENTRU SIGURANTA TRAFICULUI AERIANTehnicienii pentru siguranța traficului aerian indeplinesc sarcini cu caracter tehnic, legate de punerea în functiune a aparaturii electronice și electromecanice, utilizate în sistemele de navigatie aeriana și încercarea de prototipuri; contribuie la conceptia și punerea în functiune a circuitelor de legătură pentru navigatia aeriana și sistemele de detectare sau urmărire a navelor; participa la estimarea costurilor, stabilesc specificatii tehnice și comenzi pentru controlul circulației aeriene și pentru utilizarea dispozitivelor de securitate; contribuie la controlul tehnic al navei, la asigurarea stării de functionare a navelor situate la sol, la întreținerea și repararea acestora, verificarea aplicarii normelor și recomandarilor tehnice specifice.Ocupatii componente:314501 agent salvare aeroportuara și instalații de stins incendii314502 masinist agregate aerodrom314503 operator instalații control antiterorist, antideturnare314504 operator radio-navigant aviatie314505 operator radio-navigant instructor aviatie314506 tehnician securitate aerianaIV. 3.1.5. GRUPA MINORA 315Inspectori pentru asigurarea cladirilor împotriva incendiilor, pentru protectia și igiena muncii și controlori de calitateInspectorii pentru asigurarea cladirilor împotriva incendiilor, pentru protectia și igiena muncii și controlorii de calitate controlează aplicarea reglementarilor în vigoare și a normelor referitoare la prevenirea riscurilor de incendii și altor riscuri, securitatea muncii, protectia sănătății muncitorilor și mediului înconjurător, securitatea proceselor de fabricatie a bunurilor și serviciilor produse, utilizate sau puse în vanzare; inspecteaza sistemele de prevenire a incendiilor și acorda consultații în acest sens; intreprind anchete la locurile de producere a incendiilor pentru stabilirea cauzelor; inspecteaza intreprinderile industriale în legătură cu problemele de securitate a muncii, proceselor de fabricatie a bunurilor produse, utilizate sau puse în vanzare.Grupe de baza componente:3151 Inspectori pentru asigurarea cladirilor împotriva incendiilor3152 Inspectori pentru protectia și igiena muncii și controlori de calitate3151 INSPECTORI PENTRU ASIGURAREA CLADIRILOR IMPOTRIVA INCENDIILORInspectorii pentru asigurarea cladirilor împotriva incendiilor inspecteaza imobilele, instalatiile industriale, hotelurile și alte constructii noi sau existente, pentru a se asigura ca indeplinesc condițiile prevăzute de normele și reglementarile referitoare la constructii, urbanism și amenajarea teritoriului; inspecteaza sistemele de prevenire a incendiilor; ancheteaza și stabilesc cauzele incendiilor; acorda consultații cu privire la instalatiile de detectare a incendiilor, sistemele de stingere și materialele utilizate pentru constructiile de locuinte, în vederea reducerii riscurilor de incendii.Ocupatii componente:315101 inspector de specialitate pentru prevenirea și stingerea incendiilor------------Ocupația "tehnician PSI" a fost înlocuită cu ocupația "inspector de specialitate pentru prevenirea și stingerea incendiilor" conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.------------Ocupația "inspector protecție civilă" a fost anulată conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.3152 INSPECTORI PENTRU PROTECTIA ȘI IGIENA MUNCII ȘI CONTROLORI DE CALITATEInspectorii pentru protectia și igiena muncii și controlorii de calitate instruiesc reprezentantii întreprinderilor în vederea aplicarii normelor și reglementarilor legale în vigoare, cu privire la securitatea muncii și mediului de muncă; inspecteaza locurile de muncă pentru a se asigura ca mediul de muncă, masinile și echipamentul corespund normelor și reglementarilor legale; se informeaza prin contacte directe, observari sau alte mijloace, asupra condițiilor de muncă și riscurilor de accidente; verifica respectarea normelor de securitate a muncii; inspecteaza locurile de productie, prelucrare, depozitare și vanzare a produselor, pentru a se asigura ca sunt respectate normele și reglementarile specifice; verifica produsele finite pentru a se asigura de conformitatea acestora cu specificatiile de calitate ale producătorului; informeaza publicul și reprezentantii întreprinderilor cu privire la aplicarea normelor și reglementarilor referitoare la igiena și salubritate, puritatea produselor și marfurilor alimentare, medicamentelor, produselor cosmetice și altor produse analoge; informeaza pe cei care produc, utilizeaza, intretin și repara mijloace de transport, despre masurile și reglementarile în vigoare referitoare la condițiile tehnice pe care trebuie să le indeplineasca vehiculele respective; inspecteaza intreprinderile pentru a se asigura ca acestea nu contravin normelor referitoare la poluare, deseuri și reziduuri periculoase.Ocupatii componente:315201 controlor calitate315202 inspector ISCIR315203 inspector protecție sociala315204 operator control nedistructiv315205 probator hidraulic piese turnate315206 tehnician protectia munciiIV. 3.1.6. GRUPA MINORA 316Tehnicieni și maistri în industriile textila, pielarie și alimentaraTehnicienii din industriile textila, pielarie și alimentara își desfășoară activitatea sub directa conducere a inginerilor, se ocupa de supravegherea proceselor tehnologice de fabricare a produselor textile, de pielarie și a produselor alimentare, precum și la aplicarea normelor de muncă și alte sarcini privind organizarea muncii.Grupe de baza componente:3161 Tehnicieni și maistri în industriile textila și pielarie3162 Tehnicieni și maistri în industria alimentara3161 TEHNICIENI ȘI MAISTRI IN INDUSTRIILE TEXTILA ȘI PIELARIETehnicienii din industriile textila și pielarie, în subordinea directa a inginerilor, supraveghează procesul tehnologic de fabricare a firelor, tesaturilor, tricotajelor și incaltamintei; urmaresc respectarea calității materiilor prime, semifabricatelor și produselor finite.Ocupatii componente:316101 maistru în industriile textila, pielarie316102 tehnician în industria confectiilor din piele și inlocuitori316103 tehnician în industria confectiilor și tricotajelor316104 tehnician în industria incaltamintei316105 tehnician în industria pielariei316106 tehnician în industria textila316107 tehnician proiectant textile, pielarie316108 laborant în industriile textila, pielarie3162 TEHNICIENI ȘI MAISTRI IN INDUSTRIA ALIMENTARATehnicienii din industria alimentara și frigului, în subordinea directa a inginerilor, executa sarcini privind tehnologia de fabricatie, aplicarea și respectarea normelor de muncă; efectueaza analize de laborator privind calitatile nutritive ale materiilor prime folosite și ale produselor finite.Ocupatii componente:316201 maistru frigotehnist316202 tehnician frigotehnist316203 tehnician în industria alimentara316204 tehnician laborant analize produse alimentare316205 tehnician în industria alimentara extractiva316206 tehnician în industria alimentara fermentativa316207 tehnician în industria carnii, laptelui și conservelor316208 tehnician în morarit și panificatie316209 tehnician proiectant în industria alimentara316210 maistru industria alimentaraIV. 3.1.7. GRUPA MINORA 317Tehnicieni și maistri în industria lemnului, industria sticlei și ceramicii, industria celulozei și hartiei și materialelor de constructii (materiale oxidice)Tehnicienii și maistrii din industriile lemnului, sticlei și ceramicii, celulozei și hartiei și materialelor de constructii (materiale oxidice) executa sarcini de supraveghere a procesului de prelucrare a lemnului, de întreținere și reparare a masinilor și instalațiilor specifice; urmaresc respectarea parametrilor tehnici prevăzuți în procesele tehnologice de fabricare a sticlei, geamurilor, ceramicii, celulozei și produselor derivate din celuloza și hartie, a materialelor de constructii.Grupe de baza componente:3171 Tehnicieni și maistri în industria lemnului3172 Tehnicieni și maistri în industria sticlei, ceramicii și materialelor deconstructii (materiale oxidice)3173 Tehnicieni și maistri în industria celulozei și hartiei3171 TEHNICIENI ȘI MAISTRI IN INDUSTRIA LEMNULUITehnicienii și maistrii din industria lemnului executa sarcini de supraveghere a procesului de prelucrare a lemnului de întreținere și reparare a masinilor și instalațiilor specifice; executa analize de laborator, de testare și incercare a diferitelor esente de lemn sau inlocuitori de material lemnos.Ocupatii componente:317101 tehnician în industrializarea lemnului317102 tehnician proiectant în industrializarea lemnului317103 maistru în industrializarea lemnului3172 TEHNICIENI ȘI MAISTRI IN INDUSTRIA STICLEI ȘI CERAMICII ȘI MATERIALELOR DE CONSTRUCTII (MATERIALE OXIDICE)Tehnicienii și maistrii din industriile sticlei, ceramicii și a materialelor de constructii (materiale oxidice), în subordinea inginerilor de specialitate, supraveghează procesul de fabricatie a materialelor cu aceasta destinatie; intretin și repara instalatiile aferente, efectueaza analize de laborator privind testarea rezistentei și proprietățile materialelor respective; urmaresc respectarea parametrilor tehnici prevăzuți de procesele tehnologice de fabricare a sticlei, geamurilor, ceramicii, cimentului și prefabricatelor din beton.Ocupatii componente:317201 tehnician industria sticlei și ceramicii317202 maistru industria sticlei și ceramicii317203 tehnician industria materialelor de constructii317204 maistru industria materialelor de constructii317205 tehnician proiectant industria materialelor de constructii3173 TEHNICIENI ȘI MAISTRI IN INDUSTRIA CELULOZEI ȘI HARTIEITehnicienii și maistrii din industria celulozei și hartiei, în subordinea inginerilor de specialitate, executa sarcini de supraveghere a proceselor de producere a celulozei și hartiei și produselor derivate din celuloza și hartie.Ocupatii componente:317301 tehnician în industria celulozei și hartiei317302 maistru în industria celulozei și hartieiIV. 3.2. SUBGRUPA MAJORA 32Tehnicieni în stiintele vietii, ocrotirea sănătății și asimilatiTehnicienii din stiintele vietii, sănătate și asimilatii acestora indeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării și aplicarii conceptelor, teoriilor, principiilor și metodelor specifice stiintelor vietii, inclusiv din agricultura, silvicultura, medicina, medicina veterinara, farmacie și alte discipline inrudite; acorda ingrijiri medicale.Grupe minore componente:321 Tehnicieni în stiintele vietii, ocrotirea sănătății și asimilati322 Tehnicieni și alti lucrători în ocrotirea sănătății (exclusiv surorimedicale)323 Surori medicale, surori puericultoare, moase și laborantiIV. 3.2.1. GRUPA MINORA 321Tehnicieni în stiintele vietii, ocrotirea sănătății și asimilatiTehnicienii din stiintele vietii, sănătate și asimilatii acestora executa lucrari cu caracter tehnic, fie în cercetarea aplicativa a stiintelor vietii, fie pentru aplicarea conceptelor, principiilor și metodelor, cu deosebire în domeniul medicinei, agriculturii sau productiei din industria medicamentelor.Grupe de baza componente:3211 Tehnicieni în stiintele vietii și ecologiei3212 Tehnicieni în activitatea de cercetare din domeniile agriculturii șisilviculturii3213 Tehnicieni agronomi, zootehnisti și silvici în unități de productie3211 TEHNICIENI IN STIINTELE VIETII ȘI ECOLOGIEITehnicienii din stiintele vietii și ecologiei pregatesc instalatiile și aparatele pentru experiente, încercări și analize; recolteaza și prepara probele supuse experimentarii: celule, tesuturi, părți de plante, organe; participa sau conduc experimente, încercări sau analize; efectueaza citiri pe aparate de măsurare a poluarii aerului, apei și efectueaza diagrame de transcriere a rezultatelor; centralizeaza date și estimeaza cantitatile și costurile de materiale și a forței de muncă necesare realizării proiectelor; organizeaza întreținerea și repararea aparatelor și instrumentelor necesare cercetarilor; utilizeaza cunoștințele teoretice și practice acumulate pentru identificarea și rezolvarea problemelor care se ivesc în activitatea profesionala.Ocupatii componente:321101 tehnician în bacteriologie321102 tehnician în biochimie321103 tehnician în hematologie321104 tehnician în serologie321105 tehnician în biologie321106 tehnician protectia mediului (tehnician ecolog)321107 evaluator și auditor de mediu------------Ocupația "evaluator și auditor de mediu" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.3212 TEHNICIENI IN ACTIVITATEA DE CERCETARE DIN DOMENIILE AGRICULTURII ȘI SILVICULTURIITehnicienii agronomi și silvici din centrele experimentale indeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării aplicative din agronomie și silvicultura; pregatesc instalatiile și aparatele necesare experientelor, incercarilor și analizelor; recolteaza și pregatesc materiale pentru experimentari: celule, tesuturi, segmente de plante, organe etc. Participa la experimente sau chiar le conduc, analizeaza calitatea, puritatea sau indicii de germinatie a esantioanelor de seminte; centralizeaza date sau estimeaza cantitati și costuri de materiale și forta de muncă necesare realizării proiectelor; organizeaza întreținerea și repararea aparatelor și instrumentelor necesare în activitatea de cercetare.Ocupatii componente:321201 tehnician agronom-cercetare321202 tehnician zootehnist-cercetare321203 tehnician silvic-cercetare321204 tehnician pedolog3213 TEHNICIENI AGRONOMI, ZOOTEHNISTI ȘI SILVICI IN UNITATI DE PRODUCTIETehnicienii din activitatea de productie agricola și silvica acorda asistența tehnica cu privire la metodele de exploatare; acorda consultații tehnice privind metodele de ameliorare a calității produselor și de crestere a randamentului; pentru eliminarea factorilor de eroziune a solului sau de infestare parazitara; centralizeaza date și estimeaza costurile materiale și de forta de muncă necesare realizării lucrărilor; organizeaza demonstratii, țin conferinte și distribuie materiale documentare pentru favorizarea adoptarii unor metode de muncă îmbunătățite; utilizeaza cunoștințele teoretice și practice acumulate, pentru identificarea și rezolvarea problemelor care apar în timpul activității.Ocupatii componente:321301 agent agricol321302 brigadier silvic321303 padurar321304 tehnician agronom-exploatare321305 tehnician zootehnist-exploatare321306 tehnician silvic-exploatareIV. 3.2.2. GRUPA MINORA 322Tehnicieni și alti lucrători în ocrotirea sănătății (exclusiv surori medicale)Tehnicienii și alti lucrători din medicina, în subordinea medicilor și în limitele pregatirii, indeplinesc sarcini de diagnosticare și asistența în domeniul medical, stomatologic, veterinar, atât în scop preventiv, cat și curativ; acorda consultații privind masurile care trebuie intreprinse pentru ameliorarea igienei și salubritatii; stabilesc și aplica metode nutritive și regimuri alimentare; examineaza pacienti și prescriu tratamente în functie de afectiunile sau infirmitatile constatate.Grupe de baza componente:3221 Asistenti medicali generalisti3222 Igienisti3223 Asistenti dieteticieni și de nutriție3224 Optometricieni și opticieni3225 Tehnicieni dentari3226 Fizioterapeuti și asimilati3227 Asistenti și tehnicieni veterinari3228 Asistenti farmacisti și laboranti3229 Tehnicieni în medicina moderna, neclasificati în grupele de baza anterioare3221 ASISTENTI MEDICALI GENERALISTIAsistenții medicali generalisti indeplinesc sarcini, în limitele pregatirii de nivel mediu, acorda în subordinea medicilor, consultații medicale pentru diagnosticare și tratament preventiv sau curativ (pentru rezolvarea cazurilor mai dificile solicita sprijinul medicilor de specialitate); executa interventii chirurgicale simple; acorda consultații de specialitate - în colectivitati și individual - cu privire la igiena, regim alimentar și intreprind alte măsuri medicale preventive.Ocupatii componente:322101 asistent medical generalist322102 autopsier322103 oficiant medical322104 tehnician sanitar322105 asistent medical consiliere HIV/SIDA------------Ocupația "asistent medical consiliere HIV/SIDA" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.3222 IGIENISTIIgieniștii inspecteaza și acorda consultații cu privire la problemele și masurile preventive și curative legate de igiena mediului; acționează în vederea ameliorarii și prevenirii poluarii apei, aerului, bunurilor alimentare sau solului; promovează măsuri preventive și corective de manipulare igienica a bunurilor alimentare, de curatare a locurilor publice sau de lupta împotriva substanțelor nocive și focarelor de microbi; organizeaza conferinte și demonstratii, difuzeaza materiale documentare și de popularizare a practicilor și masurilor igienice; centralizeaza date și estimeaza cantitatile și costurile de materiale și forta de muncă necesare realizării unor programe sau proiecte cu caracter preventiv sau curativ.Ocupatii componente:322201 igienist322202 inspector sanitar3223 ASISTENTI DIETETICIENI ȘI DE NUTRITIEAsistenții dieteticieni și de nutriție stabilesc și experimenteaza retete dietetice și de regim alimentar; organizeaza și supraveghează prepararea regimurilor alimentare, terapeutice, pentru grupuri de pacienti spitalizati, muncitori ocupati în sectoarele deosebite sau individuale; participa la executarea programelor educative pe teme de nutriție și readaptare alimentara; contribuie, prin consultații dietetice, la rezolvarea problemelor de nutriție care apar în colectivitati; se documenteaza asupra progresului înregistrat de cunoștințele din domeniul de specialitate și cele conexe; organizeaza conferinte și sustin expozeuri pe teme de regimuri alimentare și nutriție.Ocupatii componente:322301 asistent de nutriție322302 dietetician3224 OPTOMETRICIENI ȘI OPTICIENIOptometricienii și opticienii examineaza pacientii cu acuitate vizuala deficitara, prescriu și monteaza ochelari și lentile de contact, acorda consultații cu privire la utilizarea acestora sau a altor aparate de corectie a vederii.Ocupatii componente:322401 optician medical322402 optometrician3225 TEHNICIENI DENTARITehnicienii dentari acorda consultații individuale sau colective, cu privire la igiena dentara, alimentatie și la alte precautii referitoare la dentitie; efectueaza examene dentare pentru diagnosticare (cazurile mai dificile le efectueaza medicul stomatolog); efectueaza operații de detartrare, obturatii, lucrari de protezare; pregatesc instrumentele, materialele necesare pentru tratamente dentare, precum și pacientii înainte de examinare și tratament.Ocupatii componente:322501 tehnician dentar3226 FIZIOTERAPEUTI ȘI ASIMILATIFizioterapeuții și asimilatii acestora trateaza afectiunile locomotorii, musculare, circulatorii și neuro-psihice cu ajutorul ultrasunetelor, fasciculelor laser, helioterapiei, hidroterapiei sau altor metode similare pentru tratarea unor afecțiuni sau consolidarea tratamentelor de specialitate; executa masajul clientilor sau pacientilor pentru ameliorarea circulației sanguine, redarea sau stimularea activității nervoase sau pentru obtinerea altor efecte terapeutice.Ocupatii componente:322601 instructor educatie - fizica322602 maseur322603 asistent medical fizioterapie3227 ASISTENTI ȘI TEHNICIENI VETERINARIAsistenții și tehnicienii veterinari acorda consultații individuale sau colective, cu privire la tratamentul animalelor, afectiunile și leziunile acestora; examineaza animalele pentru stabilirea diagnosticelor sau, în unele situații, se adreseaza medicului veterinar; trateaza animalele bolnave sau ranite, în cazul afectiunilor simple, obisnuite; pregatesc instrumentele și materialele utilizate în tratamentele animalelor; pregatesc animalele pentru examen sau tratament și, dacă este cazul, le supraveghează și asista în timpul fatarilor.Ocupatii componente:322701 agent veterinar322702 asistent veterinar322703 autopsier la ecarisaj322704 tehnician veterinar3228 ASISTENTI FARMACISTI ȘI LABORANTIAsistenții farmacisti și laborantii din farmacii, sub indrumarea și supravegherea farmacistilor, prepara și elibereaza în farmacii, spitale și dispensare, medicamente, lotiuni și mixturi; fac recomandari scrise sau verbale cu privire la utilizarea medicamentelor prescrise de medici; asigura curatarea, reconditionarea aparaturii și recipientelor utilizate pentru prepararea și eliberarea medicamentelor și preparatelor farmaceutice.Ocupatii componente:322801 asistent farmacist322802 laborant farmacie3229 TEHNICIENI DIN MEDICINA MODERNA, NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARETehnicienii de medicina moderna (altii decat cei clasificati în grupele de baza descrise anterior ca facand parte din grupa minora 322) practica homeopatia și alte tratamente terapeutice pentru alinarea suferintelor și dezechilibrelor fizice și mentale; aplica tratamente terapeutice cu caracter educativ sau recreativ; trateaza defecte de pronuntie, corecteaza tulburarile vizuale oculo-motorii.Ocupatii componente:322901 instructor ergoterapie322902 instructor logoped322903 tehnician homeopat322904 instructor de educatie sanitara322905 bioenergetician322906 inforenergetician radiestezist-------------Ocupația "inforenergetician radiestezist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.322907 terapeut în terapii complementare-------------Ocupația "terapeut în terapii complementare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.IV. 3.2.3. GRUPA MINORA 323Surori medicale, surori puericultoare, moase și laborantiSurorile medicale, moasele și laborantele îi asista pe medici, în aplicarea masurilor preventive și curative și fac fața urgentelor în absenta acestora; ofera ingrijiri și sfaturi bolnavilor, ranitilor, handicapatilor fizici și mental, precum și altor persoane a caror stare necesita ingrijiri de aceasta natura; ajuta la nasterea copiilor și instruiesc mamele cu privire la ingrijirea sugarilor și copiilor mici; efectueaza analize medicale, sub indrumarea medicului sau farmacistului, în vederea facilitarii diagnosticarii și tratamentului bolnavilor.Grupe de baza componente:3231 Surori medicale și laborante3232 Moase și surori puericultoare3231 SURORI MEDICALE ȘI LABORANTESurorile medicale și laborantele acorda ingrijiri, tratamente și sfaturi medicale bolnavilor, ranitilor, handicapatilor și altor persoane care necesita ingrijiri; administreaza medicamente, aplica pansamente și alte forme de tratament, sub indrumarea medicului; participa la acordarea primului ajutor în caz de urgenta; ajuta la pregătirea tratamentului fizic sau psihic pentru bolnavii mentali; ajuta la pregătirea necesară integrarii sociale a handicapatilor mentali sau fizic; ofera ingrijiri la domiciliu pentru bolnavi; efectueaza analize medicale, sub indrumarea medicului sau farmacistului, în vederea facilitarii diagnosticarii și tratamentului bolnavului.Ocupatii componente:323101 laborant în ocrotirea sănătății323102 sora medicală3232 MOASE ȘI SURORI PUERICULTOAREMoasele și surorile puericultoare ajuta la nasterea copiilor, ofera ingrijiri prenatale și postnatale; instruiesc mamele cu privire la ingrijirea copiilor mici și nou-nascutilor.Ocupatii componente:323201 moasa323202 asistența puericultoareIV. 3.3. SUBGRUPA MAJORA 33Invatatori și asimilatiInvatatorii și asimilatii acestora pregatesc programele de instruire și organizeaza cursuri pentru toate disciplinele de grad prescolar și scolar; pregatesc și organizeaza activități destinate sa favorizeze dezvoltarea limbajului sau facultatilor fizice și sociale ale copiilor; adapteaza programele scolare pentru grupurile de handicapati fizic sau mental, îi instruiesc cu ajutorul alfabetului Braille; pregatesc și organizeaza cursuri de pilotare a avioanelor sau de conducere a autovehiculelor.Grupe minore componente:331 Invatatori332 Educatoare333 Instructori-educatori în unități de handicapati334 Alt personal în invatamantIV. 3.3.1. GRUPA MINORA 331InvatatoriInvatatorii din învățământul primar predau diferite discipline, pregatesc programe de instruire, organizeaza activități educative pentru elevii din primul grad scolar.Grupe de baza componente:3310 Invatatori în învățământul primar3310 INVATATORI IN INVATAMANTUL PRIMARInvatatorii din învățământul primar pregatesc programe de instruire și predare a disciplinelor din primul grad scolar - cititul, scrisul și aritmetica; corecteaza temele și evalueaza progresele realizate de copii; organizeaza activități extrascolare pentru recreerea elevilor; supraveghează elevii în clase și alte locuri din incinta scolii.Ocupatii componente:331001 invatator331002 institutorIV. 3.3.2. GRUPA MINORA 332EducatoareEducatoarele din învățământul prescolar pregatesc și organizeaza activități destinate sa favorizeze dezvoltarea limbajului sau a facultatilor fizice, mentale și sociale ale copiilor aflati sub vârsta scolara.Grupe de baza componente:3320 Educatoare3320 EDUCATOAREEducatoarele din învățământul prescolar organizeaza jocuri colective și individuale și activități educative, pentru dezvoltarea fizica, mentala și sociala a copiilor; promovează dezvoltarea exprimarii orale prin povestiri, cantece și conversatie libera; observa copiii pentru a le evalua progresele și le supraveghează evolutia.Ocupatii componente:332001 educatoare332002 educator-puericultorIV. 3.3.3. GRUPA MINORA 333Instructori-educatori în unități de handicapatiInstructorii-educatori din unitatile de handicapati predau și adapteaza programele de studii pentru diferitele categorii - grupe speciale de handicapati mental sau fizic sau persoane care invata cu dificultate; instruiesc deficientii cu ajutorul alfabetului Braille, labiolecturii sau a altor mijloace speciale.Grupe de baza componente:3330 Instructori-educatori în unități de handicapati3330 INSTRUCTORI-EDUCATORI IN UNITATI DE HANDICAPATIInstructorii-educatori din unitatile de handicapati concep sau modifica programe de studiu pentru diferite categorii de handicapati, pregatesc lectii și activități în functie de nevoi; instruiesc prin metode sau mijloace speciale în vederea reducerii handicapului elevului, urmaresc progresele înregistrate.Ocupatii componente:333001 educator în unități de handicapati333002 instructor - educator în unități de handicapati333003 pedagog de recuperare-----------Ocupația "pedagog de recuperare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.IV. 3.3.4. GRUPA MINORA 334Alt personal în invatamantAlt personal din invatamant se ocupa cu invatarea pilotarii avioanelor, a conducerii automobilelor, locomotivelor etc., indeplinind și alte activități cum ar fi cea de secretariat.Grupe de baza componente:3340 Personal în invatamant, neclasificat în grupele de baza anterioare3340 PERSONAL IN INVATAMANT NECLASIFICAT IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREAlt personal din invatamant preda cunoștințe legate de pilotajul avioanelor, conducerea vehiculelor cu motor, locomotivelor sau altor masini, prin explicarea manipularii comenzilor, insotirea elevilor în iesiri de antrenament, efectuarea de demonstratii și prezentarea reglementarilor legate de conducerea vehiculelor cu motor, pilotarea avioanelor sau altor masini.Ocupatii componente:334001 instructor scolar-auto334002 laborant în invatamant334003 maistru instructor334004 pedagog scolar334005 secretar școala334006 sef atelier școala334007 pilot instructor aeronava334008 instructor parasutism334009 mecanic navigant instructorIV. 3.4. SUBGRUPA MAJORA 34Alte ocupatii asimilate tehnicienilorPersonalul cuprins în aceasta subgrupa majoră realizează activități specializate în domeniile: intermedierilor imobiliare, financiar, comercial, administrarii întreprinderilor, tinerii registrelor contabile, juridic, statistic, administratie publică, vama, turism, fiscal, plasarea forței de muncă, eliberarea de autorizații, polite, asistența sociala, spectacole, sport și religie.Grupe minore componente:341 Agenti în activitatea financiară și comerciala342 Agenti comerciali și mijlocitori de afaceri343 Alti lucrători cu studii medii în gestiunea economica și administrativa344 Inspectori și agenti financiari345 Inspectori de politie și detectivi346 Asistenti sociali347 Tehnicieni în domeniul creatiei artistice, spectacole și sport348 Personal laic din culteIV. 3.4.1. GRUPA MINORA 341Agenti în activitatea financiară și comercialaAgentii din activitatea financiară și comerciala cumpara și vand titluri de valoare, plaseaza polite de asigurare, vand marfuri, materiale și instalații tehnice în contul producătorilor; estimeaza valoarea obiectelor, bunurilor imobiliare sau altor proprietăți și coordonează vanzarea la licitație a acestora; furnizeaza servicii de voiaj.Grupe de baza componente:3411 Agenti de valori și cambisti (brokeri valori)3412 Agenti de asigurări3413 Agenti imobiliari3414 Agenti de voiaj3415 Reprezentanti tehnici și comerciali3416 Agenti contractari și achizitii3417 Experti în evaluarea bunurilor și vânzători la licitație3419 Agenti în activitatea financiară și comerciala, neclasificati în grupelede baza anterioare3411 AGENTI DE VALORI ȘI CAMBISTI (BROKERI VALORI)Agentii de valori și cambiștii cumpara și vand titluri de valoare, acțiuni, obligațiuni și devize straine în contul propriei societăți, sau în contul clientilor, pe bază de comision.Ocupatii componente:341101 cambist (broker valori)341102 agent de schimb3412 AGENTI DE ASIGURARIAgentii de asigurări acorda consultații în domeniul asigurarilor și plaseaza clientilor polite de asigurare pe viața pentru caz de accidente, asigurare a automobilelor, asigurare mixta, asigurare în caz de incendiu, asigurare maritima și alte forme de asigurare.Ocupatii componente:341201 agent de asigurare3413 AGENTI IMOBILIARIAgentii imobiliari se ocupa de vanzari, cumparari, locatii și închirieri de bunuri imobiliare în contul clientilor, pe bază de comision.Ocupatii componente:341301 agent imobiliar (broker imobiliar)3414 AGENTI DE VOIAJAgentii de voiaj pregatesc itinerariile turistice, rezerva camere la hotel pentru clienti și organizeaza excursii pentru turisti sau oameni de afaceri.Ocupatii componente:341401 agent de voiaj3415 REPREZENTANTI TEHNICI ȘI COMERCIALIReprezentantii tehnici și comerciali se ocupa cu vanzari en gros de bunuri diverse, în special, instalații și echipamente tehnologice și serviciile corespunzătoare acestora, furnizeaza informații specializate asupra caracteristicilor și funcționarii instalațiilor și fac demonstratii privind modul de utilizare a acestora.Ocupatii componente:341501 reprezentant tehnic și comercial3416 AGENTI CONTRACTARI ȘI ACHIZITIIAgentii de contractari și achizitii se ocupa cu negocierea și incheierea de contracte pentru cumpararea de materiale, materii prime și produse, în contul unităților industriale, comerciale, administrației publice și al altor institutii.Ocupatii componente:341601 agent contractari și achizitii (broker marfuri)341602 receptioner contractari-achizitii3417 EXPERTI IN EVALUAREA BUNURILOR ȘI VÂNZĂTORI LA LICITATIEExpertii în evaluarea bunurilor și vânzătorii la licitație evalueaza bunuri imobiliare, marfuri sau diverse obiecte; estimeaza daunele ce pot fi acoperite prin polite de asigurare; coordonează vanzarea la licitație a bunurilor imobiliare, automobilelor, materiilor prime, operelor de arta, bijuteriilor și altor obiecte.Ocupatii componente:341701 estimator licitatii341702 evaluator asigurări3419 AGENTI IN ACTIVITATEA FINANCIARĂ ȘI COMERCIALA, NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREAceasta grupa de baza cuprinde agenti în activitatea financiară și comerciala care nu au fost clasificati în grupa minora 341.Ocupatii componente:341901 intermediar în activitatea financiară și comerciala (broker)341902 referent comerț exterior-------------Ocupația "referent comerț exterior" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.IV. 3.4.2. GRUPA MINORA 342Agenti comerciali și mijlocitori de afaceriAgentii comerciali și mijlocitorii de afaceri pun în legătură cumparatorii cu vânzătorii, cumpara și vand marfuri, în general, în vrac; indeplinesc formalitatile de declarare vamala; se asigura ca formalitatile de asigurare și licentele de import sau export au fost indeplinite corespunzător; informeaza solicitanții de locuri de muncă asupra ofertelor înregistrate la birourile de plasare a forței de muncă; prospecteaza piața muncii pentru identificarea posturilor vacante sau recruteaza muncitori pentru lucrari particulare; furnizeaza diverse alte servicii întreprinderilor.Grupe de baza componente:3421 Agenti comerciali3422 Agenti concesionari3423 Agenti de încadrare, repartizare, recalificare a forței de muncă șireintegrare a somerilor3429 Agenti comerciali și de afaceri, neclasificati în grupele de bazaanterioare3421 AGENTI COMERCIALIAgentii comerciali pun în legătură cumparatorii cu vânzătorii de marfuri, cumpara și vand marfuri, în general, în vrac, se ocupa cu rezervarea spatiilor de depozitare și fixarea taxelor de consignație.Ocupatii componente:342101 agent comercial3422 AGENTI CONCESIONARIAgentii concesionari indeplinesc formalitatile de declarare vamala și vamuirea exporturilor și importurilor; se asigura ca formalitatile de asigurare și licentele de import sau export au fost indeplinite corespunzător; semneaza și elibereaza note de avizare.Ocupatii componente:342201 declarant vamal342202 agent tranzit342203 agent maritim3423 AGENTI DE INCADRARE, REPARTIZARE, RECALIFICARE A FORTEI DE MUNCĂ ȘI REINTEGRARE A SOMERILORAgentii de încadrare, repartizare, recalificare a forței de muncă și reintegrare a somerilor informeaza solicitanții de locuri de muncă asupra ofertelor înregistrate la birourile de plasare a forței de muncă; prospecteaza piața muncii pentru identificarea posturilor vacante; recruteaza muncitori pentru sectorul particular sau proiecte speciale, la cererea întreprinderilor și altor institutii.Ocupatii componente:342301 agent repartizare a forței de muncă342302 agent informare privind cariera342303 agent evidenta și plata a ajutorului de șomaj342304 inspector (referent) resurse umane342305 agent ocupare-----------Ocupația "agent ocupare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.3429 AGENTI COMERCIALI ȘI DE AFACERI, NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREAceasta grupa cuprinde agentii comerciali care nu au fost clasificati în grupa minora 342. Se clasifica aici agentii care se ocupa cu: furnizarea de servicii către întreprinderi, de exemplu spatii publicitare în mass-media, mijloace de transport sau alte amplasamente; informații privind acordarea de credite și alte informații comerciale; realizarea contractelor pentru reprezentatii artistice, spectacole, manifestari sportive, publicarea cartilor, inregistrarea discurilor muzicale și vanzarea lor.Ocupatii componente:342901 agent reclama publicitara342902 agent literar342903 impresar muzical342904 impresar teatru342905 manager sportivIV. 3.4.3. GRUPA MINORA 343Alti lucrători cu studii medii în gestiunea economica și administrativaFuncționarii din gestiunea economica și administrativa și asimilatii acestora asista seful de unitate în probleme de comunicare, documentare și coordonare a gestiunii interne a unei unități administrative; examineaza și fac rezumatul proceselor verbale și documentelor juridice; țin evidenta completa a operațiilor financiare; centralizeaza, prelucreaza și prezinta datele matematice, statistice sau actuariale.Grupe de baza componente:3431 Secretari administrativi și asimilati3432 Ocupatii auxiliare în activitatea juridica, comerciala și administrativa3433 Contabili3434 Statisticieni în gestiunea economica, administrativa și asimilati3431 SECRETARI ADMINISTRATIVI ȘI ASIMILATISecretarii administrativi și asimilatii acestora asista seful de unitate în probleme de comunicare, documentare și coordonare a gestiunii interne a unei unități administrative; redacteaza scrisori cu caracter comercial și raspund la scrisorile primite.Ocupatii componente:343101 secretar administrativ343102 secretar-asistent director-----------Ocupația "secretar-asistent director" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.3432 OCUPATII AUXILIARE IN ACTIVITATEA JURIDICA, COMERCIALA ȘI ADMINISTRATIVAMembrii ocupatiilor auxiliare din activitatea juridica, comerciala și administrativa își desfășoară activitatea în subordinea directorilor de societăți, girantilor, juristilor și altor specialisti cu functii administrative și comerciale, în rezolvarea problemelor juridice referitoare la contractele de asigurare, acordare de credite și alte operații financiare.Ocupatii componente:343201 agent procedural343202 conducator carte funciara343203 grefier343204 secretar notariat343205 tehnician criminalist343206 functionar în activități comerciale, administrative și prețuri343207 executor judecătoresc (tribunal, judecatorie)343208 arhivar notariat343209 arhivar registrator (Curtea de Apel, tribunal, judecatorie)343210 grefier-dactilograf (Curtea de Apel, tribunal, judecatorie)3433 CONTABILIContabilii țin evidența contabilă a operațiilor financiare ale unei întreprinderi, în conformitate cu principiile generale ale contabilitatii; verifica calitatea și tipodimensiunile materiilor prime și materialelor, exactitatea documentelor și operațiilor contabile referitoare la încasări și varsaminte și a altor operații financiare; intocmesc state financiare și evidente contabile pentru o perioadă determinata de timp.Ocupatii componente:343301 calculator devize343302 contabil343303 tehnician merceolog343304 planificator343305 revizor gestiune343306 contabil bugetar-----------Ocupația "contabil bugetar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.3434 STATISTICIENI IN GESTIUNEA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA ȘI ASIMILATIStatisticienii din gestiunea economica și administrativa și asimilatii acestora centralizeaza și prezinta datele statistice sau actuariale.Ocupatii componente:343401 referent statistician343402 statistician343403 statistician medical343404 registrator medical343405 actuaristIV. 3.4.4. GRUPA MINORA 344Inspectori și agenti financiariInspectorii și agentii financiari aplica reglementarile în vigoare în limitele frontierelor naționale, percep impozite, furnizeaza servicii sociale; acorda permise, licente sau autorizații de calatorie, de export sau import de marfuri, de înființare a unei societăți, de construire a imobilelor și de exercitare a altor activități sau examineaza cererile pentru acordare de permise, licente sau autorizații.Grupe de baza componente:3441 Inspectori de vama și frontiera (vamesi)3442 Inspectori de taxe și impozite3443 Inspectori de pensii și asigurări sociale3444 Inspectori pentru acordarea de permise, licente sau autorizații3449 Inspectori și agenti financiari, neclasificati în grupele de bazaanterioare3441 INSPECTORI DE VAMA ȘI FRONTIERA (VAMESI)Inspectorii de vama și frontiera patruleaza de-a lungul frontierelor și apelor de coasta pentru a împiedica intrarea/ieșirea ilegala în/din tara a persoanelor, sau importul/exportul ilegal de marfuri sau devize; controlează documentele de calatorie și bagajele persoanelor care trec frontierele tarii; controlează documentele de transport și incarcatura vehiculelor pentru a se asigura ca sunt în conformitate cu normele și reglementarile naționale privind tranzitul, importul și exportul de marfuri.Ocupatii componente:344101 controlor vamal344102 revizor vamal3442 INSPECTORI DE TAXE ȘI IMPOZITEInspectorii de taxe și impozite examineaza declaratiile de venituri și alte documente pentru determinarea tipului și nivelului de impozit, a drepturilor și obligațiilor pe care persoanele fizice sau societățile le au de platit.Ocupatii componente:344201 inspector taxe și impozite344202 operator rol344203 perceptor3443 INSPECTORI DE PENSII ȘI ASIGURARI SOCIALEInspectorii de pensii și asigurări sociale informeaza persoanele, organizațiile sau intreprinderile, asupra interpretarii corecte a legilor, normelor și reglementarilor naționale referitoare la acordarea de pensii și asigurări sociale, calculul cotizatiilor, drepturilor și obligațiilor solicitantilor; examineaza cererile și alte documente pentru determinarea tipului de pensii, asigurări sociale și asistența sociala la care au dreptul persoanele solicitante.Ocupatii componente:344301 inspector de pensii, asigurări sociale și asistența sociala344302 referent de pensii, asigurări sociale și asistența sociala3444 INSPECTORI PENTRU ACORDAREA DE PERMISE, LICENTE SAU AUTORIZATIIInspectorii pentru acordarea de permise, licente sau autorizații, examineaza cererile de permise sau licente pentru exportul sau importul de marfuri, construirea de case sau alte cladiri, înființarea unei societăți, obtinerea de pasapoarte; supun cazurile excepționale sau dificile cadrelor de conducere din administratia publică, pentru elucidare.Ocupatii componente:344401 inspector pentru acordarea de permise, licente sau autorizații3449 INSPECTORI ȘI AGENTI FINANCIARI, NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREAlti inspectori și agenti financiari se ocupa cu inspectarea întreprinderilor și amplasamentelor comerciale, pentru a se asigura ca greutatile și masurile sunt corecte; controlează aplicarea reglementarilor referitoare la prețuri și salarii.Ocupatii componente:344901 inspector metrolog344902 inspector prețuri344903 inspector salarii344904 comisarIV. 3.4.5. GRUPA MINORA 345Inspectori de politie și detectiviInspectorii de politie și detectivii ancheteaza crimele și delictele comise și circumstantele în care s-au produs acestea, în vederea identificarii vinovatilor; centralizeaza informațiile referitoare la persoane și întreprinderi în scopul impiedicarii comiterii de crime sau delicte; supraveghează persoanele suspecte din întreprinderi, magazine și alte locuri publice, acționează în judecata, sau dacă este cazul, procedeaza la arestari.Grupe de baza componente:3450 Inspectori de politie și detectivi3450 INSPECTORI DE POLITIE ȘI DETECTIVIInspectorii de politie și detectivii ancheteaza crimele și delictele comise, circumstantele în care s-au produs acestea în vederea identificarii vinovatilor; ancheteaza furturile de marfuri, bani sau informații, din întreprinderi industriale sau comerciale; ancheteaza evenimentele și circumstantele presupuse a fi delictuale în vederea obtinerii probelor și identificarii vinovatilor; ancheteaza comportamentele suspecte din întreprinderi și locuri publice; acționează în judecata, sau dacă este cazul, procedeaza la arestari.Ocupatii componente:345001 inspector de politie345002 detectiv345003 anchetator politie345004 detectiv particularIV. 3.4.6. GRUPA MINORA 346Asistenti socialiAsistenții sociali acorda ajutor indivizilor și familiilor cu probleme personale și sociale; initiaza acțiuni pentru prevenirea delincventei sau pentru readaptarea delincventilor; acorda ajutor handicapatilor fizic sau mental, pentru ameliorarea capacității de integrare sociala a acestora.Grupe de baza componente:3460 Asistenti sociali3460 ASISTENTI SOCIALIAsistenții sociali acorda consultații asupra problematicii sociale; initiaza acțiuni pentru prevenirea delincventei sau pentru readaptarea delincventilor; acorda ajutor handicapatilor fizic sau mental în scopul ameliorarii capacității de integrare sociala a acestora.Ocupatii componente:346001 asistent social nivel mediu346002 pedagog social------------Ocupația "pedagog social" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.346003 lucrator social------------Ocupația "lucrator social" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.IV. 3.4.7. GRUPA MINORA 347Tehnicieni în domeniul creatiei artistice, spectacole și sportTehnicienii în domeniul creatiei artistice, spectacolelor și sportului desfășoară activitate de conceptie în domeniul productiei industriale și comerciale și realizează decoratiuni interioare; prezinta programele la radio, televiziune și spectacole; canta sau danseaza în localuri publice; executa numere comice, de iluzionism sau de acrobatie; participa la competitii sportive.Grupe de baza componente:3471 Designeri, decoratori și alti tehnicieni în domeniul artei3472 Prezentatori (crainici) la televiziune, radio și spectacole3473 Muzicieni, cantareti, dansatori în localuri publice și asimilati3474 Clovni, magicieni, acrobati și asimilati3475 Sportivi, antrenori și asimilati3471 DESIGNERI, DECORATORI ȘI ALTI TEHNICIENI IN DOMENIUL ARTEIDesignerii, decoratorii și desenatorii artistici creeaza modele vestimentare și accesorii pentru acestea; realizează decoratiuni interioare; concep și executa decoruri pentru scenele teatrelor, pentru amenajarea vitrinelor și expozițiilor.Ocupatii componente:347101 butafor347102 decorator interioare347103 desenator artistic347104 designer industrial347105 grafician industrial347106 lucrator în ateliere de modele347107 costumier347108 manuitor, montator decor347109 tehnician machetist347110 tehnician reclame (decorator)347111 pictor creator costume347112 modelier confectii347113 maestru lumini347114 maestru sunet347115 decorator vitrine347116 designer vestimentar347117 documentarist347118 traducator347119 caricaturist347120 corector347121 tehnoredactor347122 secretar redactie3472 PREZENTATORI (CRAINICI) LA TELEVIZIUNE, RADIO ȘI SPECTACOLEPrezentatorii (crainicii) la televiziune, radio și în spectacole prezinta buletinele de stiri, realizează interviuri și fac diverse anunturi sau prezentari la radio, televiziune, teatre, etc.Ocupatii componente:347201 prezentator (crainic) radio347202 prezentator (crainic) televiziune3473 MUZICIENI, CANTARETI, DANSATORI IN LOCALURI PUBLICE ȘI ASIMILATIMuzicienii, cantaretii, dansatorii în localurile publice și asimilatii acestora canta la unul sau mai multe instrumente muzicale, ca solisti sau ca membri ai unei orchestre; interpreteaza melodii ca solisti sau ca membri ai unui ansamblu coral în localuri publice; executa dansuri ca solisti sau în cadrul unui ansamblu coregrafic în localuri publice, circuri etc.Ocupatii componente:347301 cantaret347302 dansator347303 muzician347304 diskjokey3474 CLOVNI, MAGICIENI, ACROBATI ȘI ASIMILATIClovnii, magicienii, acrobatii și asimilatii acestora executa numere comice, de iluzionism și prestidigitatie, ședințe de hipnotism; executa numere de acrobatie, gimnastica și jonglerie; dreseaza animale și executa cu ele diverse numere de circ.Ocupatii componente:347401 acrobat347402 clovn347403 magician347404 hipnotizator347405 trapezist347406 cascador347407 figurant347408 dresor3475 SPORTIVI, ANTRENORI ȘI ASIMILATISportivii, antrenorii și asimilatii acestora participa la competitii sportive, se ocupa de antrenamentul sportivilor pentru dezvoltarea aptitudinilor fizice ale acestora, supraveghează și stabilesc reguli privitoare la desfășurarea competitiilor sportive.Ocupatii componente:347501 antrenor347502 instructor sportiv347503 secretar federatie347504 fotbalist profesionist347505 sportiv profesionist alte discipline sportive347506 antrenor de fotbal profesionist347507 instructor arte martiale347508 monitor schi------------Ocupația "monitor schi" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.IV. 3.4.8. GRUPA MINORA 348Personal laic din cultePersonalul laic al cultelor participa la servicii religioase; își consacra viața rugaciunii sau meditatiei; predica și propaga invataturile specifice religiei practicate.Grupe de baza componente:3480 Personal laic din culte3480 PERSONAL LAIC DIN CULTEPersonalul laic din culte indeplineste functii cu caracter religios: participa la servicii religioase; își consacra viața rugaciunii sau meditatiei; predica și propaga invataturile specifice religiei practicate.Ocupatii componente:348001 calugar348002 calugarita348003 predicatorIV. 4. GRUPA MAJORA 4Functionari administrativiFuncționarii administrativi, având un nivel de pregatire medie și, eventual, cursuri de specializare, înregistrează și realizează prelucrarea informațiilor; executa lucrari de birou și secretariat; țin registre de evidenta pentru aprovizionare și transport; realizează lucrari de birou în biblioteci; clasifica documente; realizează trierea, inregistrarea și distribuirea corespondentei; pregatesc și colaționează manuscrise inaintea tiparirii; realizează operațiuni de casa; furnizeaza informații clientilor în legătură cu organizarea de calatorii s.a; asigura serviciul în centrale telefonice.Subgrupe majore componente:41 Functionari de birou42 Functionari în servicii cu publiculIV. 4.1. SUBGRUPA MAJORA 41Functionari de birouFuncționarii de birou înregistrează, ordoneaza, stocheaza și realizează prelucrarea informațiilor; executa lucrari de birou și secretariat; înregistrează și prelucreaza date contabile, statistice, financiare și clasifica documente; realizează trierea, inregistrarea și distribuirea corespondentei; pregatesc și colaționează manuscrise inaintea tiparirii.Grupe minore componente:411 Secretari și operatori la masini de scris și de calcul412 Functionari în serviciile de evidența contabilă și financiare413 Functionari în evidenta materialelor, productiei și în transporturi414 Functionari în biblioteca, arhiva, corespondenta și asimilati419 Alti functionari de birouIV. 4.1.1. GRUPA MINORA 411Secretari și operatori la masini de scris și de calculSecretarii și operatorii la masini de scris și de calcul noteaza prin stenografie texte dictate; dactilografiaza pe hartie, pe masini de prelucrare a textelor sau teleimprimanta; introduc date în masini electronice, perforatoare de cartele sau benzi speciale; opereaza cu masini contabile sau de calculat; pregatesc și transcriu corespondenta și documentele, respectand dispozitiile interne.Grupe de baza componente:4111 Stenografe și dactilografe4112 Operatori la prelucrarea textelor și asimilati4113 Operatori introducere, validare și prelucrare date4114 Operatori la masini de calcul4115 Secretare4111 STENOGRAFE ȘI DACTILOGRAFEStenografele și dactilografele noteaza, prin stenografie și dactilografie, texte scrise sau orale și, cu ajutorul unei masini de scris, le transcriu pe hartie; executa lucrari de birou de importanța limitata cum sunt: clasarea dosarelor sau utilizarea de fotocopiatoare.Ocupatii componente:411101 dactilografa411102 stenodactilografa4112 OPERATORI LA PRELUCRAREA TEXTELOR ȘI ASIMILATIOperatorii la prelucrarea textelor realizează dactilografierea corespondentei, formularelor comerciale sau altor documente pe masini de prelucrare a textelor; pregatesc, realizează punerea în pagina și prezentarea de texte; modifica și ordoneaza textele dactilografiate; expediaza și receptioneaza mesaje pe teleimprimanta, telefax sau masini similare.Ocupatii componente:411201 referent transmitere411202 telefaxist411203 teletipist411204 telexist4113 OPERATORI INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATEOperatorii introducere date realizează introducerea și prelucrarea datelor din documente (texte, imagini grafice), video, alte medii, pe echipamente electronice de calcul; gestioneaza suportii magnetici; raspund de conformitatea datelor introduse cu documentele primare.Ocupatii componente:411301 operator introducere, validare și prelucrare date411302 grafician calculator-----------Ocupația "grafician calculator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.411303 designer pagini WEB-----------Ocupația "designer pagini WEB" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.4114 OPERATORI LA MASINI DE CALCULOperatorii la masini de calcul realizează operații financiare sau contabile cu ajutorul masinilor de calcul electrice sau manuale.Ocupatii componente:411401 operator masina contabilizat411402 operator masina de calculat4115 SECRETARESecretarele realizează colationarea și transcrierea corespondentei, proceselor verbale și rapoartelor, la masina de scris sau la masina de prelucrare a textelor; selectioneaza și expediaza corespondente și alte documente.Ocupatii componente:411501 secretara411502 secretara dactilografa411503 secretara prelucrare texteIV. 4.1.2. GRUPA MINORA 412Functionari în serviciile de evidența contabilă și financiarăFuncționarii din serviciile de evidența contabilă și financiară realizează operații financiare și contabile; calculeaza salariile; realizează operațiuni de casa și plati în numerar; culeg, colaționează date contabile; financiare și alte date numerice; realizează operațiuni financiare la bănci sau institutii financiare.Grupe de baza componente:4121 Registratori ai operațiunilor de evidența contabilă4122 Functionari în activități financiare4121 REGISTRATORI AI OPERAȚIUNILOR DE EVIDENTA CONTABILARegistratorii operațiunilor de evidența contabilă efectueaza operații de inscriere în registrele financiare și contabile; calculeaza salariile pe baza statelor de ore lucrate sau a muncii prestate de fiecare salariat; realizează tinerea unei case și consemneaza manipularile curente, în numerar, într-un registru.Ocupatii componente:412101 pontator4122 FUNCTIONARI IN ACTIVITĂȚI FINANCIAREFuncționarii în activități financiare pregatesc documentele financiare și calculeaza dobanzile, comisioanele etc; țin un registru de obligații, acțiuni și alte valori cumparate sau vandute în contul clientilor sau patronului.Ocupatii componente:412201 calculator pret cost412202 functionar economic412203 operator devize412204 sef secție inventar412205 agent bursa-------------Ocupația "agent bursa" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.412206 contabil financiar bancar-------------Ocupația "contabil financiar bancar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.IV. 4.1.3. GRUPA MINORA 413Functionari în evidenta materialelor, productiei și în transporturiFuncționarii în evidenta materialelor, productiei și în transporturi înregistrează marfurile produse și introduse în stoc, precum și marfurile comandate și expediate; înregistrează receptia, introducerea în stoc și distribuirea materiilor și materialelor destinate productiei; calculeaza cantitatile de materii și materiale necesare la anumite date și colaboreaza la stabilirea și controlul necesitatilor de productie; țin registrul de evidenta a transportului de pasageri și de marfuri și coordonează orarele de circulatie ale acestora.Grupe de baza componente:4131 Magazineri4132 Functionari de programare și urmărire a productiei4133 Functionari în transporturi4131 MAGAZINERIMagazinerii organizeaza și controlează receptia și expeditia de marfuri și țin evidenta, la zi, a registrelor de stocuri; verifica distribuirea marfurilor și evalueaza necesarul pentru reinnoirea stocurilor; receptioneaza, inmagazineaza și elibereaza utilajele, piesele de schimb și alte articole; cantaresc marfurile primite în stoc; realizează inventare de mobilier și alte articole depuse în stoc.Ocupatii componente:413101 gestionar depozit413102 magaziner413103 operator siloz (silozar)413104 primitor-distribuitor materiale și scule413105 recuziter413106 sortator produse413107 trezorier413108 gestionar custode sala413109 pivnicer4132 FUNCTIONARI DE PROGRAMARE ȘI URMARIRE A PRODUCTIEIFuncționarii de programare și urmărire a productiei stabilesc cantitatea și calitatea materiilor și materialelor necesare pentru realizarea unui program de productie; stabilesc necesitatile de productie în functie de comenzile facute de clienti și de capacitatea de productie; controlează stocurile și organizeaza livrarile.Ocupatii componente:413201 dispecer413202 facturist413203 lansator produse413204 programator productie4133 FUNCTIONARI IN TRANSPORTURIFuncționarii din transporturi țin registre de evidenta și coordonează orarele transportului de pasageri și marfuri; dirijeaza mersul trenurilor pe un sector al retelei feroviare și țin evidente corespunzătoare; dirijeaza și controlează manipularea marfurilor intr-o gara de triaj; coordonează operațiile unei întreprinderi de transport rutier, stabilesc orarele și repartizarea soferilor și vehiculelor, încărcarea și descarcarea vehiculelor și stocarea marfurilor în tranzit; coordonează operațiile unei întreprinderi de transport aerian și intocmesc listele de pasageri și evidenta marfurilor și a corespondentei.Ocupatii componente:413301 agent transporturi413302 functionar informații413303 controlor trafic413304 impiegat auto413305 impiegat informații aviatie413306 impiegat registru miscare413307 însoțitor vagoane413308 inspector RNR (Registrul Naval Roman)413309 inspector exploatare trafic413310 instructor depou413311 instructor revizie vagoane413312 instructor statie413313 operator circulatie miscare413314 operator comercial413315 operator dana413316 operator programare413317 picher413318 reditionar413319 revizor tehnic413320 scriitor vagoane413321 sef agentie colectare și expeditie marfuri413322 sef autogara413323 avizier cai ferate413324 sef halta413325 sef statie taxare413326 sef tura la comanda personalului de tren413327 sef tura pregătirea personalului la vagon restaurant și de dormit413328 sef tura revizie vagoane413329 veghetor încărcare-descarcare413330 verificator documente expeditieIV. 4.1.4. GRUPA MINORA 414Functionari în biblioteca, arhiva, corespondenta și asimilatiFuncționarii din biblioteca, arhiva, corespondenta și asimilatii acestora țin registre de prețuri de achizitie și restituire a cartilor; claseaza și arhiveaza documente; înregistrează, triaza și distribuie corespondenta la birourile de posta și în cadrul întreprinderilor; colaționează și corecteaza erorile de tipar.Grupe de baza componente:4141 Bibliotecari și arhivari4142 Functionari expeditie și alti agenti postali4143 Codificatori, corectori de tipar și asimilati4141 BIBLIOTECARI ȘI ARHIVARIBibliotecarii și arhivarii țin registrele și fisierele unei biblioteci referitoare la achizitionarea, prețul și restituirea de cărți și alte publicatii; triaza și claseaza acte și documente; copiaza documente cu ajutorul fotocopiatoarelor sau altor aparate.Ocupatii componente:414101 arhivar414102 secretar platou414103 bibliotecar studii medii414104 discotecar414105 filmotecar414106 fonotecar414107 fototecar414108 functionar documentare414109 manuitor carte414110 restaurator arhiva414111 conservator arhiva414112 restaurator opere de arta și monumente istorice414113 conservator opere de arta și monumente istorice414114 regizor culise414115 regizor scena4142 FUNCTIONARI EXPEDITIE ȘI ALTI AGENTI POSTALICurierii și alti agenti postali indeplinesc activități specifice în birouri publice de posta; triaza, înregistrează și distribuie corespondenta la adrese particulare sau întreprinderi.Ocupatii componente:414201 agent postal414202 cartator postal414203 cartator presa414204 cartator telegrame414205 diriginte posta414206 factor postal414207 inspector telegrame414208 oficiant posta telegrame414209 oficiant presa414210 prelucrator presa scrisa414211 responsabil tura expeditie414212 sef vagon postal4143 CODIFICATORI, CORECTORI DE TIPAR ȘI ASIMILATICodificatorii, corectorii de tipar și asimilatii acestora realizează codificarea informațiilor și clasarea după codurile atribuite în vederea prelucrarii datelor; compara probele de tipar cu manuscrisul, corecteaza erorile și scriu pe textul destinat tiparului semnele convenționale codurilor tipografice; triaza formulare și aplica numere de ordine; triaza documente în vederea clasarii lor sau asambleaza paginile documentelor copiate.Ocupatii componente:414301 codificator414302 corector editura presa414303 corector-revizor poligrafieIV. 4.1.5. GRUPA MINORA 419Alti functionari de birouAlti functionari de birou țin diverse registre de evidenta a personalului unei întreprinderi; actualizeaza repertoarele de adrese și numerele de telefon ale intreprinderii; țin la zi listele de corespondenta ale intreprinderii etc.Grupe de baza componente:4190 Alti functionari de birou4190 ALTI FUNCTIONARI DE BIROUAlti functionari de birou țin diverse registre de evidenta a personalului unei întreprinderi; actualizeaza repertoarele de adrese și numerele de telefon ale intreprinderii; țin la zi listele de corespondenta ale intreprinderii etc.Ocupatii componente:419001 functionar administrativ-----------Ocupația "inspector aparare civila" a fost anulată conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.419003 inspector documente secrete419004 delegat sindical de întreprindere------------Ocupația "delegat sindical de întreprindere" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.IV. 4.2. SUBGRUPA MAJORA 42Functionari în servicii cu publiculFuncționarii în serviciile cu publicul efectueaza operații de casa, intr-o banca sau birou de posta, agentie de pariuri sau intr-o casa de jocuri; trateaza direct cu clientii în legătură cu organizarea de calatorii; furnizeaza informații clientilor; asigura serviciul unei centrale telefonice.Grupe minore componente:421 Casieri, operatori la ghiseu și asimilati422 Functionari la receptie și de informare a clienteleiIV. 4.2.1. GRUPA MINORA 421Casieri, operatori la ghiseu și asimilatiCasierii, operatorii la ghiseu și asimilatii acestora încasează sumele platite de clienti pentru marfuri sau servicii; trateaza cu clientii băncilor sau birourilor de posta în cadrul operațiilor de casa sau serviciilor postale; încasează pariurile în timpul manifestatiilor sportive și platesc sumele ce revin castigatorilor; dirijeaza jocurile de noroc; trateaza cu clientela și asigura împrumuturi banesti pentru obiectele amanetate; încasează creante sau alte varsaminte.Grupe de baza componente:4211 Casieri, numaratori de bani și vânzători de bilete4212 Operatori la ghisee4213 Crupieri și asimilati4214 Camatari4215 Colectori de note de plată, polite și bani cash4211 CASIERI, NUMARATORI DE BANI ȘI VÂNZĂTORI DE BILETECasierii, numaratorii de bani și vânzătorii de bilete încasează și verifica plățile în numerar, prin cecuri sau cărți de credit în magazine, birouri de distribuire a biletelor s.a; intocmesc monetarul și elibereaza chitante; vand bilete și încasează sumele corespunzătoare; efectueaza plati în numerar, în bănci, pe bază de cărți de credit; țin contabilitatea și verifica concordanta cu soldul de casa; încasează numerar în contul unei întreprinderi și verifica concordanta cu listele de vanzari și alte documente și pregatesc fondurile pentru depunerea în banca; platesc salariile personalului intreprinderii.Ocupatii componente:421101 casier421102 casier tezaur421103 casier valuta421104 manuitor valori (presa, posta)421105 numarator bani421106 taxator421107 verificator bani421108 verificator valori421109 vânzător bilete421110 casier trezorier4212 OPERATORI LA GHISEEOperatorii la ghisee încasează bani sau cecuri de la clienti și efectueaza plati către clienti; achita facturi și efectueaza viramente în contul clientilor; realizează operații de schimb monetar, la cererea clientilor; înregistrează toate operațiile efectuate și verifica concordanta cu soldurile de casa; efectueaza plata facturilor, primirea corespondentei, vanzarea de timbre postale și alte servicii de ghiseu într-un birou de posta.Ocupatii componente:421201 operator ghiseu banca421202 operator ghiseu birouri de schimb421203 administrator cont------------Ocupația "administrator cont" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.421204 referent operații între sedii------------Ocupația "referent operații între sedii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.4213 CRUPIERI ȘI ASIMILATICrupierii și asimilatii acestora evalueaza riscurile și probabilitatile în vederea acceptarii sau refuzarii de pariuri, în timpul manifestarilor sportive sau a altor competitii, încasează mizele pariurilor și platesc sumele ce revin castigatorilor sau dirijeaza jocurile de noroc în casele de jocuri.Ocupatii componente:421301 crupier421302 schimbator fise - changeur (cazino)421303 supraveghetor jocuri (cazino)421304 sef de masa (cazino)421305 cap de masa (cazino)4214 CAMATARICămătarii estimeaza valoarea obiectelor amanetate, calculeaza dobânda și platesc sumele de bani; restituie obiectele amanetate sau se ocupa cu vanzarea acestor obiecte.Ocupatii componente:421401 amanetar421402 camatar4215 COLECTORI DE NOTE DE PLATA, POLITE ȘI BANI CASHColectorii de note de plată, polite și bani cash realizează încasări de la adresele clientilor, procedeaza la urmărire în cazul în care nu exista alt mijloc de acoperire a sumelor, solicita și încasează contribuții pentru opere de binefacere etc.Ocupatii componente:421501 agent fiscalIV. 4.2.2. GRUPA MINORA 422Functionari la receptie și de informare a clienteleiFuncționarii la receptie și de informare a clientelei stabilesc itinerarii și asigura rezervarea de locuri pentru transport și cazare pentru clienti; furnizeaza informații solicitate de clienti; realizează programari în contul clientilor cu diverse institutii cum sunt: spitale, cabinete medicale și dentare; asigura servicii telefonice.Grupe de baza componente:4221 Functionari la agentiile de voiaj4222 Functionari la serviciile de informare și receptioneri4223 Operatori la serviciile de telefoane (telefoniste)4221 FUNCTIONARI LA AGENTIILE DE VOIAJFuncționarii la agentiile de voiaj furnizeaza informații clientilor în legătură cu itinerarul și modul de transport și realizează rezervarile necesare; distribuie bilete, bonuri și alte documente și, dacă este nevoie, obtin vize; realizează facturi și încasează sumele datorate.Ocupatii componente:422101 agent transporturi externe422102 agent transporturi interne422103 agent turism422104 functionar agentie voiaj4222 FUNCTIONARI LA SERVICIILE DE INFORMARE ȘI RECEPTIONERIFuncționarii la serviciile de informare și receptionerii furnizeaza informații și realizează programari pentru spitale, cabinete medicale și dentare; realizează rezervari și inscrieri în contul clientilor pentru hotel, țin registrele de evidenta și prezinta note clientilor în momentul plecarii acestora; distribuie pliante, brosuri și formulare de informare a clientilor.Ocupatii componente:422201 impiegat informații422202 receptioner422203 sef receptie hotel422204 responsabil cazare422205 concierge------------Ocupația "concierge" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.4223 OPERATORI LA SERVICIILE DE TELEFOANE (TELEFONISTE)Operatorii la serviciile de telefoane stabilesc legătură telefonica între apelant și apelat; realizează comunicatii cu exteriorul și transmiterea apelurilor la distanta; înregistrează taxele de apel; raspund la cereri telefonice de informare și înregistrează mesaje.Ocupatii componente:422301 oficiant telefoane422302 oficiant telegraf422303 radiotelegrafist422304 telefonist422305 telefonist instructor422306 telegrafist (teleimprimatorist)IV. 5. GRUPA MAJORA 5Lucrători operativi în servicii, comert și asimilatiLucratorii operativi din servicii, comert și asimilatii acestora organizeaza și ofera diverse servicii pasagerilor în timpul voiajelor, presteaza lucrari casnice și asigura supravegherea copiilor la domiciliu sau în institutii; pregatesc și servesc gustari și bauturi, ofera servicii de igiena personala (coafura, cosmetica, manichiura, pedichiura); organizeaza funeralii; protejeaza persoanele și bunurile împotriva incendiilor și actelor de delicventa și supraveghează pastrarea ordinii publice; prezinta noi modele vestimentare în cadrul manifestarilor de specialitate sau bunuri de folosință indelungata în cadrul întreprinderilor comerciale cu ridicata și amanuntul.Subgrupe majore componente:51 Lucrători în servicii personale și de protecție52 Modele, manechine și vânzători în magazine și pieleIV. 5.1. SUBGRUPA MAJORA 51Lucrători în servicii personale și de protecțieLucratorii din serviciile personale și de protecție organizeaza și ofera servicii pasagerilor în timpul zborului, gestioneaza și vand bunuri de consum alimentar la bordul avionului, presteaza activități menajere, supraveghează copii și ofera servicii necalificate pentru ingrijirea bolnavilor la domiciliu sau în institutii specializate; ofera servicii de igiena personala (coafura, cosmetica, manichiura și pedichiura), de imbalsamare, organizeaza funeralii, protejeaza persoanele și bunurile împotriva incendiilor și actelor de delicventa și supraveghează pastrarea ordinii publice.Grupe minore componente:511 Insotitori de zbor și ghizi512 Administratori și alti lucrători operativi în restaurante, cantine,pensiuni etc.513 Personal de ingrijire și asimilat514 Alti lucrători în servicii pentru populatie516 Personal de paza și ordine publicăIV. 5.1.1. GRUPA MINORA 511Insotitori de zbor și ghiziInsotitorii de zbor și stewardesele asigura confortul și securitatea pasagerilor cărora le furnizeaza informații legate de calatorie și le servesc mici gustari și bauturi răcoritoare; însoțesc persoane sau grupuri de persoane în voiaj, excursii sau excursii turistice și ofera explicatii pe traseu asupra punctelor de interes turistic.Grupe de baza componente:5111 Insotitori de zbor și stewardese5112 Conductori și controlori în transporturi publice5113 Ghizi5111 INSOTITORI DE ZBOR ȘI STEWARDESEInsotitorii de zbor și stewardesele primesc pasagerii la bordul avioanelor, supraveghează fixarea centurilor de siguranță și respectarea interdictiilor legate de fumat, explica utilizarea dispozitivelor de securitate și ofera informații utile; servesc gustari gata preparate și bauturi, asigura asistența medicală minora și intreprind masurile impuse în caz de urgenta și accident; însoțesc pasagerii în aeroport, de la și până la avion.Ocupatii componente:511101 însoțitor de bord511102 stewardesa5112 CONDUCTORI ȘI CONTROLORI IN TRANSPORTURI PUBLICEConductorii și controlorii din transporturile publice controlează sau elibereaza bilete, încasează banii pentru bilete, asigura serviciile din vagoanele de dormit, ofera informații utile calatorilor, supraveghează respectarea regulilor de securitate, intreprind masurile impuse în caz de urgenta și accident.Ocupatii componente:511201 conductor tren511202 revizor bilete511203 controlor bilete5113 GHIZIGhizii însoțesc persoane sau grupuri de persoane în vizite, excursii sau plimbari, le asigura confortul și oferă explicații asupra punctelor de interes turistic; organizează cursuri de inițiere și perfecționare în practicarea diferitelor discipline sportive de către turiști în timpul sejurului, supraveghează copiii aflați în stațiune, organizează activități de agrement sau acțiuni turistice pentru turistii români și străini-----------Descrierea grupei 5113 "Ghizi" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.Ocupatii componente:511301 conducator grup turistic511302 ghid galerii arta511303 ghid montan511304 ghid turism intern511305 ghid-interpret511306 organizator activitate turism (studii medii)511307 animator socio-educativ511307 ghid supraveghetor511308 ghid sportiv------------Ocupația "ghid sportiv" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.511309 ghid supraveghetor------------Ocupația "ghid supraveghetor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.IV. 5.1.2. GRUPA MINORA 512Administratori și alti lucrători operativi în restaurante, cantine, pensiuni etc.Administratorii și lucratorii operativi din restaurante organizeaza și conduc activitatea personalului de serviciu, supraveghează ordinea în institutii, verifica cumpararea, depozitarea și distribuirea materialelor și accesoriilor necesare, pregatesc alimente, servesc gustari și bauturi, supraveghează muncitorii din subordine.Grupe de baza componente:5121 Administratori (Intendenti)5122 Bucatari5123 Ospatari și barmani5121 ADMINISTRATORI (INTENDENTI)Administratorii (intendenții) recruteaza, instruiesc, concediaza, organizeaza și distribuie materiale și accesoriile necesare, supraveghează curatenia și ordinea în hoteluri, cluburi, întreprinderi și institutii.Ocupatii componente:512101 administrator512102 administrator piete și targuri512103 cabanier512104 gospodar512105 intendent512106 sef cantina512107 ingrijitor vila512108 administrator hotel512109 sef restaurant512110 sef sala restaurant512111 dispecer pentru servire în camera (hotel)512112 administrator imobile------------Ocupația "administrator imobile" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.5122 BUCATARIBucatarii stabilesc meniuri, pregatesc alimente, organizeaza și coordonează munca în bucatarie.Ocupatii componente:512201 bucatar512202 maistru în arta culinara512203 bucatar sef5123 OSPATARI ȘI BARMANIOspatarii și barmanii servesc gustari și bauturi, sfătuiesc clientii în alegerea vinurilor, servesc la bar bauturi alcoolice și nealcoolice.Ocupatii componente:512301 barman512302 ospatar (chelner)512303 ajutor ospatarIV. 5.1.3. GRUPA MINORA 513Personal de ingrijire și asimilatPersonalul de ingrijire și asimilatii acestuia ofera ingrijiri copiilor, supraveghează copiii scolari, presteaza servicii pe lângă cadrele medicale din spitale sau alte institutii de profil, ingrijesc bolnavi la domiciliu, ajuta specialistii veterinari, farmacistii și alti specialisti în exercitarea profesiei.Grupe de baza componente:5131 Ingrijitoare de copii5132 Infirmiere și ingrijitoare în institutii de ocrotire sociala și sanitara5133 Personal specializat pentru îngrijire și supraveghere la domiciliu-------------Denumirea grupei de bază 5133 a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.5139 Lucrători în serviciu pentru populatie neclasificati în grupele de bazaanterioare5131 INGRIJITOARE DE COPIIIngrijitoarele de copii supraveghează toaleta, hranirea și joaca acestora, îi insoteste la școala sau în activitățile recreative.Ocupatii componente:513101 ingrijitoare de copii513102 guvernanta513103 asistent maternal-------------Ocupația "asistent maternal" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.5132 INFIRMIERE ȘI INGRIJITOARE IN INSTITUTII DE OCROTIRE SOCIALA ȘI SANITARAInfirmierele și ingrijitoarele din instituțiile de ocrotire sociala și sanitara își desfășoară activitatea în preajma medicilor, asistentilor medicali, moaselor și dentistilor și se ocupa, în principal, de pregătirea pacientilor în vederea examinarii sau tratamentului medical, schimbarea lenjeriei de pat, pregătirea buiotelor, sterilizarea instrumentelor chirurgicale, asistarea dentistilor, hranirea pacientilor imobilizati la pat; transportul bolnavilor nedeplasabili cu ajutorul brancardelor, pregătirea și aplicarea aparatului gipsat; supraveghează starea de igiena a spatiilor balneare și de tratament.Ocupatii componente:513201 baies513202 brancardier513203 gipsar513204 infirmiera513205 ingrijitoare la unități de ocrotire sociala și sanitara513206 lacar513207 namolar5133 PERSONAL SPECIALIZAT PENTRU ÎNGRIJIRE ȘI SUPRAVEGHERE LA DOMICILIU-------------Denumirea grupei de bază 5133 a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.Ingrijitoarea la domiciliu ofera servicii de ingrijire personala la domiciliul bolnavilor dependenti, care nu se pot autoservi (infirmi, batrani).Ocupatii componente:513301 ingrijitoare batrani la domiciliu513302 baby sitter513303 ingrijitoare bolnavi la domiciliu5139 LUCRATORI IN SERVICIU PENTRU POPULATIE NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREPersonalul de ingrijire și asimilat acestuia care nu se regaseste în subgrupa 513, presteaza activități de calificare simpla pe lângă specialisti de nivel intermediar.Ocupatii componente:513901 ingrijitor farmacii, cabinete veterinare513902 menajera------------Ocupația "menajera" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.IV. 5.1.4. GRUPA MINORA 514Alti lucrători în servicii pentru populatieLucratorii din serviciile directe către populatie indeplinesc sarcini care vizeaza supravegherea și ingrijirea garderobei, servicii de igiena personala (frizerie, coafura, manichiura, pedichiura, cosmetica, masaj); imbalsamare și funeralii.Grupe de baza componente:5141 Coafori, frizeri, cosmeticieni și asimilati5142 Valeti, cameriste și insotitori5143 Agenti de pompe funebre și imbalsamatori5149 Lucrători în servicii pentru populatie neclasificati în grupele de bazaanterioare5141 COAFORI, FRIZERI, COSMETICIENI ȘI ASIMILATICoaforii, frizerii, cosmeticienii și asimilatii acestora executa tunsori, ondulatii, tratamente cosmetice, machiaj, curatat unghii la maini și la picioare și alte servicii destinate clientilor.Ocupatii componente:514101 coafor514102 cosmetician514103 frizer514104 manichiurist514105 pedichiurist5142 VALETI, CAMERISTE ȘI INSOTITORIValetii, cameristele și insotitorii acompaniaza și fac diferite servicii patronilor lor; ingrijesc garderoba și obiectele personale ale acestora, le citesc sau îi servesc în calitate de partener în activități sportive.Ocupatii componente:514201 camerista hotel514202 însoțitor514203 liftier514204 valet514205 guvernanta la hotel------------Ocupația "guvernanta la hotel" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.5143 AGENTI DE POMPE FUNEBRE ȘI IMBALSAMATORIAgentii de pompe funebre și îmbălsămătorii organizeaza, conduc și rezolva sarcini legate de funeralii, imbalsamare, inhumare sau incinerare.Ocupatii componente:514301 antreprenor servicii funerare514302 decorator servicii funerare514303 îmbălsămător5149 LUCRATORI IN SERVICII PENTRU POPULATIE NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARELucratorii din serviciile pentru populatie care nu se regăsesc în grupele de baza anterioare, primesc clientii în restaurante, baruri și cabarete de noapte unde le organizeaza petrecerea agreabila a timpului; se deplaseaza la locurile infectate sau infestate unde acționează cu substante dezinfectante, dezinsectante și deratizante pentru eradicarea acestor focare.Ocupatii componente:514901 agent dezinfectie, deratizare, dezinsectie514902 astrolog514903 gazda club514904 organizator prestări servicii514905 salvator la strand514906 salvator montan------------Ocupația "salvator montan" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.IV. 5.1.6. GRUPA MINORA 516Personal de paza și ordine publicăPersonalul de paza și ordine publică asigura protectia persoanelor și bunurilor contra riscurilor de incendii și alte riscuri, urmaresc respectarea legii și menținerea ordinii, aplica legea și reglementarile legale.Grupele de baza componente:5161 Pompieri5163 Lucrători în penitenciare (gardieni de inchisoare)5169 Personal de paza și ordine publică, neclasificat în grupele de bazaanterioare5161 POMPIERIPompierii previn și combat producerea și extinderea incendiilor, salveaza persoane, bunuri și marfuri în timpul și după stingerea incendiilor și accidentelor grave, produse în locuinte, întreprinderi, avioane cazute sau defectate.Ocupatii componente:516101 șef serviciu pompieri------------Ocupația "pompier" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.516102 șef formație intervenție, salvare și prim ajutor------------Ocupația "șef formație pompieri" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.516103 sef tura pompieri516104 servant pompier516105 șef grupa pompieri------------Ocupația "șef grupa pompieri" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.516106 cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor------------Ocupația "cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.516107 expert în siguranța la foc------------Ocupația "expert în siguranța la foc" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.516108 pompier specialist------------Ocupația "pompier specialist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.5163 LUCRATORI IN PENITENCIARE (GARDIENI DE INCHISOARE)Lucratorii din penitenciare supraveghează detinutii în inchisoare sau case de reeducare și mentin disciplina; percheziționează detinutii la sosire și le depozitează obiectele de valoare, îi însoțesc la celula; executa ronduri periodice în cladire și supraveghează detinutii în timpul activității, meselor, plimbărilor și inspecteaza diferitele sectoare pentru a preveni evadarile.Ocupatii componente:516301 gardian de inchisoare516302 educator în penitenciare5169 PERSONAL DE PAZA ȘI ORDINE PUBLICA, NECLASIFICAT IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREPersonalul de paza și ordine publică care nu se regaseste în grupele de baza anterioare din grupa minora 516, indeplineste sarcini care vizeaza, în principal, patrularea în cladiri și incinte pentru a preveni intrarea ilegala în aceste locuri, furturile, actele de violenta și, la nevoie, recurg la forta pentru a preveni asemenea acte și pentru a intimida pe eventualii agresori.Ocupatii componente:516901 agent de paza, control acces, ordine și intervenție------------Ocupația "agent paza și ordine" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.516902 agent de însoțire și gardare persoane fizice și valori------------Ocupația "agent garda corp" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.516903 agent paza în incinte (hoteluri, magazine etc.)516904 gardian public516905 gardian feroviar-----------Ocupația "gardian feroviar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.516906 șef formație paza și ordine-----------Ocupația "șef formație paza și ordine" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.IV. 5.2. SUBGRUPA MAJORA 52Modele, manechine și vânzători în magazine și pieteModelele, vânzătorii și prezentatorii indeplinesc de regula urmatoarele sarcini: pozeaza ca modele pentru creatii artistice sau publicitare și pentru prezentarea de produse; vand marfuri în comertul cu ridicata și amanuntul și efectueaza probe demonstrative cu privire la functionarea sau calitatea produselor.Grupe minore componente:521 Manechine și asimilati522 Vânzători în magazine și pieteIV. 5.2.1. GRUPA MINORA 521Manechine și asimilatiManechinele și alte modele imbraca și prezinta articole vestimentare și alte accesorii pentru a le prezenta clientilor în saloane de creatie, magazine sau cu prilejul unor manifestari special organizate - parada modei -, pozeaza ca modele pentru creatii artistice, fotografii, sculpturi și filme publicitare.Grupe de baza componente:5210 Manechine și asimilati5210 MANECHINE ȘI ASIMILATIManechinele și alte modele imbraca și prezinta articole vestimentare și alte accesorii în scopul vanzarii acestora sau pozeaza ca modele pentru publicitate sau pentru creatii artistice.Ocupatii componente:521001 manechin521002 model-atelier artistic și publicitate521003 prezentator modaIV. 5.2.2. GRUPA MINORA 522Vânzători în magazine și pieteVânzătorii din magazine și piete vand marfuri - cu ridicata și amanuntul iar în cazul aparaturii, prezinta și probeaza calitatea și modul de functionare.Grupe de baza componente:5220 Vânzători în magazine și piete5220 VÂNZĂTORI IN MAGAZINE ȘI PIETEVânzătorii din magazine și piete vand clientilor marfuri - în comertul cu ridicata și amanuntul - și probeaza calitatea marfurilor și modul de functionare a aparaturii expuse spre vanzare.Ocupatii componente:522001 anticar522002 bufetier522003 librar522004 vânzătorIV. 6. GRUPA MAJORA 6Agricultori și lucrători calificati în agricultura, silvicultura și pescuitAgricultorii și lucratorii calificati în agricultura, silvicultura și pescuit efectueaza lucrari de pregatire a solului, însămânțări, plantari, tratamente fitosanitare, fertilizare și recoltare a culturilor de camp; planteaza pomi fructiferi, arbori și arbusti; recolteaza culturi de gradina și flori; culeg fructe de padure; cresc, ingrijesc, valorifica animale, în principal, pentru carne, lapte, par, blana și piele; cresc viermi de matase și albine; intretin și exploateaza paduri și ape; cultiva și recolteaza diferite specii acvatice; depozitează și prelucreaza produse apicole; valorifica produse către organisme specializate sau cumpărători.Subgrupe majore componente:61 Agricultori și lucrători calificati în agricultura, silvicultura și pescuitIV. 6.1. SUBGRUPA MAJORA 61Agricultori și lucrători calificati în agricultura, silvicultura și pescuitAgricultorii și lucratorii calificati în agricultura, silvicultura și pescuit efectueaza lucrari de pregatire a solului; insamanteaza, planteaza, aplica tratamente fitosanitare prin pulverizare de substante insecticide și pesticide; fertilizeaza și recolteaza culturile de camp; planteaza pomi fructiferi, arbori și arbusti; recolteaza legume și flori; culeg fructe de padure și plante medicinale; cresc, ingrijesc sau vaneaza animale pentru carne, lapte, blana, piele; cultiva și recolteaza diferite specii acvatice; depozitează și prelucreaza produse agricole și le valorifica către organisme de comercializare sau la cumpărători.Grupe minore componente:611 Agricultori și lucrători calificati în culturi vegetale612 Crescatori de animale613 Agricultori și lucrători calificati în culturi vegetale și crescatori deanimale614 Lucrători forestieri și asimilati615 Pescari și vânătoriIV. 6.1.1. GRUPA MINORA 611Agricultori și lucrători calificati în culturi vegetaleAgricultorii și lucratorii calificati în culturi vegetale planifica și executa lucrarile necesare pentru întreținerea și recoltarea culturilor de camp, plantarea pomilor fructiferi și a altor arbori și arbusti, recoltarea legumelor, cultivarea plantelor medicinale și vitei-de-vie.Grupe de baza componente:6111 Agricultori și lucrători calificati în culturi de camp și legumicultura6112 Arboricultori și floricultori6115 Viticultori și pomicultori6111 AGRICULTORI ȘI LUCRATORI CALIFICATI IN CULTURI DE CAMP ȘI LEGUMICULTURAAgricultorii și lucratorii calificati în culturi de camp și legumicultura realizează lucrari agricole de pregatire a solului, insamantarea, plantarea, cultivarea și recoltarea culturilor de camp: grau, orez, sfecla, trestie-de-zahar etc. sau legumelor: cartofi, varza etc. stabilesc suprafața culturilor și asigura aprovizionarea cu seminte, ingrasaminte s.a.Ocupatii componente:611101 agricultor611102 gradinar611103 legumicultor611104 lucrator calificat în culturi de camp și legumicultura6112 ARBORICULTORI ȘI FLORICULTORIArboricultorii și floricultorii realizează lucrari agricole de: pregatire a pamantului, însămânțare, plantare și întreținere de arbori și arbusti, cultivare a plantelor pentru flori și recoltare a produselor din pepiniere, bulbi și samanta; cultiva flori, arbori, arbusti și alte plante ornamentale pentru parcuri sau gradini publice și plante medicinale.Ocupatii componente:611201 arboricultor611202 ciupercar611203 florar-decorator611204 floricultor611205 peisagist floricultor611206 lucrator calificat în floricultura și arboricultura6115 VITICULTORI ȘI POMICULTORIViticultorii și pomicultorii realizează lucrari de pregatire a solului; asigura semintele și ingrasamintele necesare; stabilesc varietatile pomicole și viticole de cultivat, le planteaza, intretin și recolteaza; se ocupa cu depozitarea și prelucrarea produselor pomicole și viticole.Ocupatii componente:611501 pomicultor611502 viticultorIV. 6.1.2. GRUPA MINORA 612Crescatori de animaleCrescatorii de animale se ocupa cu cresterea și ingrijirea: bovinelor, porcinelor, caprinelor, cabalinelor și altor specii, a pasarilor de curte, albinelor, viermilor de matase etc., obtinerea diferitelor tipuri de produse animaliere, depozitarea, prelucrarea acestora și comercializarea lor.Grupe de baza componente:6121 Crescatori-ingrijitori de animale domestice pentru producția de lapteși carne6122 Crescatori de păsări și fazanieri6123 Apicultori și sericicultori6124 Crescatori-ingrijitori de cabaline6125 Crescatori de animale mici6121 CRESCATORI-INGRIJITORI DE ANIMALE DOMESTICE PENTRU PRODUCȚIA DE LAPTE ȘI CARNECrescatorii-ingrijitori de animale domestice pentru producția de lapte și carne se ocupa cu cresterea și ingrijirea: bovinelor, ovinelor, porcinelor, caprinelor și altor animale pentru producția de carne, lapte, blana, piele s.a.Ocupatii componente:612101 cioban (oier)612102 crescator-ingrijitor de animale domestice pentru producția de lapteși carne612103 tocator de furaje (paie)612104 lucrator calificat în cresterea animalelor6122 CRESCATORI DE PASARI ȘI FAZANIERICrescatorii de păsări și fazanierii se ocupa cu cresterea și ingrijirea pasarilor de curte pentru vanzare sau livrarea regulata de oua, carne sau pene, precum și cu cresterea și ingrijirea fazanilor.Ocupatii componente:612201 crescator de păsări612202 fazanier6123 APICULTORI ȘI SERICICULTORIApicultorii și sericicultorii se ocupa cu cresterea și ingrijirea albinelor în vederea producerii de miere și polenizarii culturilor precum și cu cresterea și ingrijirea viermilor de matase în scopul obtinerii gogosilor de matase.Ocupatii componente:612301 apicultor612302 sericicultor6124 CRESCATORI-INGRIJITORI DE CABALINECrescatorii-ingrijitori de cabaline se ocupa cu cresterea, ingrijirea și dresarea cailor.Ocupatii componente:612401 antrenor cabaline612402 crescator-ingrijitor de cabaline612403 herghelegiu6125 CRESCATORI DE ANIMALE MICICrescatorii de animale mici se ocupa cu cresterea, selectionarea și înmulțirea animalelor mici; prelucrarea produselor secundare și valorificarea lor.Ocupatii componente:612501 crescator de animale miciIV. 6.1.3. GRUPA MINORA 613Agricultori și lucrători calificati în culturi vegetale și crescatori de animaleAgricultorii și lucratorii calificati în culturi vegetale și crescatorii de animale planifica și executa lucrarile necesare pentru întreținerea și recoltarea culturilor de camp și altor culturi, precum și pentru cresterea și ingrijirea animalelor; executa lucrarile necesare unei exploatari agricole mixte - policultura și cresterea animalelor - și obtinerii de produse destinate livrarii en-gros sau vanzarii cu amanuntul pe piața. Sarcinile acestora constau în: stabilirea suprafețelor destinate diferitelor culturi, speciilor și numarului de animale de crescut; achizitionarea semintelor, ingrasamintelor și furajelor; pregătirea solului, insamantarea și recoltarea produselor agricole; cresterea și întreținerea animalelor și obtinerea diverselor produse animaliere; întreținerea construcțiilor, masinilor și instalațiilor agricole; depozitarea și prelucrarea produselor; livrarea en-gros și vanzarea pe piața a acestora.Grupe de baza componente:6130 Agricultori și lucrători calificati în culturi vegetale și crescatori deanimale6130 AGRICULTORI ȘI LUCRATORI CALIFICATI IN CULTURI VEGETALE ȘI CRESCATORI DE ANIMALEAgricultorii și lucratorii calificati în culturi vegetale și crescatorii de animale planifica și executa lucrarile necesare pentru întreținerea și recoltarea culturilor de camp, arborilor și altor culturi, precum și pentru cresterea și ingrijirea animalelor.Ocupatii componente:613001 agricultor în culturi vegetale și crescator de animaleIV. 6.1.4. GRUPA MINORA 614Lucrători forestieri și asimilatiLucratorii forestieri și asimilatii acestora se ocupa cu întreținerea exploatarilor forestiere, stabilirea și marcarea arborilor de taiat, estimarea volumului de lemn și taierea arborilor; transformarea lemnului în carbune de lemn sau extragerea terebentinei brute din lemn folosind instalații simple; supravegherea pentru prevenirea și detectarea incendiilor în padure și participarea la operațiunile de stingere a incendiilor.Grupe de baza componente:6141 Lucrători forestieri6142 Preparatori mangal6141 LUCRATORI FORESTIERILucratorii forestieri se ocupa cu întreținerea și conservarea fondului forestier, reperarea și marcarea arborilor de taiat și estimarea volumului de lemn; taierea, fasonarea și depozitarea lemnelor; supravegherea pentru prevenirea și detectarea incendiilor în padure și participarea la operațiuni de stingere a incendiilor.Ocupatii componente:614101 cioplitor în lemn614102 carbonitor614103 fasonator mecanic (cherestea)614104 muncitor plantatii și amenajare zona verde614105 drujbist614106 pepinierist614107 presator stuf614108 protectionist silvic614109 recoltator stuf614110 rezinator614111 sef coloana exploatare stuf614112 stivuitor și receptioner silvic614113 taietor silvic6142 PREPARATORI MANGALPreparatorii de mangal realizează lucrari de transformare a lemnului în carbune sau extractia terebentinei brute din lemn prin aplicarea tehnicilor traditionale.Ocupatii componente:614201 preparator mangal614202 mangalizatorIV. 6.1.5. GRUPA MINORA 615Pescari și vânătoriPescarii și vânătorii cultiva și exploateaza diferite specii ale faunei acvatice (pesti, raci, moluste); vaneaza și captureaza mamifere, păsări s.a.Grupe de baza componente:6151 Lucrători în culturi acvatice6152 Pescari în ape interioare și de coasta6153 Pescari în mari și oceane6154 Vânători6151 LUCRATORI IN CULTURI ACVATICELucratorii în culturi acvatice cultiva și exploateaza diferite specii ale faunei acvatice; le sacrifica și pregatesc în vederea expedierii; curata, congeleaza sau sărează cantitatile de peste.Ocupatii componente:615101 lucrator în culturi acvatice615102 piscicultor6152 PESCARI IN APE INTERIOARE ȘI DE COASTAPescarii în ape interioare și de coasta se ocupa cu capturarea pestilor și altor specii acvatice în apele interioare sau de coasta, individual sau cu nave de pescuit; pregătirea și repararea plaselor și altor unelte de pescuit; conducerea navelor între port și locurile de pescuit; instalarea și manevrarea uneltelor de pescuit; curatarea, congelarea sau sararea cantităților de peste.Ocupatii componente:615201 pescar în ape interioare și de coasta6153 PESCARI IN MARI ȘI OCEANEPescarii în mari și oceane se ocupa cu capturarea pestilor din mari și oceane în echipajele navale de pescuit; pregătirea și repararea plaselor și altor unelte de pescuit; conducerea navelor între port și locurile de pescuit; instalarea și manevrarea uneltelor de pescuit; curatarea, congelarea sau sararea cantităților de peste.Ocupatii componente:615301 pescar mari și oceane6154 VÂNĂTORIVânătorii se ocupa cu capturarea și vanarea animalelor salbatice și pasarilor, în principal, pentru carne, piele, pene și alte produse; supravegherea și paza zonelor de vânătoare.Ocupatii componente:615401 vânătorIV. 7. GRUPA MAJORA 7Mestesugari și lucrători calificati în meserii de tip artizanal, de reglare și întreținere a masinilor și instalațiilorMuncitorii clasificati în aceasta grupa executa lucrari manuale sau cu ajutorul unor scule, utilaje și dispozitive parțial mecanizate.Majoritatea ocupatiilor din aceasta grupa necesita cunoștințe profesionale care se dobândesc în scoli profesionale, licee industriale sau cursuri de calificare.Lucrarile specifice constau în: extragerea de materii prime și prelucrarea acestora; executarea, construirea, întreținerea și repararea construcțiilor și altor lucrari; turnarea, sudarea și modelarea metalelor; construirea și montarea aparatelor, motoarelor și accesoriilor; reglarea masinilor-unelte, întreținerea și repararea masinilor industriale, inclusiv a motoarelor și vehiculelor, aparatelor electrice și electronice; fabricarea instrumentelor de precizie, bijuteriilor, veselei și altor obiecte din metale pretioase, sticlarie și produse similare; executarea lucrărilor de imprimerie, precum și producerea și prelucrarea bunurilor alimentare și a obiectelor din lemn, textile, piele și altele.Subgrupe majore componente:71 Meseriasi și muncitori calificati în industria extractiva și constructii72 Meseriasi și muncitori calificati în metalurgie, constructii metalice șiasimilati73 Meseriasi și muncitori calificati în mecanica fina, artizanat, imprimerieși asimilati74 Meseriasi și muncitori calificati în industria alimentara și alte meseriiartizanaleIV. 7.1. SUBGRUPA MAJORA 71Meseriasi și muncitori calificati în industria extractiva și constructiiMeseriasii și muncitorii calificati din industria extractiva și constructii executa lucrari de extragere a minereurilor solide din subteran sau exploatari de suprafața (carbune), extrag și prelucreaza pietrele destinate construcțiilor și executa lucrari specifice activităților de constructii.Grupe minore componente:711 Mineri și artificieri, taietori și cioplitori în piatra712 Muncitori constructori și asimilati713 Muncitori constructori la lucrari de finisare714 Zugravi, vopsitori, curatitori de fatade, și asimilatiIV. 7.1.1. GRUPA MINORA 711Mineri și artificieri, taietori și cioplitori în piatraMinerii, artificierii, taietorii și cioplitorii în piatra extrag minerale solide din mine subterane sau exploatari de suprafața, incarca și amorseaza explozibilul, taie și fasoneaza pietre pentru constructii.Grupe de baza componente:7111 Mineri și lucrători în cariera7112 Artificieri7113 Spargatori, taietori și cioplitori în piatra7111 MINERI ȘI LUCRATORI IN CARIERAMinerii și lucratorii în cariera executa operații de extragere a carbunelui, minereului, mineralelor solide și rocilor din mine subterane și de suprafața (granit, calcar, ardezie, silex etc.).Ocupatii componente:711101 miner în subteran711102 miner la suprafața711103 masurator de gaze, temperatura și radiatii711104 controlor de productie la minele de aur nativ7112 ARTIFICIERIArtificierii executa lucrari de amplasare și detonare a explozivului pentru fragmentarea și dislocarea carbunelui, minereurilor și rocilor; respecta planul de amplasare a explozivului, cantitatea acestuia, precum și normele de protecție a muncii.Ocupatii componente:711201 artificier de mina711202 artificier la lucrari de suprafața711203 pirotehnician cinematografie și teatru7113 SPARGATORI, TAIETORI ȘI CIOPLITORI IN PIATRASpărgătorii, taietorii și cioplitorii în piatra executa lucrari de spargere a pietrelor extrase din cariera (granit, marmura etc), debitare, fasonare și polizare a formelor necesare pentru constructii, taiere și gravare de inscriptii sau motive decorative pe placile finisate.Ocupatii componente:711301 cioplitor în piatra și marmura711302 cioplitor montator piatra, marmura711303 gaterist la taiat blocuri de piatra, marmura711304 taietor, slefuitor, lustruitor piatra, marmura711305 restaurator piatra------------Ocupația "restaurator piatra" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.IV. 7.1.2. GRUPA MINORA 712Muncitori constructori și asimilatiMuncitorii constructori și asimilatii acestora executa lucrari de zidarie și tamplarie folosind ca materii prime piatra, caramida, mortarul, fierul beton, lemnul etc. Exercitarea operațiilor specifice necesita cunoștințe legate de duritatea și rezistenta materialelor folosite și de tehnologia construcțiilor; cunoștințele se dobândesc fie prin școala profesionala, fie prin cursuri de calificare.Grupe de baza componente:7121 Muncitori constructori care utilizeaza tehnici și materiale traditionale7122 Zidari7123 Constructori în beton armat și asimilati7124 Dulgheri7129 Muncitori constructori neclasificati în grupele de baza anterioare7121 MUNCITORI CONSTRUCTORI CARE UTILIZEAZA TEHNICI ȘI MATERIALE TRADITIONALEMuncitorii constructori din aceasta grupa de baza executa lucrari de constructii și reparatii de locuinte și alte anexe gospodaresti din chirpici, lemn, barne etc; niveleaza terenul, sapa fundatia și cladesc construcția din materialele respective.Ocupatii componente:712101 muncitor constructor barne, chirpici, piatra712102 confectioner placi din diverse materiale712103 confectioner plase și panze rabit din stuf7122 ZIDARIZidarii executa lucrari de zidarie, adica construiesc și repara fundatii, pereti, cosuri inalte, cuptoare, cladiri etc., prin imbinarea caramizilor, pietrelor sau materialelor similare după anumite reguli, folosind un liant (mortar) pentru fixarea acestora.Ocupatii componente:712201 sobar712202 zidar cosuri fabrica712203 zidar pietrar712204 zidar samotor712205 zidar rosar-tencuitor712206 zidar restaurator-----------Ocupația "zidar restaurator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.7123 CONSTRUCTORI IN BETON ARMAT ȘI ASIMILATIConstructorii în beton armat executa, în principal, operații privind construirea structurilor și lucrărilor din beton armat; executa turnarea betonului în cofraje, montarea fierului beton, cimentează fantani și deschiderile din pereti; repara suprafete din beton și similare.Ocupatii componente:712301 betonist712302 fierar betonist712303 montator elemente prefabricate din beton armat7124 DULGHERIDulgherii construiesc, monteaza și instaleaza diferite structuri din lemn pe santierele de constructii, ajusteaza, asambleaza, imbina, finiseaza, încadrează uși, ferestre, pereti despartitori din lemn în interiorul construcțiilor; confectioneaza podine din lemn pentru schele; executa cofraje pentru turnarea betonului; executa constructii din lemn cu caracter provizoriu sau definitiv (baracamente, case de locuit, magazii etc.).Ocupatii componente:712401 dulgher (exclusiv restaurator)-----------Ocupația "dulgher (exclusiv restaurator)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.712402 dulgher restaurator-----------Ocupația "dulgher restaurator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.7129 MUNCITORI CONSTRUCTORI NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREMuncitorii incadrati în aceasta grupa practica meserii de constructii și întreținere a drumurilor și podurilor, cailor ferate și liniilor de tramvai (asfaltare, pavare etc.), care nu au fost cuprinse în grupele de mai sus.Ocupatii componente:712901 muncitor hidrometru712902 pavator712903 sapator fantani712904 asfaltator712905 cantonier712906 chesonier712907 constructor cai ferate712908 constructor linii tramvai712909 drenor canalist712910 fascinar712911 finisor terasamente712912 muncitor hidrogeolog712913 muncitor constructor senal navigabil, lucrari hidrotehnice și portuare712914 sef echipa întreținere poduri metalice, viaducte și tuneluri712915 agent hidrotehnic712916 revizor cale sau puncte periculoase712917 meserias întreținere cale712918 sef echipa întreținere cale712919 meserias întreținere poduri metalice, viaducte și tuneluri712920 alpinist utilitar------------Ocupația "alpinist utilitar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.IV. 7.1.3. GRUPA MINORA 713Muncitori constructori la lucrari de finisareMuncitorii constructori la lucrari de finisare executa acoperisuri, montari de parchete, turnari și finisari de mozaicuri; instaleaza și monteaza tevi și izolatii termice și acustice; executa retelele de distribuție a energiei electrice pentru cladiri și alte lucrari de finisare.Grupe de baza componente:7131 Constructori de acoperisuri7132 Parchetari, linolisti, mozaicari și faiantari7133 Ipsosari7134 Montatori de izolatii termice și acustice7135 Geamgii7136 Instalatori și montatori de tevi7137 Electricieni în constructii7131 CONSTRUCTORI DE ACOPERISURIConstructorii de acoperisuri executa lucrari de acoperire a construcțiilor cu table metalice, materiale sintetice, tigle, asfalt, ardezie și alte materiale.Ocupatii componente:713101 acoperitor-invelitor tigla, azbociment, tabla7132 PARCHETARI, LINOLISTI, MOZAICARI ȘI FAIANTARIParchetarii executa lucrari de pregatire, monteaza și finiseaza parchete în interiorul cladirilor; linoliștii croiesc, fixeaza și lipesc foliile de linoleum; mozaicarii toarna și finiseaza mozaicuri; faianțării pregatesc peretii, aplica și imbina placile de faianta.Ocupatii componente:713201 faiantar713202 montator placaje interioare și exterioare713203 mozaicar (exclusiv restaurator)-----------Ocupația "mozaicar (exclusiv restaurator)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.713204 parchetar-linolist713205 mozaicar restaurator------------Ocupația "mozaicar restaurator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.7133 IPSOSARIIpsosarii executa tencuieli interioare din mortar de var cu adaos de ipsos; gletuiesc suprafetele peretilor cu un strat subtire de pasta de ipsos, profiluri interioare și exterioare (scafe, brauri, ancadramente, cornise etc.), cu ajutorul sabloanelor; monteaza profile, prefabricate, lucrari de marmura artificiala sau stuco-marmura executate cu ipsos sau var.Ocupatii componente:713301 ipsosar (exclusiv restaurator)------------Ocupația "ipsosar (exclusiv restaurator)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.713302 turnator ornamentalist713303 ipsosar restaurator ornamente din ipsos------------Ocupația "ipsosar restaurator ornamente din ipsos" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.7134 MONTATORI DE IZOLATII TERMICE ȘI ACUSTICEMontatorii de izolatii termice și acustice executa lucrari pentru asigurarea izolarii termice și acustice în constructii prin fixarea, lipirea, izolarea cu diferite materiale (placi din stufit, vata minerala, beton celular, materiale plastice, placi fibrolemnoase etc.) a peretilor, planseelor, teraselor, conductelor.Ocupatii componente:713401 izolator fonic713402 izolator frigorific713403 izolator hidrofug713404 izolator lucrari speciale (antiacide și de protecție)713405 izolator termic713406 montator pereți și plafoane din gips carton------------Ocupația "montator pereți și plafoane din gips carton" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.713407 asamblator montator profile aluminiu și geam termopan-------------Ocupația "asamblator montator profile aluminiu și geam termopan" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.7135 GEAMGIIGeamgiii aleg panourile de sticlă, taie, masoara și monteaza sticlă la ferestre, vitrine, magazine, pereti despartitori, tablouri; realizează vitralii și panouri decorative.Ocupatii componente:713501 geamgiu7136 INSTALATORI ȘI MONTATORI DE TEVIInstalatorii și montatorii de tevi executa lucrari de montaj de instalații sanitare, gaze, incalzire centrala, ventilare și condiționare, alimentare cu apa, retele exterioare și instalații frigorifice.Ocupatii componente:713601 detector pierderi apa și gaze713602 instalator apa, canal713603 instalator frigotehnist713604 instalator incalzire centrala și gaze713605 instalator retele exterioare apa713606 instalator ventilare și condiționare apa713607 verificator canale subterane713608 instalator centrale termice-------------Ocupația "instalator centrale termice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.7137 ELECTRICIENI IN CONSTRUCTIIElectricienii în constructii traseaza instalatiile electrice; executa lucrari în vederea sustinerii diverselor piese ale acestora; monteaza elementele componente (tuburi, conductori, cabluri, lampi, tablouri etc.); executa legaturile, conexiunile și racordurile electrice; repara și intretin aceste instalații.Ocupatii componente:713701 electrician în constructiiIV. 7.1.4. GRUPA MINORA 714Zugravi, vopsitori, curatitori de fatade și asimilatiMuncitorii, meseriasii din aceasta grupa de baza zugravesc, executa lucrari de vopsitorie pe carcase metalice, structurile metalice ale cladirilor, curata fatadele cladirilor și cosurile industriale.Grupe de baza componente:7141 Zugravi, tapetari, lacuitori și vopsitori7143 Curatitori de fatade și cosari7141 ZUGRAVI, TAPETARI, LACUITORI ȘI VOPSITORIMeseriasii din aceasta grupa de baza executa lucrari de varuire, zugraveli, vopsitorie pe peretii cladirilor, lemn, metal; aplica tapete de hartie sau material plastic pe peretii tencuiti sau din beton.Ocupatii componente:714101 tapetar714102 zugrav, vopsitor714103 lacuitor lemn714104 vopsitor industrial714105 finisor-lacuitor lemn714106 stucaturist714107 ignifugator-------------Ocupația "ignifugator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.7143 CURATITORI DE FATADE ȘI COSARICurățitorii de fatade curata fatadele din pietre taiate, caramizi, metal sau alte materiale cu ajutorul produselor chimice, jetului de vapori sau nisip sub presiune; cosarii inlatura prin procedee specifice funinginea depusa în interiorul cosurilor industriale.Ocupatii componente:714301 cosar714302 curatitor de fatadeIV. 7.2. SUBGRUPA MAJORA 72Meseriasi și muncitori calificati în metalurgie, constructii metalice și asimilatiMuncitorii din aceasta subgrupa majoră toarna metalele, le sudeaza, le prelucreaza la cald sau prin alte procedee; monteaza, intretin și repara structuri metalice; regleaza masini unelte; asambleaza, intretin și repara motoare, vehicule, instalații și echipamente electrice.Grupe minore componente:721 Turnatori, sudori, tinichigii-cazangii, alti lucrători în constructiimetalice722 Forjori, matriteri, reglori și asimilati723 Mecanici, montatori și reparatori de masini și utilaje724 Montatori și reparatori de aparate și echipamente electronice șielectrotehniceIV. 7.2.1. GRUPA MINORA 721Turnatori, sudori, tinichigii-cazangii și alti lucrători în constructii metalicePersoanele având aceste meserii confectioneaza forme pentru turnarea metalelor; sudeaza și taie piese metalice; confectioneaza și repara articole din tabla; monteaza, intretin și repara structuri metalice grele și de ridicat, funiculare și alte instalații.Grupe de baza componente:7211 Turnatori, formatori, miezuitori7212 Sudori și debitatori autogeni7213 Tinichigii-cazangii7214 Constructori și montatori de structuri metalice7215 Lucrători la montarea și întreținerea de instalații de ridicat șitransportat7216 Scafandri și alti lucrători subacvatici7211 TURNATORI, FORMATORI, MIEZUITORIMeseriasii specializati ca turnatori, formatori, miezuitori, confectioneaza manual sau mecanic formele pentru turnare și miezurile, după care executa operațiunea de turnare a metalului pentru realizarea piesei stabilite.Ocupatii componente:721101 curatitor sablator721102 modelier lemn721103 modelier metal721104 modelator miezuitor721105 modelier naval721106 operator la masini de brichetat span721107 pregatitor metale vechi pentru retopire721108 recuperator metale vechi721109 topitor aliaje tipografie721110 topitor fonta și neferoase721111 topitor, turnator metale și aliaje neferoase721112 turnator fonta pe banda721113 turnator formator721114 turnator pregatitor otelarie721115 turnator modelier721116 turnator metale și neferoase7212 SUDORI ȘI DEBITATORI AUTOGENISudorii și debitatorii autogeni sudeaza sau decupeaza piese metalice cu ajutorul surselor de căldură (gaz, arc electric, flacara oxiacetilenica sau alte procedee) prin taiere, topire; asambleaza piese metalice prin fuziune.Ocupatii componente:721201 lipitor de plăcuțe la scule aschietoare721202 sudor autogen721203 sudor electric721204 sudor automatist721206 taietor cu flacara (autogen)721207 sudor cu gaze721208 sudor în mediu protector7213 TINICHIGII-CAZANGIITinichigiii traseaza repere pe tabla în vederea decuparii și fasonarii; realizează și repara articole pentru menaj, jgheaburi, toate având ca materie prima tabla din otel, arama, cositor, alama, aluminiu, zinc sau tabla galvanizata. Monteaza și repara piese din tabla pentru vehicule și avioane.Cazangiii fabrica și repara cazane, rezervoare (cisterne, cuve, recipiente și similare).Ocupatii componente:721301 cazangiu recipiente721302 probator hidraulic cazane, tevi, recipiente721303 tinichigiu carosier721304 tinichigiu industrial721305 tinichigiu de santier721306 tinichigiu structurist de aviatie721307 cazangiu tevar721308 cazangiu formator721309 tinichigiu restaurator------------Ocupația "tinichigiu restaurator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.7214 CONSTRUCTORI ȘI MONTATORI DE STRUCTURI METALICEConstructorii și montatorii de structuri metalice decupeaza, fasoneaza și nituiesc elemente metalice pentru incorporarea lor în cladiri, nave.Ocupatii componente:721401 finisor cocleti721402 finisor ace și accesorii721403 confectioner capace de carde721404 confectioner cocleti721405 confectioner plase din sarma721406 formator tevi prin sudare721407 lacatus constructii metalice și navale721408 lacatus de mina721409 lacatus revizie vagoane721410 lacatus mecanic721411 lacatus montator721412 presator metale la rece721413 recondiționer scule și utilaje petroliere721414 sanfrenator721415 pregatitor, montator, reparator ite, cocleti, lamele, spete721416 reparator garnituri carde721417 tubulator naval721418 masinist la litografiat și vernisat tabla721419 masinist la confectionarea ambalajelor metalice721420 masinist la confectionarea tuburilor de aluminiu721421 constructor și montator de structuri metalice721422 masinist la fabricarea acelor și accesoriilor721423 nituitor721424 lacatus mecanic de întreținere și reparatii universale721425 masinist la confectionarea spetelor și spiralelor721426 montator ajustor spete721427 lipitor și protejator spete721428 taietor pentru garnituri de carde721429 masinist mecanic la confectionare garnituri carde721430 lacatus-depanator utilaje calcul7215 LUCRATORI LA MONTAREA ȘI INTRETINEREA DE INSTALATII DE RIDICAT ȘI TRANSPORTATLucratorii la montarea și întreținerea de instalații de ridicat și transportat monteaza instalații de ridicat; instaleaza și intretin cabluri metalice și fire pe santiere (de constructii, foraj puturi petrol și gaze), la bordul navelor și avioanelor. Concret, leagă, repara și ajusteaza legătură firelor, corzilor, cablurilor metalice pentru punerea în functiune a diferitelor tipuri de funiculare și platforme mobile pentru transport persoane și materiale, pentru construirea podurilor suspendate etc.Ocupatii componente:721501 mecanic montator instalații cu cablu în silvicultura și exploatariforestiere7216 SCAFANDRI ȘI ALTI LUCRATORI SUB APAScafandrii și lucratorii similari executa lucrari sub apa necesare instalarii și repararii podurilor, pilonilor și fundatiei pentru constructii portuare; verifica starea navelor aflate la apa și a instalațiilor subacvatice, semnaleaza prin imersiune, situația navelor naufragiate.Ocupatii componente:721601 scafandru721602 scafandru autonom721603 scafandru sef grup721604 scafandru sef utilaj721605 scafandru greuIV. 7.2.2. GRUPA MINORA 722Forjori, matriteri, reglori și asimilatiForjorii, matrițerii și asimilatii acestora realizează lucrari de prelucrare a fierului, otelului și altor metale prin procedee de ciocanire (lovire), forjare, presare, trefilare, în vederea fabricarii și repararii de utilaje și echipamente; regleaza masini-unelte, profileaza și rectifica suprafete metalice.Grupe de baza componente:7221 Forjori, stantatori și presatori7222 Sculeri7223 Reglori și reglori conductori de masini unelte7224 Lucrători la masini de polizat, rectificat și ascutit7221 FORJORI, STANTATORI ȘI PRESATORIForjorii, ștanțatorii, presatorii și matrițerii executa operații de schimbare a formei și dimensiunilor pieselor prin deformare plastica, manual cu ajutorul masinilor universale de forjat sau specializate, prin incalzire prealabila. În procesul de execuție, meseriasii cu aceste calificari folosesc nicovale, placi de otel, ciocane manuale sau pneumatice, dalti, dispozitive de indoire, refulare etc., obtinand piese de diverse tipodimensiuni, complexități și greutati.Ocupatii componente:722101 forjor matriter722102 prelucrator mecanic metale pretioase722103 presator piese din pulberi metalice722104 stantator722105 presator, ambutisor la cald722106 forjor manual722107 forjor arcurar722108 forjor mecanic722109 confectioner ferodouri722110 preparator pulberi722111 cuptorar termist pentru ferite722112 fierar-potcovar722113 formator-presator ferite722114 finisor ferite7222 SCULERISculerii SDV prelucreaza dispozitive verificatoare și matrite pentru care executa operații de ajustare, gaurire, filetare, tusare, lepuire, prelucrare prin electroeroziune etc; în functie de specificul materialului folosesc diferite masini unelte ca: freze, strunguri, raboteze și altele, pentru a asigura functionarea cu precizie a acestora.Ocupatii componente:722201 lacatus SDV722202 sculer matriter722203 lacatus AMC722204 lacatus mecanica fina722205 prelucrator prin electroeroziune------------Ocupația "prelucrator prin electroeroziune" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.7223 REGLORI ȘI REGLORI CONDUCTORI DE MASINI - UNELTEReglorii executa toate reglarile mecanice pentru asigurarea parametrilor tehnologici la un grup de instalații, mecanisme, automate sau masini și agregate care funcționează ca linie complexa. Principalele operații ce se executa în cadrul reglajului sunt montarea și demontarea sculelor și dispozitivelor, verificarea lor, diferite ajustari în vederea reglarii, reglarea mecanismelor de pornire-oprire și siguranța în functionare, asigurarea funcționarii în regimul optim de functionare.Ocupatii componente:722301 reglor la masini pentru fabricarea cablurilor, conductorilor electriciși materialelor electrice722302 reglor la masini pentru confectionarea elementelor galvanice722303 reglor benzi montaj722304 masinist la linii automate aschietoare722305 reglor masini de bobinat și platinat722306 reglor la masini de prelucrare mase plastice722307 reglor masini - unelte722308 reglor montator722309 reglor la masini pentru fabricarea lampilor electrice722310 reglor și reglor-conductor la masini-unelte7224 LUCRATORI LA MASINI DE POLIZAT, RECTIFICAT ȘI ASCUTITLucratorii la masini de polizat, rectificat și ascutit conduc masini fixe sau portabile de polizat și rectificat, de ascutire a uneltelor de taiat; repara, ajusteaza și ascut lamele de taiat și dintii metalici ai cilindrilor de la masinile de cardat textile. Principalele operații de rectificare sunt: rectificarea universala, rectificare dantura caneluri, honuire, rodare, lepuirea și ascutirea de scule și instrumente.Ocupatii componente:722401 ascutitor laminate la cald722402 ascutitor laminate la rece722403 ascutitor călitor garnituri de carde722404 ascutitor scule, instrumente medicale și obiecte de uz casnic722405 debitator-slefuitor perii de masini electrice722406 polizator722407 slefuitor metale722408 frezor universal722409 gauritor filetator722410 honuitor, rodator-lepuitor722411 rabotor mortezor universal722412 rectificator universal722413 strungar universal722414 brosator722415 frezor la masini roti dintate722416 gravor mecanic722417 rabotor, mortezor roti dintate722418 rectificator dantura caneluri722419 strungar la strung paralel și de detalonat722420 strungar la strung revolver722421 strungar la strung carusel722422 strungar la masini orizontale722423 strungar la masini de alezat722424 strungar la masini de prelucrat în coordonate722425 strungar la masini de strunjit roti cai ferate722426 rectificator piese producătoare de ochiuriIV. 7.2.3. GRUPA MINORA 723Mecanici, montatori și reparatori de masini și utilajeMecanicii, montatorii și reparatorii de masini și utilaje ajusteaza, instaleaza, intretin și repara motoare, vehicule, masini agricole și industriale.Grupe de baza componente:7231 Mecanici, montatori și reparatori de autovehicule7232 Mecanici, montatori și reparatori de motoare de avioane7233 Mecanici, montatori și reparatori de masini agricole și industriale7231 MECANICI, MONTATORI ȘI REPARATORI DE AUTOVEHICULEMecanicii, montatorii și reparatorii de autovehicule executa operații de ajustare, instalare, întreținere și reparare a motoarelor de autovehicule. Inlocuiesc motoarele defecte ale autovehiculelor, piesele uzate și regleaza mecanisme de direcție, franare, oprire-pornire și altele.Ocupatii componente:723101 electrician auto723102 electromecanic auto723103 mecanic auto723104 lacatus montator agregate energetice și de transport7232 MECANICI, MONTATORI ȘI REPARATORI DE MOTOARE DE AVIOANEMecanicii, montatorii și reparatorii de motoare de avioane instaleaza, examineaza, incearca, intretin și repara motoare de avion. Verifica mecanismele de siguranță, inlocuiesc piesele uzate pentru asigurarea unei bune functionari a motoarelor de avion.Ocupatii componente:723201 mecanic aviatie7233 MECANICI, MONTATORI ȘI REPARATORI DE MASINI AGRICOLE ȘI INDUSTRIALEMuncitorii calificati din aceasta grupa executa operații de instalare, montare, întreținere și reparare a motoarelor agricole și industriale, a echipamentelor mecanice, cu excepția celor de autovehicule și avioane.Ocupatii componente:723301 frigoriferist (frigotehnist)723302 mecanic agricol723303 motorist723304 ungator-gresor723305 operator în verificarea, întreținerea și repararea mijloacelor tehnice de prevenire și stingere a incendiilor----------Ocupația "operator în verificarea, întreținerea și repararea mijloacelor tehnice de prevenire și stingere a incendiilor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.IV. 7.2.4. GRUPA MINORA 724Montatori și reparatori de aparate și echipamente electronice și electrotehniceMontatorii și reparatorii de aparate și echipamente electrotehnice și electronice executa operații de montaj, instalare, reglare și reparare a aparatelor electrice și electronice.Grupe de baza componente:7241 Electromecanici montatori și reparatori de aparate și echipamenteelectrice și energetice7242 Electronisti montatori și reparatori de aparate și echipamenteelectronice7244 Electromecanici montatori și reparatori de instalații telegrafice șitelefonice7245 Electricieni montatori și reparatori de linii electrice aeriene șisubterane7241 ELECTROMECANICI MONTATORI ȘI REPARATORI DE APARATE ȘI ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ENERGETICEElectromecanicii din aceasta grupa de baza monteaza, regleaza și repara aparate și echipamente electrice și energetice de toate tipurile (motoare electrice, dinamuri, tablouri de comanda și distribuție, instrumente sau componente electrice la masini agricole și industriale, autovehicule, aeronave, precum și partea electrica la obiectele de uz casnic etc.).Ocupatii componente:724101 electrician echipamente electrice și energetice724102 bobinator aparataj electric724103 electromecanic reparator obiecte de uz casnic724104 bobinator masini electrice rotative724105 electrician aparate măsura-control și automatizare în centraletermoelectrice și nuclearo-electrice724106 electrician montare și reparatii aparataj electric de protecție, relee,automatizare724107 bobinator condensatori pentru instalații electrice724108 electrician verificări și masuratori electrice în centrale și reteleelectrice724109 bobinator transformatoare724110 montator reglor și depanator de aparataj electric724111 montator reglor și depanator pentru aparate de măsura electrice și relee724112 montator reglor și depanator de ascensoare724113 electrician nave7242 ELECTRONISTI, MONTATORI ȘI REPARATORI DE APARATE ȘI ECHIPAMENTE ELECTRONICEElectroniștii, montatorii și reparatorii de aparate și echipamente electronice regleaza, intretin și repara echipamente de calcul, echipamente de înregistrare și transmisie sunet și imagine și alte componente electronice.Ocupatii componente:724201 electrician depanator utilaje calcul724202 electronist depanator utilaje calcul724203 plantator elemente electronice724204 operator în verificarea, întreținerea și repararea instalațiilor speciale de prevenire și stingere a incendiilor------------Ocupația "operator în verificarea, întreținerea și repararea instalațiilor speciale de prevenire și stingere a incendiilor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.7244 ELECTROMECANICI MONTATORI ȘI REPARATORI DE INSTALATII TELEGRAFICE ȘI TELEFONICEElectromecanicii montatori și reparatori de instalații telegrafice și telefonice monteaza, intretin și repara instalații telefonice și telegrafice din centralele telefonice și alte locuri unde se instaleaza asemenea echipamente.Ocupatii componente:724401 automatist724402 electromecanic SCB (semnalizare, centralizare, blocare)724403 electromecanic radio-radioficare724404 electromecanic retele cabluri724405 electromecanic retele linii724406 electromecanic telegrafie, telefonie724407 electronist telecomunicatii724408 jonctor724409 linior724410 montator, reglor, testor aparatura de telecomunicatii și instalațiide semnalizare, centralizare și blocare724411 electromecanic electroalimentare724412 muncitor radioelectronist7245 ELECTRICIENI, MONTATORI ȘI REPARATORI DE LINII ELECTRICE AERIENE ȘI SUBTERANEElectricienii, montatorii și reparatorii de linii electrice instaleaza și repara linii electrice aeriene și subterane, racordeaza cabluri pentru transportul energiei electrice și pentru tractiune electrica.Ocupatii componente:724501 electrician exploatare centrale și statii electrice724502 electrician exploatare retele electrice724503 electrician montare și reparatii cabluri electrice subterane724504 electrician montare și reparatii linii electrice aeriene724505 electrician montare și reparatii echipament electric din centrale,statii și posturi de transformare electrice724506 electrician protecție relee, automatizari și masuratori electrice724507 electrician de întreținere și reparatii724508 electrician montator de instalații automatizate724509 electrician montator de instalații electrice la mijloace de transport724510 electrician pentru protectia catodica724511 electrician rural724512 electrician de mina724513 electrician pentru utilizarea energiei electriceIV. 7.3. SUBGRUPA MAJORA 73Meseriasi și muncitori calificati în mecanica fina, artizanat, imprimerie și asimilatiMeseriasii din mecanica fina, artizanat, imprimerie și asimilatii acestora realizează și repara instrumente și aparate de mecanica fina și precizie, instrumente muzicale, bijuterii, articole artizanate din lemn, textile, piele și alte materiale, lucrari de tipografie și legatorie. Lucrarile se executa manual sau cu scule și masini mecanice, pentru reducerea efortului fizic sau îmbunătățirea calității produselor.Grupe minore componente:731 Lucrători în mecanica fina și asimilati732 Olari, sticlari și lucrători asimilati733 Lucrători meseriasi în executarea de produse artizanale din lemn, textile,piele și alte materiale734 Lucrători poligrafi și asimilatiIV. 7.3.1. GRUPA MINORA 731Lucrători în mecanica fina și asimilatiLucratorii din mecanica fina și asimilatii acestora confectioneaza, repara instrumente și aparate de precizie, instrumente muzicale, bijuterii și efectueaza operații de precizie în metal și alte materiale.Grupe de baza componente:7311 Confectioneri și reparatori de instrumente și aparate de precizie7312 Confectioneri și acordori de instrumente muzicale7313 Giuvaergii și alti lucrători de precizie în metal și alte materiale7311 CONFECTIONERI ȘI REPARATORI DE INSTRUMENTE ȘI APARATE DE PRECIZIEConfecționerii și reparatorii de instrumente și aparate de precizie executa, regleaza și repara aparate și instrumente optice utilizate în aviatie, marina, meteorologie, medicina; executa proteze medicale ortopedice și dentare.Ocupatii componente:731101 AMC-ist731102 armurier731103 blocator, chituitor, deblocator731104 ceasornicar731105 centrator, debordator piese optice731106 centrator, finisor aparate optice731107 degresator, curatator piese și aparate optice731108 lipitor lentile și prisme731109 montator aparatura optica731110 optician731111 optician armament731112 confectioner seringi731113 presator piese optice731114 reparator aparate foto731115 reparator stilouri, brichete731116 reparator umbrele731117 gravor piese optice731118 debitator - ebosator731119 dusisator - polizator731120 tratamentist piese optice731121 metrolog și depanator mecanica fina, tehnica digitala și analogica(MFTDA)7312 CONFECTIONERI ȘI ACORDORI DE INSTRUMENTE MUZICALEConfecționerii și acordorii de instrumente muzicale sunt meseriasi specializati în confectionarea, acordarea și repararea de instrumente muzicale cu coarde, de suflat, percutie. Pentru executarea acestora se folosesc scule specifice și materii prime care să corespunda din punct de vedere calitativ.Ocupatii componente:731201 acordor acordeoane, armonici731202 acordor piane, pianine, orga, tambal731203 caserator și slefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane731204 ceruitor de piastrine pentru acordeoane731205 constructor claviatura731206 constructor-reparator de acordeoane și armonici731207 constructor-reparator de alte instrumente muzicale (suflat, percutie)731208 filator corzi pentru piane731209 montator corp sonor la piane731210 montator reglor piane731211 montator ajustor de acordeoane731212 lutier7313 GIUVAERGII ȘI ALTI LUCRATORI DE PRECIZIE IN METAL ȘI ALTE MATERIALEGiuvaergiii și ceilalti lucrători de precizie în metal și alte materiale confectioneaza obiecte de arta și podoaba prin prelucrarea metalului pretios; fixeaza și incrusteaza în metale pretioase sau comune pietre pretioase, sintetice sau din sticlă; prelucreaza și confectioneaza obiecte de uz casnic, tacamuri și obiecte de galanterie, după modele.Ocupatii componente:731301 argintar731302 bijutier metale pretioase731303 cizelator731304 cizelator clisee galvanice731305 confectioner stampile de cauciuc, metal, facsimile731306 gravor manual731307 țintuitor731308 bijutier metale comune731309 giuvaergiuIV. 7.3.2. GRUPA MINORA 732Olari, sticlari și lucrători asimilatiOlarii, sticlarii și lucratorii asimilati prelucreaza și produc materiale abrazive, obiecte din ceramica, pamant ars, portelan, caramizi, sticlă; graveaza motive ornamentale și decoreaza articole de sticlă și ceramica; aplica motive decorative pictate (vopsite) pe diferite obiecte și firme (tablite).Grupe de baza componente:7321 Olari și formatori în ceramica și materiale abrazive7322 Sticlari (suflatori, taietori de sticlă, polizori de sticlă etc.)7323 Gravori pe sticlă7324 Pictori, decoratori pe sticlă și ceramica7321 OLARI ȘI FORMATORI IN CERAMICA ȘI MATERIALE ABRAZIVEOlarii și formatorii în ceramica și materiale abrazive confectioneaza articole din pamant ars, faianta și portelan, forme în argila sau ipsos; fasoneaza articole din argila pe roata de olarit; executa turnarea manuala în forme a caramizilor și tiglelor; realizează articole din materiale ceramice prin presare manuala; produc obiecte abrazive prin turnarea și presarea amestecului abraziv.Ocupatii componente:732101 aplicator de detalii la produse din ceramica732102 debavurator - retusor la produse din ceramica fina732103 turnator produse ceramice732104 fasonator produse ceramice732105 glazurator produse din ceramica fina732106 modelator ceramica732107 olar ceramica (artizanat)732108 preparator mase ceramice732109 presator produse ceramice732110 râșnitor smalt732111 slefuitor produse din ceramica fina7322 STICLARI (SUFLATORI, TAIETORI DE STICLA, POLIZORI DE STICLA ETC.)Sticlarii executa operații de fasonare a sticlei topite prin suflare, turnare manuala a sticlei incalzite, indoire, turnare și presare a sticlei optice pentru fabricarea lentilelor, polizarea marginilor sticlei și a lentilelor, taierea sticlei în foi cu ajutorul uneltelor manuale.Ocupatii componente:732201 brigadier la fabricarea sticlei732202 confectioner geam dublu termoizolator732203 tragator, slefuitor, gradator nivele732204 prelucrator topitura sticlă la presa732205 prelucrator topitura sticlă la teava7323 GRAVORI PE STICLAGravorii pe sticlă executa manual sau mecanic operații de gravare de inscriptii sau motive ornamentale pe articole de sticlă, cu ajutorul pietrelor abrazive sau cu substante erodante.Ocupatii componente:732301 gradator vase și aparate de laborator732302 gravor produse de sticlă732303 inscriptioner pe produse de sticlă și ceramica7324 PICTORI, DECORATORI PE STICLA ȘI CERAMICAPictorii, decoratorii pe sticlă și ceramica pictează cu pensula sau pistolul (spray) motive ornamentale; transfera modele cu ajutorul matritelor, tiparelor de cauciuc sau alte procedee; aplica cu ajutorul unor instrumente emailuri, glazuri sau lacuri pe obiectele de decorat; acopera sticlă de oglinda cu solutii de argint.Ocupatii componente:732401 pictor pe sticlă și ceramica732402 oglindarIV. 7.3.3. GRUPA MINORA 733Lucrători meseriasi în executarea de produse artizanale din lemn, textile, piele și alte materialeLucratorii meseriasi executanți de produse artizanale din lemn, textile, piele și alte materiale produc, prin metode traditionale, articole de uz personal, casnic și obiecte decorative; pregatesc lemnul, paiele, pietrele, scoicile și alte materiale; asambleaza și decoreaza obiecte; împletesc, tricoteaza, brodeaza; realizează dantele; confectioneaza încălțăminte traditionala, posete, curele și alte accesorii.Grupe de baza componente:7331 Lucrători-meseriasi în executarea de produse artizanale din lemn și altemateriale7332 Lucrători-meseriasi în executarea de produse artizanale din textile, pieleși materiale similare7331 LUCRATORI-MESERIASI IN EXECUTAREA DE PRODUSE ARTIZANALE DIN LEMN ȘI ALTE MATERIALELucratorii-meseriasi de produse artizanale din lemn și alte materiale prelucreaza și modeleaza materiile prime și produc vase, cani, cosuri, palarii de paie, obiecte din os, salatiere, statuete, piese pentru plaja, proteze dentare și ortopedice etc.Ocupatii componente:733101 confectioner piese, linguri, spite, albii, donite, cozi de unelte,sindrila, ciubere733102 confectioner jucarii733103 confectioner obiecte artizanale din lemn733104 confectioner plute733105 confectioner garnituri pentru etansare733106 pirogravor733107 ramar poleitor733108 sculptor în lemn733109 confectioner creta scolara733110 traforator manual lemn733111 dogar manual733112 rotar caretas733113 lumanarar733114 confectioner cutite, brice, bratari, andrele, agrafe, inele733115 confectioner nasturi, piepteni733116 confectioner obiecte casnice din deseuri aluminiu și alte metale733117 confectioner obiecte din ipsos733118 confectioner obiecte din os, scoica, mica etc.733119 confectioner manual în metaloplastie733120 confectioner corzi din intestine733121 incadrator tablouri733122 confectioner materiale didactice pentru stiintele naturii733123 confectioner proteze dentare733124 confectioner proteze ortopedice733125 confectioner jaluzele------------Ocupația "confectioner jaluzele" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.7332 LUCRATORI-MESERIASI IN EXECUTAREA DE PRODUSE ARTIZANALE DIN TEXTILE, PIELE ȘI MATERIALE SIMILARELucratorii-meseriasi de produse artizanale din textile, piele și materiale similare produc tesaturi, imbracaminte tricotata, broderii, articole de uz casnic, papuci, posete, curele etc.; pregatesc și vopsesc pieile.Ocupatii componente:733201 confectioner plase pescaresti733202 confectioner articole hartie733203 confectioner bibelouri din Jenille733204 decorator în piele733205 velator-matisor733206 confectioner manual de produse din sfori sau franghii733207 ghemuitor733208 polierator franghii733209 cablator franghii733210 saluzitor franghii733211 confectioner unelte pescuit din plaseIV. 7.3.4. GRUPA MINORA 734Lucrători poligrafi și asimilatiLucratorii poligrafi aleg și aranjeaza caracterele de tiparit manual, manual mecanic sau cu masini electronice cu tastatura; fac probe de tipar, graveaza pietre litografice, placi și cilindri de tiparire; imprima pe hartie sau alti suporti; leagă și finiseaza cărți.Grupe de baza componente:7341 Zetari și linotipisti7342 Stereotipari și galvanotipiști7343 Gravori de imprimerie și fotogravori7344 Personal de fotografiere și asimilat7345 Legatori și lucrători înrudiți7346 Imprimatori pe matase, lemn și textile7341 ZETARI ȘI LINOTIPISTIZețarii și linotipiștii culeg textul manual sau manual-mecanic, formeaza spaltul, corecteaza textul în spalt, formeaza paginile, leagă forma de tipar pentru a fi dusa la imprimare sau matritare, desfac și impart elementele componente ale formei de zat după imprimare sau matritare și retopesc elementele formei de text. Linotipiștii culeg textul prin claviere, iar turnarea randurilor culese se face cu ajutorul dispozitivelor mecanice cu care este echipata masina.Ocupatii componente:734101 culegator la masina de cules și turnat randuri (linotipisti)734102 culegator la masina de perforat programe pentru masinile de turnattext (monotastor)734103 culegator la masina de turnat randuri pentru titluri (LUDLOV)734104 culegator manual (zetar)734105 tipograf turnator la masinile de turnat text7342 STEREOTIPARI ȘI GALVANOTIPIȘTIStereotiparii și galvanotipistii confectioneaza clisee de imprimerie tipografica, utilizand procedee de stereotipie și galvanoplastie.Ocupatii componente:734201 frezor-montator clisee734202 stereotipar734203 galvanotipist734204 corodor prin procedee chimice (tiefdruc și zinco)734205 zincograf7343 GRAVORI DE IMPRIMERIE ȘI FOTOGRAVORIGravorii și fotogravorii traseaza desene pe suprafața peliculei aplicata pe piatra litografica; graveaza manual sau mecanic placi, cilindri, matrite metalice, suprafete de lemn, cauciuc, linoleum; transfera desenele gravate pe pietre litografice și placi metalice; executa, parțial sau total, lucrarile necesare confectionarii cilindrilor prin procedee de fotogravare.Ocupatii componente:734301 copist formare tipar plan734302 desenator cromo-litograf734303 slefuitor granulator734304 gravor placi metalice734305 gravor placi litografice734306 fotogravor734307 turnator valuri7344 PERSONAL DE FOTOGRAFIERE ȘI ASIMILATFotografii și personalul asimilat reproduc cu ajutorul unor aparate de construcție speciala, pe film sau placi fotografice, imagini; retușează manual sau mecanic negativele sau diapozitivele; monteaza manual negative și diapozitive în conformitate cu machetele; copiaza manual-mecanic montajele pe placi metalice sensibile, cilindri și altele.Ocupatii componente:734401 fotoceramist734402 fotocopist734403 fotopoligraf734404 fotoreproducator734405 montator filme734406 retusor clisee7345 LEGATORI ȘI LUCRATORI INRUDITILegatorii și lucratorii înrudiți executa lucrari complexe de brosare și legatorie, confectionare de ambalaje din hartie și carton (cutii, pungi, saci etc.).Ocupatii componente:734501 legator manual (în poligrafie și ateliere speciale)734502 confectioner flori artificiale734503 confectioner, prelucrator tevi pentru industria textila7346 IMPRIMATORI PE MATASE, LEMN ȘI TEXTILEImprimatorii pe matase, lemn și textile decupeaza matrite pentru serigrafie; imprima prin serigrafie pe hartie, metal, textile și alte materiale, desene, tapet, cu ajutorul cilindrilor de gravat.Ocupatii componente:734601 imprimeur textil734602 imprimator serigraf734603 taietor matrite serigrafieIV. 7.4. SUBGRUPA MAJORA 74Meseriasi și muncitori calificati în industria alimentara și alte meserii artizanaleMeseriasii și muncitorii calificati din industria alimentara și alte meserii artizanale acționează, manual sau mecanic, pentru prelucrarea și prepararea materiilor prime din agricultura și pescuit și le transforma în bunuri alimentare și în alte produse; executa și repara articole din lemn, textile, blanuri, piele și alte materiale.Grupe minore componente:741 Meseriasi și lucrători în industria alimentara742 Meseriasi și lucrători în tratarea și prelucrarea lemnului743 Lucrători în industria textila și confectii744 Lucrători în prelucrarea pielii și fabricarea incaltaminteiIV. 7.4.1. GRUPA MINORA 741Meseriasi și lucrători în industria alimentaraMeseriasii și lucratorii din industria alimentara sacrifica animale pentru carne, blana și subproduse; prelucreaza carnea și pestele; prepara paine și produse de patiserie, produse lactate; prelucreaza tutunul și produsele din tutun; conserva fructe și legume.Grupe de baza componente:7411 Macelari și alti lucrători în prelucrarea carnii și peștelui7412 Brutari, patiseri și cofetari7413 Lucrători în fabricarea produselor lactate7414 Lucrători în conservarea fructelor și legumelor7415 Degustatori și controlori de calitate de mancaruri și bauturi7416 Lucrători în prelucrarea tutunului și produselor din tutun7411 MACELARI ȘI ALTI LUCRATORI IN PRELUCRAREA CARNII ȘI PESTELUIMacelarii, ciontolitorii și tranșatorii de carne taie animalele pe linie, în banda; transeaza, dezoseaza și sorteaza carnea pe calități; conserva carnea prin sarare, uscare, frig sau fum; pregatesc și ambaleaza carnea și produsele derivate pentru vanzare.Lucratorii în prelucrarea peștelui transeaza pestele, îl curata de intestine, îl pregatesc pentru vanzare sau îl conserva prin sarare, uscare, frig sau fum.Ocupatii componente:741101 carmangier741102 ciontolitor transator carne741103 macelar741104 sterilizator741105 taietor păsări741106 lucrator la prelucrarea peștelui741107 afumator carne7412 BRUTARI, PATISERI ȘI COFETARIBrutarii fabrica paine și produse de panificatie prin transformarea fainii și adausurilor respective. Patiserii și cofetarii prepara aluaturile, cremele și compozitiile necesare produselor respective (blaturi, foetaje); coc, umplu, finiseaza și glasează produsele.Ocupatii componente:741201 brutar741202 cofetar741203 patiser741204 preparator de semifabricate și preparate culinare7413 LUCRATORI LA FABRICAREA PRODUSELOR LACTATELucratorii la fabricarea produselor lactate produc prin prelucrarea laptelui: unt, diferite tipuri de branzeturi, alte produse lactate; fierb laptele, separa smantana, încheagă laptele și îl toarna în forme sau malaxoare pentru obtinerea produsului finit.Ocupatii componente:741301 pasteurizator produse lactate741302 preparator produse lactate741303 smântânitor7414 LUCRATORI LA CONSERVAREA FRUCTELOR ȘI LEGUMELORLucratorii la conservarea fructelor și legumelor conserva fructe și legume prin fierbere, deshidratare, sarare sau prin extractie de sucuri și uleiuri.Ocupatii componente:741401 preparator conserve, legume și fructe741402 uscator-deshidrator legume, fructe741403 preparator castane, dovleac, porumb7415 DEGUSTATORI ȘI CONTROLORI DE CALITATE DE MANCARURI ȘI BAUTURIDegustatorii și controlorii de calitate a mancarurilor și bauturilor testeaza și gusta alimente și bauturi în diferite etape ale procesului de realizare, pentru a le determina calitatea.Ocupatii componente:741501 degustator7416 LUCRATORI LA PRELUCRAREA TUTUNULUI ȘI PRODUSELOR DIN TUTUNLucratorii la prelucrarea tutunului se ocupa de uscarea frunzelor de tutun, sortarea și prelucrarea acestora pentru obtinerea tigaretelor și a tutunului de pipa.Ocupatii componente:741601 condiționer tutun pentru fabricarea tigaretelorIV. 7.4.2. GRUPA MINORA 742Meseriasi și lucrători în tratarea și prelucrarea lemnuluiMeseriasii și lucratorii la tratarea și prelucrarea lemnului asigura uscarea lemnului, executarea mobilei, decorarea și repararea pieselor componente; executa vehicule din lemn, machete și diverse articole: pipe, schiuri, saboti și alte articole de sport; regleaza și coordonează masini de sculptat în lemn și executa obiecte de uz gospodaresc: perii, bidinele, cosuri și altele similare prin impletirea nuielelor.Grupe de baza componente:7421 Lucrători în pregătirea și tratarea lemnului7422 Tamplari și lucrători asimilati7423 Reglori-montatori masini de prelucrat lemn7424 Impletitori de cosuri, confectioneri de perii și asimilati7421 LUCRATORI IN PREGATIREA ȘI TRATAREA LEMNULUILucratorii din activitatea de pregatire și tratare a lemnului executa operații de uscare-aburire a materialului lemnos în vederea asigurarii umiditatii și plasticitatii, în scopul prelucrarii.Ocupatii componente:742101 vopsitor lemn742102 pregatitor paste chimice742103 pregatitor placi fibrolemnoase și hartie pentru filme742104 uscator, aburitor material lemnos7422 TAMPLARI ȘI LUCRATORI ASIMILATITamplarii și asimilatii acestora produc, decoreaza și repara mobila și alte produse din lemn; imbina furnirele, le preseaza, încleiază, ajusteaza și finiseaza; produc și repara vehicule și alte obiecte din lemn de dimensiuni reduse (pipe, schiuri, rachete) și alte articole de sport.Ocupatii componente:742201 tamplar universal742202 tamplar carosier742203 tamplar manual742204 marangoz calafatuitor742205 asamblator lazi742206 confectioner montator produse lemn742207 curbator - montator butoaie lemn742208 tamplar manual la presare și incleiere742209 corhănitor742210 tamplar manual ajustor montator742211 tamplar manual la imbinarea furnirelor742212 marangoz cala - tachelagiu742213 slefuitor, lustruitor742214 pregatitor suprafete pentru lacuit742215 gardinator742216 confectioner-montator cercuri la butoaie742217 decupator lamele din lemn pentru lazi742218 preparator-dozator adezive, rasini, lacuri și emailuri în industrialemnului742219 tamplar restaurator------------Ocupația "tamplar restaurator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.742220 restaurator sarpante și structuri din lemn------------Ocupația "restaurator sarpante și structuri din lemn" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.742221 tamplar binale-------------Ocupația "tamplar binale" a fost introdusă a conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.7423 REGLORI-MONTATORI MASINI DE PRELUCRAT LEMNReglorii-montatori de masini pentru prelucrat lemn monteaza și regleaza aceste masini în vederea executarii operațiilor de taiere, modelare, gaurire, rasucire și sculptura.Ocupatii componente:742301 strungar în lemn742302 reglor masini de prelucrat lemn742303 taietor de precizie în lemn7424 IMPLETITORI DE COSURI, CONFECTIONERI DE PERII ȘI ASIMILATIÎmpletitorii de cosuri, confecționerii de perii și asimilatii acestora executa diferite obiecte artizanale, de uz gospodaresc și utilitate personala, din rachita, rafie, trestie, stuf și alte materiale pe care le pregatesc în prealabil.Ocupatii componente:742401 confectioner bidinele, pensule, perii742402 confectioner maturi742403 impletitor de nuiele742404 impletitor obiecte din foi de porumb742405 impletitor fibre plastice742406 impletitor papura742407 legator de par742408 prelucrator de fulgi și pene742409 sortator, spalator par742410 prelucrator de par la masina742411 prelucrator manual de par742412 impletitor din panglica impletita742413 pieptanator de par la masina742414 fierbator - uscator de parIV. 7.4.3. GRUPA MINORA 743Lucrători în industria textila și confectiiLucratorii în textile executa, manual sau mecanic, operații de filatura, tesatorie și tricotat.Lucratorii din confectii textile și blanuri confectioneaza și repara articole vestimentare și palarii din textile și blanuri, manual sau cu ajutorul unor masini; produc, croiesc și cos tesaturi pentru mobila și saltele.Grupe de baza componente:7431 Filatori7432 Tesatori și tricotori7433 Confectioneri industriali de imbracaminte, palarieri și modiste7434 Blanari și asimilati7435 Mesteri, croitori în textile și piele7436 Lucrători în broderie și asimilati7437 Tapiteri și asimilati7431 FILATORIFilatorii clasifica fibrele textile după criterii prestabilite, le spala, curata, daracesc și piaptănă în vederea obtinerii firelor de tesut sau tricotat.Ocupatii componente:743101 filator743102 ajutor maistru filator7432 TESATORI ȘI TRICOTORITesatorii și tricotorii filează (torc) și bobinează firele, tes stofe, covoare, dantele și alte articole, manual sau pe masini cu comanda manuala.Ocupatii componente:743201 tesator743202 tricotor manual743203 ajutor maistru tesator, tricoteur743204 croșetor743205 impletitor textile743206 confectioner presuri743207 tesator restaurator manual covoare743208 pregatitor și confectioner cataloage, mostre743209 confectioner tricotaje după comanda743210 finisor textile (vopsitor, imprimeur)743211 repasator743212 aburitor textile743213 reparator covoare7433 CONFECTIONERI DE IMBRACAMINTE, PALARIERI ȘI MODISTECroitorii, pălărierii și modistele confectioneaza, după comanda, și retușează articole de imbracaminte, rochii și alte articole vestimentare din tesaturi și alte materiale (cu excepția blanurilor); confectioneaza palarii sau participa la unele operații de confectionare a acestor articole de imbracaminte.Ocupatii componente:743301 croitor743302 lenjer confectioner lenjerie după comanda743303 confectioner palarii743304 ajutor maistru croitor743305 plior confectii743306 modista743307 ceaprazar - sepcar743308 curatitor - reparator palarii743309 retușier confectii7434 BLANARI ȘI ASIMILATIBlănarii confectioneaza, repara și reconditioneaza haine din blana, după modele și schite, în serie sau pe bază de comandă. Operațiile pe care le executa constau în alegerea, intinderea, taierea și imbinarea părților croite pentru realizarea produsului finit.Ocupatii componente:743401 blanar - confectioner imbracaminte din blana, după comanda743402 confectioner imbracaminte din piele și inlocuitori, după comanda743403 cojocar7435 MESTERI CROITORI IN TEXTILE ȘI PIELEConfecționerii de articole vestimentare din textile și pielarie confectioneaza, la comanda, articole vestimentare din materiale textile și piele; executa tipare după masurile clientului, croiesc, cos, efectueaza probe; dacă este cazul, supraveghează și îndrumă meseriasii din subordine; concep și confectioneaza palarii la cererea clientilor.Ocupatii componente:743501 croitor - confectioner imbracaminte, după comanda743502 multiplicator sabloane croitorie743503 confectioner corsete743504 confectioner reparator cravate743505 planimetror sabloane7436 LUCRATORI IN BRODERIE ȘI ASIMILATIBroderii și asimilatii acestora executa manual, mecanic sau pe gherghef operații de decorare pe diferite materiale, confectii sau lenjerie; stopeaza sau remaiază tesaturi, confectii și alte articole similare.Ocupatii componente:743601 broder manual743602 stopeur743603 remaieur ciorapi743604 broder manual - mecanic743605 broder la gherghef7437 TAPITERI ȘI ASIMILATITapiterii și asimilatii acestora executa operații de tapitare a mobilei, decoratiuni interioare din textile și piele; confectioneaza huse și lucrari de tapiterie pentru autovehicule, trenuri și alte mijloace de transport.Ocupatii componente:743701 tapiter743702 salterar743703 plapumarIV. 7.4.4. GRUPA MINORA 744Lucrători în prelucrarea pielii și fabricarea incaltaminteiLucratorii în prelucrarea pielii și fabricarea incaltamintei executa operații de transformare prin tabacire a pieilor brute, pentru obtinerea semifabricatelor necesare confectionarii incaltamintei din piele, a articolelor de marochinarie etc., cu excepția hainelor, palariilor și manusilor.Grupe de baza componente:7441 Tabacari și pielari7442 Cizmari și mestesugari7441 TABACARI ȘI PIELARITabacarii și pielarii executa operații de transformare a pieilor crude (în piele gelatina prin cenuserire cu diferite solutii chimice, tratare cu solutii tanante, finisare prin vopsire cu coloranti, ungere, intindere, uscare, slefuire etc.) în piele cu calitatile necesare prelucrarii în produse finite.Ocupatii componente:744101 mestesugar argasitor744102 mestesugar cenuseritor744103 mestesugar finisor mineral744104 mestesugar finisor vegetal744105 mestesugar sortator în industria pielariei7442 CIZMARI ȘI MESTESUGARICizmarii și mestesugarii în lucrari de cizmarie confectioneaza și repara încălțăminte din piele și inlocuitori, articole de marochinarie și voiaj, alte confectii din piele și inlocuitori, după comanda.Ocupatii componente:744201 cizmar - confectioner încălțăminte, după comanda744202 confectioner articole din piele și inlocuitori744203 confectioner încălțăminte ortopedica744204 curelar, confectioner harnasamente744205 marochiner - confectioner marochinarie, după comanda744206 opincar744207 talpuitor (confectioner - reparatii încălțăminte)IV. 8. GRUPA MAJORA 8Operatori la instalații și masini și asamblori de masini, echipamente și alte produseOperatorii (conducătorii) și asamblorii la instalații și masini conduc și supraveghează masini și instalații industriale și agricole; asambleaza echipamente, părți componente sau alte produse, conform unor specificatii stabilite sau procese tehnologice de fabricatie. Calificarea necesară indeplinirii sarcinilor se dobandeste în licee de specialitate, scoli profesionale sau prin practica la locul de muncă, în urma cărora se obtin cunoștințe cu privire la: supravegherea funcționarii sistemelor de comanda a masinilor și instalațiilor; ordinea operațiilor de montaj, a pieselor componente produselor în fabricatie; desfășurarea proceselor tehnologice de fabricatie; cunoasterea modului de functionare și conducere a masinilor mobile și altele.Subgrupe majore componente:81 Operatori la instalatiile fixe și lucrători asimilati82 Operatori pe masini, utilaje și asamblori de masini, echipamente și alteproduse83 Conducatori de vehicule și operatori la instalații mobileIV. 8.1. SUBGRUPA MAJORA 81Operatori la instalatiile fixe și lucrători asimilatiOperatorii (conducătorii) la instalații și accesorii fixe conduc și supraveghează functionarea corecta a agregatelor și instalațiilor fixe, prin actionarea unor sisteme de comanda sau telecomanda, în vederea transformarii metalelor, sticlei, ceramicii, lemnului, hartiei sau produselor chimice; supraveghează instalatiile de tratare a apei, producția de energie electrica sau alte instalații; conduc și supraveghează liniile de montare automata sau semiautomata, precum și robotii industriali.Grupe minore componente:811 Operatori la instalatiile de exploatare miniera și petroliera de extractieși preparare a substanțelor minerale utile812 Operatori la instalatiile de producere și prelucrare a metalului813 Operatori la cuptoarele și instalatiile de obtinere a sticlei, ceramicii șiproduselor refractare abrazive din carbune și grafit814 Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului și fabricare a hartiei815 Operatori la instalatiile de prelucrare chimica816 Operatori la instalatiile de producere a energiei și tratarea apei817 Operatori la liniile de montaj automat și roboti industrialiIV. 8.1.1. GRUPA MINORA 811Operatori la instalatiile de exploatare miniera și petroliera, de extractie și prepararea substanțelor minerale utileOperatorii la instalatiile de exploatare miniera, petroliera și de extractie și preparare a minereurilor conduc și supraveghează functionarea agregatelor și instalațiilor pentru saparea lucrărilor miniere, forarii de puturi în exploatarea petroliera, extragere a carbunilor și minereurilor din mina, precum și operațiile de preparare în vederea concentrarii substantei utile.Grupe de baza componente:8111 Operatori la instalații și utilaje miniere8112 Operatori la instalații de preparare a minereurilor și rocilor8113 Operatori la instalații de foraj și sonde de extractie a titeiului8111 OPERATORI LA INSTALATII ȘI UTILAJE MINIEREOperatorii la instalatiile și utilajele miniere conduc și supraveghează masini și instalații miniere în executarea lucrărilor miniere orizontale și verticale, forari de gauri în mina sau cariere pentru impuscari; conduc și supraveghează combine de extractie continua în abataje.Ocupatii componente:811101 masinist pentru utilaje specifice la extractie și execuția tunelurilor811102 semnalist-cuplator811103 excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate----------Ocupația "excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.811104 trolist----------Ocupația "trolist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.8112 OPERATORI LA INSTALATII DE PREPARARE A MINEREURILOR ȘI ROCILOROperatorii la instalatiile de preparare a minereurilor și rocilor conduc și supraveghează instalații de preparare a minereurilor de fier, mangan, neferoase, nemetalifere în vederea imbogatirii acestora în substante utile prin sfaramare, clasare, prajire, flotare și aplicarea diferitilor reactivi pentru usurarea proceselor tehnologice urmatoare.Ocupatii componente:811201 brichetator carbune811202 distilator la prepararea carbunelui811203 operator la prepararea minereurilor811204 operator la sfaramarea minereurilor811205 prajitor minereu811206 prelucrator mica811207 spalator la prepararea carbunilor811208 flotator la prepararea carbunilor811209 separator la prepararea carbunilor811210 morar la masini de maruntit roci811211 tocator la masini de maruntit roci811212 concasorist811213 operator mineralurg8113 OPERATORI LA INSTALATII DE FORAJ ȘI SONDE DE EXTRACTIE A TITEIULUIOperatorii la instalatiile de foraj și sondele de extractie a titeiului monteaza și supraveghează instalații de foraj pentru executarea puturilor; instaleaza și conduc sondele pentru aducerea la suprafața a titeiului și gazelor naturale.Ocupatii componente:811301 operator extractie titei811302 sondor la foraj manual811303 operator-prospector lucrari geologice și geofizice811304 operator transport pe conducte singulare gaze811305 operator extractie gaze811306 operator extractie titei în subteran811307 operator extractie sare în salina811308 operator masuratori speciale sonde811309 operator lucrari speciale sonde811310 sondor la forajul mecanizat și reparatii sonde811311 sondor la interventii de sonde811312 sondor la punerea în productie811313 primitor - preparator produse fluide811314 operator flotare produse fluideIV. 8.1.2. GRUPA MINORA 812Operatori în instalatiile de producere și prelucrare a metaluluiOperatorii la instalatiile de producere și prelucrare a metalului conduc și supraveghează cuptoare pentru topirea, turnarea și laminarea metalelor, instalatiile de tratament termic a metalelor și trefilarea acestora.Grupe de baza componente:8121 Operatori la cuptoare pentru minereuri, furnalisti și otelari8122 Operatori la cuptoare și instalații pentru turnarea și laminarea metalelor8123 Operatori la instalatiile de tratament termic al metalelor8124 Operatori la instalatiile de trefilare a metalelor8121 OPERATORI LA CUPTOARE PENTRU MINEREURI, FURNALISTI ȘI OTELARIOperatorii la cuptoarele pentru minereuri, furnaliștii și otelarii conduc și supraveghează cuptoarele și instalatiile pentru prima topire a minereurilor, în vederea obtinerii metalelor feroase și neferoase; conduc cuptoare Martin, convertizoare și alte instalații specifice pentru producerea otelului și fontei speciale.Ocupatii componente:812101 cocsar812102 furnalist812103 otelar812104 pregatitor materiale de sarje812105 melanjorist812106 operator oxizi de plumb812107 dezbătător lingouri812108 metalurgist pulberi din oxid de fier812109 curatitor lingouri812110 preparator la concentratele miniere812111 topitor la concentrate miniere812112 rafinator metale neferoase812113 electrometalurgist812114 condiționer finisor812115 turnator fonta812116 granulator zgura812117 epurator gaze812118 masinist suflante812119 pregatitor de sarje812120 dozator la producerea aglomeratului812121 aglomeratorist812122 masinist exhaustor812123 operator separare magnetica8122 OPERATORI LA CUPTOARE ȘI INSTALATII PENTRU TURNAREA ȘI LAMINAREA METALELOROperatorii la cuptoarele și instalatiile pentru turnarea și laminarea metalelor conduc și supraveghează cuptoare și instalații în care metalele feroase sau neferoase sunt supuse celei de a doua topiri, pentru obtinerea prin turnare și laminare a diferitelor profiluri.Ocupatii componente:812201 laminator semifabricate, profiluri, tabla și platbanda812202 laminator, presator tevi plumb812203 topitor, turnator metale pretioase812204 laminator sarma812205 laminator tabla subtire812206 laminator de bandaje și discuri812207 laminator de tevi812208 laminator pe laminoare continue812209 laminator de benzi la rece812210 presator de tevi la cald și profiluri prin extruziune812211 alimentator-incalzitor de materiale812212 operatori la cuptoare și instalații pentru turnarea și laminarea metalelor-----------Ocupația "operatori la cuptoare și instalații pentru turnarea și laminarea metalelor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.8123 OPERATORI LA INSTALATIILE DE TRATAMENT TERMIC AL METALELOROperatorii la instalatiile de tratament termic al metalelor conduc și supraveghează instalatiile care modifica proprietățile fizice ale obiectelor din metal prin topire, racire și tratament chimic; conduc cuptoare pentru calirea obiectelor din otel sau asigurarea duritatii necesare.Ocupatii componente:812301 termist-tratamentist de produse brute, forjate, turnate sau laminate812302 termist-tratamentist de piese semifabricate, finite812303 călitor prin inductie sau cu flacara812304 călitor scule812305 termist tratamentist8124 OPERATORI LA INSTALATIILE DE TREFILARE A METALELOROperatorii la instalatiile de trefilare a metalelor conduc și supraveghează masini și instalații de trefilare și intindere a metalelor pentru fabricarea sarmelor, barelor și tevilor, tuburilor și produselor similare.Ocupatii componente:812401 finisor laminate și trefilate812402 decapator812403 regulator tevi812404 trefilator, tragatorIV. 8.1.3. GRUPA MINORA 813Operatori la cuptoarele și instalatiile de obtinere a sticlei, ceramicii și produselor refractare, abrazive din carbune și grafitOperatorii la cuptoarele și instalatiile de obtinere a sticlei și ceramicii conduc și supraveghează cuptoare și alte instalații pentru fabricarea sticlei și a articolelor din sticlă și ceramica, pentru fabricarea produselor refractare și abrazive.Grupe de baza componente:8131 Operatori la cuptoarele și instalatiile de producere a sticlei șiproduselor din sticlă8139 Operatori la instalatiile de obtinere a ceramicii și produselor refractare,abrazive din carbune și grafit8131 OPERATORI LA CUPTOARELE ȘI INSTALATIILE DE PRODUCERE A STICLEI ȘI PRODUSELOR DIN STICLAOperatorii la cuptoarele și instalatiile de sticlă și ceramica conduc și supraveghează cuptoarele și instalatiile pentru producerea sticlei, produselor din sticlă, prin folosirea procedeelor de recoacere, calire pentru cresterea duritatii, laminare în folii a sticlei, suflarea simultana cu tragerea și altele.Ocupatii componente:813101 topitor sticlă813102 prelucrator de topituri la semiautomate813103 prelucrator de topituri la instalații de tras tevi813104 prelucrator de tuburi și baghete813105 cuptorar recoacere sticlă813106 confectioner termose813107 taietor produse din sticlă813108 slefuitor produse din sticlă813109 arzator produse din sticlă813110 sablator produse din sticlă813111 argintător produse din sticlă813112 operator la instalații automate pentru prepararea amestecului813113 operator la instalații automate pentru prelucrarea topiturii de sticlă813114 operator la prelucrarea tuburilor din sticlă813115 operator la masini de inscripționat813116 prelucrator fire și tesaturi din fire de sticlă813117 operator la instalații de tras și laminat geam813118 turnator geam813119 preparator vata de sticlă813120 taietor geam813121 slefuitor și sablator geam813122 securizator geam813123 pregatitor de materii prime pentru producerea sticlei8139 OPERATORI LA INSTALATIILE DE OBTINERE A CERAMICII ȘI PRODUSELOR REFRACTARE, ABRAZIVE DIN CARBUNE ȘI GRAFITOperatorii la instalatiile de obtinere a ceramicii, produselor refractare abrazive din carbune și grafit conduc și supraveghează cuptoarele și instalatiile pentru fabricarea ceramicii, produselor refractare, abrazive din carbune și grafit; conduc instalatiile de amestec, coacere și recoacere și finiseaza produse din ceramica, produse refractare, abrazive din carbune (grafit).Ocupatii componente:813901 strungar produse ceramice813902 cuptorar ceramica fina și decor813903 arzator produse ceramice813904 operator la fabricarea produselor refractare813905 operator la fabricarea produselor abrazive813906 operator la fabricarea produselor din carbune813907 operator abrazive pe suporti813908 finisor produse abrazive813909 granulator, sortator, abrazive813910 cuptorar produse abrazive813911 preparator-presator abrazive813912 cuptorar produse refractare813913 formator produse refractare813914 preparator-presator produse din carbune813915 cuptorar produse din carbune813916 finisor produse din carbune813917 prelucrator produse ceramice prin extrudare813918 discuitor de produse ceramice la masini813919 prelucrator produse ceramice prin injectare813920 armator de izolatori electrici (prelucrator produse electrice)------------Ocupația "armator de izolatori electrici (prelucrator produse electrice)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.IV. 8.1.4. GRUPA MINORA 814Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului și fabricare a hartieiOperatorii la instalatiile de prelucrare a lemnului și fabricare a hartiei conduc și supraveghează masini și instalații pentru transformarea lemnului în semifabricate necesare fabricarii produselor din lemn, a fabricarii pastei de hartie și a hartiei.Grupe de baza componente:8141 Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului8142 Operatori la instalatiile de fabricare a pastei de hartie8143 Operatori la instalatiile de fabricare a hartiei8141 OPERATORI LA INSTALATIILE DE PRELUCRARE A LEMNULUIOperatorii la instalatiile de prelucrare a lemnului conduc și supraveghează masini și instalații pentru taierea lemnului, fabricarea cherestelei, a placajelor și a altor semifabricate necesare la fabricarea produselor din lemn.Ocupatii componente:814101 confectioner rondele din pluta814102 confectioner bastoane din pluta814103 confectioner colaci și centuri de salvare814104 masinist la masina de taiat straifuri și dopuri din pluta814105 masinist la masina de zdrobit și macinat pluta814106 confectioner placi izolatoare814107 aburitor pluta814108 pregatitor lemn aschietor814109 pregatitor aschii814110 încleietor placi aglomerate814111 formator presator placi brute814112 formator finisor placi814113 tocătorist-defibratorist814114 filtrator-deshidratorist814115 presator PFL814116 tratamentist PFL814117 formator PFL814118 impregnator la innobilare PFL814119 fasonator sortator filme814120 presator la innobilare PFL814121 formator la innobilare PFL814122 finisor la innobilare PFL814123 pregatitor PFL și hartie pentru filme814124 gaterist la taiat busteni814125 taietor la ferastrau panglica814126 fasonator cherestea814127 desenator insemnator cherestea814128 decupator furnire814129 derulatorist814130 fasonator-uscator furnire814131 frezor îmbinător furnire tehnice814132 presator produse stratificate814133 formator slefuitor produse stratificate814134 preparator PPF814135 miezuitor panele și placi celulare8142 OPERATORI LA INSTALATIILE DE FABRICARE A PASTEI DE HARTIEOperatorii la instalatiile de fabricare a pastei de hartie conduc și supraveghează masini și instalații pentru producerea pastei de hartie, care executa operații de maruntire a lemnului, paielor, stufului și altor materiale similare, pre cum și de spalare, albire și amestecare, în vederea obtinerii pastei de hartie.Ocupatii componente:814201 pregatitor lemn, stuf, paie814202 preparator pasta814203 fierbator-spalator celuloza, hartie814204 albitor pasta hartie8143 OPERATORI LA INSTALATIILE DE FABRICARE A HARTIEIOperatorii la instalatiile de fabricare a hartiei conduc și supraveghează masinile și instalatiile pentru prelucrarea hartiei, prin executarea operațiilor de deshidratare a pastei de hartie, de finisare a hartiei, mucavalei și cartonului și de innobilare a hartiei; sorteaza hartia și cartonul pe calități, grosime și culoare.Ocupatii componente:814301 confectioner tambur filigranare814302 masinist la deshidratare pasta hartie814303 finisor hartie, carton, mucava814304 confectioner produse igienico-sanitare-------------Ocupația "confectioner produse igienico-sanitare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.IV. 8.1.5. GRUPA MINORA 815Operatori la instalatiile de prelucrare chimicaOperatorii la instalatiile de prelucrare chimica conduc și supraveghează masini și instalații pentru fragmentare, macinare și malaxare, tratare termica, fierbere și separare chimica, distilare și rafinare a petrolului și gazelor naturale și alte prelucrari chimice.Grupe de baza componente:8151 Operatori la instalatiile de fragmentare, de amestecare, macinare șimalaxare chimica8152 Operatori la aparatele de tratament termic în chimie8153 Operatori la aparatele de filtrare și separare chimica8154 Operatori la instalatiile de distilare și tratamente chimice (cu excepțiarafinarii petrolului și gazelor)8155 Operatori la instalatiile de rafinare a petrolului și gazelor naturale8159 Operatori la instalatiile de prelucrare chimica neclasificati în grupelede baza anterioare8151 OPERATORI LA INSTALATIILE DE FRAGMENTARE, DE AMESTECARE, MACINARE ȘI MALAXARE CHIMICAOperatorii la instalatiile de fragmentare, de amestecare, macinare și malaxare chimica conduc și supraveghează masinile și instalatiile de macinare, concasare și de malaxare sau amestec al produselor chimice solide utilizate în alte procese chimice și conexe.Ocupatii componente:815101 operator la masini de macinare fina (produse chimice)815102 operator la masini de fragmentare (produse chimice)815103 operator la masini de amestecare (produse chimice)8152 OPERATORI LA APARATELE DE TRATAMENT TERMIC IN CHIMIEOperatorii la aparatele de tratament termic în chimie conduc și supraveghează instalatiile destinate arderii și coacerii materialelor pentru purificare, amestec sau combinare, pentru a le conferi proprietăți particulare sau pentru a le supune unor transformari chimice.Ocupatii componente:815201 operator la instalații de ardere815202 uscator în industria chimica815203 preparator în industria chimica815204 sinterizator815205 operator la fabricarea sticlei815206 impaslitor panza sticlă815207 filator fibre sticlă815208 preparator amestec și topitor sticlă815209 Operator poliesteri armati cu fibra de sticlă-------------Ocupația "Operator poliesteri armati cu fibra de sticlă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.8153 OPERATORI LA APARATELE DE FILTRARE ȘI SEPARARE CHIMICAOperatorii la aparatele de filtrare și separare chimica conduc și supraveghează aparate de filtrare și separare a produselor chimice și substanțelor similare prin diferite procedee: refulare sub presiune, aspirare sub vid, separare prin centrifugare.Ocupatii componente:815301 extractorist în chimie815302 fermentator în chimie815303 concentrator-purificator în chimie815304 extractorist uleiuri volatile naturale și colesterina8154 OPERATORI LA INSTALATIILE DE DISTILARE ȘI TRATAMENTE CHIMICE (CU EXCEPȚIA RAFINARII PETROLULUI ȘI GAZELOR NATURALE)Operatorii la instalatiile de distilare și tratamente chimice (cu excepția rafinarii petrolului și gazelor naturale) conduc și supraveghează aparate și instalații destinate rafinarii de produse chimice lichide brute, disocierii în elementele lor componente sau concentrarii solutiilor și substanțelor în suspensie, precum și a altor procedee chimice.Ocupatii componente:815401 operator chimist la producerea compusilor organici ai sulfului șiingrasamintelor fosfatice815402 distilator în industria chimica815403 operator chimist la producerea diverselor produse anorganice815404 operator chimist la fabricarea lacurilor, vopselelor și uleiurilor815405 operator chimist la fabricarea colorantilor815406 operator la obtinerea produselor din spume poliuretanice și latex815407 operator chimist la producerea compusilor anorganici ai azotului șiingrasamintelor azotoase815408 operator lacuri electroizolante815409 preparator lacuri, vopsele, paste de fludor folosite la aparataj electric8155 OPERATORI LA INSTALATIILE DE RAFINARE A PETROLULUI ȘI GAZELOR NATURALEOperatorii la instalatiile de rafinare a petrolului și gazelor naturale conduc și supraveghează instalații destinate rafinarii, distilarii și tratarii petrolului, produselor și subproduselor petroliere sau gazului metan, până la obtinerea produselor finite (benzine, motorine, uleiuri etc.)Ocupatii componente:815501 operator chimist la chimizarea metanului815502 operator chimist la chimizarea gazelor de rafinarie815503 rafinor815504 distilator la prelucrarea titeiului815505 operator cracare, deformare și fabricare bitum8159 OPERATORI LA INSTALATIILE DE PRELUCRARE CHIMICA NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREOperatorii la instalatiile de prelucrare chimica, altii decat cei clasificati în grupele de baza anterioare, conduc și supraveghează masini și instalații pentru tratarea solutiilor chimice cu agenti de spalare, pentru transformarea carbunelui în cocs, producerea fibrelor sintetice prin extruzia polimerilor naturali sau sintetici, pentru producerea de ingrasaminte sau pentru extragerea și tratarea substanțelor radioactive.Ocupatii componente:815901 operator chimist la fabricarea altor produse organice815902 operator chimist la chimizarea gazului de cocs815903 producător de fire și fibre sintetice815904 operator la fabricarea pielii sinteticeIV. 8.1.6. GRUPA MINORA 816Operatori la instalatiile de producere a energiei și tratarea apeiOperatorii la instalatiile de producere a energiei conduc și supraveghează masini și instalații din centrale pentru producerea energiei electrice, instalații pentru tratarea apei, incineratoare și instalații similare; conduc și intretin cazanele la masini de navigat și alte tipuri de masini cu vapori și cazane de locomotive.Grupe de baza componente:8161 Operatori la instalatiile de producere a energiei8162 Fochisti la masini mobile cu abur și cazane de locomotiva8163 Operatori la incineratoare, instalații de tratare a apei și asimilati8161 OPERATORI LA INSTALATIILE DE PRODUCERE A ENERGIEIOperatorii la instalatiile de producere a energiei conduc și supraveghează instalatiile pentru producerea energiei din centrale termice, hidrocentrale, centrale nucleare, eoliene, geotermice, solare, precum și distributia energiei produse.Ocupatii componente:816101 operator la instalatiile din centrale electrice816102 masinist la instalatiile din centrale electrice816103 fochist cazane industriale816104 ajutor fochist816105 fochist la caldari din centrale electrice816106 fochist la caldari pentru abur industrial816107 fochist la caldari pentru incalziri centrale816108 operator la instalatiile cazanelor din centrale electrice816109 operator la instalatiile de turbine cu abur sau gaze816110 operator la camera de comanda termica816111 masinist la instalatiile hidrotehnice din centrale electrice816112 masinist la instalatiile de turbine hidraulice816113 masinist la centrale Diesel816114 operator punct termic816115 operator centrala termica-----------Ocupația "operator centrala termica" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.8162 FOCHISTI LA MASINI MOBILE CU ABUR ȘI CAZANE DE LOCOMOTIVAFochistii la masini mobile cu abur și cazane de locomotive conduc și supraveghează masinile care folosesc pentru miscare forta aburului, masinile instalate pe vapoare, locomotive și altele similare.Ocupatii componente:816201 fochist locomotiva cu abur816202 fochist la masini cu abur816203 masinist la instalații pentru încălzit tren8163 OPERATORI LA INCINERATOARE, INSTALATII DE TRATARE A APEI ȘI ASIMILATIOperatorii la incineratoare, instalatiile de tratare a apei și asimilatii acestora conduc și supraveghează instalații speciale de incinerare (deseuri, resturi menajere etc.), instalații de filtrare a apei potabile și epurare a apei reziduale, compresoare de aer, instalații de pompare pentru transportul lichidelor, gazelor, instalații de ventilare și instalații pentru producerea frigului.Ocupatii componente:816301 operator la instalații de incinerare816302 pompagiu816303 compresorist816304 operator hidraulic în alimentarile cu apa816305 operator circuite retea apa816306 masinist la condiționarea aerului816307 operator la tratarea apei tehnologice816308 operator masini refrigeratoare (conservare prin frig)IV. 8.1.7. GRUPA MINORA 817Operatori la liniile de montaj automat și roboti industrialiOperatorii la liniile de montaj automat și roboti industriali conduc și supraveghează liniile de montaj automat și robotii industriali.Grupe de baza componente:8170 Operatori la liniile de montaj automat și roboti industriali8170 OPERATORI LA LINIILE DE MONTAJ AUTOMAT ȘI ROBOTI INDUSTRIALIOperatorii la liniile de montaj automate și semiautomate și roboti industriali conduc și supraveghează liniile de montaj automat și robotii industriali.Ocupatii componente:817001 operator la roboti industrialiIV. 8.2. SUBGRUPA MAJORA 82Operatori la masini, utilaje și asamblori de masini, echipamente și alte produseOperatorii la masini, utilaje și asamblorii conduc și supraveghează masinile și instalatiile utilizate pentru: fabricarea de produse metalice sau minerale, produse chimice, produse din materiale plastice, lemn, hartie, produse textile, articole din blana și piele; prepara bunurile alimentare; conduc masini de imprimare și legatorie, masini de ambalat și etichetat, linii de montaj automatizate.Grupe minore componente:821 Operatori la masinile pentru prelucrarea metalelor și produselor minerale822 Operatori la instalatiile și utilajele pentru fabricarea produselor chimice823 Operatori la instalatiile și utilajele pentru fabricarea articolelor dincauciuc și mase plastice824 Operatori la masinile și utilajele pentru fabricarea produselor din lemn825 Operatori la masinile și utilajele din tipografii și legatorii826 Operatori la masinile și utilajele pentru fabricarea produselor șiarticolelor din textile, blanuri și piele827 Operatori la masinile pentru fabricarea produselor alimentare828 Asamblori de masini, echipamente și alte produse829 Alti operatori la masini și asambloriIV. 8.2.1. GRUPA MINORA 821Operatori la masinile pentru prelucrarea metalelor și produselor mineraleOperatorii la masinile pentru prelucrarea metalelor conduc și supraveghează masini și utilaje destinate prelucrarii suprafețelor exterioare a pieselor metalice prin aschiere; operatorii pe masinile pentru fabricarea produselor minerale conduc și supraveghează masini și utilaje pentru fabricarea produselor minerale: var, ciment, ipsos și altele, precum și fabricarea produselor de azbociment.Grupe de baza componente:8211 Operatori prelucratori la masini-unelte8212 Operatori la masini și instalații pentru fabricarea cimentului și a altorproduse minerale8211 OPERATORI PRELUCRATORI LA MASINI-UNELTEOperatorii prelucratori la masini-unelte conduc și supraveghează masini și utilaje destinate executarii unui ansamblu de operații de prelucrare prin aschiere-frezare, rabotare, gaurire, filetare, rectificare a suprafețelor exterioare sau interioare a pieselor metalice.Ocupatii componente:821101 operator la masini unelte semiautomate și automate821102 dozator la fabricarea electrozilor de sudura821103 masinist la lame de masini pentru automate aschietoare821104 degresator-imersioner821105 uscator electrozi de sudura821106 masinist la masini speciale fără aschiere821107 preparator amestec de invelit821108 pregatitor sarma821109 finisator electrozi de sudura821110 masinist la masini speciale de aschiere821111 masinist la confectionarea tuburilor de protecție și a dozelor deramificatie8212 OPERATORI LA MASINI ȘI INSTALATII PENTRU FABRICAREA CIMENTULUI ȘI A ALTOR PRODUSE MINERALEOperatorii la masinile și instalatiile pentru fabricarea cimentului și a altor produse minerale conduc și supraveghează instalații pentru fabricarea cimentului, varului, ipsosului, produselor din azbociment și a altor produse minerale, în cadrul unor procese tehnologice specifice, prin procedee de macinare, amestecare, calcinare în cuptoare, instalații de granulare, instalații de cicloane.Ocupatii componente:821201 cuptorar lianti821202 fasonator produse azbociment821203 finisor produse azbociment821204 morar lianti821205 preparator pasta azbociment821206 tratamentist produse azbociment821207 operator la impregnarea produselor hidroizolatoare821208 masinist pentru prefabricate din beton și beton armat821209 operator la fabricarea vatei și produselor din vata minerala821210 confectioner garnituri din azbestIV. 8.2.2. GRUPA MINORA 822Operatori la instalatiile și utilajele pentru fabricarea produselor chimiceOperatorii la instalatiile și utilajele pentru fabricarea produselor chimice conduc și supraveghează utilaje și instalații chimice specializate pentru fabricarea produselor chimice, cu respectarea proceselor tehnologice specifice producerii medicamentelor, cosmeticelor, munitiei chimice și substanțelor explozive, materialelor fotografice și tratarea chimica a metalelor.Grupele de baza componente:8221 Operatori la instalatiile pentru producerea medicamentelor și produselorcosmetice8222 Operatori la instalatiile de fabricare a munitiei chimice și explozivilor8223 Operatori la instalatiile de tratare chimica a metalelor8224 Operatori la instalatiile de fabricare a produselor fotografice8229 Operatori la instalatiile de fabricare a altor produse chimice8221 OPERATORI LA INSTALATIILE PENTRU PRODUCEREA MEDICAMENTELOR ȘI PRODUSELOR COSMETICEOperatorii la utilajele pentru producerea medicamentelor și produselor cosmetice conduc și supraveghează instalații de macinat, incalzire, amestecare, sfaramare, de umplere și sigilare a ambalajelor de produse farmaceutice, cosmetice, detergenti și produse similare; manevreaza comenzi de reglare a temperaturii, presiunii, debitului și cadentele operațiilor.Ocupatii componente:822101 operator la fabricarea glicerinei și acizilor grasi822102 operator la fabricarea sapunurilor822103 operator la produse odorante sintetice822104 operator la fabricarea detergentilor822105 operator chimist la produsele farmaceutice și chimice pure822106 preparator benzi cauciucate și compozitii emplastre822107 preparator prafuri de spalat și curatat822108 preparator la prepararea produselor cosmetice și de parfumerie822109 preparator ser vaccin8222 OPERATORI LA INSTALATIILE DE FABRICARE A MUNITIEI CHIMICE ȘI EXPLOZIVILOROperatorii la masinile de fabricare a munitiei chimice și explozivilor conduc și supraveghează masini și instalații de amestecare, deshidratare, macinare, uscare, cernere, malaxare și alte operații pentru producerea explozivilor, pulberilor, fitilelor detonante și altor materiale pirotehnice; conduc și supraveghează masini de încărcare a obuzelor, bombelor, rachetelor, minelor etc.Ocupatii componente:822201 condiționer finisor produse explozive822202 confectioner fitile822203 confectioner produse pirotehnice822204 nitrator822205 pregatitor la produse explozive822206 preparator la produse explozive822207 confectioner cartuse vânătoare8223 OPERATORI LA INSTALATIILE DE TRATARE CHIMICA A METALELOROperatorii la instalatiile de tratare chimica a metalelor conduc și supraveghează instalații și dispozitive de curatire a obiectelor din metale și tratarea acestora, în vederea protejarii împotriva factorilor distructivi sau procedeelor de depunere electrolitica, galvanizare, emailare, metalizare în bai de calire la cald, captusire cu pelicule protectoare și altele.Ocupatii componente:822301 galvanizator822302 metalizator prin pulverizare822303 metalizator prin cufundare în metal topit822304 confectioner protectii și obiecte anticorozive822305 emailator822306 operator la confectionarea materialelor electroizolante822307 matisor cabluri822308 metalizator termist822309 arzator email822310 emailator insigne și decoratii822311 emailator firme și decoruri822312 emailator prin pudrare822313 emailator prin pulverizare822314 preparator email822315 emailator prin imersiune822316 acoperitor metale822317 poleitor filiere822318 protejator conductori cabluri și condensatori statici de forta822319 confectioner izolatii la conductori electrici822320 confectioner mantale de plumb prin presare la cabluri822321 confectioner toroane și cablaje la conductori electrici822322 pregatitori seturi de cabluri electrice pentru autotrac și accesorii822323 preparator electrolit și amestec depolarizator822324 confectioner și legator depolarizator822325 asamblator elemente și baterii galvanice822326 confectioner de elemente galvanice822327 confectioner celule de electroliza8224 OPERATORI LA INSTALATIILE DE FABRICARE A PRODUSELOR FOTOGRAFICEOperatorii la instalatiile de fabricare a produselor fotografice conduc și supraveghează masini și agregate pentru fabricarea filmelor și hartiei fotografice, de acoperire și argintare a placilor fotografice sensibile, color sau alb-negru, tratare a peliculelor și placilor fotografice pentru obtinerea negativelor sau diapozitivelor, developare și reducere a dimensiunilor fotografiilor.Ocupatii componente:822401 pregatitor hartie fotosensibila822402 operator la fabricarea filmelor fotografice8229 OPERATORI LA INSTALATIILE DE FABRICARE A ALTOR PRODUSE CHIMICEOperatorii la masinile pentru fabricarea altor produse chimice conduc și supraveghează masini și instalații pentru producerea sodei și produselor clorosodice, saruri, carbonati, esteri, solventi și alte produse chimice.Ocupatii componente:822901 operator la producerea sodei și produselor clorosodice822902 operator la fabricarea altor produse chimiceIV. 8.2.3. GRUPA MINORA 823Operatori la instalatiile și utilajele pentru fabricarea articolelor din cauciuc și mase plasticeOperatorii la instalatiile și utilajele de fabricare a articolelor din cauciuc și mase plastice conduc și supraveghează masini și instalații de malaxare și amestecare a cauciucului și materialelor din cauciuc, pentru obtinerea produselor din cauciuc natural sau sintetic, precum și producerea de articole din mase plastice.Grupe de baza componente:8231 Operatori la instalatiile, utilajele și masinile pentru fabricareaproduselor din cauciuc8232 Operatori la instalatiile, utilajele și masinile pentru fabricareaarticolelor din materiale plastice8231 OPERATORI LA INSTALATIILE, UTILAJELE ȘI MASINILE PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUCOperatorii la instalatiile, utilajele și masinile pentru fabricarea produselor din cauciuc conduc și supraveghează masini și instalații de malaxat și amestecare a cauciucului și ingredientelor acestuia pentru producerea benzilor de rulare, cardului gumat, panzei gumate, dimensionarea acestora și vulcanizarea lor pe masini de vulcanizare; conduc și supraveghează operațiile de reșapare a pneurilor uzate și fabricarea altor articole din cauciuc: menajere, materiale izolante sau accesorii industriale.Ocupatii componente:823101 preparator la confectionarea produselor industriale din cauciuc823102 pregnator prize tehnice și banda izolatoare823103 confectioner de produse industriale din cauciuc823104 vulcanizator de produse industriale din cauciuc823105 finisor-reparator de produse industriale din cauciuc823106 operator la prelucrarea cauciucului823107 confectioner garnituri de etansare din cauciuc823108 finisor încălțăminte și articole tehnice din cauciuc823109 calandror la finisarea cauciucului823110 pregatitor regenerare cauciuc823111 devulcanizator regenerare cauciuc823112 rafinator regenerare cauciuc823113 dozator prelucrare cauciuc823114 impregnator produse cauciuc823115 profilator produse din cauciuc823116 stantator piese pentru încălțăminte din piele și cauciuc823117 cusator piese la încălțăminte din cauciuc823118 vulcanizator piese din cauciuc la prese823119 vulcanizator la autoclava823120 preparator cauciuc electroizolant823121 valtar cauciuc electroizolant823122 masinist la confectionarea materialelor electroizolante impregnate823123 masinist la confectionarea materialelor electroizolante stratificate(mica)823124 masinist la confectionarea foliilor de cauciuc electroizolante823125 presator-formator materiale stratificate, pregnator prize tehnice șibanda izolatoare823126 condiționer finisor produse din cauciuc823127 croitor pentru încălțăminte și articole tehnice din cauciuc823128 pregatitor pentru încălțăminte și articole tehnice din cauciuc8232 OPERATORI LA INSTALATIILE, UTILAJELE ȘI MASINILE PENTRU FABRICAREA ARTICOLELOR DIN MATERIALE PLASTICEOperatorii la masinile pentru fabricarea articolelor din materiale plastice conduc și supraveghează masini și utilaje de inductie, extindere și sudare, prese, masini de vacuum, valturi, calandre, granulatoare, malaxoare și altele, pentru obtinerea materialelor plastice folosite în producerea de placi, bare, tevi și alte articole similare.Ocupatii componente:823201 preparator mase plastice823202 valtar calandru mase plastice823203 operator la prelucrarea maselor plastice823204 presator mase plastice823205 finisor asamblator obiecte din mase plastice823206 creator, modelier mase plastice823207 operator la confectionarea discurilor fonograficeIV. 8.2.4. GRUPA MINORA 824Operatori la masinile și utilajele pentru fabricarea produselor din lemnOperatorii la masinile și utilajele pentru fabricarea produselor din lemn conduc și supraveghează masini automate și semiautomate de prelucrare a lemnului și fabricare a produselor din lemn; executa operații de taiat, fasonat, gaurit, rabotat, strunjit pentru fabricarea mobilei, rechizitelor scolare și de uz tehnic, binalelor, ambarcatiunilor, articolelor de sport, instrumentelor muzicale și altele.Grupe de baza componente:8240 Operatori la masinile și utilajele pentru fabricarea produselor din lemn8240 OPERATORI LA MASINILE ȘI UTILAJELE PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMNOperatorii la masinile și utilajele pentru fabricarea produselor din lemn conduc și supraveghează masini automate și semiautomate de prelucrare a lemnului și fabricare a produselor din lemn; executa operații de taiat, fasonat, gaurit, rabotat și strunjit pentru fabricarea mobilei, rechizitelor scolare și de uz tehnic, al binalelor, ambarcatiunilor, articolelor de sport, instrumentelor muzicale și altele.Ocupatii componente:824001 confectioner articole speciale din lemn824002 confectioner parchete824003 confectioner cutii chibrituri din furnir824004 impregnator-uscator chibrituri824005 confectioner gamalii chibrituri824006 masinist la umplerea și închiderea cutiilor de chibrituri824007 pastator cutii chibrituri824008 fasonator calapoade824009 montator accesorii pentru calapoade824010 finisor calapoade824011 circularist la taiat lemne de foc824012 curbator lemn824013 gradator rechizite și articole tehnice din lemn824014 tamplar mecanic la croit și dimensionat824015 tamplar mecanic la rindeluit824016 tamplar mecanic la frezat și gaurit824017 tamplar mecanic la strunjit824018 tamplar mecanic la slefuit824019 confectioner mine pentru creioane824020 innobilator scandurele pentru creioane824021 fasonator creioane și tocuri824022 finisor creioane și tocuri824023 preparator paste chimice pentru chibrituri824024 confectioner cutii chibrituri din cartonIV. 8.2.5. GRUPA MINORA 825Operatori la masinile și utilajele din tipografii și legatoriiOperatorii la masinile și utilajele din tipografii și legatorii conduc și supraveghează diverse tipuri de masini de imprimat, reproducere, legatorie și gofrat cărți; conduc masini speciale pentru fabricarea diferitelor articole din hartie, carton și materiale similare.Grupe de baza componente:8251 Operatori la masinile și utilajele de imprimat8252 Operatori la masinile și utilajele de legat cărți8253 Operatori la masinile de papetarie, fabricarea diferitelor articole dinhartie, carton și materiale similare8251 OPERATORI LA MASINILE ȘI UTILAJELE DE IMPRIMATOperatorii la masinile și utilajele de imprimat conduc și supraveghează diferite tipuri de prese cu cilindru și platine, rotative, prese offset, prese litografice, prese heliografice, prese heliogravura și masini de imprimare a desenelor pe hartie.Ocupatii componente:825101 tipograf-tiparitor825102 dactilo-rotaprint825103 operator la masina electronică de gravat825104 operator la masinile de fotoculegere (monofoto)825105 operator tiparituri Braille825106 heliografist825107 operator xerox825108 operator masini multiplicat8252 OPERATORI LA MASINILE ȘI UTILAJELE DE LEGAT CARTIOperatorii la masinile și utilajele de legat cărți conduc și supraveghează masini de legat cărți și prese de gofrat desene, titluri sau alte inscriptionari pe copertile de carton ale publicatiilor.Ocupatii componente:825201 masinist în legatorie mecanica825202 strungar slefuitor tipografie8253 OPERATORI LA MASINILE DE PAPETARIE, FABRICAREA DIFERITELOR ARTICOLE DIN HARTIE, CARTON ȘI MATERIALE SIMILAREOperatorii la masinile de papetarie conduc și supraveghează masini care taie și pliaza carton pentru confectionarea cutiilor conform modelului prestabilit, taie și pliaza hartie pentru confectionarea de plicuri, saci, sacose și alte articole similare.Ocupatii componente:825301 cartonagistIV. 8.2.6. GRUPA MINORA 826Operatori la masinile și utilajele pentru fabricarea produselor și articolelor din textile, blanuri și pieleOperatorii la masinile și utilajele de fabricare a produselor și articolelor din textile, blanuri și piele conduc și supraveghează utilajele pentru pregătirea fibrelor pentru filatura, razboaie de tesatorie și tricotaje, masini pentru confectionarea imbracamintei și a altor articole din textile, piele, blanuri și alte materiale.Grupe de baza componente:8261 Operatori la utilajele de filatura8262 Operatori la masini de tesut și tricotat8263 Operatori la masini și utilaje pentru industria confectiilor8264 Operatori la utilajele și instalatiile de finisare textila8265 Operatori la masini pentru tratarea blanurilor și pieilor8266 Operatori la masini, utilaje și instalații din industria incaltamintei8269 Operatori la masini de prelucrare a altor articole din textile, blanuri șialte materiale similare8261 OPERATORI LA UTILAJELE DE FILATURAOperatorii la utilajele de filatura conduc și supraveghează masini care amesteca fibrele textile pentru uniformizarea amestecurilor, curata, scămoșează fibrele, le transforma în scame, executa operații de filare până la obtinerea firelor finite din bumbac, în, canepa, lana, matase și altele.Ocupatii componente:826101 decapsulator826102 decuscutor826103 topitor în și canepa826104 melițator în și canepa826105 innobilator în și canepa826106 scuturator în și canepa826107 lucrator în bataje (batator)826108 destramator826109 carbonizator textile826110 scuturator826111 pregatitor amestecuri în filaturi826112 cardator826113 laminator benzi din fibre826114 pieptanator826115 zdrobitor și uleiator textile826116 operator masini puitoare826117 formator manusi fibre liberiene826118 montator la lipit ace826119 curatitor slefuitor garnituri carde826120 cilindror în filaturi826121 disponent în filaturi826122 pregatitor gogosi matase (fierbator)826123 prelucrator fire de matase gogosi (filator)826124 innodator fire matase naturala826125 finisor fire de matase naturala826126 prelucrator deseuri gogosi matase naturala8262 OPERATORI LA MASINILE DE TESUT ȘI TRICOTATOperatorii la masinile de tesut și tricotat conduc și supraveghează masini de tesut și tricotat simple sau cu model pentru tapiserie, dantela, covoare, imbracaminte, ciorapi și altele.Ocupatii componente:826201 operator la masini de tricotat rectiliniu826202 operator la deservirea razboaielor de tesut826203 șnuruitor Jaqard826204 operator la masini de tricotat circular826205 operator sculuitor826206 operator canelator826207 operator la masini de urzit826208 operator incheietor fire826209 operator navaditor lipitor innodator fire826210 operator bobinator dublator826211 operator batirator fire